Ulaştırma Sistemleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ulaştırma Sistemleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Diğer Taşımacılık Türleri

1. Soru

Boru hattı taşımacılığının avantajları nelerdir?

Cevap

Yüklerin boru hatlarında taşınmasının şu avantajları vardır:

 • Boru hattı taşımacılığı daha emniyetlidir.
 • Boru hatlarında ortalama taşımacılık hızı daha fazladır.
 • Boru hattı taşımacılığında taşıma maliyetleri daha düşüktür.
 • Boru hatları çevre dostudur.
 • Boru hattı taşımacılığı iklim koşullarından etkilenmez.
 • Boru hattı taşımacılığı yüzey koşullarından etkilenmez.
 • İki yönlü taşımacılık gereği yoktur.
 • Boru hattı taşımacılığı kara ve deniz ulaşımındaki trafik yükünü azaltmaktadır.
 • Ölçek ekonomilerinden yararlanılabilir.
 • Boru hattı taşımacılığı trafik sıkışıklıklarından etkilenmez.
 • Yatırım maliyetlerinin geri kazanım süresi düşüktür.
 • Enflasyonist etkiler taşımacılık maliyetine küçük bir etki yapmaktadır.

2. Soru

Petrol boru hatlarının genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Petrol boru hatlarının özellikleri şunlardır?

 • İç çapı 30-120 cm (12-47 inç) olan çelik veya plastik borulardan yapılır.
 • Mümkün olan yerlerde boru hattı toprak üstünde inşa edilir.
 • Şehirleşmenin arttığı hassas çevrelerde veya çevre için potansiyel tehlike görülen bölgelerde boru hatları yerin 1 metre altına döşenir.
 • Petrolün hareketini sağlamak için boru hatları ile birlikte pompa istasyonları inşa edilir.
 • Genellikle akış hızı 1 ilâ 6 m/sn arasındadır.

3. Soru

Boru hattı taşımacılığının tarihteki bilinen ilk örnekleri nelerdir?

Cevap

Sıvıların boru hatlarıyla bir yerden ötekine taşınması, uygarlığın ilk zamanlarından bu yana bilinen bir yöntemdir. Örneğin, Çinlilerin, İ.Ö. 5000 yıllarında bambu ya da kilden yapılmış borular kullandıkları düşünülmektedir. İtalya’da, kentlere tatlı su getirmek için, Romalılar tarafından 2000 yıl kadar önce yapılan su kemerlerinin kalıntılarına rastlanır.


4. Soru

Düz karasal zeminde toprağın altına döşenecek boru hatlarında izlenmesi gereken temel adımlar nelerdir?

Cevap

Karaya döşenen hemen hemen bütün boru hatları, toprağın yaklaşık 1 m altına gömülür ve genelde şu işlemler sırasıyla yapılır:

 • Boru döşenecek yoldaki engelleri kaldırmak
 • Borunun döşeneceği hendeği kazmak
 • Boruları kaynaklamak
 • Boruyu hendeğe yerleştirmek
 • Boru döşenen yerdeki toprağı eski durumuna getirip düzeltmek

5. Soru

Boru hatlarıyla petrol taşımacılığı ilk nerede ve ne zaman başlamıştır?

Cevap

Boru hatlarıyla ilk petrol taşımacılığı 1865 yılında ABD’nin Pensilvanya Eyaletinde başlamıştır. Boru hatları ile petrol taşımacılığına 19. yüzyılın sonlarına Vladimir Shukhov ve Branobel (Nobel Kardeşler) şirketi öncülük etmiştir.


6. Soru

Doğal gazın ilk ticari kullanımı ne zaman başlamıştır?

Cevap

Doğal gazın ticari amaçlı kullanımı, gaz endüstrisinin babası olarak bilinen İskoç mühendisi William Murdock’un kömürden gaz elde etme tekniklerini geliştirmesiyle 18.y.y’da hız kazanmıştır. İlk modern üretim ve tüketim tekniklerine 19.y.y’ da ABD’de rastlanır. William Hart 1782 yılında New York Eyaletinde Erie gölü yakınlarında yaklaşık 9 metre derinlikten 4 cm çapında bir boruyla çıkarttığı doğalgazla Freodania kasabasını ışıklandırmıştır


7. Soru

Taşımacılığa konu olan yüklerin özelliklerine göre boru hatlarını kaça ayırabiliriz?

Cevap

Boru hatlarını üç ana başlıkta inceleyebiliriz:

 • Konvansiyonel boru hatları: Petrol, doğal gaz ve su gibi çeşitli sıvıların taşındığı hatlardır.
 • Bulamaçlı madde boru hatları: Maden cevherlerinde olduğu gibi, genellikle yoğunluğu fazla olan maddelerin taşındığı hatlardır.
 • Kapsül madde boru hatları: Taşımaya konu olan yüklerin kapsüllere yerleştirilip boru hatlarında iletildiği hatlarıdır. Bu yöntemde genellikle bazı tarımsal ürünler taşınmaktadır. Bu ürünlere örnek olarak buğday, çay ve fındık verilebilir.

8. Soru

‘Enerji lojistiği’ kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Enerji lojistiği, enerjiyle ilgili tüm ürünlerin kaynağından tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin; etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması sürecinin bütününü kapsamaktadır. Bu ürünlerin lojistik hareketleri, boru hattı, deniz yolu, karayolu gibi ulaştırma türleri ve bunların taşınması ve depolanmasıyla ilgili olmaktadır.


9. Soru

‘Bilgi yönetimi’ hangi etkinlikleri içinde barındırır?

Cevap

Bilgi yönetimi şu üç temel üç bilgi etkinliğini içerir:

 • elde etme
 • saklama ve
 • transfer etme.

Daha geniş bir tanımla bilgi yönetimini, doğrudan işletme içinden veya işletme dışı kaynaklardan edinilen verilerin; tasnif edilmesi, stoklanması, yorumlanmak üzere ilgili yerlere gerekli zamanlarda dağıtılması ve sahip olunan bilginin güncellenmek üzere gözden geçirilmesi sürecidir.


10. Soru

Boru hattı taşımacılığının üç ana bileşeni nedir?

Cevap

Boru hattı taşımacılığının üç ana elemanı şunlardır:

 • Borular
 • Pompalama istasyonları
 • Denetim sistemleri

11. Soru

Doğal gaz boru hatlarını kaça ayırabiliriz?

Cevap

Doğal gaz boru hatlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz:

 • Doğal gaz kaynaklarının olduğu yerlerden dağıtımın yapılacağı yerlere ya da gazın depolanacağı yerlere taşıyan boru hatları
 • Ana kaynaktan ya da depolardan gelen gazı asıl tüketiciye dağıtan boru hatları

12. Soru

Boru hattı taşımacılığı ile ne tür maddeler taşınabilir?

Cevap

Boru hattı taşımacılığı, yükü borular yardımı ile nakletme işidir. Boru hattı taşımacılığında genellikle sıvı ve gaz maddeler taşınır. Doğal gaz, ham petrol, hidrojen, etilen, nitrojen ve sıvı hidrokarbon gibi farklı ürünler genellikle boru hatları aracılığıyla taşınmaktadır. Diğer yandan kapsüllere konulan katı maddeler de pnömatik sistemler yardımıyla, borularda hava basıncı kullanılarak taşınabilmektedir.


13. Soru

Taşımaya konu olan bilginin, giderek daha çok önem kazanmasının temel nedenleri nelerdir?

Cevap

Şu noktaları bilginin günümüzde daha çok önem kazanmasının sebepleri olarak sıralayabiliriz:

 • Pazarlarda rekabetin artması ve yenilikçi olma gereğinin artması. Günümüzde refah yaratan endüstrilerin büyük bir kısmının bilgi yoğun olması.
 • Erken işten ayrılmalar ve artan işgücü devir hızının bilgi kaybına yol açması.
 • Küçük ve orta boy işletmelerin uluslararası bir ölçekte kaynak bulma imkânlarına kavuşmasıyla artan karmaşıklığın yönetilmesine gereksinim duyulması.
 • İnternet’in ortaya çıkışıyla elektronik ticaretin gelişmesi ve çeşitlenmesi.
 • İşletmelerin bilgi ekseninde rekabet etmesi ve işin büyük bir kısmının bilgiye dayalı olması.
 • Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin kaçınılmaz olması.

14. Soru

Boru hattı taşımacılığının dezavantajları nelerdir?

Cevap

Boru hattı taşımacılığının dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlk kuruluşta büyük yatırımlar gerektiren bir taşımacılık türüdür.
 • Dünya genelinde taşımacılık şirketleri ABD dışında monopol bir yapıdadır. Başka bir deyişle, boru hattı taşımacılığı pazarında, dünyada hemen hemen hiç rekabetin olmadığı söylenebilir. Bu durum fiyatları yukarı çekebilir.
 • Sadece yük taşımacılığında kullanılabilen, taşınacak yüklerin çeşit olarak sınırlı olduğu tek yönlü bir trafik akışı vardır.
 • Büyük miktarlarda arz ve talep gerektirir.
 • Kapıdan kapıya taşımacılık konusunda esnekliği düşüktür.
 • İlave talep gelmesi halinde bu talebe cevap verilemeyebilir. Talebin düşmesi halinde sistemin ekonomik olmaktan çıkma ihtimali söz konusu olur.
 • Aynı boru hattında farklı akışkanlar taşınmak istendiğinde yükün bir bölümü, kaçınılmaz bir şekilde, atılmak durumundadır.
 • Boru hattı taşımacılığı daha emniyetli olmasına rağmen pompalama istasyonlarında ve depolama tesislerinde oluşabilecek kazalar önemli zararlar yaratabilir. Bu durum, önleyici bakım faaliyetlerini önemli hale getirmektedir. Bakım faaliyetlerindeki artış işletim maliyetlerini artırır.
 • Boru hattı ile taşınan ham petrol ve doğal gazın üretim yerinden tüketim yerine taşınırken pek çok ülkeyi kat etmesi gerekir. Bu da taşımacılığın politik yönünü öne çıkartmaktadır. Boru hattının geçtiği bölgelerdeki güvenlik önemli hale gelmektedir.
 • Boru hatlarındaki kaçaklar taşınanın fire vermesine neden olabilir.

15. Soru

‘Veri’ ve ‘bilgi’ arasında ne gibi farklar vardır?

Cevap

Veri en basit tanımıyla bilginin işlenmemiş ham halidir. Bilgi ise verinin işlenerek karar vericiler için anlamlı ve kullanışlı duruma gelmiş halidir. Lojistik süreçte değerlendirirsek veri, işletmelerin karar almada kullandığı hammaddedir. Bilgi ise bu hammaddenin işlenerek karar almada fayda yaratacak hale dönüştürülmesidir. Veri; toplama, sınıflama, yeniden düzenleme, özetleme, saklama, yeniden elde etme ve iletme gibi işlemlerden geçerek bilgiye dönüştürülür.


16. Soru

Bir bilgisayar ağını oluşturan dört temel öğe nedir?

Cevap

Bir bilgisayar ağı şu temel öğelerden oluşur:

 • İletim ortamı
 • İletim yöntemi
 • Donanım
 • Yazılım

17. Soru

‘Bilgi teknolojisi’ kavramını nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Bilgi teknolojisi; bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlanabilir.


18. Soru

Bilgisayar teknolojisinde ‘bit’ neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bilgisayar ağlarının hızı 1 saniyede bir yerden diğerine aktarılan bit sayesinde ölçülür. Programlama ve haberleşmede, bir bit bilgi depolama ve haberleşme veya bağlantının en küçük temel ünitesidir. Kilobit (1000 bit), megabit (1.000.000 bit) ve gigabit (1.000.000.000 bit) şeklinde katlarından söz edilebilir. Günümüzde sıradan bir bilgisayar ağında 10 Mbit/sn ve 100 Mbit/sn gibi hızlarda bilgi aktarılır.


19. Soru

Bilgi teknolojilerinin lojistikle olan iki ilişkisi nedir?

Cevap

Bilgi teknolojilerinin lojistikle ilişkisini iki farklı şekilde kurabiliriz.

İlk olarak, diğer yüklerin taşınmasına benzer olarak, bilginin de taşınması gerekir. Diğer yüklerin taşınmasını gerektiren faktörler bilginin taşınması için de benzerdir. Bilgi de üretimin gerçekleştirilebilmesi için bir girdi olabilir ya da üretim süreci sonunda bir ürün özellikleri taşıyabilir. Bilginin üretim için üretim yerine getirilmesi, üretim sonunda gerekli yerlere dağıtılması gerekebilir. Bununla birlikte bilginin bulunması, ilgili yere getirilmesi ve sonunda dağıtılmasını yapmak için lojistik işletmelerinden söz etmemiz mümkün değildir.

İkinci bir ilişki ise lojistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olarak kullanılmasıdır. Lojistik sektöründe, sözünü ettiğimiz dönüşümlere ve bu kapsamdaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak, çok önemli değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda ticaret ve üretimin gelişmesi ve dolayısıyla lojistik sektörün büyümesi tüm bunları yönetecek bilgi teknolojilerinin de benzer şekilde hızlı gelişimine neden olmaktadır.


20. Soru

Petrol boru hatlarını kaça ayırabiliriz?

Cevap

Petrol boru hatlarını üç grupta toplamak mümkündür:

 • Ham petrolü çıkarıldıkları yerden toplanma merkezlerine ya da rafinerilere ulaştıran toplayıcı hatlar
 • Çıkarıldıkları yerden ya da depolardan doğrudan doğruya rafinerilere, limanlara ve terminallere ham petrol taşıyan hatlar
 • Rafinelerde rafine edilmiş petrolü ya da türevlerini taşıyan hatlar

1. Soru

Boru hattı taşımacılığının avantajları nelerdir?

Cevap

Yüklerin boru hatlarında taşınmasının şu avantajları vardır:

 • Boru hattı taşımacılığı daha emniyetlidir.
 • Boru hatlarında ortalama taşımacılık hızı daha fazladır.
 • Boru hattı taşımacılığında taşıma maliyetleri daha düşüktür.
 • Boru hatları çevre dostudur.
 • Boru hattı taşımacılığı iklim koşullarından etkilenmez.
 • Boru hattı taşımacılığı yüzey koşullarından etkilenmez.
 • İki yönlü taşımacılık gereği yoktur.
 • Boru hattı taşımacılığı kara ve deniz ulaşımındaki trafik yükünü azaltmaktadır.
 • Ölçek ekonomilerinden yararlanılabilir.
 • Boru hattı taşımacılığı trafik sıkışıklıklarından etkilenmez.
 • Yatırım maliyetlerinin geri kazanım süresi düşüktür.
 • Enflasyonist etkiler taşımacılık maliyetine küçük bir etki yapmaktadır.
2. Soru

Petrol boru hatlarının genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Petrol boru hatlarının özellikleri şunlardır?

 • İç çapı 30-120 cm (12-47 inç) olan çelik veya plastik borulardan yapılır.
 • Mümkün olan yerlerde boru hattı toprak üstünde inşa edilir.
 • Şehirleşmenin arttığı hassas çevrelerde veya çevre için potansiyel tehlike görülen bölgelerde boru hatları yerin 1 metre altına döşenir.
 • Petrolün hareketini sağlamak için boru hatları ile birlikte pompa istasyonları inşa edilir.
 • Genellikle akış hızı 1 ilâ 6 m/sn arasındadır.
3. Soru

Boru hattı taşımacılığının tarihteki bilinen ilk örnekleri nelerdir?

Cevap

Sıvıların boru hatlarıyla bir yerden ötekine taşınması, uygarlığın ilk zamanlarından bu yana bilinen bir yöntemdir. Örneğin, Çinlilerin, İ.Ö. 5000 yıllarında bambu ya da kilden yapılmış borular kullandıkları düşünülmektedir. İtalya’da, kentlere tatlı su getirmek için, Romalılar tarafından 2000 yıl kadar önce yapılan su kemerlerinin kalıntılarına rastlanır.

4. Soru

Düz karasal zeminde toprağın altına döşenecek boru hatlarında izlenmesi gereken temel adımlar nelerdir?

Cevap

Karaya döşenen hemen hemen bütün boru hatları, toprağın yaklaşık 1 m altına gömülür ve genelde şu işlemler sırasıyla yapılır:

 • Boru döşenecek yoldaki engelleri kaldırmak
 • Borunun döşeneceği hendeği kazmak
 • Boruları kaynaklamak
 • Boruyu hendeğe yerleştirmek
 • Boru döşenen yerdeki toprağı eski durumuna getirip düzeltmek
5. Soru

Boru hatlarıyla petrol taşımacılığı ilk nerede ve ne zaman başlamıştır?

Cevap

Boru hatlarıyla ilk petrol taşımacılığı 1865 yılında ABD’nin Pensilvanya Eyaletinde başlamıştır. Boru hatları ile petrol taşımacılığına 19. yüzyılın sonlarına Vladimir Shukhov ve Branobel (Nobel Kardeşler) şirketi öncülük etmiştir.

6. Soru

Doğal gazın ilk ticari kullanımı ne zaman başlamıştır?

Cevap

Doğal gazın ticari amaçlı kullanımı, gaz endüstrisinin babası olarak bilinen İskoç mühendisi William Murdock’un kömürden gaz elde etme tekniklerini geliştirmesiyle 18.y.y’da hız kazanmıştır. İlk modern üretim ve tüketim tekniklerine 19.y.y’ da ABD’de rastlanır. William Hart 1782 yılında New York Eyaletinde Erie gölü yakınlarında yaklaşık 9 metre derinlikten 4 cm çapında bir boruyla çıkarttığı doğalgazla Freodania kasabasını ışıklandırmıştır

7. Soru

Taşımacılığa konu olan yüklerin özelliklerine göre boru hatlarını kaça ayırabiliriz?

Cevap

Boru hatlarını üç ana başlıkta inceleyebiliriz:

 • Konvansiyonel boru hatları: Petrol, doğal gaz ve su gibi çeşitli sıvıların taşındığı hatlardır.
 • Bulamaçlı madde boru hatları: Maden cevherlerinde olduğu gibi, genellikle yoğunluğu fazla olan maddelerin taşındığı hatlardır.
 • Kapsül madde boru hatları: Taşımaya konu olan yüklerin kapsüllere yerleştirilip boru hatlarında iletildiği hatlarıdır. Bu yöntemde genellikle bazı tarımsal ürünler taşınmaktadır. Bu ürünlere örnek olarak buğday, çay ve fındık verilebilir.
8. Soru

‘Enerji lojistiği’ kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Enerji lojistiği, enerjiyle ilgili tüm ürünlerin kaynağından tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin; etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması sürecinin bütününü kapsamaktadır. Bu ürünlerin lojistik hareketleri, boru hattı, deniz yolu, karayolu gibi ulaştırma türleri ve bunların taşınması ve depolanmasıyla ilgili olmaktadır.

9. Soru

‘Bilgi yönetimi’ hangi etkinlikleri içinde barındırır?

Cevap

Bilgi yönetimi şu üç temel üç bilgi etkinliğini içerir:

 • elde etme
 • saklama ve
 • transfer etme.

Daha geniş bir tanımla bilgi yönetimini, doğrudan işletme içinden veya işletme dışı kaynaklardan edinilen verilerin; tasnif edilmesi, stoklanması, yorumlanmak üzere ilgili yerlere gerekli zamanlarda dağıtılması ve sahip olunan bilginin güncellenmek üzere gözden geçirilmesi sürecidir.

10. Soru

Boru hattı taşımacılığının üç ana bileşeni nedir?

Cevap

Boru hattı taşımacılığının üç ana elemanı şunlardır:

 • Borular
 • Pompalama istasyonları
 • Denetim sistemleri
11. Soru

Doğal gaz boru hatlarını kaça ayırabiliriz?

Cevap

Doğal gaz boru hatlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz:

 • Doğal gaz kaynaklarının olduğu yerlerden dağıtımın yapılacağı yerlere ya da gazın depolanacağı yerlere taşıyan boru hatları
 • Ana kaynaktan ya da depolardan gelen gazı asıl tüketiciye dağıtan boru hatları
12. Soru

Boru hattı taşımacılığı ile ne tür maddeler taşınabilir?

Cevap

Boru hattı taşımacılığı, yükü borular yardımı ile nakletme işidir. Boru hattı taşımacılığında genellikle sıvı ve gaz maddeler taşınır. Doğal gaz, ham petrol, hidrojen, etilen, nitrojen ve sıvı hidrokarbon gibi farklı ürünler genellikle boru hatları aracılığıyla taşınmaktadır. Diğer yandan kapsüllere konulan katı maddeler de pnömatik sistemler yardımıyla, borularda hava basıncı kullanılarak taşınabilmektedir.

13. Soru

Taşımaya konu olan bilginin, giderek daha çok önem kazanmasının temel nedenleri nelerdir?

Cevap

Şu noktaları bilginin günümüzde daha çok önem kazanmasının sebepleri olarak sıralayabiliriz:

 • Pazarlarda rekabetin artması ve yenilikçi olma gereğinin artması. Günümüzde refah yaratan endüstrilerin büyük bir kısmının bilgi yoğun olması.
 • Erken işten ayrılmalar ve artan işgücü devir hızının bilgi kaybına yol açması.
 • Küçük ve orta boy işletmelerin uluslararası bir ölçekte kaynak bulma imkânlarına kavuşmasıyla artan karmaşıklığın yönetilmesine gereksinim duyulması.
 • İnternet’in ortaya çıkışıyla elektronik ticaretin gelişmesi ve çeşitlenmesi.
 • İşletmelerin bilgi ekseninde rekabet etmesi ve işin büyük bir kısmının bilgiye dayalı olması.
 • Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin kaçınılmaz olması.
14. Soru

Boru hattı taşımacılığının dezavantajları nelerdir?

Cevap

Boru hattı taşımacılığının dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlk kuruluşta büyük yatırımlar gerektiren bir taşımacılık türüdür.
 • Dünya genelinde taşımacılık şirketleri ABD dışında monopol bir yapıdadır. Başka bir deyişle, boru hattı taşımacılığı pazarında, dünyada hemen hemen hiç rekabetin olmadığı söylenebilir. Bu durum fiyatları yukarı çekebilir.
 • Sadece yük taşımacılığında kullanılabilen, taşınacak yüklerin çeşit olarak sınırlı olduğu tek yönlü bir trafik akışı vardır.
 • Büyük miktarlarda arz ve talep gerektirir.
 • Kapıdan kapıya taşımacılık konusunda esnekliği düşüktür.
 • İlave talep gelmesi halinde bu talebe cevap verilemeyebilir. Talebin düşmesi halinde sistemin ekonomik olmaktan çıkma ihtimali söz konusu olur.
 • Aynı boru hattında farklı akışkanlar taşınmak istendiğinde yükün bir bölümü, kaçınılmaz bir şekilde, atılmak durumundadır.
 • Boru hattı taşımacılığı daha emniyetli olmasına rağmen pompalama istasyonlarında ve depolama tesislerinde oluşabilecek kazalar önemli zararlar yaratabilir. Bu durum, önleyici bakım faaliyetlerini önemli hale getirmektedir. Bakım faaliyetlerindeki artış işletim maliyetlerini artırır.
 • Boru hattı ile taşınan ham petrol ve doğal gazın üretim yerinden tüketim yerine taşınırken pek çok ülkeyi kat etmesi gerekir. Bu da taşımacılığın politik yönünü öne çıkartmaktadır. Boru hattının geçtiği bölgelerdeki güvenlik önemli hale gelmektedir.
 • Boru hatlarındaki kaçaklar taşınanın fire vermesine neden olabilir.
15. Soru

‘Veri’ ve ‘bilgi’ arasında ne gibi farklar vardır?

Cevap

Veri en basit tanımıyla bilginin işlenmemiş ham halidir. Bilgi ise verinin işlenerek karar vericiler için anlamlı ve kullanışlı duruma gelmiş halidir. Lojistik süreçte değerlendirirsek veri, işletmelerin karar almada kullandığı hammaddedir. Bilgi ise bu hammaddenin işlenerek karar almada fayda yaratacak hale dönüştürülmesidir. Veri; toplama, sınıflama, yeniden düzenleme, özetleme, saklama, yeniden elde etme ve iletme gibi işlemlerden geçerek bilgiye dönüştürülür.

16. Soru

Bir bilgisayar ağını oluşturan dört temel öğe nedir?

Cevap

Bir bilgisayar ağı şu temel öğelerden oluşur:

 • İletim ortamı
 • İletim yöntemi
 • Donanım
 • Yazılım
17. Soru

‘Bilgi teknolojisi’ kavramını nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Bilgi teknolojisi; bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlanabilir.

18. Soru

Bilgisayar teknolojisinde ‘bit’ neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bilgisayar ağlarının hızı 1 saniyede bir yerden diğerine aktarılan bit sayesinde ölçülür. Programlama ve haberleşmede, bir bit bilgi depolama ve haberleşme veya bağlantının en küçük temel ünitesidir. Kilobit (1000 bit), megabit (1.000.000 bit) ve gigabit (1.000.000.000 bit) şeklinde katlarından söz edilebilir. Günümüzde sıradan bir bilgisayar ağında 10 Mbit/sn ve 100 Mbit/sn gibi hızlarda bilgi aktarılır.

19. Soru

Bilgi teknolojilerinin lojistikle olan iki ilişkisi nedir?

Cevap

Bilgi teknolojilerinin lojistikle ilişkisini iki farklı şekilde kurabiliriz.

İlk olarak, diğer yüklerin taşınmasına benzer olarak, bilginin de taşınması gerekir. Diğer yüklerin taşınmasını gerektiren faktörler bilginin taşınması için de benzerdir. Bilgi de üretimin gerçekleştirilebilmesi için bir girdi olabilir ya da üretim süreci sonunda bir ürün özellikleri taşıyabilir. Bilginin üretim için üretim yerine getirilmesi, üretim sonunda gerekli yerlere dağıtılması gerekebilir. Bununla birlikte bilginin bulunması, ilgili yere getirilmesi ve sonunda dağıtılmasını yapmak için lojistik işletmelerinden söz etmemiz mümkün değildir.

İkinci bir ilişki ise lojistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olarak kullanılmasıdır. Lojistik sektöründe, sözünü ettiğimiz dönüşümlere ve bu kapsamdaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak, çok önemli değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda ticaret ve üretimin gelişmesi ve dolayısıyla lojistik sektörün büyümesi tüm bunları yönetecek bilgi teknolojilerinin de benzer şekilde hızlı gelişimine neden olmaktadır.

20. Soru

Petrol boru hatlarını kaça ayırabiliriz?

Cevap

Petrol boru hatlarını üç grupta toplamak mümkündür:

 • Ham petrolü çıkarıldıkları yerden toplanma merkezlerine ya da rafinerilere ulaştıran toplayıcı hatlar
 • Çıkarıldıkları yerden ya da depolardan doğrudan doğruya rafinerilere, limanlara ve terminallere ham petrol taşıyan hatlar
 • Rafinelerde rafine edilmiş petrolü ya da türevlerini taşıyan hatlar
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!