Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Toplam İş Güvenliği Ve Risk Yönetimi

1. Soru

İş kazası nedir?

Cevap

İş kazaları, çalışanların dikkatsizliği ya da hatalı bir tutum veya davranışı sonucunda aniden ortaya çıkan, çalışanların ve diğer insanların can ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikeler yaratan, gerçekleştiğinde ekonomik ve sosyal kaynakları olumsuz yönde etkide bulunan kazalar olarak tanımlanabilmektedir. 


2. Soru

İş kazalarının gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz durumlar maliyet olarak kaça ayrılır ve bunlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

İş kazalarının gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz durumlar; görünür maliyetler ve görünmez maliyetler olarak iki kısımda incelenebilmektedir.

 • Görünür maliyetler esas olarak doğrudan maliyetler olup iş kazasının bir sonucu olarak doğrudan bir biçimde gözlemlenen kaza neticeleridir. İşletmeler, çalışanlar ve tedarik zincirleri bu tür maliyetlere doğrudan bir biçimde katlanmaktadırlar.
 • Görünmez maliyetler ise iş kazası ile eş zamanlı ortaya çıkmayan, kazanın bir sonucu olarak ilerleyen süreçte katlanılan maliyetlerdir.

3. Soru

Tehdit nedir?

Cevap

İş kazaları gerçekte olması gereken koşulların sağlanamamış olmasından ya da yeterli düzeyde sağlanmamış olmasından kaynaklanabilmektedir. Bu yetersiz ya da var olmayan koşullar; iş güvenliği yaklaşımı çerçevesinde “tehdit” olarak adlandırılabilmektedir.


4. Soru

Tehditler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Tehditleri şöyle sınıflandırmak mümkündür:

 • Biyolojik Tehditler
 • Fiziksel Tehditler
 • Kimyasal Tehditler
 • İş Ergonomisi ve Tasarımına ilişkin Tehditler

5. Soru

Kaza oluşum teorileri hangileridir?

Cevap

Bu teoriler aşağıda görüldüğü şekilde sıralandırılabilmektedir:

 • Kişisel Unsur Teorisi
 • Kaza Etken Teorisi
 • Bütünsellik Yaklaşımı
 • Etkileşim Teorisi
 • Zincir Etken Teorisi
 • Enerji Teorisi

6. Soru

Kaza oluşum teorilerinin işlevi nedir?

Cevap

Kaza oluşum teorileri, kazaların oluşum nedenlerine odaklanmakta ve bunların önlenmesi için çareler önermektedirler.


7. Soru

Kişisel unsur teorisini açıklayınız.

Cevap

Kişisel unsur teorisine göre iş kazalarının çalışanların iş yeri ortamında göstermeleri gereken tutum ve davranışları göstermemeleri ya da bu davranışların olması gereken düzeyde olmaması sonucuna bağlı olarak meydana geldiği görüş ve yaklaşımına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre; iş kazaları çalışanların yanlış davranışları söz konusu olmaksızın meydana gelmemektedir.


8. Soru

Kaza etken teorisini açıklayınız.

Cevap

Kaza etken teorisi; uygulamada kişisel unsur teorisinin birtakım zayıflıklarını giderebilmek ve eksik yanlarını tamamlayabilmek için ortaya atılmış olan bir teoridir. Bu teoriye göre; insan davranışları iş kazalarına neden olabilse de insan tutum ve davranışlarının kazalara olan etkisi daha çok edilgen bir nitelik göstermektedir. Dolayısıyla tek başına insan davranışı kazaların oluşumunu açıklamada yeterli olmamaktadır.


9. Soru

Bütünsellik yaklaşımını açıklayınız.

Cevap

Bu teorinin ortaya koyduğu yaklaşım çerçevesinde iş kazaları tek bir etken sonucunda meydana gelmemekte, kazaları yaratan tüm faktörlerin eş zamanlı bir biçimde bir araya gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla belirli bir nitelikteki kazanın gerçekleşebilmesi için bu kazalara yol açacak faktörler bir araya gelmelidir.


10. Soru

Etkileşim teorisini açıklayınız.

Cevap

İş kazalarından bahsedilebilmesi için iş yerinde kazaların meydana gelmesine yol açan eksiklikler ve faktörlerin belirli bir düzeyde bir araya gelmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu faktörler birbirleri ile etkileşim hâlindedir. Bu etkileşimin düzeyi gerçekleşen bir riskin şiddet düzeyini de ifade edebilmektedir. Dolayısıyla etkenler normal koşullarda pasif bir niteliğe sahipken, bir araya geldiklerinde bazıları bir etkileşimi başlatma üzere aktif bir tutum gösterebilmektedir.


11. Soru

Zincir etken teorisini açıklayınız.

Cevap

Zincir etken teorisi; iş kazalarının meydana gelebilmesi için, tehlike yaratan ve iş kazalarının oluşumuna yol açan faktörlerin belirli bir düzende bir araya gelmelerini koşul olarak kabul etmektedir. Bu teoriye göre iş yerinde belirli bir düzen ve sistem işlemektedir. İş kazaları ancak bu düzen ve sistem tamamen ya da kısmen ortadan kalktığında söz konusu olabilmektedir.


12. Soru

Enerji teorisini açıklayınız.

Cevap

Endüstriyel süreçlerde gösterilen faaliyet çerçevesinde sistem içerisinde kayda değer bir enerji akışı ve enerji birikimi söz konusu olmaktadır. Bu enerji akışı düzenli ve sistematik bir nitelikte ise iş kazalarının görülme riski azalmaktadır. Buna karşılık, iş akış süreçlerinin belirli bölümlerinde enerji birikimi söz konusu oluyorsa belirli bir süreçte bu birikimin iş kazalarına yol açması beklenmektedir.


13. Soru

İş güvenliği yönetimi ve sistemi nedir?

Cevap

İş güvenliği yönetimi ve sistemi; iş kazalarının önlenmesi ve iş yeri ortamında sağlıklı koşulların oluşturulmasına yönelik planlı, organize ve sistematik yaklaşımların bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla iş güvenliği yönetiminin en önemli süreci sürdürülebilir ve sistematik bir yapının tasarımlanmasıdır.


14. Soru

İş güvenliğinde 6S yaklaşımının aşamaları nelerdir?

Cevap

6S sistemini oluşturan aşamalar şunlardır:

 • Sort (Düzenleme)
 • Set in order (İş yerinin Düzenlenmesi)
 • Shine (İş yeri bakımı ve Temizliği)
 • Standardization (Standartlaştırma)
 • Safety (Güvenlik)
 • Sustain (Sürdürülebilirlik)

15. Soru

İş güvenliği kültürünün bileşenlerini açıklayınız.

Cevap

İş güvenliği kültürü toplamda üç ana bileşene sahiptir. Bunlar; insan, çevre ve davranışlar olarak tanımlanabilmektedir. İnsanlar ya da çalışanlar sürece; bilgi tecrübe, kabiliyet, motivasyon ve dikkat gibi sahip oldukları ya da olmadıkları unsurlar çerçevesinde etki edebilmektedir. Çevre ise; ekipman, makine, yönetim vb. unsurlardan oluşmaktadır. Bunların da kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanan riskleri ve riskleri kontrol altında tutmaya yarayan mekanizmaları bulunmaktadır. Davranış ise her iki faktörün bir bileşimi olarak, faaliyetler yerine getirilirken iş yerinde çalışanlar ve yöneticiler tarafından gösterilecek tutum ve davranışları ifade etmektedir.


16. Soru

OHSAS ve PUKÖ nedir?

Cevap

OHSAS standartları iş güvenliğine ve iş yerinde oluşturulacak iş güvenliği kültürüne ilişkin zemin hazırlayan bir yasal düzenleme niteliğindedir. Bu standartların en önemli yaklaşımlarından birisi iş güvenliğine ilişkin uygulanması önerilen PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsüdür.


17. Soru

Risk analizi ve risk değerlendirme nedir?

Cevap

Risk analizi ve risk değerlendirme; risklerin belirlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi için gerçekleştirilen risk tanımlama yaklaşımlarının genel adı olarak ifade edilebilmektedir.


18. Soru

Bu çerçevede uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip çok sayıda iş güvenliği ve risk değerlendirme yaklaşımı işletmeler ve organizasyonlar tarafından hayata geçirilebilmektedir. Bunlar arasında en yoğun olarak kullanılanlar hangileridir?

Cevap

Bu çerçevede uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip çok sayıda iş güvenliği ve risk değerlendirme yaklaşımı işletmeler ve organizasyonlar tarafından hayata geçirilebilmektedir. Bunlar arasında en yoğun olarak kullanılanlar aşağıda gösterilmektedir.

 • Öncelikli Tehlike Analizi “Priority Hazard Analysis” – (PHA)
 • Olay Sonuç Analizi “Event Tree Analysis” – (ETA)
 • Kontrol listeleri
 • Hata Ağacı Analizi “Fault Tree Analysis”-(FTA)
 • Normal Sistemden Sapma Etki ve Analizleri “Failure Modes and Effects Analaysis” –(FMEA)
 • Tehlike ve Çalışılabilirlik Analizi “Hazard and Operability Studies”- (HAZOP)
 • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları “Hazard Analysis and Critical Control Points” –(HACCP)
 • Biçimsel Güvenlik Değerlendirmesi “Formal Safety Assessment” – (FSA

19. Soru

Her bir kaza durumu için kaza olasılıkları için nasıl bir kategorizasyon kullanılmaktadır?

Cevap

Her bir kaza durumu için kaza olasılıkları için aşağıda gösterilen kategorizasyon kullanılmaktadır. Olasılıkların kategorisizasyonu olayın risk değeri ve sonuçları dikkate alınarak belirlenmektedir.

 • A – Çok sık : Çok sık olan
 • B – Orta sıklıkta: Ara sıra olan
 • C – Seyrek: Olabilir fakat sadece nadiren
 • D – Çok seyrek: Olabilir fakat belki de asla olmayacak

20. Soru

Gerçekleşebilme sıklığı ve şiddeti birlikte dikkate alınarak belirlenen risk kategorizasyonunun maddeleri nelerdir?

Cevap

Risk kategorizasyonu gerçekleşebilme sıklığı ve şiddeti birlikte dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki gibi bir kategorizasyon daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

 • Çok seyrek – Yılda bir kez veya daha az
 • Seyrek – Yılda birkaç kez
 • Az seyrek – Ayda bir kez
 • Orta sıklıkta – Haftada bir kez
 • Sık – Günlük
 • Sürekli – Sabit

21. Soru

İş kazaları sonuçlarına göre nasıl kategorize edilir?

Cevap

Bu kategorizasyon aşağıdaki gibi söz konusu olabilmektedir:

 • İnsanlara Yönelik Sonuçlar
  • I. Ölüm: Sonuç ölüm
  • II. Orta çapta ve ağır yaralanmalar: Sonuç uzuv kaybı ve iyileşmek için çok uzun zaman
  • III. Küçük çapta yaralanmalar: Sonuç kısa süreli (birkaç gün) kayıp iş günü, iyileşme tam
  • IV. Önemsiz yaralanmalar: ilk yardım sonrası işe dönüş
 • Ekonomik Varlıklara Yönelik Sonuçlar
  • I. Ekonomik kaynağın tümüyle kaybedilmesi
  • II. Ekonomik kaynak için ciddi kayıpları
  • III. Ekonomik kaynakların kısmen zarar görmesi
  • IV. Ufak ve önemsiz zararlar

1. Soru

İş kazası nedir?

Cevap

İş kazaları, çalışanların dikkatsizliği ya da hatalı bir tutum veya davranışı sonucunda aniden ortaya çıkan, çalışanların ve diğer insanların can ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikeler yaratan, gerçekleştiğinde ekonomik ve sosyal kaynakları olumsuz yönde etkide bulunan kazalar olarak tanımlanabilmektedir. 

2. Soru

İş kazalarının gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz durumlar maliyet olarak kaça ayrılır ve bunlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

İş kazalarının gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz durumlar; görünür maliyetler ve görünmez maliyetler olarak iki kısımda incelenebilmektedir.

 • Görünür maliyetler esas olarak doğrudan maliyetler olup iş kazasının bir sonucu olarak doğrudan bir biçimde gözlemlenen kaza neticeleridir. İşletmeler, çalışanlar ve tedarik zincirleri bu tür maliyetlere doğrudan bir biçimde katlanmaktadırlar.
 • Görünmez maliyetler ise iş kazası ile eş zamanlı ortaya çıkmayan, kazanın bir sonucu olarak ilerleyen süreçte katlanılan maliyetlerdir.
3. Soru

Tehdit nedir?

Cevap

İş kazaları gerçekte olması gereken koşulların sağlanamamış olmasından ya da yeterli düzeyde sağlanmamış olmasından kaynaklanabilmektedir. Bu yetersiz ya da var olmayan koşullar; iş güvenliği yaklaşımı çerçevesinde “tehdit” olarak adlandırılabilmektedir.

4. Soru

Tehditler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Tehditleri şöyle sınıflandırmak mümkündür:

 • Biyolojik Tehditler
 • Fiziksel Tehditler
 • Kimyasal Tehditler
 • İş Ergonomisi ve Tasarımına ilişkin Tehditler
5. Soru

Kaza oluşum teorileri hangileridir?

Cevap

Bu teoriler aşağıda görüldüğü şekilde sıralandırılabilmektedir:

 • Kişisel Unsur Teorisi
 • Kaza Etken Teorisi
 • Bütünsellik Yaklaşımı
 • Etkileşim Teorisi
 • Zincir Etken Teorisi
 • Enerji Teorisi
6. Soru

Kaza oluşum teorilerinin işlevi nedir?

Cevap

Kaza oluşum teorileri, kazaların oluşum nedenlerine odaklanmakta ve bunların önlenmesi için çareler önermektedirler.

7. Soru

Kişisel unsur teorisini açıklayınız.

Cevap

Kişisel unsur teorisine göre iş kazalarının çalışanların iş yeri ortamında göstermeleri gereken tutum ve davranışları göstermemeleri ya da bu davranışların olması gereken düzeyde olmaması sonucuna bağlı olarak meydana geldiği görüş ve yaklaşımına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre; iş kazaları çalışanların yanlış davranışları söz konusu olmaksızın meydana gelmemektedir.

8. Soru

Kaza etken teorisini açıklayınız.

Cevap

Kaza etken teorisi; uygulamada kişisel unsur teorisinin birtakım zayıflıklarını giderebilmek ve eksik yanlarını tamamlayabilmek için ortaya atılmış olan bir teoridir. Bu teoriye göre; insan davranışları iş kazalarına neden olabilse de insan tutum ve davranışlarının kazalara olan etkisi daha çok edilgen bir nitelik göstermektedir. Dolayısıyla tek başına insan davranışı kazaların oluşumunu açıklamada yeterli olmamaktadır.

9. Soru

Bütünsellik yaklaşımını açıklayınız.

Cevap

Bu teorinin ortaya koyduğu yaklaşım çerçevesinde iş kazaları tek bir etken sonucunda meydana gelmemekte, kazaları yaratan tüm faktörlerin eş zamanlı bir biçimde bir araya gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla belirli bir nitelikteki kazanın gerçekleşebilmesi için bu kazalara yol açacak faktörler bir araya gelmelidir.

10. Soru

Etkileşim teorisini açıklayınız.

Cevap

İş kazalarından bahsedilebilmesi için iş yerinde kazaların meydana gelmesine yol açan eksiklikler ve faktörlerin belirli bir düzeyde bir araya gelmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu faktörler birbirleri ile etkileşim hâlindedir. Bu etkileşimin düzeyi gerçekleşen bir riskin şiddet düzeyini de ifade edebilmektedir. Dolayısıyla etkenler normal koşullarda pasif bir niteliğe sahipken, bir araya geldiklerinde bazıları bir etkileşimi başlatma üzere aktif bir tutum gösterebilmektedir.

11. Soru

Zincir etken teorisini açıklayınız.

Cevap

Zincir etken teorisi; iş kazalarının meydana gelebilmesi için, tehlike yaratan ve iş kazalarının oluşumuna yol açan faktörlerin belirli bir düzende bir araya gelmelerini koşul olarak kabul etmektedir. Bu teoriye göre iş yerinde belirli bir düzen ve sistem işlemektedir. İş kazaları ancak bu düzen ve sistem tamamen ya da kısmen ortadan kalktığında söz konusu olabilmektedir.

12. Soru

Enerji teorisini açıklayınız.

Cevap

Endüstriyel süreçlerde gösterilen faaliyet çerçevesinde sistem içerisinde kayda değer bir enerji akışı ve enerji birikimi söz konusu olmaktadır. Bu enerji akışı düzenli ve sistematik bir nitelikte ise iş kazalarının görülme riski azalmaktadır. Buna karşılık, iş akış süreçlerinin belirli bölümlerinde enerji birikimi söz konusu oluyorsa belirli bir süreçte bu birikimin iş kazalarına yol açması beklenmektedir.

13. Soru

İş güvenliği yönetimi ve sistemi nedir?

Cevap

İş güvenliği yönetimi ve sistemi; iş kazalarının önlenmesi ve iş yeri ortamında sağlıklı koşulların oluşturulmasına yönelik planlı, organize ve sistematik yaklaşımların bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla iş güvenliği yönetiminin en önemli süreci sürdürülebilir ve sistematik bir yapının tasarımlanmasıdır.

14. Soru

İş güvenliğinde 6S yaklaşımının aşamaları nelerdir?

Cevap

6S sistemini oluşturan aşamalar şunlardır:

 • Sort (Düzenleme)
 • Set in order (İş yerinin Düzenlenmesi)
 • Shine (İş yeri bakımı ve Temizliği)
 • Standardization (Standartlaştırma)
 • Safety (Güvenlik)
 • Sustain (Sürdürülebilirlik)
15. Soru

İş güvenliği kültürünün bileşenlerini açıklayınız.

Cevap

İş güvenliği kültürü toplamda üç ana bileşene sahiptir. Bunlar; insan, çevre ve davranışlar olarak tanımlanabilmektedir. İnsanlar ya da çalışanlar sürece; bilgi tecrübe, kabiliyet, motivasyon ve dikkat gibi sahip oldukları ya da olmadıkları unsurlar çerçevesinde etki edebilmektedir. Çevre ise; ekipman, makine, yönetim vb. unsurlardan oluşmaktadır. Bunların da kendi yapısal özelliklerinden kaynaklanan riskleri ve riskleri kontrol altında tutmaya yarayan mekanizmaları bulunmaktadır. Davranış ise her iki faktörün bir bileşimi olarak, faaliyetler yerine getirilirken iş yerinde çalışanlar ve yöneticiler tarafından gösterilecek tutum ve davranışları ifade etmektedir.

16. Soru

OHSAS ve PUKÖ nedir?

Cevap

OHSAS standartları iş güvenliğine ve iş yerinde oluşturulacak iş güvenliği kültürüne ilişkin zemin hazırlayan bir yasal düzenleme niteliğindedir. Bu standartların en önemli yaklaşımlarından birisi iş güvenliğine ilişkin uygulanması önerilen PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) Döngüsüdür.

17. Soru

Risk analizi ve risk değerlendirme nedir?

Cevap

Risk analizi ve risk değerlendirme; risklerin belirlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi için gerçekleştirilen risk tanımlama yaklaşımlarının genel adı olarak ifade edilebilmektedir.

18. Soru

Bu çerçevede uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip çok sayıda iş güvenliği ve risk değerlendirme yaklaşımı işletmeler ve organizasyonlar tarafından hayata geçirilebilmektedir. Bunlar arasında en yoğun olarak kullanılanlar hangileridir?

Cevap

Bu çerçevede uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip çok sayıda iş güvenliği ve risk değerlendirme yaklaşımı işletmeler ve organizasyonlar tarafından hayata geçirilebilmektedir. Bunlar arasında en yoğun olarak kullanılanlar aşağıda gösterilmektedir.

 • Öncelikli Tehlike Analizi “Priority Hazard Analysis” – (PHA)
 • Olay Sonuç Analizi “Event Tree Analysis” – (ETA)
 • Kontrol listeleri
 • Hata Ağacı Analizi “Fault Tree Analysis”-(FTA)
 • Normal Sistemden Sapma Etki ve Analizleri “Failure Modes and Effects Analaysis” –(FMEA)
 • Tehlike ve Çalışılabilirlik Analizi “Hazard and Operability Studies”- (HAZOP)
 • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları “Hazard Analysis and Critical Control Points” –(HACCP)
 • Biçimsel Güvenlik Değerlendirmesi “Formal Safety Assessment” – (FSA
19. Soru

Her bir kaza durumu için kaza olasılıkları için nasıl bir kategorizasyon kullanılmaktadır?

Cevap

Her bir kaza durumu için kaza olasılıkları için aşağıda gösterilen kategorizasyon kullanılmaktadır. Olasılıkların kategorisizasyonu olayın risk değeri ve sonuçları dikkate alınarak belirlenmektedir.

 • A – Çok sık : Çok sık olan
 • B – Orta sıklıkta: Ara sıra olan
 • C – Seyrek: Olabilir fakat sadece nadiren
 • D – Çok seyrek: Olabilir fakat belki de asla olmayacak
20. Soru

Gerçekleşebilme sıklığı ve şiddeti birlikte dikkate alınarak belirlenen risk kategorizasyonunun maddeleri nelerdir?

Cevap

Risk kategorizasyonu gerçekleşebilme sıklığı ve şiddeti birlikte dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki gibi bir kategorizasyon daha gerçekçi sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

 • Çok seyrek – Yılda bir kez veya daha az
 • Seyrek – Yılda birkaç kez
 • Az seyrek – Ayda bir kez
 • Orta sıklıkta – Haftada bir kez
 • Sık – Günlük
 • Sürekli – Sabit
21. Soru

İş kazaları sonuçlarına göre nasıl kategorize edilir?

Cevap

Bu kategorizasyon aşağıdaki gibi söz konusu olabilmektedir:

 • İnsanlara Yönelik Sonuçlar
  • I. Ölüm: Sonuç ölüm
  • II. Orta çapta ve ağır yaralanmalar: Sonuç uzuv kaybı ve iyileşmek için çok uzun zaman
  • III. Küçük çapta yaralanmalar: Sonuç kısa süreli (birkaç gün) kayıp iş günü, iyileşme tam
  • IV. Önemsiz yaralanmalar: ilk yardım sonrası işe dönüş
 • Ekonomik Varlıklara Yönelik Sonuçlar
  • I. Ekonomik kaynağın tümüyle kaybedilmesi
  • II. Ekonomik kaynak için ciddi kayıpları
  • III. Ekonomik kaynakların kısmen zarar görmesi
  • IV. Ufak ve önemsiz zararlar
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!