Sosyal Ağ Analizi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Ağ Analizi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ağlarda Toplulukların Belirlenmesi

1. Soru

Toplulukların en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Toplulukların en belirgin özelliği kendi içlerindeki bağlantı sayısının çok, dışarıları ile olan bağlantı sayılarının ise az olmasıdır.


2. Soru

Düğüm sayısı 1-10 arasında olan çizgelerin maksimum bağlantı sayıları nasıl olmalıdır?

Cevap

Yönsüz bir çizgenin içindeki maksimum bağlantı sayısının N(N-1)/2
olacağını hatırlarsak, düğüm sayısı 1-10 arasında olan çizgelerin maksimum bağlantı sayılarının 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 şeklinde olacağını hesaplayabiliriz.


3. Soru

Uygulamaya dönük bir topluluk tanımı yapınız. 

Cevap

Uygulamaya dönük bir topluluk tanımı, “kendi içindeki bağlantı sayısı maksimum
bağlantı sayısının yarısından az olmayan ancak kendi dışı ile bağlantı sayısı 3’ü aşmayan gruplar topluluk adını alır” şeklinde yapılabilir


4. Soru

Sosyal ağların istatistiksel özellikleri nelerdir?

Cevap

Sosyal ağların istatistiksel özellikleri şu şekildedir (McGlohon vd., 2011):
1. Kalın kuyruklu derece dağılımları söz konusudur. Birkaç düğümün bağlantı sayısı çok fazla, çok sayıda düğümün ise komşu sayısı azdır.
2. Ağlarda düğümler kümeler (topluluk-cluster) oluştururlar ve ağların yarıçapları
küçüktür. Ağdaki bir düğümden diğerine birkaç sıçrama ile ulaşabilirsiniz. Genelde ağlarda kuvvet yasaları dağılımları (Power Law) geçerlidir.

3. Ağlarda zaman içinde yarıçap küçülür ve yoğunluk artar. Dev bileşenin dışında
küçük bileşenlerin büyüklükleri sabittir.


5. Soru

Topluluklar birbirlerine en fazla kaç bağ ile bağlanabilirler?

Cevap

Topluluklar birbirlerine en fazla iki bağla bağlıdır.


6. Soru

Topluluklar neden önemlidir?

Cevap

Topluluklar bir ağın içindeki fonksiyonel birimlere karşı geldikleri için önemlidirler. Örneğin, bir hücrenin içindeki bir topluluk bir motife karşı gelebilir ve bizim için bu topluluk hayati bir ürünü sentezleme veya düzenleme fonksiyonunu yerine getirebilir


7. Soru

Ağlarda fonksiyonları düzenlemek, geliştirmek, iyileştirmek istersek öncelikle yapılması gereken şey nedir?

Cevap

Ağlarda fonksiyonları düzenlemek, geliştirmek, iyileştirmek istersek öncelikle toplulukları ve bu toplulukların fonksiyonlarını belirlemeliyiz. 


8. Soru

Ağ ilacı (network medicine) kavramını açıklayınız. 

Cevap

Ağ ilacı (network medicine) yeni bir konudur ve topolojik ağ özellikleri ile bir hastalık (biyolojik fonksiyon) arasında ilişki kurmaya çalışır. Belirli bir hastalığın moleküler karmaşıklığını araştırarak, hastalık modüllerini ve patikalarını bulmaya uğraşır. Bu tür araştırmaların sonucunda, belirli bir hastalık ile ilgili yeni hastalık modüllerinin ve genlerinin bulunması amaçlanmaktadır.


9. Soru

Alt çizgenin içindeki yoğunluğu nasıl hesaplayabilir?

Cevap

Bir C alt çizgesi için C’nin kendi içindeki yoğunluğunun ve C’nin kümeler arası yoğunluğunun (dış yoğunluk) nasıl hesaplanabileceğini gösterelim. Bir çizgenin genelinde N düğüm olduğunu varsayalım. Herhangi bir alt çizgeyi C ile gösterirsek ve bu alt çizgede NC tane düğüm varsa, bu alt çizgenin içindeki
yoğunluğu şu şekilde hesaplayabiliriz:

C’nin iç yoğunluğu = C’nin içindeki bağlantı sayısı / [NC(NC-1)/2]


10. Soru

Bir alt çizgenin  topluluk tanımına daha uygun olabilmesi için hangi özellikleri taşıması beklenilir?

Cevap

Çizge içi yoğunluğunun yüksek olması,  kümeler arası yoğunluğunun düşük olması beklenmelidir.


11. Soru

Yapısal uyumun özellikleri nelerdir?

Cevap

Yapısal uyumun beş özelliği vardı:
• Bireyler topluluğunun nasıl bir araya geldiğini tanımlıyordu,
• Yapısal uyum bir grup özelliği olarak açıklanıyordu,
• Sürekliydi,
• Bireyler arasındaki sosyal ilişkilerin gözlenmesine dayanıyordu,
• Grup büyüklüğü ile ilgisi yoktur


12. Soru

Uyum modelini açıklayınız. 

Cevap

Uyum modeli; bir fikrin, bir ürünün önceki ve potansiyel kullanıcıları arasındaki sosyal yakınlığını, potansiyel kullanıcıların uyum kararını verme olasılığını kestirmede kullanıyordu. Bu model, sorunların gözlem ve tartışma ile çözüldüğü sosyal süreçlere odaklanıyordu.


13. Soru

Yapısal eş değerlilik modeli kaç yılında kim tarafından oluşturulmuştur?

Cevap

Yapısal eş değerlilik modeli 1982 yılında Burt tarafından oluşturuldu.


14. Soru

Yapısal eş değerlik modelini açıklayınız.

Cevap

Bu modele göre kişi,bir yeniliği kendine yapısal olarak eş değer olarak algıladığı kişiler kullandığında kullanıyordu. Ağdaki yapısal eş değerlilik ağdaki o kişinin pozisyonu ile ilgiliydi. Kümelerinde merkezî durumda olan iki kişi arasında yapısal eş değerlilik vardı ve bu kişiler birbirlerini sübjektif olarak referans noktası alıyorlardı. Ona göre rekabet, yayılma sürecini başlatan birinci güçtü.


15. Soru

Düğüm benzerliği kavramını açıklayınız.

Cevap

İki düğümün ne zaman benzer olduğu veya hangi düğümlerin bir düğüme benzediği sorusu ağların analizi açısından yararlı bir sorudur. Bu tür benzerlik “yapısal benzerlik” olarak adlandırılır. İki düğüm, ağda komşularının çoğunu paylaşmaları durumunda yapısal olarak eş değer kabul edilirler.


16. Soru

A=(3, 4, 6, 7, 9)
B=(3, 4, 6, 7, 9)

Yukarıda bağlantı sayıları verilen toplulukların benzerliğini hesaplayınız.

Cevap

Bunun için bağlantı sayıları arasındaki farkların kareleri toplamı hesaplanır ve bu değerin karekökü bulunur. 

Bu işlem ile d= 0 sonucu elde edilir.  A ve B toplulukları arasında uzaklığın sıfır olduğunu ve benzerliğin maksimum olduğunu gösterir.


17. Soru

Hiyerarşik kümelenme kavramını açıklayınız.

Cevap

Hiyerarşik kümelenme algoritması bir dizi nesneyi benzerliklerine göre bir soy ağacında (dendogram) düzenler. Benzerlik ise bu nesneler arasındaki bir uzaklık fonksiyonu ile bulunur. Birbirlerine benzer veya yakın olan nesneler aynı kümelerde toplanır. Sürekli olarak aynı işlemlerin tekrarlanması yoluyla her adımda en yakın kümeler yeni kümelerde birleştirilir.


18. Soru

Hiyerarşik kümelenme tekniklerinin temel ilkesi nedir?

Cevap

Bu tekniklerin temel ilkesi, bir ağdaki düğümlerin ne kadar kuvvetli bağlarla bağlantılı olduklarına ilişkin bir ölçünün geliştirilmesine dayanır. Daha sonra
ise bu ölçü ile kuvvetli bir şekilde bağlı olan düğümleri gruplayarak ilgilendiğimiz ağı topluluklara bölebiliriz.


19. Soru

İki küme arasındaki uzaklığın hangi tanımla ölçüleceğini belirleyen şey nedir?

Cevap

Uygulamada seçtiğimiz bağlantı yöntemi, iki küme arasındaki uzaklığın hangi tanımla ölçüleceğini belirler.


20. Soru

Dendogram kavramını açıklayınız.

Cevap

Hiyerarşik kümelenme algoritmasının bir dizi nesneyi benzerliklerine göre bir soy ağacında yani dendogramda düzenlediğini belirtmiştik. Dendogram, aşağıdan yukarıya doğru okunmalıdır.


1. Soru

Toplulukların en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Toplulukların en belirgin özelliği kendi içlerindeki bağlantı sayısının çok, dışarıları ile olan bağlantı sayılarının ise az olmasıdır.

2. Soru

Düğüm sayısı 1-10 arasında olan çizgelerin maksimum bağlantı sayıları nasıl olmalıdır?

Cevap

Yönsüz bir çizgenin içindeki maksimum bağlantı sayısının N(N-1)/2
olacağını hatırlarsak, düğüm sayısı 1-10 arasında olan çizgelerin maksimum bağlantı sayılarının 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 şeklinde olacağını hesaplayabiliriz.

3. Soru

Uygulamaya dönük bir topluluk tanımı yapınız. 

Cevap

Uygulamaya dönük bir topluluk tanımı, “kendi içindeki bağlantı sayısı maksimum
bağlantı sayısının yarısından az olmayan ancak kendi dışı ile bağlantı sayısı 3’ü aşmayan gruplar topluluk adını alır” şeklinde yapılabilir

4. Soru

Sosyal ağların istatistiksel özellikleri nelerdir?

Cevap

Sosyal ağların istatistiksel özellikleri şu şekildedir (McGlohon vd., 2011):
1. Kalın kuyruklu derece dağılımları söz konusudur. Birkaç düğümün bağlantı sayısı çok fazla, çok sayıda düğümün ise komşu sayısı azdır.
2. Ağlarda düğümler kümeler (topluluk-cluster) oluştururlar ve ağların yarıçapları
küçüktür. Ağdaki bir düğümden diğerine birkaç sıçrama ile ulaşabilirsiniz. Genelde ağlarda kuvvet yasaları dağılımları (Power Law) geçerlidir.

3. Ağlarda zaman içinde yarıçap küçülür ve yoğunluk artar. Dev bileşenin dışında
küçük bileşenlerin büyüklükleri sabittir.

5. Soru

Topluluklar birbirlerine en fazla kaç bağ ile bağlanabilirler?

Cevap

Topluluklar birbirlerine en fazla iki bağla bağlıdır.

6. Soru

Topluluklar neden önemlidir?

Cevap

Topluluklar bir ağın içindeki fonksiyonel birimlere karşı geldikleri için önemlidirler. Örneğin, bir hücrenin içindeki bir topluluk bir motife karşı gelebilir ve bizim için bu topluluk hayati bir ürünü sentezleme veya düzenleme fonksiyonunu yerine getirebilir

7. Soru

Ağlarda fonksiyonları düzenlemek, geliştirmek, iyileştirmek istersek öncelikle yapılması gereken şey nedir?

Cevap

Ağlarda fonksiyonları düzenlemek, geliştirmek, iyileştirmek istersek öncelikle toplulukları ve bu toplulukların fonksiyonlarını belirlemeliyiz. 

8. Soru

Ağ ilacı (network medicine) kavramını açıklayınız. 

Cevap

Ağ ilacı (network medicine) yeni bir konudur ve topolojik ağ özellikleri ile bir hastalık (biyolojik fonksiyon) arasında ilişki kurmaya çalışır. Belirli bir hastalığın moleküler karmaşıklığını araştırarak, hastalık modüllerini ve patikalarını bulmaya uğraşır. Bu tür araştırmaların sonucunda, belirli bir hastalık ile ilgili yeni hastalık modüllerinin ve genlerinin bulunması amaçlanmaktadır.

9. Soru

Alt çizgenin içindeki yoğunluğu nasıl hesaplayabilir?

Cevap

Bir C alt çizgesi için C’nin kendi içindeki yoğunluğunun ve C’nin kümeler arası yoğunluğunun (dış yoğunluk) nasıl hesaplanabileceğini gösterelim. Bir çizgenin genelinde N düğüm olduğunu varsayalım. Herhangi bir alt çizgeyi C ile gösterirsek ve bu alt çizgede NC tane düğüm varsa, bu alt çizgenin içindeki
yoğunluğu şu şekilde hesaplayabiliriz:

C’nin iç yoğunluğu = C’nin içindeki bağlantı sayısı / [NC(NC-1)/2]

10. Soru

Bir alt çizgenin  topluluk tanımına daha uygun olabilmesi için hangi özellikleri taşıması beklenilir?

Cevap

Çizge içi yoğunluğunun yüksek olması,  kümeler arası yoğunluğunun düşük olması beklenmelidir.

11. Soru

Yapısal uyumun özellikleri nelerdir?

Cevap

Yapısal uyumun beş özelliği vardı:
• Bireyler topluluğunun nasıl bir araya geldiğini tanımlıyordu,
• Yapısal uyum bir grup özelliği olarak açıklanıyordu,
• Sürekliydi,
• Bireyler arasındaki sosyal ilişkilerin gözlenmesine dayanıyordu,
• Grup büyüklüğü ile ilgisi yoktur

12. Soru

Uyum modelini açıklayınız. 

Cevap

Uyum modeli; bir fikrin, bir ürünün önceki ve potansiyel kullanıcıları arasındaki sosyal yakınlığını, potansiyel kullanıcıların uyum kararını verme olasılığını kestirmede kullanıyordu. Bu model, sorunların gözlem ve tartışma ile çözüldüğü sosyal süreçlere odaklanıyordu.

13. Soru

Yapısal eş değerlilik modeli kaç yılında kim tarafından oluşturulmuştur?

Cevap

Yapısal eş değerlilik modeli 1982 yılında Burt tarafından oluşturuldu.

14. Soru

Yapısal eş değerlik modelini açıklayınız.

Cevap

Bu modele göre kişi,bir yeniliği kendine yapısal olarak eş değer olarak algıladığı kişiler kullandığında kullanıyordu. Ağdaki yapısal eş değerlilik ağdaki o kişinin pozisyonu ile ilgiliydi. Kümelerinde merkezî durumda olan iki kişi arasında yapısal eş değerlilik vardı ve bu kişiler birbirlerini sübjektif olarak referans noktası alıyorlardı. Ona göre rekabet, yayılma sürecini başlatan birinci güçtü.

15. Soru

Düğüm benzerliği kavramını açıklayınız.

Cevap

İki düğümün ne zaman benzer olduğu veya hangi düğümlerin bir düğüme benzediği sorusu ağların analizi açısından yararlı bir sorudur. Bu tür benzerlik “yapısal benzerlik” olarak adlandırılır. İki düğüm, ağda komşularının çoğunu paylaşmaları durumunda yapısal olarak eş değer kabul edilirler.

16. Soru

A=(3, 4, 6, 7, 9)
B=(3, 4, 6, 7, 9)

Yukarıda bağlantı sayıları verilen toplulukların benzerliğini hesaplayınız.

Cevap

Bunun için bağlantı sayıları arasındaki farkların kareleri toplamı hesaplanır ve bu değerin karekökü bulunur. 

Bu işlem ile d= 0 sonucu elde edilir.  A ve B toplulukları arasında uzaklığın sıfır olduğunu ve benzerliğin maksimum olduğunu gösterir.

17. Soru

Hiyerarşik kümelenme kavramını açıklayınız.

Cevap

Hiyerarşik kümelenme algoritması bir dizi nesneyi benzerliklerine göre bir soy ağacında (dendogram) düzenler. Benzerlik ise bu nesneler arasındaki bir uzaklık fonksiyonu ile bulunur. Birbirlerine benzer veya yakın olan nesneler aynı kümelerde toplanır. Sürekli olarak aynı işlemlerin tekrarlanması yoluyla her adımda en yakın kümeler yeni kümelerde birleştirilir.

18. Soru

Hiyerarşik kümelenme tekniklerinin temel ilkesi nedir?

Cevap

Bu tekniklerin temel ilkesi, bir ağdaki düğümlerin ne kadar kuvvetli bağlarla bağlantılı olduklarına ilişkin bir ölçünün geliştirilmesine dayanır. Daha sonra
ise bu ölçü ile kuvvetli bir şekilde bağlı olan düğümleri gruplayarak ilgilendiğimiz ağı topluluklara bölebiliriz.

19. Soru

İki küme arasındaki uzaklığın hangi tanımla ölçüleceğini belirleyen şey nedir?

Cevap

Uygulamada seçtiğimiz bağlantı yöntemi, iki küme arasındaki uzaklığın hangi tanımla ölçüleceğini belirler.

20. Soru

Dendogram kavramını açıklayınız.

Cevap

Hiyerarşik kümelenme algoritmasının bir dizi nesneyi benzerliklerine göre bir soy ağacında yani dendogramda düzenlediğini belirtmiştik. Dendogram, aşağıdan yukarıya doğru okunmalıdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!