Sosyal Ağ Analizi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Ağ Analizi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ağların Türleri

1. Soru

Derece dağılımı kavramını açıklayınız.

Cevap

Bir çizgede N düğüm varsa ve her bir düğüm ortalama z bağlantıya sahip ise, her bağlantının gerçekleşmesi olasılıkları birbirinden bağımsız ve p ise, p= z/ (N-1) olur ve N
büyüdüğünde (büyük ağlar için) bu değer yaklaşık olarak z/N değerine eşit olur. Belirli bir düğümün sahip olduğu bağlantı sayısı olan k’nın dağılımı “derece dağılımı” adını alır.


2. Soru

Rassal ağlarda, ağların derece dağılımları binom dağılımları ile belirlendiğinde, bağlantı olasılığı ile ortalama patika uzunluğu, yarıçap ve yoğunluk arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

Şekil 3.3’te (s.47) elde edilen gerçek derece
dağılımları ile teorik olarak binom dağılımı ile hesaplanan derece dağılımları arasındaki
benzerliğe dikkat ediniz. Şekil 3.3’ün altında ise bu ağların ortalama patika uzunlukları,
yarıçapları ve yoğunlukları yer almaktadır. Elde edilen değerlerden p bağlantı olasılığı
büyüdükçe, ortalama patika uzunluğunun ve yarıçapın kısaldığını, buna karşılık yoğunluğun ise arttığını anlıyoruz.


3. Soru

Teknolojinin etkisi ile dünyanın küçük bir köy haline gelmesi durumunu Facebook veri takımının sunduğu sonuçlar bağlamında tartışınız.

Cevap

teknolojinin etkisi ile dünya hâla küçük bir köy hâline gelmeye
devam etmektedir. Bunun kanıtı olarak ise, 2011 yılında Facebook veri takımı’nın vardığı
bir sonucu verebiliriz. Bu sonuca göre, Facebook’ta altı derecelik ayrılık dört dereceye
düşmüş bulunmaktadır. Kısaca günümüzde Facebook’ta, birbirini hiç tanımayan iki kişi
arasındaki uzaklık dört adıma düşmüş bulunmaktadır (The Telegraph, 2011).


4. Soru

Ağ çalışmalarında “Patika” kavramını açıklayınız.

Cevap

Ağda iki kişinin birbirlerine ne kadar uzaklıkta oldukları sorusu akla sık gelen bir sorudur
ve bu çerçevede “patika” kavramı ağ çalışmaları için çok önemli bir kavramdır. Patikayı
“bir düğümle başlayıp bir düğümle biten bir bağlantı dizisi” olarak tanımlayabiliriz. Komşu
olmayan iki kişi arasındaki uzaklık, birinden diğerine olan en küçük sıçrama sayısı ile ölçülebilir


5. Soru

Altı adım hipotezinin ortaya çıkışını Milgram’ın gerçekleştirdiği deney bağlamında açıklayınız.

Cevap

Milgram, 1967 yılında 60 mektup yollayarak bir deney gerçekleştirdi. Mektup
Cambridge, Massachusetts’ de bir yere gidecekti
ve deneye katılanlardan bu mektubu arkadaşlarının arkadaşlarına ulaştırarak istenilen kişiye göndermeleri isteniyordu. İlk anda deneye katılım az
olsa da sonraları Milgram bunu çeşitli yollardan
artırarak, mektubun ortalama altı adımda istenilen yere ulaştığını belirledi. Sonraları bu olgu
sosyolojide ve ağ kuramında “altı adım hipotezi”
olarak yer aldı.


6. Soru

Kümelenme katsayısını açıklayınız. 

Cevap

Kümelenme katsayısını (clustering coefficient) en basit şekilde şöyle açıklayabiliriz: Eğer bir
sosyal ağda arkadaşlarınız da birbirleri ile arkadaşlarsa, birbirlerini tanıyorlarsa, kümelenme katsayınız yüksektir. Eğer arkadaşlarınız birbirini tanımıyorsa, o zaman da kümelenme katsayınız düşüktür. Kümelenme katsayısı arkadaşlarımızın birbirleri ile ne kadar
arkadaş olduklarını ölçer. Bir yönsüz ağın kümelenme katsayısı ağdaki üçgen sayıdır. Bir
ağın genel kümelenme katsayısı, her düğümün lokal kümelenme katsayısına dayanır


7. Soru

Microsoft sözlüğüne göre bulaşmanın tanımını yapınız ve basit bulaşma ile karmaşık bulaşmayı örneklendiriniz.

Cevap

Toplum sağlığı ve güvenliği açısından da ağlar çok önemli. Virüsler yada yenilikler insandan
insana bulaşarak ağlarda yayılabiliyor. Microsoft Sözlüğü (Microsoft, 1997) bulaşmayı şu
şekilde tanımlıyor: “Bir hastalığın, bir insan veya nesne ile doğrudan temas ile geçmesi;
bir hastalığın veya zehrin bu yolla aktarılması; duygusal durumun, heyecanın, zararlı bir
etkinin aktarılması” olarak tanımlıyor.
Örneğin, virüsler ilk karşılaşmada bulaşabilirken (basit bulaşma), yenilikler ancak birkaç karşılaşmadan sonra ve karşılaşma sayısında belirli bir eşik aşıldığında bulaşabiliyor
(karmaşık bulaşma). Kısaca ağların, bizim açımızdan, gördükleri fonksiyonlar kadar tehlikeleri de var. Bu nedenle ağların türleri ile virüslere veya başka tehlikelere dirençli olup
olmadıklarının incelenmesi gerekiyor.


8. Soru

Milgram deneyinin İnternet ortamında gerçekleştirilme sürecini ve sonucunu anlatınız.

Cevap

2001 yılında Duncan Watts, Milgram’ın deneyini bu kez Internet ortamında, 166 ülkeden 61168 kişinin oluşturduğu 24163 farklı e-posta zinciri ile denedi ve ortalama adım
sayısını yine altı olarak buldu.


9. Soru

Sosyal ağ analizinde rassal ağları açıklayınız.

Cevap

Rassal ağ düşüncesi, Paul Erdos ile Alfréd Rényi’ye dayanır. Erdos – Rényi rassal ağ modelinde (Erdos ve Rényi, 1959) iki düğümün birbirleri ile bağlantılı olmaları, sabit bir
olasılıkla gerçekleşir. Eğer sabit bir olasılıkla rassal bir şekilde düğüm çiftleri arasında
bağlantılar oluşturulursa, sonuçta elde edilen ağ bir rassal ağ olur. Bir anlamda istatistikteki normal dağılıma benzeyen rassal ağ modeli, sosyal ağ analizinde bir referans noktası
önemine sahiptir. Analizlerde rassal ağ, istatistikteki normal dağılım gibi ağların türlerini
belirlemek ve ağların rassal ağdan ne ölçüde saptıklarını görebilmek için belirli bir dayanak noktası oluşturur.


10. Soru

Bir ağın küçük dünya ağı olup olmadığı hangi değerler ile anlaşılabilir? Bu değerleri karşılaştırarak açıklayınız.

Cevap

Bir ağın küçük dünya ağı olup olmadığını anlamak için o ağın ortalama patika uzunluğu ile aynı büyüklükteki rassal ağın ortalama patika uzunlukları ve ağların kümelenme
katsayıları karşılaştırılır. Rassal ağların ortalama patika uzunlukları ve kümelenme katsayıları çok küçük olduğu için:
• Ağın ortalama patika uzunluğu/Aynı büyüklükteki rassal ağın ortalama patika büyüklüğü 1 değerine yakınsa,
• Ağın kümelenme katsayısı/ Aynı büyüklükteki ağın kümelenme katsayısı 1’den büyükse,
• Veya küçük dünya katsayısı olan: Ağın kümelenme katsayısı/ Ortalama patika
uzunluğu ne kadar büyükse o ağ küçük dünya ağı özelliklerine o kadar yakındır
(Uzzi ve Spiro, 2005).


11. Soru

Bir küçük dünya ağının oluşturulabileceği ilkeleri açıklayınız.

Cevap

Bir küçük dünya ağı şu iki ilke ile oluşturulabilir: Bir düğüm, kendine benzeyen düğümlere
eklensin (homophily). Diğer bir deyişle, bir düğüm kendisine r yarıçapı veya daha yakın
uzaklıkta olan düğümlere eklensin. Bir düğüm rassal olarak seçilecek ve zayıf bağlar oluşturacak ağın uzak noktalarında bulunan k tane düğüme eklensin.
Bunlardan birinci ilke üçlü kapanmalar ve üçgenler oluştururken; ikinci ilke ise, bir
dallanma yapısı oluşturarak düğümlere birkaç adımda erişilmesini sağlar.


12. Soru

Jeodezik uzaklık ve yarıçap kavramlarını açıklayınız.

Cevap

İki kişi arasındaki en kısa patika, jeodezik
uzaklık (geodesic distance) adını alır. Yarıçap
(diameter) ise, bağlantılı bir ağda en büyük jeodezik uzaklıktır.


13. Soru

Sınıflandırıcı ve sınıflandırıcı olmayan ağları açıklayınız.

Cevap

Eğer bir ağda düğümler derecelerine bakmaksızın başka düğümlerle rassal bağlantılar kuruyorsa bu ağlar nötral ağlardır. Bunun
tersine eğer merkezî düğümler merkezî düğümlere ekleniyorsa, bu ağlar sınıflandırıcı (assortative); bunun tersine çok bağlantısı olan düğümler zayıf bağlantısı olan düğümlerle
bağlantı kuruyorlarsa, o zaman da bu ağlar sınıflandırıcı olmayan (dissassortive) ağlardır.
Ünlülerin ünlülerle evlenmesi sınıflandırıcı ağlara, eski Türk filmlerinde zengin kızın,
fakir erkekle veya zengin erkeğin fakir kızla evlenmesi ise sınıflandırıcı olmayan ağlara
örnek olarak verilebilir. Sosyal ağlar sınıflandırıcı, teknolojik ve biyolojik ağlar ise sınıflandırıcı olmayan ağlardır.


14. Soru

Sabit olasılık ile rassal ağlardaki bağlantı sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

sabit olasılık arttıkça rassal ağlardaki bağlantı sayısı da artmaktadır.


15. Soru

ki derecesine sahip bir i düğümünün kümelenme katsayısı nasıl hesaplanır? Formülü yazarak değişkenleri açıklayınız.

Cevap

ki derecesine sahip bir i düğümünün yerel
kümelenme katsayısı şu şekilde hesaplanabilir:
Ci = 2Li / ki(ki -1)

Burada Li, i düğümünün ki komşusu arasındaki bağlantı sayısını gösterir. Ci= 0 bize,
i düğümünün komşuları arasında hiçbir bağlantı olmadığını; Ci= 1 bize, i düğümünün
komşularının tam bir ağ oluşturarak tümünün birbiriyle bağlantı içinde olduğunu gösterir. Aynı korelasyon katsayısı gibi bu katsayı da özel durumlar dışında 0 veya 1 çıkmaz. Örneğin; Ci = 0,50 bize i düğümünün iki komşusunun bağlantı içinde olma olasılığının 0,50 olduğunu gösterir.


16. Soru

Steve Milgram deneyini küreselleşme olgusu bağlamında açıklayınız.

Cevap

Küreselleşme olgusu ile dünyanın küçük bir köy hâline geldiği çok sık tekrarlanan bir
cümledir. Ancak ulaşım ve haberleşme olanaklarının çok yeterli olmadığı dönemlerde bile
dünyanın bizim sandığımızdan daha küçük olduğunu Steve Milgram kanıtlamıştır. Altı
adım hipotezi aslında eskiden beri çoğumuzun bildiği, “Nepal’de gezerken bizim siteden
bir komşuya rastladık. Dünya gerçekten çok küçükmüş!” cümlesinin bilimsel kanıtıdır.


17. Soru

Nötral ağları açıklayınız. 

Cevap

Eğer bir ağda düğümler derecelerine bakmaksızın başka düğümlerle rassal bağlantılar kuruyorsa bu ağlar nötral ağlardır.


18. Soru

Dirençli ve dirençsiz ağ kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Saldırılarla karşılaştığında bile iyi performans gösteren bir ağ dirençli bir ağdır. Kabaca
rassal ağlar dirençli ağlardır çünkü bu ağlarda bütün düğümler belirli bir olasılıkla başka
düğümlere bağlanırlar. Buna karşılık, merkezî düğümlerin olduğu ağlar, bu düğümlerin
hedef alınması koşuluyla dirençsiz ağlardır.


19. Soru

Yerel kümelenme sayısı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bir yerel kümelenme katsayısı, bir düğümün komşularının ne derecede birbirleri ile
bağlantı içinde olduğunu gösterir.


20. Soru

Ortalama kümelenme sayısını açıklayınız.

Cevap

Ortalama kümelenme katsayısı ise bize i=1,…N’ye kadar olan tüm düğümler için hesaplanan kümelenme katsayılarının ortalamasını gösterir. Yine bu katsayının da yorumu rassal olarak seçilen iki düğümün bağlantı içinde olma olasılığı olarak yapılabilir.


1. Soru

Derece dağılımı kavramını açıklayınız.

Cevap

Bir çizgede N düğüm varsa ve her bir düğüm ortalama z bağlantıya sahip ise, her bağlantının gerçekleşmesi olasılıkları birbirinden bağımsız ve p ise, p= z/ (N-1) olur ve N
büyüdüğünde (büyük ağlar için) bu değer yaklaşık olarak z/N değerine eşit olur. Belirli bir düğümün sahip olduğu bağlantı sayısı olan k’nın dağılımı “derece dağılımı” adını alır.

2. Soru

Rassal ağlarda, ağların derece dağılımları binom dağılımları ile belirlendiğinde, bağlantı olasılığı ile ortalama patika uzunluğu, yarıçap ve yoğunluk arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

Şekil 3.3’te (s.47) elde edilen gerçek derece
dağılımları ile teorik olarak binom dağılımı ile hesaplanan derece dağılımları arasındaki
benzerliğe dikkat ediniz. Şekil 3.3’ün altında ise bu ağların ortalama patika uzunlukları,
yarıçapları ve yoğunlukları yer almaktadır. Elde edilen değerlerden p bağlantı olasılığı
büyüdükçe, ortalama patika uzunluğunun ve yarıçapın kısaldığını, buna karşılık yoğunluğun ise arttığını anlıyoruz.

3. Soru

Teknolojinin etkisi ile dünyanın küçük bir köy haline gelmesi durumunu Facebook veri takımının sunduğu sonuçlar bağlamında tartışınız.

Cevap

teknolojinin etkisi ile dünya hâla küçük bir köy hâline gelmeye
devam etmektedir. Bunun kanıtı olarak ise, 2011 yılında Facebook veri takımı’nın vardığı
bir sonucu verebiliriz. Bu sonuca göre, Facebook’ta altı derecelik ayrılık dört dereceye
düşmüş bulunmaktadır. Kısaca günümüzde Facebook’ta, birbirini hiç tanımayan iki kişi
arasındaki uzaklık dört adıma düşmüş bulunmaktadır (The Telegraph, 2011).

4. Soru

Ağ çalışmalarında “Patika” kavramını açıklayınız.

Cevap

Ağda iki kişinin birbirlerine ne kadar uzaklıkta oldukları sorusu akla sık gelen bir sorudur
ve bu çerçevede “patika” kavramı ağ çalışmaları için çok önemli bir kavramdır. Patikayı
“bir düğümle başlayıp bir düğümle biten bir bağlantı dizisi” olarak tanımlayabiliriz. Komşu
olmayan iki kişi arasındaki uzaklık, birinden diğerine olan en küçük sıçrama sayısı ile ölçülebilir

5. Soru

Altı adım hipotezinin ortaya çıkışını Milgram’ın gerçekleştirdiği deney bağlamında açıklayınız.

Cevap

Milgram, 1967 yılında 60 mektup yollayarak bir deney gerçekleştirdi. Mektup
Cambridge, Massachusetts’ de bir yere gidecekti
ve deneye katılanlardan bu mektubu arkadaşlarının arkadaşlarına ulaştırarak istenilen kişiye göndermeleri isteniyordu. İlk anda deneye katılım az
olsa da sonraları Milgram bunu çeşitli yollardan
artırarak, mektubun ortalama altı adımda istenilen yere ulaştığını belirledi. Sonraları bu olgu
sosyolojide ve ağ kuramında “altı adım hipotezi”
olarak yer aldı.

6. Soru

Kümelenme katsayısını açıklayınız. 

Cevap

Kümelenme katsayısını (clustering coefficient) en basit şekilde şöyle açıklayabiliriz: Eğer bir
sosyal ağda arkadaşlarınız da birbirleri ile arkadaşlarsa, birbirlerini tanıyorlarsa, kümelenme katsayınız yüksektir. Eğer arkadaşlarınız birbirini tanımıyorsa, o zaman da kümelenme katsayınız düşüktür. Kümelenme katsayısı arkadaşlarımızın birbirleri ile ne kadar
arkadaş olduklarını ölçer. Bir yönsüz ağın kümelenme katsayısı ağdaki üçgen sayıdır. Bir
ağın genel kümelenme katsayısı, her düğümün lokal kümelenme katsayısına dayanır

7. Soru

Microsoft sözlüğüne göre bulaşmanın tanımını yapınız ve basit bulaşma ile karmaşık bulaşmayı örneklendiriniz.

Cevap

Toplum sağlığı ve güvenliği açısından da ağlar çok önemli. Virüsler yada yenilikler insandan
insana bulaşarak ağlarda yayılabiliyor. Microsoft Sözlüğü (Microsoft, 1997) bulaşmayı şu
şekilde tanımlıyor: “Bir hastalığın, bir insan veya nesne ile doğrudan temas ile geçmesi;
bir hastalığın veya zehrin bu yolla aktarılması; duygusal durumun, heyecanın, zararlı bir
etkinin aktarılması” olarak tanımlıyor.
Örneğin, virüsler ilk karşılaşmada bulaşabilirken (basit bulaşma), yenilikler ancak birkaç karşılaşmadan sonra ve karşılaşma sayısında belirli bir eşik aşıldığında bulaşabiliyor
(karmaşık bulaşma). Kısaca ağların, bizim açımızdan, gördükleri fonksiyonlar kadar tehlikeleri de var. Bu nedenle ağların türleri ile virüslere veya başka tehlikelere dirençli olup
olmadıklarının incelenmesi gerekiyor.

8. Soru

Milgram deneyinin İnternet ortamında gerçekleştirilme sürecini ve sonucunu anlatınız.

Cevap

2001 yılında Duncan Watts, Milgram’ın deneyini bu kez Internet ortamında, 166 ülkeden 61168 kişinin oluşturduğu 24163 farklı e-posta zinciri ile denedi ve ortalama adım
sayısını yine altı olarak buldu.

9. Soru

Sosyal ağ analizinde rassal ağları açıklayınız.

Cevap

Rassal ağ düşüncesi, Paul Erdos ile Alfréd Rényi’ye dayanır. Erdos – Rényi rassal ağ modelinde (Erdos ve Rényi, 1959) iki düğümün birbirleri ile bağlantılı olmaları, sabit bir
olasılıkla gerçekleşir. Eğer sabit bir olasılıkla rassal bir şekilde düğüm çiftleri arasında
bağlantılar oluşturulursa, sonuçta elde edilen ağ bir rassal ağ olur. Bir anlamda istatistikteki normal dağılıma benzeyen rassal ağ modeli, sosyal ağ analizinde bir referans noktası
önemine sahiptir. Analizlerde rassal ağ, istatistikteki normal dağılım gibi ağların türlerini
belirlemek ve ağların rassal ağdan ne ölçüde saptıklarını görebilmek için belirli bir dayanak noktası oluşturur.

10. Soru

Bir ağın küçük dünya ağı olup olmadığı hangi değerler ile anlaşılabilir? Bu değerleri karşılaştırarak açıklayınız.

Cevap

Bir ağın küçük dünya ağı olup olmadığını anlamak için o ağın ortalama patika uzunluğu ile aynı büyüklükteki rassal ağın ortalama patika uzunlukları ve ağların kümelenme
katsayıları karşılaştırılır. Rassal ağların ortalama patika uzunlukları ve kümelenme katsayıları çok küçük olduğu için:
• Ağın ortalama patika uzunluğu/Aynı büyüklükteki rassal ağın ortalama patika büyüklüğü 1 değerine yakınsa,
• Ağın kümelenme katsayısı/ Aynı büyüklükteki ağın kümelenme katsayısı 1’den büyükse,
• Veya küçük dünya katsayısı olan: Ağın kümelenme katsayısı/ Ortalama patika
uzunluğu ne kadar büyükse o ağ küçük dünya ağı özelliklerine o kadar yakındır
(Uzzi ve Spiro, 2005).

11. Soru

Bir küçük dünya ağının oluşturulabileceği ilkeleri açıklayınız.

Cevap

Bir küçük dünya ağı şu iki ilke ile oluşturulabilir: Bir düğüm, kendine benzeyen düğümlere
eklensin (homophily). Diğer bir deyişle, bir düğüm kendisine r yarıçapı veya daha yakın
uzaklıkta olan düğümlere eklensin. Bir düğüm rassal olarak seçilecek ve zayıf bağlar oluşturacak ağın uzak noktalarında bulunan k tane düğüme eklensin.
Bunlardan birinci ilke üçlü kapanmalar ve üçgenler oluştururken; ikinci ilke ise, bir
dallanma yapısı oluşturarak düğümlere birkaç adımda erişilmesini sağlar.

12. Soru

Jeodezik uzaklık ve yarıçap kavramlarını açıklayınız.

Cevap

İki kişi arasındaki en kısa patika, jeodezik
uzaklık (geodesic distance) adını alır. Yarıçap
(diameter) ise, bağlantılı bir ağda en büyük jeodezik uzaklıktır.

13. Soru

Sınıflandırıcı ve sınıflandırıcı olmayan ağları açıklayınız.

Cevap

Eğer bir ağda düğümler derecelerine bakmaksızın başka düğümlerle rassal bağlantılar kuruyorsa bu ağlar nötral ağlardır. Bunun
tersine eğer merkezî düğümler merkezî düğümlere ekleniyorsa, bu ağlar sınıflandırıcı (assortative); bunun tersine çok bağlantısı olan düğümler zayıf bağlantısı olan düğümlerle
bağlantı kuruyorlarsa, o zaman da bu ağlar sınıflandırıcı olmayan (dissassortive) ağlardır.
Ünlülerin ünlülerle evlenmesi sınıflandırıcı ağlara, eski Türk filmlerinde zengin kızın,
fakir erkekle veya zengin erkeğin fakir kızla evlenmesi ise sınıflandırıcı olmayan ağlara
örnek olarak verilebilir. Sosyal ağlar sınıflandırıcı, teknolojik ve biyolojik ağlar ise sınıflandırıcı olmayan ağlardır.

14. Soru

Sabit olasılık ile rassal ağlardaki bağlantı sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

sabit olasılık arttıkça rassal ağlardaki bağlantı sayısı da artmaktadır.

15. Soru

ki derecesine sahip bir i düğümünün kümelenme katsayısı nasıl hesaplanır? Formülü yazarak değişkenleri açıklayınız.

Cevap

ki derecesine sahip bir i düğümünün yerel
kümelenme katsayısı şu şekilde hesaplanabilir:
Ci = 2Li / ki(ki -1)

Burada Li, i düğümünün ki komşusu arasındaki bağlantı sayısını gösterir. Ci= 0 bize,
i düğümünün komşuları arasında hiçbir bağlantı olmadığını; Ci= 1 bize, i düğümünün
komşularının tam bir ağ oluşturarak tümünün birbiriyle bağlantı içinde olduğunu gösterir. Aynı korelasyon katsayısı gibi bu katsayı da özel durumlar dışında 0 veya 1 çıkmaz. Örneğin; Ci = 0,50 bize i düğümünün iki komşusunun bağlantı içinde olma olasılığının 0,50 olduğunu gösterir.

16. Soru

Steve Milgram deneyini küreselleşme olgusu bağlamında açıklayınız.

Cevap

Küreselleşme olgusu ile dünyanın küçük bir köy hâline geldiği çok sık tekrarlanan bir
cümledir. Ancak ulaşım ve haberleşme olanaklarının çok yeterli olmadığı dönemlerde bile
dünyanın bizim sandığımızdan daha küçük olduğunu Steve Milgram kanıtlamıştır. Altı
adım hipotezi aslında eskiden beri çoğumuzun bildiği, “Nepal’de gezerken bizim siteden
bir komşuya rastladık. Dünya gerçekten çok küçükmüş!” cümlesinin bilimsel kanıtıdır.

17. Soru

Nötral ağları açıklayınız. 

Cevap

Eğer bir ağda düğümler derecelerine bakmaksızın başka düğümlerle rassal bağlantılar kuruyorsa bu ağlar nötral ağlardır.

18. Soru

Dirençli ve dirençsiz ağ kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Saldırılarla karşılaştığında bile iyi performans gösteren bir ağ dirençli bir ağdır. Kabaca
rassal ağlar dirençli ağlardır çünkü bu ağlarda bütün düğümler belirli bir olasılıkla başka
düğümlere bağlanırlar. Buna karşılık, merkezî düğümlerin olduğu ağlar, bu düğümlerin
hedef alınması koşuluyla dirençsiz ağlardır.

19. Soru

Yerel kümelenme sayısı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bir yerel kümelenme katsayısı, bir düğümün komşularının ne derecede birbirleri ile
bağlantı içinde olduğunu gösterir.

20. Soru

Ortalama kümelenme sayısını açıklayınız.

Cevap

Ortalama kümelenme katsayısı ise bize i=1,…N’ye kadar olan tüm düğümler için hesaplanan kümelenme katsayılarının ortalamasını gösterir. Yine bu katsayının da yorumu rassal olarak seçilen iki düğümün bağlantı içinde olma olasılığı olarak yapılabilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!