Siyaset Sosyolojisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Siyaset Sosyolojisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Siyasal Kültür, Siyasal İletişim Ve Kamuoyu

1. Soru

Siyasal kültür kavramı hangi düzey ilişkiler açısından önemlidir?

Cevap

Bir toplumsal yapıyı diğerlerinden ayırt edici politik özellikleri bünyesinde barındıran bir durum olarak siyasal kültür, “devlet-toplum-birey” ilişkileriyle ilgili sistemlerin anlaşılmasında önemli bir kavramdır.


2. Soru

Kültür kavramı tanımlamaları nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Kültür kavramı tanımlamaları sınıflandırıldığında karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: Betimleyici Tanımlar, Tarihsel Tanımlar, Normatif Tanımlar, Psikolojik Tanımlar, Yapısal Tanımlar, Genetik Tanımlar.


3. Soru

Betimleyici Tanımlar nedir?

Cevap

Betimleyici tanımlar, kültürü, sosyal hayatın toplamını oluşturan, kapsamlı bir bütün olarak görme ve kültürü oluşturan çeşitli alanları listeleme eğilimindeki tanımlamalardır.


4. Soru

Kültür kavramı sınıflamasına göre Genetik Tanımlar nedir?

Cevap

Genetik tanımlar, kültürü, nasıl var olduğu ya da varoluşunu nasıl sürdürdüğü bakımından tanımlar. Bunların biyoloji ile çok az ilgisi vardır, aksine kültürü, insani etkileşimden meydana gelen ya da kuşaklar arası aktarımın bir ürünü olarak varlığını sürdüren bir şeymiş gibi açıklar.


5. Soru

Toplumsallaşma ile siyasal kültür arasında nasıl bir etkileşim vardır?

Cevap

Toplumsallaşma, sosyolojik bir kavram olarak kültür aktarımını gerçekleştirirken, kültürün bir parçası olan siyasal kültür öğelerini de aktarır. Yani siyasal toplumsallaşma, bireyin içinde bulunduğu siyasal kültürü öğrendiği, içselleştirdiği bir süreçtir. Aynı toplumsallaşmada olduğu gibi siyasal toplumsallaşma sürecinde de politik değerler, fikirler, siyasal sistemle yakınlık biçimleri, davranış kalıpları bireye öğretilir.


6. Soru

Siyasal toplumsallaşma sürecinde bireyin toplumsallaşmasını sağlayan etmenler nelerdir?

Cevap

Siyasal toplumsallaşma sürecinde bireyi toplumsallaştıranlara “etmen” denilmektedir. Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler ile ikincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler olmak üzere iki grup etmen bulunmaktadır.


7. Soru

Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler nelerdir?

Cevap

Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler, aile ve arkadaş çevresidir.


8. Soru

Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmen olarak ailenin önemi nedir?

Cevap

Birey ailede dünyaya gelir. İlk öğrendiği şeyleri aileden alır. Ailenin ve arkadaş çevresinin “birincil” olmasının sebebi de budur: Hem kronolojik olarak insan ilk önce aile üyeleriyle karşılaşır hem de aile ve arkadaş çevresinin etkisi ömür boyu, daha yoğun olarak hissedilir. Aynı zamanda konuşulan dil, davranış kalıpları bireye, ailede verilmeye başlanır. Ayrıca tamamıyla insanın içinde bulunduğu toplumsal yapının kültürel özellikleri olan yasaklar, günahlar ve ayıplar da aile tarafından yavaş yavaş bireye öğretilir.


9. Soru

İkincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmen olarak okulun bireyin toplumsallaşma sürecindeki önemi nedir?

Cevap

İkincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmen olarak okul, eğitim açısından ikincil gruplar içinde özellikle siyasal toplumsallaşmayı belirleyen kaynaklar arasında önemle anılan bir niteliktedir. Eğitim, bireyi yalnızca toplumun varlığını sürdürmesi için gerekli olan bilgilerle donatmak suretiyle etkileyen bir süreç değildir. Toplum içinde bireyin nasıl davranması gerektiği konusunda, kısaca terbiye olarak adlandırdığımız kurallar veya normlar, eğitim süresince bireye aktarılır. Ayrıca birey, aile dışında otoriteyle ilk kez okulda karşılaşır. Okul bir yandan insanı, toplumsal yapının bir parçası yapmaya çalışırken diğer yandan da siyasal toplumsallaştırıcı etkilerle siyasal kültürün unsurlarını öğretir. Aynı zamanda, Siyasal toplumsallaşma süreci içinde edinilen yasaklarla ilgili en önemli bilgi, zorunlu eğitim yoluyla yani okullar aracılığıyla bireye aktarılır.


10. Soru

Bireylerin siyasal sistemi içselleştirmeleri neden birbirlerinden farklıdır?

Cevap

Farklı siyasal toplumsallaştırıcı etmenlerin siyasal sembolleri farklı biçimlerde anlamlandırmalarından dolayı, bireylerin siyasal sistemi içselleştirmeleri de birbirlerinden farklıdır. Bunun sonucu olarak bir insan, bir siyasal ideolojiyi benimseyip farklı ideolojileri ötekileştirirken, başka bir insan ötekileştirilen ideolojiyi içselleştirebilir.


11. Soru

İletişimin ana faktörleri nelerdir?

Cevap

İletişim kanalları, iletişim sembolleri, iletişim türü, iletişimin  kapsayıcılığı olmak üzere iletişimin dört ana faktörü vardır.


12. Soru

İletişim sembolleri nedir?

Cevap

İletişim sembolleri, iletinin anlatım dilidir. Konuşma dili, lisan, bir iletişim sembolüdür. Aynı dili konuşan ve anlayan insanlar arasında bir iletişimin varlığından bahsedebiliriz. Buna benzer bir biçimde bir kültüre, geleneğe ait mimikler de iletişim sembolleri arasında sayılabilir.


13. Soru

Kişisel iletişim ile toplu iletişim kavramları nelerdir?

Cevap

Bir kişi yahut bir kurumun sadece bir insanla iletişime girmesi kişisel iletişim olarak adlandırılırken, kalabalık bir gruba ileti göndermesi toplu iletişim olarak anılmaktadır. Bir siyasal parti liderinin, miting meydanında, kendisini destekleyen insanlara yaptığı konuşma toplu iletişimdir fakat bir futbol maçı sonrasında, skordan memnun olmayan taraftarların, futbol kulübü başkanına yönelik doğrudan eleştirileri, kişisel iletişimdir. Yani dikkat edilmesi gereken şey, iletilenin tekil veya çoğul olmasıdır.


14. Soru

Siyasal iletişim ve demokrasi çerçevesinde rasyonalite nasıl doğmuştur?

Cevap

Topluma kendisini kabul ettirmek için otoriter bir rejimle birlikte dinin gücünden yararlanan devlet, özellikle Batıda kutsal bir yer elde etmiştir. Kilisenin gücünü ardına alana devlet yöneticileri, topluma kendi varlıklarını sorgulatmamışlar ve dinle bezenmiş bir koruma şemsiyesi altında kalmaya gayret göstermişlerdir. Bunun süreklilik göstermesi için günlük yaşamın her alanına yasaklar getirilmiş, bilimsel çalışmaların önü kesilmiştir. Nedensellik içeren her türlü araştırma, devletin kutsallıkla çevrelenmiş alanına bir tehdit olarak görülmüştür. Rasyonalite, böyle bir
dünyaya itirazla doğmuştur.


15. Soru

Parlamenter bir yapıya sahip demokratik modellerde siyasal iletişimin önemi nedir?

Cevap

Parlamenter bir yapıya sahip demokratik modellerde siyasal iletişim, bir yandan alınacak kararların içeriğinin nasıl olacağı konusundaki meşruluk zemininin karar alıcı tarafından öğrenilmesine, diğer yandan da halkın talep-öneri ve şikayetlerinin karar alıcılara aktarılmasına neden olan çift yönlü bir fonksiyona sahiptir. Bu anlamda günümüzde siyasal iletişim, devletlerin meşruluklarını sağlamadaki en önemli araçtır.


16. Soru

Siyasal iletişim kimler arasında gerçekleşir?

Cevap

Siyasal iletişim, devlet, siyasal sistem, yönetilenler/halk ve kitle iletişim araçları olmak üzere temelde dört ana aktör arasında gerçekleşir.


17. Soru

Siyasal iletişimin aktörleri arasında yer alan siyasal sistemin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Siyasal sistem; siyasal partiler, sivil toplum kurumları ile baskı grupları, araştırma şirketleri ve siyasetle ilgilenenlerden oluşmaktadır.


18. Soru

Yurttaşlık bilincini oluşturma ve siyasal iletişim süreçlerinde devletin yurttaşlarını bilgilendirme sistemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Propaganda çalışmalarıyla başlayan devletin yurttaşlarını bilgilendirme sistemi, alınan kararlar, konulan/değiştirilen kurallar hakkında medya aracılığıyla iletişim kurma biçiminde devam eder. Bu anlamda siyasal iletişim, devletin kendi yurttaşını yetiştirme sürecinde önemli bir araçtır.


19. Soru

Kamuoyu nedir?

Cevap

Belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplara hakim olan kanaattir. Tanımdan anlaşılacağı gibi kamuoyu, bir insan topluluğunun kanaatidir. Ancak bu kanaate, bir seçim yapılarak, referandum yapılarak ulaşılmamıştır. Bir konu hakkındaki görüşlerinin ne olduğu, o topluluğun tüm üyelerine tek tek sorulup, görüş alınıp, istatistik çıkarılmamıştır; vurgulandığı gibi hakim olan düşüncedir.


20. Soru

Kamuoyu ile en fazla ilgisi olan baskı grupları kavramı nedir?

Cevap

Baskı grupları, ortak menfaatler, çıkarlar etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplardır. Yani baskı grupları, doğrudan doğruya kamuoyu oluşturmaya çalışan insan birliktelikleridir.


21. Soru

Baskı grupları ile kamuoyu arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Baskı grupları, kamuoyu yaratarak siyasal partileri ve siyasal sistemi etkileme gayretindedirler. Üyelerinin çıkarlarını en üst düzeyde koruyabilmek için bazen siyasal parti lider veya temsilcileriyle doğrudan bağlantılar kurarak, bazen de iletişim araçlarını kullanıp kamuoyu yaratmak suretiyle faaliyet gösterirler.


22. Soru

Siyasal katılım nedir?

Cevap

Siyasal katılım, bireyin siyasal sistem içinde yer alması demektir. Ayrıca kamuoyunun oluşması ve baskı gruplarının etkinliği, siyasal katılımla doğrudan ilgilidir.


1. Soru

Siyasal kültür kavramı hangi düzey ilişkiler açısından önemlidir?

Cevap

Bir toplumsal yapıyı diğerlerinden ayırt edici politik özellikleri bünyesinde barındıran bir durum olarak siyasal kültür, “devlet-toplum-birey” ilişkileriyle ilgili sistemlerin anlaşılmasında önemli bir kavramdır.

2. Soru

Kültür kavramı tanımlamaları nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Kültür kavramı tanımlamaları sınıflandırıldığında karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: Betimleyici Tanımlar, Tarihsel Tanımlar, Normatif Tanımlar, Psikolojik Tanımlar, Yapısal Tanımlar, Genetik Tanımlar.

3. Soru

Betimleyici Tanımlar nedir?

Cevap

Betimleyici tanımlar, kültürü, sosyal hayatın toplamını oluşturan, kapsamlı bir bütün olarak görme ve kültürü oluşturan çeşitli alanları listeleme eğilimindeki tanımlamalardır.

4. Soru

Kültür kavramı sınıflamasına göre Genetik Tanımlar nedir?

Cevap

Genetik tanımlar, kültürü, nasıl var olduğu ya da varoluşunu nasıl sürdürdüğü bakımından tanımlar. Bunların biyoloji ile çok az ilgisi vardır, aksine kültürü, insani etkileşimden meydana gelen ya da kuşaklar arası aktarımın bir ürünü olarak varlığını sürdüren bir şeymiş gibi açıklar.

5. Soru

Toplumsallaşma ile siyasal kültür arasında nasıl bir etkileşim vardır?

Cevap

Toplumsallaşma, sosyolojik bir kavram olarak kültür aktarımını gerçekleştirirken, kültürün bir parçası olan siyasal kültür öğelerini de aktarır. Yani siyasal toplumsallaşma, bireyin içinde bulunduğu siyasal kültürü öğrendiği, içselleştirdiği bir süreçtir. Aynı toplumsallaşmada olduğu gibi siyasal toplumsallaşma sürecinde de politik değerler, fikirler, siyasal sistemle yakınlık biçimleri, davranış kalıpları bireye öğretilir.

6. Soru

Siyasal toplumsallaşma sürecinde bireyin toplumsallaşmasını sağlayan etmenler nelerdir?

Cevap

Siyasal toplumsallaşma sürecinde bireyi toplumsallaştıranlara “etmen” denilmektedir. Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler ile ikincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler olmak üzere iki grup etmen bulunmaktadır.

7. Soru

Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler nelerdir?

Cevap

Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler, aile ve arkadaş çevresidir.

8. Soru

Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmen olarak ailenin önemi nedir?

Cevap

Birey ailede dünyaya gelir. İlk öğrendiği şeyleri aileden alır. Ailenin ve arkadaş çevresinin “birincil” olmasının sebebi de budur: Hem kronolojik olarak insan ilk önce aile üyeleriyle karşılaşır hem de aile ve arkadaş çevresinin etkisi ömür boyu, daha yoğun olarak hissedilir. Aynı zamanda konuşulan dil, davranış kalıpları bireye, ailede verilmeye başlanır. Ayrıca tamamıyla insanın içinde bulunduğu toplumsal yapının kültürel özellikleri olan yasaklar, günahlar ve ayıplar da aile tarafından yavaş yavaş bireye öğretilir.

9. Soru

İkincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmen olarak okulun bireyin toplumsallaşma sürecindeki önemi nedir?

Cevap

İkincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmen olarak okul, eğitim açısından ikincil gruplar içinde özellikle siyasal toplumsallaşmayı belirleyen kaynaklar arasında önemle anılan bir niteliktedir. Eğitim, bireyi yalnızca toplumun varlığını sürdürmesi için gerekli olan bilgilerle donatmak suretiyle etkileyen bir süreç değildir. Toplum içinde bireyin nasıl davranması gerektiği konusunda, kısaca terbiye olarak adlandırdığımız kurallar veya normlar, eğitim süresince bireye aktarılır. Ayrıca birey, aile dışında otoriteyle ilk kez okulda karşılaşır. Okul bir yandan insanı, toplumsal yapının bir parçası yapmaya çalışırken diğer yandan da siyasal toplumsallaştırıcı etkilerle siyasal kültürün unsurlarını öğretir. Aynı zamanda, Siyasal toplumsallaşma süreci içinde edinilen yasaklarla ilgili en önemli bilgi, zorunlu eğitim yoluyla yani okullar aracılığıyla bireye aktarılır.

10. Soru

Bireylerin siyasal sistemi içselleştirmeleri neden birbirlerinden farklıdır?

Cevap

Farklı siyasal toplumsallaştırıcı etmenlerin siyasal sembolleri farklı biçimlerde anlamlandırmalarından dolayı, bireylerin siyasal sistemi içselleştirmeleri de birbirlerinden farklıdır. Bunun sonucu olarak bir insan, bir siyasal ideolojiyi benimseyip farklı ideolojileri ötekileştirirken, başka bir insan ötekileştirilen ideolojiyi içselleştirebilir.

11. Soru

İletişimin ana faktörleri nelerdir?

Cevap

İletişim kanalları, iletişim sembolleri, iletişim türü, iletişimin  kapsayıcılığı olmak üzere iletişimin dört ana faktörü vardır.

12. Soru

İletişim sembolleri nedir?

Cevap

İletişim sembolleri, iletinin anlatım dilidir. Konuşma dili, lisan, bir iletişim sembolüdür. Aynı dili konuşan ve anlayan insanlar arasında bir iletişimin varlığından bahsedebiliriz. Buna benzer bir biçimde bir kültüre, geleneğe ait mimikler de iletişim sembolleri arasında sayılabilir.

13. Soru

Kişisel iletişim ile toplu iletişim kavramları nelerdir?

Cevap

Bir kişi yahut bir kurumun sadece bir insanla iletişime girmesi kişisel iletişim olarak adlandırılırken, kalabalık bir gruba ileti göndermesi toplu iletişim olarak anılmaktadır. Bir siyasal parti liderinin, miting meydanında, kendisini destekleyen insanlara yaptığı konuşma toplu iletişimdir fakat bir futbol maçı sonrasında, skordan memnun olmayan taraftarların, futbol kulübü başkanına yönelik doğrudan eleştirileri, kişisel iletişimdir. Yani dikkat edilmesi gereken şey, iletilenin tekil veya çoğul olmasıdır.

14. Soru

Siyasal iletişim ve demokrasi çerçevesinde rasyonalite nasıl doğmuştur?

Cevap

Topluma kendisini kabul ettirmek için otoriter bir rejimle birlikte dinin gücünden yararlanan devlet, özellikle Batıda kutsal bir yer elde etmiştir. Kilisenin gücünü ardına alana devlet yöneticileri, topluma kendi varlıklarını sorgulatmamışlar ve dinle bezenmiş bir koruma şemsiyesi altında kalmaya gayret göstermişlerdir. Bunun süreklilik göstermesi için günlük yaşamın her alanına yasaklar getirilmiş, bilimsel çalışmaların önü kesilmiştir. Nedensellik içeren her türlü araştırma, devletin kutsallıkla çevrelenmiş alanına bir tehdit olarak görülmüştür. Rasyonalite, böyle bir
dünyaya itirazla doğmuştur.

15. Soru

Parlamenter bir yapıya sahip demokratik modellerde siyasal iletişimin önemi nedir?

Cevap

Parlamenter bir yapıya sahip demokratik modellerde siyasal iletişim, bir yandan alınacak kararların içeriğinin nasıl olacağı konusundaki meşruluk zemininin karar alıcı tarafından öğrenilmesine, diğer yandan da halkın talep-öneri ve şikayetlerinin karar alıcılara aktarılmasına neden olan çift yönlü bir fonksiyona sahiptir. Bu anlamda günümüzde siyasal iletişim, devletlerin meşruluklarını sağlamadaki en önemli araçtır.

16. Soru

Siyasal iletişim kimler arasında gerçekleşir?

Cevap

Siyasal iletişim, devlet, siyasal sistem, yönetilenler/halk ve kitle iletişim araçları olmak üzere temelde dört ana aktör arasında gerçekleşir.

17. Soru

Siyasal iletişimin aktörleri arasında yer alan siyasal sistemin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Siyasal sistem; siyasal partiler, sivil toplum kurumları ile baskı grupları, araştırma şirketleri ve siyasetle ilgilenenlerden oluşmaktadır.

18. Soru

Yurttaşlık bilincini oluşturma ve siyasal iletişim süreçlerinde devletin yurttaşlarını bilgilendirme sistemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Propaganda çalışmalarıyla başlayan devletin yurttaşlarını bilgilendirme sistemi, alınan kararlar, konulan/değiştirilen kurallar hakkında medya aracılığıyla iletişim kurma biçiminde devam eder. Bu anlamda siyasal iletişim, devletin kendi yurttaşını yetiştirme sürecinde önemli bir araçtır.

19. Soru

Kamuoyu nedir?

Cevap

Belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplara hakim olan kanaattir. Tanımdan anlaşılacağı gibi kamuoyu, bir insan topluluğunun kanaatidir. Ancak bu kanaate, bir seçim yapılarak, referandum yapılarak ulaşılmamıştır. Bir konu hakkındaki görüşlerinin ne olduğu, o topluluğun tüm üyelerine tek tek sorulup, görüş alınıp, istatistik çıkarılmamıştır; vurgulandığı gibi hakim olan düşüncedir.

20. Soru

Kamuoyu ile en fazla ilgisi olan baskı grupları kavramı nedir?

Cevap

Baskı grupları, ortak menfaatler, çıkarlar etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplardır. Yani baskı grupları, doğrudan doğruya kamuoyu oluşturmaya çalışan insan birliktelikleridir.

21. Soru

Baskı grupları ile kamuoyu arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Baskı grupları, kamuoyu yaratarak siyasal partileri ve siyasal sistemi etkileme gayretindedirler. Üyelerinin çıkarlarını en üst düzeyde koruyabilmek için bazen siyasal parti lider veya temsilcileriyle doğrudan bağlantılar kurarak, bazen de iletişim araçlarını kullanıp kamuoyu yaratmak suretiyle faaliyet gösterirler.

22. Soru

Siyasal katılım nedir?

Cevap

Siyasal katılım, bireyin siyasal sistem içinde yer alması demektir. Ayrıca kamuoyunun oluşması ve baskı gruplarının etkinliği, siyasal katılımla doğrudan ilgilidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!