Para Politikası Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Para Politikası Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Döviz Kuru Hedefleme Stratejisi

1. Soru

Günümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nihai hedefi nedir?

Cevap

Merkez bankaları, para politikaları eylemlerine karar verirken nihai hedef olarak kendilerine belirledikleri amaç doğrultusunda hareket etmekte ve politikalarının yürütülmesinde bu nihai hedefi gözetmektedir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nihai hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır.


2. Soru

Para politikasının kurala dayalı yürütülmesinin dayanakları nelerdir?

Cevap

• Zaman tutarsızlığı sorununu azaltması • Politika kararlarının açıklanmasını kolaylaştırması • Politika yapıcı ve yürütücüleri üzerindeki baskıları hafifletmesi • Geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması ve • Enflasyonist bekleyişleri düşürmesidir.


3. Soru

Para politikasının belirli bir kural çerçevesinde yürütülmesi gerektiği fikrine göre oluşturulabilecek alternatif hedefleme stratejileri nelerdir?

Cevap

Merkez bankaları bu üç alternatif hedefleme stratejisinden birini kullanarak, nihai hedef olarak belirledikleri amaca ulaşmaya çalışmakta, para politikalarını bu çerçevede yürütmektedir. Merkez bankaları bu üç alternatif hedefleme stratejisinden birini kullanarak, nihai hedef olarak belirledikleri amaca ulaşmaya çalışmakta, para politikalarını bu çerçevede yürütmektedir. Alternatif hedefleme stratejileri şunlardır: • Parasal hedefleme • Döviz kuru hedeflemesi • Enflasyon hedeflemesi


4. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejinde para politikası döviz kuru ve Nihai hedef arasındaki ilişkiyi anlatınız?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisi, dövizin hedef değişken olarak seçimi üzerine çalışan bir stratejidir. Bu stratejide, para politikası önlemleri ile döviz kuru etkilenmekte, döviz kuru ise nihai hedefi etkilemektedir. Elbette ki böyle bir zincirin arzulanır sonuçları ortaya çıkarabilmesi için iki önemli geçiş bulunmaktır. Bunlardan ilki para politikası ile döviz kuru arasında, diğeri ise döviz kuru ile nihai hedef arasındadır. Merkez bankaları döviz piyasasına müdahale ederek, dövizin ve yerli paranın miktarını ve dolayısıyla döviz kurunu etkileyebilmektedir. Dolayısıyla para politikası ile döviz piyasası arasında bir ilişki bulunmaktadır.


5. Soru

Uygulamada döviz kuru hedefleme stratejisi çeşitleri nelerdir?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisinin uygulanmasına bakıldığında iki farklı strateji örneği ile karşılaşılmaktadır.Bunlar; • Katı döviz kuru hedeflemesi (hard exchange-rate peg) • Yumuşak döviz kuru hedeflemesi (soft exchangerate peg) stratejileridir.


6. Soru

Katı döviz kuru uygulama stratejisini (hard exchangerate peg) tanımlayınız?

Cevap

Katı döviz kuru uygulama stratejisi (hard exchange-rate peg); döviz kuru hedefleme stratejisinin para kurulu ya da tam dolarizasyon olarak uygulanması halidir.


7. Soru

Katı döviz kuru uygulama stratejisini kısaca anlatınız?

Cevap

Katı döviz kuru hedefleme stratejisinde iki farklı uygulama şekli söz konusudur. Bunlar; para kurulu ve tam dolarizasyon uygulamalarıdır. Para kurulu uygulamasında, para politikasını yürütmede merkez bankasının yerini alan bir yapılanma söz konusudur. Katı döviz kuru uygulamasının bir başka şekli olan tam dolarizasyonda ise ülke millî parası yerine yabancı bir ülkenin parası kullanılmaktadır.


8. Soru

Yumuşak döviz kuru hedefleme (soft exchange-rate peg) stratejisi nedir?

Cevap

Yumuşak döviz kuru hedefleme (soft exchangerate peg) stratejisi; döviz kuru hedefleme stratejisinde, yerli paranın sabit ya da bir bant dâhilinde değerinin değişimine izin verilen yabancı paraya bağlanarak, para politikasının bu esas dâhilinde yürütülmesidir.


9. Soru

Yumuşak döviz kuru hedefleme (soft exchange-rate peg) stratejisini açıklayınız?

Cevap

Bir diğer döviz kuru stratejisi uygulama şekli ise yumuşak döviz kuru hedeflemesidir. Bu hedefleme stratejisinde kur rejimi, sabit ya da ayarlanabilir kur sistemidir. Bu iki kur rejiminde de kurun değeri iradi bir kararla belirlenmektedir. Döviz piyasasında belirlenen kur değerinin iradi olarak belirlenen değere eşit olması için, merkez bankası piyasaya döviz alımı ya da satımı yaparak müdahale etmektedir. Bazen merkez bankaları, kur için sabit bir değeri belirlemek yerine bir bant sınırları içindeki değer aralığında kurun değişimine izin vermektedir. Bu şekilde bir kur rejiminin, serbest dalgalı kur rejiminden farkı, dalgalanma boyunun aralığı ve de önceden öngörülebilmesidir. Serbest dalgalı kur rejiminde kur tamamıyla piyasada belirlenmekte ve gelecek değerine ilişkin bir kesinlik bulunmamaktadır. Ancak bant dâhilinde dalgalanan kur rejiminde, kurun değerindeki oynaklığın bant sınırları içinde kalması ve gelecek değerinin ne olacağına ilişkin kesinlik söz konusudur. Çünkü bantın gelecek dönem sınırları önceden belirlenmektedir. Yumuşak döviz kuru hedefleme stratejisinde yerli para ister sabit bir kura bağlansın isterse de aralığı belli bir bant sınırlarında sabitlik söz konusu olsun, merkez bankaları kuru, hedefledikleri bu seviyelerde tutmaya çalışırlar. Bir başka deyişle döviz kurunu nominal çapa olarak kullanmaktadırlar.


10. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Özellikle fiyat istikrarının yakalanmasında alternatif stratejilerden biri olan döviz kuru hedeflemesi uygulayan ülke deneyimleri incelendiğinde, birçok avantajının yanında birçok dezavantajının da bulunduğu görülmektedir. Bu dezavantajları sebebiyle döviz kuru hedefleme stratejisi 90’lı yılların sonuna doğru popülaritesini yitirmeye başlamıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu dezavantajlar sebebiyle döviz kuru hedefleme stratejisinin kazanımları, kayıplarından çok daha az olmuştur. Bu dezavantajları şu şekilde sıralamak mümkündür: • Bağımsız para politikası izleme olanağından mahrum kalınması • Devalüasyon beklentisinin artması • Spekülatif ataklara açık hale gelinmesi • Finansal kırılganlığı arttırması • Hesap verilebilirliği zayıflatması • Devalüasyonun zararlı etkilerini arttırması


11. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin avantajları nelerdir?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisini kullanarak başarıya ulaşmış ülke deneyimleri incelendiğinde, bu stratejiye ilişkin göze çarpan avantajları; merkez bankası üzerindeki baskıları hafifletmesi ve ekonomideki geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması olarak iki başlıkta toplanması mümkündür.


12. Soru

Döviz Kuru Mekanizması nedir?

Cevap

Döviz Kuru Mekanizması (DKM): Avrupa Topluluğu’nun kur rejimini ayarlama mekanizmasıdır. Sabit fakat ayarlanabilir bir kur rejiminin benimsendiği bu mekanizma içinde Alman Markının istikrarlı seyri temel belirleyici olmuştur. 1979-1998 arasında geçerli olan mekanizma Avro ile sonuçlanan sürecin başlangıcı sayılabilmektedir.


13. Soru

Devalüasyonu tanımlayınız?

Cevap

Devalüasyon: Sabit kur rejiminin uygulandığı ekonomilerde iradi kararla, döviz kurunun yükseltilerek, yerli paranın değer kaybetmesidir.


14. Soru

Yerli paranın aşırı değerlenmesi kavramı ne ifade etmektedir?

Cevap

Döviz kurunun olması gereken değerinden daha düşük seyretmesi sebebiyle yerli paranın değerinin olması gerekenden daha yüksek olma durumu


15. Soru

Enflasyon katılığı (inflation inertia) nedir?

Cevap

Enflasyon Katılığı (inflation inertia): Ekonomik birimlerin enflasyon beklentilerinin izlenen politikalara karşın devam etmesi, gelecek dönem enflasyon beklentilerinin günümüz beklenti düzeyinin altında gerçekleşmeyeceğine yönelik inanıştır. Enflasyon katılığı, enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.


16. Soru

Döviz kuruna sterilize edilmiş müdahale kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Döviz Kuruna Sterilize Edilmiş Müdahale: Merkez bankasının döviz piyasasında yaptığı bir alım satım işleminin, yerli para miktarı üzerinde yaratacağı etkinin, para politikası araçlarının aksi etki yaratacak biçimde kullanımı ile telafi edilmesidir.


17. Soru

Para kurulu sistemini kısaca anlatınız?

Cevap

Katı döviz kuru hedefleme stratejisi olan para kurulunu birçok biçimde tanımlamak mümkündür. Bir ülkenin para arzı mekanizmasının belirlenen sabit bir kurdan döviz rezervlerine bağlandığı, para otoritesinin emisyon üzerinde inisiyatifinin olmadığı sisteme para kurulu denilmektedir. Bu sistem, rezerv paraya karşılık sabit bir kurdan piyasaya para sürüldüğü bir mekanizmadır. Bu sistemde rezerv para olarak tanımlanan para birimi, tam konvertibiliteye sahip, uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş güçlü bir para birimidir. Çapa olarak seçilen yabancı paradır.


18. Soru

Rezerv parayı tanımlayınız?

Cevap

Rezerv Para: Para kurulu sisteminde yerli paranın sabit kur üzerinden endekslendiği paradır.


19. Soru

Para kurullarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Para kurullarının özellikleri ülke yapılarından kaynaklı bazı küçük farklılıklar taşısa da genel olarak şu şekilde sıralanabilir: • Tam konvertibilitenin bulunması: Ülke içinde dileyen herkesin belirlenen kurdan dilediği kadar döviz alıp satabilmesidir. • Senyoraj gelirinin sadece faizden elde edilmesi: Paranın döviz karşılığı basılması, para kurulu uygulayan ülkenin para basmaktan dolayı senyoraj geliri elde etme imkânının ortadan kalkması anlamına gelir. Hatta bu gelir rezerv para ülkesine yönlendirilmektedir. • Rezerv sistemi: Para kurulu sisteminde, genel olarak dolaşımdaki nakit karşı- lığı, sonradan bazı ülke uygulamalarında esnetilmiş olsa da %100 karşılık ayrılmaktadır. Bu karşılıklara rezerv denilmektedir. Burada önemli olan konu, nelerin karşılığın içinde sayılacağıdır. Bazı ülkelerde esnetilmiş olsa da bu rezervlerin olabildiğince fazla kısmının döviz cinsinden oluşması arzulanır. • En son ödünç veren kurum özelliğinin bulunmaması: Para politikası tamamıyla otomatik bir hal aldığı için, ülke içi gelişmelere müdahale etmekte para politikası araçlarının kullanımı mümkün olmamaktadır. • Sabit döviz kuru sisteminin geçerli olması: Ayarlanabilir sabit döviz kuru sisteminde pariteler bazen değiştirilebilir iken para kurulu sisteminde uygulanan sabit kur siteminde, rezerv paranın değeri çapa ülkedeki enflasyon oranı değişmediği taktirde değiştirilmemektedir. Bu sitemde kurun sabitliği yasal bir güvence ile süreklilik kazanmaktadır. • Kredi verememesi: Para kurulu sadece döviz karşılığı para bastığı için, varlıkları arasında iç varlıklar bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kurul bankalara ve kamuya kredi verememektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bütçe disiplini sorunu yaşamaları bu kurulların kullanımı üzerinde etkili olmuştur.


20. Soru

Ortodoks para kurulu sistemini anlatınız?

Cevap

Ortodoks Para Kurulu Sistemi, bir kurul tarafından ülke parasının, sadece döviz ve döviz cinsi varlıklar karşılığında sabit kur üzerinden arz edildiği sistemdir. Bu para kurulu sistemi ilk para kurulu uygulamalarındandır ve günümüzde örneklerine rastlamak zordur. Merkez bankasının bulunmadığı %100 karşılık sisteminin kullanıldığı ortodoks para kurulu sisteminde en son ödünç veren özelliği bulunmamaktadır.


21. Soru

Yarı para kurulu sistemini açıklayınız?

Cevap

Yarı Para Kurlu Sistemi ise Ortodoks para kurulu ile merkez bankası arasında bir yerde bulunmaktadır. Merkez bankasının varlığını koruduğu bu para kurulu siteminde %100 karşılık sistemi esnetilmiştir ve sınırlı da olsa ihtiyari para politikası uygulanması mümkündür. Günümüzde gördüğümüz para kurulu örnekleri olan bu sisteme melez ya da esnek para kurulu sistemi de denilmektedir. Bu sistem merkez bankalarının para kurulu sistemini uygulama şekli olarak da tanımlanabilir.


22. Soru

Para kurulu uygulamasına geçilirken yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

• Rezerv alınacak para biriminin hangisi olacağının belirlenmesi, • Rezerv ayırmada dikkate alınacak referans parasal büyüklüğün ne olacağına ve rezerv oranına karar verilmesi, • Kurulun tutacağı rezervlerin yapısının belirlenmesi. Bu belirleme faiz gelirinden senyoraj elde edebilmeyi etkilemektedir.


23. Soru

Para kurulu Sisteminin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Para kurulu Sisteminin dezavantajları arasında şunlar sayılabilir: • Yerli paranın aşırı değerlenmesi • Para basma gelirinden mahrum kalmak • Para politikası araçlarını kullanamamak • Yeterli döviz rezervi tutma gerekliliği


24. Soru

Dolarizasyon kavramı kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Dolarizasyon kavramını tam dolarizasyon ve kısmi dolarizasyon olarak iki farklı şekilde tanımlamak mümkündür.


25. Soru

Kısmi dolarizasyonu tanımlayınız?

Cevap

Kısmi dolarizasyon, bir ülkede yerli para cinsinden finansal aktifler yerine yabancı para cinsinden finansal aktişerin tercih edilmeye başlanmasıdır.


26. Soru

Tam dolarizasyon nedir ve nasıl gerçekleşmektedir, açıklayınız?

Cevap

Tam dolarizasyon ise yerli paradan vazgeçip, yabancı paranın resmî para birimi gibi kullanılması anlamına gelmektedir. Döviz kuru hedefleme stratejisinin en uç örneği sayılabilen tam dolarizasyon, geri dönülemez para kurulu uygulamasına benzetilebilir. Tam dolarizasyonun diğer döviz kuru hedefleme stratejileri uygulama şekillerinden farkı, yerli paranın tamamen ortadan kalkmasıdır. Yerli para biriminin olmaması sebebiyle döviz kurunun değişmesi ve devalüasyon ihtimalinin bulunmaması bu uygulamanın en önemli avantajlarından biridir. Çünkü bu durum kur değişimi beklentisiyle hareket eden spekülatif ataklar yaşanmasının önüne geçer. Ancak yerli para biriminin olmaması, aynı para kurulu uygulamasında olduğu gibi senyoraj gelirinden mahrum kalmayı beraberinde getirir. Ayrıca uygulayan ülkenin ekonomi politikasını yerli para yerine kullanılan ülke parasına bağlamaktadır. Bunun yanında dikkate alınması gereken bir başka durum ise para basma gibi bir egemenlik hakkının kullanımından vazgeçildiğidir.


27. Soru

Para kurulu sistemi ile Merkez Bankası sistemi arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

• Para kurulu sisteminin pasifinde genellikle, dolaşımdaki para vardır. Merkez bankası sisteminin pasifinde Dolaşımındaki paranın yanı sıra mevduat da bulunur • Para kurulu sisteminde %100 rezerv para karşılığı, Merkez bankası sisteminde Değişebilir rezerv oranı • Para kurulu sisteminde tam konvertibilite, Merkez bankası sisteminde sınırlı konvertibilite • Para kurulu sisteminde kurala dayalı para politikası, Merkez bankası sisteminde ihtiyari para politikası • Para kurulu sisteminde nihai mukriz olmaması, Merkez bankası sisteminde nihai mukriz olma özelliği • Para kurulu sisteminde mali sistemle ilgili asgari düzenleme, Merkez bankası sisteminde geniş kapsamlı müdahale • Para kurulu sisteminde açıklık, Merkez bankası sisteminde karmaşıklık • Para kurulu sisteminde politize olmama, Merkez bankası sisteminde politize olma • Para kurulu sisteminde yüksek kredibilite, Merkez bankası sisteminde düşük kredibilite • Para kurulu sisteminde sadece faizlerden senyoraj geliri, Merkez bankası sisteminde enflasyon ve faizlerden senyoraj geliri • Para kurulu sisteminde hükûmetin bankeri olmama, Merkez bankası sisteminde hükûmetin bankeri olma • Para kurulu sisteminde enflasyon hedefi olmaması, Merkez bankası sisteminde enflasyon hedefi olması • Para kurulu sisteminde az sayıda çalışan, Merkez bankası sisteminde çok sayıda çalışan.


28. Soru

Merkez bankaları, para politikaları eylemlerine karar verirken nihai hedef olarak kendilerine belirledikleri amaç doğrultusunda hareket etmekte ve politikalarının yürütülmesinde bu nihai hedefi gözetmektedir.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nihai hedefi nedir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nihai hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır.


29. Soru

Para politikasının kurala dayalı yürütülmesinin dayanakları nelerdir, sıralayınız.

Cevap

 • Zaman tutarsızlığı sorununu azaltması,
 • Politika kararlarının açıklanmasını kolaylaştırması,
 • Politika yapıcı ve yürütücüleri üzerindeki baskıları hafifletmesi,
 • Geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması,
 • Enflasyonist bekleyişleri düşürmesidir.

30. Soru

Döviz Kuru Hedefleme Stratejisinde nedensellik akışı şematik bir şekilde gösterip açıklayınız.

Cevap

Döviz Kuru Hedefleme Stratejisinde nedensellik akışı aşağıdaki gibidir:

Para politikası – Döviz kuru – Nihai hedef

(Kitabınızdaki sayfa 110, Şekil 5.1’den takip edilebileceği gibi)

Bu stratejide, para politikası önlemleri ile döviz kuru etkilenmekte, döviz kuru ise nihai hedefi etkilemektedir. Elbette ki böyle bir zincirin arzulanır sonuçları ortaya çıkarabilmesi için iki önemli geçiş bulunmaktır. Bunlardan ilki para politikası ile döviz kuru arasında, diğeri ise döviz kuru ile nihai hedef arasındadır. Merkez bankaları döviz piyasasına müdahale ederek, dövizin ve yerli paranın miktarını ve dolayısıyla döviz kurunu etkileyebilmektedir. Dolayısıyla para politikası ile döviz piyasası arasında bir ilişki bulunmaktadır.


31. Soru

 

Kitabınızdaki sayfa 111, Grafik 5.2’den de takip edilebileceği gibi; döviz piyasası denge noktasının 1 ve döviz kurunun 1,8 TL olduğu ilk denge durumunun geçerli olması halinde, merkez bankasının döviz satın alması halinde, döviz talebi artarak ve döviz talep eğrisi sağa kayacak ve D$2 konumunu alacaktır. Yeni piyasa denge noktası 2 ve piyasada geçerli döviz kuru ise 1,9 TL olmuştur.

Merkez bankasının piyasadan döviz satın almasının para arzı üzerindeki etkisini açıklayınız.

Cevap

Merkez bankasının piyasadan döviz satın almasının para arzı üzerindeki etkisine bakıldığında ise döviz satışının aksine döviz alımının para arzı üzerinde genişlemeci bir etkisi vardır. Döviz satın alımı merkez bankasının net dış varlıklarını (NDV) arttırarak para arzının artmasına neden olmuştur.

Anlaşıldığı gibi, para arzı ve döviz kuru arasında bir ilişki bulunmaktadır. Para arzındaki bir artış, döviz kurunun değerini arttırmakta ve dolayısıyla kurun yükselmesine (yerli paranın değer kaybetmesine) neden olmakta, tam tersine parasal bir daralma durumunda da döviz kurunun düşmesine (yerli paranın değer kazanmasına) neden olmaktadır. Görüldüğü gibi genişlemeci para politikası, döviz kurunu yükseltmekte iken daraltıcı politika ise döviz kurunu düşürmektedir. Eğer döviz kurunu para politikası ile etkilemek mümkün değilse döviz kuru hedefleme stratejisinin arzulanan sonuçları vermesi mümkün değildir.


32. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin nasıl yürütüldüğünü çapa (çıpa) kavramını tanımlayarak anlatınız.

Cevap

Genel olarak bu stratejinin işlemesine baktığımızda, finansal istikrarı sağlamada başarılı bir ülkenin, çapa ülke olarak seçildiği görülmektedir. Çapa olarak seçilecek ülkenin fiyat istikrarını sağlamada başarılı olmuş olması, parasının sağlam bir rezerv para işlevi görebilmesi dikkate alınır. Bunun yanında bu ülkenin, hedefleme stratejisi yapan ülke ile arasındaki dış ticaret ilişkileri ve de bu ülke parası ile yapılan dış ticaret hacmi de dikkate alınmaktadır. Çapa ülkenin para birimi, döviz kuru hedefleme stratejisini uygulayan ülke ekonomisi için değerini korumada istikrarlı bir para birimidir. Nihai hedefe ulaşmada seçilen bu istikrarlı paranın değeri, nominal çapa görevi görmektedir. Böylelikle bu stratejiyi uygulayan ülkenin parası, çapa ülkenin para birimine bağlanmaktadır. Bazen nominal çapa olarak bir tek ülkenin yabancı parası yerine birden çok ülke para biriminden oluşan bir sepetin baz alındığı da görülmektedir. Örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2000 yılının başlarından itibaren yürüttüğü döviz kuruna dayalı hedefleme stratejisinde kullandığı döviz çapası sepete bağlı bir çapa olmuş ve sepetin değeri de 1 Amerikan Doları ve 0,77 Avro toplamından oluşturulmuştur.

Bu strateji ile arzulanan hedeflere ulaşılabilmesi için, ekonomik beklentilere yön verilebilirliğin önemi gözden kaçmamalıdır. Bütün politikaların başarısını etkileyen bu durum döviz kuru hedefleme stratejisi için de geçerlidir, hedeflemenin başarılı olabilmesi için, döviz kuru ile ekonomik beklentilere yön verilebilmesi önemli bir gerekliliktir.


33. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin uygulanmasına bakıldığında iki farklı strateji örneği görülebilir bunlar hangileridir? 

Cevap

 • Katı döviz kuru hedeflemesi (hard exchange-rate peg)
 • Yumuşak döviz kuru hedeflemesi (soft exchange-rate peg) stratejileri.

34. Soru

Katı döviz kuru hedefleme stratejisi nedir?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisinin para kurulu ya da tam dolarizasyon olarak uygulanması halidir.


35. Soru

Yumuşak döviz kuru hedefleme stratejisi nedir?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisinde, yerli paranın sabit ya da bir bant dahilinde değerinin değişimine izin verilen yabancı paraya bağlanarak, para politikasının bu esas dahilinde yürütülmesidir.


36. Soru

Merkez bankasının kuru, hedeflediği düzeyde tutabilmesi için gerekli olan döviz satış düzeyini etkileyebilecek bazı önemli unsurlar vardır, bunlar nelerdir?

Cevap

 • Döviz talebindeki değişimin şiddeti: Döviz talep eğrisindeki kayma ne denli şiddetli ise merkez bankasının, kurun yükselmesine engel olmak için, satması gereken döviz miktarı o denli yüksek olacaktır.
 • Merkez bankasının döviz rezervlerinin yeterliliği: Merkez bankasının hedeflediği kuru koruyabilmesi için (değişmesine engel olabilmesi için) döviz rezervlerinin yeteri kadar yüksek olması gerekir. Bu durum merkez bankasının kuru koruyabilme gücünü yansıtmaktadır. Rezervlerin güçlü olmaması durumunda kuru sabit tutmak zorlaşacaktır.
 • Para arzındaki değişimin sonuçlarının katlanılabilirliği: Merkez bankasının döviz satışı, piyasadaki ? miktarının azalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla para arzının azalması sonucu faiz oranları yükselecektir. Faizlerdeki artışın ve bu durumun ekonomiye etkisinin ne denli tercih edilebilir olduğu döviz satışını etkilemektedir.

37. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisini kullanarak başarıya ulaşmış ülke deneyimleri incelendiğinde, bu stratejiye ilişkin göze çarpan iki avantajı vardır. Bu avantajlar nedir?

Cevap

 • Merkez bankası üzerindeki baskıları hafifletmesi
 • Ekonomideki geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması

38. Soru

Zaman tutarsızlığı nedir?

Cevap

Politika yapıcıların, bir dönemde uygulayacakları politikalara ilişkin verdikleri sözlerden ileride dönebilecekleri, anlamına gelir. Bu durumun ekonomik birimlerce tahmini ise izlenen politikaların enflasyonist süreci beslemesine neden olur.


39. Soru

Belirsizliklerin azalmasına neden olacak faktörlerden biri enflasyon oranıdır. Bu stratejide, döviz kurunun hedef olarak kullanımıyla enflasyon oranı çapa olan ülkenin enflasyon oranına bağlanmıştır. Bu durum ise enflasyon beklentilerinin azalması anlamına gelir.

Bu duruma dünya ekonomilerinden örnekler veriniz.

Cevap

Gelişmiş ekonomiler arasında Fransa ve İngiltere, gelişmekte olan ekonomiler arasında ise Arjantin bu stratejiyi kullanarak enflasyon oranlarını çapa ülke enflasyon oranına yakınsallaştırabilmiş ülke örnekleridir.

Fransa 1987’de, İngiltere ise 1990 da para birimlerini Alman Markına çapalamışlar ve böylelikle ülke enflasyon oranlarını Almanya ile yakınsallaştırabilmişlerdir. Fransa bu strateji ile Almanya’dan iki puan yüksek olan enflasyon oranına sahip iken 1996 yılına gelindiğinde iki ülkenin enflasyon oranları birbirine yakın ve %2’nin altında gerçekleşmiştir. İngiltere ekonomisi için de benzer bir durum geçerlidir. İngiltere, Alman Markına parasını bağladığında %10 olan enflasyon oranını, 1992 yılına gelindiğinde %3’e düşürebilmiştir. Benzer başarıyı Arjantin 1994’te gösterebilmiştir. Arjantin para birimini Amerikan dolarına sabitleyerek, 1990 yılında üç haneli olan enflasyon oranını, 1994’e gelindiğinde %5’in altına düşürebilmiştir.


40. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin dezavantajları nedir, sıralayınız.

Cevap

 • Bağımsız para politikası izleme olanağından mahrum kalınması
 • Devalüasyon beklentisinin artması
 • Spekülatif ataklara açık hale gelinmesi
 • Finansal kırılganlığı arttırması
 • Hesap verilebilirliği zayıflatması
 • Devalüasyonun zararlı etkilerini arttırması

41. Soru

Döviz Kuru Mekanizması (DKM) nedir?

Cevap

Avrupa Topluluğu’nun kur rejimini ayarlama mekanizmasıdır. Sabit fakat ayarlanabilir bir kur rejiminin benimsendiği bu mekanizma içinde Alman Markının istikrarlı seyri temel belirleyici olmuştur. 1979-1998 arasında geçerli olan mekanizma Avro ile sonuçlanan sürecin başlangıcı sayılabilmektedir.


42. Soru

Döviz kurunun çapa olarak kullanımı sebebiyle kur artışının engellenmesi durumunda hangi olumsuz sonuç ortaya çıkar?

Cevap

Döviz kurunun çapa olarak kullanımı sebebiyle kur artışının engellenmesi durumu, yerli paranın aşırı değerlenmesine neden olabilmektedir.


43. Soru

Yerli paranın aşırı değerlenmesi ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Döviz kurunun olması gereken değerinden daha düşük seyretmesi sebebiyle yerli paranın değerinin olması gerekenden daha yüksek olma durumudur.


44. Soru

Enflasyon katılığı (inflation inertia) ne demektir?

Cevap

Ekonomik birimlerin enflasyon beklentilerinin izlenen politikalara karşın devam etmesi, gelecek dönem enflasyon beklentilerinin günümüz beklenti düzeyinin altında gerçekleşmeyeceğine yönelik inanıştır. Enflasyon katılığı, enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.


45. Soru

Döviz kuruna sterilize edilmiş müdahale ne anlama gelmektedir?

Cevap

Merkez bankasının döviz piyasasında yaptığı bir alım satım işleminin, yerli para miktarı üzerinde yaratacağı etkinin, para politikası araçlarının aksi etki yaratacak biçimde kullanımı ile telafi edilmesidir.


46. Soru

döviz kuru hedeflemesi stratejisi uygulayan ülke olumsuz bazı yan etkileride beraberinde yaşamak durumundadır. Bu dezavantajların şiddeti, bu olumsuzluklara karşın politika yapıcıların direnme gücünü zorlayacaktır. Bu güç eğer aşılır ise bu durumda izlenen hedefleme stratejisinin terkedilmesi gerekebilecektir. Strateji terk edildiği durumda neler olabilir?

Cevap

Strateji terk edildiği durumunda bunun öncelikli anlamı döviz kurunun yükselmesi, yani devalüasyondur.

İzlenen hedefleme stratejisinin terkedilmesinin bedeli ise özellikle gelişmekte olan ülkeler için gelişmiş ekonomilere kıyasla daha yüksektir. Bunun olası nedenleri içinde, yabancı paranın kullanım alışkanlıkları öne çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik birimler borçlanır iken genelde yerli parayı tercih etmektedir. Ekonomik birimlerin bu konudaki tercihlerini etkileyen önemli faktörlere bakıldığında; enflasyonist eğilimler sebebiyle kurlardaki artış eğilimi ve gelecek döneme ilişkin kurlardaki belirsizlik ön plana çıkmaktadır. Döviz kuru stratejisinin benimsenmesi, özellikle bu stratejinin başarıya ulaşacağına dair beklentiye sahip olan ekonomik birimlerin, borçlanmada tercih ettikleri para birimini etkileyebilir. Ekonomik birimler, borçlanmada yabancı parayı daha çok tercih etmeye başlayabilir. Bir politikanın başarıya ulaşmasında inandırıcılığın önemi dikkate alındığında, borçlanma tercihlerindeki değişimin daha da dikkate değer olacağı beklenebilir.

İzlenen hedefleme stratejisinin terkedilmesiyle yerli paranın değerinin düşürülmesi borçlanma tercihini yabancı paradan yana kullanmış ekonomik birimlerin borçlarının artmasına neden olacaktır. Özellikle politikanın terk edilmesinin gecikmesi ile kurun yükseltilmesi arasındaki ilişkinin dikkate alınması durumunda, yaşanan devalüasyonun etkisinin daha da yıkıcı olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Devalüasyon durumunda, borçlanma tercihini yabancı paradan yana kullanan ekonomik birimlerin borçlarının artması, bu birimlerin bilanço değerlerini (borçlarının değeri artarken, varlıklarının değeri düşeceğinden) olumsuz etkileyecektir.


47. Soru

Katı döviz kuru hedefleme stratejisi olan para kurulu nedir?

Cevap

Bir ülkenin para arzı mekanizmasının belirlenen sabit bir kurdan döviz rezervlerine bağlandığı, para otoritesinin emisyon üzerinde inisiyatifinin olmadığı sisteme para kurulu denilmektedir. Bu sistem, rezerv paraya karşılık sabit bir kurdan piyasaya para sürüldüğü bir mekanizmadır.


48. Soru

Para kurulu sisteminde tanımlanan rezerv paranın özellikleri nelerdir?

Cevap

Rezerv para tam konvertibiliteye sahip, uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş güçlü bir para birimidir.  Başka bir tanımla, çapa olarak seçilen yabancı paradır yani para kurulu sisteminde yerli paranın sabit kur üzerinden endekslendiği paradır.


49. Soru

Para kurullarının özellikleri nelerdir sıralayıp açıklayınız.

Cevap

 • Tam konvertibilitenin bulunması: Ülke içinde dileyen herkesin belirlenen kurdan dilediği kadar döviz alıp satabilmesidir.
 • Senyoraj gelirinin sadece faizden elde edilmesi: Paranın döviz karşılığı basılması, para kurulu uygulayan ülkenin para basmaktan dolayı senyoraj geliri elde etme imkanının ortadan kalkması anlamına gelir. Hatta bu gelir rezerv para ülkesine yönlendirilmektedir. Ancak para kurulu uygulamasında elde tutulan rezervlerin bir kısmı faiz geliri elde edilebilecek şekilde değerlendirilir ise bu durumda senyoraja benzer bir gelir elde edilebilecek ancak kaynağı faiz olacaktır.
 • Rezerv sistemi: Para kurulu sisteminde, genel olarak dolaşımdaki nakit karşılığı, sonradan bazı ülke uygulamalarında esnetilmiş olsa da %100 karşılık ayrılmaktadır. Bu karşılıklara rezerv denilmektedir. Burada önemli olan konu, nelerin karşılığın içinde sayılacağıdır. Bazı ülkelerde esnetilmiş olsa da bu rezervlerin olabildiğince fazla kısmının döviz cinsinden oluşması arzulanır.
 • En son ödünç veren kurum özelliğinin bulunmaması: Para politikası tamamıyla otomatik bir hal aldığı için, ülke içi gelişmelere müdahale etmekte para politikası araçlarının kullanımı mümkün olmamaktadır.
 • Sabit döviz kuru sisteminin geçerli olması: Ayarlanabilir sabit döviz kuru sisteminde pariteler bazen değiştirilebilir iken para kurulu sisteminde uygulanan sabit kur siteminde, rezerv paranın değeri çapa ülkedeki enflasyon oranı değişmediği taktirde değiştirilmemektedir. Bu sitemde kurun sabitliği yasal bir güvence ile süreklilik kazanmaktadır.
 • Kredi verememesi: Para kurulu sadece döviz karşılığı para bastığı için, varlıkları arasında iç varlıklar bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kurul bankalara ve kamuya kredi verememektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bütçe disiplini sorunu yaşamaları bu kurulların kullanımı üzerinde etkili olmuştur.

50. Soru

Para kurullarının uygulama şekline bakıldığında iki temel sistem biçimi ile karşılaşılmaktadır, bu iki sistemi açıklayınız.

Cevap

Tarihi 19. yy.’a dayanan para kurullarının uygulama şekline baktığımızda iki temel sistem biçimi ile karşılaşırız. Bunlar ortodoks para kurulu ve yarı para kurulu sistemleridir.

Ortodoks Para Kurulu Sistemi, bir kurul tarafından ülke parasının, sadece döviz ve döviz cinsi varlıklar karşılığında sabit kur üzerinden arz edildiği sistemdir. Bu para kurulu sistemi ilk para kurulu uygulamalarındandır ve günümüzde örneklerine rastlamak zordur. Merkez bankasının bulunmadığı %100 karşılık sisteminin kullanıldığı ortodoks para kurulu sisteminde en son ödünç veren özelliği bulunmamaktadır.

Yarı Para Kurlu Sistemi ise Ortodoks para kurulu ile merkez bankası arasında bir yerde bulunmaktadır. Merkez bankasının varlığını koruduğu bu para kurulu siteminde %100 karşılık sistemi esnetilmiştir ve sınırlı da olsa ihtiyari para politikası uygulanması mümkündür. Günümüzde gördüğümüz para kurulu örnekleri olan bu sisteme melez ya da esnek para kurulu sistemi de denilmektedir. Bu sistem merkez bankalarının para kurulu sistemini uygulama şekli olarak da tanımlanabilir.


51. Soru

Para kurulu uygulamasına geçilirken bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. Bunlar nelerdir?

Cevap

 • Rezerv alınacak para biriminin hangisi olacağının belirlenmesi,
 • Sabit döviz kurunun değerinin tespit edilmesi,
 • Rezerv ayırmada dikkate alınacak referans parasal büyüklüğün ne olacağına ve rezerv oranına karar verilmesi,
 • Kurulun tutacağı rezervlerin yapısının belirlenmesi. Bu belirleme faiz gelirinden senyoraj elde edebilmeyi etkilemektedir.

52. Soru

Para kurulu sistemi uygulamasının sağlayacağı temel avantajları üç noktada toplamak mümkündür. Bu avantajları sıralayınız.

Cevap

 • Makroekonomik disiplinin sağlanması,
 • Otomatik ödemeler dengesi sağlayıcı mekanizmanın tesisi,
 • Yerli paraya kaybolmuş güvenin yeniden kazanılmasıdır.

53. Soru

Para kurulu  sisteminin dezavantajları nelerdir?

Cevap

 • Yerli paranın aşırı değerlenmesi,
 • Para basma gelirinden mahrum kalmak,
 • Para politikası araçlarını kullanamamak
 • Yeterli döviz rezervi tutma gerekliliği.

54. Soru

Kısmi dolarizasyon nedir? 

Cevap

Bir ülkede yerli para cinsinden finansal aktifler yerine yabancı para cinsinden finansal aktiflerin tercih edilmeye başlanmasıdır.


55. Soru

Tam dolarizasyon nedir?

Cevap

Yerli paradan vazgeçip, yabancı paranın resmî para birimi gibi kullanılması anlamına gelmektedir.

Döviz kuru hedefleme stratejisinin en uç örneği sayılabilen tam dolarizasyon, geri dönülemez para kurulu uygulamasına benzetilebilir.

Tam dolarizasyonun diğer döviz kuru hedefleme stratejileri uygulama şekillerinden farkı, yerli paranın tamamen ortadan kalkmasıdır. Yerli para biriminin olmaması sebebiyle döviz kurunun değişmesi ve devalüasyon ihtimalinin bulunmaması bu uygulamanın en önemli avantajlarından biridir. Çünkü bu durum kur değişimi beklentisiyle hareket eden spekülatif ataklar yaşanmasının önüne geçer. Ancak yerli para biriminin olmaması, aynı para kurulu uygulamasında olduğu gibi senyoraj gelirinden mahrum kalmayı beraberinde getirir. Ayrıca uygulayan ülkenin ekonomi politikasını yerli para yerine kullanılan ülke parasına bağlamaktadır. Bunun yanında dikkate alınması gereken bir başka durum ise para basma gibi bir egemenlik hakkının kullanımından vazgeçildiğidir.


1. Soru

Günümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nihai hedefi nedir?

Cevap

Merkez bankaları, para politikaları eylemlerine karar verirken nihai hedef olarak kendilerine belirledikleri amaç doğrultusunda hareket etmekte ve politikalarının yürütülmesinde bu nihai hedefi gözetmektedir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nihai hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır.

2. Soru

Para politikasının kurala dayalı yürütülmesinin dayanakları nelerdir?

Cevap

• Zaman tutarsızlığı sorununu azaltması • Politika kararlarının açıklanmasını kolaylaştırması • Politika yapıcı ve yürütücüleri üzerindeki baskıları hafifletmesi • Geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması ve • Enflasyonist bekleyişleri düşürmesidir.

3. Soru

Para politikasının belirli bir kural çerçevesinde yürütülmesi gerektiği fikrine göre oluşturulabilecek alternatif hedefleme stratejileri nelerdir?

Cevap

Merkez bankaları bu üç alternatif hedefleme stratejisinden birini kullanarak, nihai hedef olarak belirledikleri amaca ulaşmaya çalışmakta, para politikalarını bu çerçevede yürütmektedir. Merkez bankaları bu üç alternatif hedefleme stratejisinden birini kullanarak, nihai hedef olarak belirledikleri amaca ulaşmaya çalışmakta, para politikalarını bu çerçevede yürütmektedir. Alternatif hedefleme stratejileri şunlardır: • Parasal hedefleme • Döviz kuru hedeflemesi • Enflasyon hedeflemesi

4. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejinde para politikası döviz kuru ve Nihai hedef arasındaki ilişkiyi anlatınız?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisi, dövizin hedef değişken olarak seçimi üzerine çalışan bir stratejidir. Bu stratejide, para politikası önlemleri ile döviz kuru etkilenmekte, döviz kuru ise nihai hedefi etkilemektedir. Elbette ki böyle bir zincirin arzulanır sonuçları ortaya çıkarabilmesi için iki önemli geçiş bulunmaktır. Bunlardan ilki para politikası ile döviz kuru arasında, diğeri ise döviz kuru ile nihai hedef arasındadır. Merkez bankaları döviz piyasasına müdahale ederek, dövizin ve yerli paranın miktarını ve dolayısıyla döviz kurunu etkileyebilmektedir. Dolayısıyla para politikası ile döviz piyasası arasında bir ilişki bulunmaktadır.

5. Soru

Uygulamada döviz kuru hedefleme stratejisi çeşitleri nelerdir?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisinin uygulanmasına bakıldığında iki farklı strateji örneği ile karşılaşılmaktadır.Bunlar; • Katı döviz kuru hedeflemesi (hard exchange-rate peg) • Yumuşak döviz kuru hedeflemesi (soft exchangerate peg) stratejileridir.

6. Soru

Katı döviz kuru uygulama stratejisini (hard exchangerate peg) tanımlayınız?

Cevap

Katı döviz kuru uygulama stratejisi (hard exchange-rate peg); döviz kuru hedefleme stratejisinin para kurulu ya da tam dolarizasyon olarak uygulanması halidir.

7. Soru

Katı döviz kuru uygulama stratejisini kısaca anlatınız?

Cevap

Katı döviz kuru hedefleme stratejisinde iki farklı uygulama şekli söz konusudur. Bunlar; para kurulu ve tam dolarizasyon uygulamalarıdır. Para kurulu uygulamasında, para politikasını yürütmede merkez bankasının yerini alan bir yapılanma söz konusudur. Katı döviz kuru uygulamasının bir başka şekli olan tam dolarizasyonda ise ülke millî parası yerine yabancı bir ülkenin parası kullanılmaktadır.

8. Soru

Yumuşak döviz kuru hedefleme (soft exchange-rate peg) stratejisi nedir?

Cevap

Yumuşak döviz kuru hedefleme (soft exchangerate peg) stratejisi; döviz kuru hedefleme stratejisinde, yerli paranın sabit ya da bir bant dâhilinde değerinin değişimine izin verilen yabancı paraya bağlanarak, para politikasının bu esas dâhilinde yürütülmesidir.

9. Soru

Yumuşak döviz kuru hedefleme (soft exchange-rate peg) stratejisini açıklayınız?

Cevap

Bir diğer döviz kuru stratejisi uygulama şekli ise yumuşak döviz kuru hedeflemesidir. Bu hedefleme stratejisinde kur rejimi, sabit ya da ayarlanabilir kur sistemidir. Bu iki kur rejiminde de kurun değeri iradi bir kararla belirlenmektedir. Döviz piyasasında belirlenen kur değerinin iradi olarak belirlenen değere eşit olması için, merkez bankası piyasaya döviz alımı ya da satımı yaparak müdahale etmektedir. Bazen merkez bankaları, kur için sabit bir değeri belirlemek yerine bir bant sınırları içindeki değer aralığında kurun değişimine izin vermektedir. Bu şekilde bir kur rejiminin, serbest dalgalı kur rejiminden farkı, dalgalanma boyunun aralığı ve de önceden öngörülebilmesidir. Serbest dalgalı kur rejiminde kur tamamıyla piyasada belirlenmekte ve gelecek değerine ilişkin bir kesinlik bulunmamaktadır. Ancak bant dâhilinde dalgalanan kur rejiminde, kurun değerindeki oynaklığın bant sınırları içinde kalması ve gelecek değerinin ne olacağına ilişkin kesinlik söz konusudur. Çünkü bantın gelecek dönem sınırları önceden belirlenmektedir. Yumuşak döviz kuru hedefleme stratejisinde yerli para ister sabit bir kura bağlansın isterse de aralığı belli bir bant sınırlarında sabitlik söz konusu olsun, merkez bankaları kuru, hedefledikleri bu seviyelerde tutmaya çalışırlar. Bir başka deyişle döviz kurunu nominal çapa olarak kullanmaktadırlar.

10. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Özellikle fiyat istikrarının yakalanmasında alternatif stratejilerden biri olan döviz kuru hedeflemesi uygulayan ülke deneyimleri incelendiğinde, birçok avantajının yanında birçok dezavantajının da bulunduğu görülmektedir. Bu dezavantajları sebebiyle döviz kuru hedefleme stratejisi 90’lı yılların sonuna doğru popülaritesini yitirmeye başlamıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu dezavantajlar sebebiyle döviz kuru hedefleme stratejisinin kazanımları, kayıplarından çok daha az olmuştur. Bu dezavantajları şu şekilde sıralamak mümkündür: • Bağımsız para politikası izleme olanağından mahrum kalınması • Devalüasyon beklentisinin artması • Spekülatif ataklara açık hale gelinmesi • Finansal kırılganlığı arttırması • Hesap verilebilirliği zayıflatması • Devalüasyonun zararlı etkilerini arttırması

11. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin avantajları nelerdir?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisini kullanarak başarıya ulaşmış ülke deneyimleri incelendiğinde, bu stratejiye ilişkin göze çarpan avantajları; merkez bankası üzerindeki baskıları hafifletmesi ve ekonomideki geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması olarak iki başlıkta toplanması mümkündür.

12. Soru

Döviz Kuru Mekanizması nedir?

Cevap

Döviz Kuru Mekanizması (DKM): Avrupa Topluluğu’nun kur rejimini ayarlama mekanizmasıdır. Sabit fakat ayarlanabilir bir kur rejiminin benimsendiği bu mekanizma içinde Alman Markının istikrarlı seyri temel belirleyici olmuştur. 1979-1998 arasında geçerli olan mekanizma Avro ile sonuçlanan sürecin başlangıcı sayılabilmektedir.

13. Soru

Devalüasyonu tanımlayınız?

Cevap

Devalüasyon: Sabit kur rejiminin uygulandığı ekonomilerde iradi kararla, döviz kurunun yükseltilerek, yerli paranın değer kaybetmesidir.

14. Soru

Yerli paranın aşırı değerlenmesi kavramı ne ifade etmektedir?

Cevap

Döviz kurunun olması gereken değerinden daha düşük seyretmesi sebebiyle yerli paranın değerinin olması gerekenden daha yüksek olma durumu

15. Soru

Enflasyon katılığı (inflation inertia) nedir?

Cevap

Enflasyon Katılığı (inflation inertia): Ekonomik birimlerin enflasyon beklentilerinin izlenen politikalara karşın devam etmesi, gelecek dönem enflasyon beklentilerinin günümüz beklenti düzeyinin altında gerçekleşmeyeceğine yönelik inanıştır. Enflasyon katılığı, enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.

16. Soru

Döviz kuruna sterilize edilmiş müdahale kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Döviz Kuruna Sterilize Edilmiş Müdahale: Merkez bankasının döviz piyasasında yaptığı bir alım satım işleminin, yerli para miktarı üzerinde yaratacağı etkinin, para politikası araçlarının aksi etki yaratacak biçimde kullanımı ile telafi edilmesidir.

17. Soru

Para kurulu sistemini kısaca anlatınız?

Cevap

Katı döviz kuru hedefleme stratejisi olan para kurulunu birçok biçimde tanımlamak mümkündür. Bir ülkenin para arzı mekanizmasının belirlenen sabit bir kurdan döviz rezervlerine bağlandığı, para otoritesinin emisyon üzerinde inisiyatifinin olmadığı sisteme para kurulu denilmektedir. Bu sistem, rezerv paraya karşılık sabit bir kurdan piyasaya para sürüldüğü bir mekanizmadır. Bu sistemde rezerv para olarak tanımlanan para birimi, tam konvertibiliteye sahip, uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş güçlü bir para birimidir. Çapa olarak seçilen yabancı paradır.

18. Soru

Rezerv parayı tanımlayınız?

Cevap

Rezerv Para: Para kurulu sisteminde yerli paranın sabit kur üzerinden endekslendiği paradır.

19. Soru

Para kurullarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Para kurullarının özellikleri ülke yapılarından kaynaklı bazı küçük farklılıklar taşısa da genel olarak şu şekilde sıralanabilir: • Tam konvertibilitenin bulunması: Ülke içinde dileyen herkesin belirlenen kurdan dilediği kadar döviz alıp satabilmesidir. • Senyoraj gelirinin sadece faizden elde edilmesi: Paranın döviz karşılığı basılması, para kurulu uygulayan ülkenin para basmaktan dolayı senyoraj geliri elde etme imkânının ortadan kalkması anlamına gelir. Hatta bu gelir rezerv para ülkesine yönlendirilmektedir. • Rezerv sistemi: Para kurulu sisteminde, genel olarak dolaşımdaki nakit karşı- lığı, sonradan bazı ülke uygulamalarında esnetilmiş olsa da %100 karşılık ayrılmaktadır. Bu karşılıklara rezerv denilmektedir. Burada önemli olan konu, nelerin karşılığın içinde sayılacağıdır. Bazı ülkelerde esnetilmiş olsa da bu rezervlerin olabildiğince fazla kısmının döviz cinsinden oluşması arzulanır. • En son ödünç veren kurum özelliğinin bulunmaması: Para politikası tamamıyla otomatik bir hal aldığı için, ülke içi gelişmelere müdahale etmekte para politikası araçlarının kullanımı mümkün olmamaktadır. • Sabit döviz kuru sisteminin geçerli olması: Ayarlanabilir sabit döviz kuru sisteminde pariteler bazen değiştirilebilir iken para kurulu sisteminde uygulanan sabit kur siteminde, rezerv paranın değeri çapa ülkedeki enflasyon oranı değişmediği taktirde değiştirilmemektedir. Bu sitemde kurun sabitliği yasal bir güvence ile süreklilik kazanmaktadır. • Kredi verememesi: Para kurulu sadece döviz karşılığı para bastığı için, varlıkları arasında iç varlıklar bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kurul bankalara ve kamuya kredi verememektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bütçe disiplini sorunu yaşamaları bu kurulların kullanımı üzerinde etkili olmuştur.

20. Soru

Ortodoks para kurulu sistemini anlatınız?

Cevap

Ortodoks Para Kurulu Sistemi, bir kurul tarafından ülke parasının, sadece döviz ve döviz cinsi varlıklar karşılığında sabit kur üzerinden arz edildiği sistemdir. Bu para kurulu sistemi ilk para kurulu uygulamalarındandır ve günümüzde örneklerine rastlamak zordur. Merkez bankasının bulunmadığı %100 karşılık sisteminin kullanıldığı ortodoks para kurulu sisteminde en son ödünç veren özelliği bulunmamaktadır.

21. Soru

Yarı para kurulu sistemini açıklayınız?

Cevap

Yarı Para Kurlu Sistemi ise Ortodoks para kurulu ile merkez bankası arasında bir yerde bulunmaktadır. Merkez bankasının varlığını koruduğu bu para kurulu siteminde %100 karşılık sistemi esnetilmiştir ve sınırlı da olsa ihtiyari para politikası uygulanması mümkündür. Günümüzde gördüğümüz para kurulu örnekleri olan bu sisteme melez ya da esnek para kurulu sistemi de denilmektedir. Bu sistem merkez bankalarının para kurulu sistemini uygulama şekli olarak da tanımlanabilir.

22. Soru

Para kurulu uygulamasına geçilirken yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

• Rezerv alınacak para biriminin hangisi olacağının belirlenmesi, • Rezerv ayırmada dikkate alınacak referans parasal büyüklüğün ne olacağına ve rezerv oranına karar verilmesi, • Kurulun tutacağı rezervlerin yapısının belirlenmesi. Bu belirleme faiz gelirinden senyoraj elde edebilmeyi etkilemektedir.

23. Soru

Para kurulu Sisteminin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Para kurulu Sisteminin dezavantajları arasında şunlar sayılabilir: • Yerli paranın aşırı değerlenmesi • Para basma gelirinden mahrum kalmak • Para politikası araçlarını kullanamamak • Yeterli döviz rezervi tutma gerekliliği

24. Soru

Dolarizasyon kavramı kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Dolarizasyon kavramını tam dolarizasyon ve kısmi dolarizasyon olarak iki farklı şekilde tanımlamak mümkündür.

25. Soru

Kısmi dolarizasyonu tanımlayınız?

Cevap

Kısmi dolarizasyon, bir ülkede yerli para cinsinden finansal aktifler yerine yabancı para cinsinden finansal aktişerin tercih edilmeye başlanmasıdır.

26. Soru

Tam dolarizasyon nedir ve nasıl gerçekleşmektedir, açıklayınız?

Cevap

Tam dolarizasyon ise yerli paradan vazgeçip, yabancı paranın resmî para birimi gibi kullanılması anlamına gelmektedir. Döviz kuru hedefleme stratejisinin en uç örneği sayılabilen tam dolarizasyon, geri dönülemez para kurulu uygulamasına benzetilebilir. Tam dolarizasyonun diğer döviz kuru hedefleme stratejileri uygulama şekillerinden farkı, yerli paranın tamamen ortadan kalkmasıdır. Yerli para biriminin olmaması sebebiyle döviz kurunun değişmesi ve devalüasyon ihtimalinin bulunmaması bu uygulamanın en önemli avantajlarından biridir. Çünkü bu durum kur değişimi beklentisiyle hareket eden spekülatif ataklar yaşanmasının önüne geçer. Ancak yerli para biriminin olmaması, aynı para kurulu uygulamasında olduğu gibi senyoraj gelirinden mahrum kalmayı beraberinde getirir. Ayrıca uygulayan ülkenin ekonomi politikasını yerli para yerine kullanılan ülke parasına bağlamaktadır. Bunun yanında dikkate alınması gereken bir başka durum ise para basma gibi bir egemenlik hakkının kullanımından vazgeçildiğidir.

27. Soru

Para kurulu sistemi ile Merkez Bankası sistemi arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

• Para kurulu sisteminin pasifinde genellikle, dolaşımdaki para vardır. Merkez bankası sisteminin pasifinde Dolaşımındaki paranın yanı sıra mevduat da bulunur • Para kurulu sisteminde %100 rezerv para karşılığı, Merkez bankası sisteminde Değişebilir rezerv oranı • Para kurulu sisteminde tam konvertibilite, Merkez bankası sisteminde sınırlı konvertibilite • Para kurulu sisteminde kurala dayalı para politikası, Merkez bankası sisteminde ihtiyari para politikası • Para kurulu sisteminde nihai mukriz olmaması, Merkez bankası sisteminde nihai mukriz olma özelliği • Para kurulu sisteminde mali sistemle ilgili asgari düzenleme, Merkez bankası sisteminde geniş kapsamlı müdahale • Para kurulu sisteminde açıklık, Merkez bankası sisteminde karmaşıklık • Para kurulu sisteminde politize olmama, Merkez bankası sisteminde politize olma • Para kurulu sisteminde yüksek kredibilite, Merkez bankası sisteminde düşük kredibilite • Para kurulu sisteminde sadece faizlerden senyoraj geliri, Merkez bankası sisteminde enflasyon ve faizlerden senyoraj geliri • Para kurulu sisteminde hükûmetin bankeri olmama, Merkez bankası sisteminde hükûmetin bankeri olma • Para kurulu sisteminde enflasyon hedefi olmaması, Merkez bankası sisteminde enflasyon hedefi olması • Para kurulu sisteminde az sayıda çalışan, Merkez bankası sisteminde çok sayıda çalışan.

28. Soru

Merkez bankaları, para politikaları eylemlerine karar verirken nihai hedef olarak kendilerine belirledikleri amaç doğrultusunda hareket etmekte ve politikalarının yürütülmesinde bu nihai hedefi gözetmektedir.

Günümüzde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nihai hedefi nedir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nihai hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır.

29. Soru

Para politikasının kurala dayalı yürütülmesinin dayanakları nelerdir, sıralayınız.

Cevap

 • Zaman tutarsızlığı sorununu azaltması,
 • Politika kararlarının açıklanmasını kolaylaştırması,
 • Politika yapıcı ve yürütücüleri üzerindeki baskıları hafifletmesi,
 • Geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması,
 • Enflasyonist bekleyişleri düşürmesidir.
30. Soru

Döviz Kuru Hedefleme Stratejisinde nedensellik akışı şematik bir şekilde gösterip açıklayınız.

Cevap

Döviz Kuru Hedefleme Stratejisinde nedensellik akışı aşağıdaki gibidir:

Para politikası – Döviz kuru – Nihai hedef

(Kitabınızdaki sayfa 110, Şekil 5.1’den takip edilebileceği gibi)

Bu stratejide, para politikası önlemleri ile döviz kuru etkilenmekte, döviz kuru ise nihai hedefi etkilemektedir. Elbette ki böyle bir zincirin arzulanır sonuçları ortaya çıkarabilmesi için iki önemli geçiş bulunmaktır. Bunlardan ilki para politikası ile döviz kuru arasında, diğeri ise döviz kuru ile nihai hedef arasındadır. Merkez bankaları döviz piyasasına müdahale ederek, dövizin ve yerli paranın miktarını ve dolayısıyla döviz kurunu etkileyebilmektedir. Dolayısıyla para politikası ile döviz piyasası arasında bir ilişki bulunmaktadır.

31. Soru

 

Kitabınızdaki sayfa 111, Grafik 5.2’den de takip edilebileceği gibi; döviz piyasası denge noktasının 1 ve döviz kurunun 1,8 TL olduğu ilk denge durumunun geçerli olması halinde, merkez bankasının döviz satın alması halinde, döviz talebi artarak ve döviz talep eğrisi sağa kayacak ve D$2 konumunu alacaktır. Yeni piyasa denge noktası 2 ve piyasada geçerli döviz kuru ise 1,9 TL olmuştur.

Merkez bankasının piyasadan döviz satın almasının para arzı üzerindeki etkisini açıklayınız.

Cevap

Merkez bankasının piyasadan döviz satın almasının para arzı üzerindeki etkisine bakıldığında ise döviz satışının aksine döviz alımının para arzı üzerinde genişlemeci bir etkisi vardır. Döviz satın alımı merkez bankasının net dış varlıklarını (NDV) arttırarak para arzının artmasına neden olmuştur.

Anlaşıldığı gibi, para arzı ve döviz kuru arasında bir ilişki bulunmaktadır. Para arzındaki bir artış, döviz kurunun değerini arttırmakta ve dolayısıyla kurun yükselmesine (yerli paranın değer kaybetmesine) neden olmakta, tam tersine parasal bir daralma durumunda da döviz kurunun düşmesine (yerli paranın değer kazanmasına) neden olmaktadır. Görüldüğü gibi genişlemeci para politikası, döviz kurunu yükseltmekte iken daraltıcı politika ise döviz kurunu düşürmektedir. Eğer döviz kurunu para politikası ile etkilemek mümkün değilse döviz kuru hedefleme stratejisinin arzulanan sonuçları vermesi mümkün değildir.

32. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin nasıl yürütüldüğünü çapa (çıpa) kavramını tanımlayarak anlatınız.

Cevap

Genel olarak bu stratejinin işlemesine baktığımızda, finansal istikrarı sağlamada başarılı bir ülkenin, çapa ülke olarak seçildiği görülmektedir. Çapa olarak seçilecek ülkenin fiyat istikrarını sağlamada başarılı olmuş olması, parasının sağlam bir rezerv para işlevi görebilmesi dikkate alınır. Bunun yanında bu ülkenin, hedefleme stratejisi yapan ülke ile arasındaki dış ticaret ilişkileri ve de bu ülke parası ile yapılan dış ticaret hacmi de dikkate alınmaktadır. Çapa ülkenin para birimi, döviz kuru hedefleme stratejisini uygulayan ülke ekonomisi için değerini korumada istikrarlı bir para birimidir. Nihai hedefe ulaşmada seçilen bu istikrarlı paranın değeri, nominal çapa görevi görmektedir. Böylelikle bu stratejiyi uygulayan ülkenin parası, çapa ülkenin para birimine bağlanmaktadır. Bazen nominal çapa olarak bir tek ülkenin yabancı parası yerine birden çok ülke para biriminden oluşan bir sepetin baz alındığı da görülmektedir. Örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2000 yılının başlarından itibaren yürüttüğü döviz kuruna dayalı hedefleme stratejisinde kullandığı döviz çapası sepete bağlı bir çapa olmuş ve sepetin değeri de 1 Amerikan Doları ve 0,77 Avro toplamından oluşturulmuştur.

Bu strateji ile arzulanan hedeflere ulaşılabilmesi için, ekonomik beklentilere yön verilebilirliğin önemi gözden kaçmamalıdır. Bütün politikaların başarısını etkileyen bu durum döviz kuru hedefleme stratejisi için de geçerlidir, hedeflemenin başarılı olabilmesi için, döviz kuru ile ekonomik beklentilere yön verilebilmesi önemli bir gerekliliktir.

33. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin uygulanmasına bakıldığında iki farklı strateji örneği görülebilir bunlar hangileridir? 

Cevap

 • Katı döviz kuru hedeflemesi (hard exchange-rate peg)
 • Yumuşak döviz kuru hedeflemesi (soft exchange-rate peg) stratejileri.
34. Soru

Katı döviz kuru hedefleme stratejisi nedir?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisinin para kurulu ya da tam dolarizasyon olarak uygulanması halidir.

35. Soru

Yumuşak döviz kuru hedefleme stratejisi nedir?

Cevap

Döviz kuru hedefleme stratejisinde, yerli paranın sabit ya da bir bant dahilinde değerinin değişimine izin verilen yabancı paraya bağlanarak, para politikasının bu esas dahilinde yürütülmesidir.

36. Soru

Merkez bankasının kuru, hedeflediği düzeyde tutabilmesi için gerekli olan döviz satış düzeyini etkileyebilecek bazı önemli unsurlar vardır, bunlar nelerdir?

Cevap

 • Döviz talebindeki değişimin şiddeti: Döviz talep eğrisindeki kayma ne denli şiddetli ise merkez bankasının, kurun yükselmesine engel olmak için, satması gereken döviz miktarı o denli yüksek olacaktır.
 • Merkez bankasının döviz rezervlerinin yeterliliği: Merkez bankasının hedeflediği kuru koruyabilmesi için (değişmesine engel olabilmesi için) döviz rezervlerinin yeteri kadar yüksek olması gerekir. Bu durum merkez bankasının kuru koruyabilme gücünü yansıtmaktadır. Rezervlerin güçlü olmaması durumunda kuru sabit tutmak zorlaşacaktır.
 • Para arzındaki değişimin sonuçlarının katlanılabilirliği: Merkez bankasının döviz satışı, piyasadaki ? miktarının azalmasına neden olacaktır. Dolayısıyla para arzının azalması sonucu faiz oranları yükselecektir. Faizlerdeki artışın ve bu durumun ekonomiye etkisinin ne denli tercih edilebilir olduğu döviz satışını etkilemektedir.
37. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisini kullanarak başarıya ulaşmış ülke deneyimleri incelendiğinde, bu stratejiye ilişkin göze çarpan iki avantajı vardır. Bu avantajlar nedir?

Cevap

 • Merkez bankası üzerindeki baskıları hafifletmesi
 • Ekonomideki geleceğe ilişkin belirsizlikleri azaltması
38. Soru

Zaman tutarsızlığı nedir?

Cevap

Politika yapıcıların, bir dönemde uygulayacakları politikalara ilişkin verdikleri sözlerden ileride dönebilecekleri, anlamına gelir. Bu durumun ekonomik birimlerce tahmini ise izlenen politikaların enflasyonist süreci beslemesine neden olur.

39. Soru

Belirsizliklerin azalmasına neden olacak faktörlerden biri enflasyon oranıdır. Bu stratejide, döviz kurunun hedef olarak kullanımıyla enflasyon oranı çapa olan ülkenin enflasyon oranına bağlanmıştır. Bu durum ise enflasyon beklentilerinin azalması anlamına gelir.

Bu duruma dünya ekonomilerinden örnekler veriniz.

Cevap

Gelişmiş ekonomiler arasında Fransa ve İngiltere, gelişmekte olan ekonomiler arasında ise Arjantin bu stratejiyi kullanarak enflasyon oranlarını çapa ülke enflasyon oranına yakınsallaştırabilmiş ülke örnekleridir.

Fransa 1987’de, İngiltere ise 1990 da para birimlerini Alman Markına çapalamışlar ve böylelikle ülke enflasyon oranlarını Almanya ile yakınsallaştırabilmişlerdir. Fransa bu strateji ile Almanya’dan iki puan yüksek olan enflasyon oranına sahip iken 1996 yılına gelindiğinde iki ülkenin enflasyon oranları birbirine yakın ve %2’nin altında gerçekleşmiştir. İngiltere ekonomisi için de benzer bir durum geçerlidir. İngiltere, Alman Markına parasını bağladığında %10 olan enflasyon oranını, 1992 yılına gelindiğinde %3’e düşürebilmiştir. Benzer başarıyı Arjantin 1994’te gösterebilmiştir. Arjantin para birimini Amerikan dolarına sabitleyerek, 1990 yılında üç haneli olan enflasyon oranını, 1994’e gelindiğinde %5’in altına düşürebilmiştir.

40. Soru

Döviz kuru hedefleme stratejisinin dezavantajları nedir, sıralayınız.

Cevap

 • Bağımsız para politikası izleme olanağından mahrum kalınması
 • Devalüasyon beklentisinin artması
 • Spekülatif ataklara açık hale gelinmesi
 • Finansal kırılganlığı arttırması
 • Hesap verilebilirliği zayıflatması
 • Devalüasyonun zararlı etkilerini arttırması
41. Soru

Döviz Kuru Mekanizması (DKM) nedir?

Cevap

Avrupa Topluluğu’nun kur rejimini ayarlama mekanizmasıdır. Sabit fakat ayarlanabilir bir kur rejiminin benimsendiği bu mekanizma içinde Alman Markının istikrarlı seyri temel belirleyici olmuştur. 1979-1998 arasında geçerli olan mekanizma Avro ile sonuçlanan sürecin başlangıcı sayılabilmektedir.

42. Soru

Döviz kurunun çapa olarak kullanımı sebebiyle kur artışının engellenmesi durumunda hangi olumsuz sonuç ortaya çıkar?

Cevap

Döviz kurunun çapa olarak kullanımı sebebiyle kur artışının engellenmesi durumu, yerli paranın aşırı değerlenmesine neden olabilmektedir.

43. Soru

Yerli paranın aşırı değerlenmesi ne anlama gelmektedir? 

Cevap

Döviz kurunun olması gereken değerinden daha düşük seyretmesi sebebiyle yerli paranın değerinin olması gerekenden daha yüksek olma durumudur.

44. Soru

Enflasyon katılığı (inflation inertia) ne demektir?

Cevap

Ekonomik birimlerin enflasyon beklentilerinin izlenen politikalara karşın devam etmesi, gelecek dönem enflasyon beklentilerinin günümüz beklenti düzeyinin altında gerçekleşmeyeceğine yönelik inanıştır. Enflasyon katılığı, enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.

45. Soru

Döviz kuruna sterilize edilmiş müdahale ne anlama gelmektedir?

Cevap

Merkez bankasının döviz piyasasında yaptığı bir alım satım işleminin, yerli para miktarı üzerinde yaratacağı etkinin, para politikası araçlarının aksi etki yaratacak biçimde kullanımı ile telafi edilmesidir.

46. Soru

döviz kuru hedeflemesi stratejisi uygulayan ülke olumsuz bazı yan etkileride beraberinde yaşamak durumundadır. Bu dezavantajların şiddeti, bu olumsuzluklara karşın politika yapıcıların direnme gücünü zorlayacaktır. Bu güç eğer aşılır ise bu durumda izlenen hedefleme stratejisinin terkedilmesi gerekebilecektir. Strateji terk edildiği durumda neler olabilir?

Cevap

Strateji terk edildiği durumunda bunun öncelikli anlamı döviz kurunun yükselmesi, yani devalüasyondur.

İzlenen hedefleme stratejisinin terkedilmesinin bedeli ise özellikle gelişmekte olan ülkeler için gelişmiş ekonomilere kıyasla daha yüksektir. Bunun olası nedenleri içinde, yabancı paranın kullanım alışkanlıkları öne çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik birimler borçlanır iken genelde yerli parayı tercih etmektedir. Ekonomik birimlerin bu konudaki tercihlerini etkileyen önemli faktörlere bakıldığında; enflasyonist eğilimler sebebiyle kurlardaki artış eğilimi ve gelecek döneme ilişkin kurlardaki belirsizlik ön plana çıkmaktadır. Döviz kuru stratejisinin benimsenmesi, özellikle bu stratejinin başarıya ulaşacağına dair beklentiye sahip olan ekonomik birimlerin, borçlanmada tercih ettikleri para birimini etkileyebilir. Ekonomik birimler, borçlanmada yabancı parayı daha çok tercih etmeye başlayabilir. Bir politikanın başarıya ulaşmasında inandırıcılığın önemi dikkate alındığında, borçlanma tercihlerindeki değişimin daha da dikkate değer olacağı beklenebilir.

İzlenen hedefleme stratejisinin terkedilmesiyle yerli paranın değerinin düşürülmesi borçlanma tercihini yabancı paradan yana kullanmış ekonomik birimlerin borçlarının artmasına neden olacaktır. Özellikle politikanın terk edilmesinin gecikmesi ile kurun yükseltilmesi arasındaki ilişkinin dikkate alınması durumunda, yaşanan devalüasyonun etkisinin daha da yıkıcı olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Devalüasyon durumunda, borçlanma tercihini yabancı paradan yana kullanan ekonomik birimlerin borçlarının artması, bu birimlerin bilanço değerlerini (borçlarının değeri artarken, varlıklarının değeri düşeceğinden) olumsuz etkileyecektir.

47. Soru

Katı döviz kuru hedefleme stratejisi olan para kurulu nedir?

Cevap

Bir ülkenin para arzı mekanizmasının belirlenen sabit bir kurdan döviz rezervlerine bağlandığı, para otoritesinin emisyon üzerinde inisiyatifinin olmadığı sisteme para kurulu denilmektedir. Bu sistem, rezerv paraya karşılık sabit bir kurdan piyasaya para sürüldüğü bir mekanizmadır.

48. Soru

Para kurulu sisteminde tanımlanan rezerv paranın özellikleri nelerdir?

Cevap

Rezerv para tam konvertibiliteye sahip, uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş güçlü bir para birimidir.  Başka bir tanımla, çapa olarak seçilen yabancı paradır yani para kurulu sisteminde yerli paranın sabit kur üzerinden endekslendiği paradır.

49. Soru

Para kurullarının özellikleri nelerdir sıralayıp açıklayınız.

Cevap

 • Tam konvertibilitenin bulunması: Ülke içinde dileyen herkesin belirlenen kurdan dilediği kadar döviz alıp satabilmesidir.
 • Senyoraj gelirinin sadece faizden elde edilmesi: Paranın döviz karşılığı basılması, para kurulu uygulayan ülkenin para basmaktan dolayı senyoraj geliri elde etme imkanının ortadan kalkması anlamına gelir. Hatta bu gelir rezerv para ülkesine yönlendirilmektedir. Ancak para kurulu uygulamasında elde tutulan rezervlerin bir kısmı faiz geliri elde edilebilecek şekilde değerlendirilir ise bu durumda senyoraja benzer bir gelir elde edilebilecek ancak kaynağı faiz olacaktır.
 • Rezerv sistemi: Para kurulu sisteminde, genel olarak dolaşımdaki nakit karşılığı, sonradan bazı ülke uygulamalarında esnetilmiş olsa da %100 karşılık ayrılmaktadır. Bu karşılıklara rezerv denilmektedir. Burada önemli olan konu, nelerin karşılığın içinde sayılacağıdır. Bazı ülkelerde esnetilmiş olsa da bu rezervlerin olabildiğince fazla kısmının döviz cinsinden oluşması arzulanır.
 • En son ödünç veren kurum özelliğinin bulunmaması: Para politikası tamamıyla otomatik bir hal aldığı için, ülke içi gelişmelere müdahale etmekte para politikası araçlarının kullanımı mümkün olmamaktadır.
 • Sabit döviz kuru sisteminin geçerli olması: Ayarlanabilir sabit döviz kuru sisteminde pariteler bazen değiştirilebilir iken para kurulu sisteminde uygulanan sabit kur siteminde, rezerv paranın değeri çapa ülkedeki enflasyon oranı değişmediği taktirde değiştirilmemektedir. Bu sitemde kurun sabitliği yasal bir güvence ile süreklilik kazanmaktadır.
 • Kredi verememesi: Para kurulu sadece döviz karşılığı para bastığı için, varlıkları arasında iç varlıklar bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu kurul bankalara ve kamuya kredi verememektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin bütçe disiplini sorunu yaşamaları bu kurulların kullanımı üzerinde etkili olmuştur.
50. Soru

Para kurullarının uygulama şekline bakıldığında iki temel sistem biçimi ile karşılaşılmaktadır, bu iki sistemi açıklayınız.

Cevap

Tarihi 19. yy.’a dayanan para kurullarının uygulama şekline baktığımızda iki temel sistem biçimi ile karşılaşırız. Bunlar ortodoks para kurulu ve yarı para kurulu sistemleridir.

Ortodoks Para Kurulu Sistemi, bir kurul tarafından ülke parasının, sadece döviz ve döviz cinsi varlıklar karşılığında sabit kur üzerinden arz edildiği sistemdir. Bu para kurulu sistemi ilk para kurulu uygulamalarındandır ve günümüzde örneklerine rastlamak zordur. Merkez bankasının bulunmadığı %100 karşılık sisteminin kullanıldığı ortodoks para kurulu sisteminde en son ödünç veren özelliği bulunmamaktadır.

Yarı Para Kurlu Sistemi ise Ortodoks para kurulu ile merkez bankası arasında bir yerde bulunmaktadır. Merkez bankasının varlığını koruduğu bu para kurulu siteminde %100 karşılık sistemi esnetilmiştir ve sınırlı da olsa ihtiyari para politikası uygulanması mümkündür. Günümüzde gördüğümüz para kurulu örnekleri olan bu sisteme melez ya da esnek para kurulu sistemi de denilmektedir. Bu sistem merkez bankalarının para kurulu sistemini uygulama şekli olarak da tanımlanabilir.

51. Soru

Para kurulu uygulamasına geçilirken bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. Bunlar nelerdir?

Cevap

 • Rezerv alınacak para biriminin hangisi olacağının belirlenmesi,
 • Sabit döviz kurunun değerinin tespit edilmesi,
 • Rezerv ayırmada dikkate alınacak referans parasal büyüklüğün ne olacağına ve rezerv oranına karar verilmesi,
 • Kurulun tutacağı rezervlerin yapısının belirlenmesi. Bu belirleme faiz gelirinden senyoraj elde edebilmeyi etkilemektedir.
52. Soru

Para kurulu sistemi uygulamasının sağlayacağı temel avantajları üç noktada toplamak mümkündür. Bu avantajları sıralayınız.

Cevap

 • Makroekonomik disiplinin sağlanması,
 • Otomatik ödemeler dengesi sağlayıcı mekanizmanın tesisi,
 • Yerli paraya kaybolmuş güvenin yeniden kazanılmasıdır.
53. Soru

Para kurulu  sisteminin dezavantajları nelerdir?

Cevap

 • Yerli paranın aşırı değerlenmesi,
 • Para basma gelirinden mahrum kalmak,
 • Para politikası araçlarını kullanamamak
 • Yeterli döviz rezervi tutma gerekliliği.
54. Soru

Kısmi dolarizasyon nedir? 

Cevap

Bir ülkede yerli para cinsinden finansal aktifler yerine yabancı para cinsinden finansal aktiflerin tercih edilmeye başlanmasıdır.

55. Soru

Tam dolarizasyon nedir?

Cevap

Yerli paradan vazgeçip, yabancı paranın resmî para birimi gibi kullanılması anlamına gelmektedir.

Döviz kuru hedefleme stratejisinin en uç örneği sayılabilen tam dolarizasyon, geri dönülemez para kurulu uygulamasına benzetilebilir.

Tam dolarizasyonun diğer döviz kuru hedefleme stratejileri uygulama şekillerinden farkı, yerli paranın tamamen ortadan kalkmasıdır. Yerli para biriminin olmaması sebebiyle döviz kurunun değişmesi ve devalüasyon ihtimalinin bulunmaması bu uygulamanın en önemli avantajlarından biridir. Çünkü bu durum kur değişimi beklentisiyle hareket eden spekülatif ataklar yaşanmasının önüne geçer. Ancak yerli para biriminin olmaması, aynı para kurulu uygulamasında olduğu gibi senyoraj gelirinden mahrum kalmayı beraberinde getirir. Ayrıca uygulayan ülkenin ekonomi politikasını yerli para yerine kullanılan ülke parasına bağlamaktadır. Bunun yanında dikkate alınması gereken bir başka durum ise para basma gibi bir egemenlik hakkının kullanımından vazgeçildiğidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!