Özel Güvenlik Meslek Etiği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Güvenlik Meslek Etiği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Görev Ve Yetkileri

1. Soru

Bir mesleğin profesyonelce yerine getirilmesi ile o
mesleğin hangi ilkeleri arasında sıkı bir ilişki
bulunmaktadır?

Cevap

Etik ilkeleri


2. Soru

Bir mesleğin profesyonel bir işkolu olduğunun
göstergeleri nelerdir?

Cevap

Sektörde çalışanların uzmanlık bilgi ve becerileri
ile meslek mensuplarına yönelik etik ilkelerin
bulunmasıdır.


3. Soru

Özel güvenlik personelinin profesyonellik duygusu ve
görev bilincinin temelini oluşturan iki kavram nelerdir?

Cevap

Belirtilen bilincin temelini kamu hizmeti bilinci ve
tarafsızlık oluşturmaktadır.


4. Soru

Kamu ve özelde içgüvenlik personelinin görev
uygulamaları en genel anlamda kaç kategoriye
ayrılmaktadır?

Cevap

 • Kamu personelinin görevi gereği yapması gereken davranışlar
 • Kamu personelinin görevi gereği yapmaması gereken davranışlar

5. Soru

İhlal ve ihmal arasındaki fark nedir?

Cevap

Güvenlik personelinin uyması gereken yasalardan
bazılarını çiğnemeleri ihlal; görevi gereği yerine getirmesi
gerektiği halde görevini yapmadığı durumlar ihmal olarak
adlandırılmaktadır.


6. Soru

Meslek ve görevlerinin gereği olarak yapmaları
gereken bir görevi yapmayan kişiler yaptırımı cezai olan
bir kanunu ihlal etmenin yanı sıra hangi kuralları da ihlal
etmektedir?

Cevap

Söz konusu kişiler ahlâki ve etik kuralları da ihlal
etmektedir.


7. Soru

Etik personel ne demektir?

Cevap

Görevini, mesleğinin gerekleri ve inceliklerine
uygun şekilde yerine getirenler, etik personel olarak
tanımlanabilir.


8. Soru

Özel güvenlik personelinin görevleri daha çok hangi
güvenlik tedbir ve önlemleri ile sınırlıdır?

Cevap

Özel güvenlik personelinin görevleri daha çok
idari güvenlik tedbir ve önlemleri ile sınırlıdır.


9. Soru

Özel güvenlik mensuplarını ilgilendiren etik sorunlar
nelerdir?

Cevap

 • Mesleğini kamu hizmeti bilinci ile yerine getirmek Öncelikli olarak kamusal/kurumsal yarar ve çıkarları gözetmek
 • Bireysel beklenti ve çıkar peşinde olmamak
 • Görevlerinde tarafsız olmak ve negatif ayrımcılık yapmamak
 • İşinin uzmanı olmak ve görevlerini en iyi şekilde yapma çabası içinde olmak
 • Sahip olduğu bilgi ve becerileri en üst düzeyde görevine yansıtmak
 • Görevlerinde duygusal olmamak ve görev ilişkilerini kişiselleştirmemek
 • Özel hayatın gizliliğine saygı duymak ve sır saklamak

10. Soru

Bir mesleği profesyonelce icra eden bir görevlinin özel
yaşamında toplumun yadırgayacağı bir yaşam biçimini
sürdürmesi toplumun hangi konularda endişe duymasına
yol açabilir?

Cevap

Görevlinin kişisel saygınlığı ve mesleki yeterliliği


11. Soru

Güvenlik sektörü görevlilerinin görev ve özel yaşamları
açısından ideal olan durum nedir?

Cevap

Meslek mensuplarının görev ve özel yaşamlarına
ilişkin tercihleri ve hayat tarzları arasında çok büyük ve
belirgin bir farkın olmaması ideal olan durumdur.


12. Soru

Özel güvenlik personelinin uyması gereken mesleki
ilkeler kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Genel etik ilkeler ve bu ilkelerin görev davranış ve
uygulamalarına yansımaları olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.


13. Soru

Özel güvenlik personelinin uyması gereken genel etik
ilkeler hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

 • İnsana saygı
 • Kamu hizmet bilinci
 • Mesleki yeterlilik ve profesyonellik

14. Soru

İnsanlarla ilişkilerde en temel kural nedir?

Cevap

İnsana saygı


15. Soru

İnsana saygı ilkesi bir kamu personeli için neden en
temel değerdir?

Cevap

İnsana saygı ilkesini özümsemiş bir personelin
insanlara davranışlarında aşırılık ve abartı görülmeyecektir.


16. Soru

Kamu görevlilerinin sahip olmaları gereken genel etik
değerlerin başında hangileri gelmektedir?

Cevap

 • Topluma hizmet bilinci taşımak
 • Vatandaşlarla ilişkilerde tevazu sahibi olmak
 • Kamu yararını gözetmek

17. Soru

İçgüvenlik hizmetlerinin kamu ayağını oluşturan
polislerin görev tanımlaması hangi çerçevede yapılmıştır?

Cevap

Polislerin görev tanımlaması Emniyet Hizmetleri
Sınıfı (EHS) olarak yapılmıştır.


18. Soru

Etik bir bilince sahip güvenlik personeli görev ve
uygulamalarında neyi düşünür?

Cevap

Etik bir bilince sahip güvenlik personeli yaptığı
işin herhangi bir vatandaşa veya toplumun geneline
yararının ne olduğunu düşünür.


19. Soru

Mesleki yeterlilik açısından güvenlik görevlileri nasıl
bir konumda olmalıdırlar?

Cevap

Mesleki yeterlilik açısından güvenlik görevlileri
ilk önce mesleklerinin gereği olan temel bilgi ve becerilere
sahip olmalı, daha sonra da bu bilgi ve becerilerini en üst
düzeyde görevlerine yansıtmalıdırlar.


20. Soru

Bir özel güvenlik görevlisinin sahip olması gereken
duyarlılıklar nelerdir?

Cevap

 • Özel güvenlik görevlisi, öncelikli olarak kendi bireysel çıkarlarını değil kamunun veya adına görev yaptığı şahıs veya kurumun meşru ve yasal çıkarlarını korumayı amaç edinmelidir.
 • Özel güvenlik görevlisi, adına görev yaptığı kişi ve kurumların mesleki ünlerine ve çıkarlarına zarar verecek şekilde hareket etmemelidir.
 • Özel güvenlik görevlisi diğer özel güvenlik şirketleri ve onların mensuplarının yetenek, performans ve mesleki becerileri hakkında kötü niyetli olarak davranmamalı, yanıltıcı ve karalayıcı yorumlar yapmamalıdır.
 • Bazı meslektaşlarının etik kuralları ihlal etiğine şahit olan veya bu yönde elinde makul bilgi, belge ve gerekçeleri olan özel güvenlik görevlilerinin bu durumu ilk önce varsa bu kurumun Etik Standartları Komisyonuna, yoksa ilgili ve yetkili kişiye bildirmeleri gereklidir.

21. Soru

Özel güvenlik görevlileri her şeyden önce neye uygun
davranmak zorundadır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri her şeyden önce
yürürlükteki kanunlar ve toplumsal ahlâki kurallara uygun
davranmak zorundadır.


22. Soru

Güvenlik görevlileri ahlâki veya mesleki etik ilkeler ile
kanunları uygulamak konusunda çelişkiye düşmeleri
durumunda hangisini uygulamaya öncelik vermelidirler?

Cevap

Güvenlik görevlileri böyle bir çelişki yaşamaları
durumunda kanunları uygulamaya öncelik vermelidirler.


23. Soru

Güvenlik personelinin görevleri gereği sahip olacakları
veya ulaşabilecekleri bilgiler konusunda uymaları gereken
etik ilkeler nelerdir?

Cevap

 • Güvenlik personeli görevlerini yerine getirirken zamanla görev yaptıkları kurum ve kişiler hakkında çok önemli duyum, bilgi ve belgelere ulaşabilir veya sahip olabilirler. Güvenlik personeli görevleri gereği elde ettikleri bilgi, belge ve tecrübeleri kişisel çıkarları için kullanamaz ve suistimal edemez.
 • Güvenlik personelinin görevleriyle ilgili konularda sahip oldukları bilgi ve belgeler konusundaki gizlilik duyarlılığı kayıtsız şartsız ve mutlak bir gizlilik değildir. Güvenlik görevlileri sahip oldukları tüm bilgileri bunları bilme hakkı olan kişilere açıklamalıdırlar.
 • Güvenlik görevlileri görev yaptıkları kurumla ilgili gizli belgeleri korur ve bu bilgilerin uygunsuz bir şekilde açıklanmasını önlemek için gereken dikkati gösterirler.
 • Güvenlik görevlileri bilerek yanıltıcı bilgi veremez ve yanıltıcı bilgi verilmesine göz yumamazlar.
 • Güvenlik görevlilerinin işveren veya müşterisi kendilerine sahip oldukları bilgiler açıklamalarına izin vermedikçe görevi gereği elde ettiği gizli ve mahrem bilgileri başkalarına veya kamuoyuna açıklayamazlar.
 • Bu bilgileri işvereni veya müşterisi açısından dezavantaj veya kendisi ve başkaları için avantaj sağlayacak bir amaç doğrultusunda kullanamazlar.
 • Güvenlik görevlileri sahip oldukları bilgileri, kendilerine gerekli izin ve yetki verilmeksizin, şahsî çıkar ve kazançları doğrultusunda da açıklayamaz ve kullanamazlar.
 • Güvenlik görevlileri ile işverenleri arasındaki gizlilik ilişkisi güvenlik görevlileri ile işveren veya müşteri arasındaki yasal iş ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder.
 • Güvenlik görevlileri kanunları ihlal eden eylem ya da ihmalkârlıklar hakkındaki gizli bilgileri açıklamalarından dolayı suçlanamazlar.

24. Soru

Bir güvenlik görevlisinin öncelikli olarak sahip olması
veya olmaması gerektiğine inanılan kişilik özellikleri
hangileridir?

Cevap

 • Şüphecilik
 • Sır saklama
 • Tahrik

25. Soru

Bir özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken
şüphecilik özelliği hangi durumlara indirgenemez?

Cevap

Şüphecilik başkalarına karşı keyfi ve gelişigüzel
suçlayıcı tutum ve davranışlara indirgenemez.


26. Soru

Şüpheciliğin güvenlik hizmetlerinde kullanımı ne
şekilde olmalıdır?

Cevap

Güvenlik hizmetleri açısından şüphe makul bir
gerekçeden kaynaklanmalı ve sistematik olarak
yönlendirilmelidir.


27. Soru

Şüpheciliği şekillendirmede yararlanılabilecek temel
prensipler hangileridir?

Cevap

 • Bireyde asıl olan durum onun masumiyeti olduğu ilkesi
 • İçgüvenlik görevlisinin herkesten şüphelenmemesi

28. Soru

Bireyde asıl olan durumun onun masumiyeti olduğu
ilkesi ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Bu genel ilkeye göre aksine bir delil bulunmadıkça
bir ferdin masumiyeti kabul edilir.


29. Soru

Güvenlik görevlisinin şüpheciliği neye dayanmalıdır?

Cevap

Güvenlik görevlisinin şüpheciliği yasaların ona
verdiği hak ve görevler ve mesleki eğitiminde aldığı
bilgilere dayanmalıdır.


30. Soru

Sır saklama güvenlik görevlileri için neden önemli bir
kişilik özelliğidir?

Cevap

Görevi gereği insanların özel hayatları hakkında
bazı mahrem bilgi, belge ve duyumlara sahip olabilen
güvenlik görevlilerinin sır saklamaları mesleki bir
gereklilik olmanın yanı sıra aynı zamanda onların etik
duyarlılık düzeyini de yansıtmaktadır.


31. Soru

Tahrik nasıl bir durumdur?

Cevap

Tahrik, bireyin içinde yaşadığı psikolojik durum
ve ruh halini yansıtan ve farklı şekillerde ortaya çıkabilen
bir durumdur.


32. Soru

Tahrik kavramı, içgüvenlik hizmetlerinde ne şekilde ele
alınabilir?

Cevap

 • Profesyonelce görev yapan bir güvenlik görevlisinin tahriklere kapılmamasının gerekliliği
 • Güvenlik görevlisinin görevini yaparken başkalarını tahrik etmemesi
 • Toplumsal olaylar gibi uygulamalarda bir kişi ya da grubun diğer kişi ya da grubu tahrik etmesine imkân ve fırsat verilmemesi

33. Soru

Tahrik hangi şekillerde ortaya çıkabilir?

Cevap

 • İki kişi arasında gerçekleşen bir konuşmada kullanılan sözcükler
 • Ses tonu
 • Üslup
 • Beden dili
 • Yüz ifadeleri
 • Yakın bir mesafede durmak

34. Soru

Güvenlik görevlilerinin karşılaşmaları ihtimali olan
farklı tahrik ortamları ve bu durumlarda takınmaları
gereken profesyonel tutum ve davranışlar nasıl
sınıflandırılabilir?

Cevap

 • Tahrik olmamak
 • Tahrik etmemek
 • Tahriklere engel olmak
 • Toplumsal olaylarda tahrik
 • Caydırıcılık ve tahrik

35. Soru

Tahrik bağlamında bir güvenlik görevlisinden beklenen
nedir?

Cevap

Bir güvenlik görevlisinden beklenen ve görevlinin
yapması gereken şey kendi bireysel duygu ve zaaflarının
farkında olması ve eğitimle bunları denetim altına
almasıdır.


36. Soru

Bir güvenlik personeli hangi durumlarda duygularını
daha iyi kontrol altına almaktadır?

Cevap

 • Mesleğin gerektirdiği temel bilgi ile donanmak
 • İyi bir meslek eğitimi almış olmak ve dolayısıyla hangi durumda neyin doğru olduğunu bilmek

37. Soru

Kasıtlı olarak yapılan tahriklere karşı bir güvenlik
görevlisinden ne beklenmektedir?

Cevap

Kasıtlı olarak yapılan tahrik durumlarında bir
güvenlik görevlisinden beklenen şey, onun davranışlarının
başkaları tarafından değil, almış olduğu eğitim ve meslek
ilkeleri doğrultusunda kendisi tarafından
yönlendirilmesidir.


38. Soru

Güvenlik görevlisinin vatandaş ile yaptığı rutin
görüşmeler nasıl bir tarzda olmalıdır?

Cevap

Medeni iki insanın konuşmasında olması gereken
bir düzey ve içerikte olmalıdır.


39. Soru

Güvenlik görevlisi vatandaş ile yaptığı görüşmelerde
hangi tarzdan kaçınmalıdır?

Cevap

Güvenlik görevlisi ölçüsüz olarak tanımlanacak
düzeyde bir ilgi ve yakınlık ve kaş, göz ve yüz ifadeleriyle
otoriter bir hava takınmaktan kaçınmalıdır.


40. Soru

Caydırıcılık nasıl bir mesleki beceridir?

Cevap

Caydırıcılık, bir güvenlik görevlisinin meslek
tecrübesi sonucu zamanla elde edeceği ve sanat yönü ağır
basan mesleki bir beceridir.


41. Soru

Güvenlik personelinin mesai saatleri hangi durum için
tahsis edilmiştir?

Cevap

Güvenlik personelinin mesai saatleri, bedeli görev
yapılan kurumun kaynaklarından ödenmiş olan bir ücret
karşılığında kamu yararına tahsis edilmiştir.


42. Soru

Güvenlik görevlilerinin mesai saatleri içerisinde hangi
hakları saklıdır?

Cevap

Güvenlik görevlilerinin mesai saatleri içerisinde
yemek, içmek ve diğer doğal ihtiyaçlarını karşılamak
hakları saklıdır.


43. Soru

Kamu personelinin kullandığı kaynakların halka ait
olduğu vurgusu Batı kültüründe hangi kavram ile ifade
edilmektedir?

Cevap

Vergi mükellefinin parası


44. Soru

Kamu görevlilerinin aldıkları maaş ve kullandıkları tüm
araç ve gereçler hangi kaynaklardan karşılanmaktadır?

Cevap

Araç, gereç ve maaşlar kamu kaynaklarından
karşılanmaktadır.


45. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin görev yaşamlarında dikkat
etmeleri gereken konular nelerdir?

Cevap

 • Mesai saatleri
 • Görev mekânları
 • Araç ve gereçler
 • Personel

46. Soru

Güvenlik personelinin mesai saatleri hangi amaçla
kendilerinden satın alınmıştır?

Cevap

Güvenlik personelinin mesai saatleri kamuya
hizmet üretmeleri için kendilerinden satın alınmıştır.


47. Soru

Mesai saatlerinin büyük bir kısmı hangi amaçlarla
kullanılamaz?

Cevap

 • Özel ve ailevi işlerin takibi
 • Bireysel konforu sağlamak

48. Soru

Güvenlik görevlileri görev mekânlarını hangi
amaçlarla kullanamaz?

Cevap

Güvenlik görevlileri, görev mekânlarını kendi
şahsi çıkarları için özel bir işyeri gibi kullanamaz. Başka bir
deyişle bu mekânlara yapılan ziyaret ve ziyaretçileri
ağırlamanın bir ölçü ve sınırı olmalıdır.


49. Soru

Görev mekânlarında başkalarını rahatsız etme ihtimali
olan ne tür nesneler bulundurulamaz?

Cevap

 • Resim
 • Görüntü
 • Koku

50. Soru

Araç ve gereçler anlamında önemli bir etik sorun teşkil
eden durum nedir?

Cevap

Araç ve gereçler açısından özellikle hizmet
otolarının kişisel hizmetlerde kullanımı önemli bir etik
sorundur.


51. Soru

Güvenlik personelinin çalışma mekânlarındaki kamu
yararına kullanılması gereken belli başlı araç ve gereçler
nelerdir?

Cevap

 • Bilgisayar
 • Telefon
 • Yazıcı
 • Kâğıt
 • Kalem benzeri araç-gereç ve sarf malzemeleri

52. Soru

Özel güvenlik görevlileri görev yaşamlarında personel
unsuru bağlamında neye dikkat etmelidirler?

Cevap

Kendi zamanının yanı sıra mesai arkadaşları ve
astı konumunda olan personelin zamanını da kamu yararına
kullanmaya dikkat etmesi gerekmektedir.


53. Soru

Bir işyerine dışarıdan gelen insanların zihninde o
kurum hakkındaki ilk izlenimi çalışanlara ait hangi
özellikler bırakmaktadır?

Cevap

 • Tutum
 • Tavır
 • Uygulama
 • Konuşma üslubu

54. Soru

Kuruma gelen müşteri, ziyaretçi ve hizmet alıcıları
karşılaştıkları ilk görevlinin tavır ve davranışlarını ne
yönde değerlendirebilirler?

Cevap

Kuruma gelenler, karşılaştıkları ilk görevlinin
tavır ve davranışlarını kurumun tamamına genelleme
eğilimi gösterebilirler.


55. Soru

Kurumsal temsil ne demektir?

Cevap

Güvenlik personelinin görev uygulamalarının
kendileriyle ilgili bireysel sonuçlarından öteye görev
yaptıkları kurum hakkında insanlar üzerinde oluşturduğu
olumlu veya olumsuz izlenimlerdir.


56. Soru

Kurumsal temsil açısından kurumların üst düzey
yöneticilerine nasıl bir görev düşmektedir?

Cevap

Kurumların üst düzey yöneticileri kendi
kurumlarının ziyaretçileri, hizmet alıcıları veya müşterileri
ile sürekli ilişki kuran kişileri iyi seçmeli, eğitmeli ve
denetlemelidirler.


57. Soru

Güvenlik personeli neden görev yaptığı kurumun adeta
aynası olarak değerlendirilmektedir?

Cevap

Güvenlik personelinin profesyonel görev
davranışları olumlu izlenim olarak kuruma
yansıyacağından ve yine personelin profesyonellikle
bağdaşmayan etik dışı davranışları da kurumun tamamına
mal edileceğinden güvenlik personeli kumun aynası olarak
değerlendirilmektedir.


58. Soru

Güvenlik görevlilerinin kurumsal temsil rolünü
etkileyen uygulamalar nelerdir?

Cevap

 • Üslup
 • Beden dili
 • Ses tonu
 • Tutum ve davranışlar

59. Soru

Güvenlik görevlileri açısından söz dili ile beden dilinin
uyumlu olması neden önemlidir?

Cevap

Söz dili ile beden dilinin uyumlu olması sadece
etik bir duyarlılık değil güvenlik hizmetlerinin sanat yönü olarak tanımlanabilecek bir mesleki beceri sorunu
olduğundan önemlidir. 


60. Soru

Güvenlik hizmetlerinin sanat boyutu ile ne
kastedilmektedir?

Cevap

Sanat boyutu ile bilgileri davranışa dönüştürme
kastedilmektedir. Yani güvenlik personelinin görev
mekânlarındaki duruşu, hizmet alıcısı vatandaşa bakışı,
konuşmalarında kullandığı kelimeler ve ses tonu kısacası
tutum, davranış ve üslubu önem taşımaktadır.


61. Soru

Bir güvenlik personelinin mesleğini sanat inceliğinde
uygulaması neyin göstergesidir?

Cevap

Profesyonelliğin ve etik duyarlılığın


1. Soru

Bir mesleğin profesyonelce yerine getirilmesi ile o
mesleğin hangi ilkeleri arasında sıkı bir ilişki
bulunmaktadır?

Cevap

Etik ilkeleri

2. Soru

Bir mesleğin profesyonel bir işkolu olduğunun
göstergeleri nelerdir?

Cevap

Sektörde çalışanların uzmanlık bilgi ve becerileri
ile meslek mensuplarına yönelik etik ilkelerin
bulunmasıdır.

3. Soru

Özel güvenlik personelinin profesyonellik duygusu ve
görev bilincinin temelini oluşturan iki kavram nelerdir?

Cevap

Belirtilen bilincin temelini kamu hizmeti bilinci ve
tarafsızlık oluşturmaktadır.

4. Soru

Kamu ve özelde içgüvenlik personelinin görev
uygulamaları en genel anlamda kaç kategoriye
ayrılmaktadır?

Cevap

 • Kamu personelinin görevi gereği yapması gereken davranışlar
 • Kamu personelinin görevi gereği yapmaması gereken davranışlar
5. Soru

İhlal ve ihmal arasındaki fark nedir?

Cevap

Güvenlik personelinin uyması gereken yasalardan
bazılarını çiğnemeleri ihlal; görevi gereği yerine getirmesi
gerektiği halde görevini yapmadığı durumlar ihmal olarak
adlandırılmaktadır.

6. Soru

Meslek ve görevlerinin gereği olarak yapmaları
gereken bir görevi yapmayan kişiler yaptırımı cezai olan
bir kanunu ihlal etmenin yanı sıra hangi kuralları da ihlal
etmektedir?

Cevap

Söz konusu kişiler ahlâki ve etik kuralları da ihlal
etmektedir.

7. Soru

Etik personel ne demektir?

Cevap

Görevini, mesleğinin gerekleri ve inceliklerine
uygun şekilde yerine getirenler, etik personel olarak
tanımlanabilir.

8. Soru

Özel güvenlik personelinin görevleri daha çok hangi
güvenlik tedbir ve önlemleri ile sınırlıdır?

Cevap

Özel güvenlik personelinin görevleri daha çok
idari güvenlik tedbir ve önlemleri ile sınırlıdır.

9. Soru

Özel güvenlik mensuplarını ilgilendiren etik sorunlar
nelerdir?

Cevap

 • Mesleğini kamu hizmeti bilinci ile yerine getirmek Öncelikli olarak kamusal/kurumsal yarar ve çıkarları gözetmek
 • Bireysel beklenti ve çıkar peşinde olmamak
 • Görevlerinde tarafsız olmak ve negatif ayrımcılık yapmamak
 • İşinin uzmanı olmak ve görevlerini en iyi şekilde yapma çabası içinde olmak
 • Sahip olduğu bilgi ve becerileri en üst düzeyde görevine yansıtmak
 • Görevlerinde duygusal olmamak ve görev ilişkilerini kişiselleştirmemek
 • Özel hayatın gizliliğine saygı duymak ve sır saklamak
10. Soru

Bir mesleği profesyonelce icra eden bir görevlinin özel
yaşamında toplumun yadırgayacağı bir yaşam biçimini
sürdürmesi toplumun hangi konularda endişe duymasına
yol açabilir?

Cevap

Görevlinin kişisel saygınlığı ve mesleki yeterliliği

11. Soru

Güvenlik sektörü görevlilerinin görev ve özel yaşamları
açısından ideal olan durum nedir?

Cevap

Meslek mensuplarının görev ve özel yaşamlarına
ilişkin tercihleri ve hayat tarzları arasında çok büyük ve
belirgin bir farkın olmaması ideal olan durumdur.

12. Soru

Özel güvenlik personelinin uyması gereken mesleki
ilkeler kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Genel etik ilkeler ve bu ilkelerin görev davranış ve
uygulamalarına yansımaları olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.

13. Soru

Özel güvenlik personelinin uyması gereken genel etik
ilkeler hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

 • İnsana saygı
 • Kamu hizmet bilinci
 • Mesleki yeterlilik ve profesyonellik
14. Soru

İnsanlarla ilişkilerde en temel kural nedir?

Cevap

İnsana saygı

15. Soru

İnsana saygı ilkesi bir kamu personeli için neden en
temel değerdir?

Cevap

İnsana saygı ilkesini özümsemiş bir personelin
insanlara davranışlarında aşırılık ve abartı görülmeyecektir.

16. Soru

Kamu görevlilerinin sahip olmaları gereken genel etik
değerlerin başında hangileri gelmektedir?

Cevap

 • Topluma hizmet bilinci taşımak
 • Vatandaşlarla ilişkilerde tevazu sahibi olmak
 • Kamu yararını gözetmek
17. Soru

İçgüvenlik hizmetlerinin kamu ayağını oluşturan
polislerin görev tanımlaması hangi çerçevede yapılmıştır?

Cevap

Polislerin görev tanımlaması Emniyet Hizmetleri
Sınıfı (EHS) olarak yapılmıştır.

18. Soru

Etik bir bilince sahip güvenlik personeli görev ve
uygulamalarında neyi düşünür?

Cevap

Etik bir bilince sahip güvenlik personeli yaptığı
işin herhangi bir vatandaşa veya toplumun geneline
yararının ne olduğunu düşünür.

19. Soru

Mesleki yeterlilik açısından güvenlik görevlileri nasıl
bir konumda olmalıdırlar?

Cevap

Mesleki yeterlilik açısından güvenlik görevlileri
ilk önce mesleklerinin gereği olan temel bilgi ve becerilere
sahip olmalı, daha sonra da bu bilgi ve becerilerini en üst
düzeyde görevlerine yansıtmalıdırlar.

20. Soru

Bir özel güvenlik görevlisinin sahip olması gereken
duyarlılıklar nelerdir?

Cevap

 • Özel güvenlik görevlisi, öncelikli olarak kendi bireysel çıkarlarını değil kamunun veya adına görev yaptığı şahıs veya kurumun meşru ve yasal çıkarlarını korumayı amaç edinmelidir.
 • Özel güvenlik görevlisi, adına görev yaptığı kişi ve kurumların mesleki ünlerine ve çıkarlarına zarar verecek şekilde hareket etmemelidir.
 • Özel güvenlik görevlisi diğer özel güvenlik şirketleri ve onların mensuplarının yetenek, performans ve mesleki becerileri hakkında kötü niyetli olarak davranmamalı, yanıltıcı ve karalayıcı yorumlar yapmamalıdır.
 • Bazı meslektaşlarının etik kuralları ihlal etiğine şahit olan veya bu yönde elinde makul bilgi, belge ve gerekçeleri olan özel güvenlik görevlilerinin bu durumu ilk önce varsa bu kurumun Etik Standartları Komisyonuna, yoksa ilgili ve yetkili kişiye bildirmeleri gereklidir.
21. Soru

Özel güvenlik görevlileri her şeyden önce neye uygun
davranmak zorundadır?

Cevap

Özel güvenlik görevlileri her şeyden önce
yürürlükteki kanunlar ve toplumsal ahlâki kurallara uygun
davranmak zorundadır.

22. Soru

Güvenlik görevlileri ahlâki veya mesleki etik ilkeler ile
kanunları uygulamak konusunda çelişkiye düşmeleri
durumunda hangisini uygulamaya öncelik vermelidirler?

Cevap

Güvenlik görevlileri böyle bir çelişki yaşamaları
durumunda kanunları uygulamaya öncelik vermelidirler.

23. Soru

Güvenlik personelinin görevleri gereği sahip olacakları
veya ulaşabilecekleri bilgiler konusunda uymaları gereken
etik ilkeler nelerdir?

Cevap

 • Güvenlik personeli görevlerini yerine getirirken zamanla görev yaptıkları kurum ve kişiler hakkında çok önemli duyum, bilgi ve belgelere ulaşabilir veya sahip olabilirler. Güvenlik personeli görevleri gereği elde ettikleri bilgi, belge ve tecrübeleri kişisel çıkarları için kullanamaz ve suistimal edemez.
 • Güvenlik personelinin görevleriyle ilgili konularda sahip oldukları bilgi ve belgeler konusundaki gizlilik duyarlılığı kayıtsız şartsız ve mutlak bir gizlilik değildir. Güvenlik görevlileri sahip oldukları tüm bilgileri bunları bilme hakkı olan kişilere açıklamalıdırlar.
 • Güvenlik görevlileri görev yaptıkları kurumla ilgili gizli belgeleri korur ve bu bilgilerin uygunsuz bir şekilde açıklanmasını önlemek için gereken dikkati gösterirler.
 • Güvenlik görevlileri bilerek yanıltıcı bilgi veremez ve yanıltıcı bilgi verilmesine göz yumamazlar.
 • Güvenlik görevlilerinin işveren veya müşterisi kendilerine sahip oldukları bilgiler açıklamalarına izin vermedikçe görevi gereği elde ettiği gizli ve mahrem bilgileri başkalarına veya kamuoyuna açıklayamazlar.
 • Bu bilgileri işvereni veya müşterisi açısından dezavantaj veya kendisi ve başkaları için avantaj sağlayacak bir amaç doğrultusunda kullanamazlar.
 • Güvenlik görevlileri sahip oldukları bilgileri, kendilerine gerekli izin ve yetki verilmeksizin, şahsî çıkar ve kazançları doğrultusunda da açıklayamaz ve kullanamazlar.
 • Güvenlik görevlileri ile işverenleri arasındaki gizlilik ilişkisi güvenlik görevlileri ile işveren veya müşteri arasındaki yasal iş ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder.
 • Güvenlik görevlileri kanunları ihlal eden eylem ya da ihmalkârlıklar hakkındaki gizli bilgileri açıklamalarından dolayı suçlanamazlar.
24. Soru

Bir güvenlik görevlisinin öncelikli olarak sahip olması
veya olmaması gerektiğine inanılan kişilik özellikleri
hangileridir?

Cevap

 • Şüphecilik
 • Sır saklama
 • Tahrik
25. Soru

Bir özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken
şüphecilik özelliği hangi durumlara indirgenemez?

Cevap

Şüphecilik başkalarına karşı keyfi ve gelişigüzel
suçlayıcı tutum ve davranışlara indirgenemez.

26. Soru

Şüpheciliğin güvenlik hizmetlerinde kullanımı ne
şekilde olmalıdır?

Cevap

Güvenlik hizmetleri açısından şüphe makul bir
gerekçeden kaynaklanmalı ve sistematik olarak
yönlendirilmelidir.

27. Soru

Şüpheciliği şekillendirmede yararlanılabilecek temel
prensipler hangileridir?

Cevap

 • Bireyde asıl olan durum onun masumiyeti olduğu ilkesi
 • İçgüvenlik görevlisinin herkesten şüphelenmemesi
28. Soru

Bireyde asıl olan durumun onun masumiyeti olduğu
ilkesi ile ne kastedilmektedir?

Cevap

Bu genel ilkeye göre aksine bir delil bulunmadıkça
bir ferdin masumiyeti kabul edilir.

29. Soru

Güvenlik görevlisinin şüpheciliği neye dayanmalıdır?

Cevap

Güvenlik görevlisinin şüpheciliği yasaların ona
verdiği hak ve görevler ve mesleki eğitiminde aldığı
bilgilere dayanmalıdır.

30. Soru

Sır saklama güvenlik görevlileri için neden önemli bir
kişilik özelliğidir?

Cevap

Görevi gereği insanların özel hayatları hakkında
bazı mahrem bilgi, belge ve duyumlara sahip olabilen
güvenlik görevlilerinin sır saklamaları mesleki bir
gereklilik olmanın yanı sıra aynı zamanda onların etik
duyarlılık düzeyini de yansıtmaktadır.

31. Soru

Tahrik nasıl bir durumdur?

Cevap

Tahrik, bireyin içinde yaşadığı psikolojik durum
ve ruh halini yansıtan ve farklı şekillerde ortaya çıkabilen
bir durumdur.

32. Soru

Tahrik kavramı, içgüvenlik hizmetlerinde ne şekilde ele
alınabilir?

Cevap

 • Profesyonelce görev yapan bir güvenlik görevlisinin tahriklere kapılmamasının gerekliliği
 • Güvenlik görevlisinin görevini yaparken başkalarını tahrik etmemesi
 • Toplumsal olaylar gibi uygulamalarda bir kişi ya da grubun diğer kişi ya da grubu tahrik etmesine imkân ve fırsat verilmemesi
33. Soru

Tahrik hangi şekillerde ortaya çıkabilir?

Cevap

 • İki kişi arasında gerçekleşen bir konuşmada kullanılan sözcükler
 • Ses tonu
 • Üslup
 • Beden dili
 • Yüz ifadeleri
 • Yakın bir mesafede durmak
34. Soru

Güvenlik görevlilerinin karşılaşmaları ihtimali olan
farklı tahrik ortamları ve bu durumlarda takınmaları
gereken profesyonel tutum ve davranışlar nasıl
sınıflandırılabilir?

Cevap

 • Tahrik olmamak
 • Tahrik etmemek
 • Tahriklere engel olmak
 • Toplumsal olaylarda tahrik
 • Caydırıcılık ve tahrik
35. Soru

Tahrik bağlamında bir güvenlik görevlisinden beklenen
nedir?

Cevap

Bir güvenlik görevlisinden beklenen ve görevlinin
yapması gereken şey kendi bireysel duygu ve zaaflarının
farkında olması ve eğitimle bunları denetim altına
almasıdır.

36. Soru

Bir güvenlik personeli hangi durumlarda duygularını
daha iyi kontrol altına almaktadır?

Cevap

 • Mesleğin gerektirdiği temel bilgi ile donanmak
 • İyi bir meslek eğitimi almış olmak ve dolayısıyla hangi durumda neyin doğru olduğunu bilmek
37. Soru

Kasıtlı olarak yapılan tahriklere karşı bir güvenlik
görevlisinden ne beklenmektedir?

Cevap

Kasıtlı olarak yapılan tahrik durumlarında bir
güvenlik görevlisinden beklenen şey, onun davranışlarının
başkaları tarafından değil, almış olduğu eğitim ve meslek
ilkeleri doğrultusunda kendisi tarafından
yönlendirilmesidir.

38. Soru

Güvenlik görevlisinin vatandaş ile yaptığı rutin
görüşmeler nasıl bir tarzda olmalıdır?

Cevap

Medeni iki insanın konuşmasında olması gereken
bir düzey ve içerikte olmalıdır.

39. Soru

Güvenlik görevlisi vatandaş ile yaptığı görüşmelerde
hangi tarzdan kaçınmalıdır?

Cevap

Güvenlik görevlisi ölçüsüz olarak tanımlanacak
düzeyde bir ilgi ve yakınlık ve kaş, göz ve yüz ifadeleriyle
otoriter bir hava takınmaktan kaçınmalıdır.

40. Soru

Caydırıcılık nasıl bir mesleki beceridir?

Cevap

Caydırıcılık, bir güvenlik görevlisinin meslek
tecrübesi sonucu zamanla elde edeceği ve sanat yönü ağır
basan mesleki bir beceridir.

41. Soru

Güvenlik personelinin mesai saatleri hangi durum için
tahsis edilmiştir?

Cevap

Güvenlik personelinin mesai saatleri, bedeli görev
yapılan kurumun kaynaklarından ödenmiş olan bir ücret
karşılığında kamu yararına tahsis edilmiştir.

42. Soru

Güvenlik görevlilerinin mesai saatleri içerisinde hangi
hakları saklıdır?

Cevap

Güvenlik görevlilerinin mesai saatleri içerisinde
yemek, içmek ve diğer doğal ihtiyaçlarını karşılamak
hakları saklıdır.

43. Soru

Kamu personelinin kullandığı kaynakların halka ait
olduğu vurgusu Batı kültüründe hangi kavram ile ifade
edilmektedir?

Cevap

Vergi mükellefinin parası

44. Soru

Kamu görevlilerinin aldıkları maaş ve kullandıkları tüm
araç ve gereçler hangi kaynaklardan karşılanmaktadır?

Cevap

Araç, gereç ve maaşlar kamu kaynaklarından
karşılanmaktadır.

45. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin görev yaşamlarında dikkat
etmeleri gereken konular nelerdir?

Cevap

 • Mesai saatleri
 • Görev mekânları
 • Araç ve gereçler
 • Personel
46. Soru

Güvenlik personelinin mesai saatleri hangi amaçla
kendilerinden satın alınmıştır?

Cevap

Güvenlik personelinin mesai saatleri kamuya
hizmet üretmeleri için kendilerinden satın alınmıştır.

47. Soru

Mesai saatlerinin büyük bir kısmı hangi amaçlarla
kullanılamaz?

Cevap

 • Özel ve ailevi işlerin takibi
 • Bireysel konforu sağlamak
48. Soru

Güvenlik görevlileri görev mekânlarını hangi
amaçlarla kullanamaz?

Cevap

Güvenlik görevlileri, görev mekânlarını kendi
şahsi çıkarları için özel bir işyeri gibi kullanamaz. Başka bir
deyişle bu mekânlara yapılan ziyaret ve ziyaretçileri
ağırlamanın bir ölçü ve sınırı olmalıdır.

49. Soru

Görev mekânlarında başkalarını rahatsız etme ihtimali
olan ne tür nesneler bulundurulamaz?

Cevap

 • Resim
 • Görüntü
 • Koku
50. Soru

Araç ve gereçler anlamında önemli bir etik sorun teşkil
eden durum nedir?

Cevap

Araç ve gereçler açısından özellikle hizmet
otolarının kişisel hizmetlerde kullanımı önemli bir etik
sorundur.

51. Soru

Güvenlik personelinin çalışma mekânlarındaki kamu
yararına kullanılması gereken belli başlı araç ve gereçler
nelerdir?

Cevap

 • Bilgisayar
 • Telefon
 • Yazıcı
 • Kâğıt
 • Kalem benzeri araç-gereç ve sarf malzemeleri
52. Soru

Özel güvenlik görevlileri görev yaşamlarında personel
unsuru bağlamında neye dikkat etmelidirler?

Cevap

Kendi zamanının yanı sıra mesai arkadaşları ve
astı konumunda olan personelin zamanını da kamu yararına
kullanmaya dikkat etmesi gerekmektedir.

53. Soru

Bir işyerine dışarıdan gelen insanların zihninde o
kurum hakkındaki ilk izlenimi çalışanlara ait hangi
özellikler bırakmaktadır?

Cevap

 • Tutum
 • Tavır
 • Uygulama
 • Konuşma üslubu
54. Soru

Kuruma gelen müşteri, ziyaretçi ve hizmet alıcıları
karşılaştıkları ilk görevlinin tavır ve davranışlarını ne
yönde değerlendirebilirler?

Cevap

Kuruma gelenler, karşılaştıkları ilk görevlinin
tavır ve davranışlarını kurumun tamamına genelleme
eğilimi gösterebilirler.

55. Soru

Kurumsal temsil ne demektir?

Cevap

Güvenlik personelinin görev uygulamalarının
kendileriyle ilgili bireysel sonuçlarından öteye görev
yaptıkları kurum hakkında insanlar üzerinde oluşturduğu
olumlu veya olumsuz izlenimlerdir.

56. Soru

Kurumsal temsil açısından kurumların üst düzey
yöneticilerine nasıl bir görev düşmektedir?

Cevap

Kurumların üst düzey yöneticileri kendi
kurumlarının ziyaretçileri, hizmet alıcıları veya müşterileri
ile sürekli ilişki kuran kişileri iyi seçmeli, eğitmeli ve
denetlemelidirler.

57. Soru

Güvenlik personeli neden görev yaptığı kurumun adeta
aynası olarak değerlendirilmektedir?

Cevap

Güvenlik personelinin profesyonel görev
davranışları olumlu izlenim olarak kuruma
yansıyacağından ve yine personelin profesyonellikle
bağdaşmayan etik dışı davranışları da kurumun tamamına
mal edileceğinden güvenlik personeli kumun aynası olarak
değerlendirilmektedir.

58. Soru

Güvenlik görevlilerinin kurumsal temsil rolünü
etkileyen uygulamalar nelerdir?

Cevap

 • Üslup
 • Beden dili
 • Ses tonu
 • Tutum ve davranışlar
59. Soru

Güvenlik görevlileri açısından söz dili ile beden dilinin
uyumlu olması neden önemlidir?

Cevap

Söz dili ile beden dilinin uyumlu olması sadece
etik bir duyarlılık değil güvenlik hizmetlerinin sanat yönü olarak tanımlanabilecek bir mesleki beceri sorunu
olduğundan önemlidir. 

60. Soru

Güvenlik hizmetlerinin sanat boyutu ile ne
kastedilmektedir?

Cevap

Sanat boyutu ile bilgileri davranışa dönüştürme
kastedilmektedir. Yani güvenlik personelinin görev
mekânlarındaki duruşu, hizmet alıcısı vatandaşa bakışı,
konuşmalarında kullandığı kelimeler ve ses tonu kısacası
tutum, davranış ve üslubu önem taşımaktadır.

61. Soru

Bir güvenlik personelinin mesleğini sanat inceliğinde
uygulaması neyin göstergesidir?

Cevap

Profesyonelliğin ve etik duyarlılığın

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!