Otel Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Otel Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Otel Yönetimi Ve Çevre İlişkisi

1. Soru

Otel yönetimini etkileyen unsurlardan Müşteri Çevresi unsuru neyi ifade eder?

Cevap

Alıcılar ya da tüketiciler çevresi olarak da bilinen müşteri çevresinin iyi tanımlanması ve özelliklerinin iyi bilinmesi, otel işletmelerinin faaliyetlerini doğru şekillendirmesinde ve rekabet üstünlüğü kazanmasında büyük önem taşıyan diğer bir yakın çevre unsurudur. Müşteri çevresi, otel işletmelerinin sunduğu ürün ve hizmetleri iş amacı dışında kişisel/ailesel yararlanma amacıyla talep eden kişilerin oluşturduğu pazarı ifade eder.


2. Soru

Entelektüel sermaye nedir?

Cevap

Bir otel işletmesinin maddi olmayan kaynakları ise insan sermayesi, yapısal sermayesi ve ilişki sermayesi şeklinde sıralanabilir. Bu unsurlar aynı zamanda, entelektüel sermaye olarak da adlandırılabilir. Entelektüel sermaye, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi olmayan kaynakların tümü olarak tanımlanabilir . Başka bir ifadeyle, entelektüel sermaye işletmenin görünmeyen değerlerinden oluşur.


3. Soru

Otel işletmeleri açısından Çevreyi etkileyen unsurlarda meydana gelen değişiklik ve otel yönetiminin karşılaşacağı belirsizlik arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Otel işletmeleri, çevre koşullarında meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmek için, karşı karşıya kaldıkları belirsizliği olabildiğince azaltmalı ve bunu etkili bir şekilde yönetebilmelidirler.

Buna göre, çevreyi etkileyen faktörlerin sayısı ve bu faktörlerdeki değişim hızı arttıkça, otel işletmelerinin karşı karşıya kalacakları belirsizlik düzeyi de artmakta, bu da çevreye uyum sağlamayı daha güç hale getirmektedir.


4. Soru

Sınır kapsama rolü nedir?

Cevap

Sınır kapsamı rolü, bir örgütte, yönetici ya da çalışanlardan biri ya da birkaçının örgütün dış çevresi ile ilişki kurmasını sağlamak için üstlendiği roldür.


5. Soru

Otel yönetimini etkileyen politik çevre unsuru nasıl tanımlanır?

Cevap

Politik çevre, bir otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülkede, merkezî ve yerel resmî makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam olarak tanımlanabilir.


6. Soru

Otel işletmelerinin kullandığı bilgi teknolojilere örnek veriniz. Teknolojik gelişmelerin otel yönetiminde yarattığı olumlu ve olumsuz yönler nelerdir?

Cevap

Teknolojik değişiklikler, bir yandan getirdiği yeniliklerle otel işletmelerinde bir- çok sorunun çözümlenmesini sağlarken beraberinde yeni sorunlar da getirebilmektedir. Başka bir anlatımla, her yeni teknoloji, bir yandan onu öncelikle uygulayan bir otel işletmesinin daha verimli çalışmasını ve daha güçlü bir rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamakta, öte yandan getirdiği değişim zorunlulukları nedeniyle maddi ve beşerî sorunlar da doğurabilmektedir.

Önbüro bilgisayar sistemleri, bilgisayarlı telefon santralleri, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, internet üzerinden satış ve pazarlama ve merkezi rezervasyon sistemleri, bilgisayarlı yiyecek-içecek sistemleri, oda içi hizmetler sistemleri, elektronik kapı kilit sistemleri ve bilgisayarlı enerji yönetim sistemleri otel yönetimlerinin kullandığı bilgi teknolojilerine örnek gösterilebilir.


7. Soru

Demografik çevre nedir?

Cevap

Demografik çevre, faaliyet gösterilen ülke ya da bölgedeki demografik yapının toplam nüfus, nüfus yoğunluğu, nüfus artış hızı, nüfusun coğrafi, yaş, cinsiyet vb. özelliklere göre dağılımı, kırsal/kentsel yerleşim oranı vb. niteliklerinin oluşturduğu ortamdır.


8. Soru

Uluslararası çevre unsurları otel yönetimi üzerinde ne sebepten ve nasıl bir etkiye sahiptir?

Cevap

Uluslararası çevre, otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülke dışındaki ülkelerdeki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları kapsamaktadır.

Uluslararası politik olaylar, yalnızca meydana geldikleri ülkede/bölgede değil dünyanın birçok ülkesinde/bölgesinde, hatta bazen tüm dünyada etkili olabilmektedir. Buradan hareketle, olumlu veya olumsuz tüm uluslararası olaylar, ilişkiler ve durumlar, doğrudan ya da dolaylı olarak otel işletmeleri açısından etkilidir.


9. Soru

Yönetim işlevlerinden ‘Eşgüdümleme’ nedir ve doğru uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek olan sorunlar nelerdir?

Cevap

Eşgüdümleme, amaçlar, faaliyetler, organlar ve bireyler arasında karşılıklı uyum, iletişim ve işbirliğinin sağlanmasıdır . Kendi içinde uyumlu olmayan bir otel işletmesinin dış çevreyle uyum içinde olmasını beklemek doğru olmayacaktır.

Bu kapsamda, bu işlevin etkin bir şekilde yürütülememesi, işletme içinde çatışmaların, anlaşmazlıkların ve amaç uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasına; öte yandan, karşılıklı işbirliği ve anlayış ortamının yaratılamamasına neden olabilir. Bunlar ise kârlılığın ve müşteri memnuniyetinin düşmesine yol açabilir


10. Soru

Otel yönetimini etkileyen ana pazarın incelenmesinde hangi unsurlar ayrı ayrı ele alınır?

Cevap

Ana pazarın incelenmesinde dört unsur özellikle dikkate alınmalıdır: Pazarın büyüklüğü ve talebin yapısı, pazarın gelişme hızı veya yaşam eğrisi aşamaları, pazarın çekiciliği ve pazarın geleceği ve yeni değerler.


11. Soru

İnsan sermayesi kavramını oluşturan 3 boyut hangileridir?

Cevap

 • İnsan kaynaklarının yetkinliği
 • Çalışanların işe ve örgütlerine yönelik tutumları
 • Çalışanların yenilik yapabilme ve yaratıcılık yetenekleri

12. Soru

Otel işletmesinde ‘Örgüt Yapısı’ neyi ifade eder ve hangi unsurları içerir?

Cevap

Bir otel işletmesinde örgüt yapısı, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin belirlenip gruplandırıldığı ve bu grupların aralarında hiyerarşik ilişkiler olan kademeler ve pozisyonlara dağıtıldığı yapıyı ifade eder.

Bu yapıyı oluşturan unsurlar ise; iş bölümü ve uzmanlaşma derecesi, biçimsellik derecesi, denetim alanı ve kademe sayısı, merkezileşme derecesi, karmaşıklık derecesi, bölümleşme şekli, yetki kullandırma biçimleri, komite ve karar gruplarının varlığı ve iletişim kanallarıdır.


13. Soru

Otel işletmelerinde ‘İnsan Sermayesi’ kavramı neyi kapsamaktadır?

Cevap

İnsan sermayesi; çalışanlarının bilgi birikimleri, problem çözme yetenek ve kapasiteleri, yaşam felsefeleri, yaratıcılık ve girişimcilik özellikleri ve liderlik yeteneklerinden oluşan varlıklardır.


14. Soru

Otel yönetimini etkileyen genel ( makro ) çevre unsurları nelerdir?

Cevap

Genel (makro) çevre unsurları, otel işletmesinin gerçek anlamda dış çevresini oluşturan, yönetsel etkileri çoğunlukla zamana bağlı ve dolaylı olarak ortaya çıkan unsurlardır. Aynı zamanda bunlar, otel yöneticilerinin kontrolü dışında gelişen, etkileyemedikleri, ancak örgütün gelişimi ve başarısı üzerinde önemli etkileri olan, ekonomik, politik ve yasal, sosyo-kültürel, demografik, teknolojik ve doğal unsurlardır.


15. Soru

Dört ana başlık altında incelenen ve otel yönetimini etkileyen yakın çevre unsurları nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinin girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetlerinde bulunarak ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunduğu ve bu arada benzer rakiplerle mücadele ettiği çevre, yakın çevre olarak tanımlanabilir. Bunlar :

 • Ana pazara yönelik çevre unsurları
 • Müşteri çevresi unsurları
 • Rakip çevre unsurları
 • Tedarikçi çevre unsurları

16. Soru

Otel yönetimini etkileyen ‘Rakip Çevre’ unsuru ile ne anlatılmak istenmektedir?

Cevap

Otel işletmelerinin dikkate almak durumunda olduğu yakın çevre unsurlarından biri de rakipleridir. Mikro ekonomi disiplininde rakipler, “doğrudan doğruya, dolaylı olarak ya da ikame endüstrilerinin ürünleri ile bir işletmenin pazarlarına ürün ve hizmet sunmaya çalışan diğer işletmeleri” ifade eder.


17. Soru

Otel işletmesinin maddi kaynakları nelerdir?

Cevap

Maddi kaynaklar; işletmenin sahip olduğu, görülebilen, elle tutulabilen ve/ veya hissedilebilen ve bir şekilde ölçülebilen varlıklardır.

Bir otel işletmesinin maddi kaynakları; fiziksel kaynaklar, teknolojik kaynaklar, finansal kaynaklar ve örgütsel ve beşeri kaynaklar olmak üzere dört başlık altında incelenebilir.


18. Soru

Yapısal Sermaye nedir?

Cevap

Yapısal sermaye, işletme çalışanlarının verimliliğini etkileyen donanım, yazılım, veri tabanları, patentler, markalar, telif hakları, örgütsel planlar, iş ile ilgili kılavuzlar, broşürler, stratejiler ve örgüt kültürü gibi maddi değerinden daha yüksek soyut değere sahip varlıklardır.


19. Soru

Otel yönetiminde merkezileşmiş yapılar ve merkezileşmemiş yapılar kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Merkezileşme derecesi, otel yönetiminde karar verme yetkisinin nasıl dağıtıldığına ilişkin bir kavramdır.

Yetkinin ağırlıklı olarak üst yönetimde toplandığı yapılar, merkezileşmiş yapıları; yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere doğru göçerildiği yapılar ise merkezileşmemiş yapıları ifade eder.


20. Soru

Otel yönetiminde iç çevreyi oluşturan unsurlardan yönetim işlevleri hangileridir? 

Cevap

Otellerde yönetim işlevleri ana başlıkları:

 • Planlama
 • Örgütleme
 • Yürütme
 • Eş güdümleme
 • Denetim

1. Soru

Otel yönetimini etkileyen unsurlardan Müşteri Çevresi unsuru neyi ifade eder?

Cevap

Alıcılar ya da tüketiciler çevresi olarak da bilinen müşteri çevresinin iyi tanımlanması ve özelliklerinin iyi bilinmesi, otel işletmelerinin faaliyetlerini doğru şekillendirmesinde ve rekabet üstünlüğü kazanmasında büyük önem taşıyan diğer bir yakın çevre unsurudur. Müşteri çevresi, otel işletmelerinin sunduğu ürün ve hizmetleri iş amacı dışında kişisel/ailesel yararlanma amacıyla talep eden kişilerin oluşturduğu pazarı ifade eder.

Alıcılar ya da tüketiciler çevresi olarak da bilinen müşteri çevresinin iyi tanımlanması ve özelliklerinin iyi bilinmesi, otel işletmelerinin faaliyetlerini doğru şekillendirmesinde ve rekabet üstünlüğü kazanmasında büyük önem taşıyan diğer bir yakın çevre unsurudur. Müşteri çevresi, otel işletmelerinin sunduğu ürün ve hizmetleri iş amacı dışında kişisel/ailesel yararlanma amacıyla talep eden kişilerin oluşturduğu pazarı ifade eder.

Alıcılar ya da tüketiciler çevresi olarak da bilinen müşteri çevresinin iyi tanımlanması ve özelliklerinin iyi bilinmesi, otel işletmelerinin faaliyetlerini doğru şekillendirmesinde ve rekabet üstünlüğü kazanmasında büyük önem taşıyan diğer bir yakın çevre unsurudur. Müşteri çevresi, otel işletmelerinin sunduğu ürün ve hizmetleri iş amacı dışında kişisel/ailesel yararlanma amacıyla talep eden kişilerin oluşturduğu pazarı ifade eder.

Alıcılar ya da tüketiciler çevresi olarak da bilinen müşteri çevresinin iyi tanımlanması ve özelliklerinin iyi bilinmesi, otel işletmelerinin faaliyetlerini doğru şekillendirmesinde ve rekabet üstünlüğü kazanmasında büyük önem taşıyan diğer bir yakın çevre unsurudur. Müşteri çevresi, otel işletmelerinin sunduğu ürün ve hizmetleri iş amacı dışında kişisel/ailesel yararlanma amacıyla talep eden kişilerin oluşturduğu pazarı ifade eder.

2. Soru

Entelektüel sermaye nedir?

Cevap

Bir otel işletmesinin maddi olmayan kaynakları ise insan sermayesi, yapısal sermayesi ve ilişki sermayesi şeklinde sıralanabilir. Bu unsurlar aynı zamanda, entelektüel sermaye olarak da adlandırılabilir. Entelektüel sermaye, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi olmayan kaynakların tümü olarak tanımlanabilir . Başka bir ifadeyle, entelektüel sermaye işletmenin görünmeyen değerlerinden oluşur.

Bir otel işletmesinin maddi olmayan kaynakları ise insan sermayesi, yapısal sermayesi ve ilişki sermayesi şeklinde sıralanabilir. Bu unsurlar aynı zamanda, entelektüel sermaye olarak da adlandırılabilir. Entelektüel sermaye, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi olmayan kaynakların tümü olarak tanımlanabilir . Başka bir ifadeyle, entelektüel sermaye işletmenin görünmeyen değerlerinden oluşur.

Bir otel işletmesinin maddi olmayan kaynakları ise insan sermayesi, yapısal sermayesi ve ilişki sermayesi şeklinde sıralanabilir. Bu unsurlar aynı zamanda, entelektüel sermaye olarak da adlandırılabilir. Entelektüel sermaye, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi olmayan kaynakların tümü olarak tanımlanabilir . Başka bir ifadeyle, entelektüel sermaye işletmenin görünmeyen değerlerinden oluşur.

Bir otel işletmesinin maddi olmayan kaynakları ise insan sermayesi, yapısal sermayesi ve ilişki sermayesi şeklinde sıralanabilir. Bu unsurlar aynı zamanda, entelektüel sermaye olarak da adlandırılabilir. Entelektüel sermaye, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi olmayan kaynakların tümü olarak tanımlanabilir . Başka bir ifadeyle, entelektüel sermaye işletmenin görünmeyen değerlerinden oluşur.

3. Soru

Otel işletmeleri açısından Çevreyi etkileyen unsurlarda meydana gelen değişiklik ve otel yönetiminin karşılaşacağı belirsizlik arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Otel işletmeleri, çevre koşullarında meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmek için, karşı karşıya kaldıkları belirsizliği olabildiğince azaltmalı ve bunu etkili bir şekilde yönetebilmelidirler.

Buna göre, çevreyi etkileyen faktörlerin sayısı ve bu faktörlerdeki değişim hızı arttıkça, otel işletmelerinin karşı karşıya kalacakları belirsizlik düzeyi de artmakta, bu da çevreye uyum sağlamayı daha güç hale getirmektedir.

Otel işletmeleri, çevre koşullarında meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmek için, karşı karşıya kaldıkları belirsizliği olabildiğince azaltmalı ve bunu etkili bir şekilde yönetebilmelidirler.

Buna göre, çevreyi etkileyen faktörlerin sayısı ve bu faktörlerdeki değişim hızı arttıkça, otel işletmelerinin karşı karşıya kalacakları belirsizlik düzeyi de artmakta, bu da çevreye uyum sağlamayı daha güç hale getirmektedir.

Otel işletmeleri, çevre koşullarında meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmek için, karşı karşıya kaldıkları belirsizliği olabildiğince azaltmalı ve bunu etkili bir şekilde yönetebilmelidirler.

Buna göre, çevreyi etkileyen faktörlerin sayısı ve bu faktörlerdeki değişim hızı arttıkça, otel işletmelerinin karşı karşıya kalacakları belirsizlik düzeyi de artmakta, bu da çevreye uyum sağlamayı daha güç hale getirmektedir.

Otel işletmeleri, çevre koşullarında meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmek için, karşı karşıya kaldıkları belirsizliği olabildiğince azaltmalı ve bunu etkili bir şekilde yönetebilmelidirler.

Buna göre, çevreyi etkileyen faktörlerin sayısı ve bu faktörlerdeki değişim hızı arttıkça, otel işletmelerinin karşı karşıya kalacakları belirsizlik düzeyi de artmakta, bu da çevreye uyum sağlamayı daha güç hale getirmektedir.

Buna göre, çevreyi etkileyen faktörlerin sayısı ve bu faktörlerdeki değişim hızı arttıkça, otel işletmelerinin karşı karşıya kalacakları belirsizlik düzeyi de artmakta, bu da çevreye uyum sağlamayı daha güç hale getirmektedir.

Buna göre, çevreyi etkileyen faktörlerin sayısı ve bu faktörlerdeki değişim hızı arttıkça, otel işletmelerinin karşı karşıya kalacakları belirsizlik düzeyi de artmakta, bu da çevreye uyum sağlamayı daha güç hale getirmektedir.

Buna göre, çevreyi etkileyen faktörlerin sayısı ve bu faktörlerdeki değişim hızı arttıkça, otel işletmelerinin karşı karşıya kalacakları belirsizlik düzeyi de artmakta, bu da çevreye uyum sağlamayı daha güç hale getirmektedir.

4. Soru

Sınır kapsama rolü nedir?

Cevap

Sınır kapsamı rolü, bir örgütte, yönetici ya da çalışanlardan biri ya da birkaçının örgütün dış çevresi ile ilişki kurmasını sağlamak için üstlendiği roldür.

Sınır kapsamı rolü, bir örgütte, yönetici ya da çalışanlardan biri ya da birkaçının örgütün dış çevresi ile ilişki kurmasını sağlamak için üstlendiği roldür.

Sınır kapsamı rolü, bir örgütte, yönetici ya da çalışanlardan biri ya da birkaçının örgütün dış çevresi ile ilişki kurmasını sağlamak için üstlendiği roldür.

Sınır kapsamı rolü, bir örgütte, yönetici ya da çalışanlardan biri ya da birkaçının örgütün dış çevresi ile ilişki kurmasını sağlamak için üstlendiği roldür.

5. Soru

Otel yönetimini etkileyen politik çevre unsuru nasıl tanımlanır?

Cevap

Politik çevre, bir otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülkede, merkezî ve yerel resmî makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam olarak tanımlanabilir.

Politik çevre, bir otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülkede, merkezî ve yerel resmî makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam olarak tanımlanabilir.

Politik çevre, bir otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülkede, merkezî ve yerel resmî makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam olarak tanımlanabilir.

Politik çevre, bir otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülkede, merkezî ve yerel resmî makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam olarak tanımlanabilir.

6. Soru

Otel işletmelerinin kullandığı bilgi teknolojilere örnek veriniz. Teknolojik gelişmelerin otel yönetiminde yarattığı olumlu ve olumsuz yönler nelerdir?

Cevap

Teknolojik değişiklikler, bir yandan getirdiği yeniliklerle otel işletmelerinde bir- çok sorunun çözümlenmesini sağlarken beraberinde yeni sorunlar da getirebilmektedir. Başka bir anlatımla, her yeni teknoloji, bir yandan onu öncelikle uygulayan bir otel işletmesinin daha verimli çalışmasını ve daha güçlü bir rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamakta, öte yandan getirdiği değişim zorunlulukları nedeniyle maddi ve beşerî sorunlar da doğurabilmektedir.

Önbüro bilgisayar sistemleri, bilgisayarlı telefon santralleri, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, internet üzerinden satış ve pazarlama ve merkezi rezervasyon sistemleri, bilgisayarlı yiyecek-içecek sistemleri, oda içi hizmetler sistemleri, elektronik kapı kilit sistemleri ve bilgisayarlı enerji yönetim sistemleri otel yönetimlerinin kullandığı bilgi teknolojilerine örnek gösterilebilir.

Teknolojik değişiklikler, bir yandan getirdiği yeniliklerle otel işletmelerinde bir- çok sorunun çözümlenmesini sağlarken beraberinde yeni sorunlar da getirebilmektedir. Başka bir anlatımla, her yeni teknoloji, bir yandan onu öncelikle uygulayan bir otel işletmesinin daha verimli çalışmasını ve daha güçlü bir rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamakta, öte yandan getirdiği değişim zorunlulukları nedeniyle maddi ve beşerî sorunlar da doğurabilmektedir.

Önbüro bilgisayar sistemleri, bilgisayarlı telefon santralleri, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, internet üzerinden satış ve pazarlama ve merkezi rezervasyon sistemleri, bilgisayarlı yiyecek-içecek sistemleri, oda içi hizmetler sistemleri, elektronik kapı kilit sistemleri ve bilgisayarlı enerji yönetim sistemleri otel yönetimlerinin kullandığı bilgi teknolojilerine örnek gösterilebilir.

Teknolojik değişiklikler, bir yandan getirdiği yeniliklerle otel işletmelerinde bir- çok sorunun çözümlenmesini sağlarken beraberinde yeni sorunlar da getirebilmektedir. Başka bir anlatımla, her yeni teknoloji, bir yandan onu öncelikle uygulayan bir otel işletmesinin daha verimli çalışmasını ve daha güçlü bir rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamakta, öte yandan getirdiği değişim zorunlulukları nedeniyle maddi ve beşerî sorunlar da doğurabilmektedir.

Önbüro bilgisayar sistemleri, bilgisayarlı telefon santralleri, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, internet üzerinden satış ve pazarlama ve merkezi rezervasyon sistemleri, bilgisayarlı yiyecek-içecek sistemleri, oda içi hizmetler sistemleri, elektronik kapı kilit sistemleri ve bilgisayarlı enerji yönetim sistemleri otel yönetimlerinin kullandığı bilgi teknolojilerine örnek gösterilebilir.

Teknolojik değişiklikler, bir yandan getirdiği yeniliklerle otel işletmelerinde bir- çok sorunun çözümlenmesini sağlarken beraberinde yeni sorunlar da getirebilmektedir. Başka bir anlatımla, her yeni teknoloji, bir yandan onu öncelikle uygulayan bir otel işletmesinin daha verimli çalışmasını ve daha güçlü bir rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamakta, öte yandan getirdiği değişim zorunlulukları nedeniyle maddi ve beşerî sorunlar da doğurabilmektedir.

Önbüro bilgisayar sistemleri, bilgisayarlı telefon santralleri, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, internet üzerinden satış ve pazarlama ve merkezi rezervasyon sistemleri, bilgisayarlı yiyecek-içecek sistemleri, oda içi hizmetler sistemleri, elektronik kapı kilit sistemleri ve bilgisayarlı enerji yönetim sistemleri otel yönetimlerinin kullandığı bilgi teknolojilerine örnek gösterilebilir.

Önbüro bilgisayar sistemleri, bilgisayarlı telefon santralleri, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, internet üzerinden satış ve pazarlama ve merkezi rezervasyon sistemleri, bilgisayarlı yiyecek-içecek sistemleri, oda içi hizmetler sistemleri, elektronik kapı kilit sistemleri ve bilgisayarlı enerji yönetim sistemleri otel yönetimlerinin kullandığı bilgi teknolojilerine örnek gösterilebilir.

Önbüro bilgisayar sistemleri, bilgisayarlı telefon santralleri, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, internet üzerinden satış ve pazarlama ve merkezi rezervasyon sistemleri, bilgisayarlı yiyecek-içecek sistemleri, oda içi hizmetler sistemleri, elektronik kapı kilit sistemleri ve bilgisayarlı enerji yönetim sistemleri otel yönetimlerinin kullandığı bilgi teknolojilerine örnek gösterilebilir.

Önbüro bilgisayar sistemleri, bilgisayarlı telefon santralleri, bilgisayarlı muhasebe sistemleri, internet üzerinden satış ve pazarlama ve merkezi rezervasyon sistemleri, bilgisayarlı yiyecek-içecek sistemleri, oda içi hizmetler sistemleri, elektronik kapı kilit sistemleri ve bilgisayarlı enerji yönetim sistemleri otel yönetimlerinin kullandığı bilgi teknolojilerine örnek gösterilebilir.

7. Soru

Demografik çevre nedir?

Cevap

Demografik çevre, faaliyet gösterilen ülke ya da bölgedeki demografik yapının toplam nüfus, nüfus yoğunluğu, nüfus artış hızı, nüfusun coğrafi, yaş, cinsiyet vb. özelliklere göre dağılımı, kırsal/kentsel yerleşim oranı vb. niteliklerinin oluşturduğu ortamdır.

Demografik çevre, faaliyet gösterilen ülke ya da bölgedeki demografik yapının toplam nüfus, nüfus yoğunluğu, nüfus artış hızı, nüfusun coğrafi, yaş, cinsiyet vb. özelliklere göre dağılımı, kırsal/kentsel yerleşim oranı vb. niteliklerinin oluşturduğu ortamdır.

Demografik çevre, faaliyet gösterilen ülke ya da bölgedeki demografik yapının toplam nüfus, nüfus yoğunluğu, nüfus artış hızı, nüfusun coğrafi, yaş, cinsiyet vb. özelliklere göre dağılımı, kırsal/kentsel yerleşim oranı vb. niteliklerinin oluşturduğu ortamdır.

Demografik çevre, faaliyet gösterilen ülke ya da bölgedeki demografik yapının toplam nüfus, nüfus yoğunluğu, nüfus artış hızı, nüfusun coğrafi, yaş, cinsiyet vb. özelliklere göre dağılımı, kırsal/kentsel yerleşim oranı vb. niteliklerinin oluşturduğu ortamdır.

8. Soru

Uluslararası çevre unsurları otel yönetimi üzerinde ne sebepten ve nasıl bir etkiye sahiptir?

Cevap

Uluslararası çevre, otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülke dışındaki ülkelerdeki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları kapsamaktadır.

Uluslararası politik olaylar, yalnızca meydana geldikleri ülkede/bölgede değil dünyanın birçok ülkesinde/bölgesinde, hatta bazen tüm dünyada etkili olabilmektedir. Buradan hareketle, olumlu veya olumsuz tüm uluslararası olaylar, ilişkiler ve durumlar, doğrudan ya da dolaylı olarak otel işletmeleri açısından etkilidir.

Uluslararası çevre, otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülke dışındaki ülkelerdeki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları kapsamaktadır.

Uluslararası politik olaylar, yalnızca meydana geldikleri ülkede/bölgede değil dünyanın birçok ülkesinde/bölgesinde, hatta bazen tüm dünyada etkili olabilmektedir. Buradan hareketle, olumlu veya olumsuz tüm uluslararası olaylar, ilişkiler ve durumlar, doğrudan ya da dolaylı olarak otel işletmeleri açısından etkilidir.

Uluslararası çevre, otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülke dışındaki ülkelerdeki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları kapsamaktadır.

Uluslararası politik olaylar, yalnızca meydana geldikleri ülkede/bölgede değil dünyanın birçok ülkesinde/bölgesinde, hatta bazen tüm dünyada etkili olabilmektedir. Buradan hareketle, olumlu veya olumsuz tüm uluslararası olaylar, ilişkiler ve durumlar, doğrudan ya da dolaylı olarak otel işletmeleri açısından etkilidir.

Uluslararası çevre, otel işletmesinin faaliyette bulunduğu ülke dışındaki ülkelerdeki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve oyuncuları kapsamaktadır.

Uluslararası politik olaylar, yalnızca meydana geldikleri ülkede/bölgede değil dünyanın birçok ülkesinde/bölgesinde, hatta bazen tüm dünyada etkili olabilmektedir. Buradan hareketle, olumlu veya olumsuz tüm uluslararası olaylar, ilişkiler ve durumlar, doğrudan ya da dolaylı olarak otel işletmeleri açısından etkilidir.

Uluslararası politik olaylar, yalnızca meydana geldikleri ülkede/bölgede değil dünyanın birçok ülkesinde/bölgesinde, hatta bazen tüm dünyada etkili olabilmektedir. Buradan hareketle, olumlu veya olumsuz tüm uluslararası olaylar, ilişkiler ve durumlar, doğrudan ya da dolaylı olarak otel işletmeleri açısından etkilidir.

Uluslararası politik olaylar, yalnızca meydana geldikleri ülkede/bölgede değil dünyanın birçok ülkesinde/bölgesinde, hatta bazen tüm dünyada etkili olabilmektedir. Buradan hareketle, olumlu veya olumsuz tüm uluslararası olaylar, ilişkiler ve durumlar, doğrudan ya da dolaylı olarak otel işletmeleri açısından etkilidir.

Uluslararası politik olaylar, yalnızca meydana geldikleri ülkede/bölgede değil dünyanın birçok ülkesinde/bölgesinde, hatta bazen tüm dünyada etkili olabilmektedir. Buradan hareketle, olumlu veya olumsuz tüm uluslararası olaylar, ilişkiler ve durumlar, doğrudan ya da dolaylı olarak otel işletmeleri açısından etkilidir.

9. Soru

Yönetim işlevlerinden ‘Eşgüdümleme’ nedir ve doğru uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek olan sorunlar nelerdir?

Cevap

Eşgüdümleme, amaçlar, faaliyetler, organlar ve bireyler arasında karşılıklı uyum, iletişim ve işbirliğinin sağlanmasıdır . Kendi içinde uyumlu olmayan bir otel işletmesinin dış çevreyle uyum içinde olmasını beklemek doğru olmayacaktır.

Bu kapsamda, bu işlevin etkin bir şekilde yürütülememesi, işletme içinde çatışmaların, anlaşmazlıkların ve amaç uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasına; öte yandan, karşılıklı işbirliği ve anlayış ortamının yaratılamamasına neden olabilir. Bunlar ise kârlılığın ve müşteri memnuniyetinin düşmesine yol açabilir

Eşgüdümleme, amaçlar, faaliyetler, organlar ve bireyler arasında karşılıklı uyum, iletişim ve işbirliğinin sağlanmasıdır . Kendi içinde uyumlu olmayan bir otel işletmesinin dış çevreyle uyum içinde olmasını beklemek doğru olmayacaktır.

Bu kapsamda, bu işlevin etkin bir şekilde yürütülememesi, işletme içinde çatışmaların, anlaşmazlıkların ve amaç uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasına; öte yandan, karşılıklı işbirliği ve anlayış ortamının yaratılamamasına neden olabilir. Bunlar ise kârlılığın ve müşteri memnuniyetinin düşmesine yol açabilir

Eşgüdümleme, amaçlar, faaliyetler, organlar ve bireyler arasında karşılıklı uyum, iletişim ve işbirliğinin sağlanmasıdır . Kendi içinde uyumlu olmayan bir otel işletmesinin dış çevreyle uyum içinde olmasını beklemek doğru olmayacaktır.

Bu kapsamda, bu işlevin etkin bir şekilde yürütülememesi, işletme içinde çatışmaların, anlaşmazlıkların ve amaç uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasına; öte yandan, karşılıklı işbirliği ve anlayış ortamının yaratılamamasına neden olabilir. Bunlar ise kârlılığın ve müşteri memnuniyetinin düşmesine yol açabilir

Eşgüdümleme, amaçlar, faaliyetler, organlar ve bireyler arasında karşılıklı uyum, iletişim ve işbirliğinin sağlanmasıdır . Kendi içinde uyumlu olmayan bir otel işletmesinin dış çevreyle uyum içinde olmasını beklemek doğru olmayacaktır.

Bu kapsamda, bu işlevin etkin bir şekilde yürütülememesi, işletme içinde çatışmaların, anlaşmazlıkların ve amaç uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasına; öte yandan, karşılıklı işbirliği ve anlayış ortamının yaratılamamasına neden olabilir. Bunlar ise kârlılığın ve müşteri memnuniyetinin düşmesine yol açabilir

10. Soru

Otel yönetimini etkileyen ana pazarın incelenmesinde hangi unsurlar ayrı ayrı ele alınır?

Cevap

Ana pazarın incelenmesinde dört unsur özellikle dikkate alınmalıdır: Pazarın büyüklüğü ve talebin yapısı, pazarın gelişme hızı veya yaşam eğrisi aşamaları, pazarın çekiciliği ve pazarın geleceği ve yeni değerler.

Ana pazarın incelenmesinde dört unsur özellikle dikkate alınmalıdır: Pazarın büyüklüğü ve talebin yapısı, pazarın gelişme hızı veya yaşam eğrisi aşamaları, pazarın çekiciliği ve pazarın geleceği ve yeni değerler.

Ana pazarın incelenmesinde dört unsur özellikle dikkate alınmalıdır: Pazarın büyüklüğü ve talebin yapısı, pazarın gelişme hızı veya yaşam eğrisi aşamaları, pazarın çekiciliği ve pazarın geleceği ve yeni değerler.

Ana pazarın incelenmesinde dört unsur özellikle dikkate alınmalıdır: Pazarın büyüklüğü ve talebin yapısı, pazarın gelişme hızı veya yaşam eğrisi aşamaları, pazarın çekiciliği ve pazarın geleceği ve yeni değerler.

11. Soru

İnsan sermayesi kavramını oluşturan 3 boyut hangileridir?

Cevap

 • İnsan kaynaklarının yetkinliği
 • Çalışanların işe ve örgütlerine yönelik tutumları
 • Çalışanların yenilik yapabilme ve yaratıcılık yetenekleri
12. Soru

Otel işletmesinde ‘Örgüt Yapısı’ neyi ifade eder ve hangi unsurları içerir?

Cevap

Bir otel işletmesinde örgüt yapısı, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin belirlenip gruplandırıldığı ve bu grupların aralarında hiyerarşik ilişkiler olan kademeler ve pozisyonlara dağıtıldığı yapıyı ifade eder.

Bu yapıyı oluşturan unsurlar ise; iş bölümü ve uzmanlaşma derecesi, biçimsellik derecesi, denetim alanı ve kademe sayısı, merkezileşme derecesi, karmaşıklık derecesi, bölümleşme şekli, yetki kullandırma biçimleri, komite ve karar gruplarının varlığı ve iletişim kanallarıdır.

Bir otel işletmesinde örgüt yapısı, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin belirlenip gruplandırıldığı ve bu grupların aralarında hiyerarşik ilişkiler olan kademeler ve pozisyonlara dağıtıldığı yapıyı ifade eder.

Bu yapıyı oluşturan unsurlar ise; iş bölümü ve uzmanlaşma derecesi, biçimsellik derecesi, denetim alanı ve kademe sayısı, merkezileşme derecesi, karmaşıklık derecesi, bölümleşme şekli, yetki kullandırma biçimleri, komite ve karar gruplarının varlığı ve iletişim kanallarıdır.

Bir otel işletmesinde örgüt yapısı, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin belirlenip gruplandırıldığı ve bu grupların aralarında hiyerarşik ilişkiler olan kademeler ve pozisyonlara dağıtıldığı yapıyı ifade eder.

Bu yapıyı oluşturan unsurlar ise; iş bölümü ve uzmanlaşma derecesi, biçimsellik derecesi, denetim alanı ve kademe sayısı, merkezileşme derecesi, karmaşıklık derecesi, bölümleşme şekli, yetki kullandırma biçimleri, komite ve karar gruplarının varlığı ve iletişim kanallarıdır.

Bir otel işletmesinde örgüt yapısı, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin belirlenip gruplandırıldığı ve bu grupların aralarında hiyerarşik ilişkiler olan kademeler ve pozisyonlara dağıtıldığı yapıyı ifade eder.

Bu yapıyı oluşturan unsurlar ise; iş bölümü ve uzmanlaşma derecesi, biçimsellik derecesi, denetim alanı ve kademe sayısı, merkezileşme derecesi, karmaşıklık derecesi, bölümleşme şekli, yetki kullandırma biçimleri, komite ve karar gruplarının varlığı ve iletişim kanallarıdır.

13. Soru

Otel işletmelerinde ‘İnsan Sermayesi’ kavramı neyi kapsamaktadır?

Cevap

İnsan sermayesi; çalışanlarının bilgi birikimleri, problem çözme yetenek ve kapasiteleri, yaşam felsefeleri, yaratıcılık ve girişimcilik özellikleri ve liderlik yeteneklerinden oluşan varlıklardır.

İnsan sermayesi; çalışanlarının bilgi birikimleri, problem çözme yetenek ve kapasiteleri, yaşam felsefeleri, yaratıcılık ve girişimcilik özellikleri ve liderlik yeteneklerinden oluşan varlıklardır.

İnsan sermayesi; çalışanlarının bilgi birikimleri, problem çözme yetenek ve kapasiteleri, yaşam felsefeleri, yaratıcılık ve girişimcilik özellikleri ve liderlik yeteneklerinden oluşan varlıklardır.

İnsan sermayesi; çalışanlarının bilgi birikimleri, problem çözme yetenek ve kapasiteleri, yaşam felsefeleri, yaratıcılık ve girişimcilik özellikleri ve liderlik yeteneklerinden oluşan varlıklardır.

14. Soru

Otel yönetimini etkileyen genel ( makro ) çevre unsurları nelerdir?

Cevap

Genel (makro) çevre unsurları, otel işletmesinin gerçek anlamda dış çevresini oluşturan, yönetsel etkileri çoğunlukla zamana bağlı ve dolaylı olarak ortaya çıkan unsurlardır. Aynı zamanda bunlar, otel yöneticilerinin kontrolü dışında gelişen, etkileyemedikleri, ancak örgütün gelişimi ve başarısı üzerinde önemli etkileri olan, ekonomik, politik ve yasal, sosyo-kültürel, demografik, teknolojik ve doğal unsurlardır.

Genel (makro) çevre unsurları, otel işletmesinin gerçek anlamda dış çevresini oluşturan, yönetsel etkileri çoğunlukla zamana bağlı ve dolaylı olarak ortaya çıkan unsurlardır. Aynı zamanda bunlar, otel yöneticilerinin kontrolü dışında gelişen, etkileyemedikleri, ancak örgütün gelişimi ve başarısı üzerinde önemli etkileri olan, ekonomik, politik ve yasal, sosyo-kültürel, demografik, teknolojik ve doğal unsurlardır.

Genel (makro) çevre unsurları, otel işletmesinin gerçek anlamda dış çevresini oluşturan, yönetsel etkileri çoğunlukla zamana bağlı ve dolaylı olarak ortaya çıkan unsurlardır. Aynı zamanda bunlar, otel yöneticilerinin kontrolü dışında gelişen, etkileyemedikleri, ancak örgütün gelişimi ve başarısı üzerinde önemli etkileri olan, ekonomik, politik ve yasal, sosyo-kültürel, demografik, teknolojik ve doğal unsurlardır.

Genel (makro) çevre unsurları, otel işletmesinin gerçek anlamda dış çevresini oluşturan, yönetsel etkileri çoğunlukla zamana bağlı ve dolaylı olarak ortaya çıkan unsurlardır. Aynı zamanda bunlar, otel yöneticilerinin kontrolü dışında gelişen, etkileyemedikleri, ancak örgütün gelişimi ve başarısı üzerinde önemli etkileri olan, ekonomik, politik ve yasal, sosyo-kültürel, demografik, teknolojik ve doğal unsurlardır.

Genel (makro) çevre unsurları, otel işletmesinin gerçek anlamda dış çevresini oluşturan, yönetsel etkileri çoğunlukla zamana bağlı ve dolaylı olarak ortaya çıkan unsurlardır. Aynı zamanda bunlar, otel yöneticilerinin kontrolü dışında gelişen, etkileyemedikleri, ancak örgütün gelişimi ve başarısı üzerinde önemli etkileri olan, ekonomik, politik ve yasal, sosyo-kültürel, demografik, teknolojik ve doğal unsurlardır.

15. Soru

Dört ana başlık altında incelenen ve otel yönetimini etkileyen yakın çevre unsurları nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinin girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetlerinde bulunarak ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunduğu ve bu arada benzer rakiplerle mücadele ettiği çevre, yakın çevre olarak tanımlanabilir. Bunlar :

 • Ana pazara yönelik çevre unsurları
 • Müşteri çevresi unsurları
 • Rakip çevre unsurları
 • Tedarikçi çevre unsurları

Otel işletmelerinin girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetlerinde bulunarak ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunduğu ve bu arada benzer rakiplerle mücadele ettiği çevre, yakın çevre olarak tanımlanabilir. Bunlar :

Otel işletmelerinin girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetlerinde bulunarak ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunduğu ve bu arada benzer rakiplerle mücadele ettiği çevre, yakın çevre olarak tanımlanabilir. Bunlar :

Otel işletmelerinin girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetlerinde bulunarak ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunduğu ve bu arada benzer rakiplerle mücadele ettiği çevre, yakın çevre olarak tanımlanabilir. Bunlar :

16. Soru

Otel yönetimini etkileyen ‘Rakip Çevre’ unsuru ile ne anlatılmak istenmektedir?

Cevap

Otel işletmelerinin dikkate almak durumunda olduğu yakın çevre unsurlarından biri de rakipleridir. Mikro ekonomi disiplininde rakipler, “doğrudan doğruya, dolaylı olarak ya da ikame endüstrilerinin ürünleri ile bir işletmenin pazarlarına ürün ve hizmet sunmaya çalışan diğer işletmeleri” ifade eder.

Otel işletmelerinin dikkate almak durumunda olduğu yakın çevre unsurlarından biri de rakipleridir. Mikro ekonomi disiplininde rakipler, “doğrudan doğruya, dolaylı olarak ya da ikame endüstrilerinin ürünleri ile bir işletmenin pazarlarına ürün ve hizmet sunmaya çalışan diğer işletmeleri” ifade eder.

Otel işletmelerinin dikkate almak durumunda olduğu yakın çevre unsurlarından biri de rakipleridir. Mikro ekonomi disiplininde rakipler, “doğrudan doğruya, dolaylı olarak ya da ikame endüstrilerinin ürünleri ile bir işletmenin pazarlarına ürün ve hizmet sunmaya çalışan diğer işletmeleri” ifade eder.

Otel işletmelerinin dikkate almak durumunda olduğu yakın çevre unsurlarından biri de rakipleridir. Mikro ekonomi disiplininde rakipler, “doğrudan doğruya, dolaylı olarak ya da ikame endüstrilerinin ürünleri ile bir işletmenin pazarlarına ürün ve hizmet sunmaya çalışan diğer işletmeleri” ifade eder.

Otel işletmelerinin dikkate almak durumunda olduğu yakın çevre unsurlarından biri de rakipleridir. Mikro ekonomi disiplininde rakipler, “doğrudan doğruya, dolaylı olarak ya da ikame endüstrilerinin ürünleri ile bir işletmenin pazarlarına ürün ve hizmet sunmaya çalışan diğer işletmeleri” ifade eder.

17. Soru

Otel işletmesinin maddi kaynakları nelerdir?

Cevap

Maddi kaynaklar; işletmenin sahip olduğu, görülebilen, elle tutulabilen ve/ veya hissedilebilen ve bir şekilde ölçülebilen varlıklardır.

Bir otel işletmesinin maddi kaynakları; fiziksel kaynaklar, teknolojik kaynaklar, finansal kaynaklar ve örgütsel ve beşeri kaynaklar olmak üzere dört başlık altında incelenebilir.

Maddi kaynaklar; işletmenin sahip olduğu, görülebilen, elle tutulabilen ve/ veya hissedilebilen ve bir şekilde ölçülebilen varlıklardır.

Bir otel işletmesinin maddi kaynakları; fiziksel kaynaklar, teknolojik kaynaklar, finansal kaynaklar ve örgütsel ve beşeri kaynaklar olmak üzere dört başlık altında incelenebilir.

Maddi kaynaklar; işletmenin sahip olduğu, görülebilen, elle tutulabilen ve/ veya hissedilebilen ve bir şekilde ölçülebilen varlıklardır.

Bir otel işletmesinin maddi kaynakları; fiziksel kaynaklar, teknolojik kaynaklar, finansal kaynaklar ve örgütsel ve beşeri kaynaklar olmak üzere dört başlık altında incelenebilir.

Maddi kaynaklar; işletmenin sahip olduğu, görülebilen, elle tutulabilen ve/ veya hissedilebilen ve bir şekilde ölçülebilen varlıklardır.

Bir otel işletmesinin maddi kaynakları; fiziksel kaynaklar, teknolojik kaynaklar, finansal kaynaklar ve örgütsel ve beşeri kaynaklar olmak üzere dört başlık altında incelenebilir.

18. Soru

Yapısal Sermaye nedir?

Cevap

Yapısal sermaye, işletme çalışanlarının verimliliğini etkileyen donanım, yazılım, veri tabanları, patentler, markalar, telif hakları, örgütsel planlar, iş ile ilgili kılavuzlar, broşürler, stratejiler ve örgüt kültürü gibi maddi değerinden daha yüksek soyut değere sahip varlıklardır.

Yapısal sermaye, işletme çalışanlarının verimliliğini etkileyen donanım, yazılım, veri tabanları, patentler, markalar, telif hakları, örgütsel planlar, iş ile ilgili kılavuzlar, broşürler, stratejiler ve örgüt kültürü gibi maddi değerinden daha yüksek soyut değere sahip varlıklardır.

Yapısal sermaye, işletme çalışanlarının verimliliğini etkileyen donanım, yazılım, veri tabanları, patentler, markalar, telif hakları, örgütsel planlar, iş ile ilgili kılavuzlar, broşürler, stratejiler ve örgüt kültürü gibi maddi değerinden daha yüksek soyut değere sahip varlıklardır.

Yapısal sermaye, işletme çalışanlarının verimliliğini etkileyen donanım, yazılım, veri tabanları, patentler, markalar, telif hakları, örgütsel planlar, iş ile ilgili kılavuzlar, broşürler, stratejiler ve örgüt kültürü gibi maddi değerinden daha yüksek soyut değere sahip varlıklardır.

19. Soru

Otel yönetiminde merkezileşmiş yapılar ve merkezileşmemiş yapılar kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Merkezileşme derecesi, otel yönetiminde karar verme yetkisinin nasıl dağıtıldığına ilişkin bir kavramdır.

Yetkinin ağırlıklı olarak üst yönetimde toplandığı yapılar, merkezileşmiş yapıları; yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere doğru göçerildiği yapılar ise merkezileşmemiş yapıları ifade eder.

Merkezileşme derecesi, otel yönetiminde karar verme yetkisinin nasıl dağıtıldığına ilişkin bir kavramdır.

Yetkinin ağırlıklı olarak üst yönetimde toplandığı yapılar, merkezileşmiş yapıları; yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere doğru göçerildiği yapılar ise merkezileşmemiş yapıları ifade eder.

Merkezileşme derecesi, otel yönetiminde karar verme yetkisinin nasıl dağıtıldığına ilişkin bir kavramdır.

Yetkinin ağırlıklı olarak üst yönetimde toplandığı yapılar, merkezileşmiş yapıları; yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere doğru göçerildiği yapılar ise merkezileşmemiş yapıları ifade eder.

Merkezileşme derecesi, otel yönetiminde karar verme yetkisinin nasıl dağıtıldığına ilişkin bir kavramdır.

Yetkinin ağırlıklı olarak üst yönetimde toplandığı yapılar, merkezileşmiş yapıları; yetkinin tek elde toplanmayarak alt kademelere doğru göçerildiği yapılar ise merkezileşmemiş yapıları ifade eder.

20. Soru

Otel yönetiminde iç çevreyi oluşturan unsurlardan yönetim işlevleri hangileridir? 

Cevap

Otellerde yönetim işlevleri ana başlıkları:

 • Planlama
 • Örgütleme
 • Yürütme
 • Eş güdümleme
 • Denetim
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!