Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Animasyon

1. Soru

İnsanların ihtiyaçları ve istekleri nasıl sınıflandırılır?

Cevap

İnsanların sahip olduğu ihtiyaç ve istekleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

 • Kaçış ya da başka bir çevrede bulunma arzusu
 • Dinlenme ve rahatlama
 • Hoşa gidecek ortam arayışı
 • İnsan ilişkileri
 • Bazı faaliyetlere katılma yoluyla ifade ve yaratmaya duyulan ihtiyaç
 • Bazı kültürel isteklere dayalı olarak dış dünyaya karşı duyulan merak ve keşif arayışı
 • Maddi ve manevi zevk
 • Eğlenme ihtiyacı.

2. Soru

Zaman nasıl tanımlanır ve ne gibi özelliklere sahiptir?

Cevap

Zaman, sözlük anlamı ile bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre ya da vakti ifade eder. Zaman; ödünç alınamaz, kiralanamaz, satın alınamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz ve tasarruf edilemez.


3. Soru

İnsanlar zaman dilimini hangi şekillerde değerlendirir?

Cevap

Var Olma Zamanı: İnsan yaşamı öncelikle biyolojik ihtiyaçların giderilmesi ile başlar. Uyumak, yemek yemek ve vücut sağlığını korumak gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için insan, yaşamından belli bir bölümü ayırmak durumundadır. Bu bölüm var olma zamanı olarak tanımlanabilir.

Çalışma Zamanı: Çalışma zamanı, insan yaşamı için gerekli maddi imkânları kazanmak için yapılan çalışma, iş görme zamanıdır. İşe gidip-gelirken veya işler arasında oluşan zaman da çalışma zamanı olarak değerlendirilir.

Serbest Zaman ve Boş Zaman: Serbest (free) zaman, insanların özgürce kullanabilecekleri çalışma dışı zaman olarak tanımlanır. Boş (leisure) zaman ise serbest zamanın bir parçasıdır; ancak özel, zorunluluk olmadan eğlenmek ya da mutlu olmak için amatörce yapılan faaliyetleri kapsayan zaman olarak tanımlanır.


4. Soru

Boş zamanın işlevleri nelerdir? Örnek veriniz.

Cevap

 • İş hayatının ortaya çıkardığı yorgunluk ve stresi azaltmak için dinlenmek ve güzel vakit geçirmek.
 • Monotonluktan kurtulmak için eğlenmek ve dinlenmek.
 • Fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan kendini geliştirmektir.

5. Soru

Boş zamanı artıracak düzenlemelere örnekler veriniz.

Cevap

 • Günlük çalışma saatlerinin azaltılması (10-14 saatten 8 saate düşürülmüştür)
 • Haftalık çalışma sürelerinin azaltılması (6 günden 5 güne indirilmiştir)
 • Yıllık çalışma süresinin azaltılması. (1-2 hafta olan yıllık izinler 4 haftaya çıkartılmıştır. Ayrıca yıllık izin dönemlerinde ücret ödenmeye başlanmıştır)
 • Çalışma hayatının kısaltılması (Bazı ülkelerde emeklilik yaşının düşürülmesi üçüncü yaş turizmi denilen yeni bir turizm türünü yaratmıştır).

6. Soru

Boş zaman değerlendirme nedir ve değerlendirme biçimlerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

İnsanların boş zamanlarını gönüllü olarak katıldıkları ve doyum sağlayıcı (dinlendirici, eğlendirici, mutlu edici) etkinlikler için kullanmasına “boş zaman değerlendirme” denir. Boş zaman değerlendirme aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Sportif boş zaman: İnsanların amatör olarak spor yapmak için ayırdıkları zamandır.
 • Yaratıcı boş zaman: İnsanların resim, heykel yapmak gibi yaratıcı yetenekler için ayırdıkları boş zamandır.
 • Sosyal boş zaman: İnsanların arkadaş ziyaretleri gibi sosyal etkinlikler için ayırdıkları boş zamandır.
 • Turistik boş zaman: İnsanların turizm olayına katılmak için ayırdıkları boş zamandır.

7. Soru

Rekreasyon kavramının sözlük anlamının ötesinde daha geniş kapsamlı ifadesi nasıldır?

Cevap

Rekreasyonun daha geniş bir tanımını şu şekilde yapabiliriz: “insanın günlük yoğun çalışma temposu alışılagelmiş yaşam tarzı veya olumsuz çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen beden ve ruh sağlığını tekrar elde edebilmesi için, bunun yanından zevk alması için kişiye tatmin sağlayacak, çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan zamanda isteğe bağlı ve gönüllü olarak bireysel ya da grup olarak yapılan etkinliklerdir.


8. Soru

Rekreasyon faaliyetlerini diğer boş zaman faaliyetlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

 • Rekreasyon, rekreasyon etkinliklerine katılma sonucu ortaya çıkan bir deneyimdir. Rekreasyon bir faaliyeti gerçekleştirir.
 • Rekreasyon faaliyetlerine katılım birey tarafından önceden belirlenmiştir.
 • Rekreasyonun kendine özgü bazı çekicilikleri vardır ve şimdiki zamanı ilgilendirir.
 • Kişiler bu faaliyetlere kendi istek ve iradeleri ile katılırlar. Gönüllülük esastır.
 • Rekreasyon boş zamanda yapılır. Bu faaliyetlere katılım kişilerin bir işle meşgul olmadıkları zamanda ya da her türlü sorumluluğu terk ettikleri zamanlarda olmalıdır.
 • Rekreasyon birçok aktiviteyi kapsar. Rekreasyon içinde çok çeşitli faaliyetler bulunur. Bunlar oyun, eğlence ve dinlenmedir.
 • Rekreasyon ciddi ve belirli amaçları olan bir aktivitedir. Rekreasyon faaliyetlerinin katılan herkese göre bir amacı vardır. Aynı rekreasyona katılan insanların bile farklı beklentileri vardır.
 • Rekreasyon yer, zaman ve insanlar açısından sınırlamaya tabi değildir. Her boş zaman diliminde, her yerde yapılabilecek olması rekreasyonun anlamını genişletir. Rekreasyon etkinlikleri her türlü açık ve kapalı alanlar ile her mevsim ve iklim şartlarında uygulanabilir. Başka bir ifadeyle, rekreasyon etkinlikleri esnektir. Her ortam ve şart altında yapılabilir, her yaş ve cinsteki insanlar faaliyetlere katılabilir.
 • Rekreasyon etkinlikleri katılımcıya kişisel ve toplumsal özellikler kazandırır.
 • Rekreasyon etkinliklerine devam etme ya da katılma zorunluğu yoktur.
 • Rekreasyon zevk ve mutluluk sağlayan bir faaliyettir. Faaliyetin kendisi kişi için bir ödüldür.
 • Rekreasyon evrenseldir ve rekreasyon etkinlikleri bütün insanlar için bir ortak dil oluşturur.
 • Rekreasyon toplumun geleneklerine, törelerine ve manevi değerlerine uygun olmalı, sosyal değerlere ters düşmemelidir.
 • Rekreasyon bir faaliyet yapılırken ikinci veya daha fazla faaliyete ilgi duyma ve gerçekleştirme olanağı sağlar.
 • Rekreasyon kişinin kendisini ifade edebilme ve yaratıcı olabilmesine olanak sağlayacak nitelikte olmalıdır.
 • Rekreasyon eylemi planlı ve plansız, beceri sahibi kişilerle ya da beceri sahibi olmayan kişilerle, organize veya organize olmayan mekanlarda yapılabilir.

9. Soru

Rekreasyon türleri nasıl sınıflandırılır? Açıklayınız.

Cevap

Mekansal Açıdan: Boş zamanların değerlendirildiği rekreasyon türlerini açık alan rekreasyonu ve kapalı alan rekreasyonu olarak iki grupta inceleyebiliriz.

Etkinliklere Katılma Şekline Göre: İnsanların izleyici ya da aktif rol alarak katılmalarına göre rekreasyon aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır.

Katılımcı sayısına göre: Katılımcıların sayısına göre rekreasyon bireysel ve grup olarak ikiye ayrılır.

Katılımcıların Yaşlarına göre: Çocuk, gençlik, yetişkin ve üçüncü yaş rekreasyonu, katılımcıların yaşlarına göre rekreasyon türleridir.

Katılımcıların Milliyetlerine Göre: Katılımcıların milliyetlerine göre rekreasyon türlerini ulusal ve uluslararası rekreasyon olarak ayırmak mümkündür.

Fonksiyonel Açıdan: Rekreasyon çeşitlerini sekiz ana grupta incelemek mümkündür (ticari, estetik, sosyal, sağlık, fiziksel, sanatsal, kültürel, turistik).


10. Soru

Rekreasyon talebinin artmasının sebeplerine örnekler veriniz.

Cevap

 • Boş zaman artışı: Çalışma günlerinin azalması, hafta tatili, yıllık izinler ve emeklilik yaşının öne alınması boş zaman artışına yol açan dört temel unsurdur.
 • Gelir Seviyesinin Artması: Ekonomik ve sosyal açıdan gelişimini tamamlamış ve gelir seviyesi iyi durumda olan toplumlarda rekreasyon etkinlikleri çeşitlilik ve yaygınlık açısından ileri seviyededir. Gelişmiş ülkelerde ulusal gelirdeki artış ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan yüksek yaşam standardı, maddi açıdan boş zaman değerlendirme faaliyetlerini etkilemiştir.
 • Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi: Eğitim seviyesinin yükselmesi, insanların gelir düzeylerinin artmasını ve buna bağlı olarak seyahat etme alışkanlığının yerleşmesini sağlayan bir unsurdur. Kültür seviyesinin gelişmesi ise insanların bilgi düzeylerinin artması, rekreasyon kaynakları hakkında daha bilinçli olmalarını ve merak etmelerini sağlamaktadır.
 • Değer yargılarının değişmesi: Geçmişte boş zaman, boşa harcanan zaman olarak nitelendirilirken, günümüzde artık insanların verimliliğinin ve mutluluğunun artması için gerekli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

11. Soru

Turizm açısından animasyon nasıl tanımlanır?

Cevap

 • Turistlerin boş zamanlarını gönüllü katılımlarıyla ve doyum sağlayıcı etkinliklerle geçirmeleri için turizm işletmeleri tarafından düzenlenen yardımcı hizmet niteliğindeki boş zaman değerlendirme etkinlikleridir.
 • Turizm işletmelerinde yardımcı hizmet olarak planlanan, organize edilen, yönlendirilen, işletmeye yönelik olarak ve turistlere fark ettirilmeden denetlenen, turistlerin gönüllü katılımını gerektiren, doyum sağlayıcı turistik boş zaman etkinlikleridir.

12. Soru

Animasyonun gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap

 • Hızlı ekonomik gelişme ve üretim satışlarının doğurduğu gelir fazlalığı
 • Ücretli izinlerin ve boş zamanın artışı
 • Sanayileşme, şehirleşme ve nüfus artışı sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluklar ve rahatsızlıklar,
 • Çevre ile ilgili görsel ve fiziki sorunlar,
 • Toplumda gençlik ve üçüncü yaş gruplarının sosyal artışı ve aktif nüfusun azalması
 • Sosyal şekillenme ve kişiliği kaybetme riski.

13. Soru

Animasyonun rekreasyondan farkları nelerdir?

Cevap

 • Her animasyon hizmeti rekreasyon kapsamına girer. Ancak her rekreasyon etkinliği animasyon kapsamında değerlendirilemez. Bir rekreasyon etkinliğinin aynı zamanda animasyon sayılabilmesi için otel işletmeleri tarafından düzenlenmesi gerekir.
 • Animasyon otel işletmeleri tarafından ve turistlere yönelik olarak düzenlenen bir destek hizmet niteliği taşır.
 • Animasyon toplam turistik ürüne çekicilik, cazibe ve faydalılık özellikleri kazandırır. Marjinal faydayı arttırır. Bu özelliğinden dolayı animasyon otel işletmeleri tarafından bir promosyon aracı olarak kullanılır.
 • Animasyon günlük rutinin dışında kalan, alışılmışın dışında etkinlikler ile ilgilidir. Konukların rutin hayatlarında karşılaştıkları fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, kültürel baskılar sonucunda.

14. Soru

Niteliksel açıdan animasyon nasıl sınıflandırılır?

Cevap

 • Mekansal Açıdan Animasyon
 • Katılım Şekline Göre Animasyon
 • Katılımcıların Sayısına Göre Animasyon
 • Katılımcıların Yaşlarına Göre Animasyon
 • Fonksiyonel Açıdan Animasyon

15. Soru

Faaliyet türüne göre animasyon nasıl sınıflandırılır?

Cevap

 • Sportif Animasyon
 • Sosyo–Kültürel Animasyon
 • Sağlıklı Yaşam Animasyonu
 • Seyahat Animasyonu.

16. Soru

Animasyonun turiste yönelik fonksiyonlarına örnekler veriniz.

Cevap

 • Sportif animasyon faaliyetleri ile insanın fiziksel gelişimi ile ilgili organik gelişmeyi (kas, iskelet ve sinir sistemi, zihinsel reaksiyonlar) sağlayarak kişiye sağlıklı bir yaşam olanağı sunmak,
 • Turistlerin sportif faaliyetler ve oyunlar ile fazla enerjilerini boşaltmak ve gerginliklerini azaltmak,
 • İnsanların grup içinde yalnızlık hissinden kurtulmalarını sağlamak,
 • Eğlence ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamla bağlarını güçlendirmek,
 • İnsanların başarı, yaratıcı, kişilik gelişimi, takdir ihtiyaçlarını karşılamak.

17. Soru

Animasyonun turizm sektörüne yönelik fonksiyonlarına örnekler veriniz.

Cevap

 • Ülke tanıtımı, ülke ve işletme imajını güçlendirerek potansiyel talebi arttırmak,
 • Boş zaman değerlendirme faaliyetlerini turizme yönlendirmek,
 • İç ve dış turizmi geliştirmek,
 • Animatörlerin istihdam edilmesi yoluyla istihdamı arttırmak,
 • İşletmelerin çekiciliğini arttırmak.

18. Soru

Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri hangi yollarla yürütülür?

Cevap

Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri doğrudan işletme bünyesinde kurulacak bir animasyon departmanı ile yürütülebileceği gibi, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla da sağlanabilir. Ancak animasyon hizmeti sunan otel işletmeleri genellikle kendi bünyelerinde animasyon departmanları kurarak bu hizmeti vermeyi tercih etmektedir.


19. Soru

Animasyon programlarının başarıya ulaşması bazı ilkelere bağlıdır. Bu ilkelere örnekler veriniz.

Cevap

 • Animasyon hizmetleri yardımcı servis niteliği taşır. Bu nedenle animasyon departmanı ya da personeli ile diğer personel ve departmanlar arasında etkin bir işbirliği ve iletişim oluşturulmalıdır.
 • Konukları animasyon hizmetlerinden faydalanmaya yönelten nedenler iyi anlaşılmalı, beklentiler tahmin edilmeli, animasyon konusunda yeni eğilimler takip edilmeli ve bu konuda araştırma yapılmalıdır.
 • Animasyon hizmetlerinin gereği olarak diğer işletmeler ve ilgili kuruluşlarla etkin bir işbirliği sağlanmalıdır.

20. Soru

Animasyon hizmetlerinin yönetimi hangi aşamaları kapsar?

Cevap

Animasyon hizmetlerinin yönetimi, animasyon ile ilgili yönetim fonksiyonlarının (üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları, muhasebe, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler) planlanması, organizasyonu, koordinasyonu ve denetimini kapsar.


21. Soru

Animasyon personeli kimlerden oluşur?

Cevap

 • Animasyon Koordinatörü
 • Animasyon Müdürü
 • Animasyon Şefi
 • Sahne Yöneticisi
 • Koreograf
 • Dekoratör
 • Dansçı
 • DJ (Disc Jokey – Müzik Sorumlusu)
 • Ses-ışık Sorumlusu
 • Spor Animatörü
 • Mini Kulüp Animatörü.

22. Soru

Animasyon planlaması ve animasyon planı arasındaki fark nedir?

Cevap

Animasyon hizmetlerinin planlanması ulaşılmak istenilen amaçlarla ilgili davranış biçimlerinin bilinçli olarak belirlenmesi, kararların amaçlara, olaylara, tahminlere ve rasyonellik ilkelerine dayandırılması işlemidir. Animasyon planı ise, animasyon hizmetleri için izlenecek yol ve davranışları gösteren rapordur.


23. Soru

Animasyon planı hangi özellikleri taşımalıdır?

Cevap

 • Ulaşılabilir amaçlar taşımalı
 • Uygun süreyi kapsamalı, zamanlama iyice açıklanmalı
 • Gelecekteki olası değişimlere uyum sağlayabilecek nitelikte olmalı
 • İşletmenin genel amaçlarına ve diğer departman planlarına uygun olmalı
 • Geçmiş dönem verilerine dayanarak hazırlanmalı.

24. Soru

Animasyon programı nedir?

Cevap

Animasyon programı ise, ana animasyon planının parçalarını oluşturur. Animasyon programı, katılımcılara sunulacak animasyon hizmetleri ile ilgili bilgileri içeren bir tablodur. Bu programlar broşürler, ilanlar gibi çeşitli yollarla turistlere sunulur. Animasyon hizmetleri çok çeşitli olduğundan, animasyon programlarında yer alan hizmet türleri de çeşitlilik gösterir.


25. Soru

Animasyon programı geliştirirken dikkate alınması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

 • İşletmeler yatırım aşamasında konumunu, çevresini ve işletme büyüklüğünü dikkate alarak bir işletme politikası belirlemelidir.
 • Düzenlenecek animasyon çeşitleri önceden belirlenmeli ve bu animasyonlar için uygun yer, araç ve personel temin edilmelidir. Animasyonlar için özel mekânlar kurulmalıdır.
 • Gelen müşteri tiplerine uygun animasyon programları ve organizasyonlar düzenlenmelidir.
 • Animasyonun gerçekleşmesinden önce kamu yönetimleri, yerel yönetimler ve diğer ilgili işletmelerle koordinasyon ve işbirliği gerekir.
 • Animatörlerin eğitimi sağlanmalı ve animatör yetiştirilmelidir.
 • Animasyonun kamuoyuna ve hedef kitlelere tanıtılması gerekir.

26. Soru

Animasyon programları hazırlama aşamaları nelerdir?

Cevap

Animasyon programları altı aşamada hazırlanır ve uygulamaya konur:

 1. Verilerin toplanması
 2. Verilerin Analizi
 3. Rapor Hazırlama
 4. Hazırlıkların Yapılması
 5. Uygulama
 6. Geri bildirim.

27. Soru

Otel işletmelerinde animasyon hizmetlerinin yarattığı etkiler nelerdir?

Cevap

 • Pazarlama ve rekabete etkisi
 • Gelir yaratıcı etkisi
 • Oda satışlarını arttırmaya yönelik etkisi
 • Yiyecek-içecek satışlarına etkisi
 • Diğer hizmet satışlarına etkisi
 • Marka ve imaj bağımlılığı yaratma etkisi
 • Geceleme süresi ve gelme sıklığını arttırmaya etkisi
 • Turizm ürününün geliştirilmesine etkisi
 • Kültürel yakınlaşmaya etkisi.

28. Soru

Zaman kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Zaman, sözlük anlamı ile bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre ya da vakti ifade eder. Zaman; ödünç alınamaz, kiralanamaz, satın alınamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz ve tasarruf edilemez.


29. Soru

Var olma zamanı kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

İnsan yaşamı öncelikle biyolojik ihtiyaçların giderilmesi ile başlar. Uyumak, yemek yemek ve vücut sağlığını korumak gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için insan, yaşamından belli bir bölümü ayırmak durumundadır. Bu bölüm var olma zamanı olarak tanımlanabilir.


30. Soru

Çalışma zamanı kavramı nedir?

Cevap

Çalışma zamanı, insan yaşamı için gerekli maddi imkanları kazanmak için yapılan çalışma, iş görme zamanıdır. İşe gidip-gelirken veya işler arasında oluşan zaman da çalışma zamanı olarak değerlendirilir.


31. Soru

Serbest zaman kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Serbest (free) zaman, insanların özgürce kullanabilecekleri çalışma dışı zaman olarak tanımlanır.


32. Soru

Boş zaman kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Boş (leisure) zaman ise serbest zamanın bir parçasıdır; ancak özel, zorunluluk olmadan eğlenmek ya da mutlu olmak için amatörce yapılan faaliyetleri kapsayan zaman olarak tanımlanır.


33. Soru

Boş zaman kavramının fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Boş zaman kavramının fonksiyonları şunlardır:
• İş hayatının ortaya çıkardığı yorgunluk ve stresi azaltmak için dinlenmek ve güzel vakit
geçirmek,
• Monotonluktan kurtulmak için eğlenmek ve dinlenmek,
• Fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan kendini geliştirmek.


34. Soru

Sportif boş zaman nedir?

Cevap

İnsanların amatör olarak spor yapmak için ayırdıkları zamandır.


35. Soru

Yaratıcı boş zaman kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

İnsanların resim, heykel yapmak gibi yaratıcı yetenekler için ayırdıkları boş zamandır.


36. Soru

Sosyal boş zaman kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

İnsanların arkadaş ziyaretleri gibi sosyal etkinlikler için ayırdıkları boş zamandır.


37. Soru

Turistik bo zaman kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

İnsanların turizm olayına katılmak için ayırdıkları boş zamandır.


38. Soru

Rekreasyon kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Rekreasyon, insanların boş zamanlarında eğlenmek-dinlenmek amacı ve tatmin olma güdüleri ile gönüllü olarak katıldıkları faaliyetleri ifade eder.


39. Soru

Mekansal açıdan rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

Mekânsal Açıdan: Boş zamanların değerlendirildiği rekreasyon türlerini açık alan rekreasyonu ve kapalı alan rekreasyonu olarak iki grupta inceleyebiliriz.


40. Soru

Açık alan rekreasyonu nedir?

Cevap

Açık Alan Rekreasyonu: Açık alanda gerçekleştirilen etkinliklerdir (açık alanda gerçekleştirilen her türlü sportif faaliyet, açık alanda sanatsal etkinlikler (açık hava konserleri gibi), izcilik, kampçılık, avcılık, piknik, doğa incelemesi).


41. Soru

Kapalı alan rekreasyonu nedir?

Cevap

Kapalı Alan Rekreasyonu: Toplumun kullanımına ayrılmış kapalı alanlarda ve evlerde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleridir (kapalı alanlardaki sergi ve defileler, kongre,
kutlama, kapalı alan sporları (masa tenisi, basketbol, voleybol), kapalı alanlarda sağlıklı yaşam etkinlikleri (sauna, hamam), kurslara katılmak (dil kursu, el işi kursu), evde televizyon izlemek, müzik dinlemek, kitap okumak).


42. Soru

Etkinliklere katılma şekline göre rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

İnsanların izleyici ya da aktif rol alarak katılmalarına göre rekreasyon aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır.


43. Soru

Aktif rekreasyon nedir?

Cevap

İnsanların aktif olarak rol aldıkları yüzme, bahçe düzenleme, enstrüman çalma gibi etkinliklerdir.


44. Soru

Pasif rekreasyon nedir?

Cevap

İnsanların aktif olarak rol almak yerine izleyici olarak katıldıkları etkinliklerdir. Spor karşılaşmalarını ya da sanatsal gösterileri izlemek buna örnektir.


45. Soru

Katılımcı sayısına göre rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

Katılımcıların sayısına göre rekreasyon iki grupta incelenir:
• Bireysel Rekreasyon: İnsanların tek başlarına gerçekleştirdikleri boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Kitap okumak gibi.
• Grup Rekreasyonu: İnsanların grup halinde katıldıkları boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Futbol maçı yapma, kutlama yemeğine katılma gibi.


46. Soru

Katılımcıların yaşlarına göre rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

Çocuk, gençlik, yetişkin ve üçüncü yaş rekreasyonu, katılımcıların yaşlarına göre rekreasyon türleridir.


47. Soru

Katılımcıların milliyetlerine göre rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

Katılımcıların milliyetlerine göre rekreasyon türlerini ulusal ve uluslararası rekreasyon olarak ayırmak mümkündür.
• Ulusal Rekreasyon: Ülke sınırları içindeki kişi ve kuruluşların katıldığı boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Ulusal festivallere ya da sergilere katılmak örnek olarak verilebilir.
• Uluslararası Rekreasyon: Ülke içi ve ülke sınırları dışındaki kişi veya kuruluşların katıldığı boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Uluslararası film festivallerine ve el sanatları sergilerine katılmak örnek gösterilebilir.


48. Soru

Rekreasyon talebinin artmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Bu artışın nedenleri kısaca şöyle sıralanabilir;

 • Boş zaman artışı
 • Gelir Seviyesinin Artması
 • Teknolojik Gelişmeler
 • Şehirleşme Eğilimleri
 • Nüfus Artışı ve Hareketliliği
 • Kitle İletişim Araçlarının Etkisi, Reklam ve Propaganda
 • Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi
 • Değer yargılarının değişmesi
 • Turizm ve rekreasyon bilincinin artması
 • Siyasi otorite ve diğer kurumların etkisi
 • Çevre bilincinin artması
 • Değişen yeni sağlık bilinci
 • Tüketici tercihlerinde değişmelerdir.

49. Soru

Rekreasyon etkinliklerinin planlanması sürecinde talebi arttırmak için dikkate alınması
gereken temel unsurlar nelerdir?

Cevap

Rekreasyon etkinliklerinin planlanması sürecinde talebi arttırmak için dikkate alınması
gereken temel unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • İlgi
 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Yer ve Mekân
 • Yetenek-Beceri
 • Zaman
 • Fayda-Tatmin
 • Grubun Büyüklüğü
 • Organizasyon şekli
 • Planlama ve Yönetim

50. Soru

Animasyon kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Eğlendirme, bir aktiviteyi sunma, konukları harekete geçirme gibi özellikler taşıyan canlandırma faaliyetlerinin bütünüdür.


51. Soru

Animatör kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Canlandırıcı, canlandıran harekete geçiren kişi anlamında kullanılmaktadır.


52. Soru

Animasyonun hızlı gelişimini sağlayan faktörler nelerdir?

Cevap

Animasyonun hızlı gelişimini sağlayan faktörler şu şekilde sıralanabilir:
• Hızlı ekonomik gelişme ve üretim satışlarının doğurduğu gelir fazlalığı
• Ücretli izinlerin ve boş zamanın artışı
• Sanayileşme, şehirleşme ve nüfus artışı sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluklar ve rahatsızlıklar,
• Çevre ile ilgili görsel ve fiziki sorunlar,
• Toplumda gençlik ve üçüncü yaş gruplarının sosyal artışı ve aktif nüfusun azalması
• Sosyal şekillenme ve kişiliği kaybetme riski.


53. Soru

Niteliksel açıdan animasyon türleri nelerdir?

Cevap

Niteliksel açıdan animasyon türleri;

 • Mekânsal Açıdan Animasyon
 • Katılım Şekline Göre Animasyon
 • Katılımcıların Sayısına Göre Animasyon
 • Katılımcıların Yaşlarına Göre Animasyon
 • Fonksiyonel Açıdan Animasyon şeklinde sıralanabilir.

54. Soru

Katılımcıların yaşlarına göre animasyon türleri nelerdir?

Cevap

 • Çocuk animasyonu
 • Gençlik animasyonu
 • Yetişkin animasyonu
 • Üçüncü yaş animasyonu

55. Soru

Fonksiyonel açıdan animasyon türleri nelerdir?

Cevap

Fonksiyonel açıdan animasyon türleri;

 • Ticari animasyon
 • Estetik animasyon
 • Sosyal animasyon
 • Sağlıklı yaşam animasyonu
 • Fiziksel animasyon
 • Sanatsal animasyon
 • Kültürel animasyon şeklinde sıralanabilir.

56. Soru

Faaliyet türüne göre animasyon türleri nelerdir?

Cevap

Faaliyet türüne göre animasyon türleri;

 • Sportif Animasyon
 • Sosyo – Kültürel Animasyon
 • Sağlıklı Yaşam Animasyonu
 • Seyahat Animasyonu şeklinde sıralanabilir.

57. Soru

Animasyonun turizm sektörüne yönelik fonksiyonları nelerdir?

Cevap

 • Toplam turistik ürünün çeşitliliğini arttırmak ve yeni ürün geliştirme olanağı yaratmak,
 • Konaklama süresini uzatarak turizm gelirlerini arttırmak,
 • Satışları arttırmak (yiyecek, içecek, oda satışları gibi)
 • Satış arttırma çabalarını desteklemek,
 • Ülke tanıtımı, ülke ve işletme imajını güçlendirerek potansiyel talebi arttırmak,
 • Boş zaman değerlendirme faaliyetlerini turizme yönlendirmek,
 • İç ve dış turizmi geliştirmek,
 • Animatörlerin istihdam edilmesi yoluyla istihdamı arttırmak,
 • İşletmelerin çekiciliğini arttırmak,

58. Soru

Animasyon faaliyetlerinin turizm sektörü açısından önemi nedir?

Cevap

Animasyon faaliyetlerinin turizm sektöründe önemi aşağıdaki gibi açıklanabilir;

 • Ürün çeşitliliği sağlamak,
 • Olumlu imaj yaratmak,
 • Ülke tanıtımı,
 • Satışları artırmak,
 • Konaklama süresini uzatmak,
 • İşletmelere çekicilik ve cazibe unsuru kazandırmak,
 • Turizm talebini arttırmak, yeni iş alanları ve iş hacmi yaratmak,
 • Tanıtım maliyetlerini düşürmek,
 • Fuar, festival, kongre vb. organizasyonlar ile turizm sezonunu uzatmak,
 • Bölgesel ve ulusal hareketliliği arttırmak.

59. Soru

Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri nasıl yürütülür?

Cevap

Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri doğrudan işletme bünyesinde kurulacak bir animasyon departmanı ile yürütülebileceği gibi, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla da sağlanabilir. Ancak animasyon hizmeti sunan otel işletmeleri genellikle kendi bünyelerinde animasyon departmanları kurarak bu hizmeti vermeyi tercih etmektedir.


60. Soru

Animasyon hizmetlerinin otel işletmesi açısından katkıları nelerdir?

Cevap

Animasyon müşteri tatmini ve sadakatini arttırırken, otel işletmesine de gelirlerin artması gibi maddi katkıların yanında, imaj-kalite algısının güçlenmesi gibi manevi katkılar da sunar.


61. Soru

Animasyon planı nedir, hangi basamaklardan oluşur?

Cevap

Animasyon planı geniş anlamda animasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Bir animasyon planı; 
• Özet,
• Analizler (kadro analizi, fırsatlar ve riskler, üstünlükler ve kusurlar ve diğerleri)
• Amaçlar,
• Stratejiler,
• Animasyon programı,
• Bütçe ve denetimden oluşur.


62. Soru

Animasyon organizasyonu nedir?

Cevap

Animasyon hizmetlerinin organizasyonu, animasyon planına uygun olarak ihtiyaç duyulan kaynakların hazırlanması, yöntem ve araçların belirlenmesi süreci kapsayan bir yönetim fonksiyonudur.


63. Soru

Animasyon hizmetlerinin denetimi nasıl bir süreçtir?

Cevap

Animasyon hizmetlerinin denetimi, planlama, organizasyon ve koordinasyon çabalarının sonuçlarının değerlendirilmesi, başarı derecesinin belirlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınması sürecidir.


64. Soru

Animasyon koordinatörü kimdir?

Cevap

Sadece zincir otel gruplarında bulunur. Aynı firma zincirine ait otellerin animasyon departmanları arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Animasyon departmanının tüm çalışmalarından sorumludur.


65. Soru

Animasyon hizmetlerinde kareografın rolü nedir?

Cevap

Animasyon faaliyetleri içinde yer alan dans gösterileri gibi sahne şovlarının tasarlanması, gösterilerde sahnenin nasıl kullanılacağı, gösterinin kaç kişi ile gerçekleştirileceği, hangi hareketlerin kullanılacağı, sahnede gösteri sırasında kimin nerede duracağı gibi konularda koreograf karar verir.


66. Soru

Animasyon ekibinde yer alan dekoratörün görevi nelerdir?

Cevap

Dekoratör, gösteriye uygun dekor ve aksesuarlarının tasarımından ve hazırlanıp uygun yerlere yerleştirilmesinden sorumludur. Dekoratörün tasarım konusunda bilgili, estetik duygusuna sahip, resim ve çizim konusunda yetenekli olması gerekir.


67. Soru

Mini kulüp animatörünün sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Çocuk kulübünün işleyişinden sorumludur. Genellikle animasyon şefinin yanı sıra işletmelerde mini kulüp şefi de görev yapar, çünkü çocuklarla yapılacak aktiviteler farklı özellikler taşır. Çocuklarla çalışacak animatörün sabırlı, sevecen, güler yüzlü ve çok dikkatli olması gerekir.


68. Soru

Animasyon planlarında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Animasyon planlarında bulunması gereken özellikler:
• Ulaşılabilir amaçlar taşımalı
• Uygun süreyi kapsamalı, zamanlama iyice açıklanmalı
• Gelecekteki olası değişimlere uyum sağlayabilecek nitelikte olmalı
• İşletmenin genel amaçlarına ve diğer departman planlarına uygun olmalı
• Geçmiş dönem verilerine dayanarak hazırlanmalı.


69. Soru

Animasyon programları geliştirilirken işletme kaynakları ile ilgili veriler nelerdir?

Cevap

İşletme kaynakları ile ilgili veriler:
• Animasyon hizmetlerinin sunulacağı animasyon alanları veya tesisler
• Gerekli personel sayısı, nitelikleri, eğitim düzeyi
• Mali kaynaklar
• Animasyon donatım araçları
• İşletmenin kuruluş yerini doğal çekicilikleri ile ilgili bilgilerdir.


70. Soru

Animasyon programları geliştirilirken dikkate alınacak çevresel kaynaklı veriler nelerdir?

Cevap

Çevresel kaynaklar ile ilgili veriler:
• Doğal çevre kaynakları
• Kültürel değerler
• Çevrede bulunan donatım araçları
• Müşteri ihtiyaç, beklenti, şikâyetleri
• Rakip işletmelerin etkinlikleri
• Talep
• Animasyon hizmetleri ile ilgili gelişmeler ve verilerdir.


71. Soru

Animasyon programları geliştirme sürecinde analiz aşamasında gerçekleştirilen eylemler nelerdir?

Cevap

Analiz aşamasında aşağıdaki eylemler gerçekleştirilir:
• Animasyon hizmetlerine ilişkin amaçların belirlenmesi
• Animasyon hizmetlerinin öncelik sırasının belirlenmesi
• Gerekli kaynakların envanterinin çıkarılması
• Zamanlamanın yapılması
• Ücretli animasyon hizmetlerinin belirlenmesi ve fiyatlandırılması
• Satış arttırma çabalarının belirlenmesi (reklam, tanıtma gibi)
• Animasyon bütçesinin hazırlanması


72. Soru

Otel işletmelerinde uygulanan animasyon etkinliklerinin yarattığı etkiler nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinde uygulanan animasyon etkinliklerinin yarattığı etkileri aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz;

 • Pazarlama ve Rekabete Etkisi
 • Gelir Yaratıcı Etkisi
 • Oda Satışlarını Arttırmaya Yönelik Etkisi
 • Yiyecek-İçecek Satışlarına Etkisi
 • Diğer Hizmet Satışlarına Etkisi
 • Marka ve İmaj Bağımlılığı Yaratma Etkisi
 • Geceleme Süresi ve Gelme Sıklığını Arttırmaya Etkisi
 • Turizm ürününün geliştirilmesine etkisi
 • Kültürel yakınlaşmaya etkisi

1. Soru

İnsanların ihtiyaçları ve istekleri nasıl sınıflandırılır?

Cevap

İnsanların sahip olduğu ihtiyaç ve istekleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

 • Kaçış ya da başka bir çevrede bulunma arzusu
 • Dinlenme ve rahatlama
 • Hoşa gidecek ortam arayışı
 • İnsan ilişkileri
 • Bazı faaliyetlere katılma yoluyla ifade ve yaratmaya duyulan ihtiyaç
 • Bazı kültürel isteklere dayalı olarak dış dünyaya karşı duyulan merak ve keşif arayışı
 • Maddi ve manevi zevk
 • Eğlenme ihtiyacı.
2. Soru

Zaman nasıl tanımlanır ve ne gibi özelliklere sahiptir?

Cevap

Zaman, sözlük anlamı ile bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre ya da vakti ifade eder. Zaman; ödünç alınamaz, kiralanamaz, satın alınamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz ve tasarruf edilemez.

3. Soru

İnsanlar zaman dilimini hangi şekillerde değerlendirir?

Cevap

Var Olma Zamanı: İnsan yaşamı öncelikle biyolojik ihtiyaçların giderilmesi ile başlar. Uyumak, yemek yemek ve vücut sağlığını korumak gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için insan, yaşamından belli bir bölümü ayırmak durumundadır. Bu bölüm var olma zamanı olarak tanımlanabilir.

Çalışma Zamanı: Çalışma zamanı, insan yaşamı için gerekli maddi imkânları kazanmak için yapılan çalışma, iş görme zamanıdır. İşe gidip-gelirken veya işler arasında oluşan zaman da çalışma zamanı olarak değerlendirilir.

Serbest Zaman ve Boş Zaman: Serbest (free) zaman, insanların özgürce kullanabilecekleri çalışma dışı zaman olarak tanımlanır. Boş (leisure) zaman ise serbest zamanın bir parçasıdır; ancak özel, zorunluluk olmadan eğlenmek ya da mutlu olmak için amatörce yapılan faaliyetleri kapsayan zaman olarak tanımlanır.

4. Soru

Boş zamanın işlevleri nelerdir? Örnek veriniz.

Cevap

 • İş hayatının ortaya çıkardığı yorgunluk ve stresi azaltmak için dinlenmek ve güzel vakit geçirmek.
 • Monotonluktan kurtulmak için eğlenmek ve dinlenmek.
 • Fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan kendini geliştirmektir.
5. Soru

Boş zamanı artıracak düzenlemelere örnekler veriniz.

Cevap

 • Günlük çalışma saatlerinin azaltılması (10-14 saatten 8 saate düşürülmüştür)
 • Haftalık çalışma sürelerinin azaltılması (6 günden 5 güne indirilmiştir)
 • Yıllık çalışma süresinin azaltılması. (1-2 hafta olan yıllık izinler 4 haftaya çıkartılmıştır. Ayrıca yıllık izin dönemlerinde ücret ödenmeye başlanmıştır)
 • Çalışma hayatının kısaltılması (Bazı ülkelerde emeklilik yaşının düşürülmesi üçüncü yaş turizmi denilen yeni bir turizm türünü yaratmıştır).
6. Soru

Boş zaman değerlendirme nedir ve değerlendirme biçimlerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

İnsanların boş zamanlarını gönüllü olarak katıldıkları ve doyum sağlayıcı (dinlendirici, eğlendirici, mutlu edici) etkinlikler için kullanmasına “boş zaman değerlendirme” denir. Boş zaman değerlendirme aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Sportif boş zaman: İnsanların amatör olarak spor yapmak için ayırdıkları zamandır.
 • Yaratıcı boş zaman: İnsanların resim, heykel yapmak gibi yaratıcı yetenekler için ayırdıkları boş zamandır.
 • Sosyal boş zaman: İnsanların arkadaş ziyaretleri gibi sosyal etkinlikler için ayırdıkları boş zamandır.
 • Turistik boş zaman: İnsanların turizm olayına katılmak için ayırdıkları boş zamandır.
7. Soru

Rekreasyon kavramının sözlük anlamının ötesinde daha geniş kapsamlı ifadesi nasıldır?

Cevap

Rekreasyonun daha geniş bir tanımını şu şekilde yapabiliriz: “insanın günlük yoğun çalışma temposu alışılagelmiş yaşam tarzı veya olumsuz çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen beden ve ruh sağlığını tekrar elde edebilmesi için, bunun yanından zevk alması için kişiye tatmin sağlayacak, çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan zamanda isteğe bağlı ve gönüllü olarak bireysel ya da grup olarak yapılan etkinliklerdir.

8. Soru

Rekreasyon faaliyetlerini diğer boş zaman faaliyetlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

 • Rekreasyon, rekreasyon etkinliklerine katılma sonucu ortaya çıkan bir deneyimdir. Rekreasyon bir faaliyeti gerçekleştirir.
 • Rekreasyon faaliyetlerine katılım birey tarafından önceden belirlenmiştir.
 • Rekreasyonun kendine özgü bazı çekicilikleri vardır ve şimdiki zamanı ilgilendirir.
 • Kişiler bu faaliyetlere kendi istek ve iradeleri ile katılırlar. Gönüllülük esastır.
 • Rekreasyon boş zamanda yapılır. Bu faaliyetlere katılım kişilerin bir işle meşgul olmadıkları zamanda ya da her türlü sorumluluğu terk ettikleri zamanlarda olmalıdır.
 • Rekreasyon birçok aktiviteyi kapsar. Rekreasyon içinde çok çeşitli faaliyetler bulunur. Bunlar oyun, eğlence ve dinlenmedir.
 • Rekreasyon ciddi ve belirli amaçları olan bir aktivitedir. Rekreasyon faaliyetlerinin katılan herkese göre bir amacı vardır. Aynı rekreasyona katılan insanların bile farklı beklentileri vardır.
 • Rekreasyon yer, zaman ve insanlar açısından sınırlamaya tabi değildir. Her boş zaman diliminde, her yerde yapılabilecek olması rekreasyonun anlamını genişletir. Rekreasyon etkinlikleri her türlü açık ve kapalı alanlar ile her mevsim ve iklim şartlarında uygulanabilir. Başka bir ifadeyle, rekreasyon etkinlikleri esnektir. Her ortam ve şart altında yapılabilir, her yaş ve cinsteki insanlar faaliyetlere katılabilir.
 • Rekreasyon etkinlikleri katılımcıya kişisel ve toplumsal özellikler kazandırır.
 • Rekreasyon etkinliklerine devam etme ya da katılma zorunluğu yoktur.
 • Rekreasyon zevk ve mutluluk sağlayan bir faaliyettir. Faaliyetin kendisi kişi için bir ödüldür.
 • Rekreasyon evrenseldir ve rekreasyon etkinlikleri bütün insanlar için bir ortak dil oluşturur.
 • Rekreasyon toplumun geleneklerine, törelerine ve manevi değerlerine uygun olmalı, sosyal değerlere ters düşmemelidir.
 • Rekreasyon bir faaliyet yapılırken ikinci veya daha fazla faaliyete ilgi duyma ve gerçekleştirme olanağı sağlar.
 • Rekreasyon kişinin kendisini ifade edebilme ve yaratıcı olabilmesine olanak sağlayacak nitelikte olmalıdır.
 • Rekreasyon eylemi planlı ve plansız, beceri sahibi kişilerle ya da beceri sahibi olmayan kişilerle, organize veya organize olmayan mekanlarda yapılabilir.
9. Soru

Rekreasyon türleri nasıl sınıflandırılır? Açıklayınız.

Cevap

Mekansal Açıdan: Boş zamanların değerlendirildiği rekreasyon türlerini açık alan rekreasyonu ve kapalı alan rekreasyonu olarak iki grupta inceleyebiliriz.

Etkinliklere Katılma Şekline Göre: İnsanların izleyici ya da aktif rol alarak katılmalarına göre rekreasyon aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır.

Katılımcı sayısına göre: Katılımcıların sayısına göre rekreasyon bireysel ve grup olarak ikiye ayrılır.

Katılımcıların Yaşlarına göre: Çocuk, gençlik, yetişkin ve üçüncü yaş rekreasyonu, katılımcıların yaşlarına göre rekreasyon türleridir.

Katılımcıların Milliyetlerine Göre: Katılımcıların milliyetlerine göre rekreasyon türlerini ulusal ve uluslararası rekreasyon olarak ayırmak mümkündür.

Fonksiyonel Açıdan: Rekreasyon çeşitlerini sekiz ana grupta incelemek mümkündür (ticari, estetik, sosyal, sağlık, fiziksel, sanatsal, kültürel, turistik).

10. Soru

Rekreasyon talebinin artmasının sebeplerine örnekler veriniz.

Cevap

 • Boş zaman artışı: Çalışma günlerinin azalması, hafta tatili, yıllık izinler ve emeklilik yaşının öne alınması boş zaman artışına yol açan dört temel unsurdur.
 • Gelir Seviyesinin Artması: Ekonomik ve sosyal açıdan gelişimini tamamlamış ve gelir seviyesi iyi durumda olan toplumlarda rekreasyon etkinlikleri çeşitlilik ve yaygınlık açısından ileri seviyededir. Gelişmiş ülkelerde ulusal gelirdeki artış ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan yüksek yaşam standardı, maddi açıdan boş zaman değerlendirme faaliyetlerini etkilemiştir.
 • Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi: Eğitim seviyesinin yükselmesi, insanların gelir düzeylerinin artmasını ve buna bağlı olarak seyahat etme alışkanlığının yerleşmesini sağlayan bir unsurdur. Kültür seviyesinin gelişmesi ise insanların bilgi düzeylerinin artması, rekreasyon kaynakları hakkında daha bilinçli olmalarını ve merak etmelerini sağlamaktadır.
 • Değer yargılarının değişmesi: Geçmişte boş zaman, boşa harcanan zaman olarak nitelendirilirken, günümüzde artık insanların verimliliğinin ve mutluluğunun artması için gerekli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.
11. Soru

Turizm açısından animasyon nasıl tanımlanır?

Cevap

 • Turistlerin boş zamanlarını gönüllü katılımlarıyla ve doyum sağlayıcı etkinliklerle geçirmeleri için turizm işletmeleri tarafından düzenlenen yardımcı hizmet niteliğindeki boş zaman değerlendirme etkinlikleridir.
 • Turizm işletmelerinde yardımcı hizmet olarak planlanan, organize edilen, yönlendirilen, işletmeye yönelik olarak ve turistlere fark ettirilmeden denetlenen, turistlerin gönüllü katılımını gerektiren, doyum sağlayıcı turistik boş zaman etkinlikleridir.
12. Soru

Animasyonun gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap

 • Hızlı ekonomik gelişme ve üretim satışlarının doğurduğu gelir fazlalığı
 • Ücretli izinlerin ve boş zamanın artışı
 • Sanayileşme, şehirleşme ve nüfus artışı sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluklar ve rahatsızlıklar,
 • Çevre ile ilgili görsel ve fiziki sorunlar,
 • Toplumda gençlik ve üçüncü yaş gruplarının sosyal artışı ve aktif nüfusun azalması
 • Sosyal şekillenme ve kişiliği kaybetme riski.
13. Soru

Animasyonun rekreasyondan farkları nelerdir?

Cevap

 • Her animasyon hizmeti rekreasyon kapsamına girer. Ancak her rekreasyon etkinliği animasyon kapsamında değerlendirilemez. Bir rekreasyon etkinliğinin aynı zamanda animasyon sayılabilmesi için otel işletmeleri tarafından düzenlenmesi gerekir.
 • Animasyon otel işletmeleri tarafından ve turistlere yönelik olarak düzenlenen bir destek hizmet niteliği taşır.
 • Animasyon toplam turistik ürüne çekicilik, cazibe ve faydalılık özellikleri kazandırır. Marjinal faydayı arttırır. Bu özelliğinden dolayı animasyon otel işletmeleri tarafından bir promosyon aracı olarak kullanılır.
 • Animasyon günlük rutinin dışında kalan, alışılmışın dışında etkinlikler ile ilgilidir. Konukların rutin hayatlarında karşılaştıkları fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, kültürel baskılar sonucunda.
14. Soru

Niteliksel açıdan animasyon nasıl sınıflandırılır?

Cevap

 • Mekansal Açıdan Animasyon
 • Katılım Şekline Göre Animasyon
 • Katılımcıların Sayısına Göre Animasyon
 • Katılımcıların Yaşlarına Göre Animasyon
 • Fonksiyonel Açıdan Animasyon
15. Soru

Faaliyet türüne göre animasyon nasıl sınıflandırılır?

Cevap

 • Sportif Animasyon
 • Sosyo–Kültürel Animasyon
 • Sağlıklı Yaşam Animasyonu
 • Seyahat Animasyonu.
16. Soru

Animasyonun turiste yönelik fonksiyonlarına örnekler veriniz.

Cevap

 • Sportif animasyon faaliyetleri ile insanın fiziksel gelişimi ile ilgili organik gelişmeyi (kas, iskelet ve sinir sistemi, zihinsel reaksiyonlar) sağlayarak kişiye sağlıklı bir yaşam olanağı sunmak,
 • Turistlerin sportif faaliyetler ve oyunlar ile fazla enerjilerini boşaltmak ve gerginliklerini azaltmak,
 • İnsanların grup içinde yalnızlık hissinden kurtulmalarını sağlamak,
 • Eğlence ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamla bağlarını güçlendirmek,
 • İnsanların başarı, yaratıcı, kişilik gelişimi, takdir ihtiyaçlarını karşılamak.
17. Soru

Animasyonun turizm sektörüne yönelik fonksiyonlarına örnekler veriniz.

Cevap

 • Ülke tanıtımı, ülke ve işletme imajını güçlendirerek potansiyel talebi arttırmak,
 • Boş zaman değerlendirme faaliyetlerini turizme yönlendirmek,
 • İç ve dış turizmi geliştirmek,
 • Animatörlerin istihdam edilmesi yoluyla istihdamı arttırmak,
 • İşletmelerin çekiciliğini arttırmak.
18. Soru

Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri hangi yollarla yürütülür?

Cevap

Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri doğrudan işletme bünyesinde kurulacak bir animasyon departmanı ile yürütülebileceği gibi, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla da sağlanabilir. Ancak animasyon hizmeti sunan otel işletmeleri genellikle kendi bünyelerinde animasyon departmanları kurarak bu hizmeti vermeyi tercih etmektedir.

19. Soru

Animasyon programlarının başarıya ulaşması bazı ilkelere bağlıdır. Bu ilkelere örnekler veriniz.

Cevap

 • Animasyon hizmetleri yardımcı servis niteliği taşır. Bu nedenle animasyon departmanı ya da personeli ile diğer personel ve departmanlar arasında etkin bir işbirliği ve iletişim oluşturulmalıdır.
 • Konukları animasyon hizmetlerinden faydalanmaya yönelten nedenler iyi anlaşılmalı, beklentiler tahmin edilmeli, animasyon konusunda yeni eğilimler takip edilmeli ve bu konuda araştırma yapılmalıdır.
 • Animasyon hizmetlerinin gereği olarak diğer işletmeler ve ilgili kuruluşlarla etkin bir işbirliği sağlanmalıdır.
20. Soru

Animasyon hizmetlerinin yönetimi hangi aşamaları kapsar?

Cevap

Animasyon hizmetlerinin yönetimi, animasyon ile ilgili yönetim fonksiyonlarının (üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları, muhasebe, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler) planlanması, organizasyonu, koordinasyonu ve denetimini kapsar.

21. Soru

Animasyon personeli kimlerden oluşur?

Cevap

 • Animasyon Koordinatörü
 • Animasyon Müdürü
 • Animasyon Şefi
 • Sahne Yöneticisi
 • Koreograf
 • Dekoratör
 • Dansçı
 • DJ (Disc Jokey – Müzik Sorumlusu)
 • Ses-ışık Sorumlusu
 • Spor Animatörü
 • Mini Kulüp Animatörü.
22. Soru

Animasyon planlaması ve animasyon planı arasındaki fark nedir?

Cevap

Animasyon hizmetlerinin planlanması ulaşılmak istenilen amaçlarla ilgili davranış biçimlerinin bilinçli olarak belirlenmesi, kararların amaçlara, olaylara, tahminlere ve rasyonellik ilkelerine dayandırılması işlemidir. Animasyon planı ise, animasyon hizmetleri için izlenecek yol ve davranışları gösteren rapordur.

23. Soru

Animasyon planı hangi özellikleri taşımalıdır?

Cevap

 • Ulaşılabilir amaçlar taşımalı
 • Uygun süreyi kapsamalı, zamanlama iyice açıklanmalı
 • Gelecekteki olası değişimlere uyum sağlayabilecek nitelikte olmalı
 • İşletmenin genel amaçlarına ve diğer departman planlarına uygun olmalı
 • Geçmiş dönem verilerine dayanarak hazırlanmalı.
24. Soru

Animasyon programı nedir?

Cevap

Animasyon programı ise, ana animasyon planının parçalarını oluşturur. Animasyon programı, katılımcılara sunulacak animasyon hizmetleri ile ilgili bilgileri içeren bir tablodur. Bu programlar broşürler, ilanlar gibi çeşitli yollarla turistlere sunulur. Animasyon hizmetleri çok çeşitli olduğundan, animasyon programlarında yer alan hizmet türleri de çeşitlilik gösterir.

25. Soru

Animasyon programı geliştirirken dikkate alınması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

 • İşletmeler yatırım aşamasında konumunu, çevresini ve işletme büyüklüğünü dikkate alarak bir işletme politikası belirlemelidir.
 • Düzenlenecek animasyon çeşitleri önceden belirlenmeli ve bu animasyonlar için uygun yer, araç ve personel temin edilmelidir. Animasyonlar için özel mekânlar kurulmalıdır.
 • Gelen müşteri tiplerine uygun animasyon programları ve organizasyonlar düzenlenmelidir.
 • Animasyonun gerçekleşmesinden önce kamu yönetimleri, yerel yönetimler ve diğer ilgili işletmelerle koordinasyon ve işbirliği gerekir.
 • Animatörlerin eğitimi sağlanmalı ve animatör yetiştirilmelidir.
 • Animasyonun kamuoyuna ve hedef kitlelere tanıtılması gerekir.
26. Soru

Animasyon programları hazırlama aşamaları nelerdir?

Cevap

Animasyon programları altı aşamada hazırlanır ve uygulamaya konur:

 1. Verilerin toplanması
 2. Verilerin Analizi
 3. Rapor Hazırlama
 4. Hazırlıkların Yapılması
 5. Uygulama
 6. Geri bildirim.
27. Soru

Otel işletmelerinde animasyon hizmetlerinin yarattığı etkiler nelerdir?

Cevap

 • Pazarlama ve rekabete etkisi
 • Gelir yaratıcı etkisi
 • Oda satışlarını arttırmaya yönelik etkisi
 • Yiyecek-içecek satışlarına etkisi
 • Diğer hizmet satışlarına etkisi
 • Marka ve imaj bağımlılığı yaratma etkisi
 • Geceleme süresi ve gelme sıklığını arttırmaya etkisi
 • Turizm ürününün geliştirilmesine etkisi
 • Kültürel yakınlaşmaya etkisi.
28. Soru

Zaman kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Zaman, sözlük anlamı ile bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre ya da vakti ifade eder. Zaman; ödünç alınamaz, kiralanamaz, satın alınamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz ve tasarruf edilemez.

29. Soru

Var olma zamanı kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

İnsan yaşamı öncelikle biyolojik ihtiyaçların giderilmesi ile başlar. Uyumak, yemek yemek ve vücut sağlığını korumak gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için insan, yaşamından belli bir bölümü ayırmak durumundadır. Bu bölüm var olma zamanı olarak tanımlanabilir.

30. Soru

Çalışma zamanı kavramı nedir?

Cevap

Çalışma zamanı, insan yaşamı için gerekli maddi imkanları kazanmak için yapılan çalışma, iş görme zamanıdır. İşe gidip-gelirken veya işler arasında oluşan zaman da çalışma zamanı olarak değerlendirilir.

31. Soru

Serbest zaman kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Serbest (free) zaman, insanların özgürce kullanabilecekleri çalışma dışı zaman olarak tanımlanır.

32. Soru

Boş zaman kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Boş (leisure) zaman ise serbest zamanın bir parçasıdır; ancak özel, zorunluluk olmadan eğlenmek ya da mutlu olmak için amatörce yapılan faaliyetleri kapsayan zaman olarak tanımlanır.

33. Soru

Boş zaman kavramının fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Boş zaman kavramının fonksiyonları şunlardır:
• İş hayatının ortaya çıkardığı yorgunluk ve stresi azaltmak için dinlenmek ve güzel vakit
geçirmek,
• Monotonluktan kurtulmak için eğlenmek ve dinlenmek,
• Fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan kendini geliştirmek.

34. Soru

Sportif boş zaman nedir?

Cevap

İnsanların amatör olarak spor yapmak için ayırdıkları zamandır.

35. Soru

Yaratıcı boş zaman kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

İnsanların resim, heykel yapmak gibi yaratıcı yetenekler için ayırdıkları boş zamandır.

36. Soru

Sosyal boş zaman kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

İnsanların arkadaş ziyaretleri gibi sosyal etkinlikler için ayırdıkları boş zamandır.

37. Soru

Turistik bo zaman kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

İnsanların turizm olayına katılmak için ayırdıkları boş zamandır.

38. Soru

Rekreasyon kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Rekreasyon, insanların boş zamanlarında eğlenmek-dinlenmek amacı ve tatmin olma güdüleri ile gönüllü olarak katıldıkları faaliyetleri ifade eder.

39. Soru

Mekansal açıdan rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

Mekânsal Açıdan: Boş zamanların değerlendirildiği rekreasyon türlerini açık alan rekreasyonu ve kapalı alan rekreasyonu olarak iki grupta inceleyebiliriz.

40. Soru

Açık alan rekreasyonu nedir?

Cevap

Açık Alan Rekreasyonu: Açık alanda gerçekleştirilen etkinliklerdir (açık alanda gerçekleştirilen her türlü sportif faaliyet, açık alanda sanatsal etkinlikler (açık hava konserleri gibi), izcilik, kampçılık, avcılık, piknik, doğa incelemesi).

41. Soru

Kapalı alan rekreasyonu nedir?

Cevap

Kapalı Alan Rekreasyonu: Toplumun kullanımına ayrılmış kapalı alanlarda ve evlerde gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetleridir (kapalı alanlardaki sergi ve defileler, kongre,
kutlama, kapalı alan sporları (masa tenisi, basketbol, voleybol), kapalı alanlarda sağlıklı yaşam etkinlikleri (sauna, hamam), kurslara katılmak (dil kursu, el işi kursu), evde televizyon izlemek, müzik dinlemek, kitap okumak).

42. Soru

Etkinliklere katılma şekline göre rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

İnsanların izleyici ya da aktif rol alarak katılmalarına göre rekreasyon aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır.

43. Soru

Aktif rekreasyon nedir?

Cevap

İnsanların aktif olarak rol aldıkları yüzme, bahçe düzenleme, enstrüman çalma gibi etkinliklerdir.

44. Soru

Pasif rekreasyon nedir?

Cevap

İnsanların aktif olarak rol almak yerine izleyici olarak katıldıkları etkinliklerdir. Spor karşılaşmalarını ya da sanatsal gösterileri izlemek buna örnektir.

45. Soru

Katılımcı sayısına göre rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

Katılımcıların sayısına göre rekreasyon iki grupta incelenir:
• Bireysel Rekreasyon: İnsanların tek başlarına gerçekleştirdikleri boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Kitap okumak gibi.
• Grup Rekreasyonu: İnsanların grup halinde katıldıkları boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Futbol maçı yapma, kutlama yemeğine katılma gibi.

46. Soru

Katılımcıların yaşlarına göre rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

Çocuk, gençlik, yetişkin ve üçüncü yaş rekreasyonu, katılımcıların yaşlarına göre rekreasyon türleridir.

47. Soru

Katılımcıların milliyetlerine göre rekreasyon türleri nelerdir?

Cevap

Katılımcıların milliyetlerine göre rekreasyon türlerini ulusal ve uluslararası rekreasyon olarak ayırmak mümkündür.
• Ulusal Rekreasyon: Ülke sınırları içindeki kişi ve kuruluşların katıldığı boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Ulusal festivallere ya da sergilere katılmak örnek olarak verilebilir.
• Uluslararası Rekreasyon: Ülke içi ve ülke sınırları dışındaki kişi veya kuruluşların katıldığı boş zaman değerlendirme etkinlikleridir. Uluslararası film festivallerine ve el sanatları sergilerine katılmak örnek gösterilebilir.

48. Soru

Rekreasyon talebinin artmasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Bu artışın nedenleri kısaca şöyle sıralanabilir;

 • Boş zaman artışı
 • Gelir Seviyesinin Artması
 • Teknolojik Gelişmeler
 • Şehirleşme Eğilimleri
 • Nüfus Artışı ve Hareketliliği
 • Kitle İletişim Araçlarının Etkisi, Reklam ve Propaganda
 • Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi
 • Değer yargılarının değişmesi
 • Turizm ve rekreasyon bilincinin artması
 • Siyasi otorite ve diğer kurumların etkisi
 • Çevre bilincinin artması
 • Değişen yeni sağlık bilinci
 • Tüketici tercihlerinde değişmelerdir.
49. Soru

Rekreasyon etkinliklerinin planlanması sürecinde talebi arttırmak için dikkate alınması
gereken temel unsurlar nelerdir?

Cevap

Rekreasyon etkinliklerinin planlanması sürecinde talebi arttırmak için dikkate alınması
gereken temel unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • İlgi
 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Yer ve Mekân
 • Yetenek-Beceri
 • Zaman
 • Fayda-Tatmin
 • Grubun Büyüklüğü
 • Organizasyon şekli
 • Planlama ve Yönetim
50. Soru

Animasyon kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Eğlendirme, bir aktiviteyi sunma, konukları harekete geçirme gibi özellikler taşıyan canlandırma faaliyetlerinin bütünüdür.

51. Soru

Animatör kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Canlandırıcı, canlandıran harekete geçiren kişi anlamında kullanılmaktadır.

52. Soru

Animasyonun hızlı gelişimini sağlayan faktörler nelerdir?

Cevap

Animasyonun hızlı gelişimini sağlayan faktörler şu şekilde sıralanabilir:
• Hızlı ekonomik gelişme ve üretim satışlarının doğurduğu gelir fazlalığı
• Ücretli izinlerin ve boş zamanın artışı
• Sanayileşme, şehirleşme ve nüfus artışı sonucunda ortaya çıkan uyumsuzluklar ve rahatsızlıklar,
• Çevre ile ilgili görsel ve fiziki sorunlar,
• Toplumda gençlik ve üçüncü yaş gruplarının sosyal artışı ve aktif nüfusun azalması
• Sosyal şekillenme ve kişiliği kaybetme riski.

53. Soru

Niteliksel açıdan animasyon türleri nelerdir?

Cevap

Niteliksel açıdan animasyon türleri;

 • Mekânsal Açıdan Animasyon
 • Katılım Şekline Göre Animasyon
 • Katılımcıların Sayısına Göre Animasyon
 • Katılımcıların Yaşlarına Göre Animasyon
 • Fonksiyonel Açıdan Animasyon şeklinde sıralanabilir.
54. Soru

Katılımcıların yaşlarına göre animasyon türleri nelerdir?

Cevap

 • Çocuk animasyonu
 • Gençlik animasyonu
 • Yetişkin animasyonu
 • Üçüncü yaş animasyonu
55. Soru

Fonksiyonel açıdan animasyon türleri nelerdir?

Cevap

Fonksiyonel açıdan animasyon türleri;

 • Ticari animasyon
 • Estetik animasyon
 • Sosyal animasyon
 • Sağlıklı yaşam animasyonu
 • Fiziksel animasyon
 • Sanatsal animasyon
 • Kültürel animasyon şeklinde sıralanabilir.
56. Soru

Faaliyet türüne göre animasyon türleri nelerdir?

Cevap

Faaliyet türüne göre animasyon türleri;

 • Sportif Animasyon
 • Sosyo – Kültürel Animasyon
 • Sağlıklı Yaşam Animasyonu
 • Seyahat Animasyonu şeklinde sıralanabilir.
57. Soru

Animasyonun turizm sektörüne yönelik fonksiyonları nelerdir?

Cevap

 • Toplam turistik ürünün çeşitliliğini arttırmak ve yeni ürün geliştirme olanağı yaratmak,
 • Konaklama süresini uzatarak turizm gelirlerini arttırmak,
 • Satışları arttırmak (yiyecek, içecek, oda satışları gibi)
 • Satış arttırma çabalarını desteklemek,
 • Ülke tanıtımı, ülke ve işletme imajını güçlendirerek potansiyel talebi arttırmak,
 • Boş zaman değerlendirme faaliyetlerini turizme yönlendirmek,
 • İç ve dış turizmi geliştirmek,
 • Animatörlerin istihdam edilmesi yoluyla istihdamı arttırmak,
 • İşletmelerin çekiciliğini arttırmak,
58. Soru

Animasyon faaliyetlerinin turizm sektörü açısından önemi nedir?

Cevap

Animasyon faaliyetlerinin turizm sektöründe önemi aşağıdaki gibi açıklanabilir;

 • Ürün çeşitliliği sağlamak,
 • Olumlu imaj yaratmak,
 • Ülke tanıtımı,
 • Satışları artırmak,
 • Konaklama süresini uzatmak,
 • İşletmelere çekicilik ve cazibe unsuru kazandırmak,
 • Turizm talebini arttırmak, yeni iş alanları ve iş hacmi yaratmak,
 • Tanıtım maliyetlerini düşürmek,
 • Fuar, festival, kongre vb. organizasyonlar ile turizm sezonunu uzatmak,
 • Bölgesel ve ulusal hareketliliği arttırmak.
59. Soru

Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri nasıl yürütülür?

Cevap

Otel işletmelerinde animasyon hizmetleri doğrudan işletme bünyesinde kurulacak bir animasyon departmanı ile yürütülebileceği gibi, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla da sağlanabilir. Ancak animasyon hizmeti sunan otel işletmeleri genellikle kendi bünyelerinde animasyon departmanları kurarak bu hizmeti vermeyi tercih etmektedir.

60. Soru

Animasyon hizmetlerinin otel işletmesi açısından katkıları nelerdir?

Cevap

Animasyon müşteri tatmini ve sadakatini arttırırken, otel işletmesine de gelirlerin artması gibi maddi katkıların yanında, imaj-kalite algısının güçlenmesi gibi manevi katkılar da sunar.

61. Soru

Animasyon planı nedir, hangi basamaklardan oluşur?

Cevap

Animasyon planı geniş anlamda animasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Bir animasyon planı; 
• Özet,
• Analizler (kadro analizi, fırsatlar ve riskler, üstünlükler ve kusurlar ve diğerleri)
• Amaçlar,
• Stratejiler,
• Animasyon programı,
• Bütçe ve denetimden oluşur.

62. Soru

Animasyon organizasyonu nedir?

Cevap

Animasyon hizmetlerinin organizasyonu, animasyon planına uygun olarak ihtiyaç duyulan kaynakların hazırlanması, yöntem ve araçların belirlenmesi süreci kapsayan bir yönetim fonksiyonudur.

63. Soru

Animasyon hizmetlerinin denetimi nasıl bir süreçtir?

Cevap

Animasyon hizmetlerinin denetimi, planlama, organizasyon ve koordinasyon çabalarının sonuçlarının değerlendirilmesi, başarı derecesinin belirlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınması sürecidir.

64. Soru

Animasyon koordinatörü kimdir?

Cevap

Sadece zincir otel gruplarında bulunur. Aynı firma zincirine ait otellerin animasyon departmanları arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Animasyon departmanının tüm çalışmalarından sorumludur.

65. Soru

Animasyon hizmetlerinde kareografın rolü nedir?

Cevap

Animasyon faaliyetleri içinde yer alan dans gösterileri gibi sahne şovlarının tasarlanması, gösterilerde sahnenin nasıl kullanılacağı, gösterinin kaç kişi ile gerçekleştirileceği, hangi hareketlerin kullanılacağı, sahnede gösteri sırasında kimin nerede duracağı gibi konularda koreograf karar verir.

66. Soru

Animasyon ekibinde yer alan dekoratörün görevi nelerdir?

Cevap

Dekoratör, gösteriye uygun dekor ve aksesuarlarının tasarımından ve hazırlanıp uygun yerlere yerleştirilmesinden sorumludur. Dekoratörün tasarım konusunda bilgili, estetik duygusuna sahip, resim ve çizim konusunda yetenekli olması gerekir.

67. Soru

Mini kulüp animatörünün sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Çocuk kulübünün işleyişinden sorumludur. Genellikle animasyon şefinin yanı sıra işletmelerde mini kulüp şefi de görev yapar, çünkü çocuklarla yapılacak aktiviteler farklı özellikler taşır. Çocuklarla çalışacak animatörün sabırlı, sevecen, güler yüzlü ve çok dikkatli olması gerekir.

68. Soru

Animasyon planlarında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Animasyon planlarında bulunması gereken özellikler:
• Ulaşılabilir amaçlar taşımalı
• Uygun süreyi kapsamalı, zamanlama iyice açıklanmalı
• Gelecekteki olası değişimlere uyum sağlayabilecek nitelikte olmalı
• İşletmenin genel amaçlarına ve diğer departman planlarına uygun olmalı
• Geçmiş dönem verilerine dayanarak hazırlanmalı.

69. Soru

Animasyon programları geliştirilirken işletme kaynakları ile ilgili veriler nelerdir?

Cevap

İşletme kaynakları ile ilgili veriler:
• Animasyon hizmetlerinin sunulacağı animasyon alanları veya tesisler
• Gerekli personel sayısı, nitelikleri, eğitim düzeyi
• Mali kaynaklar
• Animasyon donatım araçları
• İşletmenin kuruluş yerini doğal çekicilikleri ile ilgili bilgilerdir.

70. Soru

Animasyon programları geliştirilirken dikkate alınacak çevresel kaynaklı veriler nelerdir?

Cevap

Çevresel kaynaklar ile ilgili veriler:
• Doğal çevre kaynakları
• Kültürel değerler
• Çevrede bulunan donatım araçları
• Müşteri ihtiyaç, beklenti, şikâyetleri
• Rakip işletmelerin etkinlikleri
• Talep
• Animasyon hizmetleri ile ilgili gelişmeler ve verilerdir.

71. Soru

Animasyon programları geliştirme sürecinde analiz aşamasında gerçekleştirilen eylemler nelerdir?

Cevap

Analiz aşamasında aşağıdaki eylemler gerçekleştirilir:
• Animasyon hizmetlerine ilişkin amaçların belirlenmesi
• Animasyon hizmetlerinin öncelik sırasının belirlenmesi
• Gerekli kaynakların envanterinin çıkarılması
• Zamanlamanın yapılması
• Ücretli animasyon hizmetlerinin belirlenmesi ve fiyatlandırılması
• Satış arttırma çabalarının belirlenmesi (reklam, tanıtma gibi)
• Animasyon bütçesinin hazırlanması

72. Soru

Otel işletmelerinde uygulanan animasyon etkinliklerinin yarattığı etkiler nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinde uygulanan animasyon etkinliklerinin yarattığı etkileri aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz;

 • Pazarlama ve Rekabete Etkisi
 • Gelir Yaratıcı Etkisi
 • Oda Satışlarını Arttırmaya Yönelik Etkisi
 • Yiyecek-İçecek Satışlarına Etkisi
 • Diğer Hizmet Satışlarına Etkisi
 • Marka ve İmaj Bağımlılığı Yaratma Etkisi
 • Geceleme Süresi ve Gelme Sıklığını Arttırmaya Etkisi
 • Turizm ürününün geliştirilmesine etkisi
 • Kültürel yakınlaşmaya etkisi
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!