Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Halkla İlişkiler

1. Soru

Halkla ilişkiler kavramının tanımı, kapsamı ve amacı nedir?

Cevap

Tanım: Halkla İlişkiler, bir örgüt ya da işletmenin ve üretilen mal ve hizmetlerin kamu ya da üçüncü kişiler nezdinde olumlu bir imaj yaratmak ve geliştirmek üzere kullanılan dolaylı tanıtım aracı olarak ifade edilebilir.

Kapsam: Halkla ilişkiler kavramı, otel ve seyahat işletmelerinin diğer işletmelerle ve kişilerle olan ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek üzere kullanmış olduğu tüm etkinlikleri kapsamaktadır.

Amaç: Halkla ilişkiler, bir işletme için imaj yaratmak, bu imajı sürdürmek ve oluşan olumsuz bir imajı düzeltmek için tasarlanır ve uygulanmaya konulur. Başarılı bir medya mesajı ile hedeflenen pazara ulaşarak satışları arttırmak ve işletmenin devamlılığı için karını arttırmak mümkündür.


2. Soru

Turizm sektöründe halkla ilişkiler faaliyetleri nasıl kullanılmaktadır?

Cevap

Turizm sektöründe halkla ilişkiler faaliyetleri, reklam ve satış geliştirme etkinliğini arttırmak ve desteklemek üzere ülkenin sahip olduğu turizm yöresi, turizm işletmesi ve turizm ürünü ile ilgili olarak olumlu bir imaj yaratmak üzere kullanılmaktadır.


3. Soru

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin işletmeler açısından başlıca hedefleri nelerdir?

Cevap

Basınla İlişkiler: İşletme ile ilgili olarak önemli haberlerin basında yer almasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.

Ürünün tanıtılması: İşletmenin sunmuş olduğu bir ürünün kamuoyuna tanıtılması ve duyurulmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. Örneğin, yenilenen bir otel, bazı özel faaliyetler, yeniden tasarlanan ürünler gibi.

İşletme içi iletişim: İşletmenin kendi çalışanlarına yönelik iletişim faaliyetlerini kapsamaktadır. Örneğin, işletme içi haberlerle ilgili yayınlar gibi.

Lobicilik: İşletmenin faaliyet alanları ile ilgili olarak çıkartılacak yasa ve yönetmelikleri düzenleyen kişi ve kuruluşlarla olan ilişkileri kapsamaktadır.

Danışma: İşletmenin yer aldığı çevrede meydana gelebilecek çevre sorunlarına ilişkin yerel ve merkezi yönetime tavsiyelerde bulunmak ile ilgili faaliyetlerdir.


4. Soru

Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Birliği ve İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü kuruluşları halkla ilişkiler kavramını nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Birliği: Halkla ilişkiler, eğitim, istekler yaparak ve bu eğilimlerin doğuracağı sonuçları tahmin ederek, yöneticilere hem kamu hem de işletme yararına faaliyetler düzenlediğinde danışmanlık yapan bir sanat ve sosyal bilim dalıdır.

İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü: Halkla İlişkiler bir kuruluş ve hedef kitlesi arasında meydana gelen iyi niyet ve karşılıklı anlayışa dayanan ilişkileri oluşturmaya yönelik önceden planlanmış çabalardır.


5. Soru

Halkla ilişkileri diğer tanıtım faaliyetlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

Düşük maliyet: Halkla ilişkiler çalışmalarının en önemli avantajı, ulaşılan her kişi için yapılan harcamaların daha az maliyetli olmasıdır. Birçok halkla ilişkiler faaliyeti, neredeyse hiç harcama yapmadan yapılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, küçük işletmeler sunmuş oldukları mal ve hizmetlerin imajını oluşturmak ve güçlendirmek için halkla ilişkileri ucuz bir tanıtım aracı olarak kullanmaktadırlar.

Hedef kitlenin belirli olması: Halkla ilişkiler hedef kitleyi doğru olarak belirlemişse ve doğru medya araçlarını kullanabilirse, belirli bir özel hedef kitle üzerinde yoğunlaşarak olumlu sonuçlar elde edebilir.

İnandırıcılık: Birçok halkla ilişkiler şeklindeki haberlerin ticari bir kaynaktan gelmemesi ve reklam niteliği taşımaması nedeniyle daha inandırıcı olarak algılanmaktadır.

Kontrol zorluğu: Bir işletme halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda medyada yer alan ya da alacak olan haberlerin kontrolünü sağlamakta güçlük çekebilir. Örneğin, basına yayınlanmak üzere verilen bir haberin yayın sırası konusunda kontrolü sağlayamadığı için, eksik şeklinde yayınlanmış bir haberden dolayı vermek istediği mesajı veremeyebilir hatta verilmek istenilen mesajın tam tersi bir mesaj olarak da verilmiş olabilir. Halkla ilişkilerin en önemli dezavantajlarından bir tanesidir.

Rekabet: İşletmeler medyada sınırlı boşluklarda yer alabilmek için diğer işletmelere göre daha çarpıcı ve önemli bir nitelik taşıyan haberlerle yer almak zorundadırlar. Diğer işletmelerle bu konuda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır.


6. Soru

Halkla ilişkilerin faaliyet alanlarını örneklerle açıklayınız.

Cevap

Kurum dışı iletişim: Medyayla ilişkiler (Ulusal, uluslararası, yerel medyalarla ve çalışanlarıyla iletişim ve ilişki kurmak)

Örnek: Medyalar için; gezi, toplantı, resepsiyon, bülten vb. düzenlemek

Kurum içi iletişim:(Yönetici, çalışan ve ortaklarla iletişim)

Örnek: Kurum içi yazışmalar, telefon, dergiler, dedikodu toplantı ve görüşmeler

Kamu ile iletişim: Çevreyi takip (Ekonomik, politik, sosyal, teknolojik çevreyi izlemek)

Örnek: Sektördeki gelişmeleri izlemek ve düzenlemek

Karma ilişkiler: Kriz yönetimi (Kriz öncesi, kriz dönemi ve sonrasında açık ve dürüst iletişimde bulunmak)

Örnek: Kurum içi veya dışındaki sebeplerden dolayı ortaya çıkan olağanüstü durumları karşılamak, plan hazırlamak, prova yapmak.


7. Soru

Halkla ilişkiler kavramıyla karıştırılan tanıtma, propaganda ve duyurum kavramlarının başlıca tanımları nelerdir?

Cevap

Tanıtım, “bir kişi, topluluk veya kurum tarafından belirlenmiş olan yöntem, teknik ve iletişim araçlarından yararlanılarak hedef gruplar üzerinde durum veya olayın aydınlatılması süreci ya da bir tutum ya da davranışa yöneltmek amacıyla yapılmış olan bilinçli bir etkinlik” şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun yanında tanıtım belirli özelliklere dayanır.

 • Tanıtım hedef gruba hitap etmelidir
 • Tanıtım marka imajı ile tutarlı olmalıdır
 • Tanıtımda duygusal cazibe ile rasyonel cazibe birlikte kullanılmalıdır. İşletmede yapılan ve yapılacak olanların kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. Halkla ilişkiler fonksiyonu içinde tanıtıma özel bir yer verilmesi gerekmektedir.

Propaganda, bireylerin veya grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirmek, denetim altına almak veya değiştirmek üzere iletişim araçlarından yararlanarak bireylerin veya grupların bir durum karşısında tepkilerinin, kendi belirledikleri amaçları doğrultusunda uygun tepkiler vereceklerini umarak gerçekleştirmiş oldukları bilinçli bir girişim olarak tanımlanabilir. Propaganda aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

 • Propaganda bilinçli bir çabadır,
 • Başka bireylerin ve grupların tutumları üzerinde kontrol kurmak ve bunları değiştirmek ister,
 • Propaganda, grupları ve kitleleri hedef alır.

Duyurum, bir örgüt ya da kuruluşla ilgili olarak kitle iletişim araçlarında belli bir karşılık ödemeden olumlu bir tanıtma ve benimsetme eylemi olarak açıklanabilir. Duyurumun başlıca özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Duyurum, bir örgüt ile ilgili olarak belli konuların seçilerek kamuya iletilmesidir. Duyurum için belli bir durumun, bir olayın ortaya çıkması beklenir. Halkla ilişkilerde böyle bir bekleme ve seçim söz konusu değildir.
 • Duyurum, bir bilgiye dayanılarak yapılır. Sonuç olarak görülür. Sonuçları denetlemek şansı her zaman olmayabilir, konuya göre iyi ya da kötü olabilir. Davranışlar, tanıtımın iyi ya da kötü olmasında önemli bir yer tutmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetleri de kişilerin, örgütlerin malları ve hizmetlerin davranışları ile yakından ilgilenmektedir.
 • Duyurum ile verilmek istenilen imaj belli bir bilgiye dayanır. Eğer bu bilgi eksikse eksik bir imaj oluşmasına neden olur. Duyurum, yeterli, yanlış, yazılı ya da güven içermeyen bilgilerle yapılırsa birbirinden farklı imajlar ortaya konur.

8. Soru

Halkla ilişkiler sürecini iletişim ve işletme açısından açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler bir iletişim sürecidir. Bir işletmenin çevresini tanıması, kendisini çevreye tanıtabilmesi için planlı ve programlı bir biçimde yürütülebilmesi için iletişim çabaları içinde olması gerekmektedir.


9. Soru

Bir işletmenin çevrede kabul görebilmesi için halkla ilişkiler süreci büyük önem arz eder. Bu bağlamda halkla ilişkiler süreci işletmeler açısından hangi adımları içerir?

Cevap

 1. Halkla ilişkiler sorununun saptanması: Bu aşamada sadece nelerin yapılması gerektiği değil aynı zamanda nelerin yapılabileceği de ortaya konulacaktır. Sorunu saptamak için Halkla ilişkiler kampanyasının planlanması ve çevre ile ilgili bilgilerin toplanması gerekmektedir.
 2. Planlama ve Programlama: Sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin kararlar bu aşamada verilmektedir. Amaçlar ve hedef kitleyi belirlemek sorunun çözümlenmesinde çok önemlidir. Faaliyet ve iletişim programları belirlenmeli ve yapılacak çalışmaların ön değerlendirmesi yapılmalıdır.
 3. Eylem ve İletişim: Faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışacak kişi ve sorumluları belirlemek bu aşamada yapılmaktadır. Neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin kararlar verilir. Yapılacak çalışmalara ilişkin bütçenin hazırlanması bu aşamada gerçekleştirilir.
 4. Değerlendirme: Halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda elde edilen çözümler ile ilgili olarak değerlendirme işlemi yapılmaktadır.

10. Soru

Halkla ilişkiler biriminin otel işletmelerindeki konumu nasıldır?

Cevap

Halkla ilişkiler biriminin, otel içindeki yeri nerede olmalıdır sorusu “tepe yönetimine en yakın yerde olmalıdır” biçiminde yanıtlanması gerekmektedir. Halkla ilişkiler birimi sadece yönetim kademesiyle değil aynı zamanda pazarlama, müşteri ilişkileri, reklam ve endüstriyel ilişkiler gibi birimlerle de ilişkilerini geliştirmek durumundadır ve her daim iletişim içinde olmalıdır.


11. Soru

Otel işletmelerinde hedef kitle kavramını açıklayınız.

Cevap

Otel işletmelerinin hedef kitlesi de diğer işletmelerde olduğu gibi hem iç hem de dış hedef kitle olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşletme ile ilgili olarak yapılan işlerde iletişim halinde bulunan otelin ortakları, yönetici ve personel iç hedef kitleyi, işletme ile zorunlu bağlantısı olmayan müşteriler, medya, holdingler, siyasi partiler, eğitim kuruluşları ve dernekler dış hedef kitleyi oluşturmaktadır.


12. Soru

Otel işletmelerinde halkla ilişkiler birimi bulundurmanın avantajları nelerdir?

Cevap

 • Halkla ilişkiler sorumlusu ve yönetim kademesi birbirini tanır,
 • Halkla ilişkiler sorumlusu otelin çalışma alanı ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, otel içinde iletişim ağını kolaylıkla oluşturmalı ve bilgiye en kısa sürede ulaşabilir düzeyde olmalıdır.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, acil durumlar karşısında hızlı ve süratli bir biçimde kararlar verebilir.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, yönetime günlük önerilerde bulunabilecek güçlü bir konumdadır.

13. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde iletişim araçları nasıl seçilir?

Cevap

Bir turizm işletmesi için tanıtım kampanyasında kullanılmak üzere birçok halkla ilişkiler aracından yararlanmak söz konusudur. Halkla ilişkilerde kullanılacak olan iletişim araçlarının seçimi ulaşılması beklenilen hedef kitleye göre değişiklik göstermektedir.


14. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim araçları nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kullanabilecekleri iletişim araçlarını kurum içi ve kurum dışına yönelik iletişim araçları olarak sınıflandırabiliriz.


15. Soru

Kurum içi iletişim araçları hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap

Kurum içi halkla ilişkiler, çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesi, işletme faaliyetlerinin çalışanlara tanıtılması, örgüt politika ve stratejilerinin tüm personele benimsetilmesi ve onların desteğinin sağlanması, yatay ve dikey haberleşmenin sağlanması, kurumsal motivasyonun arttırılmasına ilişkin bir iletişim biçimidir.


16. Soru

Halkla ilişkileri yürütmek için kullanılan kurum içi iletişim araçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

İnternet İletişimi: İnternet iletişim çağı, birçok iletişim araçlarına öncülük etmiştir. Bunlar e-posta, sesli posta, kurum içinde yapılmış yerel ağlar örnek olarak verilebilir.

İntranet: İşletme içi iletişimi etkili hale getiren ve hızlandıran iletişim kanallarından bir tanesi de intranettir. Kurum içinde kurulan yerel bir ağ sayesinde çalışanlarla iletişim kurulabilmesi açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Lobicilik: Lobicilik faaliyetleri halkla ilişkilerin önemli bir koludur. Devlet ya da kanun yapıcıları ve uygulayıcıları etkilemeye yönelik faaliyet gösteren bir kavramdır.

Eğitim: Bir Turizm işletmesinin sunmuş olduğu hizmetler ve ürünlerin tanıtımında hedef guruplara yönelik olarak yapılan eğitim programları oldukça yararlı araçlardır. Otel işletmelerinin kendilerini tanıtmak amacıyla okullara kendi logolarını taşıyan eğitim araçları vermeleri örnek olarak verilebilir.

Dergiler: Birçok otel işletmesi ve seyahat işletmesi mevcut ve potansiyel müşterilere yönelik kendi dergilerini yayınlarlar. Bu yayınlar kurumla iletişimi sağladığı gibi işletmenin çevresiyle de iletişiminde önemli işleve sahiptir. Bu tür dergiler aylık ya da bir kaç aylık periyodlar şeklinde çıkar ve gazetelerden daha çok sayfa içerirler.

Mektuplar: Üst düzey yöneticilerin bilgilendirmek amacıyla, iş görenlere yönelik yazmış olduğu mektuplardır. Çalışanların evlerine, onların adına yazılmış mektupların gitmesi, çalışanları ve özellikle de ailelerini önemsediği şeklinde algılanmaktadır.

Duyuru Panoları: İşletmede herkesin görebileceği belirli yerlere konulan bu panoların etkili olabilmesi için panolardaki bilgilerin güncellenmesi, renkli kağıtlar kullanılması ve fotoğraflarla desteklenmesi gerekir. Bu panolarda, çalışanlara yönelik günlük yemek menüleri, tatil günleri ile ilgili bilgiler yer alabilir.

Afiş Panoları ve Bültenler: Afişler belirli sloganlar ve çizgilerle kişilerin ilgi ve dikkatini çekmek üzere hazırlanırlar. Bültenler daha çok konuyla ilgili olan kişilerin dikkatlerine sunulan çalışmalar olarak adlandırılabilir. Konularla ilgili değişik bilgilere, güncel verilere ve olaylara yer verilmektedir. Bültenler işletme ile ilgili haberleri çalışanlara ve işletme dışında ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştıran araçlardır. Konferans, seminer, düğün, nişan, anma günü, açılış gibi etkinliklere ilişkin yer ve tarih belirtilerek ilgili kişilere haber verme özelliği taşımaktadır.

El Kitapçığı: El kitapçığı, işletmeye yeni başlayan personele işletmeyi çok yönlü olarak tanıtan, hak ve sorumluluklarını gösteren kitapçıktır.

Yıllık Faaliyet Raporları: Çalışanların çoğu işletmenin nasıl işlediği ve yönetimin neler düşündüğüne ilişkin konuları merak ederler. Belirli dönemlerde yayınlanan bu raporlar, çalışanların işletmelerini her yönüyle tanımalarına olanak tanır. İşletmenin mali yapısı, kar/zarar gibi tabloları işletmede ideal bir ortam oluşturur.


17. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan kurum dışı iletişim araçlarından olan medya ilişkileri hangi yollarla kurulur?

Cevap

Medya ilişkileri yolu ile geniş kitlelere hitap etmek mümkün hale gelir. Bu çeşitli yollarla sağlanabilir:

 1. Basın bildirileri: Basın bildirileri medya ilişkilerinde en çok kullanılan iletişim aracıdır. Yeni bir ürünün tanıtılmasında ya da işletmenin başarısının duyurulmasında kullanılır. Tanıtımın etkili olabilmesi için basın bildirileri ve basına dağıtılacak broşürler ile ilgili olarak bir takım temel ilkeler bulunmaktadır. Basına dağıtımı yapılacak olan broşürler aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

İşletmenin genel dizaynı ve görünümü

Sunulan hizmetler ve müşterilerin faydalanacakları alanlar (restoranlar, banketler, mağazalar, barlar, diskolar gibi)

 • İşletmenin şehir içindeki konumu
 • Belirli merkezlere olan konumu (üniversite, hastane, askeri birlikler, kamu binaları gibi)
 • İşletmenin hava alanına olan mesafesi
 • Eğer kıyı ya da resort otel ise plaj, kayak alanı gibi alanlara olan uzaklığı
 • İşletmenin turistik çekim bölgelerine ve iş merkezlerine olan uzaklığı (şehir otelleri
 • için)
 • İşletmenin rakiplerine göre farklılaştırdığı hizmetler ve olanaklar
 • Mimari özellikleri
 • Oteldeki özellikli restoranlar, gece kulüpleri, eğlence imkânları ve otelin genel atmosferi
 • Kral dairesi ya da lüks odaların görünümü
 • Kaliteli yiyecek-içecek birimleri (yöresel ya da etnik mutfaklar)
 • Rekreasyon olanakları
 • Otopark olanakları (kapasite, tip, kapalı garaj, müşteriler için ücretsiz ya da ücretli ise miktarı)
 • Farklı mimari özellikler
 1. Basın Konferansları: Bu yöntem kamuya duyurulmak istenilen önemli bir olay gerçekleştiğinde kullanılır. İşletme ile medya arasında iki yönlü iletişimin sağlanması için önemli bir fırsat olarak görülmelidir.
 2. Özel Medya Yorumcuları: Medya araçları turizm sektörü ile ilgili olarak ya da turizm sektörünü yakından etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında bunu haber yaparak uzman kişilerden bu konu ile ilgili olarak bilgi almak isteyebilir. Bu açıdan turizm işletmelerinde kendi alanlarında yorum ve açıklama yapabilecek uzman kişilerin istihdam etmeleri oldukça yararlı olabilir. Örnek vermek gerekirse, bir tur operatörüne bir bölgede meydana gelen bir kasırganın yaratabileceği sonuçlar konusunda bölgesel bir gazete yorum yaptırmak isteyebilir.

18. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından olan sponsorluk işletmelere ne gibi faydalar sağlar?

Cevap

Sponsorluk işletmeye önemli avantajlar sağlar. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Medya ile ilişkileri sağlar. İşletmenin adının ya da logosunun medyada sponsorluk faaliyetleri kapsamında yer alması işletmenin tanıtım için harcayacağı paradan daha az bir maliyetle sağlanmış olur.
 • Müşteri ilişkilerini güçlendirir. Sponsorluk için yapılan etkinlikler dolayısıyla yapılan davetler işletmenin müşteriler ile olan ilişkisini güçlendirir.
 • Bölgesel sponsorluk faaliyetleri sayesinde bölge toplumu ile olan ilişkileri güçlendirir.
 • İşletme çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltir.
 • Tanıtım fırsatlarının gözden geçirilmesini sağlar.

19. Soru

Sponsorluğun pazarlama amaçları nelerdir?

Cevap

 • Pazarlama politikasında değişiklik oluşturmak,
 • Yeni bir ürün tanıtmak,
 • Ürün kullanımını desteklemek,
 • Satıcıları desteklemek,
 • Uluslararası pazarlama faaliyetlerine katkı sağlamak.

20. Soru

Halkla ilişkiler kavramı, ne tür etkinlikleri kapsamaktadır?

Cevap

Halkla ilişkiler kavramı, otel ve seyahat işletmelerinin diğer işletmelerle ve kişilerle olan ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek üzere kullanmış olduğu tüm etkinlikleri kapsamaktadır.


21. Soru

Bir otel işletmesi için, halkla ilişkiler çalışmaları ne olarak düşünülmelidir?

Cevap

Halkla ilişkiler çalışmaları bir otel işletmesi için geleceğe yapılan yatırım olarak düşünülmelidir.


22. Soru

Halkla İlişkiler,dolaylı tanıtım aracı olarak ne şekilde ifade edilebilir?

Cevap

Halkla İlişkiler, bir örgüt ya da işletmenin ve üretilen mal ve hizmetlerin kamu yada üçüncü kişiler nezdinde olumlu bir imaj yaratmak ve geliştirmek üzere kullanılan dolaylı tanıtım aracı olarak ifade edilebilir.


23. Soru

İşletmeler, halkla ilişkiler faaliyetlerini hangi amaçları gerçekleştirmek üzere tasarlamaktadırlar?

Cevap

İşletmeler, halkla ilişkiler faaliyetlerini iki amacı gerçekleştirmek üzere tasarlamaktadırlar. Bu amaçlardan birincisi, işletme yönetimi açısından önemlidir. Yöneticiler, halkın tepkilerini, eğilimlerini iyi analiz etmek durumundadırlar. Bu sayede, ürün, fiyat, reklam gibi çalışmalarda bu tür bilgileri kullanabilirler. İkinci amaç ise, işletmenin mevcut müşterileri ve potansiyel müşterileri için işletmenin amaçlarını öğrenme isteğinin karşılanmaya çalışılmasıdır.


24. Soru

Halkla ilişkiler fonksiyonu, işletmeler açısından ne tür yönetsel bir fonksiyondur?

Cevap

Halkla ilişkiler fonksiyonu, işletmenin çevresi ile uyumuna yardımcı olan ve çalışma ilişkilerini düzenleyen, sosyal ve ekonomik ilişkilerini destekleyen yönetsel bir fonksiyondur.


25. Soru

Halkla ilişkiler çalışmalarında ana amaç nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler çalışmalarında ana amaç, imaj yaratmaktır.


26. Soru

Halkla ilişkiler faaliyetleri, turizm sektöründe ne amaç üzerine kullanılmaktadır?

Cevap

Turizm sektöründe halkla ilişkiler faaliyetleri, reklam ve satış geliştirme etkinliğini arttırmak ve desteklemek üzere ülkenin sahip olduğu turizm yöresi, turim işletmesi ve turizm ürünü ile ilgili olarak olumlu bir imaj yaratmak üzere kullanılmaktadır.


27. Soru

Bir işletmede halkla ilişkiler faaliyetlerinin başlıca hedefleri nelerdir?

Cevap

Bir işletmede halkla ilişkiler faaliyetlerinin başlıca hedefleri şunlardır:

 • Basınla İlişkiler
 • Ürünün tanıtılması
 • İşletme içi iletişim
 • Lobicilik
 • Danışma

28. Soru

Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Birliği, halkla ilişkiler kavramını ne şekilde tanımlamıştır?

Cevap

Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Birliği’nin (World Assembly of Public Relations Associations) 1978 yılında yaptığı Meksika toplantısında halkla ilişkiler kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “Halkla ilişkiler, eğitim, istekler yaparak ve bu eğilimlerin doğuracağı sonuçları tahmin ederek, yöneticilere hem kamu hem de işletme yararına faaliyetler düzenlediğinde danışmanlık yapan bir sanat ve sosyal bilim dalıdır”.


29. Soru

İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü, halkla ilişkiler tanımını ne şekilde ifade etmiştir?

Cevap

İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü’nün yapmış olduğu halkla ilişkiler tanımı, “bir kuruluş ve hedef kitlesi arasında meydana gelen iyi niyet ve karşılıklı anlayışa dayanan ilişkileri oluşturmaya yönelik önceden planlanmış çabalar” olarak ifade edilmektedir.


30. Soru

Halkla ilişkiler diğer tanıtım araçlarından farklı olarak hangi özellikleri taşımaktadır?

Cevap

Halkla ilişkiler diğer tanıtım araçlarından farklı olarak bazı özellikler taşımaktadır. Bunlar:

 • Düşük maliyet,
 • Hedef kitlenin belirli olması,
 • İnandırıcılık,
 • Kontrol zorluğu,
 • Rekabet.

31. Soru

Halkla ilişkilerin faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

 • Kurum dışı iletişim
  • Kurumsal halkla ilişkiler
  • Medya ile iletişim
 • Kurum içi iletişim
 • Kamu ile iletişim
  • Çevreyi takip
  • Etkinlik yöntemi
  • Yazı, yayım ve materyal
 • Karma ilişkiler
  • Kriz yönetimi
  • Stratejik iletişim
  • Finans çevreleriyle-yatırımcılarla ilişkiler
 • Diğer

32. Soru

Halkla ilişkiler kavramının, benzerlikleri olduğu kadar ayrıldıkları yönleri çok daha fazla olan diğer yakın kavramlar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler kavramının bir çok tanımı yapılmasına karşın günümüzde hala kendisine yakın kavramlarla karıştırılmaktadır. Tanıtma, insan ilişkileri, pazarlama, propaganda, reklamcılık ve özellikle iletişim kavramlarıyla eş değer olarak algılanmaktadır. Bu kavramlarla benzerlikleri olduğu kadar ayrıldıkları yönleri çok daha fazladır.


33. Soru

Halkla ilişkilerin en kısa ve net tanımı nedir?

Cevap

 “Halkla ilişkiler bir tanıma ve tanıtma sanatıdır”.


34. Soru

Tanıtım, ne şekilde tanımlanmaktadır?

Cevap

Tanıtım, “bir kişi, topluluk veya kurum tarafından belirlenmiş olan yöntem, teknik ve iletişim araçlarından yararlanılarak hedef gruplar üzerinde durum veya olayın aydınlatılması süreci yada bir tutum yada davranışa yöneltmek amacıyla yapılmış olan bilinçli bir etkinlik” şeklinde tanımlanmaktadır.


35. Soru

Tanıtımın etkili olabilmesi için hangi ilkelere uygun olmalıdır?

Cevap

Tanıtımın etkili olabilmesi için aşağıda açıklanan ilkelere uygun olmalıdır:

 • Tanıtım hedef grupa hitap etmelidir
 • Tanıtım marka imajı ile tutarlı olmalıdır
 • Tanıtımda duygusal cazibe ile rasyonel cazibe birlikte kullanılmalıdır.

36. Soru

Halkla ilişkilerin, işletmenin çevresinde yer alan kişi ve kuruluşlarla ilgili temel amacı nedir?

Cevap

İşletmenin çevresinde yer alan kişi ve kuruluşlarla uyumlu ve olumlu ilişkiler kurarak toplumla bütünleşmesini sağlamak halkla ilişkilerin temel amacıdır.


37. Soru

İnsan ilişkileri ile halkla ilişkiler yaklaşımlarında iç içe geçen eylemler nelerdir?

Cevap

İnsan ilişkileri yaklaşımı, “mutlu insan” yaratmaya çalışırken, halkla ilişkilerde “mutlu çevre” yaratma çabasındadır. Bu iki eylem aslında iç içe geçmiş durumdadır. Her ikisinde de insan davranışı, kişilik yapısı, grup dinamiği, liderlik ve iletişim konularına önem verilmektedir. 


38. Soru

Amaç ve araçlar yönünden birbirine yakınmış gibi görünen insan ilişkileri ve halkla ilişkilerin ayrıldıkları nokta nedir?

Cevap

Amaç ve araçlar yönünden birbirine yakınmış gibi görünen insan ilişkileri ve halkla ilişkilerin ayrıldıkları nokta hedef kitleden kaynaklanmaktadır. İnsan ilişkileri, daha çok işletme içi davranışları incelerken, halkla ilişkiler daha çok işletme dışında yer alan kişi ve kuruluşlarla olan ilişkileri kapsamaktadır.


39. Soru

Reklam ve halkla ilişkiler kavramlarının arasındaki farklılık hangi konuda ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Reklam ve halkla ilişkilerin ulaşmak istedikleri hedefler ne kadar aynı gibi görünsede, iki eylem arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu iki kavram arasındaki en önemli farklılık, belirli bir tüketici kitlesi tarafından izlenen, okunan veya dinlenen bir mesaj üzerinde bir işletmenin ne kadar etkili olup olmadığı konusunda ortaya çıkmaktadır.


40. Soru

Reklam nedir?

Cevap

Reklam, halkın bilgilendirilmesi ve bu sayede mal yada hizmetin satın alınması ve ikna edilmesi için kullanılan araçların tamamına denilmektedir. Diğer bir ifade ile, belirli bir ücret karşılığında, bir organizasyonun kitle iletişim araçları yardımıyla, hedef pazara fikirlerini, mal ve hizmetlerini tanıtmasıdır.


41. Soru

Reklam ve halkla ilişkilerin ulaşmak istedikleri hedefler açısından, bu iki kavram arasında ne tür farklılıklar bulunmaktadır?

Cevap

Kitle iletişime dayanan (radyo, televizyon, gazete, dergi, doğrudan postalama ve billboards gibi) çeşitli iletişim yöntemlerinin kulanıldığı reklamda, analiz ve yaratıcılık kararı etkileyen iki önemli unsur olarak görülmektedir. Analiz, hedef kitleye hangi medya kanalları ile ulaşılacağını belirlerken, yaratıcılık, ürün imajını görsellik ve müzik ile destekleyerek yükseltmeyi hedeflemektedir. Halkla ilişkilerde ise, medya aracılığıyla kendi okuyucusu, dinleyicisi yada izleyicisi tarafından ilgi görüleceği düşünülen ve haber değeri olan haberleri yada mesajları kabul eder ve yayınlar. Bu nedenle söz konusu iki pazarlama aracı üzerinde ayrı ayrı durmak gerekmektedir.


42. Soru

Satış geliştirme, hangi kitleyi etkilemeye yönelik gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Satış geliştirme, nihai tüketiciler, aracılar ve işletmenin satış gücü olmak üzere üç hedef kitleyi etkilemeye yönelik gerçekleştirilmektedir.


43. Soru

Satış geliştirme faaliyetleri içinde ne tür teşvikler örnek olarak verilebilir?

Cevap

Satış geliştirme faaliyetleri arasında genellikle, armağanlar, ekstra ürünler, fiyat indirimleri, biriktirilen kuponlar karşılığında maddesel teşvikler sayılabilir.


44. Soru

Propaganda nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Propaganda, bireylerin veya grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirmek, denetim altına almak veya değiştirmek üzere iletişim araçlarından yararlanarak bireylerin veya grupların bir durum karşısında tepkilerinin, kendi belirledikleri amaçları doğrultusunda uygun tepkiler vereceklerini umarak gerçekleştirmiş oldukları bilinçli bir girişim olarak tanımlanabilir.


45. Soru

Propaganda’nın özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Propaganda’nın özelliklerini açıklamak gerekirse;

 • Propaganda bilinçli bir çabadır,
 • Başka bireylerin ve grupların tutumları üzerinde kontrol kurmak ve bunları değiştirmek ister,
 • Propaganda, grupları ve kitleleri hedef alır.

46. Soru

Halkla ilişkiler, reklam ve propaganda arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler, reklam ve propaganda arasındaki farklar, ilgili ünitenin (S.57, Tablo 4.3)’de verilmiştir.


47. Soru

Bir örgüt ya da kuruluşla ilgili olarak duyurum, ne tür bir eylem olarak açıklanabilir?

Cevap

Duyurum, bir örgüt ya da kuruluşla ilgili olarak kitle iletişim araçlarında belli bir karşılık ödemeden olumlu bir tanıtma ve benimsetme eylemi olarak açıklanabilir.


48. Soru

Halkla ilişkiler ve duyurum arasındaki farklılıkları açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler ve duyurum arasında benzerlikler olsa da aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıda bu farklar açıklanmaya çalışılmıştır;

 • Duyurum, bir örgüt ile ilgili olarak belli konuların seçilerek kamuya iletilmesidir. Duyurum için belli bir durumun, bir olayın ortaya çıkması beklenir. Halkla ilişkilerde böyle bir bekleme ve seçim söz konusu değildir.
 • Duyurum, bir bilgiye dayanılarak yapılır. Sonuç olarak görülür. Sonuçları denetlemek şansı her zaman olmayabilir, konuya göre iyi yada kötü olabilir. Davranışlar, tanıtımın iyi yada kötü olmasında önemli bir yer tutmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetleri de kişilerin, örgütlerin malları ve hizmetlerin davranışları ile yakından ilgilenmektedir.
 • Duyurum ile verilmek istenilen imaj belli bir bilgiye dayanır. Eğer bu bilgi eksikse eksik bir imaj oluşmasına neden olur. Duyurum, yeterli, yanlış, yazılı yada güven içermeyen bilgilerle yapılırsa birbirinden farklı imajlar ortaya konur.

49. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde, hedef kitlede kabul görebilmek ve anlayış yaratabilmek için yapılacak tüm çalışmaları kapsayacak aşamalar nelerdir?

Cevap

Bu çalışmaları kapsayacak 4 aşama bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Halkla ilişkiler sorununun saptanması,
 2. Planlama ve Programlama,
 3. Eylem ve İletişim,
 4. Değerlendirme’dir.

50. Soru

Halkla ilişkiler biriminin, otel içindeki yeri nerede olmalıdır? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler biriminin, otel içindeki yeri nerede olmalıdır sorusu “tepe yönetimine en yakın yerde olmalıdır” biçiminde yanıtlanması gerekmektedir. Halkla ilişkiler birimi sadece yönetim kademesiyle değil aynı zamanda pazarlama, müşteri ilişkileri, reklam ve endüstriyel ilişkiler gibi birimlerle de ilişkilerini geliştirmek durumundadır ve her daim iletişim içinde olmalıdır.


51. Soru

Otel işletmelerinin hedef kitlesi kaça ayrılmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinin hedef kitlesi de diğer işletmelerde olduğu gibi hem iç hem de dış hedef kitle olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşletme ile ilgili olarak yapılan işlerde iletişim halinde bulunan otelin ortakları, yönetici ve personel iç hedef kitleyi, işletme ile zorunlu bağlantısı olmayan müşteriler, medya, holdingler, siyasi partiler, eğitim kuruluşları ve dernekler dış hedef kitleyi oluşturmaktadır.


52. Soru

Otel işletmelerinde, Halkla ilişkiler biriminin oluşturulmasının avantajları nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinde, Halkla ilişkiler biriminin oluşturulmasının bir takım avantajları bulunmaktadır. Aşağıda bu avantajlar sırlanmakatadır:

 • Halkla ilişkiler sorumlusu ve yönetim kademesi birbirini tanır,
 • Halkla ilişkiler sorumlusu otelin çalışma alanı ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, otel içinde iletişim ağını kolaylıkla oluşturmalı ve bilgiye en kısa sürede ulaşabilir düzeyde olmalıdır.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, acil durumlar karşısında hızlı ve süratli bir biçimde kararlar verebilir.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, yönetime günlük önerilerde bulunabilecek güçlü bir konumdadır.

53. Soru

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kullanabilecekleri iletişim araçlarını ne şekilde sınıflandırabiliriz?

Cevap

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kullanabilecekleri iletişim araçlarını kurum içi ve kurum dışına yönelik iletişim araçları olarak sınıflandırabiliriz.


54. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerin tanımını yapınız.

Cevap

Kurum içi halkla ilişkiler, çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesi, işletme faaliyetlerinin çalışanlara tanıtılması, örgüt politika ve stratejilerinin tüm personele benimsetilmesi ve onların desteğinin sağlanması, yatay ve dikey haberleşmenin sağlanması, kurumsal motivasyonun arttırılmasına ilişkin bir iletişim biçimidir.


55. Soru

Kurum içi iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Kurum içi iletişim araçları şunlardır:

 • İnternet İletişimi
 • İntranet
 • Lobicilik
 • Eğitim
 • Dergiler
 • Mektuplar
 • Duyuru Panoları
 • Afiş Panoları ve Bültenler
 • El Kitapçığı
 • Yıllık Faaliyet Raporları

56. Soru

Kurum dışı iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Kurum dışı iletişim araçları şunlardır:

 • Medya İlişkileri
  • Basın bildirileri
  • Basın Konferansları
  • Özel Medya Yorumcuları
 • Kitaplar
 • Toplantılar
 • Konferans ve Seminerler
 • Sponsorluk
 • Organizasyon Faaliyetleri
  • Açılış törenleri
  • Festival ve Yarışmalar
  • Ödül verilmesi
  • Fuarlara katılma

57. Soru

 Basına dağıtımı yapılacak olan broşürler hangi konuları kapsamalıdır?

Cevap

 Basına dağıtımı yapılacak olan broşürler aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

 • İşletmenin genel dizaynı ve görünümü
 • Sunulan hizmetler ve müşterilerin faydalanacakları alanlar (restoranlar, banketler, mağazalar, barlar, diskolar gibi)
 • İşletmenin şehir içindeki konumu
 • Belirli merkezlere olan konumu (üniversite, hastane, askeri birlikler, kamu binaları gibi)
 • İşletmenin hava alanına olan mesafesi
 • Eğer kıyı yada resort otel ise plaj, kayak alanı gibi alanlara olan uzaklığı
 • İşletmenin turistik çekim bölgelerine ve iş merkezlerine olan uzaklığı (şehir otelleri için)
 • Işletmenin rakiplerine göre farklılaştırdığı hizmetler ve olanaklar
 • Mimari özellikleri
 • Oteldeki özellikli restoranlar, gece kulüpleri, eğlence imkanları ve otelin genel atmosferi
 • Kral dairesi yada lüks odaların görünümü
 • Kaliteli yiyecek-içecek birimleri (yöresel yada etnik mutfaklar)
 • Rekreasyon olanakları
 • Otopark olanakları (kapasite, tip, kapalı garaj, müşteriler için ücretsiz yada ücretli ise miktarı)
 • Farklı mimari özellikler

58. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan sponsorluğun, işletmeye sağladığı avantajlar nelerdir?

Cevap

Sponsorluk işletmeye önemli avantajlar sağlar. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Medya ile ilişkileri sağlar. İşletmenin adının yada logosunun medyada sponsorluk faaliyetleri kapsamında yer alması işletmenin tanıtım için harcayacağı paradan daha az bir maliyetle sağlanmış olur.
 • Müşteri ilişkilerini güçlendirir. Sponsorluk için yapılan etkinlikler dolayısıyla yapılan davetler işletmenin müşteriler ile olan ilişkisini güçlendirir.
 • Bölgesel sponsorluk faaliyetleri sayesinde bölge toplumu ile olan ilişkileri güçlendirir.
 • İşletme çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltir.
 • Tanıtım fırsatlarının gözden geçirilmesini sağlar.

59. Soru

İşletmelerin Sponsorluk yapma nedenlerini kaç grupta toplamak mümkündür ve bu işletmelerin Sponsorluk yapma nedenlerini maddeler halinde açıklayınız.

Cevap

İşletmelerin Sponsorluk yapma nedenlerini 3 grupta toplamak mümkündür. Aşağıda bu gruplar ve işletmelerin Sponsorluk yapma nedenleri açıklanmıştır:

 1. Sponsorluğun Halkla İlişkiler Amaçları
  • Kurum kimliğini pekiştirmek,
  • İşletmenin adını hedef gruplara duyurmak,
  • İşletme imajını pekiştirmek,
  • Halkın iyi niyetini kazanmak,
  • Medyanın ilgisini çekmek,
  • Kurum içi ilişkileri geliştirmek ve eğlence imkanları oluşturmak,
 2. Sponsorluğun Reklam Amaçları
  • Medyada reklamı yasak olan ürünleri duyurmak,
  • Ürünleri desteklemek,
  • Başka reklam imkanlarını kullanmak,
 3. Sponsorluğun Pazarlama Amaçları
  • Pazarlama politikasında değişiklik oluşturmak,
  • Yeni bir ürün tanıtmak,
  • Ürün kullanımını desteklemek,
  • Satıcıları desteklemek,
  • Uluslararası pazarlama faaliyetlerine katkı sağlamak.

1. Soru

Halkla ilişkiler kavramının tanımı, kapsamı ve amacı nedir?

Cevap

Tanım: Halkla İlişkiler, bir örgüt ya da işletmenin ve üretilen mal ve hizmetlerin kamu ya da üçüncü kişiler nezdinde olumlu bir imaj yaratmak ve geliştirmek üzere kullanılan dolaylı tanıtım aracı olarak ifade edilebilir.

Kapsam: Halkla ilişkiler kavramı, otel ve seyahat işletmelerinin diğer işletmelerle ve kişilerle olan ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek üzere kullanmış olduğu tüm etkinlikleri kapsamaktadır.

Amaç: Halkla ilişkiler, bir işletme için imaj yaratmak, bu imajı sürdürmek ve oluşan olumsuz bir imajı düzeltmek için tasarlanır ve uygulanmaya konulur. Başarılı bir medya mesajı ile hedeflenen pazara ulaşarak satışları arttırmak ve işletmenin devamlılığı için karını arttırmak mümkündür.

2. Soru

Turizm sektöründe halkla ilişkiler faaliyetleri nasıl kullanılmaktadır?

Cevap

Turizm sektöründe halkla ilişkiler faaliyetleri, reklam ve satış geliştirme etkinliğini arttırmak ve desteklemek üzere ülkenin sahip olduğu turizm yöresi, turizm işletmesi ve turizm ürünü ile ilgili olarak olumlu bir imaj yaratmak üzere kullanılmaktadır.

3. Soru

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin işletmeler açısından başlıca hedefleri nelerdir?

Cevap

Basınla İlişkiler: İşletme ile ilgili olarak önemli haberlerin basında yer almasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.

Ürünün tanıtılması: İşletmenin sunmuş olduğu bir ürünün kamuoyuna tanıtılması ve duyurulmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. Örneğin, yenilenen bir otel, bazı özel faaliyetler, yeniden tasarlanan ürünler gibi.

İşletme içi iletişim: İşletmenin kendi çalışanlarına yönelik iletişim faaliyetlerini kapsamaktadır. Örneğin, işletme içi haberlerle ilgili yayınlar gibi.

Lobicilik: İşletmenin faaliyet alanları ile ilgili olarak çıkartılacak yasa ve yönetmelikleri düzenleyen kişi ve kuruluşlarla olan ilişkileri kapsamaktadır.

Danışma: İşletmenin yer aldığı çevrede meydana gelebilecek çevre sorunlarına ilişkin yerel ve merkezi yönetime tavsiyelerde bulunmak ile ilgili faaliyetlerdir.

4. Soru

Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Birliği ve İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü kuruluşları halkla ilişkiler kavramını nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Birliği: Halkla ilişkiler, eğitim, istekler yaparak ve bu eğilimlerin doğuracağı sonuçları tahmin ederek, yöneticilere hem kamu hem de işletme yararına faaliyetler düzenlediğinde danışmanlık yapan bir sanat ve sosyal bilim dalıdır.

İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü: Halkla İlişkiler bir kuruluş ve hedef kitlesi arasında meydana gelen iyi niyet ve karşılıklı anlayışa dayanan ilişkileri oluşturmaya yönelik önceden planlanmış çabalardır.

5. Soru

Halkla ilişkileri diğer tanıtım faaliyetlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

Düşük maliyet: Halkla ilişkiler çalışmalarının en önemli avantajı, ulaşılan her kişi için yapılan harcamaların daha az maliyetli olmasıdır. Birçok halkla ilişkiler faaliyeti, neredeyse hiç harcama yapmadan yapılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, küçük işletmeler sunmuş oldukları mal ve hizmetlerin imajını oluşturmak ve güçlendirmek için halkla ilişkileri ucuz bir tanıtım aracı olarak kullanmaktadırlar.

Hedef kitlenin belirli olması: Halkla ilişkiler hedef kitleyi doğru olarak belirlemişse ve doğru medya araçlarını kullanabilirse, belirli bir özel hedef kitle üzerinde yoğunlaşarak olumlu sonuçlar elde edebilir.

İnandırıcılık: Birçok halkla ilişkiler şeklindeki haberlerin ticari bir kaynaktan gelmemesi ve reklam niteliği taşımaması nedeniyle daha inandırıcı olarak algılanmaktadır.

Kontrol zorluğu: Bir işletme halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda medyada yer alan ya da alacak olan haberlerin kontrolünü sağlamakta güçlük çekebilir. Örneğin, basına yayınlanmak üzere verilen bir haberin yayın sırası konusunda kontrolü sağlayamadığı için, eksik şeklinde yayınlanmış bir haberden dolayı vermek istediği mesajı veremeyebilir hatta verilmek istenilen mesajın tam tersi bir mesaj olarak da verilmiş olabilir. Halkla ilişkilerin en önemli dezavantajlarından bir tanesidir.

Rekabet: İşletmeler medyada sınırlı boşluklarda yer alabilmek için diğer işletmelere göre daha çarpıcı ve önemli bir nitelik taşıyan haberlerle yer almak zorundadırlar. Diğer işletmelerle bu konuda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır.

6. Soru

Halkla ilişkilerin faaliyet alanlarını örneklerle açıklayınız.

Cevap

Kurum dışı iletişim: Medyayla ilişkiler (Ulusal, uluslararası, yerel medyalarla ve çalışanlarıyla iletişim ve ilişki kurmak)

Örnek: Medyalar için; gezi, toplantı, resepsiyon, bülten vb. düzenlemek

Kurum içi iletişim:(Yönetici, çalışan ve ortaklarla iletişim)

Örnek: Kurum içi yazışmalar, telefon, dergiler, dedikodu toplantı ve görüşmeler

Kamu ile iletişim: Çevreyi takip (Ekonomik, politik, sosyal, teknolojik çevreyi izlemek)

Örnek: Sektördeki gelişmeleri izlemek ve düzenlemek

Karma ilişkiler: Kriz yönetimi (Kriz öncesi, kriz dönemi ve sonrasında açık ve dürüst iletişimde bulunmak)

Örnek: Kurum içi veya dışındaki sebeplerden dolayı ortaya çıkan olağanüstü durumları karşılamak, plan hazırlamak, prova yapmak.

7. Soru

Halkla ilişkiler kavramıyla karıştırılan tanıtma, propaganda ve duyurum kavramlarının başlıca tanımları nelerdir?

Cevap

Tanıtım, “bir kişi, topluluk veya kurum tarafından belirlenmiş olan yöntem, teknik ve iletişim araçlarından yararlanılarak hedef gruplar üzerinde durum veya olayın aydınlatılması süreci ya da bir tutum ya da davranışa yöneltmek amacıyla yapılmış olan bilinçli bir etkinlik” şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun yanında tanıtım belirli özelliklere dayanır.

 • Tanıtım hedef gruba hitap etmelidir
 • Tanıtım marka imajı ile tutarlı olmalıdır
 • Tanıtımda duygusal cazibe ile rasyonel cazibe birlikte kullanılmalıdır. İşletmede yapılan ve yapılacak olanların kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. Halkla ilişkiler fonksiyonu içinde tanıtıma özel bir yer verilmesi gerekmektedir.

Propaganda, bireylerin veya grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirmek, denetim altına almak veya değiştirmek üzere iletişim araçlarından yararlanarak bireylerin veya grupların bir durum karşısında tepkilerinin, kendi belirledikleri amaçları doğrultusunda uygun tepkiler vereceklerini umarak gerçekleştirmiş oldukları bilinçli bir girişim olarak tanımlanabilir. Propaganda aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

 • Propaganda bilinçli bir çabadır,
 • Başka bireylerin ve grupların tutumları üzerinde kontrol kurmak ve bunları değiştirmek ister,
 • Propaganda, grupları ve kitleleri hedef alır.

Duyurum, bir örgüt ya da kuruluşla ilgili olarak kitle iletişim araçlarında belli bir karşılık ödemeden olumlu bir tanıtma ve benimsetme eylemi olarak açıklanabilir. Duyurumun başlıca özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Duyurum, bir örgüt ile ilgili olarak belli konuların seçilerek kamuya iletilmesidir. Duyurum için belli bir durumun, bir olayın ortaya çıkması beklenir. Halkla ilişkilerde böyle bir bekleme ve seçim söz konusu değildir.
 • Duyurum, bir bilgiye dayanılarak yapılır. Sonuç olarak görülür. Sonuçları denetlemek şansı her zaman olmayabilir, konuya göre iyi ya da kötü olabilir. Davranışlar, tanıtımın iyi ya da kötü olmasında önemli bir yer tutmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetleri de kişilerin, örgütlerin malları ve hizmetlerin davranışları ile yakından ilgilenmektedir.
 • Duyurum ile verilmek istenilen imaj belli bir bilgiye dayanır. Eğer bu bilgi eksikse eksik bir imaj oluşmasına neden olur. Duyurum, yeterli, yanlış, yazılı ya da güven içermeyen bilgilerle yapılırsa birbirinden farklı imajlar ortaya konur.
8. Soru

Halkla ilişkiler sürecini iletişim ve işletme açısından açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler bir iletişim sürecidir. Bir işletmenin çevresini tanıması, kendisini çevreye tanıtabilmesi için planlı ve programlı bir biçimde yürütülebilmesi için iletişim çabaları içinde olması gerekmektedir.

9. Soru

Bir işletmenin çevrede kabul görebilmesi için halkla ilişkiler süreci büyük önem arz eder. Bu bağlamda halkla ilişkiler süreci işletmeler açısından hangi adımları içerir?

Cevap

 1. Halkla ilişkiler sorununun saptanması: Bu aşamada sadece nelerin yapılması gerektiği değil aynı zamanda nelerin yapılabileceği de ortaya konulacaktır. Sorunu saptamak için Halkla ilişkiler kampanyasının planlanması ve çevre ile ilgili bilgilerin toplanması gerekmektedir.
 2. Planlama ve Programlama: Sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin kararlar bu aşamada verilmektedir. Amaçlar ve hedef kitleyi belirlemek sorunun çözümlenmesinde çok önemlidir. Faaliyet ve iletişim programları belirlenmeli ve yapılacak çalışmaların ön değerlendirmesi yapılmalıdır.
 3. Eylem ve İletişim: Faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışacak kişi ve sorumluları belirlemek bu aşamada yapılmaktadır. Neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin kararlar verilir. Yapılacak çalışmalara ilişkin bütçenin hazırlanması bu aşamada gerçekleştirilir.
 4. Değerlendirme: Halkla ilişkiler faaliyetleri sonucunda elde edilen çözümler ile ilgili olarak değerlendirme işlemi yapılmaktadır.
10. Soru

Halkla ilişkiler biriminin otel işletmelerindeki konumu nasıldır?

Cevap

Halkla ilişkiler biriminin, otel içindeki yeri nerede olmalıdır sorusu “tepe yönetimine en yakın yerde olmalıdır” biçiminde yanıtlanması gerekmektedir. Halkla ilişkiler birimi sadece yönetim kademesiyle değil aynı zamanda pazarlama, müşteri ilişkileri, reklam ve endüstriyel ilişkiler gibi birimlerle de ilişkilerini geliştirmek durumundadır ve her daim iletişim içinde olmalıdır.

11. Soru

Otel işletmelerinde hedef kitle kavramını açıklayınız.

Cevap

Otel işletmelerinin hedef kitlesi de diğer işletmelerde olduğu gibi hem iç hem de dış hedef kitle olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşletme ile ilgili olarak yapılan işlerde iletişim halinde bulunan otelin ortakları, yönetici ve personel iç hedef kitleyi, işletme ile zorunlu bağlantısı olmayan müşteriler, medya, holdingler, siyasi partiler, eğitim kuruluşları ve dernekler dış hedef kitleyi oluşturmaktadır.

12. Soru

Otel işletmelerinde halkla ilişkiler birimi bulundurmanın avantajları nelerdir?

Cevap

 • Halkla ilişkiler sorumlusu ve yönetim kademesi birbirini tanır,
 • Halkla ilişkiler sorumlusu otelin çalışma alanı ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, otel içinde iletişim ağını kolaylıkla oluşturmalı ve bilgiye en kısa sürede ulaşabilir düzeyde olmalıdır.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, acil durumlar karşısında hızlı ve süratli bir biçimde kararlar verebilir.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, yönetime günlük önerilerde bulunabilecek güçlü bir konumdadır.
13. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde iletişim araçları nasıl seçilir?

Cevap

Bir turizm işletmesi için tanıtım kampanyasında kullanılmak üzere birçok halkla ilişkiler aracından yararlanmak söz konusudur. Halkla ilişkilerde kullanılacak olan iletişim araçlarının seçimi ulaşılması beklenilen hedef kitleye göre değişiklik göstermektedir.

14. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim araçları nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kullanabilecekleri iletişim araçlarını kurum içi ve kurum dışına yönelik iletişim araçları olarak sınıflandırabiliriz.

15. Soru

Kurum içi iletişim araçları hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap

Kurum içi halkla ilişkiler, çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesi, işletme faaliyetlerinin çalışanlara tanıtılması, örgüt politika ve stratejilerinin tüm personele benimsetilmesi ve onların desteğinin sağlanması, yatay ve dikey haberleşmenin sağlanması, kurumsal motivasyonun arttırılmasına ilişkin bir iletişim biçimidir.

16. Soru

Halkla ilişkileri yürütmek için kullanılan kurum içi iletişim araçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

İnternet İletişimi: İnternet iletişim çağı, birçok iletişim araçlarına öncülük etmiştir. Bunlar e-posta, sesli posta, kurum içinde yapılmış yerel ağlar örnek olarak verilebilir.

İntranet: İşletme içi iletişimi etkili hale getiren ve hızlandıran iletişim kanallarından bir tanesi de intranettir. Kurum içinde kurulan yerel bir ağ sayesinde çalışanlarla iletişim kurulabilmesi açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Lobicilik: Lobicilik faaliyetleri halkla ilişkilerin önemli bir koludur. Devlet ya da kanun yapıcıları ve uygulayıcıları etkilemeye yönelik faaliyet gösteren bir kavramdır.

Eğitim: Bir Turizm işletmesinin sunmuş olduğu hizmetler ve ürünlerin tanıtımında hedef guruplara yönelik olarak yapılan eğitim programları oldukça yararlı araçlardır. Otel işletmelerinin kendilerini tanıtmak amacıyla okullara kendi logolarını taşıyan eğitim araçları vermeleri örnek olarak verilebilir.

Dergiler: Birçok otel işletmesi ve seyahat işletmesi mevcut ve potansiyel müşterilere yönelik kendi dergilerini yayınlarlar. Bu yayınlar kurumla iletişimi sağladığı gibi işletmenin çevresiyle de iletişiminde önemli işleve sahiptir. Bu tür dergiler aylık ya da bir kaç aylık periyodlar şeklinde çıkar ve gazetelerden daha çok sayfa içerirler.

Mektuplar: Üst düzey yöneticilerin bilgilendirmek amacıyla, iş görenlere yönelik yazmış olduğu mektuplardır. Çalışanların evlerine, onların adına yazılmış mektupların gitmesi, çalışanları ve özellikle de ailelerini önemsediği şeklinde algılanmaktadır.

Duyuru Panoları: İşletmede herkesin görebileceği belirli yerlere konulan bu panoların etkili olabilmesi için panolardaki bilgilerin güncellenmesi, renkli kağıtlar kullanılması ve fotoğraflarla desteklenmesi gerekir. Bu panolarda, çalışanlara yönelik günlük yemek menüleri, tatil günleri ile ilgili bilgiler yer alabilir.

Afiş Panoları ve Bültenler: Afişler belirli sloganlar ve çizgilerle kişilerin ilgi ve dikkatini çekmek üzere hazırlanırlar. Bültenler daha çok konuyla ilgili olan kişilerin dikkatlerine sunulan çalışmalar olarak adlandırılabilir. Konularla ilgili değişik bilgilere, güncel verilere ve olaylara yer verilmektedir. Bültenler işletme ile ilgili haberleri çalışanlara ve işletme dışında ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştıran araçlardır. Konferans, seminer, düğün, nişan, anma günü, açılış gibi etkinliklere ilişkin yer ve tarih belirtilerek ilgili kişilere haber verme özelliği taşımaktadır.

El Kitapçığı: El kitapçığı, işletmeye yeni başlayan personele işletmeyi çok yönlü olarak tanıtan, hak ve sorumluluklarını gösteren kitapçıktır.

Yıllık Faaliyet Raporları: Çalışanların çoğu işletmenin nasıl işlediği ve yönetimin neler düşündüğüne ilişkin konuları merak ederler. Belirli dönemlerde yayınlanan bu raporlar, çalışanların işletmelerini her yönüyle tanımalarına olanak tanır. İşletmenin mali yapısı, kar/zarar gibi tabloları işletmede ideal bir ortam oluşturur.

17. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan kurum dışı iletişim araçlarından olan medya ilişkileri hangi yollarla kurulur?

Cevap

Medya ilişkileri yolu ile geniş kitlelere hitap etmek mümkün hale gelir. Bu çeşitli yollarla sağlanabilir:

 1. Basın bildirileri: Basın bildirileri medya ilişkilerinde en çok kullanılan iletişim aracıdır. Yeni bir ürünün tanıtılmasında ya da işletmenin başarısının duyurulmasında kullanılır. Tanıtımın etkili olabilmesi için basın bildirileri ve basına dağıtılacak broşürler ile ilgili olarak bir takım temel ilkeler bulunmaktadır. Basına dağıtımı yapılacak olan broşürler aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

İşletmenin genel dizaynı ve görünümü

Sunulan hizmetler ve müşterilerin faydalanacakları alanlar (restoranlar, banketler, mağazalar, barlar, diskolar gibi)

 • İşletmenin şehir içindeki konumu
 • Belirli merkezlere olan konumu (üniversite, hastane, askeri birlikler, kamu binaları gibi)
 • İşletmenin hava alanına olan mesafesi
 • Eğer kıyı ya da resort otel ise plaj, kayak alanı gibi alanlara olan uzaklığı
 • İşletmenin turistik çekim bölgelerine ve iş merkezlerine olan uzaklığı (şehir otelleri
 • için)
 • İşletmenin rakiplerine göre farklılaştırdığı hizmetler ve olanaklar
 • Mimari özellikleri
 • Oteldeki özellikli restoranlar, gece kulüpleri, eğlence imkânları ve otelin genel atmosferi
 • Kral dairesi ya da lüks odaların görünümü
 • Kaliteli yiyecek-içecek birimleri (yöresel ya da etnik mutfaklar)
 • Rekreasyon olanakları
 • Otopark olanakları (kapasite, tip, kapalı garaj, müşteriler için ücretsiz ya da ücretli ise miktarı)
 • Farklı mimari özellikler
 1. Basın Konferansları: Bu yöntem kamuya duyurulmak istenilen önemli bir olay gerçekleştiğinde kullanılır. İşletme ile medya arasında iki yönlü iletişimin sağlanması için önemli bir fırsat olarak görülmelidir.
 2. Özel Medya Yorumcuları: Medya araçları turizm sektörü ile ilgili olarak ya da turizm sektörünü yakından etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında bunu haber yaparak uzman kişilerden bu konu ile ilgili olarak bilgi almak isteyebilir. Bu açıdan turizm işletmelerinde kendi alanlarında yorum ve açıklama yapabilecek uzman kişilerin istihdam etmeleri oldukça yararlı olabilir. Örnek vermek gerekirse, bir tur operatörüne bir bölgede meydana gelen bir kasırganın yaratabileceği sonuçlar konusunda bölgesel bir gazete yorum yaptırmak isteyebilir.
18. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından olan sponsorluk işletmelere ne gibi faydalar sağlar?

Cevap

Sponsorluk işletmeye önemli avantajlar sağlar. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Medya ile ilişkileri sağlar. İşletmenin adının ya da logosunun medyada sponsorluk faaliyetleri kapsamında yer alması işletmenin tanıtım için harcayacağı paradan daha az bir maliyetle sağlanmış olur.
 • Müşteri ilişkilerini güçlendirir. Sponsorluk için yapılan etkinlikler dolayısıyla yapılan davetler işletmenin müşteriler ile olan ilişkisini güçlendirir.
 • Bölgesel sponsorluk faaliyetleri sayesinde bölge toplumu ile olan ilişkileri güçlendirir.
 • İşletme çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltir.
 • Tanıtım fırsatlarının gözden geçirilmesini sağlar.
19. Soru

Sponsorluğun pazarlama amaçları nelerdir?

Cevap

 • Pazarlama politikasında değişiklik oluşturmak,
 • Yeni bir ürün tanıtmak,
 • Ürün kullanımını desteklemek,
 • Satıcıları desteklemek,
 • Uluslararası pazarlama faaliyetlerine katkı sağlamak.
20. Soru

Halkla ilişkiler kavramı, ne tür etkinlikleri kapsamaktadır?

Cevap

Halkla ilişkiler kavramı, otel ve seyahat işletmelerinin diğer işletmelerle ve kişilerle olan ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek üzere kullanmış olduğu tüm etkinlikleri kapsamaktadır.

21. Soru

Bir otel işletmesi için, halkla ilişkiler çalışmaları ne olarak düşünülmelidir?

Cevap

Halkla ilişkiler çalışmaları bir otel işletmesi için geleceğe yapılan yatırım olarak düşünülmelidir.

22. Soru

Halkla İlişkiler,dolaylı tanıtım aracı olarak ne şekilde ifade edilebilir?

Cevap

Halkla İlişkiler, bir örgüt ya da işletmenin ve üretilen mal ve hizmetlerin kamu yada üçüncü kişiler nezdinde olumlu bir imaj yaratmak ve geliştirmek üzere kullanılan dolaylı tanıtım aracı olarak ifade edilebilir.

23. Soru

İşletmeler, halkla ilişkiler faaliyetlerini hangi amaçları gerçekleştirmek üzere tasarlamaktadırlar?

Cevap

İşletmeler, halkla ilişkiler faaliyetlerini iki amacı gerçekleştirmek üzere tasarlamaktadırlar. Bu amaçlardan birincisi, işletme yönetimi açısından önemlidir. Yöneticiler, halkın tepkilerini, eğilimlerini iyi analiz etmek durumundadırlar. Bu sayede, ürün, fiyat, reklam gibi çalışmalarda bu tür bilgileri kullanabilirler. İkinci amaç ise, işletmenin mevcut müşterileri ve potansiyel müşterileri için işletmenin amaçlarını öğrenme isteğinin karşılanmaya çalışılmasıdır.

24. Soru

Halkla ilişkiler fonksiyonu, işletmeler açısından ne tür yönetsel bir fonksiyondur?

Cevap

Halkla ilişkiler fonksiyonu, işletmenin çevresi ile uyumuna yardımcı olan ve çalışma ilişkilerini düzenleyen, sosyal ve ekonomik ilişkilerini destekleyen yönetsel bir fonksiyondur.

25. Soru

Halkla ilişkiler çalışmalarında ana amaç nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler çalışmalarında ana amaç, imaj yaratmaktır.

26. Soru

Halkla ilişkiler faaliyetleri, turizm sektöründe ne amaç üzerine kullanılmaktadır?

Cevap

Turizm sektöründe halkla ilişkiler faaliyetleri, reklam ve satış geliştirme etkinliğini arttırmak ve desteklemek üzere ülkenin sahip olduğu turizm yöresi, turim işletmesi ve turizm ürünü ile ilgili olarak olumlu bir imaj yaratmak üzere kullanılmaktadır.

27. Soru

Bir işletmede halkla ilişkiler faaliyetlerinin başlıca hedefleri nelerdir?

Cevap

Bir işletmede halkla ilişkiler faaliyetlerinin başlıca hedefleri şunlardır:

 • Basınla İlişkiler
 • Ürünün tanıtılması
 • İşletme içi iletişim
 • Lobicilik
 • Danışma
28. Soru

Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Birliği, halkla ilişkiler kavramını ne şekilde tanımlamıştır?

Cevap

Dünya Halkla İlişkiler Dernekleri Birliği’nin (World Assembly of Public Relations Associations) 1978 yılında yaptığı Meksika toplantısında halkla ilişkiler kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “Halkla ilişkiler, eğitim, istekler yaparak ve bu eğilimlerin doğuracağı sonuçları tahmin ederek, yöneticilere hem kamu hem de işletme yararına faaliyetler düzenlediğinde danışmanlık yapan bir sanat ve sosyal bilim dalıdır”.

29. Soru

İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü, halkla ilişkiler tanımını ne şekilde ifade etmiştir?

Cevap

İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü’nün yapmış olduğu halkla ilişkiler tanımı, “bir kuruluş ve hedef kitlesi arasında meydana gelen iyi niyet ve karşılıklı anlayışa dayanan ilişkileri oluşturmaya yönelik önceden planlanmış çabalar” olarak ifade edilmektedir.

30. Soru

Halkla ilişkiler diğer tanıtım araçlarından farklı olarak hangi özellikleri taşımaktadır?

Cevap

Halkla ilişkiler diğer tanıtım araçlarından farklı olarak bazı özellikler taşımaktadır. Bunlar:

 • Düşük maliyet,
 • Hedef kitlenin belirli olması,
 • İnandırıcılık,
 • Kontrol zorluğu,
 • Rekabet.
31. Soru

Halkla ilişkilerin faaliyet alanları nelerdir?

Cevap

 • Kurum dışı iletişim
  • Kurumsal halkla ilişkiler
  • Medya ile iletişim
 • Kurum içi iletişim
 • Kamu ile iletişim
  • Çevreyi takip
  • Etkinlik yöntemi
  • Yazı, yayım ve materyal
 • Karma ilişkiler
  • Kriz yönetimi
  • Stratejik iletişim
  • Finans çevreleriyle-yatırımcılarla ilişkiler
 • Diğer
32. Soru

Halkla ilişkiler kavramının, benzerlikleri olduğu kadar ayrıldıkları yönleri çok daha fazla olan diğer yakın kavramlar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler kavramının bir çok tanımı yapılmasına karşın günümüzde hala kendisine yakın kavramlarla karıştırılmaktadır. Tanıtma, insan ilişkileri, pazarlama, propaganda, reklamcılık ve özellikle iletişim kavramlarıyla eş değer olarak algılanmaktadır. Bu kavramlarla benzerlikleri olduğu kadar ayrıldıkları yönleri çok daha fazladır.

33. Soru

Halkla ilişkilerin en kısa ve net tanımı nedir?

Cevap

 “Halkla ilişkiler bir tanıma ve tanıtma sanatıdır”.

34. Soru

Tanıtım, ne şekilde tanımlanmaktadır?

Cevap

Tanıtım, “bir kişi, topluluk veya kurum tarafından belirlenmiş olan yöntem, teknik ve iletişim araçlarından yararlanılarak hedef gruplar üzerinde durum veya olayın aydınlatılması süreci yada bir tutum yada davranışa yöneltmek amacıyla yapılmış olan bilinçli bir etkinlik” şeklinde tanımlanmaktadır.

35. Soru

Tanıtımın etkili olabilmesi için hangi ilkelere uygun olmalıdır?

Cevap

Tanıtımın etkili olabilmesi için aşağıda açıklanan ilkelere uygun olmalıdır:

 • Tanıtım hedef grupa hitap etmelidir
 • Tanıtım marka imajı ile tutarlı olmalıdır
 • Tanıtımda duygusal cazibe ile rasyonel cazibe birlikte kullanılmalıdır.
36. Soru

Halkla ilişkilerin, işletmenin çevresinde yer alan kişi ve kuruluşlarla ilgili temel amacı nedir?

Cevap

İşletmenin çevresinde yer alan kişi ve kuruluşlarla uyumlu ve olumlu ilişkiler kurarak toplumla bütünleşmesini sağlamak halkla ilişkilerin temel amacıdır.

37. Soru

İnsan ilişkileri ile halkla ilişkiler yaklaşımlarında iç içe geçen eylemler nelerdir?

Cevap

İnsan ilişkileri yaklaşımı, “mutlu insan” yaratmaya çalışırken, halkla ilişkilerde “mutlu çevre” yaratma çabasındadır. Bu iki eylem aslında iç içe geçmiş durumdadır. Her ikisinde de insan davranışı, kişilik yapısı, grup dinamiği, liderlik ve iletişim konularına önem verilmektedir. 

38. Soru

Amaç ve araçlar yönünden birbirine yakınmış gibi görünen insan ilişkileri ve halkla ilişkilerin ayrıldıkları nokta nedir?

Cevap

Amaç ve araçlar yönünden birbirine yakınmış gibi görünen insan ilişkileri ve halkla ilişkilerin ayrıldıkları nokta hedef kitleden kaynaklanmaktadır. İnsan ilişkileri, daha çok işletme içi davranışları incelerken, halkla ilişkiler daha çok işletme dışında yer alan kişi ve kuruluşlarla olan ilişkileri kapsamaktadır.

39. Soru

Reklam ve halkla ilişkiler kavramlarının arasındaki farklılık hangi konuda ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Reklam ve halkla ilişkilerin ulaşmak istedikleri hedefler ne kadar aynı gibi görünsede, iki eylem arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu iki kavram arasındaki en önemli farklılık, belirli bir tüketici kitlesi tarafından izlenen, okunan veya dinlenen bir mesaj üzerinde bir işletmenin ne kadar etkili olup olmadığı konusunda ortaya çıkmaktadır.

40. Soru

Reklam nedir?

Cevap

Reklam, halkın bilgilendirilmesi ve bu sayede mal yada hizmetin satın alınması ve ikna edilmesi için kullanılan araçların tamamına denilmektedir. Diğer bir ifade ile, belirli bir ücret karşılığında, bir organizasyonun kitle iletişim araçları yardımıyla, hedef pazara fikirlerini, mal ve hizmetlerini tanıtmasıdır.

41. Soru

Reklam ve halkla ilişkilerin ulaşmak istedikleri hedefler açısından, bu iki kavram arasında ne tür farklılıklar bulunmaktadır?

Cevap

Kitle iletişime dayanan (radyo, televizyon, gazete, dergi, doğrudan postalama ve billboards gibi) çeşitli iletişim yöntemlerinin kulanıldığı reklamda, analiz ve yaratıcılık kararı etkileyen iki önemli unsur olarak görülmektedir. Analiz, hedef kitleye hangi medya kanalları ile ulaşılacağını belirlerken, yaratıcılık, ürün imajını görsellik ve müzik ile destekleyerek yükseltmeyi hedeflemektedir. Halkla ilişkilerde ise, medya aracılığıyla kendi okuyucusu, dinleyicisi yada izleyicisi tarafından ilgi görüleceği düşünülen ve haber değeri olan haberleri yada mesajları kabul eder ve yayınlar. Bu nedenle söz konusu iki pazarlama aracı üzerinde ayrı ayrı durmak gerekmektedir.

42. Soru

Satış geliştirme, hangi kitleyi etkilemeye yönelik gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Satış geliştirme, nihai tüketiciler, aracılar ve işletmenin satış gücü olmak üzere üç hedef kitleyi etkilemeye yönelik gerçekleştirilmektedir.

43. Soru

Satış geliştirme faaliyetleri içinde ne tür teşvikler örnek olarak verilebilir?

Cevap

Satış geliştirme faaliyetleri arasında genellikle, armağanlar, ekstra ürünler, fiyat indirimleri, biriktirilen kuponlar karşılığında maddesel teşvikler sayılabilir.

44. Soru

Propaganda nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Propaganda, bireylerin veya grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirmek, denetim altına almak veya değiştirmek üzere iletişim araçlarından yararlanarak bireylerin veya grupların bir durum karşısında tepkilerinin, kendi belirledikleri amaçları doğrultusunda uygun tepkiler vereceklerini umarak gerçekleştirmiş oldukları bilinçli bir girişim olarak tanımlanabilir.

45. Soru

Propaganda’nın özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Propaganda’nın özelliklerini açıklamak gerekirse;

 • Propaganda bilinçli bir çabadır,
 • Başka bireylerin ve grupların tutumları üzerinde kontrol kurmak ve bunları değiştirmek ister,
 • Propaganda, grupları ve kitleleri hedef alır.
46. Soru

Halkla ilişkiler, reklam ve propaganda arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler, reklam ve propaganda arasındaki farklar, ilgili ünitenin (S.57, Tablo 4.3)’de verilmiştir.

47. Soru

Bir örgüt ya da kuruluşla ilgili olarak duyurum, ne tür bir eylem olarak açıklanabilir?

Cevap

Duyurum, bir örgüt ya da kuruluşla ilgili olarak kitle iletişim araçlarında belli bir karşılık ödemeden olumlu bir tanıtma ve benimsetme eylemi olarak açıklanabilir.

48. Soru

Halkla ilişkiler ve duyurum arasındaki farklılıkları açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler ve duyurum arasında benzerlikler olsa da aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıda bu farklar açıklanmaya çalışılmıştır;

 • Duyurum, bir örgüt ile ilgili olarak belli konuların seçilerek kamuya iletilmesidir. Duyurum için belli bir durumun, bir olayın ortaya çıkması beklenir. Halkla ilişkilerde böyle bir bekleme ve seçim söz konusu değildir.
 • Duyurum, bir bilgiye dayanılarak yapılır. Sonuç olarak görülür. Sonuçları denetlemek şansı her zaman olmayabilir, konuya göre iyi yada kötü olabilir. Davranışlar, tanıtımın iyi yada kötü olmasında önemli bir yer tutmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetleri de kişilerin, örgütlerin malları ve hizmetlerin davranışları ile yakından ilgilenmektedir.
 • Duyurum ile verilmek istenilen imaj belli bir bilgiye dayanır. Eğer bu bilgi eksikse eksik bir imaj oluşmasına neden olur. Duyurum, yeterli, yanlış, yazılı yada güven içermeyen bilgilerle yapılırsa birbirinden farklı imajlar ortaya konur.
49. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde, hedef kitlede kabul görebilmek ve anlayış yaratabilmek için yapılacak tüm çalışmaları kapsayacak aşamalar nelerdir?

Cevap

Bu çalışmaları kapsayacak 4 aşama bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Halkla ilişkiler sorununun saptanması,
 2. Planlama ve Programlama,
 3. Eylem ve İletişim,
 4. Değerlendirme’dir.
50. Soru

Halkla ilişkiler biriminin, otel içindeki yeri nerede olmalıdır? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler biriminin, otel içindeki yeri nerede olmalıdır sorusu “tepe yönetimine en yakın yerde olmalıdır” biçiminde yanıtlanması gerekmektedir. Halkla ilişkiler birimi sadece yönetim kademesiyle değil aynı zamanda pazarlama, müşteri ilişkileri, reklam ve endüstriyel ilişkiler gibi birimlerle de ilişkilerini geliştirmek durumundadır ve her daim iletişim içinde olmalıdır.

51. Soru

Otel işletmelerinin hedef kitlesi kaça ayrılmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinin hedef kitlesi de diğer işletmelerde olduğu gibi hem iç hem de dış hedef kitle olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşletme ile ilgili olarak yapılan işlerde iletişim halinde bulunan otelin ortakları, yönetici ve personel iç hedef kitleyi, işletme ile zorunlu bağlantısı olmayan müşteriler, medya, holdingler, siyasi partiler, eğitim kuruluşları ve dernekler dış hedef kitleyi oluşturmaktadır.

52. Soru

Otel işletmelerinde, Halkla ilişkiler biriminin oluşturulmasının avantajları nelerdir?

Cevap

Otel işletmelerinde, Halkla ilişkiler biriminin oluşturulmasının bir takım avantajları bulunmaktadır. Aşağıda bu avantajlar sırlanmakatadır:

 • Halkla ilişkiler sorumlusu ve yönetim kademesi birbirini tanır,
 • Halkla ilişkiler sorumlusu otelin çalışma alanı ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, otel içinde iletişim ağını kolaylıkla oluşturmalı ve bilgiye en kısa sürede ulaşabilir düzeyde olmalıdır.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, acil durumlar karşısında hızlı ve süratli bir biçimde kararlar verebilir.
 • Halkla ilişkiler sorumlusu, yönetime günlük önerilerde bulunabilecek güçlü bir konumdadır.
53. Soru

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kullanabilecekleri iletişim araçlarını ne şekilde sınıflandırabiliriz?

Cevap

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kullanabilecekleri iletişim araçlarını kurum içi ve kurum dışına yönelik iletişim araçları olarak sınıflandırabiliriz.

54. Soru

Kurum içi halkla ilişkilerin tanımını yapınız.

Cevap

Kurum içi halkla ilişkiler, çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesi, işletme faaliyetlerinin çalışanlara tanıtılması, örgüt politika ve stratejilerinin tüm personele benimsetilmesi ve onların desteğinin sağlanması, yatay ve dikey haberleşmenin sağlanması, kurumsal motivasyonun arttırılmasına ilişkin bir iletişim biçimidir.

55. Soru

Kurum içi iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Kurum içi iletişim araçları şunlardır:

 • İnternet İletişimi
 • İntranet
 • Lobicilik
 • Eğitim
 • Dergiler
 • Mektuplar
 • Duyuru Panoları
 • Afiş Panoları ve Bültenler
 • El Kitapçığı
 • Yıllık Faaliyet Raporları
56. Soru

Kurum dışı iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Kurum dışı iletişim araçları şunlardır:

 • Medya İlişkileri
  • Basın bildirileri
  • Basın Konferansları
  • Özel Medya Yorumcuları
 • Kitaplar
 • Toplantılar
 • Konferans ve Seminerler
 • Sponsorluk
 • Organizasyon Faaliyetleri
  • Açılış törenleri
  • Festival ve Yarışmalar
  • Ödül verilmesi
  • Fuarlara katılma
57. Soru

 Basına dağıtımı yapılacak olan broşürler hangi konuları kapsamalıdır?

Cevap

 Basına dağıtımı yapılacak olan broşürler aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

 • İşletmenin genel dizaynı ve görünümü
 • Sunulan hizmetler ve müşterilerin faydalanacakları alanlar (restoranlar, banketler, mağazalar, barlar, diskolar gibi)
 • İşletmenin şehir içindeki konumu
 • Belirli merkezlere olan konumu (üniversite, hastane, askeri birlikler, kamu binaları gibi)
 • İşletmenin hava alanına olan mesafesi
 • Eğer kıyı yada resort otel ise plaj, kayak alanı gibi alanlara olan uzaklığı
 • İşletmenin turistik çekim bölgelerine ve iş merkezlerine olan uzaklığı (şehir otelleri için)
 • Işletmenin rakiplerine göre farklılaştırdığı hizmetler ve olanaklar
 • Mimari özellikleri
 • Oteldeki özellikli restoranlar, gece kulüpleri, eğlence imkanları ve otelin genel atmosferi
 • Kral dairesi yada lüks odaların görünümü
 • Kaliteli yiyecek-içecek birimleri (yöresel yada etnik mutfaklar)
 • Rekreasyon olanakları
 • Otopark olanakları (kapasite, tip, kapalı garaj, müşteriler için ücretsiz yada ücretli ise miktarı)
 • Farklı mimari özellikler
58. Soru

Kurum dışı iletişim araçlarından biri olan sponsorluğun, işletmeye sağladığı avantajlar nelerdir?

Cevap

Sponsorluk işletmeye önemli avantajlar sağlar. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Medya ile ilişkileri sağlar. İşletmenin adının yada logosunun medyada sponsorluk faaliyetleri kapsamında yer alması işletmenin tanıtım için harcayacağı paradan daha az bir maliyetle sağlanmış olur.
 • Müşteri ilişkilerini güçlendirir. Sponsorluk için yapılan etkinlikler dolayısıyla yapılan davetler işletmenin müşteriler ile olan ilişkisini güçlendirir.
 • Bölgesel sponsorluk faaliyetleri sayesinde bölge toplumu ile olan ilişkileri güçlendirir.
 • İşletme çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltir.
 • Tanıtım fırsatlarının gözden geçirilmesini sağlar.
59. Soru

İşletmelerin Sponsorluk yapma nedenlerini kaç grupta toplamak mümkündür ve bu işletmelerin Sponsorluk yapma nedenlerini maddeler halinde açıklayınız.

Cevap

İşletmelerin Sponsorluk yapma nedenlerini 3 grupta toplamak mümkündür. Aşağıda bu gruplar ve işletmelerin Sponsorluk yapma nedenleri açıklanmıştır:

 1. Sponsorluğun Halkla İlişkiler Amaçları
  • Kurum kimliğini pekiştirmek,
  • İşletmenin adını hedef gruplara duyurmak,
  • İşletme imajını pekiştirmek,
  • Halkın iyi niyetini kazanmak,
  • Medyanın ilgisini çekmek,
  • Kurum içi ilişkileri geliştirmek ve eğlence imkanları oluşturmak,
 2. Sponsorluğun Reklam Amaçları
  • Medyada reklamı yasak olan ürünleri duyurmak,
  • Ürünleri desteklemek,
  • Başka reklam imkanlarını kullanmak,
 3. Sponsorluğun Pazarlama Amaçları
  • Pazarlama politikasında değişiklik oluşturmak,
  • Yeni bir ürün tanıtmak,
  • Ürün kullanımını desteklemek,
  • Satıcıları desteklemek,
  • Uluslararası pazarlama faaliyetlerine katkı sağlamak.
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!