Osmanlı Türkçesi Metinleri 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi Metinleri 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Rik’A Yazısı İle Metinler 1: Defterlerden Örnekler

1. Soru

Rik?a yazısı 15. yüzyılda kimler tarafından kullanılmaktaydı?

Cevap

Rik?a yazısı 15. yüzyılda Dulkadiroğulları tarafından kullanılmaktaydı.


2. Soru

Rik?a yazısı Osmanlılarda hangi yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

Rik?a yazısı Osmanlılarda 18. yüzyılın ortalarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.


3. Soru

Rik?a yazısı Osmanlılarda ne zamana kadar kullanılmıştır?

Cevap

Rik?a yazısı Osmanlılarda Latin alfabesine geçilinceye kadar kullanılmıştır.


4. Soru

Rik?a yazısının yazım özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu yazıda sin, şın harflerinin diş kısımları düz bir çizgi hâlindedir. İki ve üç noktalı harflerde noktalar birleştirilir. Kelime sonuna gelen noktalı harflerin noktaları el kaldırılmadan doğrudan harfin kuyruk kısmına iliştirilir. Kelime sonunda birleşmeyen bazı harfler, el kaldırılmadan yazıldığı için, birleştirilerek yazılır.


5. Soru

Birinci metinde geçen “aceze” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “aceze” sözcüğünün anlamı “âcizler; düşkünler, zayıflar”dır.


6. Soru

Birinci metinde geçen “düyûn” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “düyûn” sözcüğünün anlamı “borçlar”dır.


7. Soru

Birinci metinde geçen “fürûht” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “fürûht” sözcüğünün anlamı “satım, satış”tır.


8. Soru

Birinci metinde geçen “i‘âşe” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “i‘âşe” sözcüğünün anlamı “geçindirmek; beslemek; yaşatmak; diriltmek”tir.


9. Soru

Birinci metinde geçen “ketebe” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “ketebe” sözcüğünün anlamı “kâtipler, yazıcılar”dır.


10. Soru

Birinci metinde geçen “ma‘a” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “ma‘a” sözcüğünün anlamı “birlikte, beraber”dir.


11. Soru

Birinci metinde geçen “nükud” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “nükud” sözcüğünün anlamı “nakidler, paralar, madeni paralar”dır.


12. Soru

 Birinci metinde geçen “ucûrât” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “ucûrât” sözcüğünün anlamı “ücretler”dir.


14. Soru

Birinci metinde geçen “zâbitân” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “zâbitân” sözcüğünün anlamı “zâbitler, subaylar”dır.


15. Soru

Birinci metinde geçen “Dîvân-ı Harb” nedir?

Cevap

Dîvân-ı Harb, 1870 tarihli Askeri Ceza Kanunu’yla kurulan mahkemedir. Beş askeri hakimden oluşan bu mahkemede savcı ve savunma avukatı yoktu ve duruşmalar gizli yapılırdı.


16. Soru

Birinci metinde geçen “Düyûn-ı Umûmiye” nedir?

Cevap

Düyûn-ı Umûmiye, Osmanlı Devleti’nin genel borçları için ayrılmış özel gelirlerin yönetimidir.


17. Soru

Birinci metinde geçen “iâşe encümeni” nedir?

Cevap

İâşe encümeni, iaşe bedeli tespit kuruludur.


18. Soru

Birinci metinde geçen “Nâfi‘a Nezâreti” nedir?

Cevap

Nâfi‘a Nezâreti, Osmanlı Devleti’nde Bayındırlık Bakanlığı için kullanılan isimdir.


19. Soru

İkinci metinde geçen “âfâk” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “âfâk” sözcüğünün anlamı “ufuklar; etraf; cihetler”dir.


20. Soru

İkinci metinde geçen “behre” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “behre” sözcüğünün anlamı “nasib, pay, hisse”dir.


21. Soru

İkinci metinde geçen “cihândâr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “cihândâr” sözcüğünün anlamı “dünyaya hakim olan”dır.


22. Soru

İkinci metinde geçen “gûşiş” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “gûşiş” sözcüğünün anlamı “çabalama, uğraşma, çalışma”dır.


23. Soru

İkinci metinde geçen “ibtidâr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “ibtidâr” sözcüğünün anlamı “bir işe sür’atle başlama”dır.


24. Soru

İkinci metinde geçen “kankı” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “kankı” sözcüğünün anlamı “hangi”dir.


25. Soru

İkinci metinde geçen “mâhiyye” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “mâhiyye” sözcüğünün anlamı “aylık”tır.


26. Soru

İkinci metinde geçen “salât” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “salât” sözcüğünün anlamı “namaz; tebrik; dua”dır.


27. Soru

İkinci metinde geçen “taht” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “taht” sözcüğünün anlamı “alt, aşağı”dır.


28. Soru

İkinci metinde geçen “ulûm” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “ulûm” sözcüğünün anlamı “ilimler, bilgiler”dir.


29. Soru

İkinci metinde geçen “vehb” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “vehb” sözcüğünün anlamı “hibe; bağış; vergi”dir


30. Soru

İkinci metinde geçen “Bâbıâlî” nedir?

Cevap

Bâbıâlî, XVII. yüzyıl ortalarından itibaren sadrıazamlara hükümet yönetiminde kullanmaları amacıyla tahsis edilmiş konağa verilen isimdir.


31. Soru

İkinci metinde geçen “Hâriciyye nâzırı” nedir?

Cevap

Hâriciyye nâzırı, dışişleri bakanı anlamına gelmektedir.


32. Soru

İkinci metinde geçen “nişân-ı zîşân” nedir?

Cevap

Nişân-ı zîşân, yaptığı yararlı bir iş nedeniyle bir kimseye devlet tarafından verilen resmi belge ile verilen madalyadır.


33. Soru

İkinci metinde geçen “rü’ûs-ı hümâyûn” nedir?

Cevap

Rü’ûs-ı hümâyûn, vezir, beylerbeyi, timar ve zeamet sahiplerinin dışındaki bütün devlet hizmetleri ile hazine ve evkaftan maaş alan bütün devlet görevlilerinin tayin belgesidir.


34. Soru

İkinci metinde geçen “siyâkat” nedir?

Cevap

Siyâkat, Osmanlı bürokrasisinde Maliye, Defterhane ve Vakıf işleri ile ilgili çeşitli dairelerde kullanılmış bir yazı türüdür.


35. Soru

İkinci metinde geçen “umûr-ı dâhiliye” nedir?

Cevap

Umûr-ı dâhiliye, “iç işleri” anlamına gelmektedir.


36. Soru

 İkinci metinde geçen “umûr-ı hâriciye” nedir?

Cevap

Umûr-ı hâriciye, “dış işleri” anlamına gelir.


37. Soru

 Üçüncü metinde geçen “âhar” sözcüğünün anlamı nedir? 

Cevap

Üçüncü metinde geçen “âhar” sözcüğünün anlamı “gayrı, başkası; diğeri”dir.


38. Soru

Üçüncü metinde geçen “bâzârgâh” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “bâzârgâh” sözcüğünün anlamı “pazar yeri”dir.


39. Soru

Cevap

 Üçüncü metinde geçen “cedîd” sözcüğünün anlamı “yeni, kullanılmamış”tır.


40. Soru

Üçüncü metinde geçen “emti‘a” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “emti‘a” sözcüğünün anlamı “ticaret malları”dır.


41. Soru

Üçüncü metinde geçen “hıtta” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “hıtta” sözcüğünün anlamı “diyar, ülke, memleket”tir.


42. Soru

Üçüncü metinde geçen “îcâbât” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “îcâbât” sözcüğünün anlamı “icablar, gerekenler”dir.


43. Soru

Üçüncü metinde geçen “kuvve-i bahriyye”nin anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “kuvve-i bahriyye”nin anlamı “deniz kuvvetleri”dir.


44. Soru

Üçüncü metinde geçen “magsûb” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “magsûb” sözcüğünün anlamı “zorla ve cebren alınmış, gasbolunmuş”tur.


45. Soru

Üçüncü metinde geçen “mu‘âdil” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “mu‘âdil” sözcüğünün anlamı “müsâvi, eşit, denk”tir.


46. Soru

Üçüncü metinde geçen “nemâdâr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “nemâdâr” sözcüğünün anlamı “çoğalan, ziyadeleşen; artan, büyüyen”dir.


47. Soru

Üçüncü metinde geçen “sefâyin” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “sefâyin” sözcüğünün anlamı “gemiler”dir.


48. Soru

Üçüncü metinde geçen “sudûr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “sudûr” sözcüğünün anlamı “olma, meydana gelme”dir.


49. Soru

Üçüncü metinde geçen “şehriyâr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “şehriyâr” sözcüğünün anlamı “hükümdar, padişah”tır.


50. Soru

Üçüncü metinde geçen “ta‘mîm” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “ta‘mîm” sözcüğünün anlamı “umumileştirme; herkese bildirme”dir.


51. Soru

Üçüncü metinde geçen “vesâ’il” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “vesâ’il” sözcüğünün anlamı “vesileler, sebepler”dir.


52. Soru

ale’l-itlâk ne demektir?

Cevap

Genellikle. Mutlaka.


53. Soru

ba‘demâ ne demektir?

Cevap

Ondan sonra. Bundan sonra. Bundan böyle


54. Soru

bende ne demektir?

Cevap

Bağlanmış olan. Köle. Esir. Hizmetçi. Hizmetkâr. Kul


55. Soru

bey‘ ne demektir?

Cevap

Satmak.


56. Soru

fürûht ne demektir? Satım. Satış.

Cevap

Satım. Satış.


57. Soru

havâyic ne demektir?

Cevap

İhtiyaçlar. Hâcetler. Gerekli ve lüzumlu şeyler.


58. Soru

ihtikâr ne demektir?

Cevap

Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak. Vurgunculuk, bozgunculuk. Karaborsacılık


59. Soru

inde’l-îcâb ne demektir?

Cevap

İcab ettiği zaman, gerekince, iktiza ettiğinde.


60. Soru

inhâ ne demektir?

Cevap

Bir hususu resmen bildirme, tebliğ. Bir memurun daha üst makamdaki bir memura bir konuyu içermek üzere yazdığı kağıt. Ulaştırma, yetiştirme.


61. Soru

îrâd ne demektir?

Cevap

Varid kılmak. Getirmek. Söylemek. Gelir. Kazanç. Bir mal veya mülkün getirdiği kazanç.


62. Soru

ittihâz ne demektir?

Cevap

Edinmek. Kabullenmek. “Öyle” diye bakmak. Kabul etmek.


63. Soru

kâffe ne demektir?

Cevap

Hep. Bütün. Cümle.


64. Soru

kemmiyet ne demektir?

Cevap

Miktar, sayı. Nice oluş, nicelik. Az veya çok oluş.


65. Soru

kuvâ ne demektir?

Cevap

Güçler. Kuvvetler. Hisler. Takatler


66. Soru

ma‘a ne demektir?

Cevap

Beraber, birlikte.


67. Soru

matlûbât ne demektir?

Cevap

İstenilen, talep edilen ve aranılan şeyler. Alacaklar. Ödünç olarak verilmiş olan şeyler.


68. Soru

maznûn ne demektir?

Cevap

Zannolunmuş. Zan altında bulunan, kendisinden şüphe edilen. Bir suç dolayısı ile sorguya çekilen kimse. Sanık.


69. Soru

mefsûh ne demektir?

Cevap

Hükümsüz bırakılmış. Yürürlükten kaldırılmış. Battal edilmiş.


70. Soru

melhûz ne demektir?

Cevap

Mülâhaza ve tefekkür olunmuş olan veya olunabilen. Düşünülebilen. Akla gelebilen. Olabilir.


71. Soru

mevâdd ne demektir?

Cevap

Fezâda, boşlukta yer kaplayan varlıklar. Maddeler. Cisimler. Kısımlar. Kanunlar. Kurallar. İşler. Hususlar. Her şeyin aslı, mayası.


72. Soru

mukarrerât ne demektir?

Cevap

Kararlaştırılan şeyler, kararlar.


73. Soru

muktazî ne demektir?

Cevap

Lüzumlu olduğu taayyün etmiş, anlaşılmış. İktiza eden. Gerekli. Lâzım.


74. Soru

murâkabe ne demektir?

Cevap

Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek. Kendini kontrol etmek. Gözetmek. Beklemek. Dalarak kendinden geçmek.


75. Soru

mücâzât ne demektir?

Cevap

Ceza. Suçlara karşı verilen karşılık. Karşılık.


76. Soru

müşârün-ileyh ne demektir?

Cevap

Kendine işaret edilen. İsmi evvelce söylenmiş olan


77. Soru

şehr ne demektir?

Cevap

Ay. 30 günlük zaman. Bir şeyi göstermek. Teşhir etmek.


78. Soru

tebeyyün ne demektir?

Cevap

Belli olmak. Sabit olmak. Görünüp anlaşılmak.


79. Soru

varaka ne demektir?

Cevap

Tek yaprak hâlindeki kâğıt. Bitki yaprağı. Maden yaprağı. Kitap yaprağı.


80. Soru

vaz‘ ne demektir?

Cevap

Koyma, konulma. Bırakmak. Atlamak. Tayin etme, belirtmek. Duruş, hareket, tarz.


81. Soru

zamâ’im ne demektir?

Cevap

İlâveler, ekler. Artırmalar.


82. Soru

zımn ne demektir?

Cevap

İç taraf. Maksad, gaye. Açıktan söylenmeyip dolayısıyle anlatılan


83. Soru

zîr ne demektir?

Cevap

Alt, aşağı.


1. Soru

Rik?a yazısı 15. yüzyılda kimler tarafından kullanılmaktaydı?

Cevap

Rik?a yazısı 15. yüzyılda Dulkadiroğulları tarafından kullanılmaktaydı.

2. Soru

Rik?a yazısı Osmanlılarda hangi yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

Rik?a yazısı Osmanlılarda 18. yüzyılın ortalarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

3. Soru

Rik?a yazısı Osmanlılarda ne zamana kadar kullanılmıştır?

Cevap

Rik?a yazısı Osmanlılarda Latin alfabesine geçilinceye kadar kullanılmıştır.

4. Soru

Rik?a yazısının yazım özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu yazıda sin, şın harflerinin diş kısımları düz bir çizgi hâlindedir. İki ve üç noktalı harflerde noktalar birleştirilir. Kelime sonuna gelen noktalı harflerin noktaları el kaldırılmadan doğrudan harfin kuyruk kısmına iliştirilir. Kelime sonunda birleşmeyen bazı harfler, el kaldırılmadan yazıldığı için, birleştirilerek yazılır.

5. Soru

Birinci metinde geçen “aceze” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “aceze” sözcüğünün anlamı “âcizler; düşkünler, zayıflar”dır.

6. Soru

Birinci metinde geçen “düyûn” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “düyûn” sözcüğünün anlamı “borçlar”dır.

7. Soru

Birinci metinde geçen “fürûht” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “fürûht” sözcüğünün anlamı “satım, satış”tır.

8. Soru

Birinci metinde geçen “i‘âşe” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “i‘âşe” sözcüğünün anlamı “geçindirmek; beslemek; yaşatmak; diriltmek”tir.

9. Soru

Birinci metinde geçen “ketebe” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “ketebe” sözcüğünün anlamı “kâtipler, yazıcılar”dır.

10. Soru

Birinci metinde geçen “ma‘a” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “ma‘a” sözcüğünün anlamı “birlikte, beraber”dir.

11. Soru

Birinci metinde geçen “nükud” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “nükud” sözcüğünün anlamı “nakidler, paralar, madeni paralar”dır.

12. Soru

 Birinci metinde geçen “ucûrât” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “ucûrât” sözcüğünün anlamı “ücretler”dir.

14. Soru

Birinci metinde geçen “zâbitân” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Birinci metinde geçen “zâbitân” sözcüğünün anlamı “zâbitler, subaylar”dır.

15. Soru

Birinci metinde geçen “Dîvân-ı Harb” nedir?

Cevap

Dîvân-ı Harb, 1870 tarihli Askeri Ceza Kanunu’yla kurulan mahkemedir. Beş askeri hakimden oluşan bu mahkemede savcı ve savunma avukatı yoktu ve duruşmalar gizli yapılırdı.

16. Soru

Birinci metinde geçen “Düyûn-ı Umûmiye” nedir?

Cevap

Düyûn-ı Umûmiye, Osmanlı Devleti’nin genel borçları için ayrılmış özel gelirlerin yönetimidir.

17. Soru

Birinci metinde geçen “iâşe encümeni” nedir?

Cevap

İâşe encümeni, iaşe bedeli tespit kuruludur.

18. Soru

Birinci metinde geçen “Nâfi‘a Nezâreti” nedir?

Cevap

Nâfi‘a Nezâreti, Osmanlı Devleti’nde Bayındırlık Bakanlığı için kullanılan isimdir.

19. Soru

İkinci metinde geçen “âfâk” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “âfâk” sözcüğünün anlamı “ufuklar; etraf; cihetler”dir.

20. Soru

İkinci metinde geçen “behre” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “behre” sözcüğünün anlamı “nasib, pay, hisse”dir.

21. Soru

İkinci metinde geçen “cihândâr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “cihândâr” sözcüğünün anlamı “dünyaya hakim olan”dır.

22. Soru

İkinci metinde geçen “gûşiş” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “gûşiş” sözcüğünün anlamı “çabalama, uğraşma, çalışma”dır.

23. Soru

İkinci metinde geçen “ibtidâr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “ibtidâr” sözcüğünün anlamı “bir işe sür’atle başlama”dır.

24. Soru

İkinci metinde geçen “kankı” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “kankı” sözcüğünün anlamı “hangi”dir.

25. Soru

İkinci metinde geçen “mâhiyye” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “mâhiyye” sözcüğünün anlamı “aylık”tır.

26. Soru

İkinci metinde geçen “salât” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “salât” sözcüğünün anlamı “namaz; tebrik; dua”dır.

27. Soru

İkinci metinde geçen “taht” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “taht” sözcüğünün anlamı “alt, aşağı”dır.

28. Soru

İkinci metinde geçen “ulûm” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “ulûm” sözcüğünün anlamı “ilimler, bilgiler”dir.

29. Soru

İkinci metinde geçen “vehb” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

İkinci metinde geçen “vehb” sözcüğünün anlamı “hibe; bağış; vergi”dir

30. Soru

İkinci metinde geçen “Bâbıâlî” nedir?

Cevap

Bâbıâlî, XVII. yüzyıl ortalarından itibaren sadrıazamlara hükümet yönetiminde kullanmaları amacıyla tahsis edilmiş konağa verilen isimdir.

31. Soru

İkinci metinde geçen “Hâriciyye nâzırı” nedir?

Cevap

Hâriciyye nâzırı, dışişleri bakanı anlamına gelmektedir.

32. Soru

İkinci metinde geçen “nişân-ı zîşân” nedir?

Cevap

Nişân-ı zîşân, yaptığı yararlı bir iş nedeniyle bir kimseye devlet tarafından verilen resmi belge ile verilen madalyadır.

33. Soru

İkinci metinde geçen “rü’ûs-ı hümâyûn” nedir?

Cevap

Rü’ûs-ı hümâyûn, vezir, beylerbeyi, timar ve zeamet sahiplerinin dışındaki bütün devlet hizmetleri ile hazine ve evkaftan maaş alan bütün devlet görevlilerinin tayin belgesidir.

34. Soru

İkinci metinde geçen “siyâkat” nedir?

Cevap

Siyâkat, Osmanlı bürokrasisinde Maliye, Defterhane ve Vakıf işleri ile ilgili çeşitli dairelerde kullanılmış bir yazı türüdür.

35. Soru

İkinci metinde geçen “umûr-ı dâhiliye” nedir?

Cevap

Umûr-ı dâhiliye, “iç işleri” anlamına gelmektedir.

36. Soru

 İkinci metinde geçen “umûr-ı hâriciye” nedir?

Cevap

Umûr-ı hâriciye, “dış işleri” anlamına gelir.

37. Soru

 Üçüncü metinde geçen “âhar” sözcüğünün anlamı nedir? 

Cevap

Üçüncü metinde geçen “âhar” sözcüğünün anlamı “gayrı, başkası; diğeri”dir.

38. Soru

Üçüncü metinde geçen “bâzârgâh” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “bâzârgâh” sözcüğünün anlamı “pazar yeri”dir.

39. Soru

Cevap

 Üçüncü metinde geçen “cedîd” sözcüğünün anlamı “yeni, kullanılmamış”tır.

40. Soru

Üçüncü metinde geçen “emti‘a” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “emti‘a” sözcüğünün anlamı “ticaret malları”dır.

41. Soru

Üçüncü metinde geçen “hıtta” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “hıtta” sözcüğünün anlamı “diyar, ülke, memleket”tir.

42. Soru

Üçüncü metinde geçen “îcâbât” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “îcâbât” sözcüğünün anlamı “icablar, gerekenler”dir.

43. Soru

Üçüncü metinde geçen “kuvve-i bahriyye”nin anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “kuvve-i bahriyye”nin anlamı “deniz kuvvetleri”dir.

44. Soru

Üçüncü metinde geçen “magsûb” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “magsûb” sözcüğünün anlamı “zorla ve cebren alınmış, gasbolunmuş”tur.

45. Soru

Üçüncü metinde geçen “mu‘âdil” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “mu‘âdil” sözcüğünün anlamı “müsâvi, eşit, denk”tir.

46. Soru

Üçüncü metinde geçen “nemâdâr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “nemâdâr” sözcüğünün anlamı “çoğalan, ziyadeleşen; artan, büyüyen”dir.

47. Soru

Üçüncü metinde geçen “sefâyin” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “sefâyin” sözcüğünün anlamı “gemiler”dir.

48. Soru

Üçüncü metinde geçen “sudûr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “sudûr” sözcüğünün anlamı “olma, meydana gelme”dir.

49. Soru

Üçüncü metinde geçen “şehriyâr” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “şehriyâr” sözcüğünün anlamı “hükümdar, padişah”tır.

50. Soru

Üçüncü metinde geçen “ta‘mîm” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “ta‘mîm” sözcüğünün anlamı “umumileştirme; herkese bildirme”dir.

51. Soru

Üçüncü metinde geçen “vesâ’il” sözcüğünün anlamı nedir?

Cevap

Üçüncü metinde geçen “vesâ’il” sözcüğünün anlamı “vesileler, sebepler”dir.

52. Soru

ale’l-itlâk ne demektir?

Cevap

Genellikle. Mutlaka.

53. Soru

ba‘demâ ne demektir?

Cevap

Ondan sonra. Bundan sonra. Bundan böyle

54. Soru

bende ne demektir?

Cevap

Bağlanmış olan. Köle. Esir. Hizmetçi. Hizmetkâr. Kul

55. Soru

bey‘ ne demektir?

Cevap

Satmak.

56. Soru

fürûht ne demektir? Satım. Satış.

Cevap

Satım. Satış.

57. Soru

havâyic ne demektir?

Cevap

İhtiyaçlar. Hâcetler. Gerekli ve lüzumlu şeyler.

58. Soru

ihtikâr ne demektir?

Cevap

Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak. Vurgunculuk, bozgunculuk. Karaborsacılık

59. Soru

inde’l-îcâb ne demektir?

Cevap

İcab ettiği zaman, gerekince, iktiza ettiğinde.

60. Soru

inhâ ne demektir?

Cevap

Bir hususu resmen bildirme, tebliğ. Bir memurun daha üst makamdaki bir memura bir konuyu içermek üzere yazdığı kağıt. Ulaştırma, yetiştirme.

61. Soru

îrâd ne demektir?

Cevap

Varid kılmak. Getirmek. Söylemek. Gelir. Kazanç. Bir mal veya mülkün getirdiği kazanç.

62. Soru

ittihâz ne demektir?

Cevap

Edinmek. Kabullenmek. “Öyle” diye bakmak. Kabul etmek.

63. Soru

kâffe ne demektir?

Cevap

Hep. Bütün. Cümle.

64. Soru

kemmiyet ne demektir?

Cevap

Miktar, sayı. Nice oluş, nicelik. Az veya çok oluş.

65. Soru

kuvâ ne demektir?

Cevap

Güçler. Kuvvetler. Hisler. Takatler

66. Soru

ma‘a ne demektir?

Cevap

Beraber, birlikte.

67. Soru

matlûbât ne demektir?

Cevap

İstenilen, talep edilen ve aranılan şeyler. Alacaklar. Ödünç olarak verilmiş olan şeyler.

68. Soru

maznûn ne demektir?

Cevap

Zannolunmuş. Zan altında bulunan, kendisinden şüphe edilen. Bir suç dolayısı ile sorguya çekilen kimse. Sanık.

69. Soru

mefsûh ne demektir?

Cevap

Hükümsüz bırakılmış. Yürürlükten kaldırılmış. Battal edilmiş.

70. Soru

melhûz ne demektir?

Cevap

Mülâhaza ve tefekkür olunmuş olan veya olunabilen. Düşünülebilen. Akla gelebilen. Olabilir.

71. Soru

mevâdd ne demektir?

Cevap

Fezâda, boşlukta yer kaplayan varlıklar. Maddeler. Cisimler. Kısımlar. Kanunlar. Kurallar. İşler. Hususlar. Her şeyin aslı, mayası.

72. Soru

mukarrerât ne demektir?

Cevap

Kararlaştırılan şeyler, kararlar.

73. Soru

muktazî ne demektir?

Cevap

Lüzumlu olduğu taayyün etmiş, anlaşılmış. İktiza eden. Gerekli. Lâzım.

74. Soru

murâkabe ne demektir?

Cevap

Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek. Kendini kontrol etmek. Gözetmek. Beklemek. Dalarak kendinden geçmek.

75. Soru

mücâzât ne demektir?

Cevap

Ceza. Suçlara karşı verilen karşılık. Karşılık.

76. Soru

müşârün-ileyh ne demektir?

Cevap

Kendine işaret edilen. İsmi evvelce söylenmiş olan

77. Soru

şehr ne demektir?

Cevap

Ay. 30 günlük zaman. Bir şeyi göstermek. Teşhir etmek.

78. Soru

tebeyyün ne demektir?

Cevap

Belli olmak. Sabit olmak. Görünüp anlaşılmak.

79. Soru

varaka ne demektir?

Cevap

Tek yaprak hâlindeki kâğıt. Bitki yaprağı. Maden yaprağı. Kitap yaprağı.

80. Soru

vaz‘ ne demektir?

Cevap

Koyma, konulma. Bırakmak. Atlamak. Tayin etme, belirtmek. Duruş, hareket, tarz.

81. Soru

zamâ’im ne demektir?

Cevap

İlâveler, ekler. Artırmalar.

82. Soru

zımn ne demektir?

Cevap

İç taraf. Maksad, gaye. Açıktan söylenmeyip dolayısıyle anlatılan

83. Soru

zîr ne demektir?

Cevap

Alt, aşağı.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!