Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Metin Okuma Ve Anlama: Matbu Metinler-Iv

1. Soru

Osmanlı döneminde Akdeniz için kullanılan terim nedir?

Cevap

Bahr-i Sefîd.


2. Soru

“Ahmet Cevdet Paa’nın müellifi olduğu eserin adı nedir?

Cevap

Tarih-i Cevdet.


3. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâ?illeri”ne örnek veriniz?

Cevap

Ârif (irfân) Fâ?il.


4. Soru

Arapça yapılarda “Calî masdarlar”abir örnek veriniz?

Cevap

Bahr-i Sefîd “Ma?iyyet”


5. Soru

“İngiltere ve Felemenk ilçileri vekîlleri ve Sicilya ilçisi ve sâ’ir iktizâ idenler ikişer üçer da?vet olunup, merâsim-i âdî icrasından sonra, vech-i meşrûh üzre her birinin devletlerinin baş cenerallerine ve cumhurlarına tahrîr olunan mektûb-ı âlî teslîm ve husûs-ı mezbûr lisânen dahi müzâkere ile cevâblarının vürûdı tenbîh buyurulmağla bu maddenin îzâh u izhârı kasdıyla irsâl buyurulan mekâtîb-i Aliyyenin bir sûreti tastîr-i sahîfe-i eser kılındı.”

Cevap

“İngiltere ve Felemenk elçi vekîlleri ve Sicilya elçisi ve diğer icap edenler ikişer üçer davet edilmeli, basit bir merasim sonrası, her bir devletin baş generalleri ve konseyleri için yazılan yüce mektuplar teslim edilmeli ve anılan konular kendileriyle sözlü olarak da görüşülmeli, mektupların cevaplarının beklendiği tenbih buyurulmalıdır. Konunun daha iyi anlaşılması için gönderilen yüce mektupların bir örneği burada satırlara geçirilmiştir.”


6. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdün-fîh ism-i fâ?il”e örnek veriniz?

Cevap

mutasarrıf Mütefa??il (tefe??ul).


7. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

Cânib fâ‘il vezninde.


8. Soru

“Târîh-i Cevdet’in mebde’i olan bin iki yüz seksen sekiz sene-i hicriyyesi Devlet-i Aliyye’ce bir hadd-i fâsıl gibi olup andan sonra vuku?âtın rengi tagayyür etmişdir.”

cümlesinin günümüz Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

“Cevdet Tarihinin başlangıcı olan 1288 hicri senesi Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olup bundan sonra olayların rengi başkalaşmıştır.”


9. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

vürûd fu‘ûl.


10. Soru

Arapça yapılarda “Cem?-i mükesser”e örnek veriniz?

Cevap

Vükelâ Fu?alâ.


11. Soru

“İzzî Tarihi” olarak bilinen eserin müellifi kimdir?

Cevap

İzzî Süleyman Efendi.


12. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mezîdün-fîh masdarlar”a örnekveriniz?

Cevap

İttifâk İfti?âl.


14. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef?ûlleri”ne örnek veriniz?

Cevap

Maksûd (kasd) Mef?ûl.


15. Soru

“Ber-minvâl-i muharrer” ifadesi ne için kullanılmaktadır?

Cevap

Yazıldığı-tahrir olduğu üzere.


16. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

zâbit fâ‘il vezninde.


17. Soru

Farsça yapılarda “sıfat tamlaması”na örnek veriniz?

Cevap

Mekâtîb-i aliyye .


18. Soru

“İslam beldelerinde sakin olanlar-oturanlar, Müslüman halk” Tanımı yapılan terim nedir?

Cevap

Sükkân-ı bilâd-ı İslâmiyye.


19. Soru

Farsça yapılarda “Atıf vav’ıyla yapılmış birleşik isimler”e örnek veriniz?

Cevap

Sulh u salâh.


20. Soru

“… Binâ’en-alâ zâlik, maksûda şürû?dan mukaddem düvel-i sâlifenin ve ale’l-husûs Devlet-i Aliyye’nin vekayi?-i külliyye ve ahvâl-i umûmiyye-i mâziyesi ve Mısır ve Kırım gibi kıta?ât-i mühimmesinin vekayi?-i meşhûresi ile târîh mutâla?a idenlere lâzım olan ba?z-ı ma?lûmât-ı mühimme ber-vech-i âtî icmâlen fasıl fasıl beyân olunmak münâsib görülmüştür…” Metni günümüz diline çeviriniz?

Cevap

“Bundan dolayı, asıl söylemek istediğimize başlamadan önce geçmiş devletlerin ve özellikle yüce Osmanlı Devleti’nin büyük olaylarını ve geçmişteki umumi durumunu ve Mısır ve Kırım gibi önemli memleketlerinin bilinen hadiseleri ile tarih okuyucularına gereken bazı önemli bilgileri aşağıda kısaca ve bölüm bölüm beyan etmek uygun görülmüştür.”


21. Soru

Arapça yapılardan “Cem?-i mükesser”e örnekveriniz?

Cevap

Memâlik Mefâ?il.


22. Soru

Arapça yapılarda “tamlamalara” örnek veriniz?

Cevap

Muharremü’l-Harâm (Muharrem ve harâm ile) Harâm olan Muharrem ayı.


23. Soru

Farsça yapılarda” zincirleme tamlamalar”a örnek veriniz?

Cevap

Cenâb-ı Hüdâvendigâr-ı Âlem.


24. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

müsâ?ade mufâ?ale


25. Soru

Farsça yapılarda “birleşik sıfat”a örnek veriniz?

Cevap

Cihân-gîr.


26. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri2ne örnek veriniz?

Cevap

Halâs Fa?âl.


27. Soru

“Âsitâne-i sa?adet” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Saadetli yer, İstanbul’un isimlerinden.


28. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdün-fîh ism-i mef?ûl”e örnek veriniz?

Cevap

Mürekkeb Mufa??al (tef?îl).


29. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlamaları”na bir örnek veriniz?

Cevap

Kemâl-i hirâs-ı cân.


30. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i mü’ennes”e bir örnek veriniz?

Cevap

Nebâtât (-ât eki ile).


31. Soru

“Soylular sınıfı, meşhûr ve muayyen aileler topluluğu” anlamına gelen gelime nedir?

Cevap

“Zâdegân”.


32. Soru

“Hâsıl-ı kelâm, bu mesâ’ibe ibtilâmız rûz-ı Kasım’dan otuz yedi gün mukaddem olup ve sene-i merkume şitâsında cânib-i âsumândan rîzân olan berf ü bârân bi’l-cümle üzerimizden geçmek vechile, rûz-ı Hızr’a yedi sekiz gün kalınca yedi aya karîb müddetde, bâzen ayu balığı muhârebesinde ve ba‘zen ağziye-i reddiyye te’sîrinden vefât idenlerin luhûmunu ekl iderek…” metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

Özetleyecek olursak, bu zorluklara düşkünlüğümüz kasım ayından otuz yedi gün önce oldu. Anılan sene kışında da gökyüzünden yağan kar, yağmur, ne var ise üzerimizden geçti. Mayıs ayına yedi sekiz gün kalıncaya kadar, yedi aya yakın müddette, bazen ayı balığı muharebesinde ve bazen vücutları yediklerini kabul etmediğinden vefat edenlerin etlerini yedik.”


33. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef‘ûller”e bir örnek veriniz?

Cevap

Mezbûr mef‘ûl vezninde.


34. Soru

Subhî Memet Efendi’nin müellifi olduğu eserin adı nedir?

Cevap

Subhî Tarihi.


36. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Mef‘ûl”e bir örnek veriniz?

Cevap

müsemmâ mufa??al (tef?îl).


37. Soru

Arapça yapılarda “mimli masdar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Meşakkat Mef’alet.


38. Soru

Arapça yapılardan “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

cevânib (taraflar-yönler) fevâ‘il.


39. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

himmet fi‘let.


40. Soru

Subhî Tarihi kim tarafından neşredilmiştir?

Cevap

Mesut Aydıner


41. Soru

Farsça yapılarda “Atıf vavıyla yapılan birleşik isim”e örnek veriniz?

Cevap

Cevr ü cefâ.


42. Soru

“Lakin Nemçe memâliki fî’l-asl yedi ve hâlâ dokuz aded hükûmetten ibâret
olup, bu dokuz aded hükûmetlerin her birine birer Hersek mâlik ve …………………… olmağla
beynlerinde çâsâr ta?bîr eyledikleri imparator olmağın…”

cümlede boş bırakılan yere uygun gelen kelime hangisidir?

Cevap

Mutasarrıf


43. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mezîdün-fîh masdarlar”a örnek veriniz?

Cevap

Mu?âvenet Mufâ?ale(t).


44. Soru

Mülhak  İsm-i Mef ‘ûlünün if?âl veznindeki hâli nedir?

Cevap

İlhak


45. Soru

“Hâsıl-ı kelâm, bu mesâ’ibe ibtilâmız rûz-ı Kasım’dan otuz yedi gün ……………………. olup
ve sene-i merkume şitâsında cânib-i âsumândan rîzân olan berf ü bârân bi’l-cümle…”

cümlede boş bırakılan yere uygun gelen kelime hangisidir?

Cevap

Mukaddem


46. Soru

Yazıldığı – tahrir olduğu üzere anlamını taşıyan kelime hangisidir? 

Cevap

Ber-minvâl-i muharrer


47. Soru

Arapça yapılarda “ism-i mekanlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Mahal Mef‘âl.


48. Soru

“Muharremü’l-Harâm” ifadesinin anlamı nedir?

Cevap

Hicri ayların birincisi.


49. Soru

“Hükm’ün cem?i, hükümler, emirler, fermanlar” anlamına gelen kelime nedir?

Cevap

“Ahkâm” .


50. Soru

“Allah saltanatının koruyuculuğunu, gölgesini uzun etsin, hükmü her yere yayılsın.” cümlesinin Arapça karşılığı nedir?

Cevap

Medda’llâhu zilâle saltanateh.


51. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e bir örnek veriniz?

Cevap

müteveccih mütefa??il(tefe??ül).


52. Soru

“Ve eğerçi, zîrde beyân olunacağı vechile, Devlet-i Abbâsiyye’nin evâhırında memâlik-i islâmiyyede zuhûra gelen ihtilâlât-ı azîme hasebiyle, hılâfet ve saltanat ayrılarak, hılâfet bir riyâset-i dîniyye ve saltanat riyâset-i mâddiyye derecesine vardı ise de mu’ahharan Devlet-i aliyye-i Osmâniyye’nin zuhûruyla millet-i islâmiyye teceddüd iderek yine hâlet-i asliyyesini buldu.”

Yukarıdaki cümlede koyu puntoyla yazılmış kelimenin anlamı nedir?

Cevap

Aşağı, alt anlamlarındadır.


53. Soru

Araaaaaaça yapılardan “Mücerred Rubâ‘î Masdar”a örnek veriniz?

Cevap

Saltanat fa‘lele(t).


54. Soru

“Hükûmet-i mâddiyye dahi üç kısımdır. Hükûmet-i mutlaka, hükûmet-i meşrûta, hükûmet-i cumhûriyyedir.”

Yukarıdaki cümlede hangi yönetim şekillerinden bahsedilmektedir?

Cevap

Mutlak Monarşi-Meşruti Monarşi-Cumhuriyet


55. Soru

Farsça yapılarda “Atıf vav’ıyla yapılmış birleşik isimlere” bir örnek veriniz?

Cevap

hamd ü senâ.


56. Soru

Osmanlı resmî tarihçilerine ne ad verilir?

Cevap

Vak‘anüvis


57. Soru

Farsça yapılarda “İsim tamlamalarına” örnek veriniz?

Cevap

kavâ?id-i düvel.


58. Soru

“Sâlifü’l-beyân” tamlamasının anlamı nedir?

Cevap

Bildirilmiş, sözü–beyanı geçmiş anlamlarındadır.


59. Soru

“Süne Boğazı’na götürüp ihrâc itmeleriyle mahall-i merkumda dahi tashîh-i mizâc idinceye dek birkaç gün tevakkuf u meks idüp, ba‘dehû herkes vatân-ı me’lûfesi cânibine âzim ü râhî oldu” deyü hatm-i kelâm eyledi.”

cümlesinin günümüz Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

“Süne Boğazı’na götürüp karaya çıkardılar. Mizâcımız düzelip kendimize gelinceye kadar
bir kaç gün orada kalıp oyalandık. Daha sonra herkes kendi vatanı tarafına doğru yola
çıktı.” diyerek sözlerine son verdi.” şeklindedir.


60. Soru

Ma?iyyet sözcüğü Arapça masdar türlerinden hangisine örnektir?

Cevap

Ca’lî masdar


61. Soru

“Bundan akdem Nemçe çâsârı bilâ-evlâd-ı zükûr vefât ittikde, Nemçe devletinin erkân
ü ricâli ittifâklarıyla müteveffânın velîahdı olan kızını çâsâriçe olmak üzre ihtiyâr ü i?tibâr
itmişler idi.” cümlesinde geçen Nemçe neresidir?

Cevap

Avusturya


62. Soru

“Ashâb” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Sahib’n cem?i, Peygamber Efendimizi görüp onun sohbetinde bulunanlar.


63. Soru

“Ale’l-husûs” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Özellikle.


64. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef‘ûller”e örnek veriniz?

Cevap

Mektûb mef‘ûl vezninde.


65. Soru

Oy çokluğu anlamına gelen Arapça tamlama nedir?

Cevap

Ekseriyet-i ârâ


66. Soru

“Âhirü’l-emr” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

En nihayet, en sonunda.


67. Soru

Subhî Mehmed Efendi ne zaman vak’anüvislik yapmıştır?

Cevap

I. Mahmud dönemi (1730-1754)


68. Soru

Hıdrellez anlamına gelen Farsça tamlama nedir?

Cevap

Rûz-ı Hızır


69. Soru

Süleyman Efendi’nin kaleme aldığı ve Osmanlı Devleti’nin Şubat 1744 ile 1752 yılları arası olaylarının anlatıldığı vekayinamenin adı nedir?

Cevap

İzzî Târihi


70. Soru

Sülâsî mücerred masdarlardan olan “Hükm” hangi vezinle yazılır?

Cevap

Fu?l


71. Soru

Eşyâ-yı mütenevvi?a  kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Çeşitli-türlü eşya anlamındadır.


1. Soru

Osmanlı döneminde Akdeniz için kullanılan terim nedir?

Cevap

Bahr-i Sefîd.

2. Soru

“Ahmet Cevdet Paa’nın müellifi olduğu eserin adı nedir?

Cevap

Tarih-i Cevdet.

3. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâ?illeri”ne örnek veriniz?

Cevap

Ârif (irfân) Fâ?il.

4. Soru

Arapça yapılarda “Calî masdarlar”abir örnek veriniz?

Cevap

Bahr-i Sefîd “Ma?iyyet”

5. Soru

“İngiltere ve Felemenk ilçileri vekîlleri ve Sicilya ilçisi ve sâ’ir iktizâ idenler ikişer üçer da?vet olunup, merâsim-i âdî icrasından sonra, vech-i meşrûh üzre her birinin devletlerinin baş cenerallerine ve cumhurlarına tahrîr olunan mektûb-ı âlî teslîm ve husûs-ı mezbûr lisânen dahi müzâkere ile cevâblarının vürûdı tenbîh buyurulmağla bu maddenin îzâh u izhârı kasdıyla irsâl buyurulan mekâtîb-i Aliyyenin bir sûreti tastîr-i sahîfe-i eser kılındı.”

Cevap

“İngiltere ve Felemenk elçi vekîlleri ve Sicilya elçisi ve diğer icap edenler ikişer üçer davet edilmeli, basit bir merasim sonrası, her bir devletin baş generalleri ve konseyleri için yazılan yüce mektuplar teslim edilmeli ve anılan konular kendileriyle sözlü olarak da görüşülmeli, mektupların cevaplarının beklendiği tenbih buyurulmalıdır. Konunun daha iyi anlaşılması için gönderilen yüce mektupların bir örneği burada satırlara geçirilmiştir.”

6. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdün-fîh ism-i fâ?il”e örnek veriniz?

Cevap

mutasarrıf Mütefa??il (tefe??ul).

7. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

Cânib fâ‘il vezninde.

8. Soru

“Târîh-i Cevdet’in mebde’i olan bin iki yüz seksen sekiz sene-i hicriyyesi Devlet-i Aliyye’ce bir hadd-i fâsıl gibi olup andan sonra vuku?âtın rengi tagayyür etmişdir.”

cümlesinin günümüz Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

“Cevdet Tarihinin başlangıcı olan 1288 hicri senesi Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olup bundan sonra olayların rengi başkalaşmıştır.”

9. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

vürûd fu‘ûl.

10. Soru

Arapça yapılarda “Cem?-i mükesser”e örnek veriniz?

Cevap

Vükelâ Fu?alâ.

11. Soru

“İzzî Tarihi” olarak bilinen eserin müellifi kimdir?

Cevap

İzzî Süleyman Efendi.

12. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mezîdün-fîh masdarlar”a örnekveriniz?

Cevap

İttifâk İfti?âl.

14. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef?ûlleri”ne örnek veriniz?

Cevap

Maksûd (kasd) Mef?ûl.

15. Soru

“Ber-minvâl-i muharrer” ifadesi ne için kullanılmaktadır?

Cevap

Yazıldığı-tahrir olduğu üzere.

16. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

zâbit fâ‘il vezninde.

17. Soru

Farsça yapılarda “sıfat tamlaması”na örnek veriniz?

Cevap

Mekâtîb-i aliyye .

18. Soru

“İslam beldelerinde sakin olanlar-oturanlar, Müslüman halk” Tanımı yapılan terim nedir?

Cevap

Sükkân-ı bilâd-ı İslâmiyye.

19. Soru

Farsça yapılarda “Atıf vav’ıyla yapılmış birleşik isimler”e örnek veriniz?

Cevap

Sulh u salâh.

20. Soru

“… Binâ’en-alâ zâlik, maksûda şürû?dan mukaddem düvel-i sâlifenin ve ale’l-husûs Devlet-i Aliyye’nin vekayi?-i külliyye ve ahvâl-i umûmiyye-i mâziyesi ve Mısır ve Kırım gibi kıta?ât-i mühimmesinin vekayi?-i meşhûresi ile târîh mutâla?a idenlere lâzım olan ba?z-ı ma?lûmât-ı mühimme ber-vech-i âtî icmâlen fasıl fasıl beyân olunmak münâsib görülmüştür…” Metni günümüz diline çeviriniz?

Cevap

“Bundan dolayı, asıl söylemek istediğimize başlamadan önce geçmiş devletlerin ve özellikle yüce Osmanlı Devleti’nin büyük olaylarını ve geçmişteki umumi durumunu ve Mısır ve Kırım gibi önemli memleketlerinin bilinen hadiseleri ile tarih okuyucularına gereken bazı önemli bilgileri aşağıda kısaca ve bölüm bölüm beyan etmek uygun görülmüştür.”

21. Soru

Arapça yapılardan “Cem?-i mükesser”e örnekveriniz?

Cevap

Memâlik Mefâ?il.

22. Soru

Arapça yapılarda “tamlamalara” örnek veriniz?

Cevap

Muharremü’l-Harâm (Muharrem ve harâm ile) Harâm olan Muharrem ayı.

23. Soru

Farsça yapılarda” zincirleme tamlamalar”a örnek veriniz?

Cevap

Cenâb-ı Hüdâvendigâr-ı Âlem.

24. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

müsâ?ade mufâ?ale

25. Soru

Farsça yapılarda “birleşik sıfat”a örnek veriniz?

Cevap

Cihân-gîr.

26. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri2ne örnek veriniz?

Cevap

Halâs Fa?âl.

27. Soru

“Âsitâne-i sa?adet” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Saadetli yer, İstanbul’un isimlerinden.

28. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdün-fîh ism-i mef?ûl”e örnek veriniz?

Cevap

Mürekkeb Mufa??al (tef?îl).

29. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlamaları”na bir örnek veriniz?

Cevap

Kemâl-i hirâs-ı cân.

30. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i mü’ennes”e bir örnek veriniz?

Cevap

Nebâtât (-ât eki ile).

31. Soru

“Soylular sınıfı, meşhûr ve muayyen aileler topluluğu” anlamına gelen gelime nedir?

Cevap

“Zâdegân”.

32. Soru

“Hâsıl-ı kelâm, bu mesâ’ibe ibtilâmız rûz-ı Kasım’dan otuz yedi gün mukaddem olup ve sene-i merkume şitâsında cânib-i âsumândan rîzân olan berf ü bârân bi’l-cümle üzerimizden geçmek vechile, rûz-ı Hızr’a yedi sekiz gün kalınca yedi aya karîb müddetde, bâzen ayu balığı muhârebesinde ve ba‘zen ağziye-i reddiyye te’sîrinden vefât idenlerin luhûmunu ekl iderek…” metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

Özetleyecek olursak, bu zorluklara düşkünlüğümüz kasım ayından otuz yedi gün önce oldu. Anılan sene kışında da gökyüzünden yağan kar, yağmur, ne var ise üzerimizden geçti. Mayıs ayına yedi sekiz gün kalıncaya kadar, yedi aya yakın müddette, bazen ayı balığı muharebesinde ve bazen vücutları yediklerini kabul etmediğinden vefat edenlerin etlerini yedik.”

33. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef‘ûller”e bir örnek veriniz?

Cevap

Mezbûr mef‘ûl vezninde.

34. Soru

Subhî Memet Efendi’nin müellifi olduğu eserin adı nedir?

Cevap

Subhî Tarihi.

36. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Mef‘ûl”e bir örnek veriniz?

Cevap

müsemmâ mufa??al (tef?îl).

37. Soru

Arapça yapılarda “mimli masdar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Meşakkat Mef’alet.

38. Soru

Arapça yapılardan “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

cevânib (taraflar-yönler) fevâ‘il.

39. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

himmet fi‘let.

40. Soru

Subhî Tarihi kim tarafından neşredilmiştir?

Cevap

Mesut Aydıner

41. Soru

Farsça yapılarda “Atıf vavıyla yapılan birleşik isim”e örnek veriniz?

Cevap

Cevr ü cefâ.

42. Soru

“Lakin Nemçe memâliki fî’l-asl yedi ve hâlâ dokuz aded hükûmetten ibâret
olup, bu dokuz aded hükûmetlerin her birine birer Hersek mâlik ve …………………… olmağla
beynlerinde çâsâr ta?bîr eyledikleri imparator olmağın…”

cümlede boş bırakılan yere uygun gelen kelime hangisidir?

Cevap

Mutasarrıf

43. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mezîdün-fîh masdarlar”a örnek veriniz?

Cevap

Mu?âvenet Mufâ?ale(t).

44. Soru

Mülhak  İsm-i Mef ‘ûlünün if?âl veznindeki hâli nedir?

Cevap

İlhak

45. Soru

“Hâsıl-ı kelâm, bu mesâ’ibe ibtilâmız rûz-ı Kasım’dan otuz yedi gün ……………………. olup
ve sene-i merkume şitâsında cânib-i âsumândan rîzân olan berf ü bârân bi’l-cümle…”

cümlede boş bırakılan yere uygun gelen kelime hangisidir?

Cevap

Mukaddem

46. Soru

Yazıldığı – tahrir olduğu üzere anlamını taşıyan kelime hangisidir? 

Cevap

Ber-minvâl-i muharrer

47. Soru

Arapça yapılarda “ism-i mekanlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Mahal Mef‘âl.

48. Soru

“Muharremü’l-Harâm” ifadesinin anlamı nedir?

Cevap

Hicri ayların birincisi.

49. Soru

“Hükm’ün cem?i, hükümler, emirler, fermanlar” anlamına gelen kelime nedir?

Cevap

“Ahkâm” .

50. Soru

“Allah saltanatının koruyuculuğunu, gölgesini uzun etsin, hükmü her yere yayılsın.” cümlesinin Arapça karşılığı nedir?

Cevap

Medda’llâhu zilâle saltanateh.

51. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e bir örnek veriniz?

Cevap

müteveccih mütefa??il(tefe??ül).

52. Soru

“Ve eğerçi, zîrde beyân olunacağı vechile, Devlet-i Abbâsiyye’nin evâhırında memâlik-i islâmiyyede zuhûra gelen ihtilâlât-ı azîme hasebiyle, hılâfet ve saltanat ayrılarak, hılâfet bir riyâset-i dîniyye ve saltanat riyâset-i mâddiyye derecesine vardı ise de mu’ahharan Devlet-i aliyye-i Osmâniyye’nin zuhûruyla millet-i islâmiyye teceddüd iderek yine hâlet-i asliyyesini buldu.”

Yukarıdaki cümlede koyu puntoyla yazılmış kelimenin anlamı nedir?

Cevap

Aşağı, alt anlamlarındadır.

53. Soru

Araaaaaaça yapılardan “Mücerred Rubâ‘î Masdar”a örnek veriniz?

Cevap

Saltanat fa‘lele(t).

54. Soru

“Hükûmet-i mâddiyye dahi üç kısımdır. Hükûmet-i mutlaka, hükûmet-i meşrûta, hükûmet-i cumhûriyyedir.”

Yukarıdaki cümlede hangi yönetim şekillerinden bahsedilmektedir?

Cevap

Mutlak Monarşi-Meşruti Monarşi-Cumhuriyet

55. Soru

Farsça yapılarda “Atıf vav’ıyla yapılmış birleşik isimlere” bir örnek veriniz?

Cevap

hamd ü senâ.

56. Soru

Osmanlı resmî tarihçilerine ne ad verilir?

Cevap

Vak‘anüvis

57. Soru

Farsça yapılarda “İsim tamlamalarına” örnek veriniz?

Cevap

kavâ?id-i düvel.

58. Soru

“Sâlifü’l-beyân” tamlamasının anlamı nedir?

Cevap

Bildirilmiş, sözü–beyanı geçmiş anlamlarındadır.

59. Soru

“Süne Boğazı’na götürüp ihrâc itmeleriyle mahall-i merkumda dahi tashîh-i mizâc idinceye dek birkaç gün tevakkuf u meks idüp, ba‘dehû herkes vatân-ı me’lûfesi cânibine âzim ü râhî oldu” deyü hatm-i kelâm eyledi.”

cümlesinin günümüz Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

“Süne Boğazı’na götürüp karaya çıkardılar. Mizâcımız düzelip kendimize gelinceye kadar
bir kaç gün orada kalıp oyalandık. Daha sonra herkes kendi vatanı tarafına doğru yola
çıktı.” diyerek sözlerine son verdi.” şeklindedir.

60. Soru

Ma?iyyet sözcüğü Arapça masdar türlerinden hangisine örnektir?

Cevap

Ca’lî masdar

61. Soru

“Bundan akdem Nemçe çâsârı bilâ-evlâd-ı zükûr vefât ittikde, Nemçe devletinin erkân
ü ricâli ittifâklarıyla müteveffânın velîahdı olan kızını çâsâriçe olmak üzre ihtiyâr ü i?tibâr
itmişler idi.” cümlesinde geçen Nemçe neresidir?

Cevap

Avusturya

62. Soru

“Ashâb” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Sahib’n cem?i, Peygamber Efendimizi görüp onun sohbetinde bulunanlar.

63. Soru

“Ale’l-husûs” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Özellikle.

64. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef‘ûller”e örnek veriniz?

Cevap

Mektûb mef‘ûl vezninde.

65. Soru

Oy çokluğu anlamına gelen Arapça tamlama nedir?

Cevap

Ekseriyet-i ârâ

66. Soru

“Âhirü’l-emr” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

En nihayet, en sonunda.

67. Soru

Subhî Mehmed Efendi ne zaman vak’anüvislik yapmıştır?

Cevap

I. Mahmud dönemi (1730-1754)

68. Soru

Hıdrellez anlamına gelen Farsça tamlama nedir?

Cevap

Rûz-ı Hızır

69. Soru

Süleyman Efendi’nin kaleme aldığı ve Osmanlı Devleti’nin Şubat 1744 ile 1752 yılları arası olaylarının anlatıldığı vekayinamenin adı nedir?

Cevap

İzzî Târihi

70. Soru

Sülâsî mücerred masdarlardan olan “Hükm” hangi vezinle yazılır?

Cevap

Fu?l

71. Soru

Eşyâ-yı mütenevvi?a  kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Çeşitli-türlü eşya anlamındadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!