Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Metin Okuma Ve Anlama: Matbu Metinler-Iıı

1. Soru

Arapçayapılarda “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e bir örnek veriniz?

Cevap

Müte‘ayyin Tefa‘‘ul bâbı ism-i fâ‘il


2. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

İslâm İf‘âl bâbı .


3. Soru

“Menzil” teriminin tanımı nedir?

Cevap

“Osmanlı Devleti’nde resmi haberleşmeyi sağlayan posta teşkilatı ve ordunun konaklama ve ihtiyaç karşılama noktaları veya yapı kompleksleri.”


4. Soru

“Şehriyâr”kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Hükümdar, melik


5. Soru

Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleriyöneltilen sorunun cevabı. İslam hukukuyla ilgili bir meselenin hükmünü açıklamak üzere yetkililer tarafından verilen usulüne uygun yazılı ve resmî yasal cevap” Metinde tanımı yapılan terim nedir?

Cevap

“Fetvâ”


6. Soru

“Yeniçeri ocağının cemaat ortaları ile ağa bölükleri subaylarına müşterek olarak verilen isim.” Metinde tanımı yapılan terim nedir?

Cevap

“Çorbacı”


7. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i mü’ennes”e bir örnek veriniz?

Cevap

Kelimât (-ât eki ile) .


8. Soru

“Kadıasker” teriminin tanımını nedir?

Cevap

Divan-ı hümayun üyesi, yargı ve eğitim teşkilatının sorumlusu.1361/1362’de kurulmuş, Fatih döneminde kurumsallaşmış ve 1481 yılında Rumeli Kadıaskeri ve Anadolu kadıaskeri olmak üzere ikiye ayrılmıştır.


9. Soru

Farsça yapılarda “ön ve son eklerle türetilen kelimeler”e bir örnek veriniz?

Cevap

Ber-mûceb Farsça ön eklerden “ber” kullanılmış.


10. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e örnek veriniz?

Cevap

Müte‘âkıb Tefâ‘ul bâbı ism-i fâ‘il .


11. Soru

“Çün pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin bi’z-zât sefere azîmetleri mukarrer oldu. Sanevber-i kerîmü’l-asl-ı Osmânî Şehzâde Mehmed Hân def‘-i dağdağa-i fitne içün izâle olunmağı murâd itdiklerinde Rumili Kadıaskeri Kemaleddin Efendi fetvâ virmekle cenâb-ı şehriyârî kendi birâderleri iken ol şehzâde-i bî-günâha rahm itmeyüp nâ- hakk yere şehîd itmekle gaddarlık eylediler” metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

Padişah hazretlerinin bizzat sefere çıkması kararlaştırıldı. Şehzade Mehmed karışıklığın ortadan kaldırılması için kendisini feda etmek istediğinde Rumeli Kazaskeri Kemaleddin Efendi fetvasını vermiş, biraderi Sultan Osman da bu günahsız kardeşine merhamet etmeyerek haksız yere öldürterek gaddarlık etmiştir.


12. Soru

“Mestûriyyet”kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Hanımların dini anlayışlarına göre örtünmeleri için kullanılan bir terimdir. Kapalılık.


13. Soru

Farsça yapılarda tamlamalara bir örnek veriniz?

Cevap

Nazar-endâz Kesik izâfet


15. Soru

Vezirin çoğulu anlamına gelen kelime nedir?

Cevap

Vüzerâ.


16. Soru

Arapça yapılardan “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

Eyyâm Ef‘âl vezni ile.


17. Soru

Arapça yapılarda tamlamalara bir örnek veriniz?

Cevap

Dârü’s-saltana Şemsî tamlama.


18. Soru

Farsça yapılarda “çoğullar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Piyâdegân Farsça çoğul eki “ân” .


19. Soru

Farsça yapılarda “tamlamalar”a örnek veriniz?

Cevap

Cem‘iyyet-i beşeriyye İzâfet kesresi.


21. Soru

“Hazîne-i Âmire” teriminin tanımı nedir?

Cevap

Devlet hazinesi. Osmanlılarda devlete ait nakit para, kıymetli eşya ve bunlarla ilgili evrakın saklanıp korunduğu yer.


23. Soru

“Binâen-aleyh” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Bunun üzerine


24. Soru

“Na‘îmâ tarihi” olarak bilinene eserim müellifi kimdir?

Cevap

Na‘îmâ Mustafa Efendi


25. Soru

“Yeniçeriler ile altı süvari bölüğü, topçu, cebeci, top arabacısı ve diğer askeri ocaklar, acemi ocağı ve sarayın, devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışanlara üç ayda bir verilen maaş.” Metinde tanımı yapılan terin nedir?

Cevap

“Ulûfe”


26. Soru

Arapça Yapılar’da “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

Vârid Fâ‘il vezninde .


27. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef‘ûller”e bir örnek veriniz?

Cevap

Mağlûb Mef‘ûl vezninde.


28. Soru

Arapça yapılarda tamlamaya bir örnek veriniz?

Cevap

Kerîmü’l-asl Kamerî tamlama.


30. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Mef‘ûl”e bir örnek veriniz?

Cevap

Mukaddem Tef‘îl bâbı ism-i mef’ul.


32. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i müzekker”e bir örnek veriniz?

Cevap

Mücâhidîn (-în eki ile) .


34. Soru

Arapça yapılarda “İsm-i mekânlar”a örnek veriniz?

Cevap

Mecma‘ Mef‘al vezni.


35. Soru

“Bu gün Asya cemâ‘atlerinin kâffesine atf-ı nazar idiniz; her tarafda dâhilen iki cereyânın yek-diğeri ile mücâdelesini görürsünüz. Mahallî, kadîm, an‘anevî medeniyetle Avrupa medeniyeti tarafdârları çarpışıyorlar, bir hayât ve memât mücâdelesidir gidiyor!”. Metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

“Bu gün Asya toplumlarının hepsine bakınız; her tarafta iki akımın bir diğeri ile mücadelesini görürsünüz. Mahalli, eski, geleneksel medeniyetle Avrupa medeniyeti taraftarları çarpışıyorlar, bir ölüm kalım mücadelesidir gidiyor!”


37. Soru

“Nâ-hakk” kelime ne anlama gelmektedir?

Cevap

Haksız


39. Soru

Arapça yapılarda “tamlamalar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Ale’l-umûm Kamerî tamlama.


40. Soru

Arapça yapılarda “tenvinler”e bir örnek veriniz?

Cevap

Tahmînen Üstünlü tenvin.


42. Soru

Arapça yapılarda Cem‘-i mü’ennes”e bir örnek veriniz?

Cevap

Taksîmât (-ât eki ile) .


43. Soru

“Hil’at” terimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir cins üst elbisesi olan kaftan. Padişahlar tarafından sadrazamlar ile vezirlere ve diğer devlet erkânına giydirildiği gibi, onlar tarafından da kendilerinden daha küçük rütbelilere giydirilirdi. Hilat giydirmek bir memuriyete atama veya bir hizmet ve yararlılık karşılığında olurdu.


50. Soru

“Yeniçeri ocağının savaş malzemelerinin yapımı muhafaza ve sevkini sağlayan Cebeci ocağı mensupları”na ne ad verilir?

Cevap

“Cebeciyân”


51. Soru

“Üç Medeniyet” adlı eserin yazarı kimdir?

Cevap

Ağaoğlu Ahmed (Ahmet Ağaoğlu).


52. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

Âlim Fâ‘il vezninde.


53. Soru

“Acemi Oğlan” teri ile kastedilen nedir?

Cevap

Acemi oğlanları ocağına alınan Hristiyan kökenli devşirme çocuklar. Başlangıçta savaş tutsaklarından alındı. 15-16. yüzyılda devşirme olarak Rumeli’de Hristiyan çocuklarından, 16. yüzyıl sonlarında ağa çırağı adıyla devşirme dışından, 17. yüzyıl başından itibaren kuloğlu veya veledeş adıyla ölen yeniçerilerin çocuklarından, daha sonra da şehir halkından ocağa asker alındı.


54. Soru

Osmanlı’da Polonyalıları anlatmak için kullanılan terim nedir?

Cevap

“Leh”


56. Soru

“Hülagü” kimdir?

Cevap

“Cengiz Han’ın torunu ve İran’da hüküm süren İlhanlı Devleti’nin kurucusudur.”


57. Soru

“Devlete ait vergi gelirlerinin özel bir şahsa belirli bir süreliğine verilmesi, kiralanması. Alan veya kiralayan kişiye mültezim denir. Günümüzde vergilendirmenin bir tür özelleştirilmesi şeklidir.” Tanımı yapılan bu duruma verilen ad nedir?

Cevap

“İltizâm”.


58. Soru

“Tecelliyât” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Tecellinin çoğuludur. Görünme, açık seçik olma.


63. Soru

“Osmanlı Devleti’nde hukûkî uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak için devletçe tayin edilen görevli, hâkim. Kadılar adlî ve kazâî işlerden başka, bulundukları bölgelerde zahire tedariki, yol vb. işlerde görevlendirilenlerin sevki, fiyatların kontrolü gibi beledî işlerin yanında noterlik hizmetlerini de yürütürlerdi.” Metinde tanımı yapılan görevli kimdir?

Cevap

Kadı.


64. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

Ahlâk Ef‘âl vezni ile .


66. Soru

“Umûmen, umûmiyyet üzere” ifadesinin yerine kullanılabilecek kelime hangisidir?

Cevap

Umûmen, umûmiyyet üzere.


67. Soru

“Lâ-şekk ve Lâ-şübhe” kelimeleri ne anlama gelmektedir?

Cevap

Şeksiz şüphesiz.


1. Soru

Arapçayapılarda “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e bir örnek veriniz?

Cevap

Müte‘ayyin Tefa‘‘ul bâbı ism-i fâ‘il

2. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

İslâm İf‘âl bâbı .

3. Soru

“Menzil” teriminin tanımı nedir?

Cevap

“Osmanlı Devleti’nde resmi haberleşmeyi sağlayan posta teşkilatı ve ordunun konaklama ve ihtiyaç karşılama noktaları veya yapı kompleksleri.”

4. Soru

“Şehriyâr”kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Hükümdar, melik

5. Soru

Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleriyöneltilen sorunun cevabı. İslam hukukuyla ilgili bir meselenin hükmünü açıklamak üzere yetkililer tarafından verilen usulüne uygun yazılı ve resmî yasal cevap” Metinde tanımı yapılan terim nedir?

Cevap

“Fetvâ”

6. Soru

“Yeniçeri ocağının cemaat ortaları ile ağa bölükleri subaylarına müşterek olarak verilen isim.” Metinde tanımı yapılan terim nedir?

Cevap

“Çorbacı”

7. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i mü’ennes”e bir örnek veriniz?

Cevap

Kelimât (-ât eki ile) .

8. Soru

“Kadıasker” teriminin tanımını nedir?

Cevap

Divan-ı hümayun üyesi, yargı ve eğitim teşkilatının sorumlusu.1361/1362’de kurulmuş, Fatih döneminde kurumsallaşmış ve 1481 yılında Rumeli Kadıaskeri ve Anadolu kadıaskeri olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

9. Soru

Farsça yapılarda “ön ve son eklerle türetilen kelimeler”e bir örnek veriniz?

Cevap

Ber-mûceb Farsça ön eklerden “ber” kullanılmış.

10. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e örnek veriniz?

Cevap

Müte‘âkıb Tefâ‘ul bâbı ism-i fâ‘il .

11. Soru

“Çün pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin bi’z-zât sefere azîmetleri mukarrer oldu. Sanevber-i kerîmü’l-asl-ı Osmânî Şehzâde Mehmed Hân def‘-i dağdağa-i fitne içün izâle olunmağı murâd itdiklerinde Rumili Kadıaskeri Kemaleddin Efendi fetvâ virmekle cenâb-ı şehriyârî kendi birâderleri iken ol şehzâde-i bî-günâha rahm itmeyüp nâ- hakk yere şehîd itmekle gaddarlık eylediler” metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

Padişah hazretlerinin bizzat sefere çıkması kararlaştırıldı. Şehzade Mehmed karışıklığın ortadan kaldırılması için kendisini feda etmek istediğinde Rumeli Kazaskeri Kemaleddin Efendi fetvasını vermiş, biraderi Sultan Osman da bu günahsız kardeşine merhamet etmeyerek haksız yere öldürterek gaddarlık etmiştir.

12. Soru

“Mestûriyyet”kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Hanımların dini anlayışlarına göre örtünmeleri için kullanılan bir terimdir. Kapalılık.

13. Soru

Farsça yapılarda tamlamalara bir örnek veriniz?

Cevap

Nazar-endâz Kesik izâfet

15. Soru

Vezirin çoğulu anlamına gelen kelime nedir?

Cevap

Vüzerâ.

16. Soru

Arapça yapılardan “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

Eyyâm Ef‘âl vezni ile.

17. Soru

Arapça yapılarda tamlamalara bir örnek veriniz?

Cevap

Dârü’s-saltana Şemsî tamlama.

18. Soru

Farsça yapılarda “çoğullar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Piyâdegân Farsça çoğul eki “ân” .

19. Soru

Farsça yapılarda “tamlamalar”a örnek veriniz?

Cevap

Cem‘iyyet-i beşeriyye İzâfet kesresi.

21. Soru

“Hazîne-i Âmire” teriminin tanımı nedir?

Cevap

Devlet hazinesi. Osmanlılarda devlete ait nakit para, kıymetli eşya ve bunlarla ilgili evrakın saklanıp korunduğu yer.

23. Soru

“Binâen-aleyh” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Bunun üzerine

24. Soru

“Na‘îmâ tarihi” olarak bilinene eserim müellifi kimdir?

Cevap

Na‘îmâ Mustafa Efendi

25. Soru

“Yeniçeriler ile altı süvari bölüğü, topçu, cebeci, top arabacısı ve diğer askeri ocaklar, acemi ocağı ve sarayın, devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde çalışanlara üç ayda bir verilen maaş.” Metinde tanımı yapılan terin nedir?

Cevap

“Ulûfe”

26. Soru

Arapça Yapılar’da “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

Vârid Fâ‘il vezninde .

27. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef‘ûller”e bir örnek veriniz?

Cevap

Mağlûb Mef‘ûl vezninde.

28. Soru

Arapça yapılarda tamlamaya bir örnek veriniz?

Cevap

Kerîmü’l-asl Kamerî tamlama.

30. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Mef‘ûl”e bir örnek veriniz?

Cevap

Mukaddem Tef‘îl bâbı ism-i mef’ul.

32. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i müzekker”e bir örnek veriniz?

Cevap

Mücâhidîn (-în eki ile) .

34. Soru

Arapça yapılarda “İsm-i mekânlar”a örnek veriniz?

Cevap

Mecma‘ Mef‘al vezni.

35. Soru

“Bu gün Asya cemâ‘atlerinin kâffesine atf-ı nazar idiniz; her tarafda dâhilen iki cereyânın yek-diğeri ile mücâdelesini görürsünüz. Mahallî, kadîm, an‘anevî medeniyetle Avrupa medeniyeti tarafdârları çarpışıyorlar, bir hayât ve memât mücâdelesidir gidiyor!”. Metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

“Bu gün Asya toplumlarının hepsine bakınız; her tarafta iki akımın bir diğeri ile mücadelesini görürsünüz. Mahalli, eski, geleneksel medeniyetle Avrupa medeniyeti taraftarları çarpışıyorlar, bir ölüm kalım mücadelesidir gidiyor!”

37. Soru

“Nâ-hakk” kelime ne anlama gelmektedir?

Cevap

Haksız

39. Soru

Arapça yapılarda “tamlamalar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Ale’l-umûm Kamerî tamlama.

40. Soru

Arapça yapılarda “tenvinler”e bir örnek veriniz?

Cevap

Tahmînen Üstünlü tenvin.

42. Soru

Arapça yapılarda Cem‘-i mü’ennes”e bir örnek veriniz?

Cevap

Taksîmât (-ât eki ile) .

43. Soru

“Hil’at” terimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir cins üst elbisesi olan kaftan. Padişahlar tarafından sadrazamlar ile vezirlere ve diğer devlet erkânına giydirildiği gibi, onlar tarafından da kendilerinden daha küçük rütbelilere giydirilirdi. Hilat giydirmek bir memuriyete atama veya bir hizmet ve yararlılık karşılığında olurdu.

50. Soru

“Yeniçeri ocağının savaş malzemelerinin yapımı muhafaza ve sevkini sağlayan Cebeci ocağı mensupları”na ne ad verilir?

Cevap

“Cebeciyân”

51. Soru

“Üç Medeniyet” adlı eserin yazarı kimdir?

Cevap

Ağaoğlu Ahmed (Ahmet Ağaoğlu).

52. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

Âlim Fâ‘il vezninde.

53. Soru

“Acemi Oğlan” teri ile kastedilen nedir?

Cevap

Acemi oğlanları ocağına alınan Hristiyan kökenli devşirme çocuklar. Başlangıçta savaş tutsaklarından alındı. 15-16. yüzyılda devşirme olarak Rumeli’de Hristiyan çocuklarından, 16. yüzyıl sonlarında ağa çırağı adıyla devşirme dışından, 17. yüzyıl başından itibaren kuloğlu veya veledeş adıyla ölen yeniçerilerin çocuklarından, daha sonra da şehir halkından ocağa asker alındı.

54. Soru

Osmanlı’da Polonyalıları anlatmak için kullanılan terim nedir?

Cevap

“Leh”

56. Soru

“Hülagü” kimdir?

Cevap

“Cengiz Han’ın torunu ve İran’da hüküm süren İlhanlı Devleti’nin kurucusudur.”

57. Soru

“Devlete ait vergi gelirlerinin özel bir şahsa belirli bir süreliğine verilmesi, kiralanması. Alan veya kiralayan kişiye mültezim denir. Günümüzde vergilendirmenin bir tür özelleştirilmesi şeklidir.” Tanımı yapılan bu duruma verilen ad nedir?

Cevap

“İltizâm”.

58. Soru

“Tecelliyât” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Tecellinin çoğuludur. Görünme, açık seçik olma.

63. Soru

“Osmanlı Devleti’nde hukûkî uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak için devletçe tayin edilen görevli, hâkim. Kadılar adlî ve kazâî işlerden başka, bulundukları bölgelerde zahire tedariki, yol vb. işlerde görevlendirilenlerin sevki, fiyatların kontrolü gibi beledî işlerin yanında noterlik hizmetlerini de yürütürlerdi.” Metinde tanımı yapılan görevli kimdir?

Cevap

Kadı.

64. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

Ahlâk Ef‘âl vezni ile .

66. Soru

“Umûmen, umûmiyyet üzere” ifadesinin yerine kullanılabilecek kelime hangisidir?

Cevap

Umûmen, umûmiyyet üzere.

67. Soru

“Lâ-şekk ve Lâ-şübhe” kelimeleri ne anlama gelmektedir?

Cevap

Şeksiz şüphesiz.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!