Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi Metinleri 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Metin Okuma Ve Anlama: Matbu Metinler-I

1. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

Sâkin fâ‘il vezninde


2. Soru

Osmanlı’da şehirlerin inzibat işlerine bakan görevlinin adı nedir?

Cevap

Subaşı


3. Soru

“imaret” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Mâmur etmek, şenlendirmek. Mâmurluk. Hayrat için fakirlere yemek verilen yer.


4. Soru

Oruç Bey’in Osmanlı tarihini konu alan eserin adı nedir?

Cevap

Tevârîh-i Âl-i Osmân


5. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlaması”na bir örnek veriniz?

Cevap

Hicret-i Nebeviyye (Peygamber’in hicreti)


6. Soru

Arapça yaplara “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef ‘ûller”e bir örnek veriniz?

Cevap

merhûm mef‘ûl vezninde


7. Soru

Arapça yapılarda “Metindeki Bazı Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

istikbâl istif‘âl


8. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e bir örnek veriniz?

Cevap

mu‘allim mufa‘‘il (tef‘îl)


9. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Mef ‘ûl”e bir örnek veriniz?

Cevap

muhtasar müfte‘al (ifti‘âl bâbından)


10. Soru

Farsça yapılardan “Atıf vav’ıyla yapılmış birleşik isimler”e bir örnek eriniz?

Cevap

cebe vü cevşen


11. Soru

“Ahd” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Asır. Devir. Tevhid. Mukavele.


12. Soru

“Birbirinden kesmek ve kesişmek, muayyen bir kira karşılığında arazinin kesime verilmesi ve ekilen toprak için verilen muayyen vergi” gibi anlamları olan kelime nedir?

Cevap

mukata‘a


13. Soru

“ Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı davranış veya durum. Bağış, kerem. İkram, ağırlama” anlamına gelen kelime nedir?

Cevap

“Kerâmet”


14. Soru

Farsça yapılardan “Birleşik Kelimeler [izâfet kesresi (-i) kaldırılarak yapılan sıfatlar]”a bir örnek veriniz?

Cevap

Serhoş


15. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

cevânib (cânibler, taraflar) (fevâ‘il vezni ile)


16. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i müennes”e bir örnek veriniz?

Cevap

kelimât (-ât ile)


17. Soru

“Toprak bütünlüğü ve siyasal örgütü olan bir ulusun oluşturduğu hukuksal varlık. Büyüklük. Mevki. Mutluluk. Talih. Zenginlik” anlamlarına gelen kelime nedir?

Cevap

“Devlet”


18. Soru

“Tevârîh-i Âl-i Osmân” adlı eserin yazarı kimdir?

Cevap

Aşıkpaşazade


19. Soru

Farsça yapılardan “Farsça isim tamlamaları”na bir örnek veriniz?

Cevap

ehl-i İslâm (İslâma mensup olanlar)


20. Soru

Farsça yapılardan “isimden türetilmiş sıfat”lara örnek veriniz?

Cevap

cedd ber-cedd


21. Soru

Arapça yapılardan “Arapça tamlamalar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Rabbü’l-âlemîn (“Rabb” ve “âlem” kelimeleri ile “âlemlerin Rabbi”)


22. Soru

Arapça yapılardan “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

ganâ’im (fe‘â’il vezni ile)


23. Soru

Arapça yapılardan “Cem‘-i müzekker”e bir örnek veriniz?

Cevap

mü’minîn (-în eki ile)


24. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef ‘ûllere bir örnek veriniz?

Cevap

mel‘ûn (la‘net) mef‘ûl vezninde


25. Soru

Farsça bir kelime olan “Leşker” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

Cevap

“Asker”


26. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

fâzıl (fazl, fazîlet) fâ‘il vezninde


28. Soru

Arpça yapılarda Sıfat-ı müşebbehe’ye bir örnek veriniz?

Cevap

fakir


29. Soru

Arapça yapılardan “İsm-i mekân”a bir örnek veriniz?

Cevap

medrese (mef‘ale)


30. Soru

Arapça yapılardan “İsm-i mensub”a bir örnek veriniz

Cevap

Nizâmî


31. Soru

“Ve ikinci gün fukarâ tâ’ifesi da‘vet olundı, anlara dahi ta‘zîmler olundı, şâhın atâları bunlara dahi yetişdi, ve bunlar dahi kanûn-ı fukarâ üzere edeblerin yerine getirdiler, pâdişâha gayet hoş geldi. Üçünci gün ümerâ da‘vet olundı, ve hem bunlara dahi kanûn-ı pâdişâhî nice ise öyle sohbetler ve işretler olundı, ve bir nice günlük yollardan atlar seğirtdiler, mübâlağa öğdüller virdiler, elhâsıl seğirdenin hiç birini mahrûm komadılar.” Metni bugünki dile çeviriniz?

Cevap

“İkinci gün fukara zümresi davet edildi. Onlara da hürmetler gösterildi. Padişahın bahşişleri bunlara da ulaştı. Bunlar da fukara kanunlarına uygun olarak padişaha edep ve saygılarını gösterdiler. Padişaha oldukça hoş geldi. Üçüncü gün ümera davet edildi. Bunlara da padişah kanunu nasılsa öylece sohbetler, eğlenceler yapıldı. Birkaç günlük yollardan atlar koşturdular. Çok sayıda ödüller verdiler. Kısaca koşuya katılanların hiçbirisini mahrum bırakmadılar.”


32. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

ihtisâr ifti‘âl


33. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a örnek veriniz?

Cevap

i‘tikad (ifti‘âl)


34. Soru

“hil‘at” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Yüksek makamdakilerin beğendiği kimseye ve takdir edilen kişilere giydirdiği değerli, süslü elbise. Kaftan.


35. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlaması”na bir örnek eriniz?

Cevap

bîmâr-hâne


36. Soru

Arapça yapılarda Cem‘-i müzekker”ebir örnek veriniz?

Cevap

mücâhidîn (-în ile)


37. Soru

“Bu tarafdan Rûm tâ’ifesi tekûrı oğlını bir nice bin kâfir ile ehl-i İslâm üzerine gönderdi. Sultân Alâeddîn’e haber oldı, her tarafa nâmeler perâkende kıldı.” Metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

Bu taraftan, Rumların tekfuru, oğlunu birkaç bin kâfir ile Müslümanların üzerine gönderdi. Sultân Alâeddin haber alınca, her tarafa fermânlar yolladı.


38. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef‘ûller”e örnek veriniz?

Cevap

meşgul (şugl)


39. Soru

Tımarhane ve akıl hastanesi anlamına gelen kelime nedir?

Cevap

Bîmârhâne


40. Soru

Arapça yapılaran “Mücerred Rubâ‘î Masdar”a bir örnek veriniz?

Cevap

saltanat fa‘lele(t)


41. Soru

Arapça yapılardan “Mezîdünfih İsm-i Mef’ ûl”e bir örnek veriniz?

Cevap

mukarrer mufa‘‘al (tef ‘îl bâbından)


42. Soru

Arapça yapılardan “Mezîdünfih İsm-i Mef ‘ûl”a örnek veriniz?

Cevap

mu‘teber (müfte‘al)


43. Soru

“Beylerbeyi”nin Osmanlı Türkçesi’ndeki karşılığı nedir?

Cevap

melikü’l-ümerâ


44. Soru

“Cedd” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Babanın babası veya ananın babası. Büyüklük, azimlik.


45. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinlerine” bir örnek veriniz.

Cevap

sûret (fu‘let)


46. Soru

“Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, ay yıldız veya lale biçiminde süs. İşaret.” Anlamlarına gelen kelime nedir?

Cevap

“alem”


47. Soru

Arapça yapılardan “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e bir örnek veriniz?

Cevap

müslim müf‘il (if‘âl bâbından)


48. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne örnek veriniz?

Cevap

kâfir (küfrân)


51. Soru

“Saray’da Bâb-ı hümâyûn ve Orta kapıyı bekleyen kapıcıların zabitlerine verilen rütbedir. Başlıca görevi padişahın huzuruna çıkanlara ve divana gelenlere eşlik edip yol göstermekti.” Görev tanımı yapılan bu görevlini adı nedir?

Cevap

Kapucıbaşı


52. Soru

“El-Hamdü li’lllahi Rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’sselâmü alâ nebiyyi Muhammed ve âlihi ve ecma‘în. Ve ba‘demâ. Diledim ki, merhûm ve mağfûr Sultân Cem –tâbe serâhü ve ca‘ale’l-cenneti misvâhü- hazretinin sergüzeştin muhtasar ve vâzıh müsvedde idem tâ ki, okuyanlara rıkkat galebe itdükde merhûmı hayr du‘â ile anup rûhunı şâd eyleyeler.” Metni bugünkü diler çeviriniz?

Cevap

“Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun ve nebî olan Muhammed’e, onun âilesine ve cüm-lesine salât ve selâm olsun. İsterdim ki, rahmet ve mağfirete kavuşmuş Sultan Cem –kab-ri temiz, iyi olsun ve mekânı cennet olsun- hazretlerinin başından geçenleri öz ve açık ola-rak karalayayım. Ta ki okuyanlarda acıma duygusu üstün gelsin ve merhumu hayır dua ile anıp, ruhunu bahtiyar etsinler.”


53. Soru

“Kelâm-ı Kadîm”in anlamı nedir?

Cevap

Kur’an-ı Kerim


54. Soru

“Cülûs” kelimesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Padişahın taht’a oturması


55. Soru

“Halayık” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Halklar, mahlukat, yaratılmışlar. Huylar, tabiatlar.


56. Soru

Farsça yapılarda “Birleşik sıfat”a bir örnek veriniz?

Cevap

hoş-hân


57. Soru

Arapça apılarda “Arapça tamlamalar”a bir örnek veriniz?

Cevap

sultân-ı selâtînü’l-guzât (gazi sultanların sultanı) [Arapça ve Farsça birleşik tamlama]


58. Soru

“Eytdi kim: “Yâ Osmân Gazî! Düşümde sizin peygamberinüz Muhammed Mustafâ –salla’llahu aleyhi ve sellem- gelüp bana İslâm telkin eyledi. Kelime-i şehâdeti ve sûre-i Fâtihai ve İhlâs’ı bana ta‘lîm itdi. Dûr, sabâh filân yerde bir gazî yiğit vardur, adı Osmân’dur. Hakk yoluna gazâ niyyet idüpdür. Benim ak alemim onun katındadur, ana var” didi.” Metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

Dedi ki: “Yâ Osman Gazi! Düşümde sizin peygamberiniz Mu-hamed Mustafa –salât ve selâm üzerine olsun- gelip bana İslâm dinini telkin etti. Kelime-i şehadeti Fatiha ve Ihlâs suresini bana öğretti. Dur, sabah falan yerde bir gazi yiğit vardır, adı Osman’dır. Allah yolunda gazaya niyet etmiştir. Benim ak bayrağım onun yanındadır, ona git” dedi.


60. Soru

Farsça yapıarda “Atıf vav’ıyla yapılmış birleşik isim”e bir örnek verin?

Cevap

zâd ü zevâde (yiyecek içek, azık)


61. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

hürmet fu‘let


62. Soru

Oruç Bey’in Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eseri hangi tarihte kim tarafından neşredilmiştir?

Cevap

Oruç Bey’in Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eseri, Franz Babinger tarafından 1925 yılında neşredilmiştir.


63. Soru

Âlî Bey tarafından H.1332/M.1914 yılında İstanbul’da yayımlananan ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemini anlatan temel kaynaklar arasında kabul edilen eser hangisidir?

Cevap

Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eseridir.


64. Soru

Farnz Babinger tarafından neşredilen Oruç b. Adil’e ait Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserde “Mezâr-ı Türk” adıyla geçen mezar kime aittir? 

Cevap

Alp Gündüz‘e aittir.


65. Soru

Çeri kelimesinin anlamı ve Farsça eş anlamlısı nedir?

Cevap

Çeri asker anlamında olup, Farsça karşılığı Leşker‘dir.


66. Soru

“Osmân Gazî vasıyyet itmişdi kim: “Beni Burusa’da ……………………….. altında kon” dimişdi. Ba‘zılar aydur, Söğütcük’de defn itdiler. Allahu te‘âlâ rahmetin ziyâde kılsun. Âmîn. Yâ Rabbü’l-âlemîn.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?

Cevap

Gümüş Kubbe‘dir.


67. Soru

Muhasara, ihata anlamlarına gelen Türkçe sözcük hangisidir?

Cevap

Eğirtmek


68. Soru

Oruç Bey’in Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinde Engürüs olarak geçen ülke hangisidir?

Cevap

Macaristan‘dır.


69. Soru

Sülâsî mücerred şugl masdarının ism-i mef‘ûlü nedir?

Cevap

Meşgul


70. Soru

Ganimet kelimesinin cem-i mükesser hali hangisidir?

Cevap

Ganâ’im 


71. Soru

“Karamanoğlı ………. Bey, Germiyan oğlı didiğine bir oğlını koşdı. Kütahya’ya gönderdi, birini dahı Aydın iline gönderdi, biri dahı Menteşa oğlıdır deyü Menteşa iline gönderdi.

Yukarıdaki metinde boşluğa gelecek olan şahıs kimdir?

Cevap

 İbrahim 


72. Soru

Bâb ânı beyân ider kim, Sultân Mehemmed kim ol Sultân Murâd oğlıdır…”

cümlesinde koyu olarak yazılmış sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

Cevap

Bölüm anlamındadır.


73. Soru

“Ekser halk hünkârın vefât itdüğin andan bildiler. Atasının ………… Burusa’ya gönderdi.”

cümlesinde boşluğa cenaze anlamına gelen hangi sözcük gelmelidir?

Cevap

Meyyit olmalıdır.


74. Soru

Mevki, Mutluluk, Talih, Zenginlik anlamlarına da gelen hukuksal varlık nedir?

Cevap

Devlet


75. Soru

Kelâm-ı Kadîm tamlaması hangisi için kullanılmıştır?

Cevap

Kur’an-ı Kerim


76. Soru

“Sultân Bâyezîd Amâsiyye’de olurdı, anı getirtdi, ve Mustafâ Çelebi Mağnisa’da olurdı, anı getirtdi. Bunlar hep Edrene’ye geldiler, Edrene’nin nevâhîsi doldı, ve bir nice günlük yollar oldı kim düğüne geldiler.”

Yukarıdaki metnin günümüz Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

“Sultan Bayezid Amasya’daydı, onu getirtti. Mustafa Çelebi Manisa’daydı onu da getirtti. Bunların hepsi Edirne’ye geldiler. Edirne’nin nahiyeleri doldu. Nice günlük yollardan
düğüne geldiler. ” şeklindedir.


77. Soru

“Atan yurdını ve bizim yurdımızı aldılar, gözümüze karşu tasarruf iderler.”

cümlesinde geçen mezîdünfih masdar hangisidir?

Cevap

Tasarruf (tefa‘‘ul)


78. Soru

“…………………’ın Kitâb-ı Cemşid ve Hurşid’ini Sultan Mehmed adına tercüme etti.”

 cümlede boş bırakılan yere  getirilebilecek en uygun kelime hangisidir? 

Cevap

Hoca Selman


79. Soru

Memleketeyn Arapça cem‘ şekillerinden hangisine örnektir?

Cevap

Tesniye


80. Soru

Türkçe’de “yemin etme, söz verme” anlamlarına gelen Farsça tamlama hangisidir?

Cevap

Ahd ü peymân


81. Soru

Çobanların giydiği kolsuz, keçeden yapılan giyecek” anlamına gelen Türkçe sözcük nedir?

Cevap

Kepenek


1. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

Sâkin fâ‘il vezninde

2. Soru

Osmanlı’da şehirlerin inzibat işlerine bakan görevlinin adı nedir?

Cevap

Subaşı

3. Soru

“imaret” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Mâmur etmek, şenlendirmek. Mâmurluk. Hayrat için fakirlere yemek verilen yer.

4. Soru

Oruç Bey’in Osmanlı tarihini konu alan eserin adı nedir?

Cevap

Tevârîh-i Âl-i Osmân

5. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlaması”na bir örnek veriniz?

Cevap

Hicret-i Nebeviyye (Peygamber’in hicreti)

6. Soru

Arapça yaplara “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef ‘ûller”e bir örnek veriniz?

Cevap

merhûm mef‘ûl vezninde

7. Soru

Arapça yapılarda “Metindeki Bazı Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

istikbâl istif‘âl

8. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e bir örnek veriniz?

Cevap

mu‘allim mufa‘‘il (tef‘îl)

9. Soru

Arapça yapılarda “Mezîdünfih İsm-i Mef ‘ûl”e bir örnek veriniz?

Cevap

muhtasar müfte‘al (ifti‘âl bâbından)

10. Soru

Farsça yapılardan “Atıf vav’ıyla yapılmış birleşik isimler”e bir örnek eriniz?

Cevap

cebe vü cevşen

11. Soru

“Ahd” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Asır. Devir. Tevhid. Mukavele.

12. Soru

“Birbirinden kesmek ve kesişmek, muayyen bir kira karşılığında arazinin kesime verilmesi ve ekilen toprak için verilen muayyen vergi” gibi anlamları olan kelime nedir?

Cevap

mukata‘a

13. Soru

“ Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı davranış veya durum. Bağış, kerem. İkram, ağırlama” anlamına gelen kelime nedir?

Cevap

“Kerâmet”

14. Soru

Farsça yapılardan “Birleşik Kelimeler [izâfet kesresi (-i) kaldırılarak yapılan sıfatlar]”a bir örnek veriniz?

Cevap

Serhoş

15. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

cevânib (cânibler, taraflar) (fevâ‘il vezni ile)

16. Soru

Arapça yapılarda “Cem‘-i müennes”e bir örnek veriniz?

Cevap

kelimât (-ât ile)

17. Soru

“Toprak bütünlüğü ve siyasal örgütü olan bir ulusun oluşturduğu hukuksal varlık. Büyüklük. Mevki. Mutluluk. Talih. Zenginlik” anlamlarına gelen kelime nedir?

Cevap

“Devlet”

18. Soru

“Tevârîh-i Âl-i Osmân” adlı eserin yazarı kimdir?

Cevap

Aşıkpaşazade

19. Soru

Farsça yapılardan “Farsça isim tamlamaları”na bir örnek veriniz?

Cevap

ehl-i İslâm (İslâma mensup olanlar)

20. Soru

Farsça yapılardan “isimden türetilmiş sıfat”lara örnek veriniz?

Cevap

cedd ber-cedd

21. Soru

Arapça yapılardan “Arapça tamlamalar”a bir örnek veriniz?

Cevap

Rabbü’l-âlemîn (“Rabb” ve “âlem” kelimeleri ile “âlemlerin Rabbi”)

22. Soru

Arapça yapılardan “Cem‘-i mükesser”e bir örnek veriniz?

Cevap

ganâ’im (fe‘â’il vezni ile)

23. Soru

Arapça yapılardan “Cem‘-i müzekker”e bir örnek veriniz?

Cevap

mü’minîn (-în eki ile)

24. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef ‘ûllere bir örnek veriniz?

Cevap

mel‘ûn (la‘net) mef‘ûl vezninde

25. Soru

Farsça bir kelime olan “Leşker” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

Cevap

“Asker”

26. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

fâzıl (fazl, fazîlet) fâ‘il vezninde

28. Soru

Arpça yapılarda Sıfat-ı müşebbehe’ye bir örnek veriniz?

Cevap

fakir

29. Soru

Arapça yapılardan “İsm-i mekân”a bir örnek veriniz?

Cevap

medrese (mef‘ale)

30. Soru

Arapça yapılardan “İsm-i mensub”a bir örnek veriniz

Cevap

Nizâmî

31. Soru

“Ve ikinci gün fukarâ tâ’ifesi da‘vet olundı, anlara dahi ta‘zîmler olundı, şâhın atâları bunlara dahi yetişdi, ve bunlar dahi kanûn-ı fukarâ üzere edeblerin yerine getirdiler, pâdişâha gayet hoş geldi. Üçünci gün ümerâ da‘vet olundı, ve hem bunlara dahi kanûn-ı pâdişâhî nice ise öyle sohbetler ve işretler olundı, ve bir nice günlük yollardan atlar seğirtdiler, mübâlağa öğdüller virdiler, elhâsıl seğirdenin hiç birini mahrûm komadılar.” Metni bugünki dile çeviriniz?

Cevap

“İkinci gün fukara zümresi davet edildi. Onlara da hürmetler gösterildi. Padişahın bahşişleri bunlara da ulaştı. Bunlar da fukara kanunlarına uygun olarak padişaha edep ve saygılarını gösterdiler. Padişaha oldukça hoş geldi. Üçüncü gün ümera davet edildi. Bunlara da padişah kanunu nasılsa öylece sohbetler, eğlenceler yapıldı. Birkaç günlük yollardan atlar koşturdular. Çok sayıda ödüller verdiler. Kısaca koşuya katılanların hiçbirisini mahrum bırakmadılar.”

32. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a bir örnek veriniz?

Cevap

ihtisâr ifti‘âl

33. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mezîdünfîh masdarlar”a örnek veriniz?

Cevap

i‘tikad (ifti‘âl)

34. Soru

“hil‘at” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Yüksek makamdakilerin beğendiği kimseye ve takdir edilen kişilere giydirdiği değerli, süslü elbise. Kaftan.

35. Soru

Farsça yapılarda “isim tamlaması”na bir örnek eriniz?

Cevap

bîmâr-hâne

36. Soru

Arapça yapılarda Cem‘-i müzekker”ebir örnek veriniz?

Cevap

mücâhidîn (-în ile)

37. Soru

“Bu tarafdan Rûm tâ’ifesi tekûrı oğlını bir nice bin kâfir ile ehl-i İslâm üzerine gönderdi. Sultân Alâeddîn’e haber oldı, her tarafa nâmeler perâkende kıldı.” Metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

Bu taraftan, Rumların tekfuru, oğlunu birkaç bin kâfir ile Müslümanların üzerine gönderdi. Sultân Alâeddin haber alınca, her tarafa fermânlar yolladı.

38. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i mef‘ûller”e örnek veriniz?

Cevap

meşgul (şugl)

39. Soru

Tımarhane ve akıl hastanesi anlamına gelen kelime nedir?

Cevap

Bîmârhâne

40. Soru

Arapça yapılaran “Mücerred Rubâ‘î Masdar”a bir örnek veriniz?

Cevap

saltanat fa‘lele(t)

41. Soru

Arapça yapılardan “Mezîdünfih İsm-i Mef’ ûl”e bir örnek veriniz?

Cevap

mukarrer mufa‘‘al (tef ‘îl bâbından)

42. Soru

Arapça yapılardan “Mezîdünfih İsm-i Mef ‘ûl”a örnek veriniz?

Cevap

mu‘teber (müfte‘al)

43. Soru

“Beylerbeyi”nin Osmanlı Türkçesi’ndeki karşılığı nedir?

Cevap

melikü’l-ümerâ

44. Soru

“Cedd” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Babanın babası veya ananın babası. Büyüklük, azimlik.

45. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinlerine” bir örnek veriniz.

Cevap

sûret (fu‘let)

46. Soru

“Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, ay yıldız veya lale biçiminde süs. İşaret.” Anlamlarına gelen kelime nedir?

Cevap

“alem”

47. Soru

Arapça yapılardan “Mezîdünfih İsm-i Fâ‘il”e bir örnek veriniz?

Cevap

müslim müf‘il (if‘âl bâbından)

48. Soru

Arapça yapılardan “Sülâsî mücerred masdar ism-i fâilleri”ne örnek veriniz?

Cevap

kâfir (küfrân)

51. Soru

“Saray’da Bâb-ı hümâyûn ve Orta kapıyı bekleyen kapıcıların zabitlerine verilen rütbedir. Başlıca görevi padişahın huzuruna çıkanlara ve divana gelenlere eşlik edip yol göstermekti.” Görev tanımı yapılan bu görevlini adı nedir?

Cevap

Kapucıbaşı

52. Soru

“El-Hamdü li’lllahi Rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’sselâmü alâ nebiyyi Muhammed ve âlihi ve ecma‘în. Ve ba‘demâ. Diledim ki, merhûm ve mağfûr Sultân Cem –tâbe serâhü ve ca‘ale’l-cenneti misvâhü- hazretinin sergüzeştin muhtasar ve vâzıh müsvedde idem tâ ki, okuyanlara rıkkat galebe itdükde merhûmı hayr du‘â ile anup rûhunı şâd eyleyeler.” Metni bugünkü diler çeviriniz?

Cevap

“Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun ve nebî olan Muhammed’e, onun âilesine ve cüm-lesine salât ve selâm olsun. İsterdim ki, rahmet ve mağfirete kavuşmuş Sultan Cem –kab-ri temiz, iyi olsun ve mekânı cennet olsun- hazretlerinin başından geçenleri öz ve açık ola-rak karalayayım. Ta ki okuyanlarda acıma duygusu üstün gelsin ve merhumu hayır dua ile anıp, ruhunu bahtiyar etsinler.”

53. Soru

“Kelâm-ı Kadîm”in anlamı nedir?

Cevap

Kur’an-ı Kerim

54. Soru

“Cülûs” kelimesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Padişahın taht’a oturması

55. Soru

“Halayık” kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Halklar, mahlukat, yaratılmışlar. Huylar, tabiatlar.

56. Soru

Farsça yapılarda “Birleşik sıfat”a bir örnek veriniz?

Cevap

hoş-hân

57. Soru

Arapça apılarda “Arapça tamlamalar”a bir örnek veriniz?

Cevap

sultân-ı selâtînü’l-guzât (gazi sultanların sultanı) [Arapça ve Farsça birleşik tamlama]

58. Soru

“Eytdi kim: “Yâ Osmân Gazî! Düşümde sizin peygamberinüz Muhammed Mustafâ –salla’llahu aleyhi ve sellem- gelüp bana İslâm telkin eyledi. Kelime-i şehâdeti ve sûre-i Fâtihai ve İhlâs’ı bana ta‘lîm itdi. Dûr, sabâh filân yerde bir gazî yiğit vardur, adı Osmân’dur. Hakk yoluna gazâ niyyet idüpdür. Benim ak alemim onun katındadur, ana var” didi.” Metni bugünkü dile çeviriniz?

Cevap

Dedi ki: “Yâ Osman Gazi! Düşümde sizin peygamberiniz Mu-hamed Mustafa –salât ve selâm üzerine olsun- gelip bana İslâm dinini telkin etti. Kelime-i şehadeti Fatiha ve Ihlâs suresini bana öğretti. Dur, sabah falan yerde bir gazi yiğit vardır, adı Osman’dır. Allah yolunda gazaya niyet etmiştir. Benim ak bayrağım onun yanındadır, ona git” dedi.

60. Soru

Farsça yapıarda “Atıf vav’ıyla yapılmış birleşik isim”e bir örnek verin?

Cevap

zâd ü zevâde (yiyecek içek, azık)

61. Soru

Arapça yapılarda “Sülâsî mücerred masdarlar ve vezinleri”ne bir örnek veriniz?

Cevap

hürmet fu‘let

62. Soru

Oruç Bey’in Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eseri hangi tarihte kim tarafından neşredilmiştir?

Cevap

Oruç Bey’in Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eseri, Franz Babinger tarafından 1925 yılında neşredilmiştir.

63. Soru

Âlî Bey tarafından H.1332/M.1914 yılında İstanbul’da yayımlananan ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemini anlatan temel kaynaklar arasında kabul edilen eser hangisidir?

Cevap

Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eseridir.

64. Soru

Farnz Babinger tarafından neşredilen Oruç b. Adil’e ait Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserde “Mezâr-ı Türk” adıyla geçen mezar kime aittir? 

Cevap

Alp Gündüz‘e aittir.

65. Soru

Çeri kelimesinin anlamı ve Farsça eş anlamlısı nedir?

Cevap

Çeri asker anlamında olup, Farsça karşılığı Leşker‘dir.

66. Soru

“Osmân Gazî vasıyyet itmişdi kim: “Beni Burusa’da ……………………….. altında kon” dimişdi. Ba‘zılar aydur, Söğütcük’de defn itdiler. Allahu te‘âlâ rahmetin ziyâde kılsun. Âmîn. Yâ Rabbü’l-âlemîn.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?

Cevap

Gümüş Kubbe‘dir.

67. Soru

Muhasara, ihata anlamlarına gelen Türkçe sözcük hangisidir?

Cevap

Eğirtmek

68. Soru

Oruç Bey’in Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinde Engürüs olarak geçen ülke hangisidir?

Cevap

Macaristan‘dır.

69. Soru

Sülâsî mücerred şugl masdarının ism-i mef‘ûlü nedir?

Cevap

Meşgul

70. Soru

Ganimet kelimesinin cem-i mükesser hali hangisidir?

Cevap

Ganâ’im 

71. Soru

“Karamanoğlı ………. Bey, Germiyan oğlı didiğine bir oğlını koşdı. Kütahya’ya gönderdi, birini dahı Aydın iline gönderdi, biri dahı Menteşa oğlıdır deyü Menteşa iline gönderdi.

Yukarıdaki metinde boşluğa gelecek olan şahıs kimdir?

Cevap

 İbrahim 

72. Soru

Bâb ânı beyân ider kim, Sultân Mehemmed kim ol Sultân Murâd oğlıdır…”

cümlesinde koyu olarak yazılmış sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

Cevap

Bölüm anlamındadır.

73. Soru

“Ekser halk hünkârın vefât itdüğin andan bildiler. Atasının ………… Burusa’ya gönderdi.”

cümlesinde boşluğa cenaze anlamına gelen hangi sözcük gelmelidir?

Cevap

Meyyit olmalıdır.

74. Soru

Mevki, Mutluluk, Talih, Zenginlik anlamlarına da gelen hukuksal varlık nedir?

Cevap

Devlet

75. Soru

Kelâm-ı Kadîm tamlaması hangisi için kullanılmıştır?

Cevap

Kur’an-ı Kerim

76. Soru

“Sultân Bâyezîd Amâsiyye’de olurdı, anı getirtdi, ve Mustafâ Çelebi Mağnisa’da olurdı, anı getirtdi. Bunlar hep Edrene’ye geldiler, Edrene’nin nevâhîsi doldı, ve bir nice günlük yollar oldı kim düğüne geldiler.”

Yukarıdaki metnin günümüz Türkçe’sindeki karşılığı nedir?

Cevap

“Sultan Bayezid Amasya’daydı, onu getirtti. Mustafa Çelebi Manisa’daydı onu da getirtti. Bunların hepsi Edirne’ye geldiler. Edirne’nin nahiyeleri doldu. Nice günlük yollardan
düğüne geldiler. ” şeklindedir.

77. Soru

“Atan yurdını ve bizim yurdımızı aldılar, gözümüze karşu tasarruf iderler.”

cümlesinde geçen mezîdünfih masdar hangisidir?

Cevap

Tasarruf (tefa‘‘ul)

78. Soru

“…………………’ın Kitâb-ı Cemşid ve Hurşid’ini Sultan Mehmed adına tercüme etti.”

 cümlede boş bırakılan yere  getirilebilecek en uygun kelime hangisidir? 

Cevap

Hoca Selman

79. Soru

Memleketeyn Arapça cem‘ şekillerinden hangisine örnektir?

Cevap

Tesniye

80. Soru

Türkçe’de “yemin etme, söz verme” anlamlarına gelen Farsça tamlama hangisidir?

Cevap

Ahd ü peymân

81. Soru

Çobanların giydiği kolsuz, keçeden yapılan giyecek” anlamına gelen Türkçe sözcük nedir?

Cevap

Kepenek

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!