Osmanlı Türkçesi 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkçe Ek, Zamir, Zarf Ve Sayıların Yazılışı

1. Soru

Osmanlı Türkçesinde birinci tekil kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde birinci tekil kişi bildirme eki ünlüyle biten fiillerden sonra “mim” harfiyle, ünsüzle biten fiillerden sonra “ye+mim” harfleriyle yazılır.


2. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden fiil yapan -la, -le eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden fiil yapan -la, -le eki kalın ünlülü isimlerde “lâm+elif”, ince ünlülü isimlerde “lâm+güzel he” harfleriyle yazılır.


3. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -dır, -dir, -dur, -dür (-tır, -tir, -tur, -tür) eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -dır, -dir, – dur, -dür (-tır, -tir, -tur, -tür) eki “dal+re” harfleriyle yazılır. Ses uyumuna bağlı olarak okunur. Nadiren bazı metinlerde “dal+ye+re” şeklinde yazıldığı olur.


4. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -ıl, -il, -ul, -ül edilgenlik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -ıl, -il edilgenlik eki “lâm” harfiyle yazılır, aradaki yardımcı ses olan ünlüleri yazılmaz. Ekten sonra sesli bulunması halinde yardımcı ses gösterilerek yazılır.


5. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -iş, -ış, -uş, -üş eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -iş, -ış, -uş, -üş ekleri ünlüyle bitenlerden sonra “şın”, ünsüzle biten fiillerden sonra ise “ye+şın” veya “vav+şın” harfleriyle yazılır. Bazen yardımcı ünlünün yazılmadığı da olur.


6. Soru

Osmanlı Türkçesinde zarf-fiil eki -ıp, -ip, -up, -üp nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde zarf-fiil eki -ıp, -ip, -up, -üp, “vav+be” harfleriyle yazılır. Ünlüyle biten fiillerde araya bir yardımcı y getirilir.


7. Soru

Osmanlı Türkçesinde yalnızca yuvarlak ünlüyle, “vav+be” harfleriyle yazılan zarf-fiilin okunuşu nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde vav+be” harfleriyle yazılan zarf-fiil yalnızca yuvarlak ünlülü yazıldığı için Osmanlının son zamanlarına kadar yuvarlak okunurdu. Günümüzde ses uyumuna göre -ıp, -ip, -up, -üp şeklinde okunur.


8. Soru

Osmanlı Türkçesinde -ınca, -ince, -unca, -ünce zarf-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -ınca, -ince, -unca, -ünce zarf-fiil ekleri ünsüzle biten fiillerden sonra “nun+cim+güzel he”, ünlüyle biten fiillerden sonra “ye+nun+cim+güzel he” harfleriyle yazılır.


9. Soru

Osmanlı Türkçesinde -a, -e zarf-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ünsüzle biten fiillerden sonra -a zarf-fiil eki “elif” ile, -e zarf-fiil eki ise “güzel he” ile yazılır. Ünlüyle biten fiillerden sonra araya “ye” harfi gelir.


10. Soru

Osmanlı Türkçesinde -dıkça, -dikçe zarf-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -dıkça, -dikçe zarf-fiil ekleri kalın ünlülü fiillerde “dal+kaf+cim+güzel he” harfleriyle, ince ünlülü fiillerde “dal+kef+cim+güzel he” harfleriyle yazılır. Ses uyumuna göre okunur.


11. Soru

Osmanlı Türkçesinde ikinci tekil kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ikinci tekil kişi bildirme eki “sin+kef” harfleriyle yazılır.


12. Soru

Osmanlı Türkçesinde üçüncü tekil kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde üçüncü tekil kişi bildirme eki “dal+re” harfleriyle yazılır.


13. Soru

Osmanlı Türkçesinde birinci çoğul kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde birinci çoğul kişi bildirme eki ünlüyle biten fiillerden sonra “ze” harfiyle, ünsüzle biten fiillerden sonra “ye+ze” harfleriyle yazılır.


14. Soru

Osmanlı Türkçesinde ikinci çoğul kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ikinci çoğul kişi bildirme eki “sin+kef+ze” harfleriyle yazılır.


15. Soru

Osmanlı Türkçesinde üçüncü çoğul kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde üçüncü çoğul kişi bildirme eki “dal+re+lâm+re” harfleriyle yazılır.


16. Soru

Osmanlı Türkçesinde yapma (yükleme) hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde yapma (yükleme) hâli eki ünsüzle biten kelimelerden sonra -ı, -i, -u, -ü şeklinde olup “ye” harfiyle, ünlüyle biten kelimelerden sonra -yı, -yi, – yu, -yü şeklinde olup “ye+ye” harfleriyle yazılır.


17. Soru

Osmanlı Türkçesinde yaklaşma (yönelme) hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde yaklaşma (yönelme) hâli eki ünsüzle biten kelimelerden sonra -a, -e, şeklinde olup “güzel he” harfiyle, ünlüyle biten kelimelerden sonra -ya, -ye şeklinde olup “ye+güzel he” harfleriyle yazılır.


18. Soru

Osmanlı Türkçesinde uzaklaşma (ayrılma) hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde uzaklaşma (ayrılma) hâli eki -dan, -den, -tan, -ten şeklinde olup “dal+nun” harfleriyle yazılır.


19. Soru

Osmanlı Türkçesinde bulunma hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde bulunma hâli eki -da, -de, – ta, -te şeklinde olup “dal+güzel he” harfleriyle yazılır.


20. Soru

Osmanlı Türkçesinde ilgi hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ilgi hâli eki -ın, -in, -un, -ün, (-nın, -nin, -nun, -nün) şeklinde olup ünsüzle biten kelimelerden sonra “kef” ile, ünlüyle biten kelimelerden sonra “nun+kef” harfleriyle yazılır. Ekin ünlüsü gösterilmez.


21. Soru

Osmanlı Türkçesinde vasıta hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde vasıta hâli eki ünsüzle biten kelimelerden sonra -la, -le şeklinde olup “lam+güzel he” harfleriyle, ünlüyle biten kelimelerden sonra -yla, -yle şeklinde olup “ye+lam+güzel he” harfleriyle yazılmaktadır. Bu ek ayrı da yazılabilir.


22. Soru

Osmanlı Türkçesinde birinci tekil kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı birinci tekil kişi iyelik eki yalnızca “mim” harfiyle yazılır. Ekin ünlüsü yazımda gösterilmez.


23. Soru

Osmanlı Türkçesinde ikinci tekil kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı ikinci tekil kişi iyelik eki yalnızca “kef” harfiyle yazılır. Ekin ünlüsü yazımda gösterilmez.


24. Soru

Osmanlı Türkçesinde geniş zaman ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde geniş zaman ekleri -r, -ar /- er, -ır /-ir, -ur /-ür şekillerindedir. Yazılırken düzlükyuvarlak uyumuna bağlı kalınarak yazılır.


25. Soru

Osmanlı Türkçesinde geniş zaman eklerinin olumsuzu nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde geniş zamanın olumsuzluk eki -maz, -mez şeklinde olup “mim+ze” harfleriyle yazılır. Ancak birinci teklik ve çokluk şahıslarda ek değişmektedir.


26. Soru

Osmanlı Türkçesinde öğrenilen geçmiş zamanın olumsuzu nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde öğrenilen geçmiş zamanın olumsuzunda fiil gövdesine kalın ünlülü fiillerde “mim+elif”, ince ünlülü fiillerde yalnızca “mim” getirilir.


27. Soru

Osmanlı Türkçesinde şimdiki zaman eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde şimdiki zaman ekleri -ıyor, – iyor, -uyor, -üyor şeklinde olup ünlüyle biten fiillerde “ye+vav+re”, ünsüzle biten fiillerde “ye+ye+vav+re” biçiminde yazılır.


28. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -mak, -mek ekleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -mak, – mek ekleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında “mim+gayın” harfleriyle yazılır.


29. Soru

Osmanlı Türkçesinde gelecek zaman ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde gelecek zaman ekleri -acak, -ecek şeklinde olup kalın ünlülü fiil tabanlarına gelen – acak eki “elif+cim+kaf”; ince ünlülü fiil tabanlarına gelen -ecek eki “güzel he+cim+kef” harfleriyle yazılır.


30. Soru

Osmanlı Türkçesinde i-mek fiilinin okunuşu nasıldır?

Cevap

İsimleri yüklemleştiren i-mek fiili eskiden tek başına kullanılırken bugün tek başına kullanılmaz. Metinlerdeki ayrı veya bitişik yazılışını aynen yansıtacak biçimde okumak gerekir.


31. Soru

Osmanlı Türkçesinde zamirlerin yazılışında nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde zamirlerin yazılışı kalıplaşmış haldedir. Şahıs zamirlerinde yönelme halinde damaksı ne harfi kullanılmasına dikkat etmek gerekir. “Senin” ve “onun” kelimelerinde tamlayan eki geniz ne’si ile yazılmaktadır.


32. Soru

Osmanlı Türkçesindeki zarfları kaç çeşide ayırabiliriz?

Cevap

Osmanlı Türkçesindeki zarflar şu çeşitlere ayrılır: • Nitelik (hal, tarz, vardır) bildirenler, • Nicelik (azlık-çokluk, miktar) bildirenler, • Yer, yön bildirenler, • Zaman bildirenler, • Olumlu-olumsuz karşılık, benimseme, beğenme ve onaylama bildirenler, • Gösterme bildirenler, • Sayı, ölçü, sıklık, seyreklik, yenileme bildirenler, • Sıra bildirenler. Bu çeşitleri çoğaltmak da mümkündür.


33. Soru

Osmanlı Türkçesinde sayıların yazılışında nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde sayı isimleri bugün olduğu gibi bir, iki, üç… şeklindedir. Rakamlar ise Arapların kullandıkları şekillerdir. Bu rakamlar yazının aksine soldan sağa yazılır. Türkçe sayı isimlerinin imlâsı kalıplaşmış olmakla beraber bazıları bugün söylenildiğinden farklı yazılır.


34. Soru

Osmanlı Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman ekleri -mış, -miş, -muş, -müş şeklinde olup “mim+şın” harfleriyle yazılır.


35. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -ma, -me eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -ma, -me eki “mim+güzel he” harfleriyle yazılır. Kalın ünlülü fiillerde “mim+elif” harfleriyle yazıldığı da olur.


36. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -cağız, -ceğiz ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -cağız, – ceğiz ekleri kalın ünlülülerde “cim+gayın+ze”, ince ünlülerde “cim+kef+ze” harfleriyle yazılır. Bu ek küçültme isimleri yapar.


37. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -ıncı, -inci, – uncu, -üncü ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -ıncı, – inci, -uncu, -üncü ekleri “nun+cim+ye” harfleriyle yazılır. Ekin yardımcı ünlüsü yazılmaz. Bu ek sıra sayı sıfatları yapar.


38. Soru

Osmanlı Türkçesinde -alı, -eli zarf-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -alı, -eli zarf-fiil ekleri kalın ünlülü fiillerde “elif+lam+ye” , ince ünlülü fillerde “güzel he+lam+ye” harfleriyle yazılır. Ünlüyle biten fiillerde araya “ye” harfi getirilir.


39. Soru

Osmanlı Türkçesinde -alı, -eli zarf-fiil ekleri genellikle hangi edatla birlikte kullanılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -alı, -eli zarf-fiil ekleri genellikle “beri” edatıyla birlikte kullanılır.


40. Soru

Osmanlı Türkçesinde -madan, -meden ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -madan, -meden ekleri kalın ünlülü fiillerde “mim+elif+dal+nun” harfleriyle, ince ünlülü fiillerde “mim+dal+nun” harfleriyle yazılır.


41. Soru

Osmanlı Türkçesinde -an, -en sıfat-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -an, -en sıfat-fiil ekleri kalın ünlülü fiillerde “elif+nun”, ince ünlülü fiillerde “nun” harfleriyle yazılır. Ünlüyle biten fiillerde araya bir “ye” harfi gelir.


42. Soru

Osmanlı Türkçesinde -dık, -dik, -duk, -dük (-tık, -tik, – tuk, -tük) sıfat-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -dık, -dik, -duk, -dük (-tık, – tik, -tuk, -tük) sıfat-fiil ekleri kalın ünlülü fiillerde “dal+kaf”, ince ünlülü fiillerde “dal+kef” harfleriyle yazılır. Bu ek ekseriyetle iyelik ekleriyle kullanılır.


43. Soru

Osmanlı Türkçesinde -acak, -ecek ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -acak, -ecek ekleri kalın ünlülü fiillerde “elif+cim+kaf”, ince ünlülü fiillerde “güzel he+cim+kef” harfleriyle yazılır.


44. Soru

Osmanlı Türkçesinde -mış, -miş eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -mış, -miş eki “mim+şın” harfleriyle yazılır.


45. Soru

Osmanlı Türkçesinde, Türkçe eklerin yazılış ve okunuşlarında bugüne göre farklı olan özellikler nelerdir?

Cevap

Bu özellikler, bugün farklı şekilli olan pek çok ekin o dönemde tek şekilli, kalıplaşmış halde yazılması; bazı eklerin kalınlık incelik uyumuna göre iki şekilli olması; eklerdeki yardımcı ünlülerin çoklukla yazılmaması; eklerin okunuşunun bugünkü söyleyişe göre olmasıdır.


46. Soru

Osmanlı Türkçesinde çokluk ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde çokluk eki -lar, -ler, tek şekilde yazılır. Ünlüsü yazımda gösterilmez. Ek ses uyumuna göre okunur.


47. Soru

Osmanlı Türkçesinde soru ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde soru eki -mı, -mi, -mu, – mü’nün yazımı tek şekilli olup bu ek yalnızca “mim+ye” harfleriyle ve kelimelere birleştirilerek yazılır.


48. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -lık, -lik, -luk, -lük ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

İsimden isim yapan -lık, -lik, -luk, -lük ekleri kalın ünlülü kelimelerde “lâm+kaf”, ince ünlülü kelimelerde “lâm+kef” harfleriyle yazılır.


49. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -lı, -li, -lu, -lü ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

İsimden isim yapan -lı, -li, lu, -lü eki düz ünlülü kelimelerde “lam+ye”, yuvarlak ünlülü kelimelerde “lam+vav” harfleriyle yazılır. Bu ek sıfat görevinde kelimeler yapar.


50. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -sız, -siz, -suz, -süz ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -sız, – siz, -suz, -süz eki tek şekilli olup “sin+ze” harfleriyle yazılır. Ünlüsü gösterilmez. Ünlü uyumuna uygun olarak okunur. Bu ek daha çok sıfat yapımında kullanılır.


51. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -ca, -ce, -ça, – çe ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -ca, -ce, -ça, -çe eki her zaman “cim+güzel he” harfleriyle yazılır ve ses uyumuna göre okunur.


52. Soru

Osmanlı Türkçesinde aidiyet bildiren -ki eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde aidiyet bildiren -ki eki her zaman “kef+ye” harfleriyle yazılmıştır. Okunuşu dudak uyumuna bağlıdır.


53. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -cık, -cik, – cuk, -cük, -çık, -çik, -çuk, -çük eklerinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -cık, – cik, -cuk, -cük, -çık, -çik, -çuk, -çük ekleri ince ünlülü isimlerde “cim+kef”, kalın ünlülü isimlerde “cim+kaf” harfleriyle yazılır.


55. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -mak, -mek ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -mak, – mek ekleri kalın ünlülü fiillerde “mim+kaf”, ince ünlülü fiillerde “mim+kef” harfleriyle yazılır.


56. Soru

Osmanlı Türkçesinde üçüncü tekil kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde üçüncü tekil kişi iyelik eki ünsüzle biten kelimelerden -ı, -i, -u, -ü şeklinde olup “ye” harfiyle, ünlüyle biten kelimelerden sonra -sı, -si, -su, -sü şeklinde olup “sin+ye” harfleriyle yazılmaktadır.


57. Soru

Osmanlı Türkçesinde birinci çoğul kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde birinci çoğul kişi iyelik eki ünlüyle biten kelimelerden -mız, -miz, -muz, -müz; ünsüzle biten kelimelerden sonra -ımız, -imiz, -umuz, -ümüz şeklinde olup ekin tüm biçimleri “mim+ze” harfleriyle yazılmaktadır.


58. Soru

Osmanlı Türkçesinde ikinci çoğul kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ikinci çoğul kişi iyelik eki ünlüyle biten kelimelerden -nız, -niz, -nuz, -nüz; ünsüzle biten kelimelerden sonra -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz şeklinde olup ekin tüm biçimleri “kef+ze” harfleriyle yazılmaktadır.


59. Soru

Osmanlı Türkçesinde üçüncü çoğul kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde üçüncü çoğul kişi iyelik eki -ları, -leri şeklinde olup “lam+re+ye” şeklinde yazılır.


60. Soru

Osmanlı Türkçesinde görülen geçmiş zaman ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde görülen geçmiş zaman için fiil gövdesinde tüm şahıslarda ortak bir “dal” harfi getirilir. Bu sese her şahıs için ayrı harf ilâveleri yapılır.


62. Soru

-lık, -lik, -luk, -lük yapım eklerinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

Kalın ünlülü kelimelerde ?? ince ünlülü kelimelerde ?? şeklinde
yazılır.


63. Soru

-lı, -li, lu, -lü ekinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

Düz ünlülü kelimelerde ?? yuvarlak ünlülü kelimelerde ?? şeklinde yazılır. Bu ek sıfat görevinde kelimeler yapar.


64. Soru

-cık, -cik, -cuk, -cük, -çık, -çik, -çuk, -çük eklerinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

İnce ünlülü isimlerde ?? kalın ünlülü isimlerde ?? şeklinde yazılır.


65. Soru

Türkçe olumsuzluk ekinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

-ma, -me eki ?? şeklinde yazılır. Tek şekillidir.


66. Soru

-dır, -dir, -dur, -dür (-tır, -tir, -tur, -tür) ekinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

Bu ek tek şekillidir ve ? ? şeklinde yazılır. 


67. Soru

-dık, -dik, -duk, -dük (-tık, -tik, tuk, -tük) eklerinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

-dık, -dik, -duk, -dük (-tık, -tik, tuk, -tük) ekleri kalın ünlülü fiillerde ?? ,ince ünlülü fiillerde ?? şeklinde yazılır. Bu ek  ekseriyetle iyelik ekleriyle kullanılır.


68. Soru

Geniş zaman olumsuzluk eki Osmanlı Türkçesinde nasıl yazılır?

Cevap

Geniş zamanın olumsuzluk eki –maz, -mez ??? ?? şeklindedir. Ancak birinci teklik ve çokluk şahıslarda ek değişmektedir.


69. Soru

Osmanlı Türkçesindeki gelecek zaman ekinin yazımıyla ilgili kuralları yazınız.

Cevap

Gelecek zaman ekleri -acak, -ecek kalın ünlülü fiil  tabanlarında ??? ,ince ünlülü fiil tabanlarında ?? ? ??? şeklinde yazılır. Fiil ünlüyle bittiğinde araya bir ? harfi getirilir.


70. Soru

20(yirmi) sayısının Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

????? şeklindedir.


1. Soru

Osmanlı Türkçesinde birinci tekil kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde birinci tekil kişi bildirme eki ünlüyle biten fiillerden sonra “mim” harfiyle, ünsüzle biten fiillerden sonra “ye+mim” harfleriyle yazılır.

2. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden fiil yapan -la, -le eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden fiil yapan -la, -le eki kalın ünlülü isimlerde “lâm+elif”, ince ünlülü isimlerde “lâm+güzel he” harfleriyle yazılır.

3. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -dır, -dir, -dur, -dür (-tır, -tir, -tur, -tür) eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -dır, -dir, – dur, -dür (-tır, -tir, -tur, -tür) eki “dal+re” harfleriyle yazılır. Ses uyumuna bağlı olarak okunur. Nadiren bazı metinlerde “dal+ye+re” şeklinde yazıldığı olur.

4. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -ıl, -il, -ul, -ül edilgenlik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -ıl, -il edilgenlik eki “lâm” harfiyle yazılır, aradaki yardımcı ses olan ünlüleri yazılmaz. Ekten sonra sesli bulunması halinde yardımcı ses gösterilerek yazılır.

5. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -iş, -ış, -uş, -üş eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden fiil yapan -iş, -ış, -uş, -üş ekleri ünlüyle bitenlerden sonra “şın”, ünsüzle biten fiillerden sonra ise “ye+şın” veya “vav+şın” harfleriyle yazılır. Bazen yardımcı ünlünün yazılmadığı da olur.

6. Soru

Osmanlı Türkçesinde zarf-fiil eki -ıp, -ip, -up, -üp nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde zarf-fiil eki -ıp, -ip, -up, -üp, “vav+be” harfleriyle yazılır. Ünlüyle biten fiillerde araya bir yardımcı y getirilir.

7. Soru

Osmanlı Türkçesinde yalnızca yuvarlak ünlüyle, “vav+be” harfleriyle yazılan zarf-fiilin okunuşu nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde vav+be” harfleriyle yazılan zarf-fiil yalnızca yuvarlak ünlülü yazıldığı için Osmanlının son zamanlarına kadar yuvarlak okunurdu. Günümüzde ses uyumuna göre -ıp, -ip, -up, -üp şeklinde okunur.

8. Soru

Osmanlı Türkçesinde -ınca, -ince, -unca, -ünce zarf-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -ınca, -ince, -unca, -ünce zarf-fiil ekleri ünsüzle biten fiillerden sonra “nun+cim+güzel he”, ünlüyle biten fiillerden sonra “ye+nun+cim+güzel he” harfleriyle yazılır.

9. Soru

Osmanlı Türkçesinde -a, -e zarf-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ünsüzle biten fiillerden sonra -a zarf-fiil eki “elif” ile, -e zarf-fiil eki ise “güzel he” ile yazılır. Ünlüyle biten fiillerden sonra araya “ye” harfi gelir.

10. Soru

Osmanlı Türkçesinde -dıkça, -dikçe zarf-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -dıkça, -dikçe zarf-fiil ekleri kalın ünlülü fiillerde “dal+kaf+cim+güzel he” harfleriyle, ince ünlülü fiillerde “dal+kef+cim+güzel he” harfleriyle yazılır. Ses uyumuna göre okunur.

11. Soru

Osmanlı Türkçesinde ikinci tekil kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ikinci tekil kişi bildirme eki “sin+kef” harfleriyle yazılır.

12. Soru

Osmanlı Türkçesinde üçüncü tekil kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde üçüncü tekil kişi bildirme eki “dal+re” harfleriyle yazılır.

13. Soru

Osmanlı Türkçesinde birinci çoğul kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde birinci çoğul kişi bildirme eki ünlüyle biten fiillerden sonra “ze” harfiyle, ünsüzle biten fiillerden sonra “ye+ze” harfleriyle yazılır.

14. Soru

Osmanlı Türkçesinde ikinci çoğul kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ikinci çoğul kişi bildirme eki “sin+kef+ze” harfleriyle yazılır.

15. Soru

Osmanlı Türkçesinde üçüncü çoğul kişi bildirme eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde üçüncü çoğul kişi bildirme eki “dal+re+lâm+re” harfleriyle yazılır.

16. Soru

Osmanlı Türkçesinde yapma (yükleme) hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde yapma (yükleme) hâli eki ünsüzle biten kelimelerden sonra -ı, -i, -u, -ü şeklinde olup “ye” harfiyle, ünlüyle biten kelimelerden sonra -yı, -yi, – yu, -yü şeklinde olup “ye+ye” harfleriyle yazılır.

17. Soru

Osmanlı Türkçesinde yaklaşma (yönelme) hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde yaklaşma (yönelme) hâli eki ünsüzle biten kelimelerden sonra -a, -e, şeklinde olup “güzel he” harfiyle, ünlüyle biten kelimelerden sonra -ya, -ye şeklinde olup “ye+güzel he” harfleriyle yazılır.

18. Soru

Osmanlı Türkçesinde uzaklaşma (ayrılma) hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde uzaklaşma (ayrılma) hâli eki -dan, -den, -tan, -ten şeklinde olup “dal+nun” harfleriyle yazılır.

19. Soru

Osmanlı Türkçesinde bulunma hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde bulunma hâli eki -da, -de, – ta, -te şeklinde olup “dal+güzel he” harfleriyle yazılır.

20. Soru

Osmanlı Türkçesinde ilgi hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ilgi hâli eki -ın, -in, -un, -ün, (-nın, -nin, -nun, -nün) şeklinde olup ünsüzle biten kelimelerden sonra “kef” ile, ünlüyle biten kelimelerden sonra “nun+kef” harfleriyle yazılır. Ekin ünlüsü gösterilmez.

21. Soru

Osmanlı Türkçesinde vasıta hali eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde vasıta hâli eki ünsüzle biten kelimelerden sonra -la, -le şeklinde olup “lam+güzel he” harfleriyle, ünlüyle biten kelimelerden sonra -yla, -yle şeklinde olup “ye+lam+güzel he” harfleriyle yazılmaktadır. Bu ek ayrı da yazılabilir.

22. Soru

Osmanlı Türkçesinde birinci tekil kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı birinci tekil kişi iyelik eki yalnızca “mim” harfiyle yazılır. Ekin ünlüsü yazımda gösterilmez.

23. Soru

Osmanlı Türkçesinde ikinci tekil kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı ikinci tekil kişi iyelik eki yalnızca “kef” harfiyle yazılır. Ekin ünlüsü yazımda gösterilmez.

24. Soru

Osmanlı Türkçesinde geniş zaman ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde geniş zaman ekleri -r, -ar /- er, -ır /-ir, -ur /-ür şekillerindedir. Yazılırken düzlükyuvarlak uyumuna bağlı kalınarak yazılır.

25. Soru

Osmanlı Türkçesinde geniş zaman eklerinin olumsuzu nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde geniş zamanın olumsuzluk eki -maz, -mez şeklinde olup “mim+ze” harfleriyle yazılır. Ancak birinci teklik ve çokluk şahıslarda ek değişmektedir.

26. Soru

Osmanlı Türkçesinde öğrenilen geçmiş zamanın olumsuzu nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde öğrenilen geçmiş zamanın olumsuzunda fiil gövdesine kalın ünlülü fiillerde “mim+elif”, ince ünlülü fiillerde yalnızca “mim” getirilir.

27. Soru

Osmanlı Türkçesinde şimdiki zaman eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde şimdiki zaman ekleri -ıyor, – iyor, -uyor, -üyor şeklinde olup ünlüyle biten fiillerde “ye+vav+re”, ünsüzle biten fiillerde “ye+ye+vav+re” biçiminde yazılır.

28. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -mak, -mek ekleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -mak, – mek ekleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında “mim+gayın” harfleriyle yazılır.

29. Soru

Osmanlı Türkçesinde gelecek zaman ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde gelecek zaman ekleri -acak, -ecek şeklinde olup kalın ünlülü fiil tabanlarına gelen – acak eki “elif+cim+kaf”; ince ünlülü fiil tabanlarına gelen -ecek eki “güzel he+cim+kef” harfleriyle yazılır.

30. Soru

Osmanlı Türkçesinde i-mek fiilinin okunuşu nasıldır?

Cevap

İsimleri yüklemleştiren i-mek fiili eskiden tek başına kullanılırken bugün tek başına kullanılmaz. Metinlerdeki ayrı veya bitişik yazılışını aynen yansıtacak biçimde okumak gerekir.

31. Soru

Osmanlı Türkçesinde zamirlerin yazılışında nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde zamirlerin yazılışı kalıplaşmış haldedir. Şahıs zamirlerinde yönelme halinde damaksı ne harfi kullanılmasına dikkat etmek gerekir. “Senin” ve “onun” kelimelerinde tamlayan eki geniz ne’si ile yazılmaktadır.

32. Soru

Osmanlı Türkçesindeki zarfları kaç çeşide ayırabiliriz?

Cevap

Osmanlı Türkçesindeki zarflar şu çeşitlere ayrılır: • Nitelik (hal, tarz, vardır) bildirenler, • Nicelik (azlık-çokluk, miktar) bildirenler, • Yer, yön bildirenler, • Zaman bildirenler, • Olumlu-olumsuz karşılık, benimseme, beğenme ve onaylama bildirenler, • Gösterme bildirenler, • Sayı, ölçü, sıklık, seyreklik, yenileme bildirenler, • Sıra bildirenler. Bu çeşitleri çoğaltmak da mümkündür.

33. Soru

Osmanlı Türkçesinde sayıların yazılışında nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde sayı isimleri bugün olduğu gibi bir, iki, üç… şeklindedir. Rakamlar ise Arapların kullandıkları şekillerdir. Bu rakamlar yazının aksine soldan sağa yazılır. Türkçe sayı isimlerinin imlâsı kalıplaşmış olmakla beraber bazıları bugün söylenildiğinden farklı yazılır.

34. Soru

Osmanlı Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman ekleri -mış, -miş, -muş, -müş şeklinde olup “mim+şın” harfleriyle yazılır.

35. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -ma, -me eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -ma, -me eki “mim+güzel he” harfleriyle yazılır. Kalın ünlülü fiillerde “mim+elif” harfleriyle yazıldığı da olur.

36. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -cağız, -ceğiz ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -cağız, – ceğiz ekleri kalın ünlülülerde “cim+gayın+ze”, ince ünlülerde “cim+kef+ze” harfleriyle yazılır. Bu ek küçültme isimleri yapar.

37. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -ıncı, -inci, – uncu, -üncü ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -ıncı, – inci, -uncu, -üncü ekleri “nun+cim+ye” harfleriyle yazılır. Ekin yardımcı ünlüsü yazılmaz. Bu ek sıra sayı sıfatları yapar.

38. Soru

Osmanlı Türkçesinde -alı, -eli zarf-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -alı, -eli zarf-fiil ekleri kalın ünlülü fiillerde “elif+lam+ye” , ince ünlülü fillerde “güzel he+lam+ye” harfleriyle yazılır. Ünlüyle biten fiillerde araya “ye” harfi getirilir.

39. Soru

Osmanlı Türkçesinde -alı, -eli zarf-fiil ekleri genellikle hangi edatla birlikte kullanılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -alı, -eli zarf-fiil ekleri genellikle “beri” edatıyla birlikte kullanılır.

40. Soru

Osmanlı Türkçesinde -madan, -meden ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -madan, -meden ekleri kalın ünlülü fiillerde “mim+elif+dal+nun” harfleriyle, ince ünlülü fiillerde “mim+dal+nun” harfleriyle yazılır.

41. Soru

Osmanlı Türkçesinde -an, -en sıfat-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -an, -en sıfat-fiil ekleri kalın ünlülü fiillerde “elif+nun”, ince ünlülü fiillerde “nun” harfleriyle yazılır. Ünlüyle biten fiillerde araya bir “ye” harfi gelir.

42. Soru

Osmanlı Türkçesinde -dık, -dik, -duk, -dük (-tık, -tik, – tuk, -tük) sıfat-fiil ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -dık, -dik, -duk, -dük (-tık, – tik, -tuk, -tük) sıfat-fiil ekleri kalın ünlülü fiillerde “dal+kaf”, ince ünlülü fiillerde “dal+kef” harfleriyle yazılır. Bu ek ekseriyetle iyelik ekleriyle kullanılır.

43. Soru

Osmanlı Türkçesinde -acak, -ecek ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -acak, -ecek ekleri kalın ünlülü fiillerde “elif+cim+kaf”, ince ünlülü fiillerde “güzel he+cim+kef” harfleriyle yazılır.

44. Soru

Osmanlı Türkçesinde -mış, -miş eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde -mış, -miş eki “mim+şın” harfleriyle yazılır.

45. Soru

Osmanlı Türkçesinde, Türkçe eklerin yazılış ve okunuşlarında bugüne göre farklı olan özellikler nelerdir?

Cevap

Bu özellikler, bugün farklı şekilli olan pek çok ekin o dönemde tek şekilli, kalıplaşmış halde yazılması; bazı eklerin kalınlık incelik uyumuna göre iki şekilli olması; eklerdeki yardımcı ünlülerin çoklukla yazılmaması; eklerin okunuşunun bugünkü söyleyişe göre olmasıdır.

46. Soru

Osmanlı Türkçesinde çokluk ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde çokluk eki -lar, -ler, tek şekilde yazılır. Ünlüsü yazımda gösterilmez. Ek ses uyumuna göre okunur.

47. Soru

Osmanlı Türkçesinde soru ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde soru eki -mı, -mi, -mu, – mü’nün yazımı tek şekilli olup bu ek yalnızca “mim+ye” harfleriyle ve kelimelere birleştirilerek yazılır.

48. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -lık, -lik, -luk, -lük ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

İsimden isim yapan -lık, -lik, -luk, -lük ekleri kalın ünlülü kelimelerde “lâm+kaf”, ince ünlülü kelimelerde “lâm+kef” harfleriyle yazılır.

49. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -lı, -li, -lu, -lü ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

İsimden isim yapan -lı, -li, lu, -lü eki düz ünlülü kelimelerde “lam+ye”, yuvarlak ünlülü kelimelerde “lam+vav” harfleriyle yazılır. Bu ek sıfat görevinde kelimeler yapar.

50. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -sız, -siz, -suz, -süz ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -sız, – siz, -suz, -süz eki tek şekilli olup “sin+ze” harfleriyle yazılır. Ünlüsü gösterilmez. Ünlü uyumuna uygun olarak okunur. Bu ek daha çok sıfat yapımında kullanılır.

51. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -ca, -ce, -ça, – çe ekinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -ca, -ce, -ça, -çe eki her zaman “cim+güzel he” harfleriyle yazılır ve ses uyumuna göre okunur.

52. Soru

Osmanlı Türkçesinde aidiyet bildiren -ki eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde aidiyet bildiren -ki eki her zaman “kef+ye” harfleriyle yazılmıştır. Okunuşu dudak uyumuna bağlıdır.

53. Soru

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -cık, -cik, – cuk, -cük, -çık, -çik, -çuk, -çük eklerinin yazılışı nasıldır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde isimden isim yapan -cık, – cik, -cuk, -cük, -çık, -çik, -çuk, -çük ekleri ince ünlülü isimlerde “cim+kef”, kalın ünlülü isimlerde “cim+kaf” harfleriyle yazılır.

55. Soru

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -mak, -mek ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde fiilden isim yapan -mak, – mek ekleri kalın ünlülü fiillerde “mim+kaf”, ince ünlülü fiillerde “mim+kef” harfleriyle yazılır.

56. Soru

Osmanlı Türkçesinde üçüncü tekil kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde üçüncü tekil kişi iyelik eki ünsüzle biten kelimelerden -ı, -i, -u, -ü şeklinde olup “ye” harfiyle, ünlüyle biten kelimelerden sonra -sı, -si, -su, -sü şeklinde olup “sin+ye” harfleriyle yazılmaktadır.

57. Soru

Osmanlı Türkçesinde birinci çoğul kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde birinci çoğul kişi iyelik eki ünlüyle biten kelimelerden -mız, -miz, -muz, -müz; ünsüzle biten kelimelerden sonra -ımız, -imiz, -umuz, -ümüz şeklinde olup ekin tüm biçimleri “mim+ze” harfleriyle yazılmaktadır.

58. Soru

Osmanlı Türkçesinde ikinci çoğul kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde ikinci çoğul kişi iyelik eki ünlüyle biten kelimelerden -nız, -niz, -nuz, -nüz; ünsüzle biten kelimelerden sonra -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz şeklinde olup ekin tüm biçimleri “kef+ze” harfleriyle yazılmaktadır.

59. Soru

Osmanlı Türkçesinde üçüncü çoğul kişi iyelik eki nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde üçüncü çoğul kişi iyelik eki -ları, -leri şeklinde olup “lam+re+ye” şeklinde yazılır.

60. Soru

Osmanlı Türkçesinde görülen geçmiş zaman ekleri nasıl yazılır?

Cevap

Osmanlı Türkçesinde görülen geçmiş zaman için fiil gövdesinde tüm şahıslarda ortak bir “dal” harfi getirilir. Bu sese her şahıs için ayrı harf ilâveleri yapılır.

62. Soru

-lık, -lik, -luk, -lük yapım eklerinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

Kalın ünlülü kelimelerde ?? ince ünlülü kelimelerde ?? şeklinde
yazılır.

63. Soru

-lı, -li, lu, -lü ekinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

Düz ünlülü kelimelerde ?? yuvarlak ünlülü kelimelerde ?? şeklinde yazılır. Bu ek sıfat görevinde kelimeler yapar.

64. Soru

-cık, -cik, -cuk, -cük, -çık, -çik, -çuk, -çük eklerinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

İnce ünlülü isimlerde ?? kalın ünlülü isimlerde ?? şeklinde yazılır.

65. Soru

Türkçe olumsuzluk ekinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

-ma, -me eki ?? şeklinde yazılır. Tek şekillidir.

66. Soru

-dır, -dir, -dur, -dür (-tır, -tir, -tur, -tür) ekinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

Bu ek tek şekillidir ve ? ? şeklinde yazılır. 

67. Soru

-dık, -dik, -duk, -dük (-tık, -tik, tuk, -tük) eklerinin Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

-dık, -dik, -duk, -dük (-tık, -tik, tuk, -tük) ekleri kalın ünlülü fiillerde ?? ,ince ünlülü fiillerde ?? şeklinde yazılır. Bu ek  ekseriyetle iyelik ekleriyle kullanılır.

68. Soru

Geniş zaman olumsuzluk eki Osmanlı Türkçesinde nasıl yazılır?

Cevap

Geniş zamanın olumsuzluk eki –maz, -mez ??? ?? şeklindedir. Ancak birinci teklik ve çokluk şahıslarda ek değişmektedir.

69. Soru

Osmanlı Türkçesindeki gelecek zaman ekinin yazımıyla ilgili kuralları yazınız.

Cevap

Gelecek zaman ekleri -acak, -ecek kalın ünlülü fiil  tabanlarında ??? ,ince ünlülü fiil tabanlarında ?? ? ??? şeklinde yazılır. Fiil ünlüyle bittiğinde araya bir ? harfi getirilir.

70. Soru

20(yirmi) sayısının Osmanlı Türkçesindeki yazımı nasıldır?

Cevap

????? şeklindedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!