Örgütsel Davranış Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Örgütsel Davranış Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Örgütsel Öğrenme, Vatandaşlık ve Adalet

1. Soru

İş davranışları kaç başlıkta toplanabilir?

Cevap

İş davranışları üç başlık altında toplanmaktadır: Görev başarımı, örgütsel vatandaşlık davranışları ve üretkenlik karşıtı davranışlar.


2. Soru

Etkin yöneticilerin iş davranışı bakımından görevleri nedir?

Cevap

Etkin yöneticiler görev başarımını ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını teşvik edip, üretkenlik karşıtı davranışların ortaya çıkmasına engel olmalıdırlar.


3. Soru

Görev başarımı nedir?

Cevap

Görev başarımı; çalışanın iş tanımında belirtilen ve örgüt kaynaklarının örgütün
ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarıdır.


4. Soru

Örgütün varlığını sürdürebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanların zaman zaman resmî görev tanımlarının dışına çıkmaları gerekmektedir (Borman, 2004: 238). Bu tip davranışlara ne ad verilmektedir?

Cevap

Bu tip davranışlara örgütsel vatandaşlık davranışları denmektedir.


5. Soru

Çalışanın görev tanımının içinde olmayan ve görev başarımına doğrudan katkı
yapmayan ama örgütün sosyal ve manevi ortamının kalitesini arttırarak örgüte
olumlu katkı sağlayan davranışlara ne denir?

Cevap

Örgütsel vatandaşlık davranışları denir.


6. Soru

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının üç ayırıcı özelliği nedir?

Cevap

İlki, örgütsel vatandaşlık davranışları gönüllüdür ve resmî görev tanımının dışında kalırlar. İkincisi,   örgütsel vatandaşlık davranışları örgütün teşvik sisteminin kapsamında değildir.  Üçüncü ve son olarak, örgüt genelinde çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarında bulunması, örgütün
verimliliğini ve etkinliğini arttırır (Organ, 1988: 4).


7. Soru

Özgecilik nedir?

Cevap

Özgecilik, bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek
yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasıdır.


8. Soru

Özgeciliğe nasıl bir örnek verilebilir?

Cevap

Özgeciliğe örnek olarak işe yeni başlamış kimselere iş aletlerini kullanmayı göstermek ve iş yükü ağır olan veya çok işi birikmiş kimselere yardım etmek gösterilebilir (Smith, Organ ve Near, 1983: 657).


9. Soru

Örgütsel vatandaşlık davranışlarını oluşturan davranış tipleri nelerdir?

Cevap

Bireylerarası ve Kurumsal Vatandaşlık Davranışlarıdır.


10. Soru

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüte sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Örgütsel vatandaşlık davranışları örgüte pek çok fayda sağlamaktadır (Podsakoff ve diğerleri, 2000: 543-548). Çalışanların sık sık örgütsel vatandaşlık davranışları sergilediği kurumlarda eş güdüm, iletişim ve çatışma yönetimine daha az kaynak sarf edilir. Bunların yerine, örgüt kaynakları daha üretken hedeflere yönlendirilir. Ayrıca bu tip davranışların yaygın olduğu örgütlerde müşfik, insancıl, destekleyici bir kurum atmosferi oluşur.


11. Soru

Örgüt varlıklarına yönelik zararlı davranışları nasıl örnekleyebilirsiniz?

Cevap

Birinci kategori olan örgüt varlıklarına yönelik zararlı davranışlar, çalışanların örgüte ait mal ve mülke zarar vermesini içermektedir. Bu tip davranışlara
örnek olarak sabotaj ve hırsızlık gösterilebilir. Sabotaj örgüte ait araçların, teçhizatın, makinelerin veya ürünlerin maksatlı bir şekilde tahrip edilmesidir.


12. Soru

Verimlilik normlarından sapma nedir?

Cevap

Bir başka üretkenlik karşıtı davranış grubuna verimlilik normlarından sapma denmektedir ve örgütün kabul görmüş kurallarının altında üretken olma anlamını taşımaktadır.


13. Soru

Diğer örgüt üyelerinin aleyhine olan ve onlara zarar verebilecek davranışlar nasıl adlandırılır?

Cevap

 Sorulan tanım” Bireylerarası üretkenlik karşıtı davranışları” dır.


14. Soru

Örgütsel adalet nedir?

Cevap

Örgütsel adalet; çalışanların iş yerlerinin ne kadar adil olduğuna dair algılarıdır.


15. Soru

Örgütsel adalet algısının boyutları nelerdir?

Cevap

Örgütsel adalet algısının dört boyutu bulunmaktadır: Dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileşim adaleti ve bilgisel adalet.


16. Soru

Süreç adaletini artıran etmenler nelerdir?

Cevap

Yetkililer karar verirken şeffaf olurlarsa, çalışanları sürece dâhil ederlerse, çalışanların sorularını ve kaygılarını göz önüne alırlarsa, çalışanlar süreçleri adil olarak algılayacaklardır. Ayrıca, örgüt eğer alınan kararların temyiz edilmesine imkân tanıyorsa ve yanlışlığı kanıtlanan kararların düzeltilmesine izin veriyorsa, süreçlere dair adalet algısı yüksek olacaktır (Colquitt ve diğerleri, 2011: 227-228). Sesini duyurma ve kararları temyiz edebilmenin yanı sıra, süreç adaletini artıran bir diğer etmen de işe alım, terfi, görev dağılımı gibi örgütsel süreçlerin doğruluk, tutarlılık ve tarafsızlık prensipleri çerçevesinde şekillendirilmesidir.


17. Soru

Etkileşim adaletini sağlayan davranışlar nelerdir?

Cevap

Etkileşim adaletini sağlamak için yöneticilerin çalışanlarla ilişkilerinde saygılı olmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle, yöneticilerin çalışanlarla olan ilişkilerinde uygunsuz, kırıcı, kaba ve saldırgan söylem ve davranışlardan uzak durmaları gerekmektedir.


18. Soru

Örgütsel adalet algısı kapsamında hangi adalet yöneticilerin çalışanlara sağladığı
bilgi ve iletişimin ne kadar adil algılandığını yansıtmaktadır?

Cevap

Bilgisel adalet.


19. Soru

Örgütsel öğrenmenin tanımı nedir?

Cevap

Örgütsel öğrenme, değişen çevre şartlarına örgütün başarılı bir şekilde uyum
sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, ilgili merci ve
kişilere ulaştırma ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama eylemlerinden
oluşan sürece denmektedir.


20. Soru

Örgütsel öğrenmenin ilk aşaması nedir?

Cevap

Örgütsel öğrenmenin ilk aşaması bilgi toplamaktır. Bilgi hem dış hem iç kaynaklardan elde edilebilir.


1. Soru

İş davranışları kaç başlıkta toplanabilir?

Cevap

İş davranışları üç başlık altında toplanmaktadır: Görev başarımı, örgütsel vatandaşlık davranışları ve üretkenlik karşıtı davranışlar.

2. Soru

Etkin yöneticilerin iş davranışı bakımından görevleri nedir?

Cevap

Etkin yöneticiler görev başarımını ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını teşvik edip, üretkenlik karşıtı davranışların ortaya çıkmasına engel olmalıdırlar.

3. Soru

Görev başarımı nedir?

Cevap

Görev başarımı; çalışanın iş tanımında belirtilen ve örgüt kaynaklarının örgütün
ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarıdır.

4. Soru

Örgütün varlığını sürdürebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanların zaman zaman resmî görev tanımlarının dışına çıkmaları gerekmektedir (Borman, 2004: 238). Bu tip davranışlara ne ad verilmektedir?

Cevap

Bu tip davranışlara örgütsel vatandaşlık davranışları denmektedir.

5. Soru

Çalışanın görev tanımının içinde olmayan ve görev başarımına doğrudan katkı
yapmayan ama örgütün sosyal ve manevi ortamının kalitesini arttırarak örgüte
olumlu katkı sağlayan davranışlara ne denir?

Cevap

Örgütsel vatandaşlık davranışları denir.

6. Soru

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının üç ayırıcı özelliği nedir?

Cevap

İlki, örgütsel vatandaşlık davranışları gönüllüdür ve resmî görev tanımının dışında kalırlar. İkincisi,   örgütsel vatandaşlık davranışları örgütün teşvik sisteminin kapsamında değildir.  Üçüncü ve son olarak, örgüt genelinde çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarında bulunması, örgütün
verimliliğini ve etkinliğini arttırır (Organ, 1988: 4).

7. Soru

Özgecilik nedir?

Cevap

Özgecilik, bir çalışanın başka bir çalışana bire bir, doğrudan ve bilerek
yardım etmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmasıdır.

8. Soru

Özgeciliğe nasıl bir örnek verilebilir?

Cevap

Özgeciliğe örnek olarak işe yeni başlamış kimselere iş aletlerini kullanmayı göstermek ve iş yükü ağır olan veya çok işi birikmiş kimselere yardım etmek gösterilebilir (Smith, Organ ve Near, 1983: 657).

9. Soru

Örgütsel vatandaşlık davranışlarını oluşturan davranış tipleri nelerdir?

Cevap

Bireylerarası ve Kurumsal Vatandaşlık Davranışlarıdır.

10. Soru

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüte sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Örgütsel vatandaşlık davranışları örgüte pek çok fayda sağlamaktadır (Podsakoff ve diğerleri, 2000: 543-548). Çalışanların sık sık örgütsel vatandaşlık davranışları sergilediği kurumlarda eş güdüm, iletişim ve çatışma yönetimine daha az kaynak sarf edilir. Bunların yerine, örgüt kaynakları daha üretken hedeflere yönlendirilir. Ayrıca bu tip davranışların yaygın olduğu örgütlerde müşfik, insancıl, destekleyici bir kurum atmosferi oluşur.

11. Soru

Örgüt varlıklarına yönelik zararlı davranışları nasıl örnekleyebilirsiniz?

Cevap

Birinci kategori olan örgüt varlıklarına yönelik zararlı davranışlar, çalışanların örgüte ait mal ve mülke zarar vermesini içermektedir. Bu tip davranışlara
örnek olarak sabotaj ve hırsızlık gösterilebilir. Sabotaj örgüte ait araçların, teçhizatın, makinelerin veya ürünlerin maksatlı bir şekilde tahrip edilmesidir.

12. Soru

Verimlilik normlarından sapma nedir?

Cevap

Bir başka üretkenlik karşıtı davranış grubuna verimlilik normlarından sapma denmektedir ve örgütün kabul görmüş kurallarının altında üretken olma anlamını taşımaktadır.

13. Soru

Diğer örgüt üyelerinin aleyhine olan ve onlara zarar verebilecek davranışlar nasıl adlandırılır?

Cevap

 Sorulan tanım” Bireylerarası üretkenlik karşıtı davranışları” dır.

14. Soru

Örgütsel adalet nedir?

Cevap

Örgütsel adalet; çalışanların iş yerlerinin ne kadar adil olduğuna dair algılarıdır.

15. Soru

Örgütsel adalet algısının boyutları nelerdir?

Cevap

Örgütsel adalet algısının dört boyutu bulunmaktadır: Dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileşim adaleti ve bilgisel adalet.

16. Soru

Süreç adaletini artıran etmenler nelerdir?

Cevap

Yetkililer karar verirken şeffaf olurlarsa, çalışanları sürece dâhil ederlerse, çalışanların sorularını ve kaygılarını göz önüne alırlarsa, çalışanlar süreçleri adil olarak algılayacaklardır. Ayrıca, örgüt eğer alınan kararların temyiz edilmesine imkân tanıyorsa ve yanlışlığı kanıtlanan kararların düzeltilmesine izin veriyorsa, süreçlere dair adalet algısı yüksek olacaktır (Colquitt ve diğerleri, 2011: 227-228). Sesini duyurma ve kararları temyiz edebilmenin yanı sıra, süreç adaletini artıran bir diğer etmen de işe alım, terfi, görev dağılımı gibi örgütsel süreçlerin doğruluk, tutarlılık ve tarafsızlık prensipleri çerçevesinde şekillendirilmesidir.

17. Soru

Etkileşim adaletini sağlayan davranışlar nelerdir?

Cevap

Etkileşim adaletini sağlamak için yöneticilerin çalışanlarla ilişkilerinde saygılı olmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle, yöneticilerin çalışanlarla olan ilişkilerinde uygunsuz, kırıcı, kaba ve saldırgan söylem ve davranışlardan uzak durmaları gerekmektedir.

18. Soru

Örgütsel adalet algısı kapsamında hangi adalet yöneticilerin çalışanlara sağladığı
bilgi ve iletişimin ne kadar adil algılandığını yansıtmaktadır?

Cevap

Bilgisel adalet.

19. Soru

Örgütsel öğrenmenin tanımı nedir?

Cevap

Örgütsel öğrenme, değişen çevre şartlarına örgütün başarılı bir şekilde uyum
sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, ilgili merci ve
kişilere ulaştırma ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama eylemlerinden
oluşan sürece denmektedir.

20. Soru

Örgütsel öğrenmenin ilk aşaması nedir?

Cevap

Örgütsel öğrenmenin ilk aşaması bilgi toplamaktır. Bilgi hem dış hem iç kaynaklardan elde edilebilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!