Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 4. Ünite Özet

30.07.2022
5
A+
A-

Kurumsal Kaynak Planlamasının Doğrudan Etkilediği İşletmecilik Alanları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri Dersi 4. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kurumsal Kaynak Planlamasının Doğrudan Etkilediği İşletmecilik Alanları

Giriş

Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) sistemleri, işletmelerin birbirinden ayrı olan fonksiyonlarını iş süreci bakış açısıyla birbirine bağlı şekilde ele alarak işletmelerin işçilik, malzeme, para, makine gibi her türlü kaynağının verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Süreç Yaklaşımı

İşletmeler geleneksel olarak fonksiyonel alanlara göre bölünmüş olarak işlerini yürütmektedir. Fonksiyonlara; bölüm, departman ya da müdürlük gibi farklı adlar verilmekte ve her bölüm sadece kendi işini yapmaktan sorumlu olmakta, diğer bölümlerin işlerine karışmamaktadır. Bu yaklaşım, fonksiyonlar arasında bir kopukluk ve beraberinde müşteri ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması sonucunu getirebilir.

KKP sistemleri bölümlerin birer bilgi adası ya da silolar olarak adlandırılan, birbirinden kopuk, kendi başına çalışan eski bilgi sistemlerini, birbiri ile bağlantısı olan entegre tek bir yazılım hâline dönüştürür. İş süreçleri , girdileri alıp bir ya da fazla dönüşüm işlemi uygulama anlamında işleyerek, müşteri için değer yaratan çıktılara dönüştüren işlemler dizisidir. Dönüşümler fiziksel, mekânsal, finansal ya da bilgisel dönüşümler olabilir. Mekânsal dönüşüme ulaştırma örneği yani bir ürünün ya da bir yolcunun bir yerden bir başka yere taşınması, fiziksel dönüşüme üretim sürecinde üretim faktörleri kullanılarak yeni bir ürüne dönüştürülmesi örnekleri verilebilir.

Sistem yaklaşımı , olayları, durumları, girdi, süreç ve çıktı olarak inceleyen bir düşünce tarzıdır. Süreç modeli , belirli bir hizmetin ya da ürünün tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanması ve üretimi sürecinde iyileştirmeyi ve verimliliği sağlamak üzere uygulanan süreçlerin ardışımı ve etkileşimleri hakkında bütünsel görünümdür. Yeniden yapılandırma , var olan bir sistemin irdelenip tersine mühendislik çalışması ile yeniden yapılandırma, yeniden belgelendirme, yeni hedeflerin tanımlanması gibi aşamalardan geçirilerek değiştirilmesi, yeniden mühendislik tasarımıdır. Süreç modelleme , iş süreçlerinin iyileştirilebilmesi için öncelikle bir model olarak görsel şekiller ile ifade edilmesidir ve işleri kolaylaştıran bir aşamadır. Kritik performans göstergeleri , kurumların yaptıkları işlerin sonuçlarına ilişkin göstergeler arasından seçilmiş ve diğer göstergelere göre süreç açısından daha fazla önem verilen göstergelerdir.

Süreç yaklaşımı, işleri bir dizi faaliyetler bütünü olarak kabul ederek işlerde kritik faaliyetleri belirlemekte, her bir faaliyet için gereken kaynakların belirlenmesi ve temini konularını ele almakta, faaliyetlerin birbiri ile ilişkilerini ortaya koymakta, ayrıca süreçlerin kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sürekli izlenmesi, ölçülmesi vb. faaliyetleri kapsayan bir yönetim mantığı sunmaktadır.

KKP yazılımlarının Word, Excel, Unigraphics gibi işlerin yapılmasında aracı olarak kullanılan yazılımlardan farkı doğrudan satın alınıp kullanılamamasıdır. Ayrıca veri tabanları yazılımlarında verilerin bu yazılımlara girilebilir hale gelmesi için birtakım düzenleme çalışmaları gerekirken, bu durum KKP yazılımlarında daha fazla orandadır. KKP projelerinde tüm iş süreçlerinin tekrar gözden geçirilmesi, yeniden yapılandırılması ve yazılım ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

İş süreçlerinin modellenmesinde en yaygın olarak kullanılan araçlardan biri akış şemalarıdır. Akış şemaları ile iş süreçleri görsel olarak tanımlanır (s.59, Şekil 4.1). Süreç modelleme ve süreç yönetiminde en temel hedef işlerin yapılması sırasındaki aşamaları, değer katan ve katmayan olarak sınıflandırmak ve değer katmayan işlemleri ortadan kaldırmaktır.

KKP projelerinin başarılı olamama nedenlerinden birisi, örgütlerin süreçlerini değiştirme zorunluluğunda olduğunu anlamamaları ve yeni kullanmaya başlayacakları sisteme göre yeniden yapılandırmayı ihmal etmeleridir. KKP sistemleri, işletme içindeki çok sayıda bölüm arasında entegrasyon sağlamayı hedeflediği için son derece büyük, kapsamlı bir yapıya sahiptir, dolayısıyla böyle bir sistemi uygulamaya geçirmek son derece detaylı bir çalışmayı, planlama yapmayı, ön hazırlığı, bölümler ile karşılıklı ihtiyaçların belirlendiği iyi bir sistem analizi yapmayı gerektiren uzun ve zahmetli bir süreçtir.

İşletmeler Neden Kurumsal Kaynak Planlamasına İhtiyaç Duyarlar?

Kurumlar; küreselleşme, müşteri taleplerini daha hızlı karşılama zorunluluğu, daha iyi kalite ve daha iyi hizmet beklentisi, kısalan tepki süreleri ve kısalmış ürün yaşam süreleri gibi rekabet unsurlarına uyum sağlamak zorundadır. Böyle bir rekabet ortamında işletmeler, başarılı olmak için bulundukları sektördeki en iyi uygulamaları takip ederek bilginin gerçek zamanlı stratejik kullanım gücünü elde etmek zorundadır. Bunun için teknolojik yardıma gerek duyarlar.

KKP sistemleri son dönemlerde, sadece işletme içi iş süreçlerini bütünleştirmek için değil, aynı zamanda işletmenin tedarikçileri ve müşterileri arasında, internet üzerinden zaman ve yerden bağımsız entegrasyon kurabilme yeteneklerinden dolayı da tercih edilmektedir. Kurumları KKP seçimine iten diğer nedenler şöyle sıralanabilir:

 • Üretim sürecinde doğrudan ilgisi olmayan ancak arka planda yapılması gereken idari işlerin otomasyonu,
 • İş süreçleri arasında daha iyi bir koordinasyon için müşteri sipariş bilgileriyle finansal bilgilerin bütünleştirilmesi, üretim sürecinin ve insan kaynaklarının standartlaştırılmasıyla hizmet kalite seviyesinin yükseltilmesi, bireysel ve organizasyonel verimliliğin artırılması,
 • Coğrafi olarak birbirinden uzak birimler arasındaki koordinasyon,
 • Kurumun farklı birimleri arasında aynı terimlerin kullanılmasının sağlanması,
 • Bilgi teknolojisi altyapısını anlamayı ve bu yapıda çalışmayı kolaylaştıran tutarlı uygulama mantığı, tutarlı bilgi ve arayüze sahip olmak,
 • Bilgi teknolojisi altyapısını yönetmeyi kolaylaştıran tek bir sistemin varlığı,
 • Stratejik işletme kararlarının iyileştirilebilmesi için veriye kolay erişim ihtiyacı,
 • İşletme maliyetlerinde azalma beklentisi,
 • Süreçlerde müşteri katkısının artırılması beklentisi,
 • İşletmenin fonksiyonları arasındaki bütünleşme gereksinimi.

Proje , tanımlanmış beklentileri karşılamak amacıyla, zaman, bütçe, öz kaynak ve performans hedefleri ile sınırlanmış, karmaşık ve rutin olmayan tek seferlik bir girişimdir. Proje yönetimi , bir projede öngörülen işin gerçekleştirilmesi ve hedefe varılabilmesi için insan, para, bilgi ve malzeme kaynaklarının en uygun biçimde ve zamanında kullanılmasının sağlanmasıdır.

KKP sistem kurulumu, uzun ve üst düzey çaba gerektiren zorlu bir süreçtir. İyi bir yönetim stratejisi, biraz sabır eşliğinde moral ve motivasyon ile desteklendiğinde, KKP sistemi öngörüldüğünden çok daha fazla fayda elde edilmesine yardımcı olabilir. Günümüz KKP sistemleri; süreçleri, insanları, tedarikçileri ve müşterileri birbirine bağlar ve bütünleşme için bir ortam oluşturur. Burada KKP’nin temel üstünlüğü, iş süreçleri arasında ilişkisel bir bağlantı kurabilmesi ve veri tutarlılığı ile güvenliğini sağlamış olmasıdır. KKP sistemlerinin sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir:

 • Piyasadaki tehditlere ve fırsatlara daha hızlı tepki vermeyi sağlar.
 • Etkin stok yönetimi ve denetimiyle, stok maliyetlerinin ve elde bulundurma maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunur.
 • Bölgeler ve/veya iş yerleri arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımını sağlar.
 • Gerçek zamanlı kâr-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesini sağlar.
 • Değişken üretim koşullarına hızlı tepki vererek rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlar.
 • Örnek senaryolar oluşturarak muhtemel sonuçları canlandırabilir (simülasyon).
 • Müşteri hizmet seviyelerini geliştirerek müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • KKP sistemini uygulayan çeşitli fonksiyonlar, birimler, işletmeler ve ülkelerdeki faaliyetlerde merkezî bir koordinasyon oluşturarak dil, coğrafya ve zaman sınırlarını ortadan kaldırır, yöneticiye bir başka ülkedeki fabrikanın çeşitli faaliyetlerini bulunduğu yerden takip etme imkânı sağlar.
 • KKP sistemi ile müşteri tek bir birimi arayarak, internet üzerinden siparişini verebilir ve daha sonra verdiği siparişin gelişimini takip edebilir. Sistem standartlaştırıldığı için bilgi, tüm organizasyon boyunca aynıdır.
 • KKP sadece tüm organizasyonu bir uçtan diğer uca bütünleştirmekle kalmaz ayrıca daha etkin çalışmak isteyen ilgili fonksiyonlara da bilgi sağlar. Böylece, karar verme hızlanır ve kolaylaşır.
 • KKP sistemiyle birleştirilmiş ve bütünleşik bilgi sağlanarak, kaynakların daha etkin kullanılması gerçekleştirilebilir.
 • KKP sistemi daha doğru ve tutarlı raporların otomatik olarak hazırlanmasını sağlar.
 • Bilgi gerçek zamanda hazır hâlde bulunur ve son kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla erişebilir.
 • KKP sistemi işletme genelinde, termin sürelerini ve maliyetleri azaltma amacına yöneliktir.
 • En güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşma olanağının getirdiği üst düzey bilgi bütünleştirmesi sayesinde, pazar, müşteri ve iş dünyası oluşumlarına organizasyonun anında tepki vermesi sağlanır. Envanter kontrolü ve arz/talep dengesi yerine oturtulur.

Birlikte iş yapan bölümlerin ortak verileri paylaşmasına izin veren KKP sistemleri sağladıkları faydalara karşın kurulumu zor, kullanımı zor, sisteme adaptasyon işlemlerinin tahmin edilen bütçeden daha fazla maliyete ulaştığı, tahmin edilen tamamlanma süresinden daha uzun zamanlarda sonuçlanan projeler olmaktadır (s.64, Şekil 4.3). KKP projelerinin başarıya ulaşma oranı, ülkemizde yurt dışına kıyasla biraz daha düşüktür. Bunun en büyük nedeni, temel ihtiyaç analizinin iyi belirlenememesi, yönetici seviyesindeki kişilerin KKP disiplinini, ticari program ile karıştırmaları ve KKP’nin işletmelerinin sinir sistemi anlamına geldiğini fark edememeleridir. İşletmelerde, organizasyonların kurumsallaşması ile kurumsal disiplin uygulamalarına geçiş aynı anda hedeflenmektedir.

Kurumsal Kaynak Planlaması Modülleri

KKP sistemlerini en önemli özelliklerinden birisi de modüler yapıya sahip olması ve kurumların, ihtiyaç duydukları modülleri istedikleri takdirde tek başına diğer modülleri kullanmaksızın bünyelerine monte etmelerine izin vermesidir. KKP modülleri yazılım türlerine göre farklılık göstermektedir, ayrıca zaman içerisinde modüllerde değişiklikler yaşanmıştır. Her modül hemen hemen işletmenin bir sürecine veya bir alt sürecine karşı gelir. Bu özelliği KKP paketlerinin en önemli ayrıcalıklarıdır.

KKP sistemleri esasında, MRP ve MRP II kavramlarının işletmelere yeterli gelmemesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak da MRP ve MRP II’nin kapsamına giren her uygulama, KKP sisteminin içerisinde de yer almaktadır. MRP kapsamına giren ürün ağaçları, üretim planı, envanter yönetimi ve iş istasyonu işlevleri, MRP II kapsamındaki, lojistik yönetimi, üretim kontrol, satış planlama, satın alma planlama, finansal planlama ve muhasebe işlevleri, KKP sistemlerinin içerisinde barındırdığı işlevlerdir. KKP sistemlerinin içeriği genel olarak bilgi sistemlerini kullanarak işletme üzerinde tam bir kontrol sağlamaktır. Çeşitli adlandırmalar ve fonksiyonel yeterlilik bakımından bazı farklılıklara rastlansa da genelde bütün KKP paketlerinde temel modüller aynıdır. Bunların başlıcaları temel olarak finans ve muhasebe satış ve dağıtım, üretim ve tedarik zinciri yönetim, insan kaynakları ve temel uygulama modülleri gibi ana başlıklar altında toplanmış olan modüllerdir.

Finans ve muhasebe ile ilgili modüller: Finans ve muhasebe genellikle işletmelerde aynı bölüm tarafından yürütülür. Modül ile genel muhasebe, bankacılık, bütçeleme, alacakların takibi, vadeli işlemlerin takibi, sabit kıymetler, yönetim muhasebesi gibi muhasebenin hemen her alanına yönelik süreçlerin yürütülmesi mümkündür.

Muhasebe , işletmelerde, para ile ifade edilen işlemleri kayıtlara geçirmek ve bu işlemlerden oluşan sonuçları değerlendirme ve yorumlama yöntemleri, sayışım ve sayışmanlıktır. Finans , bir işletme ya da kurumun yatırım, üretim ya da satış etkinliklerini gerçekleştirmesi için gereksindiği para ya da kredi ve bunları sağlama etkinliği, (akçasal/parasal) kaynak sağlama, akçalamadır.

Genel muhasebe kapsamında yapılabilen işlemler yani iş süreçleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 1. Genel Muhasebe işlemleri
 2. Satıcılara ilişkin her türlü işlemin muhasebe süreçleri
 3. Müşterilere ilişkin her türlü işlemin muhasebe süreçleri
 4. İşletmenin sahip olduğu sabit kıymetler muhasebesi süreçleri
 5. Değişik birimlerden gelen işlemlerin konsalidasyon süreçleri
 6. Özel Defterler ile ilgili muhasebe süreçleri
 7. Bütçe ile ilgili her türlü muhasebe süreçleri
 8. Seyahat Masrafları Yönetimi

Modül kapsamında maliyet muhasebesi ile ilgili olarak gerçekleştirilebilen süreçler aşağıdaki gibidir:

 • İşletmenin genel giderlerinin takibi ve dönem sonunda dağıtımlarının yapılması
 • Üretim bölümüne ilişkin adam/saat maliyetlerinin takibi ve mahsuplaştırmaları
 • Özel gider harcamalarının takipleri (araç,telefon v.b)
 • Ürünlerin maliyetlerinin hesaplanabilmesi için üretimde kullanılan her türlü malzemenin standart ve fiili maliyet hesabının yapılması
 • Kârlılık analizi, satışı yapılan ürünlerin ve şirketin tüm gelir kalemlerinin detaylı şekilde takip edilmesi

Üretim ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili modüller: Üretim, işletmelerin üretim faktörlerini işleyerek müşterilerin istedikleri ürünlere ve hizmetlere dönüştürme sürecidir. İşletmelerin temel fonksiyonlarından biri olan üretim fonksiyonu, direkt malzeme, direkt iş gücü ve dolaylı malzemeleri kullanarak, yani kaynakları kullanarak katma değer sağlayacak ürünlerin üretilmesini gerçekleştirir. Üretim modülü, üretim için kullanılacak malzemelerin tedarikçilerden istenmesini takiben işletmeye teslim edilip depoya giriş işlemlerinin yapılmasından müşterilere teslim edilecek hâle dönüştürülünceye kadar olan tüm ilgili süreçleri içermektedir. Dolayısıyla modül ile bağlantılı olan üretim planlama, malzeme yönetimi, depo, tedarik zinciri yönetimi, kalite gibi çok sayıda modül bulunmaktadır.

Üretim planlama ve kontrol modülü ; müşteri ihtiyaçları ile müşteri siparişleri arasındaki ilişkiler düzenlemeyi, üretimin planlanması, takip edilmesi, kontrol edilerek gerektiğinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve süreçler boyunca maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili işlerin yapılmasını kapsar. KKP malzeme yönetim modülü ; ürün ağaçları verilerinin oluşturulması, satın alınması gereken malzemelerin miktar verilerinin sağlıklı şekilde takip edilmesi, depo ve envanter kayıtlarının tutulması ve takip edilmesi, lojistik, fatura yönetim süreçlerini kapsar. Kalite yönetim modülü ; üretilen ürünlerin, belirlenen kalite koşullarının sağlandığının veya sağlanmadığının kontrolü için kalite şartlarının kontrol edildiği, üretim sürecindeki tüm kalite kontrol kayıtlarının saklandığı ve kalite verilerinin analiz edilerek kaliteye ilişkin sonuçların üretildiği modüldür. Depo modülü ; – işletme içinde envanterde bulunan her türlü malzemeye at veriyi kayıt altına alan, işleyen ve gerekli raporların hazırlanmasını sağlayan bir sistemdir.

Depo modülü, radyo frekans desteği sağlamaktadır. Radyo frekanslı tanıma (radio frequency identification; RFID) teknolojisi , canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılır. Otomotiv, akaryakıt, lojistik, perakendecilik, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, finans, bankacılık, enerji, kamu, üretim, güvenlik, turizm gibi birçok sektörde geniş uygulama alanlarında aktif ve yaygın olarak kullanılmaktadır. İşletmeler tedarikçi yönetim modülünden önce elektronik veri transferini kullanmaktaydı. Elektronik veri transferi , tedarikçiler ile iş süreçlerinin gerçekleştirilmesine yönelik belge ve verilerin bilgisayarlar arasında elektronik ortamda kurallı olarak aktarımı ve değiş tokuş edilmesi.

Tedarikçi yönetimi modülü, giderek Tedarik Zinciri Yönetimi modülüne doğru değişme göstermektedir. Tedarik zinciri yönetimi , ham madde tedarikçisinden son müşteriye kadar olan tedarik zincirinde akan tüm mal, bilgi ve hizmetin yönetilmesi sürecidir. Tedarik zinciri yönetimini oluşturan süreçler şunlardır:

 1. Müşteri ilişkileri yönetimi
 2. Müşteri hizmet yönetimi
 3. Talep yönetimi
 4. Sipariş ekleme
 5. İmalat akış yönetimi
 6. Satın alma
 7. Ürün geliştirme ve ticarileştirme
 8. İadeler

Satış ve dağıtım ile ilgili modüller: Satış ve dağıtım süreci, müşteriden ürün siparişlerinin alınmasından başlayarak, üretilmesi ve müşteri adresine teslim edilmesine kadar olan süreci kapsamaktadır. Özellikle, müşterilere ilişkin kredi geçmişinin takibi, müşteri analizlerine altyapı oluşturması, satışların gerçekleştirilmesindeki sipariş verilerinin takip edilmesi, sevkiyat planlaması, dağıtım kanallarının takip edilmesi, satışların zamanında, istenilen şekilde gerçekleştirilmesi, dağıtımı yapılan ürünlerin izlenmesi ve gerek duyulduğu zamanlarda ürünlerin geriye çağrılması açılarından önemli süreçleri içinde barındırmaktadır. Satış ve dağıtım modülünde yer alan bazı süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Dikkat edilirse bu süreçlerin satış ve müşteri hizmetleri işlemlerinden oluşmaktadır.

 • Teklif verme ve teklif takip süreçleri
 • Müşteri sözleşmelerinin takibi
 • Prim anlaşmaları
 • İndirim anlaşmaları
 • Promosyon çalışmaları
 • Ürün kataloglarının hazırlanması ve kullanımı
 • Bedelsiz ürün satış süreci
 • Satış kampanyalarının hazırlanması ve takibi
 • Rakip ürün bilgilerinin takibi
 • Teslimat planına göre satış ve sevk
 • Sipariş maliyetlerinin takibi
 • Ambalajlama, iade edilebilir ambalaj malzemelerinin takibi
 • Nakliye planlama
 • Nakliye masraflarının takibi
 • Kredi kartıyla satış
 • Peşin satış
 • Konsinye satış

Müşteri hizmetleri modülü, başta satış- dağıtım, maliyet muhasebesi, malzeme yönetimi modülleri olmak üzere birçok modül ile entegre çalışmaktadır. Müşteri servisi modülü kapsamında;

 • Düzeltici bakım onarım,
 • Koruyucu bakım onarım,
 • Yenileme bakım onarım,
 • Montaj bakım onarım

vb. gibi birçok bakım onarım türü sözleşmeli, sözleşmesiz, garanti kapsamı içerisinde ya da dışarısında ele alınıp gerçekleştirilebilir.

Müşteri hizmetleri modülü aşağıdaki süreçleri ve bunlarla ilgili işlemleri kapsar:

 • Müşterilere teknik servis kapsamında her türlü desteğin verilmesi,
 • Yedek parça temin edilmesi ve istenen yerlere sevkiyatı,
 • Tamir ile ilgili her türlü takip,
 • Müşterinin bulunduğu yerde hizmetin verilmesi,
 • Montaj,
 • Düzenli kontroller ve bakım hizmetleri,

İnsan kaynakları ile ilgili modüller: İnsan kaynakları bölümü, doğrudan üretim sürecinde yer almamasına karşın, üretimde çalışacak tüm kişilerin işe alınmasından başlayarak işletme içinde bulundukları her aşamada işlerini en iyi şekilde yapabilmesi için gereken destekleri verme görevini yerine getirir. İnsan kaynakları fonksiyonları kapsamında, KKP sistemlerinin personel idaresi ve personel gelişimi bağlamında gerçekleştirmesi beklenen süreçler bulunmaktadır. Personel idaresine ilişkin süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Personele ait her türlü ana verilerin tutulması ve değiştirilmesi
 • İş başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
 • Başvuruların süreçlere göre takibi (mülakat, test, işe alma aşamaları)
 • Başvuranların işe uygunluk analizi
 • Başvuru ortamlarının (gazete, kariyer günleri, danışmanlık firmaları) verimlilik analizi
 • İşe alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Çalışma programları ve vardiyaların planlanması ve takibi
 • Çalışanların saatlik ve günlük devamsızlıklarının takibi
 • İzin haklarının ve izinlerinin takibi
 • Bordro muhasebesi
 • İşletmeye özgü bordro hesaplamaları
 • Kanun ve genelgelere uygun hesapların yapılması ve ilgili kurumlara bildirilmesi
 • Temel, yan, vb. her türlü ödemenin bordrolaşması
 • SSK, İŞKUR, Çalışma Bakanlığı raporları
 • Bordro-muhasebe entegrasyonu
 • Ücret yönetimi

Personel gelişimine ilişkin süreçler şunlardır:

 • Organizasyon şemalarının oluşturulması
 • İşlerin, pozisyonların ve departmanların tanımlanması ve raporlanması
 • Kişilerin organizasyon şeması ile bağlantılı işlemleri
 • Nitelik kataloğu
 • Kariyer haritaları ile kariyer planlarının oluşturulması
 • Yedekleme planlaması
 • Geleceğe yönelik organizasyon planlamalarının yapılması
 • Eğitim ve toplantıların yapılacağı zaman, yer ve kaynağın belirlenmesi
 • Performans yönetimi
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitim kataloğunun oluşturulması
 • Katılımcıların kayıt işlemleri
 • Eğitimci / katılımcı değerlendirmesi
 • İsteğe göre eğitimlerin faturalandırılması
 • Eğitim sonucu kazanılan özelliklerin kişilere aktarılması

Giriş

Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) sistemleri, işletmelerin birbirinden ayrı olan fonksiyonlarını iş süreci bakış açısıyla birbirine bağlı şekilde ele alarak işletmelerin işçilik, malzeme, para, makine gibi her türlü kaynağının verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Süreç Yaklaşımı

İşletmeler geleneksel olarak fonksiyonel alanlara göre bölünmüş olarak işlerini yürütmektedir. Fonksiyonlara; bölüm, departman ya da müdürlük gibi farklı adlar verilmekte ve her bölüm sadece kendi işini yapmaktan sorumlu olmakta, diğer bölümlerin işlerine karışmamaktadır. Bu yaklaşım, fonksiyonlar arasında bir kopukluk ve beraberinde müşteri ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması sonucunu getirebilir.

KKP sistemleri bölümlerin birer bilgi adası ya da silolar olarak adlandırılan, birbirinden kopuk, kendi başına çalışan eski bilgi sistemlerini, birbiri ile bağlantısı olan entegre tek bir yazılım hâline dönüştürür. İş süreçleri , girdileri alıp bir ya da fazla dönüşüm işlemi uygulama anlamında işleyerek, müşteri için değer yaratan çıktılara dönüştüren işlemler dizisidir. Dönüşümler fiziksel, mekânsal, finansal ya da bilgisel dönüşümler olabilir. Mekânsal dönüşüme ulaştırma örneği yani bir ürünün ya da bir yolcunun bir yerden bir başka yere taşınması, fiziksel dönüşüme üretim sürecinde üretim faktörleri kullanılarak yeni bir ürüne dönüştürülmesi örnekleri verilebilir.

Sistem yaklaşımı , olayları, durumları, girdi, süreç ve çıktı olarak inceleyen bir düşünce tarzıdır. Süreç modeli , belirli bir hizmetin ya da ürünün tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanması ve üretimi sürecinde iyileştirmeyi ve verimliliği sağlamak üzere uygulanan süreçlerin ardışımı ve etkileşimleri hakkında bütünsel görünümdür. Yeniden yapılandırma , var olan bir sistemin irdelenip tersine mühendislik çalışması ile yeniden yapılandırma, yeniden belgelendirme, yeni hedeflerin tanımlanması gibi aşamalardan geçirilerek değiştirilmesi, yeniden mühendislik tasarımıdır. Süreç modelleme , iş süreçlerinin iyileştirilebilmesi için öncelikle bir model olarak görsel şekiller ile ifade edilmesidir ve işleri kolaylaştıran bir aşamadır. Kritik performans göstergeleri , kurumların yaptıkları işlerin sonuçlarına ilişkin göstergeler arasından seçilmiş ve diğer göstergelere göre süreç açısından daha fazla önem verilen göstergelerdir.

Süreç yaklaşımı, işleri bir dizi faaliyetler bütünü olarak kabul ederek işlerde kritik faaliyetleri belirlemekte, her bir faaliyet için gereken kaynakların belirlenmesi ve temini konularını ele almakta, faaliyetlerin birbiri ile ilişkilerini ortaya koymakta, ayrıca süreçlerin kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sürekli izlenmesi, ölçülmesi vb. faaliyetleri kapsayan bir yönetim mantığı sunmaktadır.

KKP yazılımlarının Word, Excel, Unigraphics gibi işlerin yapılmasında aracı olarak kullanılan yazılımlardan farkı doğrudan satın alınıp kullanılamamasıdır. Ayrıca veri tabanları yazılımlarında verilerin bu yazılımlara girilebilir hale gelmesi için birtakım düzenleme çalışmaları gerekirken, bu durum KKP yazılımlarında daha fazla orandadır. KKP projelerinde tüm iş süreçlerinin tekrar gözden geçirilmesi, yeniden yapılandırılması ve yazılım ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

İş süreçlerinin modellenmesinde en yaygın olarak kullanılan araçlardan biri akış şemalarıdır. Akış şemaları ile iş süreçleri görsel olarak tanımlanır (s.59, Şekil 4.1). Süreç modelleme ve süreç yönetiminde en temel hedef işlerin yapılması sırasındaki aşamaları, değer katan ve katmayan olarak sınıflandırmak ve değer katmayan işlemleri ortadan kaldırmaktır.

KKP projelerinin başarılı olamama nedenlerinden birisi, örgütlerin süreçlerini değiştirme zorunluluğunda olduğunu anlamamaları ve yeni kullanmaya başlayacakları sisteme göre yeniden yapılandırmayı ihmal etmeleridir. KKP sistemleri, işletme içindeki çok sayıda bölüm arasında entegrasyon sağlamayı hedeflediği için son derece büyük, kapsamlı bir yapıya sahiptir, dolayısıyla böyle bir sistemi uygulamaya geçirmek son derece detaylı bir çalışmayı, planlama yapmayı, ön hazırlığı, bölümler ile karşılıklı ihtiyaçların belirlendiği iyi bir sistem analizi yapmayı gerektiren uzun ve zahmetli bir süreçtir.

İşletmeler Neden Kurumsal Kaynak Planlamasına İhtiyaç Duyarlar?

Kurumlar; küreselleşme, müşteri taleplerini daha hızlı karşılama zorunluluğu, daha iyi kalite ve daha iyi hizmet beklentisi, kısalan tepki süreleri ve kısalmış ürün yaşam süreleri gibi rekabet unsurlarına uyum sağlamak zorundadır. Böyle bir rekabet ortamında işletmeler, başarılı olmak için bulundukları sektördeki en iyi uygulamaları takip ederek bilginin gerçek zamanlı stratejik kullanım gücünü elde etmek zorundadır. Bunun için teknolojik yardıma gerek duyarlar.

KKP sistemleri son dönemlerde, sadece işletme içi iş süreçlerini bütünleştirmek için değil, aynı zamanda işletmenin tedarikçileri ve müşterileri arasında, internet üzerinden zaman ve yerden bağımsız entegrasyon kurabilme yeteneklerinden dolayı da tercih edilmektedir. Kurumları KKP seçimine iten diğer nedenler şöyle sıralanabilir:

 • Üretim sürecinde doğrudan ilgisi olmayan ancak arka planda yapılması gereken idari işlerin otomasyonu,
 • İş süreçleri arasında daha iyi bir koordinasyon için müşteri sipariş bilgileriyle finansal bilgilerin bütünleştirilmesi, üretim sürecinin ve insan kaynaklarının standartlaştırılmasıyla hizmet kalite seviyesinin yükseltilmesi, bireysel ve organizasyonel verimliliğin artırılması,
 • Coğrafi olarak birbirinden uzak birimler arasındaki koordinasyon,
 • Kurumun farklı birimleri arasında aynı terimlerin kullanılmasının sağlanması,
 • Bilgi teknolojisi altyapısını anlamayı ve bu yapıda çalışmayı kolaylaştıran tutarlı uygulama mantığı, tutarlı bilgi ve arayüze sahip olmak,
 • Bilgi teknolojisi altyapısını yönetmeyi kolaylaştıran tek bir sistemin varlığı,
 • Stratejik işletme kararlarının iyileştirilebilmesi için veriye kolay erişim ihtiyacı,
 • İşletme maliyetlerinde azalma beklentisi,
 • Süreçlerde müşteri katkısının artırılması beklentisi,
 • İşletmenin fonksiyonları arasındaki bütünleşme gereksinimi.

Proje , tanımlanmış beklentileri karşılamak amacıyla, zaman, bütçe, öz kaynak ve performans hedefleri ile sınırlanmış, karmaşık ve rutin olmayan tek seferlik bir girişimdir. Proje yönetimi , bir projede öngörülen işin gerçekleştirilmesi ve hedefe varılabilmesi için insan, para, bilgi ve malzeme kaynaklarının en uygun biçimde ve zamanında kullanılmasının sağlanmasıdır.

KKP sistem kurulumu, uzun ve üst düzey çaba gerektiren zorlu bir süreçtir. İyi bir yönetim stratejisi, biraz sabır eşliğinde moral ve motivasyon ile desteklendiğinde, KKP sistemi öngörüldüğünden çok daha fazla fayda elde edilmesine yardımcı olabilir. Günümüz KKP sistemleri; süreçleri, insanları, tedarikçileri ve müşterileri birbirine bağlar ve bütünleşme için bir ortam oluşturur. Burada KKP’nin temel üstünlüğü, iş süreçleri arasında ilişkisel bir bağlantı kurabilmesi ve veri tutarlılığı ile güvenliğini sağlamış olmasıdır. KKP sistemlerinin sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir:

 • Piyasadaki tehditlere ve fırsatlara daha hızlı tepki vermeyi sağlar.
 • Etkin stok yönetimi ve denetimiyle, stok maliyetlerinin ve elde bulundurma maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunur.
 • Bölgeler ve/veya iş yerleri arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımını sağlar.
 • Gerçek zamanlı kâr-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesini sağlar.
 • Değişken üretim koşullarına hızlı tepki vererek rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlar.
 • Örnek senaryolar oluşturarak muhtemel sonuçları canlandırabilir (simülasyon).
 • Müşteri hizmet seviyelerini geliştirerek müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • KKP sistemini uygulayan çeşitli fonksiyonlar, birimler, işletmeler ve ülkelerdeki faaliyetlerde merkezî bir koordinasyon oluşturarak dil, coğrafya ve zaman sınırlarını ortadan kaldırır, yöneticiye bir başka ülkedeki fabrikanın çeşitli faaliyetlerini bulunduğu yerden takip etme imkânı sağlar.
 • KKP sistemi ile müşteri tek bir birimi arayarak, internet üzerinden siparişini verebilir ve daha sonra verdiği siparişin gelişimini takip edebilir. Sistem standartlaştırıldığı için bilgi, tüm organizasyon boyunca aynıdır.
 • KKP sadece tüm organizasyonu bir uçtan diğer uca bütünleştirmekle kalmaz ayrıca daha etkin çalışmak isteyen ilgili fonksiyonlara da bilgi sağlar. Böylece, karar verme hızlanır ve kolaylaşır.
 • KKP sistemiyle birleştirilmiş ve bütünleşik bilgi sağlanarak, kaynakların daha etkin kullanılması gerçekleştirilebilir.
 • KKP sistemi daha doğru ve tutarlı raporların otomatik olarak hazırlanmasını sağlar.
 • Bilgi gerçek zamanda hazır hâlde bulunur ve son kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla erişebilir.
 • KKP sistemi işletme genelinde, termin sürelerini ve maliyetleri azaltma amacına yöneliktir.
 • En güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşma olanağının getirdiği üst düzey bilgi bütünleştirmesi sayesinde, pazar, müşteri ve iş dünyası oluşumlarına organizasyonun anında tepki vermesi sağlanır. Envanter kontrolü ve arz/talep dengesi yerine oturtulur.

Birlikte iş yapan bölümlerin ortak verileri paylaşmasına izin veren KKP sistemleri sağladıkları faydalara karşın kurulumu zor, kullanımı zor, sisteme adaptasyon işlemlerinin tahmin edilen bütçeden daha fazla maliyete ulaştığı, tahmin edilen tamamlanma süresinden daha uzun zamanlarda sonuçlanan projeler olmaktadır (s.64, Şekil 4.3). KKP projelerinin başarıya ulaşma oranı, ülkemizde yurt dışına kıyasla biraz daha düşüktür. Bunun en büyük nedeni, temel ihtiyaç analizinin iyi belirlenememesi, yönetici seviyesindeki kişilerin KKP disiplinini, ticari program ile karıştırmaları ve KKP’nin işletmelerinin sinir sistemi anlamına geldiğini fark edememeleridir. İşletmelerde, organizasyonların kurumsallaşması ile kurumsal disiplin uygulamalarına geçiş aynı anda hedeflenmektedir.

Kurumsal Kaynak Planlaması Modülleri

KKP sistemlerini en önemli özelliklerinden birisi de modüler yapıya sahip olması ve kurumların, ihtiyaç duydukları modülleri istedikleri takdirde tek başına diğer modülleri kullanmaksızın bünyelerine monte etmelerine izin vermesidir. KKP modülleri yazılım türlerine göre farklılık göstermektedir, ayrıca zaman içerisinde modüllerde değişiklikler yaşanmıştır. Her modül hemen hemen işletmenin bir sürecine veya bir alt sürecine karşı gelir. Bu özelliği KKP paketlerinin en önemli ayrıcalıklarıdır.

KKP sistemleri esasında, MRP ve MRP II kavramlarının işletmelere yeterli gelmemesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak da MRP ve MRP II’nin kapsamına giren her uygulama, KKP sisteminin içerisinde de yer almaktadır. MRP kapsamına giren ürün ağaçları, üretim planı, envanter yönetimi ve iş istasyonu işlevleri, MRP II kapsamındaki, lojistik yönetimi, üretim kontrol, satış planlama, satın alma planlama, finansal planlama ve muhasebe işlevleri, KKP sistemlerinin içerisinde barındırdığı işlevlerdir. KKP sistemlerinin içeriği genel olarak bilgi sistemlerini kullanarak işletme üzerinde tam bir kontrol sağlamaktır. Çeşitli adlandırmalar ve fonksiyonel yeterlilik bakımından bazı farklılıklara rastlansa da genelde bütün KKP paketlerinde temel modüller aynıdır. Bunların başlıcaları temel olarak finans ve muhasebe satış ve dağıtım, üretim ve tedarik zinciri yönetim, insan kaynakları ve temel uygulama modülleri gibi ana başlıklar altında toplanmış olan modüllerdir.

Finans ve muhasebe ile ilgili modüller: Finans ve muhasebe genellikle işletmelerde aynı bölüm tarafından yürütülür. Modül ile genel muhasebe, bankacılık, bütçeleme, alacakların takibi, vadeli işlemlerin takibi, sabit kıymetler, yönetim muhasebesi gibi muhasebenin hemen her alanına yönelik süreçlerin yürütülmesi mümkündür.

Muhasebe , işletmelerde, para ile ifade edilen işlemleri kayıtlara geçirmek ve bu işlemlerden oluşan sonuçları değerlendirme ve yorumlama yöntemleri, sayışım ve sayışmanlıktır. Finans , bir işletme ya da kurumun yatırım, üretim ya da satış etkinliklerini gerçekleştirmesi için gereksindiği para ya da kredi ve bunları sağlama etkinliği, (akçasal/parasal) kaynak sağlama, akçalamadır.

Genel muhasebe kapsamında yapılabilen işlemler yani iş süreçleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 1. Genel Muhasebe işlemleri
 2. Satıcılara ilişkin her türlü işlemin muhasebe süreçleri
 3. Müşterilere ilişkin her türlü işlemin muhasebe süreçleri
 4. İşletmenin sahip olduğu sabit kıymetler muhasebesi süreçleri
 5. Değişik birimlerden gelen işlemlerin konsalidasyon süreçleri
 6. Özel Defterler ile ilgili muhasebe süreçleri
 7. Bütçe ile ilgili her türlü muhasebe süreçleri
 8. Seyahat Masrafları Yönetimi

Modül kapsamında maliyet muhasebesi ile ilgili olarak gerçekleştirilebilen süreçler aşağıdaki gibidir:

 • İşletmenin genel giderlerinin takibi ve dönem sonunda dağıtımlarının yapılması
 • Üretim bölümüne ilişkin adam/saat maliyetlerinin takibi ve mahsuplaştırmaları
 • Özel gider harcamalarının takipleri (araç,telefon v.b)
 • Ürünlerin maliyetlerinin hesaplanabilmesi için üretimde kullanılan her türlü malzemenin standart ve fiili maliyet hesabının yapılması
 • Kârlılık analizi, satışı yapılan ürünlerin ve şirketin tüm gelir kalemlerinin detaylı şekilde takip edilmesi

Üretim ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili modüller: Üretim, işletmelerin üretim faktörlerini işleyerek müşterilerin istedikleri ürünlere ve hizmetlere dönüştürme sürecidir. İşletmelerin temel fonksiyonlarından biri olan üretim fonksiyonu, direkt malzeme, direkt iş gücü ve dolaylı malzemeleri kullanarak, yani kaynakları kullanarak katma değer sağlayacak ürünlerin üretilmesini gerçekleştirir. Üretim modülü, üretim için kullanılacak malzemelerin tedarikçilerden istenmesini takiben işletmeye teslim edilip depoya giriş işlemlerinin yapılmasından müşterilere teslim edilecek hâle dönüştürülünceye kadar olan tüm ilgili süreçleri içermektedir. Dolayısıyla modül ile bağlantılı olan üretim planlama, malzeme yönetimi, depo, tedarik zinciri yönetimi, kalite gibi çok sayıda modül bulunmaktadır.

Üretim planlama ve kontrol modülü ; müşteri ihtiyaçları ile müşteri siparişleri arasındaki ilişkiler düzenlemeyi, üretimin planlanması, takip edilmesi, kontrol edilerek gerektiğinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve süreçler boyunca maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili işlerin yapılmasını kapsar. KKP malzeme yönetim modülü ; ürün ağaçları verilerinin oluşturulması, satın alınması gereken malzemelerin miktar verilerinin sağlıklı şekilde takip edilmesi, depo ve envanter kayıtlarının tutulması ve takip edilmesi, lojistik, fatura yönetim süreçlerini kapsar. Kalite yönetim modülü ; üretilen ürünlerin, belirlenen kalite koşullarının sağlandığının veya sağlanmadığının kontrolü için kalite şartlarının kontrol edildiği, üretim sürecindeki tüm kalite kontrol kayıtlarının saklandığı ve kalite verilerinin analiz edilerek kaliteye ilişkin sonuçların üretildiği modüldür. Depo modülü ; – işletme içinde envanterde bulunan her türlü malzemeye at veriyi kayıt altına alan, işleyen ve gerekli raporların hazırlanmasını sağlayan bir sistemdir.

Depo modülü, radyo frekans desteği sağlamaktadır. Radyo frekanslı tanıma (radio frequency identification; RFID) teknolojisi , canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılır. Otomotiv, akaryakıt, lojistik, perakendecilik, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, finans, bankacılık, enerji, kamu, üretim, güvenlik, turizm gibi birçok sektörde geniş uygulama alanlarında aktif ve yaygın olarak kullanılmaktadır. İşletmeler tedarikçi yönetim modülünden önce elektronik veri transferini kullanmaktaydı. Elektronik veri transferi , tedarikçiler ile iş süreçlerinin gerçekleştirilmesine yönelik belge ve verilerin bilgisayarlar arasında elektronik ortamda kurallı olarak aktarımı ve değiş tokuş edilmesi.

Tedarikçi yönetimi modülü, giderek Tedarik Zinciri Yönetimi modülüne doğru değişme göstermektedir. Tedarik zinciri yönetimi , ham madde tedarikçisinden son müşteriye kadar olan tedarik zincirinde akan tüm mal, bilgi ve hizmetin yönetilmesi sürecidir. Tedarik zinciri yönetimini oluşturan süreçler şunlardır:

 1. Müşteri ilişkileri yönetimi
 2. Müşteri hizmet yönetimi
 3. Talep yönetimi
 4. Sipariş ekleme
 5. İmalat akış yönetimi
 6. Satın alma
 7. Ürün geliştirme ve ticarileştirme
 8. İadeler

Satış ve dağıtım ile ilgili modüller: Satış ve dağıtım süreci, müşteriden ürün siparişlerinin alınmasından başlayarak, üretilmesi ve müşteri adresine teslim edilmesine kadar olan süreci kapsamaktadır. Özellikle, müşterilere ilişkin kredi geçmişinin takibi, müşteri analizlerine altyapı oluşturması, satışların gerçekleştirilmesindeki sipariş verilerinin takip edilmesi, sevkiyat planlaması, dağıtım kanallarının takip edilmesi, satışların zamanında, istenilen şekilde gerçekleştirilmesi, dağıtımı yapılan ürünlerin izlenmesi ve gerek duyulduğu zamanlarda ürünlerin geriye çağrılması açılarından önemli süreçleri içinde barındırmaktadır. Satış ve dağıtım modülünde yer alan bazı süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Dikkat edilirse bu süreçlerin satış ve müşteri hizmetleri işlemlerinden oluşmaktadır.

 • Teklif verme ve teklif takip süreçleri
 • Müşteri sözleşmelerinin takibi
 • Prim anlaşmaları
 • İndirim anlaşmaları
 • Promosyon çalışmaları
 • Ürün kataloglarının hazırlanması ve kullanımı
 • Bedelsiz ürün satış süreci
 • Satış kampanyalarının hazırlanması ve takibi
 • Rakip ürün bilgilerinin takibi
 • Teslimat planına göre satış ve sevk
 • Sipariş maliyetlerinin takibi
 • Ambalajlama, iade edilebilir ambalaj malzemelerinin takibi
 • Nakliye planlama
 • Nakliye masraflarının takibi
 • Kredi kartıyla satış
 • Peşin satış
 • Konsinye satış

Müşteri hizmetleri modülü, başta satış- dağıtım, maliyet muhasebesi, malzeme yönetimi modülleri olmak üzere birçok modül ile entegre çalışmaktadır. Müşteri servisi modülü kapsamında;

 • Düzeltici bakım onarım,
 • Koruyucu bakım onarım,
 • Yenileme bakım onarım,
 • Montaj bakım onarım

vb. gibi birçok bakım onarım türü sözleşmeli, sözleşmesiz, garanti kapsamı içerisinde ya da dışarısında ele alınıp gerçekleştirilebilir.

Müşteri hizmetleri modülü aşağıdaki süreçleri ve bunlarla ilgili işlemleri kapsar:

 • Müşterilere teknik servis kapsamında her türlü desteğin verilmesi,
 • Yedek parça temin edilmesi ve istenen yerlere sevkiyatı,
 • Tamir ile ilgili her türlü takip,
 • Müşterinin bulunduğu yerde hizmetin verilmesi,
 • Montaj,
 • Düzenli kontroller ve bakım hizmetleri,

İnsan kaynakları ile ilgili modüller: İnsan kaynakları bölümü, doğrudan üretim sürecinde yer almamasına karşın, üretimde çalışacak tüm kişilerin işe alınmasından başlayarak işletme içinde bulundukları her aşamada işlerini en iyi şekilde yapabilmesi için gereken destekleri verme görevini yerine getirir. İnsan kaynakları fonksiyonları kapsamında, KKP sistemlerinin personel idaresi ve personel gelişimi bağlamında gerçekleştirmesi beklenen süreçler bulunmaktadır. Personel idaresine ilişkin süreçler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Personele ait her türlü ana verilerin tutulması ve değiştirilmesi
 • İş başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
 • Başvuruların süreçlere göre takibi (mülakat, test, işe alma aşamaları)
 • Başvuranların işe uygunluk analizi
 • Başvuru ortamlarının (gazete, kariyer günleri, danışmanlık firmaları) verimlilik analizi
 • İşe alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Çalışma programları ve vardiyaların planlanması ve takibi
 • Çalışanların saatlik ve günlük devamsızlıklarının takibi
 • İzin haklarının ve izinlerinin takibi
 • Bordro muhasebesi
 • İşletmeye özgü bordro hesaplamaları
 • Kanun ve genelgelere uygun hesapların yapılması ve ilgili kurumlara bildirilmesi
 • Temel, yan, vb. her türlü ödemenin bordrolaşması
 • SSK, İŞKUR, Çalışma Bakanlığı raporları
 • Bordro-muhasebe entegrasyonu
 • Ücret yönetimi

Personel gelişimine ilişkin süreçler şunlardır:

 • Organizasyon şemalarının oluşturulması
 • İşlerin, pozisyonların ve departmanların tanımlanması ve raporlanması
 • Kişilerin organizasyon şeması ile bağlantılı işlemleri
 • Nitelik kataloğu
 • Kariyer haritaları ile kariyer planlarının oluşturulması
 • Yedekleme planlaması
 • Geleceğe yönelik organizasyon planlamalarının yapılması
 • Eğitim ve toplantıların yapılacağı zaman, yer ve kaynağın belirlenmesi
 • Performans yönetimi
 • Şirket içi ve şirket dışı eğitim kataloğunun oluşturulması
 • Katılımcıların kayıt işlemleri
 • Eğitimci / katılımcı değerlendirmesi
 • İsteğe göre eğitimlerin faturalandırılması
 • Eğitim sonucu kazanılan özelliklerin kişilere aktarılması

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.