Kurum Uygulamaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
3
A+
A-

Çocuk Gelişimi Çalışma Ve Uygulama Alanları Iv: Diğer Resmi-Özel Kurum Ve Kuruluşlar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kurum Uygulamaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çocuk Gelişimi Çalışma Ve Uygulama Alanları Iv: Diğer Resmi-Özel Kurum Ve Kuruluşlar

1. Soru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının temel amacı nedir?

Cevap

Çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânlarını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumaktır.


2. Soru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı kararı nedir?

Cevap

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda iş yerlerindeki gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanların çocukları için emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının (kreş) kurulmasına karar verilmiştir.


3. Soru

Yönetmelikte neler öngörülmüştür?

Cevap

Bir yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanların çocuklarının bırakılması, bakımı ile ilgilenilmesi ve kadın çalışanların çocuklarını emzirebilmeleri için emzirme odaları, çocuğun doğumundan altı yaşına kadar bakım ve eğitimlerinin yapıldığı çocuk bakım yurtları oluşturulması öngörülmüştür.


4. Soru

Yönetmelik işverene hangi zorunlulukları getirmiştir?

Cevap

 • Çalışan kadın işçilerin yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalıştıran işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması, bakımının yapılması ve annelerin emzirmeleri amacıyla çalışılan mekândan ayrı bir yerde ve en fazla 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması.
 • Yaş ve medeni durumuna bakılmaksızın 0-6 yaşında çocuğu olan 150 den fazla kadın çalışanı bulunan işverenler ise çalışma yerinden ayrı ve iş yerine yakın çocuk bakım yurtları açmak zorundadır.
 • İşverenler, çocuk bakım yurtları kapsamında anaokulu da açmalıdırlar.
 • Açılacak olan çocuk bakım yurtları işyerine 250 metreden uzakta bir yerde kuruluyorsa çalışanların çocuklarının bu yurtlara ulaşmasında işverenin servis sağlaması zorunludur.

5. Soru

Yönetmelik doğrultusunda, kurulacak olan emzirme odalarının ve çocuk bakım yurtlarının fiziksel nitelikleri nasıl olmalıdır?

Cevap

 • Çocuğun sağlığını tehdit edebilecek tüm koşullardan uzak, hava ve güneş alan nitelikte olmalıdır.
 • Her çocuğa taban alanı en az 3 metrekare ve hacimde en az 8 metreküp hava düşecek şekilde olmalıdır.

6. Soru

Yönetmelik doğrultusunda, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına alınacak personelin görevleri nelerdir?

Cevap

Oda ve yurtlarda çalışacak personel arasında yönetici, öğretmen, sağlık personeli ve diğer nitelikteki personeller bulunmalıdır. Yöneticiler, oda ve yurtların amacına uygun olarak işleyişle ilgili her türlü problemlerde çözüm önerisi getirmelidir. Aynı zamanda oda ve yurtlarda çalışacak olan yöneticiler, çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortamda yaşaması, gelişiminin desteklenmesi ve eğitimlerinin sağlanmasında tüm koşulları sağlamalıdır. Öğretmenlerin, çocukların gelişim alanlarının desteklenmesi, iyi alışkanlıklar kazanmalarının sağlanması ve ilköğretime hazırlanmalarına destek olma gibi görevleri bulunmaktadır. Çocuk bakıcılarının görevi ise çocukların beslenmesi, bakımı ve eğitimi için görevli kişilere yardımcı olmaktır.


7. Soru

Yönetmeliğe göre emzirme odaları ve yurtlarda en az ne kadar çocuk bakıcısı bulundurulma zorunluluğu vardır?

Cevap

Emzirme odalarında her 10 çocuk için 1 çocuk bakıcısı, yurtlarda ise her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı bulundurulur.


8. Soru

Kalkınma Bakanlığının genel amacı nedir?

Cevap

Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesini sağlamaktır.


9. Soru

Kalkınma Bakanlığına bağlı Çocuk Gelişimi Merkezleri Projesi’nde neler amaçlanmaktadır?

Cevap

Yoksulluğun engellenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının iyileştirilmesi ve çocukların gelişimlerinin bu durumlardan olumsuz yönde etkilenmemesi için projeler gerçekleştirmektedir.


10. Soru

Çocuk Gelişimi Merkezlerinin temel hedefleri nelerdir?

Cevap

 • Çocukları sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırmak
 • Kötü ve istenmedik alışkanlıklardan uzak tutmak
 • Oyunu temel alarak gelişimlerini desteklemek
 • Sosyalleşme ve öz güveni arttırmak
 • Erken çocukluk eğitim programları uygulayarak ilköğretime hazırlamak, temel becerilerine destek olmak
 • Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ebeveynlere çocukları için eğitimsel destekler sağlamak (kitaplar, eğitici araç ve gereçler gibi.)
 • Okula giden çocukların okul başarıları konusunda öğretmeni ile iş birliği yapmak
 • Özellikle okula başlatılmamış kız çocuklarının okul kayıtlarını gerçekleştirmek
 • Risk altındaki çocukların gelişim durumlarını belirleyerek gerekli görülen çocukların ailelerini ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek
 • Nüfusa kayıtlı olmayan çocukları nüfusa kaydetmek
 • Ailelere gerekli görülen eğitim, bakım ve sağlık gibi temel konularda rehberlik hizmeti vermek

11. Soru

Açık Kapı Programı nedir?

Cevap

Çocuklara merkezlerin odalarını kullanma ve bu odalarda ders çalışma, kitap okuma, ödevlerini yapma, mevcut bilgisayar ve Internet bağlantısını kullanarak araştırma yapma olanağını aktif olarak sağlamak için yapılan programıdır.


12. Soru

Belirlenen hedefler doğrultusunda Çocuk Gelişimi Merkezlerinde eğitici olarak kimler görev alırlar?

Cevap

Çocuk gelişimi lisans ve önlisans mezunları, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenliği mezunları görev alabilmektedir.


13. Soru

Çocuk gelişimi mezunlarının Çocuk Gelişimi Merkezlerindeki görevleri nedir?

Cevap

 • 5-6 yas grubundaki çocukların gelişimlerinin ve becerilerinin desteklenmesi amacıyla okul öncesi eğitim programını uygulamak
 • 7-14 yas grubuna yönelik belirlenen çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmak
 • Çocuklara sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek
 • Ailelere çocuk gelişimi konusunda rehberlik etmek ve gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçmesinde yardımcı olmak
 • Çocukların tüm gelişim düzeylerini formal ve informal yöntemleri kullanarak belirlemek

14. Soru

Kültür ve Turizm Bakanlığının temel amacı nedir?

Cevap

Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmektir. Ayrıca, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve iş birliği yapmakta bakanlığın amaçları arasındadır.


15. Soru

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çocuk gelişimi ile ilgili kurumlar hangileridir?

Cevap

 • Çocuk Bakımevleri
 • Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu

16. Soru

Çocuk bakımevlerinin kurulma amacı nedir?

Cevap

Çocuklarının gelişim alanlarını desteklemek, güvenilir bir ortam sağlamak, ilköğretime hazırlamak, sosyal hayatla uyumunu kolaylaştırmak amacıyla kurulan merkezlerdir.


17. Soru

Çocuk bakımevlerinde kimler görev alabilmektedir?

Cevap

Çocuk gelişimi bölümü lisans mezunu olan çocuk gelişimciler, bakımevi müdürü, müdür yardımcısı veya eğitimci olarak, önlisans mezunu olan çocuk eğitimcileri ise müdür yardımcısı ve eğitimci olarak görev alabilmektedirler. Meslek Lisesi çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olan kişiler ise çocuk bakımevlerinde yardımcı öğretmen ve sınıf anneleri olarak çalışmaktadırlar.


18. Soru

Bakımevlerinde çalışan çocuk gelişimcilerin ve eğitimcilerin görevleri nelerdir?

Cevap

 • Çocuk Gelişimcileri çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin sağlamak amacı ile uygulanacak eğitim ve gelişim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında idarenin onayından sonra görev almak ve denetlemek
 • Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında, araç ve gerecin sağlanmasında idareye yardımcı olmak, mevcut araç ve gerecin iyi kullanılması ve muhafazasını sağlamak
 • Çocukların gelişimini ve eğitimini izlemek ve normal gelişim göstermeyen çocuklar için ilgili meslek elemanları ile iş birliği yaparak çocukların normal gelişimlerine yardımcı olmak
 • Sorumlu olduğu grupların bakıcı annelerinin görevlerini tespit edip, işleyişi sağlamak ve denetlemek
 • Okul öncesi eğitim çalışmaları ile çocukları okula hazırlamak
 • Bakımevinde kutlanacak özel günleri planlamak ve uygulamak
 • Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasına katılmak için; benzer kurumlar arası ilişkiyi sağlamak
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında araştırmalar yapmak ve yeni gelişmeleri izleyip uygulamaya sokmak
 • Çocuk bakımevinde çalışan personelin eğitim programını hazırlamak ve uygulamak
 • Çocukların yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, halk oyunları, drama vb. gibi
  faaliyetlere teşvik etmek ve bunları yetiştirmek üzere resmî ve gönüllü kaynakları kullanmak
 • Öğretmenler ve zümre öğretmenler kurulu toplantısına katılmaktır

19. Soru

Öğretmen veya sınıf annesi olarak görev yapan meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunlarının görevleri nelerdir?

Cevap

 • Çocukların her türlü bakım ve temizliğinden sorumlu bulunmak
 • Çocukların yemeklerine yardımcı olmak, uyku saatlerinde yatak düzenlerini sağlayarak soyunup giyinmelerine yardımcı olmak
 • Çocuklara gerekli şefkat ve sevgiyi göstererek bakım hizmeti vermek
 • Çocukların oyun ve yatak odalarının temizlik ve düzenini sağlamak
 • Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirmek
 • Çocukları devamlı gözetmek, öğretmen denetiminde güneş ve açık havadan yararlanmalarını sağlamak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendilerine teslim edilen Çocuk Bakımevine ait her türlü eşyayı muhafaza etmek
 • Hasta olan çocukları hemşireye ve öğretmene bildirmek
 • Çocukların oyunlarında yardımcı olmak
 • Yardımcı öğretmen ve sınıf anneleri, öğretmene ve müdüre karsı sorumludurlar
 • Yardımcı öğretmen ve sınıf anneleri, çocukla ve bakım eviyle ilgili konularda aile veya dışarıdan diğer kişilere bilgi veremez
 • Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak

20. Soru

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun temel amacı nedir?

Cevap

Kamu düzeni, genel ahlak ile çocukların ve gençlerin ruh sağlığını korumak ve insan onuruna uygunluk basamaklarında Anayasa’da öngörülen ilkeler doğrulusunda filmleri denetlemek, değerlendirmek ve sınıflandırmaktır.


21. Soru

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulları kaç kişiden oluşur?

Cevap

Toplam 9 üyeden kurul oluşturulur. Üye sayısı kadar da yedek üye belirlenir.


22. Soru

Değerlendirme ve sınıflandırma kurulu hangi esaslar doğrultusunda görev yaparlar?

Cevap

 • Filmleri cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlıklı olup olmaması açısından değerlendirir.
 • Değerlendirme sonunda filmlerin hangi izleyici kitlesi tarafından izlenebileceğini belirler ve yaş bakımından sınıflandırılır.
 • Kurul, filmin içeriğindeki cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlığını dikkate alarak bazı filmlerin aile eşliğinde izlenmesinin uygun olup olmadığına karar verir.
 • Kurul, filmlerin günün hangi saatlerinde yayınlanıp yayınlanmayacağını belirler.

23. Soru

Belediyeler hangi durumlarda kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açarlar?

Cevap

 • Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’ i geçen yerlerdeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açarlar.
 • Çocuk koruma evleri hangi sitemde ve hangi amaçla kurulmuşlardır?
 • Ev sistemiyle hizmet verilir. Yasal olarak çocuk tanımı yaş sınırları esas alınarak 0-18 yaş arası bakım desteğine ihtiyaç duyan çocukların geçici olarak barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulurlar. Çocukların velisi veya vasisinin onayı ile bu merkezlerde bakımları sağlanmaktadır.
 • Çocuk koruma evlerinde en fazla kaç kişi kalabilmektedir?
 • En fazla 6 çocuk kalabilmektedir.

24. Soru

Çocuk koruma evlerinin ilkeleri nelerdir?

Cevap

 • Ev sistemiyle hizmet verilmesi ana prensiptir.
 • Her evde, gözetmen veya ev sorumlusu ayrıca eğitmen çalıştırılır.
 • Evlerde çalıştırılanlara, gereken eğitimleri aldırıldıktan sonra görev verilir.
 • Evin adres ve telefonları, çocukların ailelerine ve arkadaşlarına verilmez.
 • Ev işleri, çocuklarla ortak yapılarak sorumluluk duygusu aşılanır.
 • Çocukların, belli periyotlar hâlinde sağlık taramaları yaptırılır.
 • Açılan evler için gönüllü destek veren aileler oluşturulabilinir.
 • Ev sistemine alınan çocuk, en fazla 18 yaşına kadar kalabilir.
 • Müdürlükçe teklif edilip, başkanca onaylanan görev dağılım çizelgelerine titizlikle uyulur.
 • Evde kalan çocuklardan, uymaları gereken kurallara uymayanlara ve görevlilerin görevlerini ihmalleri ortaya çıktığı zaman, müdürlüğün teklifi, Belediye Başkanı’nın onayı ile gerekli kararlar alınabilir.
 • Çocukların, psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları sağlanır.
 • Müdür, koordinatör, eğitmen, gözetmen, sorumlu, bakıcı ve diğer görevlilerin görevleri ile çalışma usulleri, müdürlüğün teklifi, başkanın onayı ile belirlenir. İhtiyaç hissedildiği zamanlarda güncelleştirilir.

25. Soru

Çocuk evlerinin kurulma amacı nedir ve nerelerde açılması uygundur?

Cevap

Belediye meclisinin onayı doğrultusunda belediye mülki idare sınırları içerisinde ikamet eden 3-5 yaş grubu çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak bilişsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ortamlar ve programlar uygulayan yerlerdir. Temel olarak her koşulda çocuğun yüksek yararı benimsenir. Çocuk evleri, öncelikli olarak trafik yönünden tehlike yaratmayan, her türlü oyun materyalleriyle rahatlıkla oynamaya imkân sağlayan ve ulaşıma elverişli yerlerde açılır.


26. Soru

Anne çocuk oyun merkezleri hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Belediyelere bağlı çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini korumak ve desteklemek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak, güvenilir oyun alanları yaratmak ve çocukların anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilmeleri için alanlar oluşturmak amacıyla kurulur.


27. Soru

Anne çocuk oyun merkezleri hangi saatlerde hizmet vermektedir?

Cevap

Hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında hizmet verirler.


28. Soru

Çocuk ve gençlik merkezleri kuruluş amacı nedir?

Cevap

Sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla belediyeler bünyesinde kurulurlar.


29. Soru

Çocuk ve gençlik merkezleri kimlere hizmet verir?

Cevap

18 yaşını doldurmamış bireylere hizmet verir. Fakat merkezin bulunduğu ilin özellikleri doğrultusunda 18 yaşını tamamlamış gençlere de geçici bir süreliğine hizmet verebilmektedir.


30. Soru

Kadın çocuk sağlığı ve gelişim merkezleri hangi amaçla açılırlar?

Cevap

Herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, temel sağlık hizmetleri ve tıbbi etik çerçevesinde, kadın, ana ve çocuk sağlığı ile ilgili koruyucu hizmetlerin, aile planlaması hizmetlerinin ve bu konularla ilgili teorik ve beceri kazandırma eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesi amacıyla belediyelere bağlı olarak açılırlar.


31. Soru

Kadın çocuk sağlığı ve gelişim merkezlerinde kimler görev almaktadır?

Cevap

Merkezde, bir sorumlu doktor ve yeterli sayıda aile planlaması sertifikası olan doktor, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, aile planlaması sertifikalı hemşire, büro personelleri ve hizmetliler görev almaktadır.


32. Soru

Kadın danışma merkezlerinin amacı nedir?

Cevap

Her sosyal ve ekonomik kesimden kadının bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla belediyeler tarafından kurulur.


33. Soru

Kadın danışma merkezleri hangi hizmetleri vermektedir?

Cevap

Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan veya uğrama riski altında olan kadınların, şahsen veya telefonla gerçekleşen başvuruları doğrultusunda, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık alabildikleri merkezlerdir.


34. Soru

Kadın danışma merkezlerinde hangi faaliyetler gerçekleştirilmektedir?

Cevap

 • Ana, baba, eş, çocuk ve akraba ilişkilerinden kaynaklı ortaya çıkan sorunların saptanması
 • Aile geçimsizliğinin, aile içi şiddetin, suça yönelim ve kötü alışkanlıkların nedenleri ve bu nedenlerin kadın üzerine etkilerinin tespit edilmesi
 • Kadınları olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemelerin saptanması
 • Kadın sorunlarının çözümüne yönelik hizmetlerin verilmesi
 • Kadınlara psikolojik, hukuk, sosyal, ekonomik ve mesleki konularda danışmanlık ve rehberliğin verilmesi ve konu ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Kadın sağlığı, halk sağlığı ve hijyen konularında eğitici ve bilgilendirici eğitimler düzenlemesi ve kadın sağlığını tehdit eden etmenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Okuma yazma kurslarının ve sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi
 • Kadına yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar düzenleyip bu durumu önlemek amacıyla ilgili kampanyalar, eğitim programları ve projeler düzenlemek

35. Soru

Engelli iyileştirme ve hizmet merkezleri hangi ilkeler doğrultusunda açılır?

Cevap

Engelli bireylerin çağdaş hizmet anlayışından yola çıkarak kentsel tüm imkânlardan yararlanması, günlük yaşamlarını güvenli, sağlıklı ve mutluluk içinde sürdürebilir olması ilkeleri doğrultusunda belediyelere bağlı olarak açılırlar.


36. Soru

Engelli iyileştirme ve hizmet merkezleri amacı nedir?

Cevap

Engelli bireylerin ihtiyaçlarını tespit edip çözüm yolu üretmek, bilinçlendirmek, gelişimlerini desteklemek, toplum tarafından kabulü için mesleki çalışmalar yürütmek, engelli bireylerin aile ve çevresinin psikolojik, sosyolojik ve hukuki sorunlarına destek vermektir.


37. Soru

Oyuncak kütüphanelerinin amacı nedir ve kimlere hizmet vermektedir?

Cevap

Çocuğun işi olarak tanımlanan oyun kavramını ortaya çıkartmak, ebeveynlerin oyun farkındalıklarını oluşturmak ve çocukların oyun oynama haklarını sağlamaktır. Genellikle 0-14 yas arasındaki çocuklara hizmet vermekte, oyun oynama ortamı ve oyun materyalleri bu merkezler tarafından sağlanmaktadır.


38. Soru

Sivil toplum kuruluşları hangi amaçla çalışırlar?

Cevap

Toplumun sosyal barış ve refah düzeyini arttırmak amacı ile çalışırlar. Aynı zamanda yoksulluğa dikkat çeken, çevreyi koruyan, temel sosyal hizmetleri ve sosyal gelişmeyi arttırmayı amaçlayan, ülke yönetiminde hükümetten bağımsız ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.


39. Soru

Lösemili çocuklar vakfının (LÖSEV) ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

Cevap

Lösemi ve kan hastası olan çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Aynı zamanda vakıf kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmakta ve onları işletmektedir. Çocuklara eğitim, sağlık, sosyal etkinlikler ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çocukların eğitim alma hakkını diğer çocuklar gibi gerçekleştirebilmesi amacıyla 5-6 yaş ana sınıfı, 6-12 yaş ilköğretim, 12-18 yaş ortaöğretim kademelerinde eğitim ve öğretim veren Lösemili Çocuklar Okulunu kurmuştur. Eğitim haricinde hem aileleri hem de çocukları kapsayan sosyal faaliyetler de düzenlemektedir.


40. Soru

LÖSEV’ de çocuk gelişimi lisans ve önlisans öğrenci ve mezunları gönüllülük kapsamında hangi faaliyetler gerçekleştirmektedir?

Cevap

 • Çocuklarla eğitici ve öğretici faaliyetler gerçekleştirme
 • Çocuklar için sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirme
 • Alanında aileleri farklı konularda bilinçlendirmek amaçlı seminerler düzenleme
 • LÖSEV’ in projelerine destek verme veya kendi projelerini oluşturma

41. Soru

Anne çocuk eğitim vakfı (AÇEV) kuruluş ilkeleri nelerdir ve hangi çalışmaları gerçekleştirmiştir?

Cevap

1993 yılında “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” temel ilkesiyle kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. AÇEV’ in ilk hedefi eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik erken çocukluk ve yetişkin eğitimi alanında programlar geliştirmek ve uygulamaktır. Kuruluşundan bu zamana kadar sosyal ve ekonomik koşullar açısından dezavantajlı çocuklar, anne-babalar ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler hedef kitle olarak belirlenmiş ve bu
kitleye yönelik birçok uygulama ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.


42. Soru

AÇEV öncülüğünde hangi projeler oluşturulup uygulanmıştır?

Cevap

 • Hamilelere ve 0-3 yaş arası çocuğu olan anne babalara yönelik “Aile Mektupları” adlı bilgi seti (1998)
 • Güney Doğu Anadolu Okul öncesi ve Anne Destek Programının Uygulanması (2000)
 • Çok Geç Kampanyası (2005)
 • Baba Destek Programı çerçevesinde “Sen Benim Babamsın” kampanyası (2012)
 • “Şiddetsiz Aileler için Baba Eğitimleri” (2013)

43. Soru

AÇEV bünyesindeki eğitimcilik rolleri hangileridir?

Cevap

Program Eğitimcisi, Saha Danışmanı, Kıdemli Saha Danışmanı, Master Eğitimci, Kıdemli Master Eğitimci ve AÇEV Uzman Eğitimcisidir.


44. Soru

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) nedir?

Cevap

Çocuk haklarının uygulanmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuş ve uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kuruludur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda çocukların savunuculuğunu küresel bazda gerçekleştiren kurumların başında gelmektedir. Yerel bazda ise çocukların yaşadıkları dezavantajları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. UNICEF toplamda 190 ülkede çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. Türkiye’de ise UNICEF birçok bakanlık ve devlet kurumu ile ortaklaşa çalışmakta ve ülke kapsamında programların uygulanmasında öncülük etmektedir.


45. Soru

UNICEF ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

Cevap

Çocuk ve ergenlere doğrudan hizmet vermemekte bunun yerine ortaklaşa çalıştıkları bakanlık veya devlet kurumlarıyla birlikte çocuklarla ilgili politikaların oluşturulması, uygulanması için gerekli olan mekanizmaların tasarlanması ve hayata geçirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.


46. Soru

UNICEF’ in Türkiye’ de diğer kuruluşlarla birlikte yürütmekte olduğu projeler hangileridir?

Cevap

“Türkiye’de Çocuklar İçin Adalet”, “Çocuk Dostu Şehirler”, “Bir Sen Daha Var”, “Güneydoğu Avrupa’da Çocukların Şiddete Karşı Korunması Projesi” ve “Suriyeli Çocuklar” gibi birçok projedir.


47. Soru

UNICEF hangi alanlardaki uzman kişileri çalıştırmaktadır?

Cevap

Çocuk koruma, halk sağlığı, beslenme, eğitim, HIV/AIDS, insan kaynakları, finansman, denetim, su ve hijyen, idare, muhasebe, enformasyon sistemleri, lojistik, iletişim, fon sağlama, pazarlama ve yönetim gibi alanlarda uzman kişiler çalıştırmaktadır.


48. Soru

Oyuncak firmalarında çalışacak olan çocuk gelişimcilerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • 0-18 yaş arası çocukların genel gelişim özelliklerini belirlemek ve her gelişim alanına ait listeler hazırlamak
 • Normal gelişim gösteren, özel gereksinim gerektiren ve öğrenme güçlüğü olan çocukların temel gelişim özelliklerini belirleyerek çocukların gelişim ve becerilerini destekleyici fikirler üretmek ve oyuncak projeleri üretmek
 • Üretilen oyuncakların hangi yaş grubu çocuklar için uygun olduğunu belirlemek
 • Üretilecek oyuncağın çocuğun sağlığı için tehdit içerip içermediğini ayrıntılı olarak incelemek ve raporlamak
 • Oyuncak firmalarının web sitelerinde ebeveynlere bilgilendirme amaçlı çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yazılar yayınlamak

49. Soru

Yurt dışındaki çocuk gelişimciler hangi temel alanlarda kariyer imkanlarına sahiptirler?

Cevap

Yönetim, eğitim, toplumsal hizmetler, sosyal servisler, sağlık, hükümet, iletişim ve ticari gibi temel alanlarda kariyer imkânlarına sahiptirler.


50. Soru

Emzirme odalarının ve çocuk bakım yurtla­rının kurulması hangi yönetmelik çerçevesinde gerçekleşmektedir?

Cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı “Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” doğrultusunda iş yerlerindeki gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanların çocukları için emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının (kreş) kurulmasına karar verilmiştir. Yönetmeliğe göre ayrıca; bir yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanların çocuklarının bırakılması, bakımı ile ilgilenilmesi ve kadın çalışanların çocuklarını emzirebilmeleri için emzirme odaları, çocuğun doğumundan altı yaşına kadar bakım ve eğitimlerinin yapıldığı çocuk bakım yurtları oluşturulması öngörülmüştür.


51. Soru

Emzirme odalarının kurulması hangi koşullarda zorunludur?

Cevap

Çalışan kadın işçilerin yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalıştıran işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması, bakımının yapılması ve annelerin emzirmeleri amacıyla çalışılan mekândan ayrı bir yerde ve en fazla 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunlu kılınmıştır.


52. Soru

Çocuk bakım yurtları açılması hangi koşullarda zorunludur?

Cevap

Çalışan kadın işçilerin yaş ve medeni durumuna bakılmaksızın 0-6 yaşında çocuğu olan 150 den fazla kadın çalışanı bulunan işverenler, çalışma yerinden ayrı ve iş yerine yakın çocuk bakım yurtları açmak zorundadır. Aynı zamanda işverenler, çocuk bakım yurtları kapsamında anaokulu da açmalıdırlar. Ayrıca açılacak olan çocuk bakım yurtları işyerine 250 metreden uzakta bir yerde kuruluyorsa çalışanların çocuklarının bu yurtlara ulaşmasında işverenin servis sağlanması zorunludur.


53. Soru

İlgili yönetmelikte kurulacak emzirme odalarının ve çocuk bakım yurtlarının fiziksel nitelikleri nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Yönetmelik doğrultusunda, kurulacak olan emzirme odalarının ve çocuk bakım yurtlarının; çocuğun sağlığını tehdit edebilecek tüm koşullardan uzak, hava ve güneş alan nitelikte olması, her çocuğa taban alanı en az 3 metrekare ve hacimde en az 8 metreküp hava düşecek şekilde olması gerekmektedir.


54. Soru

Emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına alınacak personelin özellikleri ve görevleri nelerdir?

Cevap

İlgili yönetmelik doğrultusunda oda ve yurtlarda çalışacak personel arasında yönetici, öğretmen, sağlık personeli ve diğer nitelikteki personeller bulunmaktadır. Çocuk gelişimi lisans mezunları emzirme odalarında ve çocuk bakım yurtlarında yönetici olarak görevlendirilebilmektedir. Yöneticiler, oda ve yurtların amacına uygun olarak işleyişle ilgili her türlü problemlerde çözüm önerisi getirmelidir. Aynı zamanda oda ve yurtlarda çalışacak olan yöneticiler, çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortamda yaşaması, gelişiminin desteklenmesi ve eğitimlerinin sağlanmasında tüm koşulları sağlamalıdır. Çocuk gelişimi lisans mezunları pedagojik formasyon almışlarsa oda ve yurtlarda öğretmen olarak da çalıştırılabilmektedir. Öğretmenlerin, çocukların gelişim alanlarının desteklenmesi, iyi alışkanlıklar kazanmalarının sağlanması ve ilköğretime hazırlanmalarına destek olma gibi görevleri bulunmaktadır. Ayrıca meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları diğer personel kapsamında odalar ve yurtların emzirme odalarında çocuk bakıcısı olarak çalışabilmektedir. Emzirme odalarında her 10 çocuk için 1 çocuk bakıcısı, yurtlarda ise her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcıları çocukların beslenmesi, bakımı ve eğitimi için görevli kişilere yardımcı olur.


55. Soru

GAP Çocuk Gelişimi Merkezleri Projesi’nin ortaya çıkış nedeni nedir?

Cevap

Güney Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşanan hızlı göçlerden dolayı işsizlik sorununun ve yoksulluğun etkisini en çok kadınlar ve çocuklar yaşamaktadır. Bu nedenle Kalkınma Bakanlığı bu bölgelerde yoksulluğun engellenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının iyileştirilmesi ve çocukların gelişimlerinin bu durumlardan olumsuz yönde etkilenmemesi için projeler gerçekleştirmektedir. Yürütülen bu projelerden biri de GAP Çocuk Gelişimi Merkezleri Projesi’dir.


56. Soru

GAP Çocuk Gelişim Merkezlerinin temel hedefleri nelerdir?

Cevap

GAP Çocuk Gelişim Merkezlerinde 5-6 yaş grubu ve 7-14 yaş grubu çocuklar olmak üzere iki grup hedef olarak belirlenmiştir. Bu merkezlerin temel hedefleri şunlardır:

 • Çocukları sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırmak,
 • Kötü ve istenmedik alışkanlıklardan uzak tutmak,
 • Oyunu temel alarak gelişimlerini desteklemek,
 • Sosyalleşme ve öz güveni arttırmak,
 • Erken çocukluk eğitim programları uygulayarak ilköğretime hazırlamak, temel becerilerine destek olmak,
 • Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ebeveynlere çocukları için eğitimsel destekler sağlamak (kitaplar, eğitici araç ve gereçler gibi.),
 • Okula giden çocukların okul başarıları konusunda öğretmeni ile iş birliği yapmak,
 • Özellikle okula başlatılmamış kız çocuklarının okul kayıtlarını gerçekleştirmek,
 • Risk altındaki çocukların gelişim durumlarını belirleyerek gerekli görülen çocukların ailelerini ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek,
 • Nüfusa kayıtlı olmayan çocukları nüfusa kaydetmek,
 • Ailelere gerekli görülen eğitim, bakım ve sağlık gibi temel konularda rehberlik hizmeti vermek.

57. Soru

Kalkınma Bakanlığı bünyesinde kaç Çocuk Gelişim Merkezi kurulmuştur?

Cevap

Kalkınma Bakanlığı bünyesinde Güney Anadolu Bölgesi’nde başlayan ve diğer bölgelerde de kurulan toplam 24 Çocuk Gelişimi Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin temel amacı sosyoekonomik düzeyi düşük ve yoksulluğun etkisiyle dezavantaj yaşayan çocuk ve annelerin gelişimlerinin ve eğitimlerinin desteklenmesidir.


58. Soru

Açık Kapı Programları’nın temel amacı nedir?

Cevap

Açık Kapı Programları, okula devam eden çocuklara uygulanan bir programdır. Açık Kapı Programı, çocuklara merkezlerin odalarını kullanma ve bu odalarda ders çalışma, kitap okuma, ödevlerini yapma, mevcut bilgisayar ve İnternet bağlantısını kullanarak araştırma yapma olanağını aktif olarak sağlar.


59. Soru

Çocuk Gelişim Merkezlerinde kimler görev alabilir?

Cevap

Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitici olarak çocuk gelişimi lisans ve önlisans mezunları, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve okul önce­si öğretmenliği mezunları görev alabilmektedir.


60. Soru

Çocuk gelişimi mezunlarının Çocuk Gelişim Merkezlerindeki görevleri nelerdir?

Cevap

Çocuk gelişimi mezunlarının bu merkezlerdeki görevleri şöyle sıralanabilir:

 • 5-6 yaş grubundaki çocukların gelişimlerinin ve becerilerinin desteklenmesi amacıyla okul öncesi eğitim programını uygulamak,
 • 7-14 yaş grubuna yönelik belirlenen çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • Çocuklara sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek,
 • Ailelere çocuk gelişimi konusunda rehberlik etmek ve gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçmesinde yardımcı olmak,
 • Çocukların tüm gelişim düzeylerini formal ve informal yöntemleri kullanarak belirlemek.

61. Soru

Çocuk Bakımevlerinin kuruluş amacı nedir?

Cevap

Çocuk Bakımevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan personelin 3-6 yaş grubundaki çocuklarının gelişim alanlarını desteklemek, güvenilir bir ortam sağlamak, ilköğretime hazırlamak, sosyal hayatla uyumunu kolaylaştırmak amacıyla kurulan merkezlerdir.


62. Soru

Çocuk Bakımevlerinde kimler görev alabilir?

Cevap

Çocuk Bakımevlerinde lisans, önlisans ve meslek lisesi çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olan bireyler görev alabilmektedirler. Çocuk gelişimi bölümü lisans mezunu olan çocuk gelişimciler, bakımevi müdürü, müdür yardımcısı veya eğitimci olarak çalışabilirken, önlisans mezunu olan çocuk eğitimcileri ise müdür yardımcısı ve eğitimci olarak görev alabilmektedirler. Meslek Lisesi çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olan kişiler ise çocuk bakımevlerinde yardımcı öğretmen ve sınıf anneleri olarak çalıştırılmaktadır.


64. Soru

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu hangi bakanlığa bağlıdır?

Cevap

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlıdır.


65. Soru

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun görevleri nelerdir?

Cevap

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Filmleri cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlıklı olup olmaması açısından değerlendirir.
 • Değerlendirme sonunda filmlerin hangi izleyici kitlesi tarafından izlenebileceğini belirler ve yaş bakımından sınıflandırılır.
 • Kurul, filmin içeriğindeki cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlığını dikkate alarak bazı filmlerin aile eşliğinde izlenmesinin uygun olup olmadığına karar verir.
 • Kurul, filmlerin günün hangi saatlerinde yayınlanıp yayınlanmayacağını belirler.

66. Soru

Belediyelere bağlı kadın ve çocukların refahını ve gelişimini destekleyecek hangi merkezler açılabilir?

Cevap

Belediyelere bağlı kadın ve çocukların refahını ve gelişimini destekleyecek merkezler belediyeler tarafından ihtiyaç doğrultusunda açılır. Bu nedenle her belediyede her merkez bulunmayabilir. Açılabilecek bu merkezler şunlardır:

 • Çocuk Koruma Evleri
 • Çocuk Evi
 • Anne Çocuk Oyun Merkezleri
 • Çocuk ve Gençlik Merkezleri
 • Kadın Çocuk Sağlığı ve Gelişim Merkezleri
 • Kadın Danışma Merkezleri
 • Engelli İyileştirme ve Hizmet Merkezleri
 • Oyuncak Kütüphaneleri

67. Soru

Çocuk Koruma Evlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Çocuk Koruma Evleri, yasal olarak çocuk tanımı yaş sınırları esas alınarak 0-18 yaş arası bakım desteğine ihtiyaç duyan çocukların geçici olarak barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyeler bünyesinde kurulmuş yerlerdir. Çocuk koruma evlerinde, ev sistemiyle hizmet verilir. Her evin durumuna göre, kaç çocuğun kalacağına yetkili mercilerce karar verilir ve evlerin her birinde en fazla 6 çocuk barındırılır. Çocukların dışında her evde, eğitmenler de çalışmaktadır. Aynı zamanda her evde bir gözetmen ve bir ev sorumlusu bulundurulur. Evlerde çalışan personeller gerekli eğitimleri aldıktan sonra göreve başlayabilir.


68. Soru

Çocuk Evinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Çocuk Evi, belediye meclisinin onayı doğrultusunda belediye mülki idare sınırları içerisinde ikamet eden 3-5 yaş grubu çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak bilişsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ortamlar ve programlar uygulayan yerlerdir. Çocuk evleri, öncelikli olarak trafik yönünden tehlike yaratmayan, her türlü oyun materyalleriyle rahatlıkla oynamaya imkân sağlayan ve ulaşıma elverişli yerlerde açılır. Bu merkezlerde çocukların yaş grupları belirlenir ve buna uygun oyun ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. Çocuk evlerine kabul edilen çocuklar yaşları doğrultusunda 36 aylık çocuklar grubu, 48 aylık çocuklar grubu ve 60 aylık çocuklar grubu olmak üzere 3 gruba ayrılır ve bu gruplara eğitim programları uygulanır. Her grupta en çok 20 çocuk bulundurulabilir ve her grup için bir grup sorumlusu ile ihtiyaç hâlinde bir bakıcı görevlendirilir. Ayrıca çocuk evlerinde eğitim tamamen ücretsiz olup giderler bağlı olduğu belediyenin bütçesinden karşılanır.


69. Soru

Anne Çocuk Oyun Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini korumak ve desteklemek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak, güvenilir oyun alanları yaratmak ve çocukların anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilmeleri için alanlar oluşturmak amacıyla belediyelere bağlı Anne Çocuk Oyun Merkezleri açılabilmektedir. Bu merkezlerde, bir merkez sorumlusu ve sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında lisans veya önlisans eğitimi almış kişilerden oluşan bir ekip görev alabilmektedir. Anne Çocuk Oyun Merkezleri hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında hizmet verir ve her çocuğun bir kayıt dosyası bulunur.


70. Soru

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla belediyeler bünyesinde Çocuk ve Gençlik Merkezleri kurulmaktadır. Bu merkezler 18 yaşını doldurmamış bireylere hizmet verir. Fakat merkezin bulunduğu ilin özellikleri doğrultusunda 18 yaşını tamamlamış gençlere de geçici bir süreliğine hizmet verebilmektedir. Çocuk ve Gençlik merkezinde sosyal servis biriminde sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan bir ekip birlikte çalışır.


71. Soru

Kadın Çocuk Sağlığı ve Gelişim Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, temel sağlık hizmetleri ve tıbbi etik çerçevesinde, kadın, ana ve çocuk sağlığı ile ilgili koruyucu hizmetlerin, aile planlaması hizmetlerinin ve bu konularla ilgili teorik ve beceri kazandırma eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesi amacıyla belediyelere bağlı Kadın Çocuk Sağlığı ve Gelişim Merkezleri açılmaktadır. Merkezde, bir sorumlu doktor ve yeterli sayıda aile planlaması sertifikası olan doktor, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, aile planlaması sertifikalı hemşire, büro personelleri ve hizmetliler görev almaktadır.


72. Soru

Kadın Danışma Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Her sosyal ve ekonomik kesimden kadının bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla belediyeler tarafından kurulan Kadın Danışma Merkezleri kapsamında, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan veya uğrama riski altında olan kadınların, şahsen veya telefonla gerçekleşen başvuruları doğrultusunda, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık alabildikleri merkezlerdir. Ayrıca bu merkezler, kadın politikalarını oluşturmak amacıyla onların yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli araştırmaların yapılması, kişi veya kurumlara yönelik seminerler düzenlenmesi, kadınlara yönelik sosyal etkinlikler planlama, projeler geliştirme, uygulama ve mevcut projelerde çalışma yapma ve kadın sorunlarını görünür hâle getirme misyonlarını da üstlenmektedir. Kadın Danışma Merkezlerinde ihtiyaca göre, sosyal çalışmacı, psikoloji, hukuk, sosyoloji, çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği lisans programlarından mezun bireyler görev almaktadır. Kuruma başvuran kadınların çocuklarıyla birlikte gelmeleri durumunda çocuklar merkezde kendileri için özel olarak ayrılmış bölüme alınmaktadırlar. Bu özel alandan sorumlu çocuk gelişimci veya okul öncesi öğretmeni tarafından çocuğa gelişimini destekleyici etkinlikler uygulanmaktadır.


73. Soru

Engelli İyileştirme ve Hizmet Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Engelli bireylerin çağdaş hizmet anlayışından yola çıkarak kentsel tüm imkânlardan yararlanması, günlük yaşamlarını güvenli, sağlıklı ve mutluluk içinde sürdürebilir olması ilkeleri doğrultusunda belediyelere bağlı Engelli İyileştirme ve Hizmet Merkezleri açılmaktadır. Bu merkezlerin genel amaçları; engelli bireylerin ihtiyaçlarını tespit edip çözüm yolu üretmek, bilinçlendirmek, gelişimlerini desteklemek, toplum tarafından kabulü için mesleki çalışmalar yürütmek, engelli bireylerin aile ve çevresinin psikolojik, sosyolojik ve hukuki sorunlarına destek vermektir. Bu merkezlerde, sosyal çalışmacılar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarına, hukuk danışmanlarına, sosyologlara, çocuk gelişimi uzmanlarına, çocuk gelişimciler ve okul öncesi öğretmenlerine önemli görev ve sorumluluklar verilmektedir.


74. Soru

Oyuncak kütüphanelerinin temel amacı nedir?

Cevap

Oyuncak kütüphaneleri, Türkiye’de yeni oluşturulmaya başlanmış merkezlerden birisidir. Belediyelere bağlı olarak oluşturulan oyuncak kütüphanelerinin temel amacı; çocuğun işi olarak tanımlanan oyun kavramını ortaya çıkartmak, ebeveynlerin oyun farkındalıklarını oluşturmak ve çocukların oyun oynama haklarını sağlamaktır.


75. Soru

Oyuncak kütüphanelerinin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Oyuncak kütüphanelerinin çocuk açısından, aileler açısından ve toplumsal gelişim açısından faydaları bulunmaktadır. Oyuncak kütüphaneleri sayesinde, dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklar bir süre de olsa dezavantaj yaratan nedenlerden uzaklaşarak zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamında zaman geçirirler. Böylelikle çocukların tüm gelişim alanlarında desteklenmiş olur. Sahip oldukları olumsuz koşulların neden olduğu dezavantajların giderilmesi sağlanır. Ayrıca çocuğun okula hazır bulunuşluğu desteklenir. Ebeveyn açısından faydaları düşünüldüğünde, çocuklarının nasıl oyun oynadıklarını gözlemler ve hangi oyuncaklarla oynadığını tespit eder. Böylelikle çocuklarını daha iyi tanıma fırsatı oluşturur. Onlarla beraber daha nitelikli zaman geçirme ve iletişim kurma becerilerini kazanır. Toplumsal gelişim açısından; oyuncak kütüphaneleri sayesinde üniversitelerdeki akademisyenler, öğrenciler, gönüllüler, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içerisinde çalışırlar. Bu sayede etkin bir iş birliği sağlanır. Toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşumunu teşvik eder. Çocukların gelişimlerini ve eğitimlerini engelleyen dezavantaj faktörleri belirlenerek, ortadan kaldırılması sağlanır.


76. Soru

Sivil Toplum Kuruluşlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Sivil Toplum Kuruluşları, kar amacı gütmeyen, sadece kendi amaç ve değerleri dışında toplumda bulunan her bireyin refah ve barışını amaçlayan ve merkezi otorite ile vatandaşların arasında köprü kuran kurumlardır. Sivil Toplum Kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar ve meslek kuruluşları olmak üzere dört farklı birimden oluşmaktadır.


77. Soru

Çocukların sağlığı, gelişimi ve eğitimi amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak hangi kuruluşlar verilebilir?

Cevap

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV), İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV), Anne Ço­cuk Eğitim Vakfı (AÇEV) gibi vakıflar ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), gibi dernekler çocukların sağlığı, gelişimi ve eğitimi amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak verilebilir.


1. Soru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının temel amacı nedir?

Cevap

Çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânlarını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumaktır.

2. Soru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı kararı nedir?

Cevap

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda iş yerlerindeki gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanların çocukları için emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının (kreş) kurulmasına karar verilmiştir.

3. Soru

Yönetmelikte neler öngörülmüştür?

Cevap

Bir yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanların çocuklarının bırakılması, bakımı ile ilgilenilmesi ve kadın çalışanların çocuklarını emzirebilmeleri için emzirme odaları, çocuğun doğumundan altı yaşına kadar bakım ve eğitimlerinin yapıldığı çocuk bakım yurtları oluşturulması öngörülmüştür.

4. Soru

Yönetmelik işverene hangi zorunlulukları getirmiştir?

Cevap

 • Çalışan kadın işçilerin yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalıştıran işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması, bakımının yapılması ve annelerin emzirmeleri amacıyla çalışılan mekândan ayrı bir yerde ve en fazla 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması.
 • Yaş ve medeni durumuna bakılmaksızın 0-6 yaşında çocuğu olan 150 den fazla kadın çalışanı bulunan işverenler ise çalışma yerinden ayrı ve iş yerine yakın çocuk bakım yurtları açmak zorundadır.
 • İşverenler, çocuk bakım yurtları kapsamında anaokulu da açmalıdırlar.
 • Açılacak olan çocuk bakım yurtları işyerine 250 metreden uzakta bir yerde kuruluyorsa çalışanların çocuklarının bu yurtlara ulaşmasında işverenin servis sağlaması zorunludur.
5. Soru

Yönetmelik doğrultusunda, kurulacak olan emzirme odalarının ve çocuk bakım yurtlarının fiziksel nitelikleri nasıl olmalıdır?

Cevap

 • Çocuğun sağlığını tehdit edebilecek tüm koşullardan uzak, hava ve güneş alan nitelikte olmalıdır.
 • Her çocuğa taban alanı en az 3 metrekare ve hacimde en az 8 metreküp hava düşecek şekilde olmalıdır.
6. Soru

Yönetmelik doğrultusunda, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına alınacak personelin görevleri nelerdir?

Cevap

Oda ve yurtlarda çalışacak personel arasında yönetici, öğretmen, sağlık personeli ve diğer nitelikteki personeller bulunmalıdır. Yöneticiler, oda ve yurtların amacına uygun olarak işleyişle ilgili her türlü problemlerde çözüm önerisi getirmelidir. Aynı zamanda oda ve yurtlarda çalışacak olan yöneticiler, çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortamda yaşaması, gelişiminin desteklenmesi ve eğitimlerinin sağlanmasında tüm koşulları sağlamalıdır. Öğretmenlerin, çocukların gelişim alanlarının desteklenmesi, iyi alışkanlıklar kazanmalarının sağlanması ve ilköğretime hazırlanmalarına destek olma gibi görevleri bulunmaktadır. Çocuk bakıcılarının görevi ise çocukların beslenmesi, bakımı ve eğitimi için görevli kişilere yardımcı olmaktır.

7. Soru

Yönetmeliğe göre emzirme odaları ve yurtlarda en az ne kadar çocuk bakıcısı bulundurulma zorunluluğu vardır?

Cevap

Emzirme odalarında her 10 çocuk için 1 çocuk bakıcısı, yurtlarda ise her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı bulundurulur.

8. Soru

Kalkınma Bakanlığının genel amacı nedir?

Cevap

Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesini sağlamaktır.

9. Soru

Kalkınma Bakanlığına bağlı Çocuk Gelişimi Merkezleri Projesi’nde neler amaçlanmaktadır?

Cevap

Yoksulluğun engellenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının iyileştirilmesi ve çocukların gelişimlerinin bu durumlardan olumsuz yönde etkilenmemesi için projeler gerçekleştirmektedir.

10. Soru

Çocuk Gelişimi Merkezlerinin temel hedefleri nelerdir?

Cevap

 • Çocukları sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırmak
 • Kötü ve istenmedik alışkanlıklardan uzak tutmak
 • Oyunu temel alarak gelişimlerini desteklemek
 • Sosyalleşme ve öz güveni arttırmak
 • Erken çocukluk eğitim programları uygulayarak ilköğretime hazırlamak, temel becerilerine destek olmak
 • Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ebeveynlere çocukları için eğitimsel destekler sağlamak (kitaplar, eğitici araç ve gereçler gibi.)
 • Okula giden çocukların okul başarıları konusunda öğretmeni ile iş birliği yapmak
 • Özellikle okula başlatılmamış kız çocuklarının okul kayıtlarını gerçekleştirmek
 • Risk altındaki çocukların gelişim durumlarını belirleyerek gerekli görülen çocukların ailelerini ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek
 • Nüfusa kayıtlı olmayan çocukları nüfusa kaydetmek
 • Ailelere gerekli görülen eğitim, bakım ve sağlık gibi temel konularda rehberlik hizmeti vermek
11. Soru

Açık Kapı Programı nedir?

Cevap

Çocuklara merkezlerin odalarını kullanma ve bu odalarda ders çalışma, kitap okuma, ödevlerini yapma, mevcut bilgisayar ve Internet bağlantısını kullanarak araştırma yapma olanağını aktif olarak sağlamak için yapılan programıdır.

12. Soru

Belirlenen hedefler doğrultusunda Çocuk Gelişimi Merkezlerinde eğitici olarak kimler görev alırlar?

Cevap

Çocuk gelişimi lisans ve önlisans mezunları, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenliği mezunları görev alabilmektedir.

13. Soru

Çocuk gelişimi mezunlarının Çocuk Gelişimi Merkezlerindeki görevleri nedir?

Cevap

 • 5-6 yas grubundaki çocukların gelişimlerinin ve becerilerinin desteklenmesi amacıyla okul öncesi eğitim programını uygulamak
 • 7-14 yas grubuna yönelik belirlenen çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmak
 • Çocuklara sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek
 • Ailelere çocuk gelişimi konusunda rehberlik etmek ve gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçmesinde yardımcı olmak
 • Çocukların tüm gelişim düzeylerini formal ve informal yöntemleri kullanarak belirlemek
14. Soru

Kültür ve Turizm Bakanlığının temel amacı nedir?

Cevap

Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmektir. Ayrıca, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve iş birliği yapmakta bakanlığın amaçları arasındadır.

15. Soru

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çocuk gelişimi ile ilgili kurumlar hangileridir?

Cevap

 • Çocuk Bakımevleri
 • Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu
16. Soru

Çocuk bakımevlerinin kurulma amacı nedir?

Cevap

Çocuklarının gelişim alanlarını desteklemek, güvenilir bir ortam sağlamak, ilköğretime hazırlamak, sosyal hayatla uyumunu kolaylaştırmak amacıyla kurulan merkezlerdir.

17. Soru

Çocuk bakımevlerinde kimler görev alabilmektedir?

Cevap

Çocuk gelişimi bölümü lisans mezunu olan çocuk gelişimciler, bakımevi müdürü, müdür yardımcısı veya eğitimci olarak, önlisans mezunu olan çocuk eğitimcileri ise müdür yardımcısı ve eğitimci olarak görev alabilmektedirler. Meslek Lisesi çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olan kişiler ise çocuk bakımevlerinde yardımcı öğretmen ve sınıf anneleri olarak çalışmaktadırlar.

18. Soru

Bakımevlerinde çalışan çocuk gelişimcilerin ve eğitimcilerin görevleri nelerdir?

Cevap

 • Çocuk Gelişimcileri çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin sağlamak amacı ile uygulanacak eğitim ve gelişim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında idarenin onayından sonra görev almak ve denetlemek
 • Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında, araç ve gerecin sağlanmasında idareye yardımcı olmak, mevcut araç ve gerecin iyi kullanılması ve muhafazasını sağlamak
 • Çocukların gelişimini ve eğitimini izlemek ve normal gelişim göstermeyen çocuklar için ilgili meslek elemanları ile iş birliği yaparak çocukların normal gelişimlerine yardımcı olmak
 • Sorumlu olduğu grupların bakıcı annelerinin görevlerini tespit edip, işleyişi sağlamak ve denetlemek
 • Okul öncesi eğitim çalışmaları ile çocukları okula hazırlamak
 • Bakımevinde kutlanacak özel günleri planlamak ve uygulamak
 • Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasına katılmak için; benzer kurumlar arası ilişkiyi sağlamak
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında araştırmalar yapmak ve yeni gelişmeleri izleyip uygulamaya sokmak
 • Çocuk bakımevinde çalışan personelin eğitim programını hazırlamak ve uygulamak
 • Çocukların yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, halk oyunları, drama vb. gibi
  faaliyetlere teşvik etmek ve bunları yetiştirmek üzere resmî ve gönüllü kaynakları kullanmak
 • Öğretmenler ve zümre öğretmenler kurulu toplantısına katılmaktır
19. Soru

Öğretmen veya sınıf annesi olarak görev yapan meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunlarının görevleri nelerdir?

Cevap

 • Çocukların her türlü bakım ve temizliğinden sorumlu bulunmak
 • Çocukların yemeklerine yardımcı olmak, uyku saatlerinde yatak düzenlerini sağlayarak soyunup giyinmelerine yardımcı olmak
 • Çocuklara gerekli şefkat ve sevgiyi göstererek bakım hizmeti vermek
 • Çocukların oyun ve yatak odalarının temizlik ve düzenini sağlamak
 • Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirmek
 • Çocukları devamlı gözetmek, öğretmen denetiminde güneş ve açık havadan yararlanmalarını sağlamak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendilerine teslim edilen Çocuk Bakımevine ait her türlü eşyayı muhafaza etmek
 • Hasta olan çocukları hemşireye ve öğretmene bildirmek
 • Çocukların oyunlarında yardımcı olmak
 • Yardımcı öğretmen ve sınıf anneleri, öğretmene ve müdüre karsı sorumludurlar
 • Yardımcı öğretmen ve sınıf anneleri, çocukla ve bakım eviyle ilgili konularda aile veya dışarıdan diğer kişilere bilgi veremez
 • Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak
20. Soru

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun temel amacı nedir?

Cevap

Kamu düzeni, genel ahlak ile çocukların ve gençlerin ruh sağlığını korumak ve insan onuruna uygunluk basamaklarında Anayasa’da öngörülen ilkeler doğrulusunda filmleri denetlemek, değerlendirmek ve sınıflandırmaktır.

21. Soru

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulları kaç kişiden oluşur?

Cevap

Toplam 9 üyeden kurul oluşturulur. Üye sayısı kadar da yedek üye belirlenir.

22. Soru

Değerlendirme ve sınıflandırma kurulu hangi esaslar doğrultusunda görev yaparlar?

Cevap

 • Filmleri cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlıklı olup olmaması açısından değerlendirir.
 • Değerlendirme sonunda filmlerin hangi izleyici kitlesi tarafından izlenebileceğini belirler ve yaş bakımından sınıflandırılır.
 • Kurul, filmin içeriğindeki cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlığını dikkate alarak bazı filmlerin aile eşliğinde izlenmesinin uygun olup olmadığına karar verir.
 • Kurul, filmlerin günün hangi saatlerinde yayınlanıp yayınlanmayacağını belirler.
23. Soru

Belediyeler hangi durumlarda kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açarlar?

Cevap

 • Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’ i geçen yerlerdeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açarlar.
 • Çocuk koruma evleri hangi sitemde ve hangi amaçla kurulmuşlardır?
 • Ev sistemiyle hizmet verilir. Yasal olarak çocuk tanımı yaş sınırları esas alınarak 0-18 yaş arası bakım desteğine ihtiyaç duyan çocukların geçici olarak barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulurlar. Çocukların velisi veya vasisinin onayı ile bu merkezlerde bakımları sağlanmaktadır.
 • Çocuk koruma evlerinde en fazla kaç kişi kalabilmektedir?
 • En fazla 6 çocuk kalabilmektedir.
24. Soru

Çocuk koruma evlerinin ilkeleri nelerdir?

Cevap

 • Ev sistemiyle hizmet verilmesi ana prensiptir.
 • Her evde, gözetmen veya ev sorumlusu ayrıca eğitmen çalıştırılır.
 • Evlerde çalıştırılanlara, gereken eğitimleri aldırıldıktan sonra görev verilir.
 • Evin adres ve telefonları, çocukların ailelerine ve arkadaşlarına verilmez.
 • Ev işleri, çocuklarla ortak yapılarak sorumluluk duygusu aşılanır.
 • Çocukların, belli periyotlar hâlinde sağlık taramaları yaptırılır.
 • Açılan evler için gönüllü destek veren aileler oluşturulabilinir.
 • Ev sistemine alınan çocuk, en fazla 18 yaşına kadar kalabilir.
 • Müdürlükçe teklif edilip, başkanca onaylanan görev dağılım çizelgelerine titizlikle uyulur.
 • Evde kalan çocuklardan, uymaları gereken kurallara uymayanlara ve görevlilerin görevlerini ihmalleri ortaya çıktığı zaman, müdürlüğün teklifi, Belediye Başkanı’nın onayı ile gerekli kararlar alınabilir.
 • Çocukların, psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları sağlanır.
 • Müdür, koordinatör, eğitmen, gözetmen, sorumlu, bakıcı ve diğer görevlilerin görevleri ile çalışma usulleri, müdürlüğün teklifi, başkanın onayı ile belirlenir. İhtiyaç hissedildiği zamanlarda güncelleştirilir.
25. Soru

Çocuk evlerinin kurulma amacı nedir ve nerelerde açılması uygundur?

Cevap

Belediye meclisinin onayı doğrultusunda belediye mülki idare sınırları içerisinde ikamet eden 3-5 yaş grubu çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak bilişsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ortamlar ve programlar uygulayan yerlerdir. Temel olarak her koşulda çocuğun yüksek yararı benimsenir. Çocuk evleri, öncelikli olarak trafik yönünden tehlike yaratmayan, her türlü oyun materyalleriyle rahatlıkla oynamaya imkân sağlayan ve ulaşıma elverişli yerlerde açılır.

26. Soru

Anne çocuk oyun merkezleri hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Belediyelere bağlı çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini korumak ve desteklemek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak, güvenilir oyun alanları yaratmak ve çocukların anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilmeleri için alanlar oluşturmak amacıyla kurulur.

27. Soru

Anne çocuk oyun merkezleri hangi saatlerde hizmet vermektedir?

Cevap

Hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında hizmet verirler.

28. Soru

Çocuk ve gençlik merkezleri kuruluş amacı nedir?

Cevap

Sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla belediyeler bünyesinde kurulurlar.

29. Soru

Çocuk ve gençlik merkezleri kimlere hizmet verir?

Cevap

18 yaşını doldurmamış bireylere hizmet verir. Fakat merkezin bulunduğu ilin özellikleri doğrultusunda 18 yaşını tamamlamış gençlere de geçici bir süreliğine hizmet verebilmektedir.

30. Soru

Kadın çocuk sağlığı ve gelişim merkezleri hangi amaçla açılırlar?

Cevap

Herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, temel sağlık hizmetleri ve tıbbi etik çerçevesinde, kadın, ana ve çocuk sağlığı ile ilgili koruyucu hizmetlerin, aile planlaması hizmetlerinin ve bu konularla ilgili teorik ve beceri kazandırma eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesi amacıyla belediyelere bağlı olarak açılırlar.

31. Soru

Kadın çocuk sağlığı ve gelişim merkezlerinde kimler görev almaktadır?

Cevap

Merkezde, bir sorumlu doktor ve yeterli sayıda aile planlaması sertifikası olan doktor, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, aile planlaması sertifikalı hemşire, büro personelleri ve hizmetliler görev almaktadır.

32. Soru

Kadın danışma merkezlerinin amacı nedir?

Cevap

Her sosyal ve ekonomik kesimden kadının bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla belediyeler tarafından kurulur.

33. Soru

Kadın danışma merkezleri hangi hizmetleri vermektedir?

Cevap

Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan veya uğrama riski altında olan kadınların, şahsen veya telefonla gerçekleşen başvuruları doğrultusunda, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık alabildikleri merkezlerdir.

34. Soru

Kadın danışma merkezlerinde hangi faaliyetler gerçekleştirilmektedir?

Cevap

 • Ana, baba, eş, çocuk ve akraba ilişkilerinden kaynaklı ortaya çıkan sorunların saptanması
 • Aile geçimsizliğinin, aile içi şiddetin, suça yönelim ve kötü alışkanlıkların nedenleri ve bu nedenlerin kadın üzerine etkilerinin tespit edilmesi
 • Kadınları olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemelerin saptanması
 • Kadın sorunlarının çözümüne yönelik hizmetlerin verilmesi
 • Kadınlara psikolojik, hukuk, sosyal, ekonomik ve mesleki konularda danışmanlık ve rehberliğin verilmesi ve konu ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Kadın sağlığı, halk sağlığı ve hijyen konularında eğitici ve bilgilendirici eğitimler düzenlemesi ve kadın sağlığını tehdit eden etmenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Okuma yazma kurslarının ve sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi
 • Kadına yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar düzenleyip bu durumu önlemek amacıyla ilgili kampanyalar, eğitim programları ve projeler düzenlemek
35. Soru

Engelli iyileştirme ve hizmet merkezleri hangi ilkeler doğrultusunda açılır?

Cevap

Engelli bireylerin çağdaş hizmet anlayışından yola çıkarak kentsel tüm imkânlardan yararlanması, günlük yaşamlarını güvenli, sağlıklı ve mutluluk içinde sürdürebilir olması ilkeleri doğrultusunda belediyelere bağlı olarak açılırlar.

36. Soru

Engelli iyileştirme ve hizmet merkezleri amacı nedir?

Cevap

Engelli bireylerin ihtiyaçlarını tespit edip çözüm yolu üretmek, bilinçlendirmek, gelişimlerini desteklemek, toplum tarafından kabulü için mesleki çalışmalar yürütmek, engelli bireylerin aile ve çevresinin psikolojik, sosyolojik ve hukuki sorunlarına destek vermektir.

37. Soru

Oyuncak kütüphanelerinin amacı nedir ve kimlere hizmet vermektedir?

Cevap

Çocuğun işi olarak tanımlanan oyun kavramını ortaya çıkartmak, ebeveynlerin oyun farkındalıklarını oluşturmak ve çocukların oyun oynama haklarını sağlamaktır. Genellikle 0-14 yas arasındaki çocuklara hizmet vermekte, oyun oynama ortamı ve oyun materyalleri bu merkezler tarafından sağlanmaktadır.

38. Soru

Sivil toplum kuruluşları hangi amaçla çalışırlar?

Cevap

Toplumun sosyal barış ve refah düzeyini arttırmak amacı ile çalışırlar. Aynı zamanda yoksulluğa dikkat çeken, çevreyi koruyan, temel sosyal hizmetleri ve sosyal gelişmeyi arttırmayı amaçlayan, ülke yönetiminde hükümetten bağımsız ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.

39. Soru

Lösemili çocuklar vakfının (LÖSEV) ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

Cevap

Lösemi ve kan hastası olan çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Aynı zamanda vakıf kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmakta ve onları işletmektedir. Çocuklara eğitim, sağlık, sosyal etkinlikler ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çocukların eğitim alma hakkını diğer çocuklar gibi gerçekleştirebilmesi amacıyla 5-6 yaş ana sınıfı, 6-12 yaş ilköğretim, 12-18 yaş ortaöğretim kademelerinde eğitim ve öğretim veren Lösemili Çocuklar Okulunu kurmuştur. Eğitim haricinde hem aileleri hem de çocukları kapsayan sosyal faaliyetler de düzenlemektedir.

40. Soru

LÖSEV’ de çocuk gelişimi lisans ve önlisans öğrenci ve mezunları gönüllülük kapsamında hangi faaliyetler gerçekleştirmektedir?

Cevap

 • Çocuklarla eğitici ve öğretici faaliyetler gerçekleştirme
 • Çocuklar için sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirme
 • Alanında aileleri farklı konularda bilinçlendirmek amaçlı seminerler düzenleme
 • LÖSEV’ in projelerine destek verme veya kendi projelerini oluşturma
41. Soru

Anne çocuk eğitim vakfı (AÇEV) kuruluş ilkeleri nelerdir ve hangi çalışmaları gerçekleştirmiştir?

Cevap

1993 yılında “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” temel ilkesiyle kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. AÇEV’ in ilk hedefi eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik erken çocukluk ve yetişkin eğitimi alanında programlar geliştirmek ve uygulamaktır. Kuruluşundan bu zamana kadar sosyal ve ekonomik koşullar açısından dezavantajlı çocuklar, anne-babalar ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler hedef kitle olarak belirlenmiş ve bu
kitleye yönelik birçok uygulama ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

42. Soru

AÇEV öncülüğünde hangi projeler oluşturulup uygulanmıştır?

Cevap

 • Hamilelere ve 0-3 yaş arası çocuğu olan anne babalara yönelik “Aile Mektupları” adlı bilgi seti (1998)
 • Güney Doğu Anadolu Okul öncesi ve Anne Destek Programının Uygulanması (2000)
 • Çok Geç Kampanyası (2005)
 • Baba Destek Programı çerçevesinde “Sen Benim Babamsın” kampanyası (2012)
 • “Şiddetsiz Aileler için Baba Eğitimleri” (2013)
43. Soru

AÇEV bünyesindeki eğitimcilik rolleri hangileridir?

Cevap

Program Eğitimcisi, Saha Danışmanı, Kıdemli Saha Danışmanı, Master Eğitimci, Kıdemli Master Eğitimci ve AÇEV Uzman Eğitimcisidir.

44. Soru

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) nedir?

Cevap

Çocuk haklarının uygulanmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuş ve uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kuruludur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda çocukların savunuculuğunu küresel bazda gerçekleştiren kurumların başında gelmektedir. Yerel bazda ise çocukların yaşadıkları dezavantajları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. UNICEF toplamda 190 ülkede çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. Türkiye’de ise UNICEF birçok bakanlık ve devlet kurumu ile ortaklaşa çalışmakta ve ülke kapsamında programların uygulanmasında öncülük etmektedir.

45. Soru

UNICEF ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

Cevap

Çocuk ve ergenlere doğrudan hizmet vermemekte bunun yerine ortaklaşa çalıştıkları bakanlık veya devlet kurumlarıyla birlikte çocuklarla ilgili politikaların oluşturulması, uygulanması için gerekli olan mekanizmaların tasarlanması ve hayata geçirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir.

46. Soru

UNICEF’ in Türkiye’ de diğer kuruluşlarla birlikte yürütmekte olduğu projeler hangileridir?

Cevap

“Türkiye’de Çocuklar İçin Adalet”, “Çocuk Dostu Şehirler”, “Bir Sen Daha Var”, “Güneydoğu Avrupa’da Çocukların Şiddete Karşı Korunması Projesi” ve “Suriyeli Çocuklar” gibi birçok projedir.

47. Soru

UNICEF hangi alanlardaki uzman kişileri çalıştırmaktadır?

Cevap

Çocuk koruma, halk sağlığı, beslenme, eğitim, HIV/AIDS, insan kaynakları, finansman, denetim, su ve hijyen, idare, muhasebe, enformasyon sistemleri, lojistik, iletişim, fon sağlama, pazarlama ve yönetim gibi alanlarda uzman kişiler çalıştırmaktadır.

48. Soru

Oyuncak firmalarında çalışacak olan çocuk gelişimcilerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • 0-18 yaş arası çocukların genel gelişim özelliklerini belirlemek ve her gelişim alanına ait listeler hazırlamak
 • Normal gelişim gösteren, özel gereksinim gerektiren ve öğrenme güçlüğü olan çocukların temel gelişim özelliklerini belirleyerek çocukların gelişim ve becerilerini destekleyici fikirler üretmek ve oyuncak projeleri üretmek
 • Üretilen oyuncakların hangi yaş grubu çocuklar için uygun olduğunu belirlemek
 • Üretilecek oyuncağın çocuğun sağlığı için tehdit içerip içermediğini ayrıntılı olarak incelemek ve raporlamak
 • Oyuncak firmalarının web sitelerinde ebeveynlere bilgilendirme amaçlı çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yazılar yayınlamak
49. Soru

Yurt dışındaki çocuk gelişimciler hangi temel alanlarda kariyer imkanlarına sahiptirler?

Cevap

Yönetim, eğitim, toplumsal hizmetler, sosyal servisler, sağlık, hükümet, iletişim ve ticari gibi temel alanlarda kariyer imkânlarına sahiptirler.

50. Soru

Emzirme odalarının ve çocuk bakım yurtla­rının kurulması hangi yönetmelik çerçevesinde gerçekleşmektedir?

Cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı “Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” doğrultusunda iş yerlerindeki gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanların çocukları için emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının (kreş) kurulmasına karar verilmiştir. Yönetmeliğe göre ayrıca; bir yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanların çocuklarının bırakılması, bakımı ile ilgilenilmesi ve kadın çalışanların çocuklarını emzirebilmeleri için emzirme odaları, çocuğun doğumundan altı yaşına kadar bakım ve eğitimlerinin yapıldığı çocuk bakım yurtları oluşturulması öngörülmüştür.

51. Soru

Emzirme odalarının kurulması hangi koşullarda zorunludur?

Cevap

Çalışan kadın işçilerin yaşları ve medeni hâlleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalıştıran işyerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması, bakımının yapılması ve annelerin emzirmeleri amacıyla çalışılan mekândan ayrı bir yerde ve en fazla 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunlu kılınmıştır.

52. Soru

Çocuk bakım yurtları açılması hangi koşullarda zorunludur?

Cevap

Çalışan kadın işçilerin yaş ve medeni durumuna bakılmaksızın 0-6 yaşında çocuğu olan 150 den fazla kadın çalışanı bulunan işverenler, çalışma yerinden ayrı ve iş yerine yakın çocuk bakım yurtları açmak zorundadır. Aynı zamanda işverenler, çocuk bakım yurtları kapsamında anaokulu da açmalıdırlar. Ayrıca açılacak olan çocuk bakım yurtları işyerine 250 metreden uzakta bir yerde kuruluyorsa çalışanların çocuklarının bu yurtlara ulaşmasında işverenin servis sağlanması zorunludur.

53. Soru

İlgili yönetmelikte kurulacak emzirme odalarının ve çocuk bakım yurtlarının fiziksel nitelikleri nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Yönetmelik doğrultusunda, kurulacak olan emzirme odalarının ve çocuk bakım yurtlarının; çocuğun sağlığını tehdit edebilecek tüm koşullardan uzak, hava ve güneş alan nitelikte olması, her çocuğa taban alanı en az 3 metrekare ve hacimde en az 8 metreküp hava düşecek şekilde olması gerekmektedir.

54. Soru

Emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına alınacak personelin özellikleri ve görevleri nelerdir?

Cevap

İlgili yönetmelik doğrultusunda oda ve yurtlarda çalışacak personel arasında yönetici, öğretmen, sağlık personeli ve diğer nitelikteki personeller bulunmaktadır. Çocuk gelişimi lisans mezunları emzirme odalarında ve çocuk bakım yurtlarında yönetici olarak görevlendirilebilmektedir. Yöneticiler, oda ve yurtların amacına uygun olarak işleyişle ilgili her türlü problemlerde çözüm önerisi getirmelidir. Aynı zamanda oda ve yurtlarda çalışacak olan yöneticiler, çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortamda yaşaması, gelişiminin desteklenmesi ve eğitimlerinin sağlanmasında tüm koşulları sağlamalıdır. Çocuk gelişimi lisans mezunları pedagojik formasyon almışlarsa oda ve yurtlarda öğretmen olarak da çalıştırılabilmektedir. Öğretmenlerin, çocukların gelişim alanlarının desteklenmesi, iyi alışkanlıklar kazanmalarının sağlanması ve ilköğretime hazırlanmalarına destek olma gibi görevleri bulunmaktadır. Ayrıca meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları diğer personel kapsamında odalar ve yurtların emzirme odalarında çocuk bakıcısı olarak çalışabilmektedir. Emzirme odalarında her 10 çocuk için 1 çocuk bakıcısı, yurtlarda ise her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcıları çocukların beslenmesi, bakımı ve eğitimi için görevli kişilere yardımcı olur.

55. Soru

GAP Çocuk Gelişimi Merkezleri Projesi’nin ortaya çıkış nedeni nedir?

Cevap

Güney Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşanan hızlı göçlerden dolayı işsizlik sorununun ve yoksulluğun etkisini en çok kadınlar ve çocuklar yaşamaktadır. Bu nedenle Kalkınma Bakanlığı bu bölgelerde yoksulluğun engellenmesi, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının iyileştirilmesi ve çocukların gelişimlerinin bu durumlardan olumsuz yönde etkilenmemesi için projeler gerçekleştirmektedir. Yürütülen bu projelerden biri de GAP Çocuk Gelişimi Merkezleri Projesi’dir.

56. Soru

GAP Çocuk Gelişim Merkezlerinin temel hedefleri nelerdir?

Cevap

GAP Çocuk Gelişim Merkezlerinde 5-6 yaş grubu ve 7-14 yaş grubu çocuklar olmak üzere iki grup hedef olarak belirlenmiştir. Bu merkezlerin temel hedefleri şunlardır:

 • Çocukları sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırmak,
 • Kötü ve istenmedik alışkanlıklardan uzak tutmak,
 • Oyunu temel alarak gelişimlerini desteklemek,
 • Sosyalleşme ve öz güveni arttırmak,
 • Erken çocukluk eğitim programları uygulayarak ilköğretime hazırlamak, temel becerilerine destek olmak,
 • Sosyo-ekonomik düzeyi düşük ebeveynlere çocukları için eğitimsel destekler sağlamak (kitaplar, eğitici araç ve gereçler gibi.),
 • Okula giden çocukların okul başarıları konusunda öğretmeni ile iş birliği yapmak,
 • Özellikle okula başlatılmamış kız çocuklarının okul kayıtlarını gerçekleştirmek,
 • Risk altındaki çocukların gelişim durumlarını belirleyerek gerekli görülen çocukların ailelerini ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek,
 • Nüfusa kayıtlı olmayan çocukları nüfusa kaydetmek,
 • Ailelere gerekli görülen eğitim, bakım ve sağlık gibi temel konularda rehberlik hizmeti vermek.
57. Soru

Kalkınma Bakanlığı bünyesinde kaç Çocuk Gelişim Merkezi kurulmuştur?

Cevap

Kalkınma Bakanlığı bünyesinde Güney Anadolu Bölgesi’nde başlayan ve diğer bölgelerde de kurulan toplam 24 Çocuk Gelişimi Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin temel amacı sosyoekonomik düzeyi düşük ve yoksulluğun etkisiyle dezavantaj yaşayan çocuk ve annelerin gelişimlerinin ve eğitimlerinin desteklenmesidir.

58. Soru

Açık Kapı Programları’nın temel amacı nedir?

Cevap

Açık Kapı Programları, okula devam eden çocuklara uygulanan bir programdır. Açık Kapı Programı, çocuklara merkezlerin odalarını kullanma ve bu odalarda ders çalışma, kitap okuma, ödevlerini yapma, mevcut bilgisayar ve İnternet bağlantısını kullanarak araştırma yapma olanağını aktif olarak sağlar.

59. Soru

Çocuk Gelişim Merkezlerinde kimler görev alabilir?

Cevap

Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitici olarak çocuk gelişimi lisans ve önlisans mezunları, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve okul önce­si öğretmenliği mezunları görev alabilmektedir.

60. Soru

Çocuk gelişimi mezunlarının Çocuk Gelişim Merkezlerindeki görevleri nelerdir?

Cevap

Çocuk gelişimi mezunlarının bu merkezlerdeki görevleri şöyle sıralanabilir:

 • 5-6 yaş grubundaki çocukların gelişimlerinin ve becerilerinin desteklenmesi amacıyla okul öncesi eğitim programını uygulamak,
 • 7-14 yaş grubuna yönelik belirlenen çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 • Çocuklara sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek,
 • Ailelere çocuk gelişimi konusunda rehberlik etmek ve gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçmesinde yardımcı olmak,
 • Çocukların tüm gelişim düzeylerini formal ve informal yöntemleri kullanarak belirlemek.
61. Soru

Çocuk Bakımevlerinin kuruluş amacı nedir?

Cevap

Çocuk Bakımevleri, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan personelin 3-6 yaş grubundaki çocuklarının gelişim alanlarını desteklemek, güvenilir bir ortam sağlamak, ilköğretime hazırlamak, sosyal hayatla uyumunu kolaylaştırmak amacıyla kurulan merkezlerdir.

62. Soru

Çocuk Bakımevlerinde kimler görev alabilir?

Cevap

Çocuk Bakımevlerinde lisans, önlisans ve meslek lisesi çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olan bireyler görev alabilmektedirler. Çocuk gelişimi bölümü lisans mezunu olan çocuk gelişimciler, bakımevi müdürü, müdür yardımcısı veya eğitimci olarak çalışabilirken, önlisans mezunu olan çocuk eğitimcileri ise müdür yardımcısı ve eğitimci olarak görev alabilmektedirler. Meslek Lisesi çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olan kişiler ise çocuk bakımevlerinde yardımcı öğretmen ve sınıf anneleri olarak çalıştırılmaktadır.

64. Soru

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu hangi bakanlığa bağlıdır?

Cevap

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlıdır.

65. Soru

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun görevleri nelerdir?

Cevap

Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Filmleri cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlıklı olup olmaması açısından değerlendirir.
 • Değerlendirme sonunda filmlerin hangi izleyici kitlesi tarafından izlenebileceğini belirler ve yaş bakımından sınıflandırılır.
 • Kurul, filmin içeriğindeki cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlığını dikkate alarak bazı filmlerin aile eşliğinde izlenmesinin uygun olup olmadığına karar verir.
 • Kurul, filmlerin günün hangi saatlerinde yayınlanıp yayınlanmayacağını belirler.
66. Soru

Belediyelere bağlı kadın ve çocukların refahını ve gelişimini destekleyecek hangi merkezler açılabilir?

Cevap

Belediyelere bağlı kadın ve çocukların refahını ve gelişimini destekleyecek merkezler belediyeler tarafından ihtiyaç doğrultusunda açılır. Bu nedenle her belediyede her merkez bulunmayabilir. Açılabilecek bu merkezler şunlardır:

 • Çocuk Koruma Evleri
 • Çocuk Evi
 • Anne Çocuk Oyun Merkezleri
 • Çocuk ve Gençlik Merkezleri
 • Kadın Çocuk Sağlığı ve Gelişim Merkezleri
 • Kadın Danışma Merkezleri
 • Engelli İyileştirme ve Hizmet Merkezleri
 • Oyuncak Kütüphaneleri
67. Soru

Çocuk Koruma Evlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Çocuk Koruma Evleri, yasal olarak çocuk tanımı yaş sınırları esas alınarak 0-18 yaş arası bakım desteğine ihtiyaç duyan çocukların geçici olarak barınma, beslenme, sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyeler bünyesinde kurulmuş yerlerdir. Çocuk koruma evlerinde, ev sistemiyle hizmet verilir. Her evin durumuna göre, kaç çocuğun kalacağına yetkili mercilerce karar verilir ve evlerin her birinde en fazla 6 çocuk barındırılır. Çocukların dışında her evde, eğitmenler de çalışmaktadır. Aynı zamanda her evde bir gözetmen ve bir ev sorumlusu bulundurulur. Evlerde çalışan personeller gerekli eğitimleri aldıktan sonra göreve başlayabilir.

68. Soru

Çocuk Evinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Çocuk Evi, belediye meclisinin onayı doğrultusunda belediye mülki idare sınırları içerisinde ikamet eden 3-5 yaş grubu çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak bilişsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla uygun ortamlar ve programlar uygulayan yerlerdir. Çocuk evleri, öncelikli olarak trafik yönünden tehlike yaratmayan, her türlü oyun materyalleriyle rahatlıkla oynamaya imkân sağlayan ve ulaşıma elverişli yerlerde açılır. Bu merkezlerde çocukların yaş grupları belirlenir ve buna uygun oyun ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. Çocuk evlerine kabul edilen çocuklar yaşları doğrultusunda 36 aylık çocuklar grubu, 48 aylık çocuklar grubu ve 60 aylık çocuklar grubu olmak üzere 3 gruba ayrılır ve bu gruplara eğitim programları uygulanır. Her grupta en çok 20 çocuk bulundurulabilir ve her grup için bir grup sorumlusu ile ihtiyaç hâlinde bir bakıcı görevlendirilir. Ayrıca çocuk evlerinde eğitim tamamen ücretsiz olup giderler bağlı olduğu belediyenin bütçesinden karşılanır.

69. Soru

Anne Çocuk Oyun Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini korumak ve desteklemek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak, güvenilir oyun alanları yaratmak ve çocukların anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilmeleri için alanlar oluşturmak amacıyla belediyelere bağlı Anne Çocuk Oyun Merkezleri açılabilmektedir. Bu merkezlerde, bir merkez sorumlusu ve sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında lisans veya önlisans eğitimi almış kişilerden oluşan bir ekip görev alabilmektedir. Anne Çocuk Oyun Merkezleri hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında hizmet verir ve her çocuğun bir kayıt dosyası bulunur.

70. Soru

Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla belediyeler bünyesinde Çocuk ve Gençlik Merkezleri kurulmaktadır. Bu merkezler 18 yaşını doldurmamış bireylere hizmet verir. Fakat merkezin bulunduğu ilin özellikleri doğrultusunda 18 yaşını tamamlamış gençlere de geçici bir süreliğine hizmet verebilmektedir. Çocuk ve Gençlik merkezinde sosyal servis biriminde sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan bir ekip birlikte çalışır.

71. Soru

Kadın Çocuk Sağlığı ve Gelişim Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, temel sağlık hizmetleri ve tıbbi etik çerçevesinde, kadın, ana ve çocuk sağlığı ile ilgili koruyucu hizmetlerin, aile planlaması hizmetlerinin ve bu konularla ilgili teorik ve beceri kazandırma eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesi amacıyla belediyelere bağlı Kadın Çocuk Sağlığı ve Gelişim Merkezleri açılmaktadır. Merkezde, bir sorumlu doktor ve yeterli sayıda aile planlaması sertifikası olan doktor, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, aile planlaması sertifikalı hemşire, büro personelleri ve hizmetliler görev almaktadır.

72. Soru

Kadın Danışma Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Her sosyal ve ekonomik kesimden kadının bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla belediyeler tarafından kurulan Kadın Danışma Merkezleri kapsamında, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan veya uğrama riski altında olan kadınların, şahsen veya telefonla gerçekleşen başvuruları doğrultusunda, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık alabildikleri merkezlerdir. Ayrıca bu merkezler, kadın politikalarını oluşturmak amacıyla onların yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli araştırmaların yapılması, kişi veya kurumlara yönelik seminerler düzenlenmesi, kadınlara yönelik sosyal etkinlikler planlama, projeler geliştirme, uygulama ve mevcut projelerde çalışma yapma ve kadın sorunlarını görünür hâle getirme misyonlarını da üstlenmektedir. Kadın Danışma Merkezlerinde ihtiyaca göre, sosyal çalışmacı, psikoloji, hukuk, sosyoloji, çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği lisans programlarından mezun bireyler görev almaktadır. Kuruma başvuran kadınların çocuklarıyla birlikte gelmeleri durumunda çocuklar merkezde kendileri için özel olarak ayrılmış bölüme alınmaktadırlar. Bu özel alandan sorumlu çocuk gelişimci veya okul öncesi öğretmeni tarafından çocuğa gelişimini destekleyici etkinlikler uygulanmaktadır.

73. Soru

Engelli İyileştirme ve Hizmet Merkezlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Engelli bireylerin çağdaş hizmet anlayışından yola çıkarak kentsel tüm imkânlardan yararlanması, günlük yaşamlarını güvenli, sağlıklı ve mutluluk içinde sürdürebilir olması ilkeleri doğrultusunda belediyelere bağlı Engelli İyileştirme ve Hizmet Merkezleri açılmaktadır. Bu merkezlerin genel amaçları; engelli bireylerin ihtiyaçlarını tespit edip çözüm yolu üretmek, bilinçlendirmek, gelişimlerini desteklemek, toplum tarafından kabulü için mesleki çalışmalar yürütmek, engelli bireylerin aile ve çevresinin psikolojik, sosyolojik ve hukuki sorunlarına destek vermektir. Bu merkezlerde, sosyal çalışmacılar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarına, hukuk danışmanlarına, sosyologlara, çocuk gelişimi uzmanlarına, çocuk gelişimciler ve okul öncesi öğretmenlerine önemli görev ve sorumluluklar verilmektedir.

74. Soru

Oyuncak kütüphanelerinin temel amacı nedir?

Cevap

Oyuncak kütüphaneleri, Türkiye’de yeni oluşturulmaya başlanmış merkezlerden birisidir. Belediyelere bağlı olarak oluşturulan oyuncak kütüphanelerinin temel amacı; çocuğun işi olarak tanımlanan oyun kavramını ortaya çıkartmak, ebeveynlerin oyun farkındalıklarını oluşturmak ve çocukların oyun oynama haklarını sağlamaktır.

75. Soru

Oyuncak kütüphanelerinin sağladığı yararlar nelerdir?

Cevap

Oyuncak kütüphanelerinin çocuk açısından, aileler açısından ve toplumsal gelişim açısından faydaları bulunmaktadır. Oyuncak kütüphaneleri sayesinde, dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklar bir süre de olsa dezavantaj yaratan nedenlerden uzaklaşarak zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamında zaman geçirirler. Böylelikle çocukların tüm gelişim alanlarında desteklenmiş olur. Sahip oldukları olumsuz koşulların neden olduğu dezavantajların giderilmesi sağlanır. Ayrıca çocuğun okula hazır bulunuşluğu desteklenir. Ebeveyn açısından faydaları düşünüldüğünde, çocuklarının nasıl oyun oynadıklarını gözlemler ve hangi oyuncaklarla oynadığını tespit eder. Böylelikle çocuklarını daha iyi tanıma fırsatı oluşturur. Onlarla beraber daha nitelikli zaman geçirme ve iletişim kurma becerilerini kazanır. Toplumsal gelişim açısından; oyuncak kütüphaneleri sayesinde üniversitelerdeki akademisyenler, öğrenciler, gönüllüler, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içerisinde çalışırlar. Bu sayede etkin bir iş birliği sağlanır. Toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşumunu teşvik eder. Çocukların gelişimlerini ve eğitimlerini engelleyen dezavantaj faktörleri belirlenerek, ortadan kaldırılması sağlanır.

76. Soru

Sivil Toplum Kuruluşlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Sivil Toplum Kuruluşları, kar amacı gütmeyen, sadece kendi amaç ve değerleri dışında toplumda bulunan her bireyin refah ve barışını amaçlayan ve merkezi otorite ile vatandaşların arasında köprü kuran kurumlardır. Sivil Toplum Kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar ve meslek kuruluşları olmak üzere dört farklı birimden oluşmaktadır.

77. Soru

Çocukların sağlığı, gelişimi ve eğitimi amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak hangi kuruluşlar verilebilir?

Cevap

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV), İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV), Anne Ço­cuk Eğitim Vakfı (AÇEV) gibi vakıflar ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), gibi dernekler çocukların sağlığı, gelişimi ve eğitimi amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak verilebilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.