Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
5
A+
A-

İç Kontrol Sistemi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İç Kontrol Sistemi

1. Soru

İç kontrol sistemi nedir?

Cevap

İşletme içindeki kontrol usül ve yöntemlerin oluşturduğu bütüne ise iç kontrol sistemi denir.


2. Soru

İç kontrol sisteminin amaçları nelerdir?

Cevap

? İşletme varlıklarının korunması, ? Yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi ve bulunması, ? Muhasebe verilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, ? Muhasebe verilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması, ? İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması.


3. Soru

İç kontrol sisteminin temel özellikleri nelerdir, kısaca açıklayınız?

Cevap

? İç kontrolün süreç özelliği: iç kontrol, bir olay veya döngü değil, işletmedeki tüm işlem ve faaliyetlerle ilgili bir süreçtir. ? İç kontrolün insan özelliği: iç kontrol, örgütte yer alan insanlar tarafından gerçekleştirilir; işletmedeki her düzeydeki personel, iç kontrolü etkiler ve iç kontrolden etkilenir. ? İç kontrolün kabul (uygun) edilebilir güven verme özelliği: iç kontrolden sadece kabul edilebilir bir güven vermesi beklenebilir, kesinlik veya garanti beklenemez. ? İç kontrolün amaçlar özelliği: iç kontrol bir veya daha fazla ayrı fakat birbirleriyle ilişkili kategorideki amaçları elde etmek için bir dişli vazifesi görür.


4. Soru

İç denetim nedir?

Cevap

İç denetim, bir işletmenin faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak, iyileştirmek, onlara değer katmak üzere tasarlanmış, objektif ve bağımsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir. İç denetim aynı zamanda işletme faaliyetlerinin, yönetimin belirlediği politika ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini denetleyen birim olarak da tanımlanmaktadır.


5. Soru

Bağımsız dış denetim kavramı nedir?

Cevap

Bağımsız dış denetim, finansal tabloların, genel kabul görmüş muhasebe ilke, kavram ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır. Bağımsız denetim, işletme dışından işletme ile herhangi bir organik bağı olmayan kişi ve kurumlar tarafından yapılır.


6. Soru

İç kontrol sisteminin unsurları nelerdir?

Cevap

? Kontrol çevresi ? Risk belirlemesi ? Kontrol eylemleri ? Bilgi ve iletişim sistemleri ? İzleme.


7. Soru

Kontrol çevresini kısaca açıklayıp unsurlarını sıralayınız?

Cevap

Kontrol çevresi, örgütsel biçemler bütününün örgütteki insanların kontrol bilincine yansıyışını ifade eder. Unsurları: ? Dürüstlük ve ahlaki değerler ? Uzmanlığın değerlendirilmesi ? Yönetim kurulu veya denetim komitesinin katılımı ? Yönetim felsefesi ve faaliyet yaklaşımı ? Örgütsel yapı ? Yetki ve sorumluluk verme yöntemleri ? İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları.


8. Soru

Risk belirlemesi nedir?

Cevap

Risk belirlemesi finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmasında, yönetimin risk tanımlamasını, analizini ve yönetimini ifade eder.


9. Soru

Denetim riski nedir hangi unsurlardan oluşur?

Cevap

Denetim riski finansal tablolara yansımış olan maddi hataların denetçi tarafından saptanamayıp yanlış görüş ortaya konması riskidir. Denetim riskinin üç bileşeni vardır: ? Asıl risk: Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında maddi hata ve hileler bulunması olasılığıdır. Asıl risk, iç kontrolün etkinliği göz önüne alınmadan belirlenir. ? Kontrol riski: Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarındaki hataların ve yolsuzlukların iç kontrol sistemi tarafından önlenememesi ve/veya bulunamaması riskidir. ? Deteksiyon riski: Bir denetim yordamının etkinliğinin ve denetçi tarafından uygulanışın bir fonksiyonudur. Bu anlamda bu risk, denetçinin hataları bulma ve ortaya çıkarmada yetersiz kalması riski olarak ele alınabilir.


10. Soru

Kontrol riskleri nelerdir?

Cevap

? Hata ? Hileler ? Varlıkların hatayla kayba uğraması ? Varlıkların çalınması ? Güvenlik eksikliği ? Doğal afetler ve şiddet olayları.


11. Soru

Kontrol eylemlerini kısaca tanımlayıp hangi alanlarda oluşturulduklarını açıklayınız?

Cevap

Kontrol eylemleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek risklerin önlenmesine yardımcı olan politikaların ve yordamların uygulanmasıdır. Kontrol eylemleri genellikle politikalar ve yordamlar olmak üzere iki elemanı içerir. Öncelikle ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir politika oluşturulur, daha sonra ise bu politikaları başarabilmek için yordamlar oluşturulur. ? Görev ayrımları ? Bilgi işleme ? Fiziksel kontroller ? Başarım kontrolleri.


12. Soru

Bilgi ve iletişim sistemlerini kısaca açıklayınız?

Cevap

Finansal raporlama açısından muhasebe sistemini de içeren bir bilgi sistemi, işletmenin ilgili varlıklarının ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi için, verilerin derlenmesi, kayda hazırlanması, işlenmesi, özetlenmesi ve özetlerin analiz ve raporlanmasında kullanılan tekniklerden ve yöntemlerden oluşur. İletişim ise iç kontrol politikalarının ve yordamlarının örgütsel işleyiş içinde en açık biçimde anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İletişim, muhasebe sisteminin tasarımıyla, işletme politikalarını açıklayan kılavuzlarla, muhasebe ve raporlama kılavuzlarıyla sağlanmaktadır.


13. Soru

İzleme nedir?

Cevap

İzleme, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemeye yönelik yöntemlerin kullanılmasıdır. Bu bağlamda izleme, iç kontrolün zaman içindeki performansının kalitesini değerleme sürecidir.


14. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?

Cevap

İç kontrol sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler: ? Risk, ? Maliyet, ? Yönetimin sorumluluğu ? Sistemde mevcut sınırlamalar


15. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında maliyet neden önemlidir?

Cevap

İç kontrol sistemi oluşturabilmek için belirli bir maliyete katlanmak gerekmektedir. Bu maliyet, kurulan sistemde yer alacak çalışanların sayısı, niteliği ve kullanılacak teknik ekipmanlarla doğru orantılıdır. Bu nedenle, işletme fayda-maliyet analizi yapmalı ve iç kontrol sisteminin maliyeti, bu sistemi kurmaktan elde edilmesi beklenen faydayı hiçbir zaman geçmemelidir.


16. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında yönetimin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Bir işletmedeki tüm iç kontrollerin tasarımı, kurulması, işletilmesi ve izleme sorumluluğu işletme yönetimine aittir. İşletme yöneticileri, savurganlıkları ve yolsuzlukları en aza indirecek, verimliliği arttıracak, muhasebe verilerinin doğru ve güvenilir raporlanmasını sağlayacak, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne uygun bir iç kontrol sisteminin kurulmasında esas sorumluluğa sahiptirler.


17. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında sistemde mevcut sınırlamalar neden önemlidir, bu sınırlamalar nelerdir?

Cevap

? Hiçbir iç kontrol sistemi, hata ve hilelerin önlenmesi konusunda yüzde yüz güvence veremez. Bu nedenle, işletme yönetimi, iç kontrol sistemini değerlemede sistemin kendisinde mevcut sınırlamaları göz önünde bulundurmalıdır. ? Bu sınırlamalardan birincisi; birçok kontrol ve yönteminde mevcut olan insan faktörüdür. ? İkinci sınırlama; iç kontrol usul veya yöntemlerinin işletmenin tüm işlemlerini kapsamamasıdır. ? Üçüncü sınırlama ise işletmenin içinde bulunduğu çevrenin statik olmaması nedeniyle kontrol usul ve yöntemlerin yetersiz kalmasıdır.


18. Soru

Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması için gerekli temel ilkeler nelerdir?

Cevap

? Görevlerin Ayırımı ilkesi ? Kıymet Hareketlerinin Yetkilendirilmiş Olması ilkesi ? Uygun Bir Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeninin Varolması ilkesi ? Varlıkların ve Muhasebe Kayıtlarının Fiziki Korunması ilkesi ? Bağımsız Mutabakatların Yapılması ilkesi


19. Soru

Organizasyon şeması nedir?

Cevap

Organizasyon şeması, tüm organizasyon içindeki her bölüm ve mevkiinin nerede yer aldığını ve bölümlerin sorumlulukları ile yetki ilişkilerini göstermektedir.


20. Soru

Konaklama işletmelerinin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında hangi yaklaşımlar kullanılmaktadır?

Cevap

Büyüklükleri bakımından konaklama işletmelerinin sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bir görüşe göre; küçük (oda sayısı 100 ve daha az), orta (100 ile 300 oda arası) ve büyük (oda sayısı 300 ve daha fazla) ölçekli konaklama işletmeleri şeklinde bir sınıflandırma yapılmaktadır. Diğer bir görüşe göre ise 300 ile 600 arasında odaya sahip işletmeler büyük ölçekli, 600 ve daha fazla odaya sahip işletmeleri de çok büyük ölçekli konaklama işletmeleri olarak nitelendirilmektedir.


21. Soru

Konaklama işletmelerinde yer alan faaliyet merkezleri nelerdir?

Cevap

Gelir merkezlerinde ana faaliyetler yer alır ve konaklama işletmesinin hasılatı bu bölümlerden elde edilir. Hizmet merkezleri ise faaliyetlerinden dolayı kendiliğinden hasılat yaratmayan fakat gelir merkezlerindeki hasılatın yaratılmasına yardımcı olan bölümlerdir.


22. Soru

Konaklama işletmelerinde konukla olan ilişkiye göre organizasyon şemasını açıklayınız?

Cevap

Bu tür bir sınıflandırmada fonksiyonel bölümler ön bölüm ve arka bölüm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ön bölüm başlığı altında; resepsiyon, rezervasyon, kat hizmetleri, restoran ve bar ile güvenlik bölümleri bulunmakta iken arka bölümde ise muhasebe, teknik hizmetler, personel, mutfak ve çamaşırhane bölümleri bulunmaktadır.


23. Soru

İç kontrol örgütlenme sürecinde hangi noktalar ele alınır?

Cevap

? Kaç tane ve hangi posizyonların oluşturulacağı, ? Oluşturulan posizyonlarda çalışacakların niteliklerinin belirlenmesi, ? İş tanımlarının geliştirilmesi ve yazılı hale getirilmesi, ? Faaliyetlerle ve işlemlerle ilgili sorumlulukların bölünmesi, ? İç denetim bölümünün oluşturulması.


24. Soru

Konaklama işletmelerinin hata ve hile olasılıklarını arttıran özellikleri nelerdir?

Cevap

? Emek yoğun olma özelliği ? Parasal işlemlerin çokluğu ? Gelir merkezlerinin çokluğu ? Kalifiye olmayan personel talebi ? Birim değeri yüksek ürünlerin satışı ? Herkesin günlük kullandığı ürünlerin satışı


25. Soru

Konaklama işletmelerinde iç kontrol sistemi içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

? Nakit değerlerin korunması, ? Personel tarafından doğabilecek hile ve ihmalciliği önlemek, ? Gereksiz harcamaların kontrol altına alınması ve işletmede kullanılan televizyon, elektrik süpürgesi vb. malzemelerin iyi korunması için gerekli tedbirlerin alınması


26. Soru

Konaklama işletmelerinde ne tür hilelerle karşılaşılır?

Cevap

? Müşterilerin yaptığı hileler ? Personelin yaptığı hileler ? Tahsilatla ilgili hileler ? Ödemelerle ilgili hileler ? Üst yönetimce yapılan hileler.


27. Soru

Konaklama işletmelerinde üst yönetimce yapılan hilelerde hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Cevap

? Kredi temininde fazladan yapılan faiz ve masraf ödemeleri, ? Yeni ortaklardan elde edilen parasal kaynağın tam olarak işletmeye aktarılmaması, ? Kâr payından olması gerekenden fazla dağıtım yapılması, ? Amortismanların gerektiği kadar ayrılmaması, ? Pasifteki borçların gösterilmemesi, ? Kârın olduğundan az gösterilmesi, ? Vergiyi olduğundan daha az tahakkuk ettirme.


28. Soru

Konuk hizmet döngüsünü tanımlayınız?

Cevap

Konuk hizmet döngüsü, müşterilerin konaklama işletmesine varışlarından önce başlayan, işletmeye vardığı anda, müşteri işletmede konakladığı sürede ve ayrılma süreciyle devam eden süreçtir.


29. Soru

Konaklama işletmelerinde iç kontrol sisteminde esas alınan bölümler hangileridir?

Cevap

? Ön büro bölümü ? Kat hizmetleri bölümü ? Pazarlama ve satış bölümü ? Tamamlayıcı bölümler ? Muhasebe bölümü ? Güvenlik bölümü ? Teknik hizmetler bölümü ? İnsan kaynakları bölümü ? Yiyecek ve içecek bölümü.


30. Soru

Muhasebe bölümünde yapılabilecek hatalar nelerdir?

Cevap

? Standartlara ilişkin hatalar ? Teknik hatalar


31. Soru

Muhasebe bölümünde yapılabilecek standartlara ilişkin hatalar nelerdir, örneklendiriniz?

Cevap

Muhasebe bölümünde yapılabilecek standartlara ilişkin hatalar nelerdir, örneklendiriniz?


32. Soru

Muhasebe bölümünde yapılan hileler nelerdir?

Cevap

? Bilinçli hatalar ? Kayıtdışı işlemler ? İşlemden önce veya sonra kayıt ? Uydurma hesaplar ? Belge sahtekarlığı ? Bilançonun maskelenmesi


33. Soru

İnsan kaynakları bölümünde hata ve hilelere karşı hangi önlemler alınmalıdır?

Cevap

? İşletmedeki tüm personele ait; iyi hâl belgesi, muayene raporu, nüfus sureti, performans değerleme formu gibi bilgileri içeren dosyalar düzenlenmeli ve bu bilgiler güncel olmalıdır. ? Sadece genel müdür ve insan kaynakları bölümü müdüründen biri; personelin işe alınması, yerinin değiştirilmesi, ücretinin belirlenmesi ya da değişiklik yapılması ve işten çıkarılması yetkisine sahip olmalıdır. ? Personelin işletmede toplam bulunduğu süre ve hangi işler üzerinde ne kadarlık sürelerle çalıştığı ayrıntılı olarak tespit edilmeli ve belgelendirilmelidir. Bu bağlamda hazırlanan ücret bordrolarının personelin yöneticisi tarafından da doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca ilgili ayın ücret bordrolarının bir önceki ayın bordroları ile karşılaştırılmalı, farkların nedenleri araştırılıp incelenmelidir. ? Özellikle fazla mesai ücretleri üzerinde durulmalıdır. Bu ücretler incelenip yapılan mesailerin kanunlara uygunluğu kontrol edilmelidir. ? İşten ayrılan personelin ihbar ve kıdem tazminatı hesapları ve vardiya çalışma sisteminin işletme bünyesine, vardiya prosedürüne uygunluğu kontrol edilmelidir.


34. Soru

İç kontrol sistemi nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Bir işletmenin amaçlarına sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlayacak önlem, uygulama ve yöntemlere kontrol usül ve yöntemleri adı verilmektedir. işletme içindeki mevcut kontrolleri işletme dışındakilerden ayırmak için iç kontrol kavramı kullanılmaktadır. Bu bağlamda, işletme içindeki kontrol usül ve yöntemlerin oluşturduğu bütün ise iç kontrol sistemi olarak ele alınmaktadır.


35. Soru

Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu (IFAC) tarafından yapılan tanıma göre iç kontol sistemi; ne ifade etmektedir? Maddeler halinde yazınız.

Cevap

Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu (IFAC) tarafından yapılan tanıma göre iç kontol sistemi;

 •  İşletme varlıklarının korunması,
 • Yanışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi ve bulunması,
 • Muhasebe verilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması,
 • Muhasebe verilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması,
 • İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması

amaçlarına ulaşmak için işletme faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamada yardımcı olan politika ve prosedürlerdir.


36. Soru

İç kontrol sistemi, hangi kural ve yöntemlerden oluşur?

Cevap

İç kontrol sistemi, muhasebe kontrolleri ve yönetsel kontrolleri olmak üzere iki bölümde toplanabilecek kural ve yöntemlerden oluşur.


37. Soru

Muhasebe kontrollerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Muhasebe kontrolleri; varlıkların korunması, finansal kayıtların güvenilirliği ve kıymet hareketleri ile doğrudan ilgili tüm yöntem ve yordamları kapsar. Bu kontroller genel olarak yetkilendirme ve onaylama; kayıt tutma ve muhasebe raporlarının hazırlanması ile ilgili kontrol önlemlerini içerir. Bu kontroller, finansal tablolar üzerine doğrudan etki yapar.


38. Soru

Yönetsel kontrolleri kısaca açıklayınız.

Cevap

Yönetsel kontroller; organizasyon planı, faaliyetlerin verimliliği ve yönetim politikalarına bağlılıkla ilgili tüm yöntem ve yordamları kapsar. Yönetsel kontroller, finansal kayıtlarla sadece dolaylı olarak ilgilidir. Bu kontroller genel olarak istatistiki analizler, zaman ve hareket araştırmaları, başarı raporları, işgören eğitim programları ve kalite kontrolleri gibi kontrolleri kapsar.


39. Soru

İç kontrolün özellikleri nelerdir? Maddeler halinde sıralayınız.

Cevap

İç kontrolün özellikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • İç kontrolün süreç özelliği: İç kontrol, bir olay veya döngü değil, işletmedeki tüm işlem ve faaliyetlerle ilgili bir süreçtir.
 • İç kontrolün insan özelliği: İç kontrol, örgütte yer alan insanlar tarafından gerçekleştirilir; işletmedeki her düzeydeki personel, iç kontrolü etkiler ve iç kontrolden etkilenir.
 • İç kontrolün kabul (uygun) edilebilir güven verme özelliği: İç kontrolden sadece kabul edilebilir bir güven vermesi beklenebilir, kesinlik veya garanti beklenemez.
 • İç kontrolün amaçlar özelliği: İç kontrol bir veya daha fazla ayrı fakat birbirleriyle ilişkili kategorideki amaçları elde etmek için bir dişli vazifesi görür.

40. Soru

İç denetim nedir? Tanımlayınız.

Cevap

İç denetim, bir işletmenin faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak, iyileştirmek, onlara değer katmak üzere tasarlanmış, objektif ve bağımsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.


41. Soru

İç kontrol sisteminin amaçlarından biri olan muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacını kısaca açıklayınız.

Cevap

Muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak: Yönetimin işletmedeki bilgi sistemi aracılığıyla karar alması durumunda en önemli dayanağı muhasebe verileri olmaktadır. Bu bağlamda, sağlıklı kararlar alınabilmesi için muhasebe verilerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, iç kontrol sisteminde oluşturulan politika ve prosedürler mümkün olduğu kadar bu bilgilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamaya yönelik olmalıdır.


42. Soru

İç kontrol sisteminin özel amaçları nelerdir? Maddeler halinde sıralayınız.

Cevap

İç kontrol sisteminin özel amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Yetkilendirme
 • Gerçeklik
 • Bütünlük
 • Kayıtsal doğruluk
 • Sınıflandırma
 • Zamanlık
 • Sorumluluk

43. Soru

İç kontrol sistemi hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

İç kontrol sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

 • Kontrol çevresi
 • Risk belirlemesi
 • Kontrol eylemleri
 • Bilgi ve iletişim sistemleri
 • İzleme

44. Soru

Kontrol çevresi, hangi faktörleri içermektedir?

Cevap

Kontrol çevresi, aşağıdaki faktörleri içermektedir:

 • Dürüstlük ve ahlaki değerler
 • Uzmanlığın değerlendirilmesi
 • Yönetim kurulu veya denetim komitesinin katılımı
 • Yönetim felsefesi ve faaliyet yaklaflımı
 • Örgütsel yapı
 • Yetki ve sorumluluk verme yöntemleri
 • İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları

45. Soru

Denetim riski nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Denetim riski ise finansal tablolara yansımış olan maddi hataların denetçi tarafından saptanamayıp yanlış görüş ortaya konması riskidir.


46. Soru

Risk belirlemesi, kaç aşamada ele alınmaktadır?

Cevap

Risk belirlemesi, üç temel aşamada ele alınmaktadır:

 • Amaçların belirlenmesi
 • Risklerin tesbiti ve analizi
 • Değişim yönetimi

47. Soru

Kontrol eylemleri nedir? Hangi alanlarda oluşturulur?

Cevap

Kontrol eylemleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek risklerin önlenmesine yardımcı olan politikaların ve yordamların uygulanmasıdır. Kontrol eylemleri dört alanda oluşturulabilir:

 • Görev ayrımları
 • Bilgi işleme
 • Fiziksel kontroller
 • Başırım kontrolleri

48. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?

Cevap

İç kontrol sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler; risk, maliyet, yönetimin sorumluluğu ve sistemde mevcut sınırlamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.


49. Soru

Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasında dikkate alınması gereken temel ilkeler nelerdir?

Cevap

Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasında dikkate alınması gereken temel ilkeler şunlardır:

 • Görevlerin Ayırımı ilkesi
 • Kıymet Hareketlerinin Yetkilendirilmiş Olması ilkesi
 • Uygun Bir Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeninin Varolması ilkesi
 • Varlıkların ve Muhasebe Kayıtlarının Fiziki Korunması ilkesi
 • Bağımsız Mutabakatların Yapılması ilkesi

50. Soru

Gelir ve Hizmet Merkezlerine Göre Organizasyon şeması hangi bölümlerden oluşur?

Cevap

Gelir ve Hizmet Merkezlerine Göre Organizasyon

 • Gelir Merkezleri; Odalar, Yiyecek ve içecek, telefon, kuru temizleme, kiralık dükkanları
 • Hizmet Merkezleri; Muhasebe, teknik hizmetler, personel, satış ve pazarlama, çamaşırhane

olarak bölümlere ayrılır.


51. Soru

Bir konaklama işetmesinde yer alabilecek bölümler hangileridir?

Cevap

Bir konaklama işetmesinde yer alabilecek bölümler şunlardır:

 • Ön büro bölümü
 • Kat hizmetleri bölümü
 • Pazarlama ve satış bölümü
 • Tamamlayıcı bölümler
 • Muhasebe bölümü
 • Güvenlik bölümü
 • Teknik hizmetler bölümü
 • İnsan kaynakları bölümü
 • Yiyecek ve içecek bölümü

52. Soru

Konaklama işletmelerinde pazarlama ve satış bölümünün iç kontrol açısından değerlendirilmesinde hangi konular üzerinde durulmalıdır?

Cevap

Konaklama işletmelerinde pazarlama ve satış bölümünün iç kontrol açısından değerlendirilmesinde aşağıdaki konular üzerinde durulmalıdır:

 • Pazarlama ve satış bölümünün şirket ya da acentelerle çalışması iç kontrol açısından önemlidir. Örneğin bir konaklama işletmesinin acenteyi devre dışı bırakıp doğrudan müşteriye ulaşmayı ilke edinmesi, ileriye dönük müşterilerini kaybetme riskine neden olabilir ki bu durum da iç kontrol sistemini olumsuz yönde etkileyecektir.
 • İşetmenin doluluk oranına göre yüksek ve düşük sezonlarda faaliyetlerin değişmesi de iç kontrol açısından önemlidir.
 • İşletmenin kredilendirme sırasında bir kredi komitesi bulunması ya da kredi işlemlerinin mali işler müdürlüğü tarafından yapılması iç kontrol açısından önemlidir.

53. Soru

Muhasebe bölümünde yapılan hatalar nelerdir?

Cevap

Muhasebe bölümünde yapılan hatalar iki başlık altında toplanmaktadır:

 • Standartlara ilişkin hatalar: Bu hatalar, muhasebe kuramının  yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkar. Bu tür hatalara; sabit giderlerin stok maliyetlerinin içine alınması, maliyet hesaplamada dağıtım anahtarlarının yanlış kullanılması, amortisman ayırma işlemlerinde yanlışlık yapılması, duran varlıkların satışının mal satıfşı olarak kaydedilmesi gibi örnekler verilebilir.
 • Teknik hatalar: Bu hatalar, muhasebe organizasyonunun bozukluğundan, etkin bir işbölümünün yapılamamasından, personelin yetersizliğinden ve muhasebede beşeri ve maddi unsurların koordine edilememesinden kaynaklanır. Teknik hatalar genellikle finansal karakterli işlemlerin kayıtlanması sırasında meydana gelir. Teknik hatalar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
  • Bir muhasebe kaydının unutulması ya da yanlış yapılması,
  • Yanlış bir hesaplama yapılması,
  • İspat edici bir belgenin kaybedilmesi,
  • Defterler arasında geçirme hatasının yapılması.

1. Soru

İç kontrol sistemi nedir?

Cevap

İşletme içindeki kontrol usül ve yöntemlerin oluşturduğu bütüne ise iç kontrol sistemi denir.

2. Soru

İç kontrol sisteminin amaçları nelerdir?

Cevap

? İşletme varlıklarının korunması, ? Yanlışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi ve bulunması, ? Muhasebe verilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, ? Muhasebe verilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması, ? İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması.

3. Soru

İç kontrol sisteminin temel özellikleri nelerdir, kısaca açıklayınız?

Cevap

? İç kontrolün süreç özelliği: iç kontrol, bir olay veya döngü değil, işletmedeki tüm işlem ve faaliyetlerle ilgili bir süreçtir. ? İç kontrolün insan özelliği: iç kontrol, örgütte yer alan insanlar tarafından gerçekleştirilir; işletmedeki her düzeydeki personel, iç kontrolü etkiler ve iç kontrolden etkilenir. ? İç kontrolün kabul (uygun) edilebilir güven verme özelliği: iç kontrolden sadece kabul edilebilir bir güven vermesi beklenebilir, kesinlik veya garanti beklenemez. ? İç kontrolün amaçlar özelliği: iç kontrol bir veya daha fazla ayrı fakat birbirleriyle ilişkili kategorideki amaçları elde etmek için bir dişli vazifesi görür.

4. Soru

İç denetim nedir?

Cevap

İç denetim, bir işletmenin faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak, iyileştirmek, onlara değer katmak üzere tasarlanmış, objektif ve bağımsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir. İç denetim aynı zamanda işletme faaliyetlerinin, yönetimin belirlediği politika ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini denetleyen birim olarak da tanımlanmaktadır.

5. Soru

Bağımsız dış denetim kavramı nedir?

Cevap

Bağımsız dış denetim, finansal tabloların, genel kabul görmüş muhasebe ilke, kavram ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır. Bağımsız denetim, işletme dışından işletme ile herhangi bir organik bağı olmayan kişi ve kurumlar tarafından yapılır.

6. Soru

İç kontrol sisteminin unsurları nelerdir?

Cevap

? Kontrol çevresi ? Risk belirlemesi ? Kontrol eylemleri ? Bilgi ve iletişim sistemleri ? İzleme.

7. Soru

Kontrol çevresini kısaca açıklayıp unsurlarını sıralayınız?

Cevap

Kontrol çevresi, örgütsel biçemler bütününün örgütteki insanların kontrol bilincine yansıyışını ifade eder. Unsurları: ? Dürüstlük ve ahlaki değerler ? Uzmanlığın değerlendirilmesi ? Yönetim kurulu veya denetim komitesinin katılımı ? Yönetim felsefesi ve faaliyet yaklaşımı ? Örgütsel yapı ? Yetki ve sorumluluk verme yöntemleri ? İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları.

8. Soru

Risk belirlemesi nedir?

Cevap

Risk belirlemesi finansal tabloların Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmasında, yönetimin risk tanımlamasını, analizini ve yönetimini ifade eder.

9. Soru

Denetim riski nedir hangi unsurlardan oluşur?

Cevap

Denetim riski finansal tablolara yansımış olan maddi hataların denetçi tarafından saptanamayıp yanlış görüş ortaya konması riskidir. Denetim riskinin üç bileşeni vardır: ? Asıl risk: Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında maddi hata ve hileler bulunması olasılığıdır. Asıl risk, iç kontrolün etkinliği göz önüne alınmadan belirlenir. ? Kontrol riski: Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarındaki hataların ve yolsuzlukların iç kontrol sistemi tarafından önlenememesi ve/veya bulunamaması riskidir. ? Deteksiyon riski: Bir denetim yordamının etkinliğinin ve denetçi tarafından uygulanışın bir fonksiyonudur. Bu anlamda bu risk, denetçinin hataları bulma ve ortaya çıkarmada yetersiz kalması riski olarak ele alınabilir.

10. Soru

Kontrol riskleri nelerdir?

Cevap

? Hata ? Hileler ? Varlıkların hatayla kayba uğraması ? Varlıkların çalınması ? Güvenlik eksikliği ? Doğal afetler ve şiddet olayları.

11. Soru

Kontrol eylemlerini kısaca tanımlayıp hangi alanlarda oluşturulduklarını açıklayınız?

Cevap

Kontrol eylemleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek risklerin önlenmesine yardımcı olan politikaların ve yordamların uygulanmasıdır. Kontrol eylemleri genellikle politikalar ve yordamlar olmak üzere iki elemanı içerir. Öncelikle ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir politika oluşturulur, daha sonra ise bu politikaları başarabilmek için yordamlar oluşturulur. ? Görev ayrımları ? Bilgi işleme ? Fiziksel kontroller ? Başarım kontrolleri.

12. Soru

Bilgi ve iletişim sistemlerini kısaca açıklayınız?

Cevap

Finansal raporlama açısından muhasebe sistemini de içeren bir bilgi sistemi, işletmenin ilgili varlıklarının ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi için, verilerin derlenmesi, kayda hazırlanması, işlenmesi, özetlenmesi ve özetlerin analiz ve raporlanmasında kullanılan tekniklerden ve yöntemlerden oluşur. İletişim ise iç kontrol politikalarının ve yordamlarının örgütsel işleyiş içinde en açık biçimde anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İletişim, muhasebe sisteminin tasarımıyla, işletme politikalarını açıklayan kılavuzlarla, muhasebe ve raporlama kılavuzlarıyla sağlanmaktadır.

13. Soru

İzleme nedir?

Cevap

İzleme, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemeye yönelik yöntemlerin kullanılmasıdır. Bu bağlamda izleme, iç kontrolün zaman içindeki performansının kalitesini değerleme sürecidir.

14. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?

Cevap

İç kontrol sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler: ? Risk, ? Maliyet, ? Yönetimin sorumluluğu ? Sistemde mevcut sınırlamalar

15. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında maliyet neden önemlidir?

Cevap

İç kontrol sistemi oluşturabilmek için belirli bir maliyete katlanmak gerekmektedir. Bu maliyet, kurulan sistemde yer alacak çalışanların sayısı, niteliği ve kullanılacak teknik ekipmanlarla doğru orantılıdır. Bu nedenle, işletme fayda-maliyet analizi yapmalı ve iç kontrol sisteminin maliyeti, bu sistemi kurmaktan elde edilmesi beklenen faydayı hiçbir zaman geçmemelidir.

16. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında yönetimin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Bir işletmedeki tüm iç kontrollerin tasarımı, kurulması, işletilmesi ve izleme sorumluluğu işletme yönetimine aittir. İşletme yöneticileri, savurganlıkları ve yolsuzlukları en aza indirecek, verimliliği arttıracak, muhasebe verilerinin doğru ve güvenilir raporlanmasını sağlayacak, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne uygun bir iç kontrol sisteminin kurulmasında esas sorumluluğa sahiptirler.

17. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında sistemde mevcut sınırlamalar neden önemlidir, bu sınırlamalar nelerdir?

Cevap

? Hiçbir iç kontrol sistemi, hata ve hilelerin önlenmesi konusunda yüzde yüz güvence veremez. Bu nedenle, işletme yönetimi, iç kontrol sistemini değerlemede sistemin kendisinde mevcut sınırlamaları göz önünde bulundurmalıdır. ? Bu sınırlamalardan birincisi; birçok kontrol ve yönteminde mevcut olan insan faktörüdür. ? İkinci sınırlama; iç kontrol usul veya yöntemlerinin işletmenin tüm işlemlerini kapsamamasıdır. ? Üçüncü sınırlama ise işletmenin içinde bulunduğu çevrenin statik olmaması nedeniyle kontrol usul ve yöntemlerin yetersiz kalmasıdır.

18. Soru

Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması için gerekli temel ilkeler nelerdir?

Cevap

? Görevlerin Ayırımı ilkesi ? Kıymet Hareketlerinin Yetkilendirilmiş Olması ilkesi ? Uygun Bir Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeninin Varolması ilkesi ? Varlıkların ve Muhasebe Kayıtlarının Fiziki Korunması ilkesi ? Bağımsız Mutabakatların Yapılması ilkesi

19. Soru

Organizasyon şeması nedir?

Cevap

Organizasyon şeması, tüm organizasyon içindeki her bölüm ve mevkiinin nerede yer aldığını ve bölümlerin sorumlulukları ile yetki ilişkilerini göstermektedir.

20. Soru

Konaklama işletmelerinin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında hangi yaklaşımlar kullanılmaktadır?

Cevap

Büyüklükleri bakımından konaklama işletmelerinin sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bir görüşe göre; küçük (oda sayısı 100 ve daha az), orta (100 ile 300 oda arası) ve büyük (oda sayısı 300 ve daha fazla) ölçekli konaklama işletmeleri şeklinde bir sınıflandırma yapılmaktadır. Diğer bir görüşe göre ise 300 ile 600 arasında odaya sahip işletmeler büyük ölçekli, 600 ve daha fazla odaya sahip işletmeleri de çok büyük ölçekli konaklama işletmeleri olarak nitelendirilmektedir.

21. Soru

Konaklama işletmelerinde yer alan faaliyet merkezleri nelerdir?

Cevap

Gelir merkezlerinde ana faaliyetler yer alır ve konaklama işletmesinin hasılatı bu bölümlerden elde edilir. Hizmet merkezleri ise faaliyetlerinden dolayı kendiliğinden hasılat yaratmayan fakat gelir merkezlerindeki hasılatın yaratılmasına yardımcı olan bölümlerdir.

22. Soru

Konaklama işletmelerinde konukla olan ilişkiye göre organizasyon şemasını açıklayınız?

Cevap

Bu tür bir sınıflandırmada fonksiyonel bölümler ön bölüm ve arka bölüm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ön bölüm başlığı altında; resepsiyon, rezervasyon, kat hizmetleri, restoran ve bar ile güvenlik bölümleri bulunmakta iken arka bölümde ise muhasebe, teknik hizmetler, personel, mutfak ve çamaşırhane bölümleri bulunmaktadır.

23. Soru

İç kontrol örgütlenme sürecinde hangi noktalar ele alınır?

Cevap

? Kaç tane ve hangi posizyonların oluşturulacağı, ? Oluşturulan posizyonlarda çalışacakların niteliklerinin belirlenmesi, ? İş tanımlarının geliştirilmesi ve yazılı hale getirilmesi, ? Faaliyetlerle ve işlemlerle ilgili sorumlulukların bölünmesi, ? İç denetim bölümünün oluşturulması.

24. Soru

Konaklama işletmelerinin hata ve hile olasılıklarını arttıran özellikleri nelerdir?

Cevap

? Emek yoğun olma özelliği ? Parasal işlemlerin çokluğu ? Gelir merkezlerinin çokluğu ? Kalifiye olmayan personel talebi ? Birim değeri yüksek ürünlerin satışı ? Herkesin günlük kullandığı ürünlerin satışı

25. Soru

Konaklama işletmelerinde iç kontrol sistemi içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

? Nakit değerlerin korunması, ? Personel tarafından doğabilecek hile ve ihmalciliği önlemek, ? Gereksiz harcamaların kontrol altına alınması ve işletmede kullanılan televizyon, elektrik süpürgesi vb. malzemelerin iyi korunması için gerekli tedbirlerin alınması

26. Soru

Konaklama işletmelerinde ne tür hilelerle karşılaşılır?

Cevap

? Müşterilerin yaptığı hileler ? Personelin yaptığı hileler ? Tahsilatla ilgili hileler ? Ödemelerle ilgili hileler ? Üst yönetimce yapılan hileler.

27. Soru

Konaklama işletmelerinde üst yönetimce yapılan hilelerde hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Cevap

? Kredi temininde fazladan yapılan faiz ve masraf ödemeleri, ? Yeni ortaklardan elde edilen parasal kaynağın tam olarak işletmeye aktarılmaması, ? Kâr payından olması gerekenden fazla dağıtım yapılması, ? Amortismanların gerektiği kadar ayrılmaması, ? Pasifteki borçların gösterilmemesi, ? Kârın olduğundan az gösterilmesi, ? Vergiyi olduğundan daha az tahakkuk ettirme.

28. Soru

Konuk hizmet döngüsünü tanımlayınız?

Cevap

Konuk hizmet döngüsü, müşterilerin konaklama işletmesine varışlarından önce başlayan, işletmeye vardığı anda, müşteri işletmede konakladığı sürede ve ayrılma süreciyle devam eden süreçtir.

29. Soru

Konaklama işletmelerinde iç kontrol sisteminde esas alınan bölümler hangileridir?

Cevap

? Ön büro bölümü ? Kat hizmetleri bölümü ? Pazarlama ve satış bölümü ? Tamamlayıcı bölümler ? Muhasebe bölümü ? Güvenlik bölümü ? Teknik hizmetler bölümü ? İnsan kaynakları bölümü ? Yiyecek ve içecek bölümü.

30. Soru

Muhasebe bölümünde yapılabilecek hatalar nelerdir?

Cevap

? Standartlara ilişkin hatalar ? Teknik hatalar

31. Soru

Muhasebe bölümünde yapılabilecek standartlara ilişkin hatalar nelerdir, örneklendiriniz?

Cevap

Muhasebe bölümünde yapılabilecek standartlara ilişkin hatalar nelerdir, örneklendiriniz?

32. Soru

Muhasebe bölümünde yapılan hileler nelerdir?

Cevap

? Bilinçli hatalar ? Kayıtdışı işlemler ? İşlemden önce veya sonra kayıt ? Uydurma hesaplar ? Belge sahtekarlığı ? Bilançonun maskelenmesi

33. Soru

İnsan kaynakları bölümünde hata ve hilelere karşı hangi önlemler alınmalıdır?

Cevap

? İşletmedeki tüm personele ait; iyi hâl belgesi, muayene raporu, nüfus sureti, performans değerleme formu gibi bilgileri içeren dosyalar düzenlenmeli ve bu bilgiler güncel olmalıdır. ? Sadece genel müdür ve insan kaynakları bölümü müdüründen biri; personelin işe alınması, yerinin değiştirilmesi, ücretinin belirlenmesi ya da değişiklik yapılması ve işten çıkarılması yetkisine sahip olmalıdır. ? Personelin işletmede toplam bulunduğu süre ve hangi işler üzerinde ne kadarlık sürelerle çalıştığı ayrıntılı olarak tespit edilmeli ve belgelendirilmelidir. Bu bağlamda hazırlanan ücret bordrolarının personelin yöneticisi tarafından da doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca ilgili ayın ücret bordrolarının bir önceki ayın bordroları ile karşılaştırılmalı, farkların nedenleri araştırılıp incelenmelidir. ? Özellikle fazla mesai ücretleri üzerinde durulmalıdır. Bu ücretler incelenip yapılan mesailerin kanunlara uygunluğu kontrol edilmelidir. ? İşten ayrılan personelin ihbar ve kıdem tazminatı hesapları ve vardiya çalışma sisteminin işletme bünyesine, vardiya prosedürüne uygunluğu kontrol edilmelidir.

34. Soru

İç kontrol sistemi nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Bir işletmenin amaçlarına sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlayacak önlem, uygulama ve yöntemlere kontrol usül ve yöntemleri adı verilmektedir. işletme içindeki mevcut kontrolleri işletme dışındakilerden ayırmak için iç kontrol kavramı kullanılmaktadır. Bu bağlamda, işletme içindeki kontrol usül ve yöntemlerin oluşturduğu bütün ise iç kontrol sistemi olarak ele alınmaktadır.

35. Soru

Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu (IFAC) tarafından yapılan tanıma göre iç kontol sistemi; ne ifade etmektedir? Maddeler halinde yazınız.

Cevap

Uluslararası Muhasebe Uzmanları Federasyonu (IFAC) tarafından yapılan tanıma göre iç kontol sistemi;

 •  İşletme varlıklarının korunması,
 • Yanışlıkların ve yolsuzlukların önlenmesi ve bulunması,
 • Muhasebe verilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması,
 • Muhasebe verilerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması,
 • İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması

amaçlarına ulaşmak için işletme faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamada yardımcı olan politika ve prosedürlerdir.

36. Soru

İç kontrol sistemi, hangi kural ve yöntemlerden oluşur?

Cevap

İç kontrol sistemi, muhasebe kontrolleri ve yönetsel kontrolleri olmak üzere iki bölümde toplanabilecek kural ve yöntemlerden oluşur.

37. Soru

Muhasebe kontrollerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Muhasebe kontrolleri; varlıkların korunması, finansal kayıtların güvenilirliği ve kıymet hareketleri ile doğrudan ilgili tüm yöntem ve yordamları kapsar. Bu kontroller genel olarak yetkilendirme ve onaylama; kayıt tutma ve muhasebe raporlarının hazırlanması ile ilgili kontrol önlemlerini içerir. Bu kontroller, finansal tablolar üzerine doğrudan etki yapar.

38. Soru

Yönetsel kontrolleri kısaca açıklayınız.

Cevap

Yönetsel kontroller; organizasyon planı, faaliyetlerin verimliliği ve yönetim politikalarına bağlılıkla ilgili tüm yöntem ve yordamları kapsar. Yönetsel kontroller, finansal kayıtlarla sadece dolaylı olarak ilgilidir. Bu kontroller genel olarak istatistiki analizler, zaman ve hareket araştırmaları, başarı raporları, işgören eğitim programları ve kalite kontrolleri gibi kontrolleri kapsar.

39. Soru

İç kontrolün özellikleri nelerdir? Maddeler halinde sıralayınız.

Cevap

İç kontrolün özellikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • İç kontrolün süreç özelliği: İç kontrol, bir olay veya döngü değil, işletmedeki tüm işlem ve faaliyetlerle ilgili bir süreçtir.
 • İç kontrolün insan özelliği: İç kontrol, örgütte yer alan insanlar tarafından gerçekleştirilir; işletmedeki her düzeydeki personel, iç kontrolü etkiler ve iç kontrolden etkilenir.
 • İç kontrolün kabul (uygun) edilebilir güven verme özelliği: İç kontrolden sadece kabul edilebilir bir güven vermesi beklenebilir, kesinlik veya garanti beklenemez.
 • İç kontrolün amaçlar özelliği: İç kontrol bir veya daha fazla ayrı fakat birbirleriyle ilişkili kategorideki amaçları elde etmek için bir dişli vazifesi görür.
40. Soru

İç denetim nedir? Tanımlayınız.

Cevap

İç denetim, bir işletmenin faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak, iyileştirmek, onlara değer katmak üzere tasarlanmış, objektif ve bağımsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.

41. Soru

İç kontrol sisteminin amaçlarından biri olan muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacını kısaca açıklayınız.

Cevap

Muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak: Yönetimin işletmedeki bilgi sistemi aracılığıyla karar alması durumunda en önemli dayanağı muhasebe verileri olmaktadır. Bu bağlamda, sağlıklı kararlar alınabilmesi için muhasebe verilerinin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, iç kontrol sisteminde oluşturulan politika ve prosedürler mümkün olduğu kadar bu bilgilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamaya yönelik olmalıdır.

42. Soru

İç kontrol sisteminin özel amaçları nelerdir? Maddeler halinde sıralayınız.

Cevap

İç kontrol sisteminin özel amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Yetkilendirme
 • Gerçeklik
 • Bütünlük
 • Kayıtsal doğruluk
 • Sınıflandırma
 • Zamanlık
 • Sorumluluk
43. Soru

İç kontrol sistemi hangi unsurlardan oluşmaktadır?

Cevap

İç kontrol sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

 • Kontrol çevresi
 • Risk belirlemesi
 • Kontrol eylemleri
 • Bilgi ve iletişim sistemleri
 • İzleme
44. Soru

Kontrol çevresi, hangi faktörleri içermektedir?

Cevap

Kontrol çevresi, aşağıdaki faktörleri içermektedir:

 • Dürüstlük ve ahlaki değerler
 • Uzmanlığın değerlendirilmesi
 • Yönetim kurulu veya denetim komitesinin katılımı
 • Yönetim felsefesi ve faaliyet yaklaflımı
 • Örgütsel yapı
 • Yetki ve sorumluluk verme yöntemleri
 • İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları
45. Soru

Denetim riski nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Denetim riski ise finansal tablolara yansımış olan maddi hataların denetçi tarafından saptanamayıp yanlış görüş ortaya konması riskidir.

46. Soru

Risk belirlemesi, kaç aşamada ele alınmaktadır?

Cevap

Risk belirlemesi, üç temel aşamada ele alınmaktadır:

 • Amaçların belirlenmesi
 • Risklerin tesbiti ve analizi
 • Değişim yönetimi
47. Soru

Kontrol eylemleri nedir? Hangi alanlarda oluşturulur?

Cevap

Kontrol eylemleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek risklerin önlenmesine yardımcı olan politikaların ve yordamların uygulanmasıdır. Kontrol eylemleri dört alanda oluşturulabilir:

 • Görev ayrımları
 • Bilgi işleme
 • Fiziksel kontroller
 • Başırım kontrolleri
48. Soru

İç kontrol sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?

Cevap

İç kontrol sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken faktörler; risk, maliyet, yönetimin sorumluluğu ve sistemde mevcut sınırlamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

49. Soru

Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasında dikkate alınması gereken temel ilkeler nelerdir?

Cevap

Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasında dikkate alınması gereken temel ilkeler şunlardır:

 • Görevlerin Ayırımı ilkesi
 • Kıymet Hareketlerinin Yetkilendirilmiş Olması ilkesi
 • Uygun Bir Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeninin Varolması ilkesi
 • Varlıkların ve Muhasebe Kayıtlarının Fiziki Korunması ilkesi
 • Bağımsız Mutabakatların Yapılması ilkesi
50. Soru

Gelir ve Hizmet Merkezlerine Göre Organizasyon şeması hangi bölümlerden oluşur?

Cevap

Gelir ve Hizmet Merkezlerine Göre Organizasyon

 • Gelir Merkezleri; Odalar, Yiyecek ve içecek, telefon, kuru temizleme, kiralık dükkanları
 • Hizmet Merkezleri; Muhasebe, teknik hizmetler, personel, satış ve pazarlama, çamaşırhane

olarak bölümlere ayrılır.

51. Soru

Bir konaklama işetmesinde yer alabilecek bölümler hangileridir?

Cevap

Bir konaklama işetmesinde yer alabilecek bölümler şunlardır:

 • Ön büro bölümü
 • Kat hizmetleri bölümü
 • Pazarlama ve satış bölümü
 • Tamamlayıcı bölümler
 • Muhasebe bölümü
 • Güvenlik bölümü
 • Teknik hizmetler bölümü
 • İnsan kaynakları bölümü
 • Yiyecek ve içecek bölümü
52. Soru

Konaklama işletmelerinde pazarlama ve satış bölümünün iç kontrol açısından değerlendirilmesinde hangi konular üzerinde durulmalıdır?

Cevap

Konaklama işletmelerinde pazarlama ve satış bölümünün iç kontrol açısından değerlendirilmesinde aşağıdaki konular üzerinde durulmalıdır:

 • Pazarlama ve satış bölümünün şirket ya da acentelerle çalışması iç kontrol açısından önemlidir. Örneğin bir konaklama işletmesinin acenteyi devre dışı bırakıp doğrudan müşteriye ulaşmayı ilke edinmesi, ileriye dönük müşterilerini kaybetme riskine neden olabilir ki bu durum da iç kontrol sistemini olumsuz yönde etkileyecektir.
 • İşetmenin doluluk oranına göre yüksek ve düşük sezonlarda faaliyetlerin değişmesi de iç kontrol açısından önemlidir.
 • İşletmenin kredilendirme sırasında bir kredi komitesi bulunması ya da kredi işlemlerinin mali işler müdürlüğü tarafından yapılması iç kontrol açısından önemlidir.
53. Soru

Muhasebe bölümünde yapılan hatalar nelerdir?

Cevap

Muhasebe bölümünde yapılan hatalar iki başlık altında toplanmaktadır:

 • Standartlara ilişkin hatalar: Bu hatalar, muhasebe kuramının  yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkar. Bu tür hatalara; sabit giderlerin stok maliyetlerinin içine alınması, maliyet hesaplamada dağıtım anahtarlarının yanlış kullanılması, amortisman ayırma işlemlerinde yanlışlık yapılması, duran varlıkların satışının mal satıfşı olarak kaydedilmesi gibi örnekler verilebilir.
 • Teknik hatalar: Bu hatalar, muhasebe organizasyonunun bozukluğundan, etkin bir işbölümünün yapılamamasından, personelin yetersizliğinden ve muhasebede beşeri ve maddi unsurların koordine edilememesinden kaynaklanır. Teknik hatalar genellikle finansal karakterli işlemlerin kayıtlanması sırasında meydana gelir. Teknik hatalar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
  • Bir muhasebe kaydının unutulması ya da yanlış yapılması,
  • Yanlış bir hesaplama yapılması,
  • İspat edici bir belgenin kaybedilmesi,
  • Defterler arasında geçirme hatasının yapılması.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.