Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

30.07.2022
8
A+
A-

Dönem Sonu İşlemleri Ve Mali Tablolar

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dönem Sonu İşlemleri Ve Mali Tablolar

1. Soru

Dönem sonu işlemleri ne demektir?

Cevap

Dönem sonu işlemleri, işletmenin varlıklarının ve borçlarının miktar ve tutarlarıyla birlikte ayrıntılı ve kesin olarak belirlenmesi amacıyla yapılan işlemler dizisidir.


2. Soru

Gerek muhasebe kuramında gerekse ticari ve mali mevzuatta işletmelerin hangi sıklıkta envanter çıkarmaları öngörülmüştür?

Cevap

Gerek muhasebe kuramında gerekse ticari ve mali mevzuatta, işletmelerin en az yılda bir kez (31 Aralık’ta) envanter çıkarmaları öngörülmüştür. Konaklama işletmeleri, daha sık aralarla mali tablo çıkarabilir. Buna gereksinim duymayanlar ise yıl sonu itibariyle bilanço ve gelir tablosunu düzenlemek zorundadırlar.


3. Soru

Dönem içinde mali işlemler eksiksiz ve hatasız şekilde kayıtlara geçirilmiş olsa bile, neden dönem sonunda envanter çıkarmak gereklidir?

Cevap

Dönem içinde mali işlemler eksiksiz ve hatasız şekilde kayıtlara geçirilmiş olsa bile, hesaplar bazen fiili durumu tam yansıtmayabilir. Örneğin yabancı paranın kur değeri değişebilir, alacakların tahsilatı gecikebilir, stoklarda kayıplar olabilir, duran varlıklarda yıpranma paylarının, borçlarda dönem faizinin kaydedilmesi gerekebilir.


4. Soru

Bilançoda bilanço unsurlarının, gelir tablosunda da gelir, gider, kar ve zarar bilgilerinin tam ve doğru olarak gerçeğe uygun şekilde yer alması nasıl sağlanır?

Cevap

Dönem sonu işlemleriyle varlık ve borçların miktar ve tutarları belirlenir, gelir ve giderlerin dönem sonu ve tahakkuk işlemleri yapılır, hatalı kayıtlar düzeltilir. Böylece bilançoda, varlık, borç ve öz sermaye unsurlarının tam ve doğru olarak gösterilmesi, gelir tablosunda da gelir, gider, kar ve zarar bilgilerinin gerçeğe uygun şekilde yer alması sağlanmış olur.


5. Soru

Dönem sonu (envanter) işlemleri hangi aşamaları kapsayan bir süreçtir?

Cevap

Dönem sonu (envanter) işlemleri sayım, değerleme ve envanter kayıtlarını kapsayan bir süreçtir. Başka bir ifadeyle genel geçici mizandan başlayıp kesin mizana kadar geçen süreçte yapılan işlemlerin genel adıdır.


6. Soru

Konaklama işletmelerinde dönem sonu işlemleri nasıl gelişir ve sona erer?

Cevap

Konaklama işletmelerinde bu süreç, genel geçici mizanı takiben, muhasebe dışı envanter ve muhasebe içi envanter işlemleri, kesin mizanın hazırlanması, mali tabloların düzenlenmesi şeklinde gelişir ve hesapların kapatılmasıyla sona erer.


7. Soru

Dönem sonu işlemleri kapsamında yapılacak ilk işlem nedir?

Cevap

Dönem sonu işlemleri kapsamında yapılacak ilk işlem, dönem hesaplarının durumunu bir arada görmeyi sağlayacak olan Genel Geçici Mizan çıkarılmaktadır. Genel Geçici Mizan aynı zamanda dönem sonu işlemleri için bir kontrol çizelgesi (check-list) işlevi görür. Fiili envanter sonuçları elde edildikçe genel geçici mizan ile karşılaştırılır, böylece kayıtlarla fiili durum arasındaki farklar tespit edilir.


8. Soru

Muhasebe dışı envanter hangi işlemlerin yapıldığı süreçtir?

Cevap

Varlıklar ve borçlarla ilgili sayım, kontrol ve değerleme işlemlerinin yapıldığı süreçtir. Bu aşamada, varlık ve borçlar miktar olarak tespit edilir. Daha sonra her bir kalem için uygun değerleme ölçütleri kullanılarak değerleme yapılır. Değerleme sonuçları ile hesaplar karşılaştırılarak, söz konusu her bir kalemin gerçek değerleriyle kayıtlı değerleri arasında fark olup olmadığı belirlenir.


9. Soru

Muhasebe içi envanter işlemleri nelerdir?

Cevap

Varlıklara, borçlara, öz kaynaklara, gelir ve giderlere ilişkin hesapların işletmenin fiili durumunu göstermesini sağlamaktır. Bu amaçla, muhasebe dışı envanter sonuçlarına göre, muhasebe kayıt sürecinde gerekli düzeltme, tamamlama ve dönem ayarlama kayıtları yapılır.


10. Soru

Kesin mizan nedir?

Cevap

Envanter işlemleri tamamlandıktan sonra hesapların kesin tutar ve kalanlarının yer aldığı ve yılsonunda çıkarılan sağlama çizelgesidir.


11. Soru

Mali tablolar nedir?

Cevap

İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında ilgili taraflara bilgi sunan, muhasebe bilgi sisteminin çıktılarıdır.


12. Soru

Hesapların kapatılması nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Dönem sonunda kalan veren bilanço (aktif ve pasif) hesaplarının karşılıklı olarak kapatılmasıdır. Dönemin kapatılması ve yeni hesap dönemine ait kayıtların başlatılabilmesi için kapanış kayıtlarının yapılması gerekir.


13. Soru

Değer nedir?

Cevap

Değer, bir varlığın değişimi sırasında ortaya çıkan para cinsinden tutarı veya yükümlülüğün ifası için katlanılan bedeli ifade eder.


14. Soru

Değerleme nedir?

Cevap

Değerleme, varlıkların ve borçların kaç liralık değere sahip olduğunun belirlenmesidir.


15. Soru

Muhasebe kavram ve ilkeleri çerçevesinde değerleme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile uygulama şekli belirlenen, muhasebe kavram ve ilkeleri kapsamında değerleme; varlık ve kaynakların ilk muhasebeleştirilmesinde ve sonraki dönemlerde mali tablolarda gösterilecek, para ile ifade edilen tutarın belirlenmesi şeklinde ele alınmaktadır.


16. Soru

Temel mali tabloların içeriğini belirleyen genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında genel olarak varlık ve borçların değerlenmesi ile ilgili değerleme ölçüsü nelerdir?

Cevap

İki değerleme ölçüsü öngörülmektedir. Bunlar; maliyet bedeli ile değerleme ve maliyet bedeli ya da piyasa fiyatından düşük olanı ile değerlemedir.


17. Soru

Yeni Ticaret Kanunu’muzda değerleme ölçüleri için hangi düzenleme esas alınmıştır?

Cevap

Yeni Ticaret Kanunu’muzda değerleme ölçüleri için tamamen muhasebe ve finansal raporlama standartlarıyla getirilen düzenleme esas alınmıştır.


18. Soru

Vergi mevzuatında değerleme nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti, şeklinde tanımlanmıştır.


19. Soru

Vergi mevzuatı kapsamında varlık ve borçlar için değerleme ölçütleri nelerdir?

Cevap

Maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, rayiç bedel, vergi değeri ve emsal bedeli olmak üzere değerleme ölçütleri belirlenmiştir.


20. Soru

Türkiye Muhasebe Standartlarında değerleme yerine hangi kavram kullanılmıştır?

Cevap

Türkiye Muhasebe Standartlarında değerleme konusuna çok geniş yer verilmiş ve finansal raporlama amacına uygun olarak değerleme yerine ölçüm kavramı kullanılmıştır.


21. Soru

Ölçüm nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Finansal tablolarda yer alan unsurların bilanço ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır.


22. Soru

Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında sayılan temel ölçüm esasları nelerdir?

Cevap

Bunlar; tarihi maliyet, gerçeğe uygun değer, cari maliyet, net gerçekleşebilir değer, kullanım değeridir.


23. Soru

Tarihi maliyet nedir?

Cevap

Tarihi maliyet, varlıkların elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır.


24. Soru

Gerçeğe uygun değer nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir varlığın normal ticari koşullarda bilgili ve istekli bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcı arasında el değiştirmesi sırasında saptanan değişim değeri şeklinde tanımlanmaktadır.


25. Soru

Net gerçekleşebilir değer nedir?

Cevap

Normal akış içinde, tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ya da satışın gerçekleşmesi için gerekli tahmini satış giderleri toplamı düşülerek bulunan tutardır.


26. Soru

Cari maliyet nedir?

Cevap

Aynı varlığın veya varlıkla eşdeğer bir başka varlığın alınması için hali hazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilmesidir.


27. Soru

Kullanım değeri (bugünkü değer) nedir?

Cevap

Varlık veya nakit yaratan birimden, işletmenin normal faaliyet koşullarında, elde edilmesi beklenen net nakit girişlerinin bugünkü değeridir.


28. Soru

Varlıklarla ilgili dönem sonu envanter işlemleri sürecinde hangi varlıkların dönem sonu işlemleri açıklanmaktadır?

Cevap

Hazır değerler, alacaklar ve stoklar ile maddi duran varlıklara ilişkin dönem sonu işlemleri açıklanmaktadır.


29. Soru

Hazır değerler kapsamında Türk parası ve yabancı paraların değerlemesi nasıl yapılır?

Cevap

Kasa ve bankalardaki Türk parası nominal değer (mukayyet değer) ile değerlenir. Yabancı paranın değerlemesi ise borsa rayici ile yapılır. Bunun için Maliye Bakanlığı’nın değerleme gününde yayımlanan resmi kuru esas alınır.


30. Soru

Kasa sayım noksanlıkları ile ilgili muhasebe kaydı nasıl olmaktadır?

Cevap

Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlandırılırken, Kasa hesabı alacaklandırılmaktadır.


31. Soru

Alacaklarla ilgili değerleme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Ticari alacaklarla ilgili genel değerleme ölçütü mukayyet değer olmaktadır. İşletme yönetiminin tercihine bağlı olarak senetli alacakların tasarruf (peşin) değeri ile değerlenmesi de mümkündür.


32. Soru

İşletme senetli alacaklarını tasarruf (peşin değer) ile değerlemesi halinde hesaplanan iskonto faiziyle ilgili muhasebe kaydı nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Hesaplanan iskonto faizi; Reeskont Faiz Giderleri hesabına borç, Alacak Senetleri Reeskont hesabına alacak kaydedilir.


33. Soru

Stokların değerlemesi hangi değerleme ölçüsüyle yapılır?

Cevap

Stokların değerlemesi maliyet bedeli ile yapılır. Bunun yanında değer düşüklüğü, fire, kayıp gibi durumların da tespit edilip envanter kapsamında kayıtlara geçirilmesi gerekmektedir.


34. Soru

Malzeme stoklarında normal fire zararı ile kayıp zararı nasıl muhasebeleştirilmektedir?

Cevap

Malzeme stoklarında normal fire zararı, stok hesabından çıkarılarak, Satılan Malın Maliyeti hesabına, kayıp zararı ise stok hesabından çıkarılarak Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına borç kaydedilmektedir. Böylece normal stok zararı ile olağandışı zararlar ayrılmıştır.


35. Soru

Maddi duran varlıkların envanterinde öncelikle neler tespit edilir?

Cevap

Maddi duran varlıkların envanterinde, önce uygun olmayan kullanım ve kayıplar ile ortaya çıkan noksanlıklar tespit edilir, kayıt hataları varsa düzeltilir.


36. Soru

Dönem sonunda duran varlıklarla ilgili olarak yapılacak en önemli işlem nedir?

Cevap

Dönem sonunda yapılacak en önemli işlem amortisman paylarının muhasebeleştirilmesidir.


37. Soru

Amortisman nedir?

Cevap

Amortisman; duran varlığın maliyet bedelinin, varlığın işletmede kullanılacağı süre dikkate alınarak parça parça dönem giderine dönüştürülmesidir.


38. Soru

Amortisman süresi nasıl hesaplanır?

Cevap

Amortisman süresi, duran varlığın aktife girdiği yılda başlar ve varlığın işletme faaliyetlerine katkı sağladığı kullanım süresi olarak belirlenir. Bu süre sonunda duran varlık için belirlenmiş hurda değeri varsa, bu tutar düşüldükten sonra kalan maliyet üzerinden amortisman hesaplanır.


39. Soru

Amortisman hesaplamasında genel olarak hangi amortisman hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır?

Cevap

Genel olarak normal amortisman veya azalan kalanlar üzerinden amortisman hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır.


40. Soru

Hesaplanan amortisman paylarının muhasebeleştirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Amortisman giderleri, duran varlığın kullanıldığı bölümlere fonksiyon esasına göre dağıtılarak ilgili fonksiyon gider hesapları borçlandırılırken, maddi duran varlıkların amortismanında 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı, maddi olmayan duran varlıkların amortismanında ise 268 Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklandırılır.


41. Soru

Kıst amortisman yöntemi nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Vergi mevzuatında yapılan düzenleme ile binek otomobiller için kullanılan yöntemdir. Buna gire yalnızca binek otomobiller için, aracın aktife girdiği ilk yılda, o yıl kullanılan ay sayısına göre amortisman gideri yazılır. Sonraki yıllar normal amortisman ayrılmaya devam edilir ve ilk yıldan artan gider payı son yılın amortismanına eklenerek işlem tamamlanır.


42. Soru

Duran varlıkların amortisman süresi dolmadan elden çıkarılması durumunda muhasebe kaydı nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Duran varlıkların amortisman süresi dolmadan elden çıkarılması durumunda, ilgili duran varlık hesabı maliyet bedeli üzerinden kapatılırken, buna ait birikmiş amortisman hesabı borçlandırılarak kapatılır. Satış tutarı ile net aktif değeri (maliyet-birikmiş amortisman) arasındaki fark olağandışı kâr-zarar olarak muhasebeleştirilir.


43. Soru

Borçların değerlemesinde kullanılacak ölçüt genel olarak nedir?

Cevap

Borçların değerlemesinde kullanılacak ölçüt genel olarak mukayyet değerdir.


44. Soru

Borçlarla ilgili dönem sonunda yapılacak işler nelerdir?

Cevap

Bu kapsamda yapılacak işler; borç tutarlarının karşı (alacaklı) tarafla mutabakatı, borçların değerlemesi, dönem ayarlaması ve kayıt hatalarının düzeltilmesi şeklindedir.


45. Soru

Gelir ve giderlerin dönem sonu işlemleri özetle nasıldır?

Cevap

Gerçekleşmiş gelir ve giderlerin dönem gelirgider hesaplarına işlenmesi sağlanır, döneme ait olmayan (gelecek dönemlere ait) gelir ve giderlerin bilanço hesaplarına aktarılması sağlanır, dönem içinde kullanılan maliyet hesapları (7 grubu) dönem gider hesaplarına (6 grubu) yansıtılır, döneme ait gelir ve gider hesaplarının kalanları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır, dönem kârından varsa vergi karşılıkları ayrılarak muhasebeleştirilir ve dönem net kârı (zararı) bilançoya aktarılır.


46. Soru

Satılan hizmet maliyeti hesabı nasıl oluşturulur?

Cevap

Otel işletmesinin odalar, yiyecek-içecek ve diğer destek bölümlerinde gerçekleşen faaliyetlerle tüketilen malzeme, işçilik, bakım hizmeti, sigorta, amortisman gibi unsurlardan dönem boyunca oluşan hizmet üretim maliyeti 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında toplanır. Dönem sonunda bu hesabın kalanı 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabına aktarılarak satış hasılatına karşılık dönem giderine dönüştürülür.


47. Soru

Gerçekleşmiş (tahakkuk etmiş) gelir ve kârlar nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

181 Gelir Tahakkukları hesabı borçlandırılarak, ilgili gelir ve kârlar hesabı alacaklandırılır.


48. Soru

Gerçekleşmiş gider ve zararlar nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

381 Gider Tahakkukları hesabı alacaklandırılarak, ilgili gider ve zararlar hesabı borçlandırılır.


49. Soru

Dönem içerisinde gider hesaplarına kaydedildiği halde, dönem sonuna gelindiğinde henüz tüketilmemiş olan giderler için nasıl işlem yapılır?

Cevap

Bu durumda döneme ait olmayan giderlerin dönem giderleri hesabından çıkarılarak, bilanço hesaplarına aktarılması gerekir.


50. Soru

Dönem içerisinde gelir hesaplarına kaydedildiği halde, dönem sonuna gelindiğinde henüz karşılığı yerine getirilmemiş olan gelirler için nasıl işlem yapılır?

Cevap

Bu durumda döneme ait olmayan gelirlerin dönem gelirleri hesabından çıkarılarak, bilanço hesaplarına aktarılması gerekir.


51. Soru

Dönem sonunda tüm gelir ve gider hesapları hangi hesaba devredilerek kapatılır?

Cevap

Dönem sonunda tüm gelir ve gider hesapları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.


52. Soru

Dönem net kârı veya zararı nasıl hesaplanır?

Cevap

690 Dönem Kârı veya Zararı hesabının alacak tarafı toplamı borç tarafı toplamından büyükse aradaki fark dönem net kârı, borç tarafı toplamı alacak tarafı toplamından büyükse aradaki fark dönem net zararı olarak ortaya çıkar.


53. Soru

Konaklama işletmesinin finansal yapısı ve faaliyetleri hakkında gerek işletme içinde gerekse işletme dışında pek çok ilgili taraf neden bilgi sahibi olmak ister?

Cevap

Bunun nedeni tarafların işletmeyle ilgilenmesini gerektiren konularda; yönetici, girişimci, yatırımcı, alıcı, satıcı, denetçi, işgören, kredi veren gibi sıfatlarla sürekli karar almak durumunda olmaları ve bu kararlarını sağlam verilere dayandırma zorunluluğudur.


54. Soru

İşletmeyle ilgili tarafların bilgi gereksinimlerinin önemli bir kısmı nasıl karşılanır?

Cevap

Muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan mali tablolarla, işletmeyle ilgili tarafların bilgi gereksiniminin önemli bir kısmı karşılanır.


55. Soru

Mali tablolar nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir işletmenin varlık ve kaynak yapısı ile dönem kârı veya zararının oluşumunu gösteren faaliyet sonuçlarının standart bilgi formları şeklinde açıklanmasıdır.


56. Soru

Finansal tablolar setinde hangi tabloların yer alması öngörülmektedir?

Cevap

Bilanço (dönem sonu finansal durum tablosu), gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarını açıklayan dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar.


57. Soru

Bilanço nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların işletmeye getirildiği kaynakları temel eşitlik şeklinde gösteren mali tablodur.


58. Soru

Bilançonun bölümleri nelerdir?

Cevap

İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri gösteren varlıklar, bilançonun aktifinde, dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere iki grupta yer alır. Kaynaklar ise bilançonun pasifinde, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olarak gruplandırılmıştır.


59. Soru

Dönen varlıklar nelerdir?

Cevap

Dönen varlıklar paradan başlamak üzere en çok bir hesap döneminde paraya dönüşmesi, tüketilmesi ya da kullanılması beklenen varlıklardır.


60. Soru

Duran varlıklar nelerdir?

Cevap

İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bir yıldan uzun süreyle kullanmak amacıyla edinilen ve satış amacı taşımayan varlıklardır.


61. Soru

Gelir tablosu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İşletmenin bir hesap döneminde elde ettiği hasılat ve diğer gelirler ile katlandığı maliyet ve giderleri ve bunların sonucu olan kâr veya zararı sınıflandırılmış şekilde gösteren mali tablodur.


62. Soru

Gelir tablosunun ana grupları nelerdir?

Cevap

Gelir tablosu üç ana gruptan oluşur. Bunlar; ana faaliyet gelir ve giderleri, yan faaliyet gelir ve giderleri faaliyet dışı gelir ve giderlerdir.


63. Soru

Konaklama işletmelerinin süreklilik esasına göre faaliyette bulunmalarına karşılık, faaliyet yoğunluğu genellikle mevsimlik (sezonluk) olarak artıp azalır. Bu işletmelerde, işletme ile ilgili tarafların en önemli ilgi nedeni olan dönem kârı veya zararının belirlenebilmesi için, genellikle dar bir zaman diliminde gerçekleşen hasılat ile uzunca bir döneme yayılan çeşitli faaliyetlerin maliyeti karşılaştırılmak durumundadır. Bunun nedenini açıklayınız.

Cevap

Konaklama işletmelerinin süreklilik esasına göre faaliyette bulunmalarına karşılık, faaliyet yoğunluğu genellikle mevsimlik (sezonluk) olarak artıp azalır. Örneğin deniz turizmine hizmet sunan otellerin yaz aylarında doluluk oranları çok yüksek olurken, kışın bunlardan bazılarının kapanma noktasına geldiği görülebilir. Bu işletmelerde gelir getirici hizmetler tüm yıla yayılacak çeşitlilikte sunulmaya çalışılsa bile, insanların çalışma ve tatil programları buna pek elvermez. Diğer yandan konuk gelsin ya da gelmesin, işletme açık kaldığı sürece birtakım giderlerin yapılması kaçınılmazdır. Dolayısıyla işletme ile ilgili tarafların en önemli ilgi nedeni olan dönem kârı veya zararının belirlenebilmesi için, genellikle dar bir zaman diliminde gerçekleşen hasılat ile uzunca bir döneme yayılan çeşitli faaliyetlerin maliyeti karşılaştırılmak durumundadır.


64. Soru

Dönem içinde mali işlemler eksiksiz ve hatasız şekilde kayıtlara geçirilmiş olsa bile, hesaplar bazen fiili durumu tam yansıtmayabilir. Bu durumu örneklendiriniz.

Cevap

Örneğin yabancı paranın kur değeri değişebilir, alacakların tahsilatı gecikebilir, stoklarda kayıplar olabilir, duran varlıklarda yıpranma paylarının, borçlarda dönem faizinin kaydedilmesi gerekebilir. Kayıtların doğru bilgi vermesini sağlamak üzere, dönem sonu işlemleriyle varlık ve borçların miktar ve tutarları belirlenir, gelir ve giderlerin dönem sonu ve tahakkuk işlemleri yapılır, hatalı kayıtlar düzeltilir. Böylece bilançoda; varlık, borç ve öz sermaye unsurlarının tam ve doğru olarak gösterilmesi, gelir tablosunda da gelir, gider, kâr ve zarar bilgilerinin gerçeğe uygun şekilde yer alması sağlanmış olur.


65. Soru

Dönem sonu işlemlerini açıklayınız.

Cevap

Dönem sonu (envanter) işlemleri sayım, değerleme ve envanter kayıtlarını kapsayan bir süreçtir. Envanter sözcüğü bazen yalnızca stoklar için kullanılabilmektedir. Aslında envanter işlemleri genel geçici mizandan başlayıp kesin mizana kadar geçen süreçte yapılan işlemlerin genel adıdır. Bununla birlikte envanter işlemlerinin devamında hesapların kapatılmasına kadar yapılan tüm işlemler, dönem sonu işlemleri başlığı altında toplanabilir.


66. Soru

Muhasebe dışı envanteri açıklayınız.

Cevap

Muhasebe dışı envanter, varlıklar ve borçlarla ilgili sayım, kontrol ve değerleme işlemlerinin yapıldığı süreçtir. Bu aşamada, varlık ve borçlar için, kısaca sayım adı verilen; saymak, ölçmek, tartmak gibi işlemlerle miktar tespiti yapılır. Miktar tespitinden sonra, her bir kalem için uygun değerleme ölçütleri kullanılarak değerleme yapılır. Değerleme sonuçları ile (genel geçici mizanda özetlenen) hesaplar karşılaştırılmak suretiyle, söz konusu her bir kalemin gerçek değerleriyle kayıtlı değerleri arasında fark olup olmadığı belirlenir.


67. Soru

Mali tabloları açıklayınız.

Cevap

Muhasebe dışı envanter, varlıklar ve borçlarla ilgili sayım, kontrol ve değerleme işlemlerinin yapıldığı süreçtir. Bu aşamada, varlık ve borçlar için, kısaca sayım adı verilen; saymak, ölçmek, tartmak gibi işlemlerle miktar tespiti yapılır. Miktar tespitinden sonra, her bir kalem için uygun değerleme ölçütleri kullanılarak değerleme yapılır. Değerleme sonuçları ile (genel geçici mizanda özetlenen) hesaplar karşılaştırılmak suretiyle, söz konusu her bir kalemin gerçek değerleriyle kayıtlı değerleri arasında fark olup olmadığı belirlenir.


68. Soru

Muhasebe İlkelerinde Değerlemeyi açıklayınız.

Cevap

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile uygulama şekli belirlenen, muhasebe kavram ve ilkeleri kapsamında değerleme; varlık ve kaynakların ilk muhasebeleştirilmesinde ve sonraki dönemlerde mali tablolarda gösterilecek, para ile ifade edilen tutarın belirlenmesi şeklinde ele alınmaktadır. Amaç, işletmenin mali ve ekonomik açıdan gerçek durumunu ve faaliyetlerin doğru sonucunu göstermektir. Temel mali tabloların içeriğini belirleyen genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında genel olarak varlık ve borçların değerlemesi ile ilgili iki değerleme ölçüsü öngörülmektedir. Bunlar:

• Maliyet bedeli ile değerleme,

• Maliyet bedeli ya da piyasa fiyatından düşük olanı ile değerlemedir.


69. Soru

Muhasebe Standartlarında Değerlemede ölçüm kavramını açıklayınız.

Cevap

Ölçüm, finansal tablolarda yer alan unsurların bilanço ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda sayılan temel ölçüm esasları şöyledir; tarihî maliyet, gerçeğe uygun değer, cari maliyet, net gerçekleşebilir değer, kullanım değeri. Ayrıca standartlar kapsamında alternatif değerleme ölçüleri de öngörülmüştür.


70. Soru

Konaklama işletmelerinde stokların envanterini açıklayınız.  

Cevap

Konaklama işletmelerinin stokları, genellikle odalarda kullanılacak malzemeler ile yiyecek-içecek ve diğer etkinliklere ait malzemelerden oluşur. Konaklama işletmesinde satış amaçlı tutulan malların, “153 Ticari Mallar” hesabında izlendiği de görülmektedir. Bu bölümde stok hareketleri, “150 İlk Madde ve Malzeme” hesabı üzerinden izlenmektedir. Stokların değerlemesi maliyet bedeli ile yapılır. Bunun yanında değer düşüklüğü, fire, kayıp gibi durumların da tespit edilip envanter kapsamında kayıtlara geçirilmesi gerekmektedir.


71. Soru

Konaklama işletmelerinde duran varlıkların envanterini açıklayınız.

Cevap

Konaklama işletmelerinde duran varlık yatırımları genellikle çok büyük tutarlara ulaşır ve aktif toplamının önemli oranını (%85-90) oluşturur. Duran varlıklarla ilgili dönem giderleri, kâr – zararın belirlenmesinde etkili olur. Maddi duran varlıkların envanterinde, önce uygun olmayan kullanım ve kayıplar ile ortaya çıkan noksanlıklar tespit edilir. Kayıt hataları varsa düzeltilir. Dönem sonunda yapılacak en önemli işlem ise amortisman paylarının muhasebeleştirilmesidir.


72. Soru

Amortisman kavramını açıklayınız.

Cevap

Amortisman; duran varlığın maliyet bedelinin, varlığın işletmede kullanılacağı süre (yıl) dikkate alınarak parça parça dönem giderine dönüştürülmesidir. Amortisman süresi, duran varlığın aktife girdiği yılda başlar ve varlığın işletme faaliyetlerine katkı sağladığı kullanım süresi olarak belirlenir. Bu süre sonunda, duran varlık için belirlenmiş hurda değeri varsa, bu tutar düşüldükten sonra kalan maliyet üzerinden amortisman hesaplanır.


73. Soru

Amortisman hesaplaması farklı yönemlerle yapılabilir. Genel olarak normal amortisman veya azalan kalanlar üzerinden amortisman hesaplama yöntemleri kullanılır. Bunları açıklayınız.

Cevap

Normal amortisman yönteminde, duran varlığın ilk maliyeti tahmini kullanım süresine (amortisman süresi) eşit şekilde bölünerek her yıl aynı tutarda amortisman gider payı ayrılır. Azalan kalanlar üzerinden amortisman yönteminde ise, duran varlığın ekonomik kullanım süresi değişmemekle birlikte, amortisman oranı normal amortisman oranının iki katı olarak uygulanır.

1) Normal Amortisman: Maliyet X Normal Amortisman Oranı = Yıllık Amortisman Gider Payı Normal Amortisman Oranı = 1/ Amortisman Süresidir.

2) Azalan Kalanlar Üzerinden Amortisman: Maliyet X (Normal Amortisman Oranı X 2) = Yıllık Amortisman Gider Payı


74. Soru

Vergi mevzuatında yapılan düzenleme ile binek otomobiller için kıst amortisman (ay esasına göre amortisman) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemi açıklayınız.

Cevap

Buna göre yalnızca binek otomobiller için, aracın aktife girdiği ilk yılda, o yıl kullanılan ay sayısına göre amortisman gideri yazılır. Sonraki yıllar normal amortisman ayrılmaya devam edilir ve ilk yıldan artan gider payı son yılın amortismanına eklenerek işlem tamamlanır.


75. Soru

Gelir ve giderlerin dönem sonu işlemlerini sıralayınız.

Cevap

Gelir ve giderlerin envanteri kapsamında;

• Gerçekleşmiş (tahakkuk etmiş) gelir ve giderlerin dönem gelir – gider hesaplarına işlenmesi sa¤lanır.

• Döneme ait olmayan (gelecek dönem(ler)e ait) gelir ve giderlerin bilanço hesaplarına aktarılması sa¤lanır.

• Dönem içinde kullanılan maliyet hesapları (7 grubu), dönem gider hesaplarına (6 grubuna) yansıtılır.

• Döneme ait gelir ve gider hesaplarının kalanları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.

• Dönem kârından (varsa) vergi karşılıkları hesaplanarak muhasebeleştirilir.

• Dönem net kârı (zararı) bilançoya aktarılır.


76. Soru

Gelecek Dönem Gelir ve Giderlerin Bilanço Hesaplarına Aktarılmasını açıklayınız.

Cevap

Dönem içinde gelir ve gider hesaplarına kaydedildiği halde, dönem sonuna gelindiğinde henüz tüketilmemiş (peşin ödenmiş) gider unsurları ile henüz karşılığı yerine getirilmemiş (peşin tahsil edilmiş) gelirler tespit edilebilir. Bu durumda döneme ait olmayan tutarların dönem gelir ve gider hesaplarından çıkarılarak, bilanço hesaplarına taşınması gerekir.


77. Soru

Konaklama işletmesinin finansal yapısı ve faaliyetleri hakkında gerek işletme içinde gerekse işletme dışında pek çok ilgili taraf bilgi sahibi olmak ister. Bunun nedeni ve muhasebe bilgi sistemi ile ilgisini açıklayınız.

Cevap

Bunun nedeni tarafların işletmeyle ilgilenmesini gerektiren konularda; yönetici, girişimci, yatırımcı, alıcı, satıcı, denetçi, işgören, kredi veren gibi sıfatlarla sürekli karar almak durumunda olmaları ve bu kararlarını sağlam verilere dayandırma zorunluluğudur. Muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan mali tablolarla,
işletmeyle ilgi tarafların bilgi gereksiniminin önemli bir kısmı karşılanır.İşletmenin
mali yapısına ve faaliyet sonuçlarına ait bilgiler mali tablolar aracılığıyla açıklanır.


78. Soru

Mali tablolar kavramını açıklayınız.

Cevap

Mali tablolar bir işletmenin varlık ve kaynak yapısı ile dönem kârı veya zararının oluşumunu gösteren faaliyet sonuçlarının standart bilgi formları şeklinde
açıklanmasıdır. 1994 yılı, Türkiye’de mali tabloların tek tip düzenlenmesine zorunluluk getiren başlangıç olmakla birlikte, zaman içinde muhasebe, finansal raporlama ve denetim standartları ile ilgili gelişmeler, mali tabloların içeriğinde bazı değişiklikler de getirmiştir. Sermaye piyasasında faaliyette bulunan ve özel kanunlarıyla ek yükümlülükler getirilen işletmeler dışında, temel mali tabloları yılda bir kez düzenlemek zorunlu tutulurken, ek mali tabloları düzenlemek isteye bağlıdır.


79. Soru

Finansal tablolar setinde hangi tabloların yer alması öngörülmektedir?

Cevap

Finansal tablolar setinde aşağıdaki tabloların yer alması öngörülmektedir;
• Bilanço (dönem sonu finansal durum tablosu),
• Gelir Tablosu,
• Öz Kaynak Değişim Tablosu,
• Nakit Akış Tablosu,
• Önemli muhasebe politikalarını açıklayan dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar.


80. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Bilanço, işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların işletmeye getirildiği kaynakları temel eşitlik şeklinde gösteren mali tablodur. Bilançonun şekli ve içeriği genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (mali tablo düzenleme ilkeleri) içinde bilanço ilkeleri başlığı altında; varlıklara, yabancı kaynaklara ve öz kaynaklara ilişkin ilkeler şeklinde belirlenmiştir.


81. Soru

Bilanço gruplarını sıralayınız.

Cevap

Bilanço grupları:
• Dönen varlıklar,
• Duran varlıklar,
• Kısa vadeli yabancı kaynaklar,
• Uzun vadeli yabancı kaynaklar,
• Öz kaynaklardır.


82. Soru

Gelir tabloları gruplarını sıralayınız.

Cevap

• Brüt Satışlar,
• Satış ‹ndirimleri (-),
• Satışların Maliyeti (-),
• Faaliyet Giderleri (-),
• Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar,
• Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-),
• Finansman Giderleri (-),
• Olağandışı Gelir ve Kârlar,
• Olağandışı Gider ve Zararlar (-),
• Dönem Net Kârı (veya Zararı) dır.


1. Soru

Dönem sonu işlemleri ne demektir?

Cevap

Dönem sonu işlemleri, işletmenin varlıklarının ve borçlarının miktar ve tutarlarıyla birlikte ayrıntılı ve kesin olarak belirlenmesi amacıyla yapılan işlemler dizisidir.

2. Soru

Gerek muhasebe kuramında gerekse ticari ve mali mevzuatta işletmelerin hangi sıklıkta envanter çıkarmaları öngörülmüştür?

Cevap

Gerek muhasebe kuramında gerekse ticari ve mali mevzuatta, işletmelerin en az yılda bir kez (31 Aralık’ta) envanter çıkarmaları öngörülmüştür. Konaklama işletmeleri, daha sık aralarla mali tablo çıkarabilir. Buna gereksinim duymayanlar ise yıl sonu itibariyle bilanço ve gelir tablosunu düzenlemek zorundadırlar.

3. Soru

Dönem içinde mali işlemler eksiksiz ve hatasız şekilde kayıtlara geçirilmiş olsa bile, neden dönem sonunda envanter çıkarmak gereklidir?

Cevap

Dönem içinde mali işlemler eksiksiz ve hatasız şekilde kayıtlara geçirilmiş olsa bile, hesaplar bazen fiili durumu tam yansıtmayabilir. Örneğin yabancı paranın kur değeri değişebilir, alacakların tahsilatı gecikebilir, stoklarda kayıplar olabilir, duran varlıklarda yıpranma paylarının, borçlarda dönem faizinin kaydedilmesi gerekebilir.

4. Soru

Bilançoda bilanço unsurlarının, gelir tablosunda da gelir, gider, kar ve zarar bilgilerinin tam ve doğru olarak gerçeğe uygun şekilde yer alması nasıl sağlanır?

Cevap

Dönem sonu işlemleriyle varlık ve borçların miktar ve tutarları belirlenir, gelir ve giderlerin dönem sonu ve tahakkuk işlemleri yapılır, hatalı kayıtlar düzeltilir. Böylece bilançoda, varlık, borç ve öz sermaye unsurlarının tam ve doğru olarak gösterilmesi, gelir tablosunda da gelir, gider, kar ve zarar bilgilerinin gerçeğe uygun şekilde yer alması sağlanmış olur.

5. Soru

Dönem sonu (envanter) işlemleri hangi aşamaları kapsayan bir süreçtir?

Cevap

Dönem sonu (envanter) işlemleri sayım, değerleme ve envanter kayıtlarını kapsayan bir süreçtir. Başka bir ifadeyle genel geçici mizandan başlayıp kesin mizana kadar geçen süreçte yapılan işlemlerin genel adıdır.

6. Soru

Konaklama işletmelerinde dönem sonu işlemleri nasıl gelişir ve sona erer?

Cevap

Konaklama işletmelerinde bu süreç, genel geçici mizanı takiben, muhasebe dışı envanter ve muhasebe içi envanter işlemleri, kesin mizanın hazırlanması, mali tabloların düzenlenmesi şeklinde gelişir ve hesapların kapatılmasıyla sona erer.

7. Soru

Dönem sonu işlemleri kapsamında yapılacak ilk işlem nedir?

Cevap

Dönem sonu işlemleri kapsamında yapılacak ilk işlem, dönem hesaplarının durumunu bir arada görmeyi sağlayacak olan Genel Geçici Mizan çıkarılmaktadır. Genel Geçici Mizan aynı zamanda dönem sonu işlemleri için bir kontrol çizelgesi (check-list) işlevi görür. Fiili envanter sonuçları elde edildikçe genel geçici mizan ile karşılaştırılır, böylece kayıtlarla fiili durum arasındaki farklar tespit edilir.

8. Soru

Muhasebe dışı envanter hangi işlemlerin yapıldığı süreçtir?

Cevap

Varlıklar ve borçlarla ilgili sayım, kontrol ve değerleme işlemlerinin yapıldığı süreçtir. Bu aşamada, varlık ve borçlar miktar olarak tespit edilir. Daha sonra her bir kalem için uygun değerleme ölçütleri kullanılarak değerleme yapılır. Değerleme sonuçları ile hesaplar karşılaştırılarak, söz konusu her bir kalemin gerçek değerleriyle kayıtlı değerleri arasında fark olup olmadığı belirlenir.

9. Soru

Muhasebe içi envanter işlemleri nelerdir?

Cevap

Varlıklara, borçlara, öz kaynaklara, gelir ve giderlere ilişkin hesapların işletmenin fiili durumunu göstermesini sağlamaktır. Bu amaçla, muhasebe dışı envanter sonuçlarına göre, muhasebe kayıt sürecinde gerekli düzeltme, tamamlama ve dönem ayarlama kayıtları yapılır.

10. Soru

Kesin mizan nedir?

Cevap

Envanter işlemleri tamamlandıktan sonra hesapların kesin tutar ve kalanlarının yer aldığı ve yılsonunda çıkarılan sağlama çizelgesidir.

11. Soru

Mali tablolar nedir?

Cevap

İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında ilgili taraflara bilgi sunan, muhasebe bilgi sisteminin çıktılarıdır.

12. Soru

Hesapların kapatılması nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Dönem sonunda kalan veren bilanço (aktif ve pasif) hesaplarının karşılıklı olarak kapatılmasıdır. Dönemin kapatılması ve yeni hesap dönemine ait kayıtların başlatılabilmesi için kapanış kayıtlarının yapılması gerekir.

13. Soru

Değer nedir?

Cevap

Değer, bir varlığın değişimi sırasında ortaya çıkan para cinsinden tutarı veya yükümlülüğün ifası için katlanılan bedeli ifade eder.

14. Soru

Değerleme nedir?

Cevap

Değerleme, varlıkların ve borçların kaç liralık değere sahip olduğunun belirlenmesidir.

15. Soru

Muhasebe kavram ve ilkeleri çerçevesinde değerleme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile uygulama şekli belirlenen, muhasebe kavram ve ilkeleri kapsamında değerleme; varlık ve kaynakların ilk muhasebeleştirilmesinde ve sonraki dönemlerde mali tablolarda gösterilecek, para ile ifade edilen tutarın belirlenmesi şeklinde ele alınmaktadır.

16. Soru

Temel mali tabloların içeriğini belirleyen genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında genel olarak varlık ve borçların değerlenmesi ile ilgili değerleme ölçüsü nelerdir?

Cevap

İki değerleme ölçüsü öngörülmektedir. Bunlar; maliyet bedeli ile değerleme ve maliyet bedeli ya da piyasa fiyatından düşük olanı ile değerlemedir.

17. Soru

Yeni Ticaret Kanunu’muzda değerleme ölçüleri için hangi düzenleme esas alınmıştır?

Cevap

Yeni Ticaret Kanunu’muzda değerleme ölçüleri için tamamen muhasebe ve finansal raporlama standartlarıyla getirilen düzenleme esas alınmıştır.

18. Soru

Vergi mevzuatında değerleme nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti, şeklinde tanımlanmıştır.

19. Soru

Vergi mevzuatı kapsamında varlık ve borçlar için değerleme ölçütleri nelerdir?

Cevap

Maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, rayiç bedel, vergi değeri ve emsal bedeli olmak üzere değerleme ölçütleri belirlenmiştir.

20. Soru

Türkiye Muhasebe Standartlarında değerleme yerine hangi kavram kullanılmıştır?

Cevap

Türkiye Muhasebe Standartlarında değerleme konusuna çok geniş yer verilmiş ve finansal raporlama amacına uygun olarak değerleme yerine ölçüm kavramı kullanılmıştır.

21. Soru

Ölçüm nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Finansal tablolarda yer alan unsurların bilanço ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

22. Soru

Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında sayılan temel ölçüm esasları nelerdir?

Cevap

Bunlar; tarihi maliyet, gerçeğe uygun değer, cari maliyet, net gerçekleşebilir değer, kullanım değeridir.

23. Soru

Tarihi maliyet nedir?

Cevap

Tarihi maliyet, varlıkların elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır.

24. Soru

Gerçeğe uygun değer nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir varlığın normal ticari koşullarda bilgili ve istekli bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcı arasında el değiştirmesi sırasında saptanan değişim değeri şeklinde tanımlanmaktadır.

25. Soru

Net gerçekleşebilir değer nedir?

Cevap

Normal akış içinde, tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ya da satışın gerçekleşmesi için gerekli tahmini satış giderleri toplamı düşülerek bulunan tutardır.

26. Soru

Cari maliyet nedir?

Cevap

Aynı varlığın veya varlıkla eşdeğer bir başka varlığın alınması için hali hazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilmesidir.

27. Soru

Kullanım değeri (bugünkü değer) nedir?

Cevap

Varlık veya nakit yaratan birimden, işletmenin normal faaliyet koşullarında, elde edilmesi beklenen net nakit girişlerinin bugünkü değeridir.

28. Soru

Varlıklarla ilgili dönem sonu envanter işlemleri sürecinde hangi varlıkların dönem sonu işlemleri açıklanmaktadır?

Cevap

Hazır değerler, alacaklar ve stoklar ile maddi duran varlıklara ilişkin dönem sonu işlemleri açıklanmaktadır.

29. Soru

Hazır değerler kapsamında Türk parası ve yabancı paraların değerlemesi nasıl yapılır?

Cevap

Kasa ve bankalardaki Türk parası nominal değer (mukayyet değer) ile değerlenir. Yabancı paranın değerlemesi ise borsa rayici ile yapılır. Bunun için Maliye Bakanlığı’nın değerleme gününde yayımlanan resmi kuru esas alınır.

30. Soru

Kasa sayım noksanlıkları ile ilgili muhasebe kaydı nasıl olmaktadır?

Cevap

Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı borçlandırılırken, Kasa hesabı alacaklandırılmaktadır.

31. Soru

Alacaklarla ilgili değerleme işlemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Ticari alacaklarla ilgili genel değerleme ölçütü mukayyet değer olmaktadır. İşletme yönetiminin tercihine bağlı olarak senetli alacakların tasarruf (peşin) değeri ile değerlenmesi de mümkündür.

32. Soru

İşletme senetli alacaklarını tasarruf (peşin değer) ile değerlemesi halinde hesaplanan iskonto faiziyle ilgili muhasebe kaydı nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Hesaplanan iskonto faizi; Reeskont Faiz Giderleri hesabına borç, Alacak Senetleri Reeskont hesabına alacak kaydedilir.

33. Soru

Stokların değerlemesi hangi değerleme ölçüsüyle yapılır?

Cevap

Stokların değerlemesi maliyet bedeli ile yapılır. Bunun yanında değer düşüklüğü, fire, kayıp gibi durumların da tespit edilip envanter kapsamında kayıtlara geçirilmesi gerekmektedir.

34. Soru

Malzeme stoklarında normal fire zararı ile kayıp zararı nasıl muhasebeleştirilmektedir?

Cevap

Malzeme stoklarında normal fire zararı, stok hesabından çıkarılarak, Satılan Malın Maliyeti hesabına, kayıp zararı ise stok hesabından çıkarılarak Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına borç kaydedilmektedir. Böylece normal stok zararı ile olağandışı zararlar ayrılmıştır.

35. Soru

Maddi duran varlıkların envanterinde öncelikle neler tespit edilir?

Cevap

Maddi duran varlıkların envanterinde, önce uygun olmayan kullanım ve kayıplar ile ortaya çıkan noksanlıklar tespit edilir, kayıt hataları varsa düzeltilir.

36. Soru

Dönem sonunda duran varlıklarla ilgili olarak yapılacak en önemli işlem nedir?

Cevap

Dönem sonunda yapılacak en önemli işlem amortisman paylarının muhasebeleştirilmesidir.

37. Soru

Amortisman nedir?

Cevap

Amortisman; duran varlığın maliyet bedelinin, varlığın işletmede kullanılacağı süre dikkate alınarak parça parça dönem giderine dönüştürülmesidir.

38. Soru

Amortisman süresi nasıl hesaplanır?

Cevap

Amortisman süresi, duran varlığın aktife girdiği yılda başlar ve varlığın işletme faaliyetlerine katkı sağladığı kullanım süresi olarak belirlenir. Bu süre sonunda duran varlık için belirlenmiş hurda değeri varsa, bu tutar düşüldükten sonra kalan maliyet üzerinden amortisman hesaplanır.

39. Soru

Amortisman hesaplamasında genel olarak hangi amortisman hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır?

Cevap

Genel olarak normal amortisman veya azalan kalanlar üzerinden amortisman hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır.

40. Soru

Hesaplanan amortisman paylarının muhasebeleştirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Amortisman giderleri, duran varlığın kullanıldığı bölümlere fonksiyon esasına göre dağıtılarak ilgili fonksiyon gider hesapları borçlandırılırken, maddi duran varlıkların amortismanında 257 Birikmiş Amortismanlar hesabı, maddi olmayan duran varlıkların amortismanında ise 268 Birikmiş Amortismanlar hesabı alacaklandırılır.

41. Soru

Kıst amortisman yöntemi nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Vergi mevzuatında yapılan düzenleme ile binek otomobiller için kullanılan yöntemdir. Buna gire yalnızca binek otomobiller için, aracın aktife girdiği ilk yılda, o yıl kullanılan ay sayısına göre amortisman gideri yazılır. Sonraki yıllar normal amortisman ayrılmaya devam edilir ve ilk yıldan artan gider payı son yılın amortismanına eklenerek işlem tamamlanır.

42. Soru

Duran varlıkların amortisman süresi dolmadan elden çıkarılması durumunda muhasebe kaydı nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Duran varlıkların amortisman süresi dolmadan elden çıkarılması durumunda, ilgili duran varlık hesabı maliyet bedeli üzerinden kapatılırken, buna ait birikmiş amortisman hesabı borçlandırılarak kapatılır. Satış tutarı ile net aktif değeri (maliyet-birikmiş amortisman) arasındaki fark olağandışı kâr-zarar olarak muhasebeleştirilir.

43. Soru

Borçların değerlemesinde kullanılacak ölçüt genel olarak nedir?

Cevap

Borçların değerlemesinde kullanılacak ölçüt genel olarak mukayyet değerdir.

44. Soru

Borçlarla ilgili dönem sonunda yapılacak işler nelerdir?

Cevap

Bu kapsamda yapılacak işler; borç tutarlarının karşı (alacaklı) tarafla mutabakatı, borçların değerlemesi, dönem ayarlaması ve kayıt hatalarının düzeltilmesi şeklindedir.

45. Soru

Gelir ve giderlerin dönem sonu işlemleri özetle nasıldır?

Cevap

Gerçekleşmiş gelir ve giderlerin dönem gelirgider hesaplarına işlenmesi sağlanır, döneme ait olmayan (gelecek dönemlere ait) gelir ve giderlerin bilanço hesaplarına aktarılması sağlanır, dönem içinde kullanılan maliyet hesapları (7 grubu) dönem gider hesaplarına (6 grubu) yansıtılır, döneme ait gelir ve gider hesaplarının kalanları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır, dönem kârından varsa vergi karşılıkları ayrılarak muhasebeleştirilir ve dönem net kârı (zararı) bilançoya aktarılır.

46. Soru

Satılan hizmet maliyeti hesabı nasıl oluşturulur?

Cevap

Otel işletmesinin odalar, yiyecek-içecek ve diğer destek bölümlerinde gerçekleşen faaliyetlerle tüketilen malzeme, işçilik, bakım hizmeti, sigorta, amortisman gibi unsurlardan dönem boyunca oluşan hizmet üretim maliyeti 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında toplanır. Dönem sonunda bu hesabın kalanı 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabına aktarılarak satış hasılatına karşılık dönem giderine dönüştürülür.

47. Soru

Gerçekleşmiş (tahakkuk etmiş) gelir ve kârlar nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

181 Gelir Tahakkukları hesabı borçlandırılarak, ilgili gelir ve kârlar hesabı alacaklandırılır.

48. Soru

Gerçekleşmiş gider ve zararlar nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

381 Gider Tahakkukları hesabı alacaklandırılarak, ilgili gider ve zararlar hesabı borçlandırılır.

49. Soru

Dönem içerisinde gider hesaplarına kaydedildiği halde, dönem sonuna gelindiğinde henüz tüketilmemiş olan giderler için nasıl işlem yapılır?

Cevap

Bu durumda döneme ait olmayan giderlerin dönem giderleri hesabından çıkarılarak, bilanço hesaplarına aktarılması gerekir.

50. Soru

Dönem içerisinde gelir hesaplarına kaydedildiği halde, dönem sonuna gelindiğinde henüz karşılığı yerine getirilmemiş olan gelirler için nasıl işlem yapılır?

Cevap

Bu durumda döneme ait olmayan gelirlerin dönem gelirleri hesabından çıkarılarak, bilanço hesaplarına aktarılması gerekir.

51. Soru

Dönem sonunda tüm gelir ve gider hesapları hangi hesaba devredilerek kapatılır?

Cevap

Dönem sonunda tüm gelir ve gider hesapları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.

52. Soru

Dönem net kârı veya zararı nasıl hesaplanır?

Cevap

690 Dönem Kârı veya Zararı hesabının alacak tarafı toplamı borç tarafı toplamından büyükse aradaki fark dönem net kârı, borç tarafı toplamı alacak tarafı toplamından büyükse aradaki fark dönem net zararı olarak ortaya çıkar.

53. Soru

Konaklama işletmesinin finansal yapısı ve faaliyetleri hakkında gerek işletme içinde gerekse işletme dışında pek çok ilgili taraf neden bilgi sahibi olmak ister?

Cevap

Bunun nedeni tarafların işletmeyle ilgilenmesini gerektiren konularda; yönetici, girişimci, yatırımcı, alıcı, satıcı, denetçi, işgören, kredi veren gibi sıfatlarla sürekli karar almak durumunda olmaları ve bu kararlarını sağlam verilere dayandırma zorunluluğudur.

54. Soru

İşletmeyle ilgili tarafların bilgi gereksinimlerinin önemli bir kısmı nasıl karşılanır?

Cevap

Muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan mali tablolarla, işletmeyle ilgili tarafların bilgi gereksiniminin önemli bir kısmı karşılanır.

55. Soru

Mali tablolar nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir işletmenin varlık ve kaynak yapısı ile dönem kârı veya zararının oluşumunu gösteren faaliyet sonuçlarının standart bilgi formları şeklinde açıklanmasıdır.

56. Soru

Finansal tablolar setinde hangi tabloların yer alması öngörülmektedir?

Cevap

Bilanço (dönem sonu finansal durum tablosu), gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarını açıklayan dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar.

57. Soru

Bilanço nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İşletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların işletmeye getirildiği kaynakları temel eşitlik şeklinde gösteren mali tablodur.

58. Soru

Bilançonun bölümleri nelerdir?

Cevap

İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri gösteren varlıklar, bilançonun aktifinde, dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere iki grupta yer alır. Kaynaklar ise bilançonun pasifinde, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olarak gruplandırılmıştır.

59. Soru

Dönen varlıklar nelerdir?

Cevap

Dönen varlıklar paradan başlamak üzere en çok bir hesap döneminde paraya dönüşmesi, tüketilmesi ya da kullanılması beklenen varlıklardır.

60. Soru

Duran varlıklar nelerdir?

Cevap

İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bir yıldan uzun süreyle kullanmak amacıyla edinilen ve satış amacı taşımayan varlıklardır.

61. Soru

Gelir tablosu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İşletmenin bir hesap döneminde elde ettiği hasılat ve diğer gelirler ile katlandığı maliyet ve giderleri ve bunların sonucu olan kâr veya zararı sınıflandırılmış şekilde gösteren mali tablodur.

62. Soru

Gelir tablosunun ana grupları nelerdir?

Cevap

Gelir tablosu üç ana gruptan oluşur. Bunlar; ana faaliyet gelir ve giderleri, yan faaliyet gelir ve giderleri faaliyet dışı gelir ve giderlerdir.

63. Soru

Konaklama işletmelerinin süreklilik esasına göre faaliyette bulunmalarına karşılık, faaliyet yoğunluğu genellikle mevsimlik (sezonluk) olarak artıp azalır. Bu işletmelerde, işletme ile ilgili tarafların en önemli ilgi nedeni olan dönem kârı veya zararının belirlenebilmesi için, genellikle dar bir zaman diliminde gerçekleşen hasılat ile uzunca bir döneme yayılan çeşitli faaliyetlerin maliyeti karşılaştırılmak durumundadır. Bunun nedenini açıklayınız.

Cevap

Konaklama işletmelerinin süreklilik esasına göre faaliyette bulunmalarına karşılık, faaliyet yoğunluğu genellikle mevsimlik (sezonluk) olarak artıp azalır. Örneğin deniz turizmine hizmet sunan otellerin yaz aylarında doluluk oranları çok yüksek olurken, kışın bunlardan bazılarının kapanma noktasına geldiği görülebilir. Bu işletmelerde gelir getirici hizmetler tüm yıla yayılacak çeşitlilikte sunulmaya çalışılsa bile, insanların çalışma ve tatil programları buna pek elvermez. Diğer yandan konuk gelsin ya da gelmesin, işletme açık kaldığı sürece birtakım giderlerin yapılması kaçınılmazdır. Dolayısıyla işletme ile ilgili tarafların en önemli ilgi nedeni olan dönem kârı veya zararının belirlenebilmesi için, genellikle dar bir zaman diliminde gerçekleşen hasılat ile uzunca bir döneme yayılan çeşitli faaliyetlerin maliyeti karşılaştırılmak durumundadır.

64. Soru

Dönem içinde mali işlemler eksiksiz ve hatasız şekilde kayıtlara geçirilmiş olsa bile, hesaplar bazen fiili durumu tam yansıtmayabilir. Bu durumu örneklendiriniz.

Cevap

Örneğin yabancı paranın kur değeri değişebilir, alacakların tahsilatı gecikebilir, stoklarda kayıplar olabilir, duran varlıklarda yıpranma paylarının, borçlarda dönem faizinin kaydedilmesi gerekebilir. Kayıtların doğru bilgi vermesini sağlamak üzere, dönem sonu işlemleriyle varlık ve borçların miktar ve tutarları belirlenir, gelir ve giderlerin dönem sonu ve tahakkuk işlemleri yapılır, hatalı kayıtlar düzeltilir. Böylece bilançoda; varlık, borç ve öz sermaye unsurlarının tam ve doğru olarak gösterilmesi, gelir tablosunda da gelir, gider, kâr ve zarar bilgilerinin gerçeğe uygun şekilde yer alması sağlanmış olur.

65. Soru

Dönem sonu işlemlerini açıklayınız.

Cevap

Dönem sonu (envanter) işlemleri sayım, değerleme ve envanter kayıtlarını kapsayan bir süreçtir. Envanter sözcüğü bazen yalnızca stoklar için kullanılabilmektedir. Aslında envanter işlemleri genel geçici mizandan başlayıp kesin mizana kadar geçen süreçte yapılan işlemlerin genel adıdır. Bununla birlikte envanter işlemlerinin devamında hesapların kapatılmasına kadar yapılan tüm işlemler, dönem sonu işlemleri başlığı altında toplanabilir.

66. Soru

Muhasebe dışı envanteri açıklayınız.

Cevap

Muhasebe dışı envanter, varlıklar ve borçlarla ilgili sayım, kontrol ve değerleme işlemlerinin yapıldığı süreçtir. Bu aşamada, varlık ve borçlar için, kısaca sayım adı verilen; saymak, ölçmek, tartmak gibi işlemlerle miktar tespiti yapılır. Miktar tespitinden sonra, her bir kalem için uygun değerleme ölçütleri kullanılarak değerleme yapılır. Değerleme sonuçları ile (genel geçici mizanda özetlenen) hesaplar karşılaştırılmak suretiyle, söz konusu her bir kalemin gerçek değerleriyle kayıtlı değerleri arasında fark olup olmadığı belirlenir.

67. Soru

Mali tabloları açıklayınız.

Cevap

Muhasebe dışı envanter, varlıklar ve borçlarla ilgili sayım, kontrol ve değerleme işlemlerinin yapıldığı süreçtir. Bu aşamada, varlık ve borçlar için, kısaca sayım adı verilen; saymak, ölçmek, tartmak gibi işlemlerle miktar tespiti yapılır. Miktar tespitinden sonra, her bir kalem için uygun değerleme ölçütleri kullanılarak değerleme yapılır. Değerleme sonuçları ile (genel geçici mizanda özetlenen) hesaplar karşılaştırılmak suretiyle, söz konusu her bir kalemin gerçek değerleriyle kayıtlı değerleri arasında fark olup olmadığı belirlenir.

68. Soru

Muhasebe İlkelerinde Değerlemeyi açıklayınız.

Cevap

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile uygulama şekli belirlenen, muhasebe kavram ve ilkeleri kapsamında değerleme; varlık ve kaynakların ilk muhasebeleştirilmesinde ve sonraki dönemlerde mali tablolarda gösterilecek, para ile ifade edilen tutarın belirlenmesi şeklinde ele alınmaktadır. Amaç, işletmenin mali ve ekonomik açıdan gerçek durumunu ve faaliyetlerin doğru sonucunu göstermektir. Temel mali tabloların içeriğini belirleyen genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında genel olarak varlık ve borçların değerlemesi ile ilgili iki değerleme ölçüsü öngörülmektedir. Bunlar:

• Maliyet bedeli ile değerleme,

• Maliyet bedeli ya da piyasa fiyatından düşük olanı ile değerlemedir.

69. Soru

Muhasebe Standartlarında Değerlemede ölçüm kavramını açıklayınız.

Cevap

Ölçüm, finansal tablolarda yer alan unsurların bilanço ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda sayılan temel ölçüm esasları şöyledir; tarihî maliyet, gerçeğe uygun değer, cari maliyet, net gerçekleşebilir değer, kullanım değeri. Ayrıca standartlar kapsamında alternatif değerleme ölçüleri de öngörülmüştür.

70. Soru

Konaklama işletmelerinde stokların envanterini açıklayınız.  

Cevap

Konaklama işletmelerinin stokları, genellikle odalarda kullanılacak malzemeler ile yiyecek-içecek ve diğer etkinliklere ait malzemelerden oluşur. Konaklama işletmesinde satış amaçlı tutulan malların, “153 Ticari Mallar” hesabında izlendiği de görülmektedir. Bu bölümde stok hareketleri, “150 İlk Madde ve Malzeme” hesabı üzerinden izlenmektedir. Stokların değerlemesi maliyet bedeli ile yapılır. Bunun yanında değer düşüklüğü, fire, kayıp gibi durumların da tespit edilip envanter kapsamında kayıtlara geçirilmesi gerekmektedir.

71. Soru

Konaklama işletmelerinde duran varlıkların envanterini açıklayınız.

Cevap

Konaklama işletmelerinde duran varlık yatırımları genellikle çok büyük tutarlara ulaşır ve aktif toplamının önemli oranını (%85-90) oluşturur. Duran varlıklarla ilgili dönem giderleri, kâr – zararın belirlenmesinde etkili olur. Maddi duran varlıkların envanterinde, önce uygun olmayan kullanım ve kayıplar ile ortaya çıkan noksanlıklar tespit edilir. Kayıt hataları varsa düzeltilir. Dönem sonunda yapılacak en önemli işlem ise amortisman paylarının muhasebeleştirilmesidir.

72. Soru

Amortisman kavramını açıklayınız.

Cevap

Amortisman; duran varlığın maliyet bedelinin, varlığın işletmede kullanılacağı süre (yıl) dikkate alınarak parça parça dönem giderine dönüştürülmesidir. Amortisman süresi, duran varlığın aktife girdiği yılda başlar ve varlığın işletme faaliyetlerine katkı sağladığı kullanım süresi olarak belirlenir. Bu süre sonunda, duran varlık için belirlenmiş hurda değeri varsa, bu tutar düşüldükten sonra kalan maliyet üzerinden amortisman hesaplanır.

73. Soru

Amortisman hesaplaması farklı yönemlerle yapılabilir. Genel olarak normal amortisman veya azalan kalanlar üzerinden amortisman hesaplama yöntemleri kullanılır. Bunları açıklayınız.

Cevap

Normal amortisman yönteminde, duran varlığın ilk maliyeti tahmini kullanım süresine (amortisman süresi) eşit şekilde bölünerek her yıl aynı tutarda amortisman gider payı ayrılır. Azalan kalanlar üzerinden amortisman yönteminde ise, duran varlığın ekonomik kullanım süresi değişmemekle birlikte, amortisman oranı normal amortisman oranının iki katı olarak uygulanır.

1) Normal Amortisman: Maliyet X Normal Amortisman Oranı = Yıllık Amortisman Gider Payı Normal Amortisman Oranı = 1/ Amortisman Süresidir.

2) Azalan Kalanlar Üzerinden Amortisman: Maliyet X (Normal Amortisman Oranı X 2) = Yıllık Amortisman Gider Payı

74. Soru

Vergi mevzuatında yapılan düzenleme ile binek otomobiller için kıst amortisman (ay esasına göre amortisman) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemi açıklayınız.

Cevap

Buna göre yalnızca binek otomobiller için, aracın aktife girdiği ilk yılda, o yıl kullanılan ay sayısına göre amortisman gideri yazılır. Sonraki yıllar normal amortisman ayrılmaya devam edilir ve ilk yıldan artan gider payı son yılın amortismanına eklenerek işlem tamamlanır.

75. Soru

Gelir ve giderlerin dönem sonu işlemlerini sıralayınız.

Cevap

Gelir ve giderlerin envanteri kapsamında;

• Gerçekleşmiş (tahakkuk etmiş) gelir ve giderlerin dönem gelir – gider hesaplarına işlenmesi sa¤lanır.

• Döneme ait olmayan (gelecek dönem(ler)e ait) gelir ve giderlerin bilanço hesaplarına aktarılması sa¤lanır.

• Dönem içinde kullanılan maliyet hesapları (7 grubu), dönem gider hesaplarına (6 grubuna) yansıtılır.

• Döneme ait gelir ve gider hesaplarının kalanları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.

• Dönem kârından (varsa) vergi karşılıkları hesaplanarak muhasebeleştirilir.

• Dönem net kârı (zararı) bilançoya aktarılır.

76. Soru

Gelecek Dönem Gelir ve Giderlerin Bilanço Hesaplarına Aktarılmasını açıklayınız.

Cevap

Dönem içinde gelir ve gider hesaplarına kaydedildiği halde, dönem sonuna gelindiğinde henüz tüketilmemiş (peşin ödenmiş) gider unsurları ile henüz karşılığı yerine getirilmemiş (peşin tahsil edilmiş) gelirler tespit edilebilir. Bu durumda döneme ait olmayan tutarların dönem gelir ve gider hesaplarından çıkarılarak, bilanço hesaplarına taşınması gerekir.

77. Soru

Konaklama işletmesinin finansal yapısı ve faaliyetleri hakkında gerek işletme içinde gerekse işletme dışında pek çok ilgili taraf bilgi sahibi olmak ister. Bunun nedeni ve muhasebe bilgi sistemi ile ilgisini açıklayınız.

Cevap

Bunun nedeni tarafların işletmeyle ilgilenmesini gerektiren konularda; yönetici, girişimci, yatırımcı, alıcı, satıcı, denetçi, işgören, kredi veren gibi sıfatlarla sürekli karar almak durumunda olmaları ve bu kararlarını sağlam verilere dayandırma zorunluluğudur. Muhasebe bilgi sisteminin çıktısı olan mali tablolarla,
işletmeyle ilgi tarafların bilgi gereksiniminin önemli bir kısmı karşılanır.İşletmenin
mali yapısına ve faaliyet sonuçlarına ait bilgiler mali tablolar aracılığıyla açıklanır.

78. Soru

Mali tablolar kavramını açıklayınız.

Cevap

Mali tablolar bir işletmenin varlık ve kaynak yapısı ile dönem kârı veya zararının oluşumunu gösteren faaliyet sonuçlarının standart bilgi formları şeklinde
açıklanmasıdır. 1994 yılı, Türkiye’de mali tabloların tek tip düzenlenmesine zorunluluk getiren başlangıç olmakla birlikte, zaman içinde muhasebe, finansal raporlama ve denetim standartları ile ilgili gelişmeler, mali tabloların içeriğinde bazı değişiklikler de getirmiştir. Sermaye piyasasında faaliyette bulunan ve özel kanunlarıyla ek yükümlülükler getirilen işletmeler dışında, temel mali tabloları yılda bir kez düzenlemek zorunlu tutulurken, ek mali tabloları düzenlemek isteye bağlıdır.

79. Soru

Finansal tablolar setinde hangi tabloların yer alması öngörülmektedir?

Cevap

Finansal tablolar setinde aşağıdaki tabloların yer alması öngörülmektedir;
• Bilanço (dönem sonu finansal durum tablosu),
• Gelir Tablosu,
• Öz Kaynak Değişim Tablosu,
• Nakit Akış Tablosu,
• Önemli muhasebe politikalarını açıklayan dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar.

80. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Bilanço, işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların işletmeye getirildiği kaynakları temel eşitlik şeklinde gösteren mali tablodur. Bilançonun şekli ve içeriği genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (mali tablo düzenleme ilkeleri) içinde bilanço ilkeleri başlığı altında; varlıklara, yabancı kaynaklara ve öz kaynaklara ilişkin ilkeler şeklinde belirlenmiştir.

81. Soru

Bilanço gruplarını sıralayınız.

Cevap

Bilanço grupları:
• Dönen varlıklar,
• Duran varlıklar,
• Kısa vadeli yabancı kaynaklar,
• Uzun vadeli yabancı kaynaklar,
• Öz kaynaklardır.

82. Soru

Gelir tabloları gruplarını sıralayınız.

Cevap

• Brüt Satışlar,
• Satış ‹ndirimleri (-),
• Satışların Maliyeti (-),
• Faaliyet Giderleri (-),
• Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar,
• Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-),
• Finansman Giderleri (-),
• Olağandışı Gelir ve Kârlar,
• Olağandışı Gider ve Zararlar (-),
• Dönem Net Kârı (veya Zararı) dır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.