Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
10
A+
A-

Kamu Performans Yönetimi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kamu Performans Yönetimi

1. Soru

‘Performans’ kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Fransızca’da performance olarak kullanılan, sayılabilir ve sayılamaz nesne ve olaylar için kullanılabilen sözcüktür (Longman, 2003: 1220). Performans, bir işin başarıyla sonuçlandırılması, başarım anlamına gelmektedir. İş başarım derecesi olarak tanımlandığında ise performans, kurum amacı doğrultusunda belirlenen hedef miktarına, çok iyi veya iyi derecede ulaşılması sürecidir.


2. Soru

‘Performans yönetimi’ kavramının anlamını açıklayınız.

Cevap

Performans yönetimi, kurumun temel amaçları doğrultusunda belirlenen stratejik plan hedeflerine ulaşmak için mevcut kaynakların ekonomik, verimli ve etkili biçimde yönetilmesi sürecini ifade etmektedir.


3. Soru

Performans yönetimi sürecindeki girişimler nelerdir?

Cevap

Performans yönetimi sürecindeki girişimler: • Kuruluştaki bölüm, takım ve bireysel amaçların uyumu, • Performans değerleme sistemi, • Ödüllendirme stratejisi ve çerçevesi • Hizmet içi eğitim, • Gelişme stratejisi ve planları, • İletişim, • Yönlendirme ve yol gösterme, • Geri bildirim, • Bireysel kariyer planlama.


4. Soru

‘Kamu performans yönetimi’ kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kamu performans yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamusal kaynaklarla, kamusal mal üretimi ve kamu hizmetleri sunumu temel amacına uygun olarak, kurum ve kuruluş ölçeğinde belirlenen iş ve hizmet hedeflerine yüksek oranda ulaşmayı amaçlayan girişimlerin yönetimi olarak tanımlanmaktadır.


5. Soru

Kamu performans yönetimi neden önemlidir?

Cevap

Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda performans yönetimi oldukça önemlidir. Nitekim kamu sektöründe performans hedeflerinin tutturulmaması durumunda bütün ülkede kamu hizmetlerinin olumsuz etkilenmesi belki de günlük hayatın aksaması söz konusu olabilir


6. Soru

Kamu yönetim sistemlerindeki reform girişimlerinde alınan performans artırıcı önlemler nelerdir?

Cevap

Kamuda performans artırıcı önlemler şunlardır: • Kamusal kaynakların etkin kullanımı, • Bütçe açıklarının ve kamu kökenli borçlanmanın azaltılması, • Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması, • Kamu yönetimi üzerindeki yasama ve yürütme güçlerinin sorumluluklarının artırılması, • Karar ve uygulamalarda saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması.


7. Soru

Performans yönetimi anlayışına göre insan kaynakları yönetiminin sağlayacağı katkılar nelerdir?

Cevap

Performans yönetimi anlayışının örgütlerin insan kaynaklarına sağlayacağı katkılar aşağıdaki gibidir: • Performans planlarını tasarlar ve yönetirler, • Plan doğrultusundaki ilerlemelerini izlerler, • Sürekli iyileştirmenin işlerinin önemli bir parçası olduğunu bilirler, • Sonuçların ve yetkinliklerin birlikte önemli olduğunu bilirler • Neyin nasıl yapılacağı becerisini geliştirirler.


8. Soru

Performans yönetimi anlayışına göre Türkiye’de gerçekleştirilen reform çalışmaları nelerdir?

Cevap

Türkiye’deki reform çalışmalarında ilk alan yeni girenler için kamu personeli seçme sınavının 1999 yılında merkezileştirilmesi olmuştur. İkinci reform alanı ise mevcut kamu personeline ilişkin olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin çıkarılmasıdır. Üçüncü olarak, 2000 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla ülkedeki merkezi, özerk, KİT ve yerel yönetim birimi olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlerini yeniden yapılandırıp en uygun insan kaynağı standart kadrolarını oluşturmaları istenmiştir. Son olarak 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı Kanun ile memurların değerlendirilmesinde kullanılan sicil sistemi kaldırılmış ve yerine bireysel performansın ölçümüne dayalı performans değerlendirme sistemi getirilmiştir.


9. Soru

Kamu performans yönetiminin temel amacı nedir?

Cevap

Kamu performans yönetiminin temel amacı halka en uygun hizmeti sunmak adına sayılabilir ve süreli hedefler ile sayılabilir ölçüt ve göstergeler belirlemektir. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır.


10. Soru

Kamu performans yönetimi amaçları genel olarak nasıl gruplandırılmaktadır?

Cevap

Kamu performans yönetimi amaçları yönetsel, geliştirmeye yönelik ve araştırmaya yönelik olmak üzere üç grup altında toplanmaktadır.


11. Soru

Kamu performans yönetimi ilkeleri nelerdir?

Cevap

Kamu performans yönetimi ilkeleri ekonomiklik, verimlilik, etkililik, kalite, etkenlik (effectiveness), müşteri memnuniyeti veya kamu yararı (public profitability), stratejik yönetim ve yenileşim (performans artırıcı küçük-büyük, basit-karmaşık her türlü yeni fikir ve uygulamalar) şeklindedir.


12. Soru

Ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Ekonomiklik ilkesi en uygun hizmet alım ihalesi yapma, kariyer ve liyakata göre personeli seçme durumunu ifade etmektedir. Eğer en ekonomik kaynak ve malzeme sağlanmışsa bunların girdi olarak üretime katılması sonucu en uygun çıktı, mal ve hizmetlerin üretilmesi ise verimliliktir


13. Soru

Kamu performans yönetiminin etkililik ilkesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

En uygun kaynak ve malzemeyle hedeflenen en uygun mal ve hizmetin üretilmesi, başka bir deyişle hedef kitlenin memnun edilmesi etkililik ilkesini ifade etmektedir.


14. Soru

Şeffaflık veya saydamlık olarak da bilinen kamu performans yönetimi ilkesi hangisidir?

Cevap

Açıklık ilkesidir.


15. Soru

Açıklık ilkesinin ne gibi kısıtları bulunmaktadır?

Cevap

Açıklık ilkesinin devlet sırrı, meslek sırrı, özel hayatın gizliliği gibi bazı kısıtları bulunmaktadır.


16. Soru

Açıklık ve hesap verebilirlik ilkeleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Açıklık ilkesi, hesap verebilirliğin temelini oluşturmaktadır. Çünkü kamu yönetimi tarafından alınan karar ve eylemleri bilmeyen bir hedef kitlenin, halkın, yönetimden hesap sorması beklenemez.


17. Soru

Kanunsuz emir nedir?

Cevap

Kanunsuz emir, amirlerin emir verme ve takdir yetkisinin görev ve yapılan işle sınırlandırılmasıdır.


18. Soru

Kanunsuz emirde emri alan memurların hakları nelerdir?

Cevap

Kanunsuz emirde, emri alan memurların emirleri, görev alanına/tanımına girmesi ve sözlü emir değil yazılı emir olması hâlinde yerine getirmeleri zorunludur. Ancak, emrin konusu yasalarda suç sayılan bir konuysa, memurdan bu emirleri yazılı bile olsa yerine getirmeleri beklenemez. Eğer yerine getirirse yazılı da olsa emri veren amirle birlikte sorumlu olurlar.


19. Soru

Hesap verebilirlik ilkesinin temel esasları nelerdir?

Cevap

Hesap verebilirlik ilkesinin temel esasları aşağıdaki gibidir: • Kamu yönetiminde tutulan kayıtların doğru tutulması ve bunların doğrulanması; • Hedef kitlenin istediği bilgilerin verilmesinin kısıtlı istisnalar dışında zorunlu tutulması; • Hizmetten sorumlu kişi ya da kişilerin resmen belirlenmesi; • Sorumluların sorumluluklarını, yaptıklarının ve yapmadıklarının nedenlerini ve gerekçelerini açıklamak zorunda olmaları; • Hizmet performansına ilişkin olumsuzluklar olduğunda, gerekenin yapılması konusunda sorumluluk üstlenilmesi; • Yapıcı ve olumlu eleştirilerin dışında eleştirilerin de gelebileceğinin kabul edilmesi; • Başarılar için ödüllendirilmenin, olumsuz durumlarda cezalandırılmanın kabul edilmesi; • Hesap vermenin gerekirse görevi kaybetmeyi de içerdiğinin bilinmesi.


20. Soru

Hesap verebilirlik ilkesinin ne tür uygulamaları bulunmaktadır?

Cevap

Hesap verebilirliğin çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin halkın siyasilere seçim öncesi vaad ettiklerini yerine getirmeleri konusunda seçimlerde siyasi açıdan hesap sorması; yasaların verdiği yetkilerle örneğin, bilgi edinme hakkı yasası, tüketici haklarının korunması gibi yasalarda yer alan hak ve yöntemlerle hesap sorulması; son olarak bürokrasinin yönetici ile insan kaynağının profesyonel anlayışla hareket edip, kamu performans yönetimi anlayışıyla kamu hizmeti sunmaları konusunda halkın bireysel veya meslek örgütü kurarak ya da sendikal örgütlenerek hesap sorması veya söz konusu hedef otoritelerin hesap vermesidir.


21. Soru

Hesap verebilirlik ilkesinin yararları nelerdir?

Cevap

Hesap verebilirlik ilkesinin yararları aşağıdaki gibidir: • Hesap verebilirlikle kamu yönetiminde yetkilerin kötüye kullanılması ve yetersiz hizmet verilmesi önlenir; • Kamusal mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli girdilerin, kamu performans yönetimi anlayışına uygun kullanılmasına etki eder; • Kamu yönetimince alınan karar ve eylemlerin hukuki olmasına büyük etkisi olur; • Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen hizmetlerde, halkın istek ve beklentilerine de yanıt verecek nitelikte olmasını sağlar; • Yeni kamu yönetimi anlayışının bir parçası sayılan yönetişim türü girişimlere, örneğin sivil toplum örgütlenmelerinin oluşumuna katkı sağlar.


22. Soru

Kamu performans yönetimi türleri nelerdir?

Cevap

Kamu performans yönetimi türleri: • Kurumsal performans yönetimi • Takım performans yönetimi • Bireysel performans yönetimi şeklindedir.


23. Soru

Kurumsal performans yönetimi kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kurumsal performans yönetimi; kurumun stratejik bir planlama yaparak önceliklerini belirlemesi, bu öncelikleri üst yönetimden alt birimlere ve insan kaynağına kadar yayması ve istenen sonuçlara ulaşılması sürecini ifade etmektedir.


24. Soru

Kurumsal performans yönetiminde kullanılan ölçütler nelerdir?

Cevap

Kurumsal performans ölçütleri kalite, maliyet, zaman, işgücü, güvenilirlik ve hizmet ölçütlerini kapsamaktadır.


25. Soru

Kurumsal performans yönetiminin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Kurumsal performans yönetimi sürecinde kuruluşun misyonu ve vizyonu oluşturulmalıdır. Geleceğe ilişkin bir strateji geliştirilmelidir. Performans gelişimi ile ilgili girişimler tasarlanmalı, geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Hedeflenen yöne gidilip gidilmediğini, nasıl gidileceğini gösterecek bir ölçüm ve değerlendirme sistemi tasarlanmalı, geliştirilip uygulanmalıdır. Performans düzeyini sürekli geliştirmeyi sağlayacak ödüllendirme ve özendirme sistemleri kurulmalıdır.


26. Soru

Kurumsal performans yönetimi ile bireysel performans yönetimi arasında nasıl bir farklılık vardır?

Cevap

Kurumsal performans yönetimi yalnızca insan kaynakları değil mali kaynaklar ile diğer üretim girdisi kaynaklarının yönetimini kapsamaktadır. Bu anlamda bireysel performans yönetiminden farklılaşmaktadır.


27. Soru

Takım performans yönetimini açıklayınız

Cevap

Takım performans yönetimi; takımın kendisini oluşturan bireylerden farklı olarak etkileşimle ortaya çıkan sinerjik performansıdır. Başka bir deyişle takımın sonuç performansının, takım üyelerinin belli bir amaç için işbirliği ve özellikle etkileşimde bulunmaları sonucu, üyelerin ayrı ayrı bireysel performansları toplamından daha fazla çıkabilmesidir.


28. Soru

Sinerjik performans kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Sinerjik performans, takımın sonuç performansının, takım üyelerinin belli bir amaç için işbirliği ve özellikle etkileşimde bulunmaları sonucu, üyelerin ayrı ayrı bireysel performansları toplamından daha fazla çıkabilmesidir.


29. Soru

Takım performansının belirlenmesindeki temel ölçütler nelerdir?

Cevap

Takım performansının belirlenmesindeki temel ölçütler şu şekilde belirlenmiştir: • Takım kurulmasını gerektiren proje hedeflerin öngördüğü performansın varlığı; • Söz konusu projenin öngörülen sürede bitirilip bitirilmediği; • Projenin baştan belirlenmiş olan bütçe ile tamamlanıp tamamlanmadığı.


30. Soru

Takım performansını olumlu yönde etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Takım performansını olumlu yönde etkileyen faktörler şunlardır: • Takımın, üyelerce güven verici, ilginç ve çekici görülmesi; • Deneyimli ve uzman insan kaynakları ile bütünleşme isteği; • Takımın başında, hataları azaltan ve performansı artıran, üyelerin mümkün olduğunca çabuk ve verimli biçimde takım çalışmasını öğreneceği uygun bir teknik yönetici ve önderin olması (Haris, 2002: 73); • Takım halinde başarılı olunabileceği özendiriciliği ve çabası; • Takım üyeliğinin mesleki gelişmeye katkısının olacağının düşünülmesi; • Takım içi iletişim, etkileşim, eş güdüm; • Manevi ve donatım olarak kurumsal destek verilmesi.


31. Soru

Takım performansını olumsuz yönde etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Takım performansını olumsuz yönde etkileyen faktörler şunlardır: • Takım›ın kurulmasını gerektiren proje hedeflerinin açık ve net belirlenmemiş olması; • Takım üyelerinin, nitelik ve karakterlerinin, takım olarak çalışmaya uygun olmaması; • Takım içinde üyelerin çatışmaları ve iletişim sorunlarının olması; • Takım yöneticisinin önderlik yerine, rolleri yanlış dağıtmasıyla, yetki-görev çatışması; • Üyelerin takım içindeki görevsel sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemeleri; • Takım dışındaki üst yönetimin ilgisiz kalması, destek vermemesi veya diğer birimlerin takım başarısına engel tutum takınmalarıdır.


32. Soru

Bireysel performans yönetimini açıklayınız

Cevap

Bireysel performans yönetimi; kurumun çalışma şartları, yapılan iş ve kullanılan iş teknolojisi gibi sabit değişkenlerden çok, yönetici ve çalışan etkileşiminin performansa olumlu katkısını sağlama sürecidir.


33. Soru

Bireysel performans yönetimi ile kurum kültürü arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Bireysel performans yönetimi süreci kurum kültürü ve ayrıca kurum kültürünün etkisi altında ortaya çıkan kurum ikliminden büyük ölçüde etkilenmektedir. Zira kurumsal bağlılık, iş doyumu, iş ilgisi, rol belirsizliği ve rol çatışması ile performans arasında bir etkileşim söz konusudur.


34. Soru

Kurum kültürü kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kurum kültürü, kurumun kurulduğu tarihten bu güne oluşan tüm değerler, gelenekler ve davranış kalıplarıdır.


35. Soru

Kurum iklimi kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kurum iklimi, bu kültürün belli bir zaman dilimindeki hâlidir.


36. Soru

Kurum vatandaşlığı kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kurum vatandaşlığı kurum insan kaynaklarının kurumlarını dışarıda savunmaları ile içeride kurumsal amaç ve kurallara sahip çıkmaları demektir.


37. Soru

Bireysel performansın yüksek olduğunu veya yükselmekte olduğunu gösteren performans göstergeleri nelerdir?

Cevap

Bireysel performansın yüksek olduğunu veya yükselmekte olduğunu gösteren performans göstergeleri şu şekilde sıralanabilir: • Personelin görev tanımındaki işleri düzenli olarak yerine getirmesi; • Görev tanımına uygun ama değişen durumlar nedeniyle verilen yeni işlerin, zamanında ve eksiksiz yapılması; • İşlerin, belirlenen yöntem ve iş akımına uygun yapılması; • İşlerin yerine getirilmesinde, teknolojinin verimli kullanılması; • İşleri yaparken tüketilen malzemenin, israf edilmemesi; • Personel arasında çatışma yerine, kendi işlerini daha iyi ve çok yapmak adına rekabet olması; • Personelin yönetsel karar ve uyarılara uygun davranması; • Personelin kurumsal disiplini sağlayan kurallara uyması; • Hizmet edilen hedef kitlenin, üretilen mal ve hizmetlerden sayısal olarak, kalite olarak ve çeşitlilik olarak memnun olması; • Şikayetçi olmaması ve destekleyici önerilerde bulunması.


38. Soru

Bireysel performansı düşüş sürecine sokan etmenler nelerdir?

Cevap

Bireysel performansı düşüş sürecine sokan etmenler çalışma ortamının yetersizliği, görev tanımlarının yetersizliği, eğitim hizmetlerinde yetersizlik, sosyal güvenlikten yoksunluk, yükselme ve ödül vermede yetersizlik, yönetimin liderlik dışı davranışları olarak ifade edilmektedir.


39. Soru

Performans düşüşü konusunda yönetime ipucu niteliğinde olan göstergeler hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Görev alanına giren işlerin veya yönetsel iş emirlerinin yerine getirilmesinde gecikilmesi ve performans başlangıcı sayılabilecek girişimlerin azalması; görev tanımı gereği yapılması gereken işler ile yeni veya zor görevlerin yerine getirilmekten kaçınılması; kurumun yapı ve işleyişine ilişkin şikayetlerin artması söz konusu göstergelere örnek olarak verilebilir.


40. Soru

Yöneticinin en temel performans sorumluluğu nedir?

Cevap

Yöneticinin performans sorumluluğu, kurum insan kaynakları arasında birbirlerini cesaretlendirme ve bilgilendirme yoluyla bulundukları kurumsal konumdan daha iyi bir konuma gelmelerine rehberlik etmektir.


41. Soru

Performans yönetimi sürecinde danışan nasıl bir rol oynamalıdır?

Cevap

Danışanın öncelikle iletişimi sürdürmesi, rehberini örnek alması, görüş ve önerilerini dikkate alması, koçun bilgi ve birikimine saygılı olması gerekmektedir.


42. Soru

Bir danışanın koç/liderden beklentisi nedir?

Cevap

Danışanın koçluk yapacak kişiden beklentisi, iyi bir iletişim kurması, empatik davranması, sorun çözme ve karar alma sürecinde cesaret vermesi, kariyerini planlaması özendirmesi, suçlayıcı, küçümseyici, disiplin cezalarıyla korkutucu olmaması, tek yönlü iletişim kurmaması, kayıtsız davranmaması, açık ve dürüst olması, geri bildirimi görmesi şeklindedir.


43. Soru

Performans koçluğu sürecinde personelin performans olgunlaşması nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Personelin performans olgunlaşması aşağıda sunulan yedi adımda gerçekleşmektedir: • Performans aktif hale gelmeli, • İşine ilgisi artırılmalı, • İşine çok yönlü bakması sağlanmalı, • Bilgi ve yeteneklerini kullanması sağlanmalı, • Kendine güveni artırılmalı, • Bağımsız düşünmesi sağlanmalı, • Yenilikçi ve katılımcı olması desteklenmelidir.


44. Soru

Personelin performans sorumluluğu kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Personelin performans sorumluluğu, onun temel görevi olan kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda çalışma ve kendisine verilen görevleri yapma sorumluluğudur.


45. Soru

Bir personelin sadık personel olarak nitelendirilebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Cevap

Sadık personel, çalıştığı sürece kurum yararına düşünen ve kurum başarısı için çaba sarf eden personel olarak tanımlanabilir. Ayrıca sürdürülebilir performans yönetiminde, kurum kaynaklarını israf etmeyip ekonomik davranan, verimli ve etkili çalışan personeldir.


46. Soru

Sadık personelin, amirlerinin kendisi hakkındaki görüş ve düşüncelerini olumsuz etkileyen söylemler nelerdir?

Cevap

Sadık personelin, amirlerinin verdiği emir ve talimatlara karşı asla söylememesi gerekenler şunlardır: • Bu benim işim değil • Bu benim sorumluluğum değil • Bu benim hatam değil • Sadece iki elim var • Ben bu işe fazlayım


47. Soru

Performans danışmanı mentorun performans yönetimi sürecindeki rolü nedir?

Cevap

Mentorun, yani daha deneyimli ve daha bilgili olan personelin, iş ortamında iletişimi geliştirmesi ve karşılıklı güven duygusunu güçlendirmesi sonucu performansı artırması açısından yararlı bir akıl hocalığı rolü bulunmaktadır.


48. Soru

Kamu performans yönetimi sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Kamu performans yönetim süreci i) araştırmaplanlama aşaması, ii) uygulama aşaması, iii) izlemedeğerlendirme aşaması ve iv) geliştirme aşaması olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.


49. Soru

Araştırma-planlama süreci nasıl tasarlanmalıdır?

Cevap

Performans planlaması kuruluş amaçlarından başlayıp yönetim stratejisi ile devam eden ve bireysel amaçlarla son bulan amaçlar sıra düzenine uygun olarak tasarlanmalıdır.


50. Soru

Araştırma-planlama aşamasında gerçekleştirilen temel faaliyetler nelerdir?

Cevap

Performans planlama aşamasında, önceden belirlenmiş olan kuruluş amaçları doğrultusunda, kuruluş dışı ve kuruluş içi etkenler göz önünde bulundurularak, kuruluşa ilişkin ikincil amaçlar belirlenir. Gelecekteki belli bir zaman dilimi için yönetsel stratejiler geliştirilir.


51. Soru

Performans uygulama aşamasında gerçekleştirilen temel faaliyetler nelerdir?

Cevap

Bu aşamada planlamaya ilişkin hedef ve ölçütlere göre üretim kaynakları harekete geçirilmektedir.


52. Soru

İzleme-değerlendirme aşamasında gerçekleştirilen temel faaliyetler nelerdir?

Cevap

İzleme-değerlendirme aşaması girdi ve kaynakların performans anlayış ve ilkelerine göre kullanılıp kullanılmadığının belirlendiği aşamadır. Yani bu aşamada, planlaması yapılan ve uygulanan performans değer ve ölçütlerine göre iş ve görevlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılır


53. Soru

Performans değerlendirme aşamasında hangi açılardan denetim yapılmalıdır?

Cevap

Performans değerlendirme aşamasında şu üç açıdan denetim yapılmalıdır: • Performans sonuçlarının olumsuz çıkmasını önleyici denetim, • Olumlu performans sonuçlarına ulaşmayı özendiren denetim, • Olumsuz performans sonuçlarını düzeltici, rehber denetim.


54. Soru

Geliştirme aşamasında ulaşılması hedeflenen temel amaç nedir?

Cevap

Geliştirme aşamasında performans denetim sonuçlarının yorumlanarak bir sonraki dönem için daha iyiye ulaştırılması amaçlanmaktadır.


55. Soru

Geliştirme aşamasında gerçekleştirilen temel faaliyetler nelerdir?

Cevap

Değerlendirme aşaması ham çıktılarının veri haline dönüştürülmesi yani işlenmesinin ardından sonuçlar çeşitli açılardan yorumlanmakta ve öneriler hazırlanmaktadır.


56. Soru

Kamu performans yönetiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi durumunda yönetime ne tür faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Kamu performans yönetiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi durumunda sağlayacağı faydalar şu şekildedir: • Bireysel performansı geliştirir; • Bireylerin gizil güç performansını ortaya çıkarır; • Gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını planlar; • Kuruluş amaçlarını gerçekleştirir; • Kuruluştaki manevi gücü artırır; • İç ve dış müşteri tatmini sağlar; • Performans – ücret dengesini sağlar; • Rekabet üstünlüğü yaratır; • Gözlem kalitesini artırır.


57. Soru

Kamu performans yönetiminde ne gibi güçlük ve sorunlar ile karşılaşılmaktadır?

Cevap

Kamu performans yönetiminde karşılaşılan bazı güçlük ve sorunlar ise şu şekildedir: • Kamu yönetimi kültürüne henüz girmemiş ya da yeterinde anlaşılamamış olması, • Kamu performans yönetimine ilişkin ilkeler, ölçütler ve uygulama aşamalarına ilişkin mevzuat düzenlemesinin yapılmaması, • Kamu kurum ve kuruluşları alıştıkları geleneksel yapıdan uzaklaşmak istememeleri nedeniyle kurumsal, takımsal ve bireysel performans değerlendirmelerini benimsememeleri, • Kamu performans yönetiminin yalnızca performans değerlendirme anlayışı getireceği yanılgısı.


58. Soru

Performans yönetimi için yönetimin temel görevleri nelerdir?

Cevap

Performans yönetimi için yönetimin aşağıdaki üç temel görevi yerine getirmesi gerekmektedir: • Kuruluşun ortak amacını ve görevini, kuruluşu oluşturan en alt sistemlere kadar bu sistemlerin özel amaçlarını da içerecek biçimde tüm örgüte benimsetmek; • Kuruluş birimleri ve insan kaynakları arasında yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru, karşılıklı bilgi akışını süratli ve etkin bir biçimde sağlayacak bir iletişim sistemi oluşturmak; • Kuruluş birimlerinin ve çalışanlarının performansını sürekli geliştirmek için gerekli önlemleri almak. Bu amaçla kuruluşun tamamı ya da gerekli görülen birimlerini içine alan ve özellikle çalışanlar için bir bireysel performans ölçme ve denetim sistemi oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.


59. Soru

İnsanilik ilkesinin performans yönetimi sürecindeki rol ve önemini açıklayınız.

Cevap

Performans yönetiminde bireylerin kurum içindeki mutluluğu ve memnuniyet esastır. Bu nedenle insanilik ilkesiyle hedeflerin ve ölçütlerin ölçülebilir nitelikte olması sonucu, insan kaynaklarının nesnel değerlendirmeye tabi tutulması ile bu hedef ve ölçütlerin makul ölçülerde ulaşılabilir olması gerekmektedir.


60. Soru

Kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen ya da girişilen reform çalışmalarının temelinde ne yatmaktadır?

Cevap

Kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen ya da girişilen reform çalışmaları, hiç kuşkusuz son yirmi yıl içinde etkisini en çok hissettiğimiz gelişmelerden biri olmakta ve temelinde ekonomik sorunların yattığı gözlenmektedir. Çünkü, kısaca sermayenin, mal ve hizmetlerin, fikirlerin, bilgilerin ve insan kaynaklarının işletme ve üretim anlamında ulusal sınırları aşması anlamına gelen küreselleşme olgusu,  birçok ulusal ekonomiye olan olumsuz etkilerine bakıldığında, olumsuz etkilenmemek için getirdiği değişikliklere göre uyum sağlama veya yeniden yapılanma gerektiğini ortaya çıkarmıştır


61. Soru

Performans nedir?

Cevap

Sözlük anlamı açısından olumlu bir sonuca karşılık gelen performans, sayılabilir amaçlara ulaşma derecesi ve çıktı miktarıdır. Performans, önceden belirlenen bir amaca ulaşılan seviyedir. Sarfedilen zihinsel ve maddi çaba sonucu elde edilen çıktı değerlerdir.


62. Soru

Performans yönetimi nedir?

Cevap

Performans yönetimi son yıllarda giderek daha çok ele alınan bir kavram olup yönetimin planlama ve denetim faaliyetlerinin daha geniş bir çerçevede ve performans kavramındaki gelişmeler ışığında uygulanmasına yönelik çağdaş bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın içeriğine göre performans yönetimi, kurumun temel amaçları doğrultusunda belirlenen stratejik plan hedeflerine ulaşmak için mevcut kaynakların ekonomik, verimli ve etkili biçimde yönetilmesi sürecidir.


63. Soru

Performans yönetimi nasıl bir yaklaşımdır? 

Cevap

Performans yönetimi, temel olarak kuruluşun insan kaynaklarının bireysel ve takım halindeki kapasitelerinin geliştirilmesi ve performanslarının artırılması sonucunda örgütsel başarıya ulaşmayı sağlayıcı yönde, stratejik ve bütünleştirilmiş bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır.


64. Soru

Kamu Performans Yönetimi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kamu Performans Yönetimini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamusal kaynaklarla, kamusal mal üretimi ve kamu hizmetleri sunumu temel amacına uygun olarak, kurum ve kuruluş ölçeğinde belirlenen iş ve hizmet hedeflerine yüksek oranda ulaşmayı amaçlayan girişimlerin yönetimi olarak tanımlanabilir.


65. Soru

Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda performans yönetimi neden çok önemlidir?

Cevap

Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda performans yönetimi çok önemlidir. Hatta, kamu sektöründe performans, diğer sektörlere göre göreceli olarak daha önemlidir. Çünkü, özel sektörde performans hede erinin tutturulamaması sadece o firmanın karını olumsuz etkilerken; kamu sektöründeki benzer bir durumda bütün ülkede kamu hizmetlerinin olumsuz etkilenmesi, belki de günlük hayatın aksaması söz konusudur.


66. Soru

Kamu hizmetlerinde performans yönetimi açısından hangi sorulara yanıt aramamız gerekir?

Cevap

Kamu hizmetlerinde kamu yararı için fayda maliyet analizleri yapmak veya doğrudan verimlilik ölçümüne gitmek, ne kadar radikal bir politik tercihi gerektirse de performans yönetimi anlayışı açısından baktığımızda aşağıdaki sorulara yanıt aramamız gerekmektedir: 

• Kamu kuruluşu amacına yönelik olarak işini yapıyor mu?
• Kamu kuruluşu istenmeyen etki yaratıyor mu?
• Kamu kuruluşu halka karşı kendini sorumlu hissediyor mu?
• Kamu kuruluşu yetkili olduğu alan dışına çıkıyor mu?
• Kamu kuruluşu herkese mi yoksa belli gruplara mı hizmet ediyor?
• Kamu kuruluşları verimli çalışıyor mu?


67. Soru

Kamu yöneticisi performans yönetimi açısından hangi konularda istekli olmalıdır?

Cevap

Bir kamu yöneticisi veya siyasal karar verici ise kuruluşun performansını geliştirmek için ya da performans yönetimi için en azından şu sekiz farklı noktada istekli olmalıdır:

• Örgütünü devamlı geliştirmeli veya gelişme stratejileri izlemelidir;
• Örgütün kaynaklarını yeniden gözden geçirmelidir;
• Örgüt için gereken ya da gerektiği tahmin edilen yeni kaynakların arayışına gitmelidir;
• Performansı artırıcı ölçülebilir hede er koymalıdır;
• İş yükünün çok fazla veya çok az olmamasına dikkat etmelidir;
• Performans hede erine ilişkin sonuçları sürekli ölçmelidir;
• Performans yönetimi için örgüt kapasitesini bilinçli biçimde artırmalıdır;

• Performans yönetimi için insan kaynakları yönetimi anlayışına önem vermelidir.


68. Soru

İngiltere’de “Yukarıdan Aşağı Kamu Performans Yönetim Modeli”nde; Dünya ölçeğinde bir kamu hizmeti, mükemmellik ve adil yönetimi amaçlamaktadır. Modelin aşamaları nelerdir? 

Cevap

“Yukarıdan Aşağı Kamu Performans Yönetim Modeli” getirilmiştir. Model, Dünya ölçeğinde bir kamu hizmeti, mükemmellik ve adil yönetimi amaçlamakta ve şu aşamaları içermektedir:

 • Sonuç odaklılık ve iddialı sonuç hedeflerin belirlenmesi,
 • Ölçütlerin ve buna uygun göstergelerin belirlenmesi,

 • Çok boyutlu performans değerlendirmesi,

 • Doğrudan müdahalede bulunulması,

 • Piyasa teşviklerinin oluşturulması,

 • Hizmetleri, halkın biçimlendirmesi,

 • Yeterlilik ve kapasite gelişiminin sağlanması.


69. Soru

Kamuda performans artırıcı önlemler nelerdir?

Cevap

Günümüzde ülke yönetimleri gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak, kamu yönetim sistemlerindeki reform girişimlerinde aşağıdaki performans artırıcı önlemleri alma ve geliştirme yoluna gitmişlerdir. Böylece, performans yönetim sistemini kurabilen kamu kurum ve kuruluşları, etkili, verimli, bilgi üreten ve yayan, sorunlara çözüm getirebilen, katılımcı, saydam ve hesap verebilir, kurumsallaşabilen yönetimler olabilmişlerdir. Kamuda söz konusu performans artırıcı önlemler şunlardır:

• Kamusal kaynakların etkin kullanımı,
• Bütçe açıklarının ve kamu kökenli borçlanmanın azaltılması,
• Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması,
• Kamu yönetimi üzerindeki yasama ve yürütme güçlerinin sorumluluklarının artırılması,
• Karar ve uygulamalarda saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması.


70. Soru

Kamu Performans Yönetiminin amacı nedir?

Cevap

Kamu Performans Yönetiminin amacı, aslında kamu yönetimi temel amacıyla örtüşmektedir. Hedef kitle olan halka en uygun hizmeti sunmak, kamusal mal ve hizmet sunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kurulma amacıdır. Bu temel amaca ulaşmak için sayılabilir ve süreli hede er ile sayılabilir ölçüt ve göstergeler belirlemek ise Kamu Performans Yönetiminin amacıdır. Diğer bir deyişle Kamu Performans Yönetiminin amacı, etkin bir kamu yönetimi için en somut yönetim anlayışı ve uygulamasıdır.


71. Soru

Kamu Performans Yönetiminin kapsamı hangi kamu hizmetlerinden oluşmaktadır?

Cevap

Kamu Performans Yönetiminin kapsamı, seçeneksiz ve karşılıksız kamu yararına yapılması gereken ve devleti devlet yapan asli kamu hizmetleri “adalet, iç işleri, dış işleri, savunma, iç güvenlik ve maliye” ile modern devlet hizmetleri içinde sayılan ve sosyal devlet hizmetleri olarak bilinen karşılıksız yardım ve çevre sorunlarına yönelik hizmetlerin dışında kalan diğer kamu hizmetlerinin yönetiminden oluşmaktadır.


72. Soru

Kamu Performans Yönetiminin ilke ve özelliklerinin, hangi açılardan ele alınması gerekmektedir?

Cevap

Kamu Performans Yönetiminin ilke ve özelliklerinin, aslında iki açıdan ele alınması gerekmektedir. Bunların birincisi, performans yönetimi dendiğinde akla gelen ya da bilimsel olarak ileri sürülen ilke ve özelliklerin, kamu yönetimi için de geçerli olması gerektiği; ikinci olarak da kamu yönetimi dediğimiz kamu kurum ve kuruluşların yasal, yönetsel ve uygulama açısından var olan yapı ile geleneksel anlayış ve işleyişin demokrasi sürecinin etkinliği adına değişmesi gerektiğidir.


73. Soru

Ekonomiklik ilkesi nedir?

Cevap

Ekonomiklik (Economic) İlkesi: Performansı sağlayan kavramların başında ekonomiklik gelmektedir. Tutumluluk olarak da kullanılan bu kavram, kamusal kaynakları israf etmemek anlamına gelmektedir. Aslında, kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde en az girdinin kullanımı olan ekonomiklik, kamu yönetiminde en uygun kaynak ve malzemenin, en uygun biçimde seçilmesi ve tüketilmesidir. Kamu Performans Yönetiminde aranan pek çok özellikten söz etmek mümkün iken varlığını ve önemini kaybetmeyen başlıca özellik, ekonomiklik olmuştur. Çünkü, henüz üretime geçmeden önceki aşamada ele alınan bu ilke ve özellik gereği, bütçe, araç-gereç ve teknoloji, ham madde ve toprak ile emekten oluşan temel üretim kaynaklarının yanı sıra, kullanılan ve tüketilen kamusal kaynaklarının doğru seçimi gerekir.


74. Soru

Verimlilik nedir?

Cevap

Verimlilik (Productivity) İlkesi: Eğer en ekonomik kaynak ve malzeme sağlanmışsa bunların girdi olarak üretime katılması sonucu en uygun çıktı mal ve hizmetlerin üretilmesi, verimliliktir. Aslında, söz konusu girdilere göre daha çok çıktı beklentisi verimlilik olmakla birlikte, kamu yönetiminde bu sürece “en doğru üretim” demek gerekir. Yönetim Bilimi’nin temelini atan F.W.Taylor’un başlattığı üretkenlik ölçümleri, günümüz kurumlarında kendini performansın en önemli özelliklerden biri olan verimlilik olarak göstermiştir. Mal ve hizmetlere olan talep artarken, kaynakların kıt olmasının anlaşılması, kamu veya özel bütün kurumlarda üretim girdilerinden yararlanma düzeyinin, diğer bir deyişle verimliliğin yüksek olmasını gerektirmiştir.


75. Soru

Etkililik nedir?

Cevap

Etkililik (Efficiency) İlkesi: Performansın kamu yönetimi ve kamu hizmeti bakımından en çok öne çıkan kavramı ise, etkililiktir. Aslında en uygun kaynak ve malzemeyle hedeflenen en uygun mal ve hizmetin üretilmesi anlamına gelen etkililik kavramı; kamu yönetiminde kısaca hedef kitlenin memnun edilmesidir. Bu nedenle etkililik, en akıllı yönetimdir; hizmet edilen kitleye en çok yansıyan performanstır. Halkın, bireysel ve kurumsal performansı görebildiği özelliktir. Başlangıçta kapitalist anlayışa uygun olarak özel sektör için geçerli olan kar-maliyet etkileşimine eklenen ekonomiklik ve verimlilik; kamu sektörü için de geçerli olmuş ve sadece kamu yararı anlayışına göre mal ve hizmet üreten kamu yönetimi anlayışına da ekonomiklik ve verimlik kavramları girmiştir. Ancak her iki sektörün de hedef kitlesindeki bilinçlenme sonucu performansı belirleyenin sadece ekonomiklik ve verimlilik olmadığı, bunları içeren bir üretim süreci sonrasında özel sektör için müşteri memnuniyetinin, kamu sektörü için de kamusal beklentilerin karşılanması gerektiği, diğer bir deyişle etkili ve etkin olmak gerektiği ortaya çıkmıştır.


76. Soru

Açıklık ilkesi nedir?

Cevap

Açıklık ilkesi, kamu yönetimi anlayışına has bir Kamu Performans ilkesidir. Bu ilkeye göre, bazı kısıtlar dışında hiçbir kamusal karar ve eylem, yetkililer dışındakilere kapalı kalamaz. Açıklığa uyumlu bir yönetim anlayışına sahip olmak, kamudaki performansın yine kamunun istek ve şikayetlerini dikkate alarak performansın yönetilmesini sağlar. Bunun başarılması hâlinde ise, kamu kurum ve kuruluşlarını daha etken kılar.


77. Soru

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yönetilmesi gereken performans hangi konulara odaklanmaktadır?

Cevap

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yönetilmesi gereken performans, şu üç noktada odaklanmaktadır:

• Kurumsal performans,

• Takım performansı,

• Bireysel performans.


78. Soru

Takım performans yönetimi nedir?

Cevap

Takım performans yönetimi ise takımın, ulaştığı iş miktarına göre yönetilmesidir. Genellikle, takımlar yeni bir yönetim döneminde yöneticinin başarı için takım oluşturma girişimiyle yeni bir projeye kalkışıldığında, büyük ve önemli bir hedefe ulaşılmak istendiğinde veya ortak bir hedef için insan kaynaklarının hedefe bütünleşmesi gerektiğinde ilgili ve yeterli kişilerden oluşturulmaktadır.


79. Soru

Personelin performans sorumluluğu nedir?

Cevap

Personelin performans sorumluluğunu, öncelikle onun temel görevi olan kurumsal amaç ve hede er doğrultusunda çalışma ve kendisine verilen görevleri yapma sorumluluğu olarak anlamak gerekir.


80. Soru

Kamu Performans Yönetiminin faydaları nelerdir?

Cevap

Kamu Performans Yönetiminin, yöneltilen çeşitli eleştirilere karşın, performans yönetimi anlayışının getirdiği olumlu özelliklerinin analiz edilmesi, izlenmesi ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi durumunda yönetime aşağıdaki faydaları sağlayacağı söylenebilir:

• Bireysel performansı geliştirir;
• Bireylerin gizil güç performansını ortaya çıkarır;
• Gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını planlar;
• Kuruluş amaçlarını gerçekleştirir;
• Kuruluştaki manevi gücü artırır;
• İç ve dış müşteri tatmini sağlar;
• Performans-ücret dengesini sağlar;
• Rekabet üstünlüğü yaratır;
• Gözlem kalitesini artırır.


1. Soru

‘Performans’ kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Fransızca’da performance olarak kullanılan, sayılabilir ve sayılamaz nesne ve olaylar için kullanılabilen sözcüktür (Longman, 2003: 1220). Performans, bir işin başarıyla sonuçlandırılması, başarım anlamına gelmektedir. İş başarım derecesi olarak tanımlandığında ise performans, kurum amacı doğrultusunda belirlenen hedef miktarına, çok iyi veya iyi derecede ulaşılması sürecidir.

2. Soru

‘Performans yönetimi’ kavramının anlamını açıklayınız.

Cevap

Performans yönetimi, kurumun temel amaçları doğrultusunda belirlenen stratejik plan hedeflerine ulaşmak için mevcut kaynakların ekonomik, verimli ve etkili biçimde yönetilmesi sürecini ifade etmektedir.

3. Soru

Performans yönetimi sürecindeki girişimler nelerdir?

Cevap

Performans yönetimi sürecindeki girişimler: • Kuruluştaki bölüm, takım ve bireysel amaçların uyumu, • Performans değerleme sistemi, • Ödüllendirme stratejisi ve çerçevesi • Hizmet içi eğitim, • Gelişme stratejisi ve planları, • İletişim, • Yönlendirme ve yol gösterme, • Geri bildirim, • Bireysel kariyer planlama.

4. Soru

‘Kamu performans yönetimi’ kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kamu performans yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamusal kaynaklarla, kamusal mal üretimi ve kamu hizmetleri sunumu temel amacına uygun olarak, kurum ve kuruluş ölçeğinde belirlenen iş ve hizmet hedeflerine yüksek oranda ulaşmayı amaçlayan girişimlerin yönetimi olarak tanımlanmaktadır.

5. Soru

Kamu performans yönetimi neden önemlidir?

Cevap

Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda performans yönetimi oldukça önemlidir. Nitekim kamu sektöründe performans hedeflerinin tutturulmaması durumunda bütün ülkede kamu hizmetlerinin olumsuz etkilenmesi belki de günlük hayatın aksaması söz konusu olabilir

6. Soru

Kamu yönetim sistemlerindeki reform girişimlerinde alınan performans artırıcı önlemler nelerdir?

Cevap

Kamuda performans artırıcı önlemler şunlardır: • Kamusal kaynakların etkin kullanımı, • Bütçe açıklarının ve kamu kökenli borçlanmanın azaltılması, • Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması, • Kamu yönetimi üzerindeki yasama ve yürütme güçlerinin sorumluluklarının artırılması, • Karar ve uygulamalarda saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması.

7. Soru

Performans yönetimi anlayışına göre insan kaynakları yönetiminin sağlayacağı katkılar nelerdir?

Cevap

Performans yönetimi anlayışının örgütlerin insan kaynaklarına sağlayacağı katkılar aşağıdaki gibidir: • Performans planlarını tasarlar ve yönetirler, • Plan doğrultusundaki ilerlemelerini izlerler, • Sürekli iyileştirmenin işlerinin önemli bir parçası olduğunu bilirler, • Sonuçların ve yetkinliklerin birlikte önemli olduğunu bilirler • Neyin nasıl yapılacağı becerisini geliştirirler.

8. Soru

Performans yönetimi anlayışına göre Türkiye’de gerçekleştirilen reform çalışmaları nelerdir?

Cevap

Türkiye’deki reform çalışmalarında ilk alan yeni girenler için kamu personeli seçme sınavının 1999 yılında merkezileştirilmesi olmuştur. İkinci reform alanı ise mevcut kamu personeline ilişkin olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin çıkarılmasıdır. Üçüncü olarak, 2000 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla ülkedeki merkezi, özerk, KİT ve yerel yönetim birimi olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlerini yeniden yapılandırıp en uygun insan kaynağı standart kadrolarını oluşturmaları istenmiştir. Son olarak 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı Kanun ile memurların değerlendirilmesinde kullanılan sicil sistemi kaldırılmış ve yerine bireysel performansın ölçümüne dayalı performans değerlendirme sistemi getirilmiştir.

9. Soru

Kamu performans yönetiminin temel amacı nedir?

Cevap

Kamu performans yönetiminin temel amacı halka en uygun hizmeti sunmak adına sayılabilir ve süreli hedefler ile sayılabilir ölçüt ve göstergeler belirlemektir. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır.

10. Soru

Kamu performans yönetimi amaçları genel olarak nasıl gruplandırılmaktadır?

Cevap

Kamu performans yönetimi amaçları yönetsel, geliştirmeye yönelik ve araştırmaya yönelik olmak üzere üç grup altında toplanmaktadır.

11. Soru

Kamu performans yönetimi ilkeleri nelerdir?

Cevap

Kamu performans yönetimi ilkeleri ekonomiklik, verimlilik, etkililik, kalite, etkenlik (effectiveness), müşteri memnuniyeti veya kamu yararı (public profitability), stratejik yönetim ve yenileşim (performans artırıcı küçük-büyük, basit-karmaşık her türlü yeni fikir ve uygulamalar) şeklindedir.

12. Soru

Ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Ekonomiklik ilkesi en uygun hizmet alım ihalesi yapma, kariyer ve liyakata göre personeli seçme durumunu ifade etmektedir. Eğer en ekonomik kaynak ve malzeme sağlanmışsa bunların girdi olarak üretime katılması sonucu en uygun çıktı, mal ve hizmetlerin üretilmesi ise verimliliktir

13. Soru

Kamu performans yönetiminin etkililik ilkesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

En uygun kaynak ve malzemeyle hedeflenen en uygun mal ve hizmetin üretilmesi, başka bir deyişle hedef kitlenin memnun edilmesi etkililik ilkesini ifade etmektedir.

14. Soru

Şeffaflık veya saydamlık olarak da bilinen kamu performans yönetimi ilkesi hangisidir?

Cevap

Açıklık ilkesidir.

15. Soru

Açıklık ilkesinin ne gibi kısıtları bulunmaktadır?

Cevap

Açıklık ilkesinin devlet sırrı, meslek sırrı, özel hayatın gizliliği gibi bazı kısıtları bulunmaktadır.

16. Soru

Açıklık ve hesap verebilirlik ilkeleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Açıklık ilkesi, hesap verebilirliğin temelini oluşturmaktadır. Çünkü kamu yönetimi tarafından alınan karar ve eylemleri bilmeyen bir hedef kitlenin, halkın, yönetimden hesap sorması beklenemez.

17. Soru

Kanunsuz emir nedir?

Cevap

Kanunsuz emir, amirlerin emir verme ve takdir yetkisinin görev ve yapılan işle sınırlandırılmasıdır.

18. Soru

Kanunsuz emirde emri alan memurların hakları nelerdir?

Cevap

Kanunsuz emirde, emri alan memurların emirleri, görev alanına/tanımına girmesi ve sözlü emir değil yazılı emir olması hâlinde yerine getirmeleri zorunludur. Ancak, emrin konusu yasalarda suç sayılan bir konuysa, memurdan bu emirleri yazılı bile olsa yerine getirmeleri beklenemez. Eğer yerine getirirse yazılı da olsa emri veren amirle birlikte sorumlu olurlar.

19. Soru

Hesap verebilirlik ilkesinin temel esasları nelerdir?

Cevap

Hesap verebilirlik ilkesinin temel esasları aşağıdaki gibidir: • Kamu yönetiminde tutulan kayıtların doğru tutulması ve bunların doğrulanması; • Hedef kitlenin istediği bilgilerin verilmesinin kısıtlı istisnalar dışında zorunlu tutulması; • Hizmetten sorumlu kişi ya da kişilerin resmen belirlenmesi; • Sorumluların sorumluluklarını, yaptıklarının ve yapmadıklarının nedenlerini ve gerekçelerini açıklamak zorunda olmaları; • Hizmet performansına ilişkin olumsuzluklar olduğunda, gerekenin yapılması konusunda sorumluluk üstlenilmesi; • Yapıcı ve olumlu eleştirilerin dışında eleştirilerin de gelebileceğinin kabul edilmesi; • Başarılar için ödüllendirilmenin, olumsuz durumlarda cezalandırılmanın kabul edilmesi; • Hesap vermenin gerekirse görevi kaybetmeyi de içerdiğinin bilinmesi.

20. Soru

Hesap verebilirlik ilkesinin ne tür uygulamaları bulunmaktadır?

Cevap

Hesap verebilirliğin çeşitli uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin halkın siyasilere seçim öncesi vaad ettiklerini yerine getirmeleri konusunda seçimlerde siyasi açıdan hesap sorması; yasaların verdiği yetkilerle örneğin, bilgi edinme hakkı yasası, tüketici haklarının korunması gibi yasalarda yer alan hak ve yöntemlerle hesap sorulması; son olarak bürokrasinin yönetici ile insan kaynağının profesyonel anlayışla hareket edip, kamu performans yönetimi anlayışıyla kamu hizmeti sunmaları konusunda halkın bireysel veya meslek örgütü kurarak ya da sendikal örgütlenerek hesap sorması veya söz konusu hedef otoritelerin hesap vermesidir.

21. Soru

Hesap verebilirlik ilkesinin yararları nelerdir?

Cevap

Hesap verebilirlik ilkesinin yararları aşağıdaki gibidir: • Hesap verebilirlikle kamu yönetiminde yetkilerin kötüye kullanılması ve yetersiz hizmet verilmesi önlenir; • Kamusal mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli girdilerin, kamu performans yönetimi anlayışına uygun kullanılmasına etki eder; • Kamu yönetimince alınan karar ve eylemlerin hukuki olmasına büyük etkisi olur; • Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen hizmetlerde, halkın istek ve beklentilerine de yanıt verecek nitelikte olmasını sağlar; • Yeni kamu yönetimi anlayışının bir parçası sayılan yönetişim türü girişimlere, örneğin sivil toplum örgütlenmelerinin oluşumuna katkı sağlar.

22. Soru

Kamu performans yönetimi türleri nelerdir?

Cevap

Kamu performans yönetimi türleri: • Kurumsal performans yönetimi • Takım performans yönetimi • Bireysel performans yönetimi şeklindedir.

23. Soru

Kurumsal performans yönetimi kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kurumsal performans yönetimi; kurumun stratejik bir planlama yaparak önceliklerini belirlemesi, bu öncelikleri üst yönetimden alt birimlere ve insan kaynağına kadar yayması ve istenen sonuçlara ulaşılması sürecini ifade etmektedir.

24. Soru

Kurumsal performans yönetiminde kullanılan ölçütler nelerdir?

Cevap

Kurumsal performans ölçütleri kalite, maliyet, zaman, işgücü, güvenilirlik ve hizmet ölçütlerini kapsamaktadır.

25. Soru

Kurumsal performans yönetiminin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Kurumsal performans yönetimi sürecinde kuruluşun misyonu ve vizyonu oluşturulmalıdır. Geleceğe ilişkin bir strateji geliştirilmelidir. Performans gelişimi ile ilgili girişimler tasarlanmalı, geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Hedeflenen yöne gidilip gidilmediğini, nasıl gidileceğini gösterecek bir ölçüm ve değerlendirme sistemi tasarlanmalı, geliştirilip uygulanmalıdır. Performans düzeyini sürekli geliştirmeyi sağlayacak ödüllendirme ve özendirme sistemleri kurulmalıdır.

26. Soru

Kurumsal performans yönetimi ile bireysel performans yönetimi arasında nasıl bir farklılık vardır?

Cevap

Kurumsal performans yönetimi yalnızca insan kaynakları değil mali kaynaklar ile diğer üretim girdisi kaynaklarının yönetimini kapsamaktadır. Bu anlamda bireysel performans yönetiminden farklılaşmaktadır.

27. Soru

Takım performans yönetimini açıklayınız

Cevap

Takım performans yönetimi; takımın kendisini oluşturan bireylerden farklı olarak etkileşimle ortaya çıkan sinerjik performansıdır. Başka bir deyişle takımın sonuç performansının, takım üyelerinin belli bir amaç için işbirliği ve özellikle etkileşimde bulunmaları sonucu, üyelerin ayrı ayrı bireysel performansları toplamından daha fazla çıkabilmesidir.

28. Soru

Sinerjik performans kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Sinerjik performans, takımın sonuç performansının, takım üyelerinin belli bir amaç için işbirliği ve özellikle etkileşimde bulunmaları sonucu, üyelerin ayrı ayrı bireysel performansları toplamından daha fazla çıkabilmesidir.

29. Soru

Takım performansının belirlenmesindeki temel ölçütler nelerdir?

Cevap

Takım performansının belirlenmesindeki temel ölçütler şu şekilde belirlenmiştir: • Takım kurulmasını gerektiren proje hedeflerin öngördüğü performansın varlığı; • Söz konusu projenin öngörülen sürede bitirilip bitirilmediği; • Projenin baştan belirlenmiş olan bütçe ile tamamlanıp tamamlanmadığı.

30. Soru

Takım performansını olumlu yönde etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Takım performansını olumlu yönde etkileyen faktörler şunlardır: • Takımın, üyelerce güven verici, ilginç ve çekici görülmesi; • Deneyimli ve uzman insan kaynakları ile bütünleşme isteği; • Takımın başında, hataları azaltan ve performansı artıran, üyelerin mümkün olduğunca çabuk ve verimli biçimde takım çalışmasını öğreneceği uygun bir teknik yönetici ve önderin olması (Haris, 2002: 73); • Takım halinde başarılı olunabileceği özendiriciliği ve çabası; • Takım üyeliğinin mesleki gelişmeye katkısının olacağının düşünülmesi; • Takım içi iletişim, etkileşim, eş güdüm; • Manevi ve donatım olarak kurumsal destek verilmesi.

31. Soru

Takım performansını olumsuz yönde etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Takım performansını olumsuz yönde etkileyen faktörler şunlardır: • Takım›ın kurulmasını gerektiren proje hedeflerinin açık ve net belirlenmemiş olması; • Takım üyelerinin, nitelik ve karakterlerinin, takım olarak çalışmaya uygun olmaması; • Takım içinde üyelerin çatışmaları ve iletişim sorunlarının olması; • Takım yöneticisinin önderlik yerine, rolleri yanlış dağıtmasıyla, yetki-görev çatışması; • Üyelerin takım içindeki görevsel sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemeleri; • Takım dışındaki üst yönetimin ilgisiz kalması, destek vermemesi veya diğer birimlerin takım başarısına engel tutum takınmalarıdır.

32. Soru

Bireysel performans yönetimini açıklayınız

Cevap

Bireysel performans yönetimi; kurumun çalışma şartları, yapılan iş ve kullanılan iş teknolojisi gibi sabit değişkenlerden çok, yönetici ve çalışan etkileşiminin performansa olumlu katkısını sağlama sürecidir.

33. Soru

Bireysel performans yönetimi ile kurum kültürü arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Bireysel performans yönetimi süreci kurum kültürü ve ayrıca kurum kültürünün etkisi altında ortaya çıkan kurum ikliminden büyük ölçüde etkilenmektedir. Zira kurumsal bağlılık, iş doyumu, iş ilgisi, rol belirsizliği ve rol çatışması ile performans arasında bir etkileşim söz konusudur.

34. Soru

Kurum kültürü kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kurum kültürü, kurumun kurulduğu tarihten bu güne oluşan tüm değerler, gelenekler ve davranış kalıplarıdır.

35. Soru

Kurum iklimi kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kurum iklimi, bu kültürün belli bir zaman dilimindeki hâlidir.

36. Soru

Kurum vatandaşlığı kavramı hangi anlama gelmektedir?

Cevap

Kurum vatandaşlığı kurum insan kaynaklarının kurumlarını dışarıda savunmaları ile içeride kurumsal amaç ve kurallara sahip çıkmaları demektir.

37. Soru

Bireysel performansın yüksek olduğunu veya yükselmekte olduğunu gösteren performans göstergeleri nelerdir?

Cevap

Bireysel performansın yüksek olduğunu veya yükselmekte olduğunu gösteren performans göstergeleri şu şekilde sıralanabilir: • Personelin görev tanımındaki işleri düzenli olarak yerine getirmesi; • Görev tanımına uygun ama değişen durumlar nedeniyle verilen yeni işlerin, zamanında ve eksiksiz yapılması; • İşlerin, belirlenen yöntem ve iş akımına uygun yapılması; • İşlerin yerine getirilmesinde, teknolojinin verimli kullanılması; • İşleri yaparken tüketilen malzemenin, israf edilmemesi; • Personel arasında çatışma yerine, kendi işlerini daha iyi ve çok yapmak adına rekabet olması; • Personelin yönetsel karar ve uyarılara uygun davranması; • Personelin kurumsal disiplini sağlayan kurallara uyması; • Hizmet edilen hedef kitlenin, üretilen mal ve hizmetlerden sayısal olarak, kalite olarak ve çeşitlilik olarak memnun olması; • Şikayetçi olmaması ve destekleyici önerilerde bulunması.

38. Soru

Bireysel performansı düşüş sürecine sokan etmenler nelerdir?

Cevap

Bireysel performansı düşüş sürecine sokan etmenler çalışma ortamının yetersizliği, görev tanımlarının yetersizliği, eğitim hizmetlerinde yetersizlik, sosyal güvenlikten yoksunluk, yükselme ve ödül vermede yetersizlik, yönetimin liderlik dışı davranışları olarak ifade edilmektedir.

39. Soru

Performans düşüşü konusunda yönetime ipucu niteliğinde olan göstergeler hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Görev alanına giren işlerin veya yönetsel iş emirlerinin yerine getirilmesinde gecikilmesi ve performans başlangıcı sayılabilecek girişimlerin azalması; görev tanımı gereği yapılması gereken işler ile yeni veya zor görevlerin yerine getirilmekten kaçınılması; kurumun yapı ve işleyişine ilişkin şikayetlerin artması söz konusu göstergelere örnek olarak verilebilir.

40. Soru

Yöneticinin en temel performans sorumluluğu nedir?

Cevap

Yöneticinin performans sorumluluğu, kurum insan kaynakları arasında birbirlerini cesaretlendirme ve bilgilendirme yoluyla bulundukları kurumsal konumdan daha iyi bir konuma gelmelerine rehberlik etmektir.

41. Soru

Performans yönetimi sürecinde danışan nasıl bir rol oynamalıdır?

Cevap

Danışanın öncelikle iletişimi sürdürmesi, rehberini örnek alması, görüş ve önerilerini dikkate alması, koçun bilgi ve birikimine saygılı olması gerekmektedir.

42. Soru

Bir danışanın koç/liderden beklentisi nedir?

Cevap

Danışanın koçluk yapacak kişiden beklentisi, iyi bir iletişim kurması, empatik davranması, sorun çözme ve karar alma sürecinde cesaret vermesi, kariyerini planlaması özendirmesi, suçlayıcı, küçümseyici, disiplin cezalarıyla korkutucu olmaması, tek yönlü iletişim kurmaması, kayıtsız davranmaması, açık ve dürüst olması, geri bildirimi görmesi şeklindedir.

43. Soru

Performans koçluğu sürecinde personelin performans olgunlaşması nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Personelin performans olgunlaşması aşağıda sunulan yedi adımda gerçekleşmektedir: • Performans aktif hale gelmeli, • İşine ilgisi artırılmalı, • İşine çok yönlü bakması sağlanmalı, • Bilgi ve yeteneklerini kullanması sağlanmalı, • Kendine güveni artırılmalı, • Bağımsız düşünmesi sağlanmalı, • Yenilikçi ve katılımcı olması desteklenmelidir.

44. Soru

Personelin performans sorumluluğu kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Personelin performans sorumluluğu, onun temel görevi olan kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda çalışma ve kendisine verilen görevleri yapma sorumluluğudur.

45. Soru

Bir personelin sadık personel olarak nitelendirilebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Cevap

Sadık personel, çalıştığı sürece kurum yararına düşünen ve kurum başarısı için çaba sarf eden personel olarak tanımlanabilir. Ayrıca sürdürülebilir performans yönetiminde, kurum kaynaklarını israf etmeyip ekonomik davranan, verimli ve etkili çalışan personeldir.

46. Soru

Sadık personelin, amirlerinin kendisi hakkındaki görüş ve düşüncelerini olumsuz etkileyen söylemler nelerdir?

Cevap

Sadık personelin, amirlerinin verdiği emir ve talimatlara karşı asla söylememesi gerekenler şunlardır: • Bu benim işim değil • Bu benim sorumluluğum değil • Bu benim hatam değil • Sadece iki elim var • Ben bu işe fazlayım

47. Soru

Performans danışmanı mentorun performans yönetimi sürecindeki rolü nedir?

Cevap

Mentorun, yani daha deneyimli ve daha bilgili olan personelin, iş ortamında iletişimi geliştirmesi ve karşılıklı güven duygusunu güçlendirmesi sonucu performansı artırması açısından yararlı bir akıl hocalığı rolü bulunmaktadır.

48. Soru

Kamu performans yönetimi sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Kamu performans yönetim süreci i) araştırmaplanlama aşaması, ii) uygulama aşaması, iii) izlemedeğerlendirme aşaması ve iv) geliştirme aşaması olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.

49. Soru

Araştırma-planlama süreci nasıl tasarlanmalıdır?

Cevap

Performans planlaması kuruluş amaçlarından başlayıp yönetim stratejisi ile devam eden ve bireysel amaçlarla son bulan amaçlar sıra düzenine uygun olarak tasarlanmalıdır.

50. Soru

Araştırma-planlama aşamasında gerçekleştirilen temel faaliyetler nelerdir?

Cevap

Performans planlama aşamasında, önceden belirlenmiş olan kuruluş amaçları doğrultusunda, kuruluş dışı ve kuruluş içi etkenler göz önünde bulundurularak, kuruluşa ilişkin ikincil amaçlar belirlenir. Gelecekteki belli bir zaman dilimi için yönetsel stratejiler geliştirilir.

51. Soru

Performans uygulama aşamasında gerçekleştirilen temel faaliyetler nelerdir?

Cevap

Bu aşamada planlamaya ilişkin hedef ve ölçütlere göre üretim kaynakları harekete geçirilmektedir.

52. Soru

İzleme-değerlendirme aşamasında gerçekleştirilen temel faaliyetler nelerdir?

Cevap

İzleme-değerlendirme aşaması girdi ve kaynakların performans anlayış ve ilkelerine göre kullanılıp kullanılmadığının belirlendiği aşamadır. Yani bu aşamada, planlaması yapılan ve uygulanan performans değer ve ölçütlerine göre iş ve görevlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılır

53. Soru

Performans değerlendirme aşamasında hangi açılardan denetim yapılmalıdır?

Cevap

Performans değerlendirme aşamasında şu üç açıdan denetim yapılmalıdır: • Performans sonuçlarının olumsuz çıkmasını önleyici denetim, • Olumlu performans sonuçlarına ulaşmayı özendiren denetim, • Olumsuz performans sonuçlarını düzeltici, rehber denetim.

54. Soru

Geliştirme aşamasında ulaşılması hedeflenen temel amaç nedir?

Cevap

Geliştirme aşamasında performans denetim sonuçlarının yorumlanarak bir sonraki dönem için daha iyiye ulaştırılması amaçlanmaktadır.

55. Soru

Geliştirme aşamasında gerçekleştirilen temel faaliyetler nelerdir?

Cevap

Değerlendirme aşaması ham çıktılarının veri haline dönüştürülmesi yani işlenmesinin ardından sonuçlar çeşitli açılardan yorumlanmakta ve öneriler hazırlanmaktadır.

56. Soru

Kamu performans yönetiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi durumunda yönetime ne tür faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Kamu performans yönetiminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi durumunda sağlayacağı faydalar şu şekildedir: • Bireysel performansı geliştirir; • Bireylerin gizil güç performansını ortaya çıkarır; • Gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını planlar; • Kuruluş amaçlarını gerçekleştirir; • Kuruluştaki manevi gücü artırır; • İç ve dış müşteri tatmini sağlar; • Performans – ücret dengesini sağlar; • Rekabet üstünlüğü yaratır; • Gözlem kalitesini artırır.

57. Soru

Kamu performans yönetiminde ne gibi güçlük ve sorunlar ile karşılaşılmaktadır?

Cevap

Kamu performans yönetiminde karşılaşılan bazı güçlük ve sorunlar ise şu şekildedir: • Kamu yönetimi kültürüne henüz girmemiş ya da yeterinde anlaşılamamış olması, • Kamu performans yönetimine ilişkin ilkeler, ölçütler ve uygulama aşamalarına ilişkin mevzuat düzenlemesinin yapılmaması, • Kamu kurum ve kuruluşları alıştıkları geleneksel yapıdan uzaklaşmak istememeleri nedeniyle kurumsal, takımsal ve bireysel performans değerlendirmelerini benimsememeleri, • Kamu performans yönetiminin yalnızca performans değerlendirme anlayışı getireceği yanılgısı.

58. Soru

Performans yönetimi için yönetimin temel görevleri nelerdir?

Cevap

Performans yönetimi için yönetimin aşağıdaki üç temel görevi yerine getirmesi gerekmektedir: • Kuruluşun ortak amacını ve görevini, kuruluşu oluşturan en alt sistemlere kadar bu sistemlerin özel amaçlarını da içerecek biçimde tüm örgüte benimsetmek; • Kuruluş birimleri ve insan kaynakları arasında yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru, karşılıklı bilgi akışını süratli ve etkin bir biçimde sağlayacak bir iletişim sistemi oluşturmak; • Kuruluş birimlerinin ve çalışanlarının performansını sürekli geliştirmek için gerekli önlemleri almak. Bu amaçla kuruluşun tamamı ya da gerekli görülen birimlerini içine alan ve özellikle çalışanlar için bir bireysel performans ölçme ve denetim sistemi oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.

59. Soru

İnsanilik ilkesinin performans yönetimi sürecindeki rol ve önemini açıklayınız.

Cevap

Performans yönetiminde bireylerin kurum içindeki mutluluğu ve memnuniyet esastır. Bu nedenle insanilik ilkesiyle hedeflerin ve ölçütlerin ölçülebilir nitelikte olması sonucu, insan kaynaklarının nesnel değerlendirmeye tabi tutulması ile bu hedef ve ölçütlerin makul ölçülerde ulaşılabilir olması gerekmektedir.

60. Soru

Kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen ya da girişilen reform çalışmalarının temelinde ne yatmaktadır?

Cevap

Kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen ya da girişilen reform çalışmaları, hiç kuşkusuz son yirmi yıl içinde etkisini en çok hissettiğimiz gelişmelerden biri olmakta ve temelinde ekonomik sorunların yattığı gözlenmektedir. Çünkü, kısaca sermayenin, mal ve hizmetlerin, fikirlerin, bilgilerin ve insan kaynaklarının işletme ve üretim anlamında ulusal sınırları aşması anlamına gelen küreselleşme olgusu,  birçok ulusal ekonomiye olan olumsuz etkilerine bakıldığında, olumsuz etkilenmemek için getirdiği değişikliklere göre uyum sağlama veya yeniden yapılanma gerektiğini ortaya çıkarmıştır

Kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen ya da girişilen reform çalışmaları, hiç kuşkusuz son yirmi yıl içinde etkisini en çok hissettiğimiz gelişmelerden biri olmakta ve temelinde ekonomik sorunların yattığı gözlenmektedir. Çünkü, kısaca sermayenin, mal ve hizmetlerin, fikirlerin, bilgilerin ve insan kaynaklarının işletme ve üretim anlamında ulusal sınırları aşması anlamına gelen küreselleşme olgusu,  birçok ulusal ekonomiye olan olumsuz etkilerine bakıldığında, olumsuz etkilenmemek için getirdiği değişikliklere göre uyum sağlama veya yeniden yapılanma gerektiğini ortaya çıkarmıştır

Kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen ya da girişilen reform çalışmaları, hiç kuşkusuz son yirmi yıl içinde etkisini en çok hissettiğimiz gelişmelerden biri olmakta ve temelinde ekonomik sorunların yattığı gözlenmektedir. Çünkü, kısaca sermayenin, mal ve hizmetlerin, fikirlerin, bilgilerin ve insan kaynaklarının işletme ve üretim anlamında ulusal sınırları aşması anlamına gelen küreselleşme olgusu,  birçok ulusal ekonomiye olan olumsuz etkilerine bakıldığında, olumsuz etkilenmemek için getirdiği değişikliklere göre uyum sağlama veya yeniden yapılanma gerektiğini ortaya çıkarmıştır

Kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen ya da girişilen reform çalışmaları, hiç kuşkusuz son yirmi yıl içinde etkisini en çok hissettiğimiz gelişmelerden biri olmakta ve temelinde ekonomik sorunların yattığı gözlenmektedir. Çünkü, kısaca sermayenin, mal ve hizmetlerin, fikirlerin, bilgilerin ve insan kaynaklarının işletme ve üretim anlamında ulusal sınırları aşması anlamına gelen küreselleşme olgusu,  birçok ulusal ekonomiye olan olumsuz etkilerine bakıldığında, olumsuz etkilenmemek için getirdiği değişikliklere göre uyum sağlama veya yeniden yapılanma gerektiğini ortaya çıkarmıştır

Kamu yönetimi alanında gerçekleştirilen ya da girişilen reform çalışmaları, hiç kuşkusuz son yirmi yıl içinde etkisini en çok hissettiğimiz gelişmelerden biri olmakta ve temelinde ekonomik sorunların yattığı gözlenmektedir. Çünkü, kısaca sermayenin, mal ve hizmetlerin, fikirlerin, bilgilerin ve insan kaynaklarının işletme ve üretim anlamında ulusal sınırları aşması anlamına gelen küreselleşme olgusu,  birçok ulusal ekonomiye olan olumsuz etkilerine bakıldığında, olumsuz etkilenmemek için getirdiği değişikliklere göre uyum sağlama veya yeniden yapılanma gerektiğini ortaya çıkarmıştır

61. Soru

Performans nedir?

Cevap

Sözlük anlamı açısından olumlu bir sonuca karşılık gelen performans, sayılabilir amaçlara ulaşma derecesi ve çıktı miktarıdır. Performans, önceden belirlenen bir amaca ulaşılan seviyedir. Sarfedilen zihinsel ve maddi çaba sonucu elde edilen çıktı değerlerdir.

62. Soru

Performans yönetimi nedir?

Cevap

Performans yönetimi son yıllarda giderek daha çok ele alınan bir kavram olup yönetimin planlama ve denetim faaliyetlerinin daha geniş bir çerçevede ve performans kavramındaki gelişmeler ışığında uygulanmasına yönelik çağdaş bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın içeriğine göre performans yönetimi, kurumun temel amaçları doğrultusunda belirlenen stratejik plan hedeflerine ulaşmak için mevcut kaynakların ekonomik, verimli ve etkili biçimde yönetilmesi sürecidir.

63. Soru

Performans yönetimi nasıl bir yaklaşımdır? 

Cevap

Performans yönetimi, temel olarak kuruluşun insan kaynaklarının bireysel ve takım halindeki kapasitelerinin geliştirilmesi ve performanslarının artırılması sonucunda örgütsel başarıya ulaşmayı sağlayıcı yönde, stratejik ve bütünleştirilmiş bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır.

Performans yönetimi, temel olarak kuruluşun insan kaynaklarının bireysel ve takım halindeki kapasitelerinin geliştirilmesi ve performanslarının artırılması sonucunda örgütsel başarıya ulaşmayı sağlayıcı yönde, stratejik ve bütünleştirilmiş bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır.

Performans yönetimi, temel olarak kuruluşun insan kaynaklarının bireysel ve takım halindeki kapasitelerinin geliştirilmesi ve performanslarının artırılması sonucunda örgütsel başarıya ulaşmayı sağlayıcı yönde, stratejik ve bütünleştirilmiş bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır.

Performans yönetimi, temel olarak kuruluşun insan kaynaklarının bireysel ve takım halindeki kapasitelerinin geliştirilmesi ve performanslarının artırılması sonucunda örgütsel başarıya ulaşmayı sağlayıcı yönde, stratejik ve bütünleştirilmiş bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır.

64. Soru

Kamu Performans Yönetimi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kamu Performans Yönetimini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamusal kaynaklarla, kamusal mal üretimi ve kamu hizmetleri sunumu temel amacına uygun olarak, kurum ve kuruluş ölçeğinde belirlenen iş ve hizmet hedeflerine yüksek oranda ulaşmayı amaçlayan girişimlerin yönetimi olarak tanımlanabilir.

Kamu Performans Yönetimini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamusal kaynaklarla, kamusal mal üretimi ve kamu hizmetleri sunumu temel amacına uygun olarak, kurum ve kuruluş ölçeğinde belirlenen iş ve hizmet hedeflerine yüksek oranda ulaşmayı amaçlayan girişimlerin yönetimi olarak tanımlanabilir.

Kamu Performans Yönetimini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamusal kaynaklarla, kamusal mal üretimi ve kamu hizmetleri sunumu temel amacına uygun olarak, kurum ve kuruluş ölçeğinde belirlenen iş ve hizmet hedeflerine yüksek oranda ulaşmayı amaçlayan girişimlerin yönetimi olarak tanımlanabilir.

Kamu Performans Yönetimini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamusal kaynaklarla, kamusal mal üretimi ve kamu hizmetleri sunumu temel amacına uygun olarak, kurum ve kuruluş ölçeğinde belirlenen iş ve hizmet hedeflerine yüksek oranda ulaşmayı amaçlayan girişimlerin yönetimi olarak tanımlanabilir.

65. Soru

Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda performans yönetimi neden çok önemlidir?

Cevap

Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda performans yönetimi çok önemlidir. Hatta, kamu sektöründe performans, diğer sektörlere göre göreceli olarak daha önemlidir. Çünkü, özel sektörde performans hede erinin tutturulamaması sadece o firmanın karını olumsuz etkilerken; kamu sektöründeki benzer bir durumda bütün ülkede kamu hizmetlerinin olumsuz etkilenmesi, belki de günlük hayatın aksaması söz konusudur.

Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda performans yönetimi çok önemlidir. Hatta, kamu sektöründe performans, diğer sektörlere göre göreceli olarak daha önemlidir. Çünkü, özel sektörde performans hede erinin tutturulamaması sadece o firmanın karını olumsuz etkilerken; kamu sektöründeki benzer bir durumda bütün ülkede kamu hizmetlerinin olumsuz etkilenmesi, belki de günlük hayatın aksaması söz konusudur.

Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda performans yönetimi çok önemlidir. Hatta, kamu sektöründe performans, diğer sektörlere göre göreceli olarak daha önemlidir. Çünkü, özel sektörde performans hede erinin tutturulamaması sadece o firmanın karını olumsuz etkilerken; kamu sektöründeki benzer bir durumda bütün ülkede kamu hizmetlerinin olumsuz etkilenmesi, belki de günlük hayatın aksaması söz konusudur.

Kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda performans yönetimi çok önemlidir. Hatta, kamu sektöründe performans, diğer sektörlere göre göreceli olarak daha önemlidir. Çünkü, özel sektörde performans hede erinin tutturulamaması sadece o firmanın karını olumsuz etkilerken; kamu sektöründeki benzer bir durumda bütün ülkede kamu hizmetlerinin olumsuz etkilenmesi, belki de günlük hayatın aksaması söz konusudur.

66. Soru

Kamu hizmetlerinde performans yönetimi açısından hangi sorulara yanıt aramamız gerekir?

Cevap

Kamu hizmetlerinde kamu yararı için fayda maliyet analizleri yapmak veya doğrudan verimlilik ölçümüne gitmek, ne kadar radikal bir politik tercihi gerektirse de performans yönetimi anlayışı açısından baktığımızda aşağıdaki sorulara yanıt aramamız gerekmektedir: 

• Kamu kuruluşu amacına yönelik olarak işini yapıyor mu?
• Kamu kuruluşu istenmeyen etki yaratıyor mu?
• Kamu kuruluşu halka karşı kendini sorumlu hissediyor mu?
• Kamu kuruluşu yetkili olduğu alan dışına çıkıyor mu?
• Kamu kuruluşu herkese mi yoksa belli gruplara mı hizmet ediyor?
• Kamu kuruluşları verimli çalışıyor mu?

Kamu hizmetlerinde kamu yararı için fayda maliyet analizleri yapmak veya doğrudan verimlilik ölçümüne gitmek, ne kadar radikal bir politik tercihi gerektirse de performans yönetimi anlayışı açısından baktığımızda aşağıdaki sorulara yanıt aramamız gerekmektedir: 

• Kamu kuruluşu amacına yönelik olarak işini yapıyor mu?
• Kamu kuruluşu istenmeyen etki yaratıyor mu?
• Kamu kuruluşu halka karşı kendini sorumlu hissediyor mu?
• Kamu kuruluşu yetkili olduğu alan dışına çıkıyor mu?
• Kamu kuruluşu herkese mi yoksa belli gruplara mı hizmet ediyor?
• Kamu kuruluşları verimli çalışıyor mu?

Kamu hizmetlerinde kamu yararı için fayda maliyet analizleri yapmak veya doğrudan verimlilik ölçümüne gitmek, ne kadar radikal bir politik tercihi gerektirse de performans yönetimi anlayışı açısından baktığımızda aşağıdaki sorulara yanıt aramamız gerekmektedir: 

• Kamu kuruluşu amacına yönelik olarak işini yapıyor mu?
• Kamu kuruluşu istenmeyen etki yaratıyor mu?
• Kamu kuruluşu halka karşı kendini sorumlu hissediyor mu?
• Kamu kuruluşu yetkili olduğu alan dışına çıkıyor mu?
• Kamu kuruluşu herkese mi yoksa belli gruplara mı hizmet ediyor?
• Kamu kuruluşları verimli çalışıyor mu?

Kamu hizmetlerinde kamu yararı için fayda maliyet analizleri yapmak veya doğrudan verimlilik ölçümüne gitmek, ne kadar radikal bir politik tercihi gerektirse de performans yönetimi anlayışı açısından baktığımızda aşağıdaki sorulara yanıt aramamız gerekmektedir: 

• Kamu kuruluşu amacına yönelik olarak işini yapıyor mu?
• Kamu kuruluşu istenmeyen etki yaratıyor mu?
• Kamu kuruluşu halka karşı kendini sorumlu hissediyor mu?
• Kamu kuruluşu yetkili olduğu alan dışına çıkıyor mu?
• Kamu kuruluşu herkese mi yoksa belli gruplara mı hizmet ediyor?
• Kamu kuruluşları verimli çalışıyor mu?

67. Soru

Kamu yöneticisi performans yönetimi açısından hangi konularda istekli olmalıdır?

Cevap

Bir kamu yöneticisi veya siyasal karar verici ise kuruluşun performansını geliştirmek için ya da performans yönetimi için en azından şu sekiz farklı noktada istekli olmalıdır:

• Örgütünü devamlı geliştirmeli veya gelişme stratejileri izlemelidir;
• Örgütün kaynaklarını yeniden gözden geçirmelidir;
• Örgüt için gereken ya da gerektiği tahmin edilen yeni kaynakların arayışına gitmelidir;
• Performansı artırıcı ölçülebilir hede er koymalıdır;
• İş yükünün çok fazla veya çok az olmamasına dikkat etmelidir;
• Performans hede erine ilişkin sonuçları sürekli ölçmelidir;
• Performans yönetimi için örgüt kapasitesini bilinçli biçimde artırmalıdır;

• Performans yönetimi için insan kaynakları yönetimi anlayışına önem vermelidir.

Bir kamu yöneticisi veya siyasal karar verici ise kuruluşun performansını geliştirmek için ya da performans yönetimi için en azından şu sekiz farklı noktada istekli olmalıdır:

• Örgütünü devamlı geliştirmeli veya gelişme stratejileri izlemelidir;
• Örgütün kaynaklarını yeniden gözden geçirmelidir;
• Örgüt için gereken ya da gerektiği tahmin edilen yeni kaynakların arayışına gitmelidir;
• Performansı artırıcı ölçülebilir hede er koymalıdır;
• İş yükünün çok fazla veya çok az olmamasına dikkat etmelidir;
• Performans hede erine ilişkin sonuçları sürekli ölçmelidir;
• Performans yönetimi için örgüt kapasitesini bilinçli biçimde artırmalıdır;

• Performans yönetimi için insan kaynakları yönetimi anlayışına önem vermelidir.

Bir kamu yöneticisi veya siyasal karar verici ise kuruluşun performansını geliştirmek için ya da performans yönetimi için en azından şu sekiz farklı noktada istekli olmalıdır:

• Örgütünü devamlı geliştirmeli veya gelişme stratejileri izlemelidir;
• Örgütün kaynaklarını yeniden gözden geçirmelidir;
• Örgüt için gereken ya da gerektiği tahmin edilen yeni kaynakların arayışına gitmelidir;
• Performansı artırıcı ölçülebilir hede er koymalıdır;
• İş yükünün çok fazla veya çok az olmamasına dikkat etmelidir;
• Performans hede erine ilişkin sonuçları sürekli ölçmelidir;
• Performans yönetimi için örgüt kapasitesini bilinçli biçimde artırmalıdır;

• Performans yönetimi için insan kaynakları yönetimi anlayışına önem vermelidir.

Bir kamu yöneticisi veya siyasal karar verici ise kuruluşun performansını geliştirmek için ya da performans yönetimi için en azından şu sekiz farklı noktada istekli olmalıdır:

• Örgütünü devamlı geliştirmeli veya gelişme stratejileri izlemelidir;
• Örgütün kaynaklarını yeniden gözden geçirmelidir;
• Örgüt için gereken ya da gerektiği tahmin edilen yeni kaynakların arayışına gitmelidir;
• Performansı artırıcı ölçülebilir hede er koymalıdır;
• İş yükünün çok fazla veya çok az olmamasına dikkat etmelidir;
• Performans hede erine ilişkin sonuçları sürekli ölçmelidir;
• Performans yönetimi için örgüt kapasitesini bilinçli biçimde artırmalıdır;

• Performans yönetimi için insan kaynakları yönetimi anlayışına önem vermelidir.

68. Soru

İngiltere’de “Yukarıdan Aşağı Kamu Performans Yönetim Modeli”nde; Dünya ölçeğinde bir kamu hizmeti, mükemmellik ve adil yönetimi amaçlamaktadır. Modelin aşamaları nelerdir? 

Cevap

“Yukarıdan Aşağı Kamu Performans Yönetim Modeli” getirilmiştir. Model, Dünya ölçeğinde bir kamu hizmeti, mükemmellik ve adil yönetimi amaçlamakta ve şu aşamaları içermektedir:

 • Sonuç odaklılık ve iddialı sonuç hedeflerin belirlenmesi,
 • Ölçütlerin ve buna uygun göstergelerin belirlenmesi,

 • Çok boyutlu performans değerlendirmesi,

 • Doğrudan müdahalede bulunulması,

 • Piyasa teşviklerinin oluşturulması,

 • Hizmetleri, halkın biçimlendirmesi,

 • Yeterlilik ve kapasite gelişiminin sağlanması.

“Yukarıdan Aşağı Kamu Performans Yönetim Modeli” getirilmiştir. Model, Dünya ölçeğinde bir kamu hizmeti, mükemmellik ve adil yönetimi amaçlamakta ve şu aşamaları içermektedir:

 • Sonuç odaklılık ve iddialı sonuç hedeflerin belirlenmesi,
 • Ölçütlerin ve buna uygun göstergelerin belirlenmesi,

 • Çok boyutlu performans değerlendirmesi,

 • Doğrudan müdahalede bulunulması,

 • Piyasa teşviklerinin oluşturulması,

 • Hizmetleri, halkın biçimlendirmesi,

 • Yeterlilik ve kapasite gelişiminin sağlanması.

“Yukarıdan Aşağı Kamu Performans Yönetim Modeli” getirilmiştir. Model, Dünya ölçeğinde bir kamu hizmeti, mükemmellik ve adil yönetimi amaçlamakta ve şu aşamaları içermektedir:

 • Sonuç odaklılık ve iddialı sonuç hedeflerin belirlenmesi,
 • Ölçütlerin ve buna uygun göstergelerin belirlenmesi,

 • Çok boyutlu performans değerlendirmesi,

 • Doğrudan müdahalede bulunulması,

 • Piyasa teşviklerinin oluşturulması,

 • Hizmetleri, halkın biçimlendirmesi,

 • Yeterlilik ve kapasite gelişiminin sağlanması.

“Yukarıdan Aşağı Kamu Performans Yönetim Modeli” getirilmiştir. Model, Dünya ölçeğinde bir kamu hizmeti, mükemmellik ve adil yönetimi amaçlamakta ve şu aşamaları içermektedir:

 • Sonuç odaklılık ve iddialı sonuç hedeflerin belirlenmesi,
 • Ölçütlerin ve buna uygun göstergelerin belirlenmesi,

 • Çok boyutlu performans değerlendirmesi,

 • Doğrudan müdahalede bulunulması,

 • Piyasa teşviklerinin oluşturulması,

 • Hizmetleri, halkın biçimlendirmesi,

 • Yeterlilik ve kapasite gelişiminin sağlanması.

 • Ölçütlerin ve buna uygun göstergelerin belirlenmesi,

 • Çok boyutlu performans değerlendirmesi,

 • Doğrudan müdahalede bulunulması,

 • Piyasa teşviklerinin oluşturulması,

 • Hizmetleri, halkın biçimlendirmesi,

 • Yeterlilik ve kapasite gelişiminin sağlanması.

 • Ölçütlerin ve buna uygun göstergelerin belirlenmesi,

 • Çok boyutlu performans değerlendirmesi,

 • Doğrudan müdahalede bulunulması,

 • Piyasa teşviklerinin oluşturulması,

 • Hizmetleri, halkın biçimlendirmesi,

 • Yeterlilik ve kapasite gelişiminin sağlanması.

 • Ölçütlerin ve buna uygun göstergelerin belirlenmesi,

 • Çok boyutlu performans değerlendirmesi,

 • Doğrudan müdahalede bulunulması,

 • Piyasa teşviklerinin oluşturulması,

 • Hizmetleri, halkın biçimlendirmesi,

 • Yeterlilik ve kapasite gelişiminin sağlanması.

69. Soru

Kamuda performans artırıcı önlemler nelerdir?

Cevap

Günümüzde ülke yönetimleri gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak, kamu yönetim sistemlerindeki reform girişimlerinde aşağıdaki performans artırıcı önlemleri alma ve geliştirme yoluna gitmişlerdir. Böylece, performans yönetim sistemini kurabilen kamu kurum ve kuruluşları, etkili, verimli, bilgi üreten ve yayan, sorunlara çözüm getirebilen, katılımcı, saydam ve hesap verebilir, kurumsallaşabilen yönetimler olabilmişlerdir. Kamuda söz konusu performans artırıcı önlemler şunlardır:

• Kamusal kaynakların etkin kullanımı,
• Bütçe açıklarının ve kamu kökenli borçlanmanın azaltılması,
• Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması,
• Kamu yönetimi üzerindeki yasama ve yürütme güçlerinin sorumluluklarının artırılması,
• Karar ve uygulamalarda saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması.

Günümüzde ülke yönetimleri gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak, kamu yönetim sistemlerindeki reform girişimlerinde aşağıdaki performans artırıcı önlemleri alma ve geliştirme yoluna gitmişlerdir. Böylece, performans yönetim sistemini kurabilen kamu kurum ve kuruluşları, etkili, verimli, bilgi üreten ve yayan, sorunlara çözüm getirebilen, katılımcı, saydam ve hesap verebilir, kurumsallaşabilen yönetimler olabilmişlerdir. Kamuda söz konusu performans artırıcı önlemler şunlardır:

• Kamusal kaynakların etkin kullanımı,
• Bütçe açıklarının ve kamu kökenli borçlanmanın azaltılması,
• Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması,
• Kamu yönetimi üzerindeki yasama ve yürütme güçlerinin sorumluluklarının artırılması,
• Karar ve uygulamalarda saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması.

Günümüzde ülke yönetimleri gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak, kamu yönetim sistemlerindeki reform girişimlerinde aşağıdaki performans artırıcı önlemleri alma ve geliştirme yoluna gitmişlerdir. Böylece, performans yönetim sistemini kurabilen kamu kurum ve kuruluşları, etkili, verimli, bilgi üreten ve yayan, sorunlara çözüm getirebilen, katılımcı, saydam ve hesap verebilir, kurumsallaşabilen yönetimler olabilmişlerdir. Kamuda söz konusu performans artırıcı önlemler şunlardır:

• Kamusal kaynakların etkin kullanımı,
• Bütçe açıklarının ve kamu kökenli borçlanmanın azaltılması,
• Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması,
• Kamu yönetimi üzerindeki yasama ve yürütme güçlerinin sorumluluklarının artırılması,
• Karar ve uygulamalarda saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması.

Günümüzde ülke yönetimleri gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak, kamu yönetim sistemlerindeki reform girişimlerinde aşağıdaki performans artırıcı önlemleri alma ve geliştirme yoluna gitmişlerdir. Böylece, performans yönetim sistemini kurabilen kamu kurum ve kuruluşları, etkili, verimli, bilgi üreten ve yayan, sorunlara çözüm getirebilen, katılımcı, saydam ve hesap verebilir, kurumsallaşabilen yönetimler olabilmişlerdir. Kamuda söz konusu performans artırıcı önlemler şunlardır:

• Kamusal kaynakların etkin kullanımı,
• Bütçe açıklarının ve kamu kökenli borçlanmanın azaltılması,
• Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması,
• Kamu yönetimi üzerindeki yasama ve yürütme güçlerinin sorumluluklarının artırılması,
• Karar ve uygulamalarda saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması.

70. Soru

Kamu Performans Yönetiminin amacı nedir?

Cevap

Kamu Performans Yönetiminin amacı, aslında kamu yönetimi temel amacıyla örtüşmektedir. Hedef kitle olan halka en uygun hizmeti sunmak, kamusal mal ve hizmet sunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kurulma amacıdır. Bu temel amaca ulaşmak için sayılabilir ve süreli hede er ile sayılabilir ölçüt ve göstergeler belirlemek ise Kamu Performans Yönetiminin amacıdır. Diğer bir deyişle Kamu Performans Yönetiminin amacı, etkin bir kamu yönetimi için en somut yönetim anlayışı ve uygulamasıdır.

Kamu Performans Yönetiminin amacı, aslında kamu yönetimi temel amacıyla örtüşmektedir. Hedef kitle olan halka en uygun hizmeti sunmak, kamusal mal ve hizmet sunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kurulma amacıdır. Bu temel amaca ulaşmak için sayılabilir ve süreli hede er ile sayılabilir ölçüt ve göstergeler belirlemek ise Kamu Performans Yönetiminin amacıdır. Diğer bir deyişle Kamu Performans Yönetiminin amacı, etkin bir kamu yönetimi için en somut yönetim anlayışı ve uygulamasıdır.

Kamu Performans Yönetiminin amacı, aslında kamu yönetimi temel amacıyla örtüşmektedir. Hedef kitle olan halka en uygun hizmeti sunmak, kamusal mal ve hizmet sunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kurulma amacıdır. Bu temel amaca ulaşmak için sayılabilir ve süreli hede er ile sayılabilir ölçüt ve göstergeler belirlemek ise Kamu Performans Yönetiminin amacıdır. Diğer bir deyişle Kamu Performans Yönetiminin amacı, etkin bir kamu yönetimi için en somut yönetim anlayışı ve uygulamasıdır.

Kamu Performans Yönetiminin amacı, aslında kamu yönetimi temel amacıyla örtüşmektedir. Hedef kitle olan halka en uygun hizmeti sunmak, kamusal mal ve hizmet sunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kurulma amacıdır. Bu temel amaca ulaşmak için sayılabilir ve süreli hede er ile sayılabilir ölçüt ve göstergeler belirlemek ise Kamu Performans Yönetiminin amacıdır. Diğer bir deyişle Kamu Performans Yönetiminin amacı, etkin bir kamu yönetimi için en somut yönetim anlayışı ve uygulamasıdır.

71. Soru

Kamu Performans Yönetiminin kapsamı hangi kamu hizmetlerinden oluşmaktadır?

Cevap

Kamu Performans Yönetiminin kapsamı, seçeneksiz ve karşılıksız kamu yararına yapılması gereken ve devleti devlet yapan asli kamu hizmetleri “adalet, iç işleri, dış işleri, savunma, iç güvenlik ve maliye” ile modern devlet hizmetleri içinde sayılan ve sosyal devlet hizmetleri olarak bilinen karşılıksız yardım ve çevre sorunlarına yönelik hizmetlerin dışında kalan diğer kamu hizmetlerinin yönetiminden oluşmaktadır.

Kamu Performans Yönetiminin kapsamı, seçeneksiz ve karşılıksız kamu yararına yapılması gereken ve devleti devlet yapan asli kamu hizmetleri “adalet, iç işleri, dış işleri, savunma, iç güvenlik ve maliye” ile modern devlet hizmetleri içinde sayılan ve sosyal devlet hizmetleri olarak bilinen karşılıksız yardım ve çevre sorunlarına yönelik hizmetlerin dışında kalan diğer kamu hizmetlerinin yönetiminden oluşmaktadır.

Kamu Performans Yönetiminin kapsamı, seçeneksiz ve karşılıksız kamu yararına yapılması gereken ve devleti devlet yapan asli kamu hizmetleri “adalet, iç işleri, dış işleri, savunma, iç güvenlik ve maliye” ile modern devlet hizmetleri içinde sayılan ve sosyal devlet hizmetleri olarak bilinen karşılıksız yardım ve çevre sorunlarına yönelik hizmetlerin dışında kalan diğer kamu hizmetlerinin yönetiminden oluşmaktadır.

Kamu Performans Yönetiminin kapsamı, seçeneksiz ve karşılıksız kamu yararına yapılması gereken ve devleti devlet yapan asli kamu hizmetleri “adalet, iç işleri, dış işleri, savunma, iç güvenlik ve maliye” ile modern devlet hizmetleri içinde sayılan ve sosyal devlet hizmetleri olarak bilinen karşılıksız yardım ve çevre sorunlarına yönelik hizmetlerin dışında kalan diğer kamu hizmetlerinin yönetiminden oluşmaktadır.

72. Soru

Kamu Performans Yönetiminin ilke ve özelliklerinin, hangi açılardan ele alınması gerekmektedir?

Cevap

Kamu Performans Yönetiminin ilke ve özelliklerinin, aslında iki açıdan ele alınması gerekmektedir. Bunların birincisi, performans yönetimi dendiğinde akla gelen ya da bilimsel olarak ileri sürülen ilke ve özelliklerin, kamu yönetimi için de geçerli olması gerektiği; ikinci olarak da kamu yönetimi dediğimiz kamu kurum ve kuruluşların yasal, yönetsel ve uygulama açısından var olan yapı ile geleneksel anlayış ve işleyişin demokrasi sürecinin etkinliği adına değişmesi gerektiğidir.

Kamu Performans Yönetiminin ilke ve özelliklerinin, aslında iki açıdan ele alınması gerekmektedir. Bunların birincisi, performans yönetimi dendiğinde akla gelen ya da bilimsel olarak ileri sürülen ilke ve özelliklerin, kamu yönetimi için de geçerli olması gerektiği; ikinci olarak da kamu yönetimi dediğimiz kamu kurum ve kuruluşların yasal, yönetsel ve uygulama açısından var olan yapı ile geleneksel anlayış ve işleyişin demokrasi sürecinin etkinliği adına değişmesi gerektiğidir.

Kamu Performans Yönetiminin ilke ve özelliklerinin, aslında iki açıdan ele alınması gerekmektedir. Bunların birincisi, performans yönetimi dendiğinde akla gelen ya da bilimsel olarak ileri sürülen ilke ve özelliklerin, kamu yönetimi için de geçerli olması gerektiği; ikinci olarak da kamu yönetimi dediğimiz kamu kurum ve kuruluşların yasal, yönetsel ve uygulama açısından var olan yapı ile geleneksel anlayış ve işleyişin demokrasi sürecinin etkinliği adına değişmesi gerektiğidir.

Kamu Performans Yönetiminin ilke ve özelliklerinin, aslında iki açıdan ele alınması gerekmektedir. Bunların birincisi, performans yönetimi dendiğinde akla gelen ya da bilimsel olarak ileri sürülen ilke ve özelliklerin, kamu yönetimi için de geçerli olması gerektiği; ikinci olarak da kamu yönetimi dediğimiz kamu kurum ve kuruluşların yasal, yönetsel ve uygulama açısından var olan yapı ile geleneksel anlayış ve işleyişin demokrasi sürecinin etkinliği adına değişmesi gerektiğidir.

73. Soru

Ekonomiklik ilkesi nedir?

Cevap

Ekonomiklik (Economic) İlkesi: Performansı sağlayan kavramların başında ekonomiklik gelmektedir. Tutumluluk olarak da kullanılan bu kavram, kamusal kaynakları israf etmemek anlamına gelmektedir. Aslında, kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde en az girdinin kullanımı olan ekonomiklik, kamu yönetiminde en uygun kaynak ve malzemenin, en uygun biçimde seçilmesi ve tüketilmesidir. Kamu Performans Yönetiminde aranan pek çok özellikten söz etmek mümkün iken varlığını ve önemini kaybetmeyen başlıca özellik, ekonomiklik olmuştur. Çünkü, henüz üretime geçmeden önceki aşamada ele alınan bu ilke ve özellik gereği, bütçe, araç-gereç ve teknoloji, ham madde ve toprak ile emekten oluşan temel üretim kaynaklarının yanı sıra, kullanılan ve tüketilen kamusal kaynaklarının doğru seçimi gerekir.

Ekonomiklik (Economic) İlkesi: Performansı sağlayan kavramların başında ekonomiklik gelmektedir. Tutumluluk olarak da kullanılan bu kavram, kamusal kaynakları israf etmemek anlamına gelmektedir. Aslında, kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde en az girdinin kullanımı olan ekonomiklik, kamu yönetiminde en uygun kaynak ve malzemenin, en uygun biçimde seçilmesi ve tüketilmesidir. Kamu Performans Yönetiminde aranan pek çok özellikten söz etmek mümkün iken varlığını ve önemini kaybetmeyen başlıca özellik, ekonomiklik olmuştur. Çünkü, henüz üretime geçmeden önceki aşamada ele alınan bu ilke ve özellik gereği, bütçe, araç-gereç ve teknoloji, ham madde ve toprak ile emekten oluşan temel üretim kaynaklarının yanı sıra, kullanılan ve tüketilen kamusal kaynaklarının doğru seçimi gerekir.

Ekonomiklik (Economic) İlkesi: Performansı sağlayan kavramların başında ekonomiklik gelmektedir. Tutumluluk olarak da kullanılan bu kavram, kamusal kaynakları israf etmemek anlamına gelmektedir. Aslında, kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde en az girdinin kullanımı olan ekonomiklik, kamu yönetiminde en uygun kaynak ve malzemenin, en uygun biçimde seçilmesi ve tüketilmesidir. Kamu Performans Yönetiminde aranan pek çok özellikten söz etmek mümkün iken varlığını ve önemini kaybetmeyen başlıca özellik, ekonomiklik olmuştur. Çünkü, henüz üretime geçmeden önceki aşamada ele alınan bu ilke ve özellik gereği, bütçe, araç-gereç ve teknoloji, ham madde ve toprak ile emekten oluşan temel üretim kaynaklarının yanı sıra, kullanılan ve tüketilen kamusal kaynaklarının doğru seçimi gerekir.

Ekonomiklik (Economic) İlkesi: Performansı sağlayan kavramların başında ekonomiklik gelmektedir. Tutumluluk olarak da kullanılan bu kavram, kamusal kaynakları israf etmemek anlamına gelmektedir. Aslında, kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde en az girdinin kullanımı olan ekonomiklik, kamu yönetiminde en uygun kaynak ve malzemenin, en uygun biçimde seçilmesi ve tüketilmesidir. Kamu Performans Yönetiminde aranan pek çok özellikten söz etmek mümkün iken varlığını ve önemini kaybetmeyen başlıca özellik, ekonomiklik olmuştur. Çünkü, henüz üretime geçmeden önceki aşamada ele alınan bu ilke ve özellik gereği, bütçe, araç-gereç ve teknoloji, ham madde ve toprak ile emekten oluşan temel üretim kaynaklarının yanı sıra, kullanılan ve tüketilen kamusal kaynaklarının doğru seçimi gerekir.

74. Soru

Verimlilik nedir?

Cevap

Verimlilik (Productivity) İlkesi: Eğer en ekonomik kaynak ve malzeme sağlanmışsa bunların girdi olarak üretime katılması sonucu en uygun çıktı mal ve hizmetlerin üretilmesi, verimliliktir. Aslında, söz konusu girdilere göre daha çok çıktı beklentisi verimlilik olmakla birlikte, kamu yönetiminde bu sürece “en doğru üretim” demek gerekir. Yönetim Bilimi’nin temelini atan F.W.Taylor’un başlattığı üretkenlik ölçümleri, günümüz kurumlarında kendini performansın en önemli özelliklerden biri olan verimlilik olarak göstermiştir. Mal ve hizmetlere olan talep artarken, kaynakların kıt olmasının anlaşılması, kamu veya özel bütün kurumlarda üretim girdilerinden yararlanma düzeyinin, diğer bir deyişle verimliliğin yüksek olmasını gerektirmiştir.

Verimlilik (Productivity) İlkesi: Eğer en ekonomik kaynak ve malzeme sağlanmışsa bunların girdi olarak üretime katılması sonucu en uygun çıktı mal ve hizmetlerin üretilmesi, verimliliktir. Aslında, söz konusu girdilere göre daha çok çıktı beklentisi verimlilik olmakla birlikte, kamu yönetiminde bu sürece “en doğru üretim” demek gerekir. Yönetim Bilimi’nin temelini atan F.W.Taylor’un başlattığı üretkenlik ölçümleri, günümüz kurumlarında kendini performansın en önemli özelliklerden biri olan verimlilik olarak göstermiştir. Mal ve hizmetlere olan talep artarken, kaynakların kıt olmasının anlaşılması, kamu veya özel bütün kurumlarda üretim girdilerinden yararlanma düzeyinin, diğer bir deyişle verimliliğin yüksek olmasını gerektirmiştir.

Verimlilik (Productivity) İlkesi: Eğer en ekonomik kaynak ve malzeme sağlanmışsa bunların girdi olarak üretime katılması sonucu en uygun çıktı mal ve hizmetlerin üretilmesi, verimliliktir. Aslında, söz konusu girdilere göre daha çok çıktı beklentisi verimlilik olmakla birlikte, kamu yönetiminde bu sürece “en doğru üretim” demek gerekir. Yönetim Bilimi’nin temelini atan F.W.Taylor’un başlattığı üretkenlik ölçümleri, günümüz kurumlarında kendini performansın en önemli özelliklerden biri olan verimlilik olarak göstermiştir. Mal ve hizmetlere olan talep artarken, kaynakların kıt olmasının anlaşılması, kamu veya özel bütün kurumlarda üretim girdilerinden yararlanma düzeyinin, diğer bir deyişle verimliliğin yüksek olmasını gerektirmiştir.

Verimlilik (Productivity) İlkesi: Eğer en ekonomik kaynak ve malzeme sağlanmışsa bunların girdi olarak üretime katılması sonucu en uygun çıktı mal ve hizmetlerin üretilmesi, verimliliktir. Aslında, söz konusu girdilere göre daha çok çıktı beklentisi verimlilik olmakla birlikte, kamu yönetiminde bu sürece “en doğru üretim” demek gerekir. Yönetim Bilimi’nin temelini atan F.W.Taylor’un başlattığı üretkenlik ölçümleri, günümüz kurumlarında kendini performansın en önemli özelliklerden biri olan verimlilik olarak göstermiştir. Mal ve hizmetlere olan talep artarken, kaynakların kıt olmasının anlaşılması, kamu veya özel bütün kurumlarda üretim girdilerinden yararlanma düzeyinin, diğer bir deyişle verimliliğin yüksek olmasını gerektirmiştir.

75. Soru

Etkililik nedir?

Cevap

Etkililik (Efficiency) İlkesi: Performansın kamu yönetimi ve kamu hizmeti bakımından en çok öne çıkan kavramı ise, etkililiktir. Aslında en uygun kaynak ve malzemeyle hedeflenen en uygun mal ve hizmetin üretilmesi anlamına gelen etkililik kavramı; kamu yönetiminde kısaca hedef kitlenin memnun edilmesidir. Bu nedenle etkililik, en akıllı yönetimdir; hizmet edilen kitleye en çok yansıyan performanstır. Halkın, bireysel ve kurumsal performansı görebildiği özelliktir. Başlangıçta kapitalist anlayışa uygun olarak özel sektör için geçerli olan kar-maliyet etkileşimine eklenen ekonomiklik ve verimlilik; kamu sektörü için de geçerli olmuş ve sadece kamu yararı anlayışına göre mal ve hizmet üreten kamu yönetimi anlayışına da ekonomiklik ve verimlik kavramları girmiştir. Ancak her iki sektörün de hedef kitlesindeki bilinçlenme sonucu performansı belirleyenin sadece ekonomiklik ve verimlilik olmadığı, bunları içeren bir üretim süreci sonrasında özel sektör için müşteri memnuniyetinin, kamu sektörü için de kamusal beklentilerin karşılanması gerektiği, diğer bir deyişle etkili ve etkin olmak gerektiği ortaya çıkmıştır.

Etkililik (Efficiency) İlkesi: Performansın kamu yönetimi ve kamu hizmeti bakımından en çok öne çıkan kavramı ise, etkililiktir. Aslında en uygun kaynak ve malzemeyle hedeflenen en uygun mal ve hizmetin üretilmesi anlamına gelen etkililik kavramı; kamu yönetiminde kısaca hedef kitlenin memnun edilmesidir. Bu nedenle etkililik, en akıllı yönetimdir; hizmet edilen kitleye en çok yansıyan performanstır. Halkın, bireysel ve kurumsal performansı görebildiği özelliktir. Başlangıçta kapitalist anlayışa uygun olarak özel sektör için geçerli olan kar-maliyet etkileşimine eklenen ekonomiklik ve verimlilik; kamu sektörü için de geçerli olmuş ve sadece kamu yararı anlayışına göre mal ve hizmet üreten kamu yönetimi anlayışına da ekonomiklik ve verimlik kavramları girmiştir. Ancak her iki sektörün de hedef kitlesindeki bilinçlenme sonucu performansı belirleyenin sadece ekonomiklik ve verimlilik olmadığı, bunları içeren bir üretim süreci sonrasında özel sektör için müşteri memnuniyetinin, kamu sektörü için de kamusal beklentilerin karşılanması gerektiği, diğer bir deyişle etkili ve etkin olmak gerektiği ortaya çıkmıştır.

Etkililik (Efficiency) İlkesi: Performansın kamu yönetimi ve kamu hizmeti bakımından en çok öne çıkan kavramı ise, etkililiktir. Aslında en uygun kaynak ve malzemeyle hedeflenen en uygun mal ve hizmetin üretilmesi anlamına gelen etkililik kavramı; kamu yönetiminde kısaca hedef kitlenin memnun edilmesidir. Bu nedenle etkililik, en akıllı yönetimdir; hizmet edilen kitleye en çok yansıyan performanstır. Halkın, bireysel ve kurumsal performansı görebildiği özelliktir. Başlangıçta kapitalist anlayışa uygun olarak özel sektör için geçerli olan kar-maliyet etkileşimine eklenen ekonomiklik ve verimlilik; kamu sektörü için de geçerli olmuş ve sadece kamu yararı anlayışına göre mal ve hizmet üreten kamu yönetimi anlayışına da ekonomiklik ve verimlik kavramları girmiştir. Ancak her iki sektörün de hedef kitlesindeki bilinçlenme sonucu performansı belirleyenin sadece ekonomiklik ve verimlilik olmadığı, bunları içeren bir üretim süreci sonrasında özel sektör için müşteri memnuniyetinin, kamu sektörü için de kamusal beklentilerin karşılanması gerektiği, diğer bir deyişle etkili ve etkin olmak gerektiği ortaya çıkmıştır.

Etkililik (Efficiency) İlkesi: Performansın kamu yönetimi ve kamu hizmeti bakımından en çok öne çıkan kavramı ise, etkililiktir. Aslında en uygun kaynak ve malzemeyle hedeflenen en uygun mal ve hizmetin üretilmesi anlamına gelen etkililik kavramı; kamu yönetiminde kısaca hedef kitlenin memnun edilmesidir. Bu nedenle etkililik, en akıllı yönetimdir; hizmet edilen kitleye en çok yansıyan performanstır. Halkın, bireysel ve kurumsal performansı görebildiği özelliktir. Başlangıçta kapitalist anlayışa uygun olarak özel sektör için geçerli olan kar-maliyet etkileşimine eklenen ekonomiklik ve verimlilik; kamu sektörü için de geçerli olmuş ve sadece kamu yararı anlayışına göre mal ve hizmet üreten kamu yönetimi anlayışına da ekonomiklik ve verimlik kavramları girmiştir. Ancak her iki sektörün de hedef kitlesindeki bilinçlenme sonucu performansı belirleyenin sadece ekonomiklik ve verimlilik olmadığı, bunları içeren bir üretim süreci sonrasında özel sektör için müşteri memnuniyetinin, kamu sektörü için de kamusal beklentilerin karşılanması gerektiği, diğer bir deyişle etkili ve etkin olmak gerektiği ortaya çıkmıştır.

76. Soru

Açıklık ilkesi nedir?

Cevap

Açıklık ilkesi, kamu yönetimi anlayışına has bir Kamu Performans ilkesidir. Bu ilkeye göre, bazı kısıtlar dışında hiçbir kamusal karar ve eylem, yetkililer dışındakilere kapalı kalamaz. Açıklığa uyumlu bir yönetim anlayışına sahip olmak, kamudaki performansın yine kamunun istek ve şikayetlerini dikkate alarak performansın yönetilmesini sağlar. Bunun başarılması hâlinde ise, kamu kurum ve kuruluşlarını daha etken kılar.

Açıklık ilkesi, kamu yönetimi anlayışına has bir Kamu Performans ilkesidir. Bu ilkeye göre, bazı kısıtlar dışında hiçbir kamusal karar ve eylem, yetkililer dışındakilere kapalı kalamaz. Açıklığa uyumlu bir yönetim anlayışına sahip olmak, kamudaki performansın yine kamunun istek ve şikayetlerini dikkate alarak performansın yönetilmesini sağlar. Bunun başarılması hâlinde ise, kamu kurum ve kuruluşlarını daha etken kılar.

Açıklık ilkesi, kamu yönetimi anlayışına has bir Kamu Performans ilkesidir. Bu ilkeye göre, bazı kısıtlar dışında hiçbir kamusal karar ve eylem, yetkililer dışındakilere kapalı kalamaz. Açıklığa uyumlu bir yönetim anlayışına sahip olmak, kamudaki performansın yine kamunun istek ve şikayetlerini dikkate alarak performansın yönetilmesini sağlar. Bunun başarılması hâlinde ise, kamu kurum ve kuruluşlarını daha etken kılar.

Açıklık ilkesi, kamu yönetimi anlayışına has bir Kamu Performans ilkesidir. Bu ilkeye göre, bazı kısıtlar dışında hiçbir kamusal karar ve eylem, yetkililer dışındakilere kapalı kalamaz. Açıklığa uyumlu bir yönetim anlayışına sahip olmak, kamudaki performansın yine kamunun istek ve şikayetlerini dikkate alarak performansın yönetilmesini sağlar. Bunun başarılması hâlinde ise, kamu kurum ve kuruluşlarını daha etken kılar.

77. Soru

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yönetilmesi gereken performans hangi konulara odaklanmaktadır?

Cevap

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yönetilmesi gereken performans, şu üç noktada odaklanmaktadır:

• Kurumsal performans,

• Takım performansı,

• Bireysel performans.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yönetilmesi gereken performans, şu üç noktada odaklanmaktadır:

• Kurumsal performans,

• Takım performansı,

• Bireysel performans.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yönetilmesi gereken performans, şu üç noktada odaklanmaktadır:

• Kurumsal performans,

• Takım performansı,

• Bireysel performans.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yönetilmesi gereken performans, şu üç noktada odaklanmaktadır:

• Kurumsal performans,

• Takım performansı,

• Bireysel performans.

78. Soru

Takım performans yönetimi nedir?

Cevap

Takım performans yönetimi ise takımın, ulaştığı iş miktarına göre yönetilmesidir. Genellikle, takımlar yeni bir yönetim döneminde yöneticinin başarı için takım oluşturma girişimiyle yeni bir projeye kalkışıldığında, büyük ve önemli bir hedefe ulaşılmak istendiğinde veya ortak bir hedef için insan kaynaklarının hedefe bütünleşmesi gerektiğinde ilgili ve yeterli kişilerden oluşturulmaktadır.

Takım performans yönetimi ise takımın, ulaştığı iş miktarına göre yönetilmesidir. Genellikle, takımlar yeni bir yönetim döneminde yöneticinin başarı için takım oluşturma girişimiyle yeni bir projeye kalkışıldığında, büyük ve önemli bir hedefe ulaşılmak istendiğinde veya ortak bir hedef için insan kaynaklarının hedefe bütünleşmesi gerektiğinde ilgili ve yeterli kişilerden oluşturulmaktadır.

Takım performans yönetimi ise takımın, ulaştığı iş miktarına göre yönetilmesidir. Genellikle, takımlar yeni bir yönetim döneminde yöneticinin başarı için takım oluşturma girişimiyle yeni bir projeye kalkışıldığında, büyük ve önemli bir hedefe ulaşılmak istendiğinde veya ortak bir hedef için insan kaynaklarının hedefe bütünleşmesi gerektiğinde ilgili ve yeterli kişilerden oluşturulmaktadır.

Takım performans yönetimi ise takımın, ulaştığı iş miktarına göre yönetilmesidir. Genellikle, takımlar yeni bir yönetim döneminde yöneticinin başarı için takım oluşturma girişimiyle yeni bir projeye kalkışıldığında, büyük ve önemli bir hedefe ulaşılmak istendiğinde veya ortak bir hedef için insan kaynaklarının hedefe bütünleşmesi gerektiğinde ilgili ve yeterli kişilerden oluşturulmaktadır.

Takım performans yönetimi ise takımın, ulaştığı iş miktarına göre yönetilmesidir. Genellikle, takımlar yeni bir yönetim döneminde yöneticinin başarı için takım oluşturma girişimiyle yeni bir projeye kalkışıldığında, büyük ve önemli bir hedefe ulaşılmak istendiğinde veya ortak bir hedef için insan kaynaklarının hedefe bütünleşmesi gerektiğinde ilgili ve yeterli kişilerden oluşturulmaktadır.

79. Soru

Personelin performans sorumluluğu nedir?

Cevap

Personelin performans sorumluluğunu, öncelikle onun temel görevi olan kurumsal amaç ve hede er doğrultusunda çalışma ve kendisine verilen görevleri yapma sorumluluğu olarak anlamak gerekir.

Personelin performans sorumluluğunu, öncelikle onun temel görevi olan kurumsal amaç ve hede er doğrultusunda çalışma ve kendisine verilen görevleri yapma sorumluluğu olarak anlamak gerekir.

Personelin performans sorumluluğunu, öncelikle onun temel görevi olan kurumsal amaç ve hede er doğrultusunda çalışma ve kendisine verilen görevleri yapma sorumluluğu olarak anlamak gerekir.

Personelin performans sorumluluğunu, öncelikle onun temel görevi olan kurumsal amaç ve hede er doğrultusunda çalışma ve kendisine verilen görevleri yapma sorumluluğu olarak anlamak gerekir.

80. Soru

Kamu Performans Yönetiminin faydaları nelerdir?

Cevap

Kamu Performans Yönetiminin, yöneltilen çeşitli eleştirilere karşın, performans yönetimi anlayışının getirdiği olumlu özelliklerinin analiz edilmesi, izlenmesi ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi durumunda yönetime aşağıdaki faydaları sağlayacağı söylenebilir:

• Bireysel performansı geliştirir;
• Bireylerin gizil güç performansını ortaya çıkarır;
• Gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını planlar;
• Kuruluş amaçlarını gerçekleştirir;
• Kuruluştaki manevi gücü artırır;
• İç ve dış müşteri tatmini sağlar;
• Performans-ücret dengesini sağlar;
• Rekabet üstünlüğü yaratır;
• Gözlem kalitesini artırır.

Kamu Performans Yönetiminin, yöneltilen çeşitli eleştirilere karşın, performans yönetimi anlayışının getirdiği olumlu özelliklerinin analiz edilmesi, izlenmesi ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi durumunda yönetime aşağıdaki faydaları sağlayacağı söylenebilir:

• Bireysel performansı geliştirir;
• Bireylerin gizil güç performansını ortaya çıkarır;
• Gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını planlar;
• Kuruluş amaçlarını gerçekleştirir;
• Kuruluştaki manevi gücü artırır;
• İç ve dış müşteri tatmini sağlar;
• Performans-ücret dengesini sağlar;
• Rekabet üstünlüğü yaratır;
• Gözlem kalitesini artırır.

Kamu Performans Yönetiminin, yöneltilen çeşitli eleştirilere karşın, performans yönetimi anlayışının getirdiği olumlu özelliklerinin analiz edilmesi, izlenmesi ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi durumunda yönetime aşağıdaki faydaları sağlayacağı söylenebilir:

• Bireysel performansı geliştirir;
• Bireylerin gizil güç performansını ortaya çıkarır;
• Gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını planlar;
• Kuruluş amaçlarını gerçekleştirir;
• Kuruluştaki manevi gücü artırır;
• İç ve dış müşteri tatmini sağlar;
• Performans-ücret dengesini sağlar;
• Rekabet üstünlüğü yaratır;
• Gözlem kalitesini artırır.

Kamu Performans Yönetiminin, yöneltilen çeşitli eleştirilere karşın, performans yönetimi anlayışının getirdiği olumlu özelliklerinin analiz edilmesi, izlenmesi ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi durumunda yönetime aşağıdaki faydaları sağlayacağı söylenebilir:

• Bireysel performansı geliştirir;
• Bireylerin gizil güç performansını ortaya çıkarır;
• Gelecekteki insan kaynağı ihtiyacını planlar;
• Kuruluş amaçlarını gerçekleştirir;
• Kuruluştaki manevi gücü artırır;
• İç ve dış müşteri tatmini sağlar;
• Performans-ücret dengesini sağlar;
• Rekabet üstünlüğü yaratır;
• Gözlem kalitesini artırır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.