Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
4
A+
A-

Kamu Diplomasisi Araçları Ve Uygulama Alanları

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kamu Diplomasisi Araçları Ve Uygulama Alanları

1. Soru

Bazı ülkelerin kamu diplomasisi konusunda başarıya
ulaşamamasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Yeterli derecede akademik, sosyo-kültürel
birikim ve maddi güce sahip olmayan ülkeler kamu
diplomasisi konusunda başarıya ulaşamamaktadır.


2. Soru

Kamu diplomasisi ile ilgili çalışmalar hangi konularda
farklılık göstermektedir?

Cevap

Kamu diplomasisi ile ilgili çalışmalar
incelendiğinde, kamu diplomasisinin uygulama alanları ve
araçları konusunda kesin bir ayrımın olmadığı
görülmektedir. Bazı kaynaklar kamu diplomasisinin
uygulanış biçimlerini uygulama alanı olarak tanımlarken,
bazıları ise kamu diplomasisinin aracı olarak
tanımlamaktadır. Bu konuda kesin bir ayrım olmamasına
ve farklı başlıklar altında ele alınmasına rağmen, kamu
diplomasisinin uygulama alanları ve araçları ile ilgili
araştırmaların bu çalışmaların işlevleri konusunda temelde
aynı görüşleri paylaştığını söylemek mümkündür.


3. Soru

Kamu diplomasisi yakın zamana kadar hangi alan
içerisinde yer almaktaydı?

Cevap

Kamu diplomasisi yakın zamana kadar
uluslararası ilişkiler ve özellikle de diplomasi alanında yer
almaktaydı.


4. Soru

Kamu diplomasisi öğretide ve uygulamada hangi
disiplinlerle karıştırılmaktadır?

Cevap

Birçok akademisyen ve profesyonel, kamu
diplomasisini propaganda, halkla ilişkiler, uluslararası
halkla ilişkiler, psikolojik savaş ve kamusal ilişkiler ile
karıştırmaktadır.


5. Soru

Kamu diplomasisine katkıda bulunan disiplinler
hangileridir?

Cevap

Kamu diplomasisine katkıda bulunan disiplinler
şunlardır:
• İş yönetimi pazarlama,
• Medya etkileri,
• Kamunun görüşü,
• Retorik,
• Kültürel çalışmalar,
• Bilgisayar bilimleri,
• Teknoloji,
• Psikoloji,
• Sosyoloji,
• Siyaset bilimi,
• Uluslararası ilişkiler, diplomasi, strateji,
• Tarih,
• Halkla ilişkiler, markalama.
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu
diplomasisinin ana damarını oluşturan disiplinlerdir.


6. Soru

Gilboa’ya göre hangi disiplinler kamu diplomasisine
diğer disiplinlerden daha çok kuramsal ve deneysel
katkıda bulunmaktadır?

Cevap

Gilboa’ya göre, uluslararası ilişkiler, iletişim
çalışmaları, halkla ilişkiler ve pazarlama disiplinleri, kamu
diplomasisine diğer disiplinlerden daha çok kuramsal ve
deneysel katkıda bulunmaktadır.


7. Soru

Sancar’ın kamu diplomasisi aktörlerine bakarak
yaptığı sınıflandırma nasıldır?

Cevap

Sancar’a göre, kamu diplomasisi aktörlerine
bakarak şöyle bir sınıflandırma yapmak mümkündür:
• Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kanaat
önderleri ile medya ve haber ajansları halkla
ilişkiler, propaganda ve ulus markalama
konularına destek vermektedirler.
• İç hedef kitle ve baskı grupları kamu diplomasisi
kapsamında ülkenin halkla iliş- kiler ve
propagandasını yapar; devlet üstü kuruluşlar ise
iş birliği içinde oldukları ülkelerin gücüne güç
katmak için propagandalarına destek
vermektedir.
• Özel sektör ve küresel işletmeler, kamu
diplomasisinde ülke markasının yaratılmasına
destek vermektedir.


8. Soru

Kamu diplomasisi araçları nelerdir?

Cevap

Ülkeler, kamu diplomasisi faaliyetleriyle diğer
ülkelerdeki halklara ulaşmak amacıyla çeşitli araçlardan
yararlanmaktadır. Bu araçlar;
• Gazete, radyo, televizyon ve sinema gibi kitle
iletişim araçları,
• İnternet ve sosyal ağlardan oluşan yeni medya ve
• Uluslararası yayıncılık olarak sıralanabilir.


9. Soru

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Cevap

İletişim ve ilişki temeline dayanan kamu
diplomasisinin en önemli araçları kuşkusuz kitle iletişim
araçlarıdır. Kitle iletişim araçları ise;
• Geleneksel ve
• Yeni medya olarak sınıflandırılmaktadır.
Reklamlar, ünlü kullanımı ve ulusal markalar da kamu
diplomasisi araçlarına verilebilecek diğer örneklerdir.


10. Soru

Ülkeler iletişim araçlarından hangi amaçla
yararlanmaktadır?

Cevap

Kamu diplomasinin temel amacı olan ülke
hakkında olumlu bir imaj ve algı yaratıp yabancı
kamuoyunun görüş ve tutumlarını etkilemek amacıyla
ülkeler kitle iletişim araçlarından yararlanmaktadır.


11. Soru

Geleneksel medya ve kamu diplomasisi arasındaki
ilişki nasıldır?

Cevap

Geleneksel medya olarak tanımlanan gazete,
televizyon, radyo ve sinema geniş kitlelere ulaşması
dolayısıyla ülkelerin tanıtımında kamu diplomasisi için en
etkili araçlardır.


12. Soru

Geleneksel medyanın önemi nedir?

Cevap

Devletlerin uluslararası arenada hedeflediği
değişiklikleri gerçekleştirmek için mesajlarını aktardığı
kitle iletişim araçlarından oluşan geleneksel medya, kamu
diplomasisi için oldukça önemlidir. Bu sebeple, geçmişten
günümüze kadar gerek propaganda çalışmalarında gerekse
bugün yürütülmekte olan uluslararası halkla ilişkiler ve
kamu diplomasisi çalışmalarında amaçlı bir şekilde
kullanılmaktadır.


13. Soru

Devletlerin televizyon, radyo ve sinemayı kullanmasına
nasıl örnek verilebilir?

Cevap

Devletlerin Soğuk Savaş döneminde, devletlerin
televizyon, radyo ve sinemayı bir kamu diplomasisi aracı
olarak kullanmasına aşağıdaki örnekler verilebilir:
• ABD Kongresi’nin 1948 yılında Sovyet
propagandasına karsı Amerika’nın Sesi (VOA)
televizyonunu yetkilendirmesi,
• Özgür Avrupa Radyosu (RFE) ve Özgürlük
Radyosu’nun (RL) 1949 yılında Sovyetler Birliği
bloğundaki insanlara yayın yapmak için
kurulması.


14. Soru

Basının kitleleri etkileme gücü ne zaman fark
edilmiştir?

Cevap

Matbaanın bulunması ve Avrupa’da kullanımının
yaygınlaşması ve ardından farklı tür ve amaçlarla çıkarılan
bültenlerin gazetelere dönüşmesiyle basının kitleleri
etkileme gücü hissedilmeye başlanmıştır.


15. Soru

Gazetelerin kamu diplomasisindeki etkisi ve rolü en
çok ne şekilde sağlanmaktadır?

Cevap

Gazeteler de tıpkı radyo ve televizyon gibi
önemli kamuoyu oluşturma araçlarından biri olmakla
birlikte, diğer ülkelerde kamu diplomasisi aracı olarak
kullanımı radyo ve televizyon kadar tercih edilmemektedir
Gazetelerin kamu diplomasisindeki etkisi ve rolü daha çok
yabancı ülkelerdeki gazetelere verilen mülakatlar ve
ülkeyle ilgili yayınlanan haberlerde görülmektedir.


16. Soru

Sinema kamu diplomasisinde ne şekilde etkili
olmaktadır?

Cevap

Sinemanın duygulara seslenmesi ve mesajlarını
fark ettirmeden vermeye çalışması, kamu diplomasisi
mesajlarının verilmesinde etkili olmasını sağlamaktadır.


17. Soru

Sinemayı kamu diplomasisi için etkin olarak kullanan
ülke hangisidir?

Cevap

Sinemayı kamu diplomasisi için etkin olarak
kullanan ülkelerin başında Amerika gelmektedir.


18. Soru

Amerika kamu diplomasisi amacıyla sinemayı nasıl
kullanmış ve kullanmaktadır?

Cevap

Amerika, Soğuk Savaş döneminde de filmlerinin
dünyaya açılmasını sağlamış ve bu yolla Amerikan yaşam
tarzını pazarlamaya çalışmıştır. Günümüzde, Amerika’nın
filmlerinde dünyayı kötülüklerden kurtaran bir süper güç
olarak gösterilmesi de Amerikan yumuşak gücüne hizmet
etmektedir.


19. Soru

Cull, uluslararası yayıncılığı nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Cull, uluslararası yayıncılığı; Radyo, televizyon
ve Internet teknolojileri ile yabancı kamuoyuna ulaşmayı
sağlayan bir araç olarak tanımlamakta ve uluslararası
ilişkilerin kamu diplomasisinin bir bileşeni olduğunu
belirtmektedir.


20. Soru

Cull’a göre uluslararası yayıncılığın en önemli unsuru
nedir?

Cevap

Uluslararası yayıncılığın kamu diplomasisinin
diğer dört bileşeninin (dinleme, savunma, kültürel
diplomasi, değişim diplomasisi) işlevlerini de kapsadığını
vurgulayan Cull, uluslararası yayıncılığın en önemli
unsurunun -özellikle objektif olduğunda- haberin
kullanımı olduğunu vurgulamaktadır.


21. Soru

Kitle iletişim araçlarının küresel politikalar
bakımından önemi nedir?

Cevap

Devletler arasındaki mücadele ve rekabet sadece
topraksal alanda değil, aynı zamanda medyada da
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, kitle iletişim araçları
küresel politikada önemli bir faktör ve aktördür. Ülkelerin
yabancı basında olumlu söylemlerle anılması, ülkenin
yabancı yatırım ve turistler için bir çekim alanı haline
gelmesini ve ülkenin dış politikasına olumlu
yaklaşılmasını sağlamaktadır.
Bu nedenle ülkeler, uluslararası topluma sesini
duyurabilmek ve yabancı halkların görüşlerini
etkileyebilmek için diğer ülkelerde televizyon ve radyo
yayınları yapmakta, uluslararası haber ajansları ile habere
ve bilgiye yön vermektedir.


22. Soru

Uluslararası haberleşme alanına hâkim haber
kuruluşları nelerdir?

Cevap

Uluslararası haberleşme alanına hâkim bazı haber
kuruluşları şunlardır:
• AP,
• Reuters,
• AFP,
• CNN,
• BBC.


23. Soru

Kamu diplomasisinin uygulama alanları nelerdir?

Cevap

Kamu diplomasisinin uygulama alanları;
şunlardır:
• Kültür,
• Eğitim,
• Sanat,
• Spor,
• Teknoloji.


24. Soru

Kültür ne demektir?

Cevap

Kültür, bir toplum için anlam yaratan değerler ve
pratikler bütünüdür.


25. Soru

Kültür kaça ayrılır?

Cevap

Kültür, genel olarak;
• Edebiyat, sanat ve eğitim gibi seçkinlere hitap
eden yüksek kültür ve
• Kitle eğlencesine odaklanan popüler kültür
olarak ikiye ayrılmaktadır


26. Soru

Milto Cummings kültürel diplomasiyi nasıl
tanımlamaktadır?

Cevap

Milton Cummings kültürel diplomasiyi “fikir,
bilgi, sanat ve kültürün diğer yönlerinin uluslar ve halklar
arasında karşılıklı anlayış içerisinde değişimi” olarak
tanımlamaktadır.


27. Soru

Kültürel diplomasi çalışmalarının işlevi nedir?

Cevap

Kültürel diplomasi çalışmalarından, kamu
diplomasisinin birincil hedeflerinden biri olan ülke
hakkında olumlu fikir yaratmada da yararlanılmaktadır.
Diğer ülkelerin halklarının zihinlerinde oluşmuş olumsuz
ya da yanlış kalıplaşmış yargıları değiştirme ve kültürler
arasında karşılıklı bir anlayış geliştirme de kültürel
diplomasisinin diğer işlevleri arasında yer almaktadır.


28. Soru

Eğitim konusundaki kamu diplomasisi faaliyetleri ile
ne amaçlanmaktadır?

Cevap

Kamu diplomasisinin uygulama alanlarından biri
olan eğitim, ülkelerin diğer ülkelerin halklarında sempati
ve onlarla arasında ortak bir anlayış yaratmak için
çalışmalar yürüttüğü en önemli alanlardan biridir. Uzun
dönemli bir çalışmayı içeren eğitim konusundaki kamu
diplomasisi faaliyetleri aracılığıyla, özellikle üniversite
düzeyindeki genç nüfus hedeflenmektedir.


29. Soru

Türkiye’nin eğitim alanında yürüttüğü kamu
diplomasisi çalışmalarına nasıl örnek verilebilir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından
2011 yılında duyurulan Mevlana Değişim Programı,
yükseköğretim kurumları arasında değişimi sağlayan bir
akademik değişim programıdır. Bu program, yurt içinde
eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında
eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır


30. Soru

Çin’in eğitim alanında yürüttüğü kamu diplomasisi
çalışmalarına nasıl örnek verilebilir?

Cevap

Çin, Konfiçyüs Enstitüsü aracılığıyla diğer
ülkelerdeki öğrencilere Çince’yi öğretmeyi
hedeflemektedir.


31. Soru

Sanat kamu diplomasisine nasıl hizmet etmektedir?

Cevap

Sinema, müzik, resim, heykel, tiyatro ve dans
gibi sanat dalları icra edildiği ülkenin kültürel özelliklerini
taşımakta ve o ülkenin toplumsal yapısı hakkında fikir
vermektedir. Bunun yanında sanat, evrensel özellikler de
taşımaktadır. İnsanların duygularına hitap eden sanatsal
çalışmaların da kamu diplomasisi yönetiminde önemli bir
yeri olduğu söylemek mümkündür. Özellikle sinema ve
müzik, toplumlar üzerinde önemli etkiye sahip sanat
dallarıdır. Konserler, festivaller, şiir dinletileri, filmler,
tiyatro oyunları, bale ve dans gösterimleri, sergiler, fuarlar
ve sanatsal yarışmalar toplumlar arasında kültürel iletişimi
sağlayan sanatsal etkinliklerdir. Ülkeler bu etkinlikler
aracılığıyla kültür aktarımı gerçekleştirmekte ve gerek
yurt içindeki gerekse yurt dışındaki yabancı halklarla bir
bağ kurarak uzun süreli ilişkiler inşa etmektedir.


32. Soru

Türkiye’nin kamu diplomasisi kapsamındaki kültür ve
sanat etkinliklerine nasıl örnek verilebilir?

Cevap

Türkiye’nin kamu diplomasisi kapsamındaki
kültür sanat etkinliklerine, İKSV ve Culture France’ın iş
birliği ve her iki ülkenin Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları
himayesinde hazırlanan Saison de la Turquie (Fransa’da
Türkiye Mevsimi) örnek olarak verilebilir. Fransa’da
Türkiye Mevsimi 1 Temmuz 2009-31 Mart 2010 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiş ve 600’e yakın etkinlik
gerçekleştirilmiştir. Bir diğer önemli örnek ise,
İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesidir.
Önemli bir kültürel diplomasi avantajı olan bu durum
sayesinde kentin çekim merkezi olması Türkiye’nin kamu
diplomasisine katkı sağlamıştır.


33. Soru

Kamu diplomasisinde sanatın ne gibi bir önemi
vardır?

Cevap

Kamu diplomasisinde doğrudan devlet temelli
mesajların verilmesi yerine kültürel ve sanatsal etkinlikler
aracılığıyla mesajların daha dolaylı bir şekilde
verilmesinin daha inandırıcı ve çekici olduğu
görülmektedir. Ülkenin mesajlarını diğer ülkelerdeki
halklara kültürel miras aracılığıyla aktarmanın, mesajı alan
halkların o ülkenin kültür ve sanatına olan ilgisi
düşünüldüğünde daha etkili olacağı düşünülmektedir.


34. Soru

Spor ülkelerin tanıtımında nasıl bir rol oynar?

Cevap

Uluslararası spor faaliyetleri, büyük kitlelerin
heyecanla takip ettiği ve gündem yaratma gücü yüksek
olan faaliyetler olması açısından ülkelerin uluslararası
arenada tanıtımlarına en çok katkıda bulunan
etkinliklerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Gerek
yarattığı yıldız sporcularla gerek başarı odaklı oluşuyla
sporun, devletlerin diğer ülkelerin halkları üzerinde
olumlu bir imaj yaratma konusunda avantajlı bir alan
olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, kamu
diplomasisinin öneminin ve sporun kamu diplomasisi
hedeflerine ulaşmadaki katkısının farkında olan ülkeler
sportif faaliyetleri büyük ölçüde desteklemektedirler.
Sportif başarıların, ülkeler için önemli bir prestij kaynağı
olduğunu söylemek mümkündür.


35. Soru

1936 Berlin Olimpiyatlarının ne gibi bir özelliği
vardır?

Cevap

Nazi Almanya’sı, uluslararası bir spor olayı olan
olimpiyatları propaganda yapmak için kullanmıştır. 1936
Berlin Olimpiyatları’nı Nazi rejiminin gücünü tüm
dünyaya gösterebileceği bir fırsat olarak yorumlayan
Adolf Hitler, Alman sporcularının diğerlerine göre “üstün”
olduğunu tüm müsabakaları filme aldırarak herkese
duyurmaya çalışmıştır. Bu olimpiyatlarda toplam 90
madalya toplayan Almanya, en yakın takipçisi Amerika’ya
fark atmıştır.


36. Soru

Sporun başarılı bir kamu diplomasisi aracı olarak
kullanılabilmesinin ön koşulu nedir?

Cevap

Sporun başarılı bir kamu diplomasisi aracı olarak
kullanılabilmesi ancak istikrar ve süreklilik arz ettiği
müddetçe gerçekleşebilmektedir.


37. Soru

Teknolojinin kamu diplomasisi bakımından önemi
nedir?

Cevap

Kamu diplomasisinin uygulama alanı olarak
teknoloji, en yoğun kullanılan uygulama araçları olan
geleneksel ve yeni medyayı büyük ölçüde etkilemektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kamu
diplomasisinin teknolojiye dayalı uygulama araçlarının ve
buna bağlı olarak da uygulama alanlarının özelliklerini
belirlemektedir. Günümüz teknoloji çağında, akıllı
telefonlardan tabletlere, giyilebilir teknolojilerden geniş
İnternet ağına kadar birçok teknolojik olanak dünyayı,
bilgiye ulaşmanın çok daha kolay olduğu ve iletişimin
etkileşim olmadan düşünülemediği bir yer haline
getirmiştir. Mikro bloglar, sosyal ağlar, bloglar ve hızlı
haberleşme, bireylerin geliştirdikleri tepkilerle siyasete
doğrudan katılımda bulunmalarına olanak sağlamaktadır.
İnternet ve küresel ağlar, dünyada ilişkileriyle ilgili
merkezi bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Dünyanın
herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişme teknolojinin
sağladığı hız sayesinde tüm dünyaya yayılmakta ve
konuyla ilgili uluslararası kamuoyunun oluşmasını
mümkün kılmaktadır. Diğer ülkelerin halklarının
zihinlerinde olumlu bir imaj ve algı yaratmak isteyen
ülkelerin, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütürken
teknolojinin bu özelliklerini kendi avantajına
dönüştürmesi yararına olacaktır.


38. Soru

Kamu diplomasisi profesyoneller ve akademisyenler tarafından hangi alanlarla karıştırılmaktadır?

Cevap

Birçok akademisyen ve profesyonel, kamu diplomasisini propaganda, halkla ilişkiler, uluslararası halkla ilişkiler, psikolojik savaş ve kamusal ilişkiler ile karıştırmaktadır.


39. Soru

Akademisyenler ve uygulayıcılar kamu diplomasisini ne ile eş değer tutmaktadır?

Cevap

Akademisyenler ve uygulayıcılar kamu diplomasisini sıklıkla “yumuşak güç”le eşdeğer tutmaktadır.


40. Soru

Kamu diplomasisi yakın zamana kadar hangi alanda kabul görmüştür?

Cevap

Uluslararası ilişkiler ve özellikle de diplomasi alanında yer almaktaydı.


41. Soru

Kamu diplomasisindeki sınıflama nasıldır?

Cevap

 • Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kanaat önderleri ile medya ve haber ajansları
  halkla ilişkiler, propaganda ve ulus markalama konularına destek vermektedirler.
 • İç hedef kitle ve baskı grupları kamu diplomasisi kapsamında ülkenin halkla ilişkiler
  ve propagandasını yapar; devlet üstü kuruluşlar ise iş birliği içinde oldukları
  ülkelerin gücüne güç katmak için propagandalarına destek vermektedir.
 • Özel sektör ve küresel işletmeler, kamu diplomasisinde ülke markasının yaratılmasına
  destek vermektedir.

42. Soru

Kamu diplomasisi araçları nelerdir?

Cevap

İletişim ve ilişki temeline dayanan kamu diplomasisinin en önemli araçları kuşkusuz kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları ise, geleneksel ve yeni medya olarak sınıflandırılmaktadır. Reklamlar, ünlü kullanımı ve ulusal markalar da kamu diplomasisi araçlarına verilebilecek diğer örneklerdir.


43. Soru

Kamu diplomasisi için kullanılan geleneksel medya araçları nelerdir?

Cevap

Geleneksel medya olarak tanımlanan gazete, televizyon, radyo ve sinema geniş kitlelere ulaşması dolayısıyla ülkelerin tanıtımında kamu diplomasisi için en etkili araçlardır.


44. Soru

Basının kitleleri etkileme gücü nasıl oluşmuştur?

Cevap

Matbaanın bulunması ve Avrupa’da kullanımının yaygınlaşması ve ardından farklı tür ve amaçlarla çıkarılan bültenlerin gazetelere dönüşmesiyle basının kitleleri etkileme gücü hissedilmeye başlanmıştır.


45. Soru

Gazetelerin kamu diplomasisindeki etkisi nerelerde görülür?

Cevap

Gazetelerin kamu diplomasisindeki etkisi ve rolü daha çok yabancı ülkelerdeki gazetelere verilen mülakatlar ve ülkeyle ilgili yayınlanan haberlerde görülmektedir.


46. Soru

Amerika, Soğuk Savaş döneminde sinema alanında ne yapmıştır?

Cevap

Amerika, Soğuk Savaş döneminde de filmlerinin dünyaya açılmasını sağlamış ve bu yolla Amerikan yaşam tarzını pazarlamaya çalışmıştır.


47. Soru

Hollywood ve Bollywood’un yaptığı işlev nedir?

Cevap

Dünya sinemalarında Hollywood, ABD’nin dünya ülkeleri arasında temsil ettiği gelişmişliği ve modern hayatı; Avrupa sineması sanatı; Bollywood ise Hindistan’ın gelişmekte olan kültürünü yansıtmaktadır.


48. Soru

Hollywood, Avrupa Sineması ve Bollywood’u hangi sinema takip etmiştir?

Cevap

Çin sineması takip etmektedir. Son yıllarda büyük gelişme gösteren Çin filmleri ile Çinli oyuncular ve Çin kültürü dünya genelinde ilgi görmeye başlamıştır


49. Soru

Kitle iletişim araçlarının yabancı halklar üzerinde yarattığı etkiye Türkiye nasıl bir katkı sağlamıştır?

Cevap

Türkiye’nin son yıllarda üretmekte olduğu diziler örnek verilebilir. Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve özellikle Arap dünyasında büyük ilgiyle takip edilen Türk dizileri, Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirmekte ve ülkenin imajına katkıda bulunmaktadır. Sancar’a göre, Türk dizilerinin popülerliği ülkenin turizmine de katkı sağlamaktadır. Dizilerin çekildiği boğazdaki mekanları ziyaret etmek isteyen izleyiciler dizi turizmini başlatmışlardır. Bu ülkelerde yayınlanan diziler ve oyuncuları ciddi hayran kitlelerine sahiptir.


50. Soru

Dijital diplomasi nedir?

Cevap

Dijital diplomasi, yeni bir diplomasi değil; diplomaside internet araçlarının kullanılarak, sanal ortamda diplomasi faaliyetlerinin
ve görüşlerinin aktarılması ile kamu diplomasisi faaliyetleri anlamında bilgilendirme faaliyetlerinin sosyal medyada yürütülmesidir


51. Soru

Kamu diplomasisinde sosyal medya ağlarının kullanım amacı nedir?

Cevap

Örgütlenme, kamuoyu yaratma ve gündem değiştirme amaçları ile kullanılan sosyal ağlar; kamu diplomasisinde daha çok
dünya kamuoyunun ilgisinin kazanılması, hedeflere ulaşabilmek için hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ve çeşitli alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar aracılığıyla yaratılan olumlu algının pekiştirilmesi amaçları kapsamında kullanılmaktadır


52. Soru

İletişim teknolojilerindeki devrimin yarattığı yenilikler nelerdir?

Cevap

İletişim teknolojilerindeki devrim, İnternet ve CNN International, BBC World, Sky News ve El-Cezire gibi dünyadaki olaylarla ilgili neredeyse her önemli gelişmeyi, dünyadaki neredeyse her yere yayın yapabilme kapasitesine sahip küresel haber ağları gibi iki önemli yenilik yaratmıştır


53. Soru

Uluslararası yayıncılık nedir?

Cevap

Uluslararası yayıncık; radyo, televizyon ve İnternet teknolojileri ile yabancı kamuoyuna ulaşmayı sağlayan bir araç olarak tanımlanmakta ve uluslararası ilişkilerin kamu diplomasisinin bir bileşeni olduğunu belirtilmektedir.


54. Soru

Uluslararası yayıncılığın en önemli unsuru nedir?

Cevap

Uluslararası yayıncılığın en önemli unsurunun -özellikle objektif olduğunda- haberin kullanımı olduğu vurgulanmaktadır


55. Soru

Kitle iletişim araçları küresel politikadaki önemi nedir?

Cevap

Ülkelerin yabancı basında olumlu söylemlerle anılması, ülkenin yabancı yatırım ve turistler için bir çekim alanı haline gelmesini ve ülkenin dış politikasına olumlu yaklaşılmasını sağlamaktadır.


56. Soru

Uluslararası haberleşme alanına hakim kuruluşlar hangileridir?

Cevap

AP, Reuters, AFP, CNN, BBC gibi uluslararası haber ajansları ve televizyon kanalları uluslararası haberleşme alanına hakim kuruluşlardır.


58. Soru

Kültür nedir?

Cevap

Kültür, bir toplum için anlam yaratan değerler ve pratikler bütünüdür. Kültürün birçok göstergesi vardır. Genel olarak edebiyat, sanat ve eğitim gibi seçkinlere hitap eden yüksek kültür ve kitle eğlencesine odaklanan popüler kültür olarak ayrılmaktadır.


59. Soru

Kültürel diplomasi nedir?

Cevap

Kültürel diplomasi “fikir, bilgi, sanat ve kültürün diğer yönlerininin uluslar ve halklar arasında karşılıklı anlayış içerisinde değişimi” olarak tanımlanmaktadır.


60. Soru

Kültürün diğer yönleri nelerdir?

Cevap

Kültürün diğer yönleri müzik, film, edebiyat, dil, dans ve dramayı içermektedir. Kültürün bu yönleri, insanların gözlem yapabileceği, dinleyebileceği ya da açıkça hakkında konuşabileceği kültürün belirgin tarafını temsil etmektedir.


61. Soru

Kültürel diplomaside kültürel değişimin önemi nedir?

Cevap

Kültürel değişimle, karşılıklılık anlayışına ve simetrik bir ilişkiye dayanan kültürel ürün ya da fikirlerin insanlar arasında içten bir şekilde değişimi amaçlanmaktadır.


62. Soru

Teknoloji ve çevrimiçi iletişimdeki gelişmelerin faydaları nelerdir?

Cevap

Teknoloji ve çevrimiçi iletişimdeki gelişmeler ise, fiziksel olarak gerçekleştirilen geleneksel kültürel değişim programlarına
yeni açılımlar getirerek, insanlara sanal ortamlarda da birçok olanak sunmaktadır.


63. Soru

Kamu diplomasisinin birincil hedeflerinden biri nedir?

Cevap

Kültürel diplomasi çalışmalarından, kamu diplomasisinin birincil hedeflerinden biri olan ülke hakkında olumlu fikir yaratmada da yararlanılmaktadır. Diğer ülkelerin halklarının zihinlerinde oluşmuş olumsuz ya da yanlış kalıplaşmış yargıları değiştirme ve kültürler arasında karşılıklı bir anlayış geliştirme de kültürel diplomasisinin diğer işlevleri arasında yer almaktadır.


64. Soru

Yunus Emre Enstitüsünün görevi nedir?

Cevap

2009 yılında faaliyetlerine başlayan ve yurt dışında 40’tan fazla merkeze sahip olan Yunus Emre Enstitüsü ise, Türkiye’nin kültürünü, dilini yurtdışında tanıtmak ve diğer ülkelerin halkları ile kültürel alışverişin yapılabilmesine ortam yaratmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.


65. Soru

Eğitim nedir?

Cevap

Ülkelerin diğer ülkelerin halklarında sempati ve onlarla arasında ortak bir anlayış yaratmak için çalışmalar yürüttüğü
en önemli alanlardan biridir. Uzun dönemli bir çalışmayı içeren eğitim konusundaki kamu diplomasisi faaliyetleri aracılığıyla, özellikle üniversite düzeyindeki genç nüfus hedeflenmektedir.


66. Soru

Ülkelerin burs programı düzenlemelerinin amacı nedir?

Cevap

Dahil olanlara karşılıklı anlayış oluşturma, iş birliğini arttırma ve ortak platformda buluşma olanakları sağlayan değişim programları, birebir yaşamayı, gözlem ve deneyimlemeyi öngörmektedir.


67. Soru

Fulbright Programı nedir?

Cevap

2016 yılı itibariyle kuruluşundan bu yana 70 yılı geride bırakan Fulbright Programı, 155 ülkeyi kapsamaktadır ve ABD’nin en prestijli bu programlarından biridir. Bu burs programı eğitim ve kültürel değişim yoluyla, ülkeler arasında ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla başlatılmıştır. Bu programla, Amerikalı öğrenciler ve sanatçılar dünyanın birçok yerinde eğitim ve araştırma imkânlarından yararlanmakta, dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenci, öğretmen ve akademisyenler ise Amerika’da araştırma yapmakta ve eğitim alabilmektedirler.


68. Soru

Erasmus nedir?

Cevap

Avrupa Birliği’nin bir Avrupalı kimliği yaratmak ve bilgi toplumu inşa etmek amacıyla oluşturduğu, yükseköğretim kurumlarını kapsayan bir akademik değişim programıdır. Bu programın karşılıksız hibe desteği aracılığıyla, yükseköğretim kurumlarındaki
öğrenciler ile akademik ve idari personelin eğitim amaçlı kısa süreli değişimleri gerçekleştirilmektedir. 2014 yılı itibariyle ismi Erasmus+ olarak değişen program, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında iş birliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.


69. Soru

Mevlana Değişim Programı nedir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından 2011 yılında duyurulan Mevlana Değişim Programı, yükseköğretim kurumları arasında değişimi sağlayan bir başka akademik değişim programıdır. Bu program, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Mevlana Değişim Programı, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketliliğin bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsaması ile diğer değişim programlarından ayrılmaktadır.


70. Soru

Çin, Konfiçyüs Enstitüsü hedefi nedir?

Cevap

Çin, Konfiçyüs Enstitüsü aracılığıyla diğer ülkelerdeki öğrencilere Çince’yi öğretmeyi hedeflemektedir. Türkiye’de de bazı üniversitelerde Konfiçyüs Enstitüleri kuran Çin’in ekonomik ve ticari alandaki gelişimi nedeniyle Çince’yi öğrenmek
isteyenlerin sayısında bir artış görülmektedir. Çin’in eğitim konusundaki bu çalışmalarıyla ABD ile bir rekabet içinde olduğunu söylemek mümkündür.


71. Soru

Sanat nedir?

Cevap

Bir ülkenin sanatsal çalışmaları, aynı zamanda o ülkenin en önemli yumuşak güçlerinden biridir. Sinema, müzik, resim, heykel, tiyatro ve dans gibi sanat dalları icra edildiği ülkenin kültürel özelliklerini taşımakta ve o ülkenin toplumsal yapısı hakkında fikir vermektedir. Bunun yanında sanat, evrensel özellikler de taşımaktadır. İnsanların duygularına hitap eden sanatsal çalışmaların da kamu diplomasisi yönetiminde önemli bir yeri olduğu söylemek mümkündür. Özellikle sinema ve müzik, toplumlar üzerinde önemli etkiye sahip sanat dallarıdır.


72. Soru

Ünal Erzen’e göre, sanat nedir?

Cevap

Ünal Erzen’e göre, başka ülkelerin halklarına ulaşmak ve onları etkilemek
için kullanılan sinema, teknolojik ilerlemelerin de katkısıyla dünyanın herhangi bir yerindeki
herhangi bir kişiye ulaşabilmekte ve çeşitli semboller aracılığıyla istenilen mesajları
hedef kitlelere iletebilmektedir.


73. Soru

Sinemanın etkin kullanılamamasının nedeni nedir?

Cevap

Ülkelerin kültürlerinin yayılımında sinema oldukça büyük katkı sağlamaktadır, ancak yüksek bütçeler gerektirdiği için etkin bir biçimde kullanılamamaktadır. Dünya ülkelerinin beğenisini kazanacak film yapımlarının gerektirdiği bütçeler düşünüldüğünde ise, Hollywood’un dünya pazarındaki payının yüksek olma nedenler ianlaşılmaktadır.


74. Soru

Kültürel iletişimi sağlayan sanatsal etkinlikler nelerdir?

Cevap

Konserler, festivaller, şiir dinletileri, filmler, tiyatro oyunları, bale ve dans gösterimleri, sergiler, fuarlar ve sanatsal yarışmalar toplumlar arasında kültürel iletişimi sağlayan sanatsal etkinliklerdir. Ülkeler bu etkinlikler aracılığıyla kültür aktarımı gerçekleştirmekte ve gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki yabancı halklarla bir bağ kurarak uzun süreli ilişkiler inşa etmektedir.


75. Soru

İyi ilişkilere sahip olmayan ülkeler arasında sanatın önemi nedir?

Cevap

Sanatın, iyi ilişkilere sahip olmayan ülkeler arasında da kullanılan bir kamu diplomasisi alanı olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu ülkeler, sanatsal etkinliklerle diğer ülkelerin halkları üzerinde olumlu bir etki ve dış siyaset hedefleriyle uyumlu ortak bir anlayış yaratabilmektedirler.


76. Soru

Türkiye’nin kamu diplomasisi kapsamındaki kültür sanat etkinlikleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’nin kamu diplomasisi kapsamındaki kültür sanat etkinliklerine ise, İKSV ve Culture France’ın iş birliği ve her iki ülkenin Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları himayesinde hazırlanan Saison de la Turquie örnek olarak verilebilir. Fransa’da Türkiye Mevsimi 1 Temmuz 2009-31 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve 600’e yakın etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bir diğer önemli örnek ise, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesidir. Önemli bir kültürel diplomasi avantajı olan bu durum sayesinde kentin çekim merkezi olması Türkiye’nin kamu diplomasisine katkı sağlamıştır.


77. Soru

İstanbul, kamu diplomasisi çalışmaları açısından neden önemli bir merkezdir?

Cevap

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi CNR Fuar Merkezi ve Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen uluslararası fuarlar, sergiler, kültür ve sanat etkinlikleriyle her yıl binlerce yabancı ziyaretçiyi çeken İstanbul, aynı zamanda uluslararası basında da yer bulmaktadır. İstanbul, kamu diplomasisi çalışmaları açısından önemli bir merkez konumundadır. Burada gerçekleştirilen tüm uluslararası fuar, sergi ve bienallerin kamu diplomasisi amaçlarını karşıladığı söylenememekle birlikte, uzun vadede istenilen sonuçların alınması açısından bu tür çalışmaların gerçekleştirimesi
faydalı olmaktadır.


78. Soru

Uluslararası spor faaliyetlerinin önemi nedir?

Cevap

Uluslararası spor faaliyetleri, büyük kitlelerin heyecanla takip ettiği ve gündem yaratma gücü yüksek olan faaliyetler olması açısından ülkelerin uluslararası arenada tanıtımlarına en çok katkıda bulunan etkinliklerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Gerek yarattığı yıldız sporcularla gerek başarı odaklı oluşuyla sporun, devletlerin diğer ülkelerin halkları üzerinde olumlu bir imaj yaratma konusunda avantajlı bir alan olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, kamu diplomasisinin öneminin ve sporun kamu diplomasisi hedeflerine ulaşmadaki katkısının farkında olan ülkeler sportif faaliyetleri büyük ölçüde desteklemektedirler. Sportif başarıların, ülkeler için önemli bir prestij kaynağı olduğunu söylemek mümkündür.


79. Soru

Sportif başarılar, rekabet içerisinde olan ülkeler için neden önemlidir?

Cevap

Sportif başarılar, rekabet içerisinde olan ülkelerin birbirlerine üstünlük kurma ve elde edilen bu üstünlüğü tüm dünyaya büyük bir gururla gösterme açısından da ülkeler için önem arz etmektedir.


80. Soru

Yeni marka şehirler yaratılması için spor organizayonlarının önemi nedir?

Cevap

Yeni marka şehirler yaratılması için spor organizayonlarında büyük şehirler dışında farklı şehirlerin de çeşitli özellikleriyle
ön plana çıkarılması ve özellikle dünya sahnesine çıkarılması önem taşımaktadır. Sadece turistik olarak değil, tanınırlık, bilinirlik ve farkındalık yaratma açısından da bu tür çalışmalar süreklilik arz etmelidir.


81. Soru

Teknolojinin önemi nedir?

Cevap

Teknoloji, kamu diplomasisinin araçları ve uygulama alanları için belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Kamu diplomasisinin uygulama alanı olarak teknoloji, en yoğun kullanılan uygulama araçları olan geleneksel ve yeni medyayı
büyük ölçüde etkilemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kamu diplomasisinin
teknolojiye dayalı uygulama araçlarının ve buna bağlı olarak da uygulama alanlarının özelliklerini belirlemektedir.


82. Soru

Günümüz teknoloji çağında kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir teknolojiler ve geniş İnternet ağına kadar birçok teknolojik araç.


83. Soru

Siyasi konularda teknolojinin insanlara sağladığı imkanlar nelerdir?

Cevap

Mikro bloglar, sosyal ağlar, bloglar ve hızlı haberleşme, bireylerin geliştirdikleri tepkilerle siyasete doğrudan katılımda bulunmalarına olanak sağlamaktadır. Böyle bir ortamda politika yapıcıların, toplumların tepkilerine kayıtsız kalmaları mümkün görünmemektedir.


84. Soru

İnternet ülkelere sağladığı avantajlar nelerdir?

Cevap

İnternet ülkelere, devlet dışı örgütlere , topluluklara, şirketlere ve hatta geniş olanaklara sahip bireylere dünyadaki ilişkiler hakkında fikir alışverişi yapmayı sağlamaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişme teknolojinin sağladığı hız sayesinde tüm dünyaya yayılmakta ve konuyla ilgili uluslararası kamuoyunun oluşmasını mümkün kılmaktadır. Ülkelerin iç siyasetinde olduğu gibi uluslararası siyasette de teknolojik gelişmelerin bu tür etkileri gözlemlenmektedir. Diğer ülkelerin halklarının zihinlerinde olumlu bir imaj ve algı yaratmak isteyen ülkelerin, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütürken teknolojinin bu özelliklerini kendi avantajına dönüştürmesi yararına olacaktır.


1. Soru

Bazı ülkelerin kamu diplomasisi konusunda başarıya
ulaşamamasının nedenleri nelerdir?

Cevap

Yeterli derecede akademik, sosyo-kültürel
birikim ve maddi güce sahip olmayan ülkeler kamu
diplomasisi konusunda başarıya ulaşamamaktadır.

2. Soru

Kamu diplomasisi ile ilgili çalışmalar hangi konularda
farklılık göstermektedir?

Cevap

Kamu diplomasisi ile ilgili çalışmalar
incelendiğinde, kamu diplomasisinin uygulama alanları ve
araçları konusunda kesin bir ayrımın olmadığı
görülmektedir. Bazı kaynaklar kamu diplomasisinin
uygulanış biçimlerini uygulama alanı olarak tanımlarken,
bazıları ise kamu diplomasisinin aracı olarak
tanımlamaktadır. Bu konuda kesin bir ayrım olmamasına
ve farklı başlıklar altında ele alınmasına rağmen, kamu
diplomasisinin uygulama alanları ve araçları ile ilgili
araştırmaların bu çalışmaların işlevleri konusunda temelde
aynı görüşleri paylaştığını söylemek mümkündür.

3. Soru

Kamu diplomasisi yakın zamana kadar hangi alan
içerisinde yer almaktaydı?

Cevap

Kamu diplomasisi yakın zamana kadar
uluslararası ilişkiler ve özellikle de diplomasi alanında yer
almaktaydı.

4. Soru

Kamu diplomasisi öğretide ve uygulamada hangi
disiplinlerle karıştırılmaktadır?

Cevap

Birçok akademisyen ve profesyonel, kamu
diplomasisini propaganda, halkla ilişkiler, uluslararası
halkla ilişkiler, psikolojik savaş ve kamusal ilişkiler ile
karıştırmaktadır.

5. Soru

Kamu diplomasisine katkıda bulunan disiplinler
hangileridir?

Cevap

Kamu diplomasisine katkıda bulunan disiplinler
şunlardır:
• İş yönetimi pazarlama,
• Medya etkileri,
• Kamunun görüşü,
• Retorik,
• Kültürel çalışmalar,
• Bilgisayar bilimleri,
• Teknoloji,
• Psikoloji,
• Sosyoloji,
• Siyaset bilimi,
• Uluslararası ilişkiler, diplomasi, strateji,
• Tarih,
• Halkla ilişkiler, markalama.
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu
diplomasisinin ana damarını oluşturan disiplinlerdir.

6. Soru

Gilboa’ya göre hangi disiplinler kamu diplomasisine
diğer disiplinlerden daha çok kuramsal ve deneysel
katkıda bulunmaktadır?

Cevap

Gilboa’ya göre, uluslararası ilişkiler, iletişim
çalışmaları, halkla ilişkiler ve pazarlama disiplinleri, kamu
diplomasisine diğer disiplinlerden daha çok kuramsal ve
deneysel katkıda bulunmaktadır.

7. Soru

Sancar’ın kamu diplomasisi aktörlerine bakarak
yaptığı sınıflandırma nasıldır?

Cevap

Sancar’a göre, kamu diplomasisi aktörlerine
bakarak şöyle bir sınıflandırma yapmak mümkündür:
• Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kanaat
önderleri ile medya ve haber ajansları halkla
ilişkiler, propaganda ve ulus markalama
konularına destek vermektedirler.
• İç hedef kitle ve baskı grupları kamu diplomasisi
kapsamında ülkenin halkla iliş- kiler ve
propagandasını yapar; devlet üstü kuruluşlar ise
iş birliği içinde oldukları ülkelerin gücüne güç
katmak için propagandalarına destek
vermektedir.
• Özel sektör ve küresel işletmeler, kamu
diplomasisinde ülke markasının yaratılmasına
destek vermektedir.

8. Soru

Kamu diplomasisi araçları nelerdir?

Cevap

Ülkeler, kamu diplomasisi faaliyetleriyle diğer
ülkelerdeki halklara ulaşmak amacıyla çeşitli araçlardan
yararlanmaktadır. Bu araçlar;
• Gazete, radyo, televizyon ve sinema gibi kitle
iletişim araçları,
• İnternet ve sosyal ağlardan oluşan yeni medya ve
• Uluslararası yayıncılık olarak sıralanabilir.

9. Soru

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Cevap

İletişim ve ilişki temeline dayanan kamu
diplomasisinin en önemli araçları kuşkusuz kitle iletişim
araçlarıdır. Kitle iletişim araçları ise;
• Geleneksel ve
• Yeni medya olarak sınıflandırılmaktadır.
Reklamlar, ünlü kullanımı ve ulusal markalar da kamu
diplomasisi araçlarına verilebilecek diğer örneklerdir.

10. Soru

Ülkeler iletişim araçlarından hangi amaçla
yararlanmaktadır?

Cevap

Kamu diplomasinin temel amacı olan ülke
hakkında olumlu bir imaj ve algı yaratıp yabancı
kamuoyunun görüş ve tutumlarını etkilemek amacıyla
ülkeler kitle iletişim araçlarından yararlanmaktadır.

11. Soru

Geleneksel medya ve kamu diplomasisi arasındaki
ilişki nasıldır?

Cevap

Geleneksel medya olarak tanımlanan gazete,
televizyon, radyo ve sinema geniş kitlelere ulaşması
dolayısıyla ülkelerin tanıtımında kamu diplomasisi için en
etkili araçlardır.

12. Soru

Geleneksel medyanın önemi nedir?

Cevap

Devletlerin uluslararası arenada hedeflediği
değişiklikleri gerçekleştirmek için mesajlarını aktardığı
kitle iletişim araçlarından oluşan geleneksel medya, kamu
diplomasisi için oldukça önemlidir. Bu sebeple, geçmişten
günümüze kadar gerek propaganda çalışmalarında gerekse
bugün yürütülmekte olan uluslararası halkla ilişkiler ve
kamu diplomasisi çalışmalarında amaçlı bir şekilde
kullanılmaktadır.

13. Soru

Devletlerin televizyon, radyo ve sinemayı kullanmasına
nasıl örnek verilebilir?

Cevap

Devletlerin Soğuk Savaş döneminde, devletlerin
televizyon, radyo ve sinemayı bir kamu diplomasisi aracı
olarak kullanmasına aşağıdaki örnekler verilebilir:
• ABD Kongresi’nin 1948 yılında Sovyet
propagandasına karsı Amerika’nın Sesi (VOA)
televizyonunu yetkilendirmesi,
• Özgür Avrupa Radyosu (RFE) ve Özgürlük
Radyosu’nun (RL) 1949 yılında Sovyetler Birliği
bloğundaki insanlara yayın yapmak için
kurulması.

14. Soru

Basının kitleleri etkileme gücü ne zaman fark
edilmiştir?

Cevap

Matbaanın bulunması ve Avrupa’da kullanımının
yaygınlaşması ve ardından farklı tür ve amaçlarla çıkarılan
bültenlerin gazetelere dönüşmesiyle basının kitleleri
etkileme gücü hissedilmeye başlanmıştır.

15. Soru

Gazetelerin kamu diplomasisindeki etkisi ve rolü en
çok ne şekilde sağlanmaktadır?

Cevap

Gazeteler de tıpkı radyo ve televizyon gibi
önemli kamuoyu oluşturma araçlarından biri olmakla
birlikte, diğer ülkelerde kamu diplomasisi aracı olarak
kullanımı radyo ve televizyon kadar tercih edilmemektedir
Gazetelerin kamu diplomasisindeki etkisi ve rolü daha çok
yabancı ülkelerdeki gazetelere verilen mülakatlar ve
ülkeyle ilgili yayınlanan haberlerde görülmektedir.

16. Soru

Sinema kamu diplomasisinde ne şekilde etkili
olmaktadır?

Cevap

Sinemanın duygulara seslenmesi ve mesajlarını
fark ettirmeden vermeye çalışması, kamu diplomasisi
mesajlarının verilmesinde etkili olmasını sağlamaktadır.

17. Soru

Sinemayı kamu diplomasisi için etkin olarak kullanan
ülke hangisidir?

Cevap

Sinemayı kamu diplomasisi için etkin olarak
kullanan ülkelerin başında Amerika gelmektedir.

18. Soru

Amerika kamu diplomasisi amacıyla sinemayı nasıl
kullanmış ve kullanmaktadır?

Cevap

Amerika, Soğuk Savaş döneminde de filmlerinin
dünyaya açılmasını sağlamış ve bu yolla Amerikan yaşam
tarzını pazarlamaya çalışmıştır. Günümüzde, Amerika’nın
filmlerinde dünyayı kötülüklerden kurtaran bir süper güç
olarak gösterilmesi de Amerikan yumuşak gücüne hizmet
etmektedir.

19. Soru

Cull, uluslararası yayıncılığı nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Cull, uluslararası yayıncılığı; Radyo, televizyon
ve Internet teknolojileri ile yabancı kamuoyuna ulaşmayı
sağlayan bir araç olarak tanımlamakta ve uluslararası
ilişkilerin kamu diplomasisinin bir bileşeni olduğunu
belirtmektedir.

20. Soru

Cull’a göre uluslararası yayıncılığın en önemli unsuru
nedir?

Cevap

Uluslararası yayıncılığın kamu diplomasisinin
diğer dört bileşeninin (dinleme, savunma, kültürel
diplomasi, değişim diplomasisi) işlevlerini de kapsadığını
vurgulayan Cull, uluslararası yayıncılığın en önemli
unsurunun -özellikle objektif olduğunda- haberin
kullanımı olduğunu vurgulamaktadır.

21. Soru

Kitle iletişim araçlarının küresel politikalar
bakımından önemi nedir?

Cevap

Devletler arasındaki mücadele ve rekabet sadece
topraksal alanda değil, aynı zamanda medyada da
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, kitle iletişim araçları
küresel politikada önemli bir faktör ve aktördür. Ülkelerin
yabancı basında olumlu söylemlerle anılması, ülkenin
yabancı yatırım ve turistler için bir çekim alanı haline
gelmesini ve ülkenin dış politikasına olumlu
yaklaşılmasını sağlamaktadır.
Bu nedenle ülkeler, uluslararası topluma sesini
duyurabilmek ve yabancı halkların görüşlerini
etkileyebilmek için diğer ülkelerde televizyon ve radyo
yayınları yapmakta, uluslararası haber ajansları ile habere
ve bilgiye yön vermektedir.

22. Soru

Uluslararası haberleşme alanına hâkim haber
kuruluşları nelerdir?

Cevap

Uluslararası haberleşme alanına hâkim bazı haber
kuruluşları şunlardır:
• AP,
• Reuters,
• AFP,
• CNN,
• BBC.

23. Soru

Kamu diplomasisinin uygulama alanları nelerdir?

Cevap

Kamu diplomasisinin uygulama alanları;
şunlardır:
• Kültür,
• Eğitim,
• Sanat,
• Spor,
• Teknoloji.

24. Soru

Kültür ne demektir?

Cevap

Kültür, bir toplum için anlam yaratan değerler ve
pratikler bütünüdür.

25. Soru

Kültür kaça ayrılır?

Cevap

Kültür, genel olarak;
• Edebiyat, sanat ve eğitim gibi seçkinlere hitap
eden yüksek kültür ve
• Kitle eğlencesine odaklanan popüler kültür
olarak ikiye ayrılmaktadır

26. Soru

Milto Cummings kültürel diplomasiyi nasıl
tanımlamaktadır?

Cevap

Milton Cummings kültürel diplomasiyi “fikir,
bilgi, sanat ve kültürün diğer yönlerinin uluslar ve halklar
arasında karşılıklı anlayış içerisinde değişimi” olarak
tanımlamaktadır.

27. Soru

Kültürel diplomasi çalışmalarının işlevi nedir?

Cevap

Kültürel diplomasi çalışmalarından, kamu
diplomasisinin birincil hedeflerinden biri olan ülke
hakkında olumlu fikir yaratmada da yararlanılmaktadır.
Diğer ülkelerin halklarının zihinlerinde oluşmuş olumsuz
ya da yanlış kalıplaşmış yargıları değiştirme ve kültürler
arasında karşılıklı bir anlayış geliştirme de kültürel
diplomasisinin diğer işlevleri arasında yer almaktadır.

28. Soru

Eğitim konusundaki kamu diplomasisi faaliyetleri ile
ne amaçlanmaktadır?

Cevap

Kamu diplomasisinin uygulama alanlarından biri
olan eğitim, ülkelerin diğer ülkelerin halklarında sempati
ve onlarla arasında ortak bir anlayış yaratmak için
çalışmalar yürüttüğü en önemli alanlardan biridir. Uzun
dönemli bir çalışmayı içeren eğitim konusundaki kamu
diplomasisi faaliyetleri aracılığıyla, özellikle üniversite
düzeyindeki genç nüfus hedeflenmektedir.

29. Soru

Türkiye’nin eğitim alanında yürüttüğü kamu
diplomasisi çalışmalarına nasıl örnek verilebilir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından
2011 yılında duyurulan Mevlana Değişim Programı,
yükseköğretim kurumları arasında değişimi sağlayan bir
akademik değişim programıdır. Bu program, yurt içinde
eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında
eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır

30. Soru

Çin’in eğitim alanında yürüttüğü kamu diplomasisi
çalışmalarına nasıl örnek verilebilir?

Cevap

Çin, Konfiçyüs Enstitüsü aracılığıyla diğer
ülkelerdeki öğrencilere Çince’yi öğretmeyi
hedeflemektedir.

31. Soru

Sanat kamu diplomasisine nasıl hizmet etmektedir?

Cevap

Sinema, müzik, resim, heykel, tiyatro ve dans
gibi sanat dalları icra edildiği ülkenin kültürel özelliklerini
taşımakta ve o ülkenin toplumsal yapısı hakkında fikir
vermektedir. Bunun yanında sanat, evrensel özellikler de
taşımaktadır. İnsanların duygularına hitap eden sanatsal
çalışmaların da kamu diplomasisi yönetiminde önemli bir
yeri olduğu söylemek mümkündür. Özellikle sinema ve
müzik, toplumlar üzerinde önemli etkiye sahip sanat
dallarıdır. Konserler, festivaller, şiir dinletileri, filmler,
tiyatro oyunları, bale ve dans gösterimleri, sergiler, fuarlar
ve sanatsal yarışmalar toplumlar arasında kültürel iletişimi
sağlayan sanatsal etkinliklerdir. Ülkeler bu etkinlikler
aracılığıyla kültür aktarımı gerçekleştirmekte ve gerek
yurt içindeki gerekse yurt dışındaki yabancı halklarla bir
bağ kurarak uzun süreli ilişkiler inşa etmektedir.

32. Soru

Türkiye’nin kamu diplomasisi kapsamındaki kültür ve
sanat etkinliklerine nasıl örnek verilebilir?

Cevap

Türkiye’nin kamu diplomasisi kapsamındaki
kültür sanat etkinliklerine, İKSV ve Culture France’ın iş
birliği ve her iki ülkenin Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları
himayesinde hazırlanan Saison de la Turquie (Fransa’da
Türkiye Mevsimi) örnek olarak verilebilir. Fransa’da
Türkiye Mevsimi 1 Temmuz 2009-31 Mart 2010 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiş ve 600’e yakın etkinlik
gerçekleştirilmiştir. Bir diğer önemli örnek ise,
İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesidir.
Önemli bir kültürel diplomasi avantajı olan bu durum
sayesinde kentin çekim merkezi olması Türkiye’nin kamu
diplomasisine katkı sağlamıştır.

33. Soru

Kamu diplomasisinde sanatın ne gibi bir önemi
vardır?

Cevap

Kamu diplomasisinde doğrudan devlet temelli
mesajların verilmesi yerine kültürel ve sanatsal etkinlikler
aracılığıyla mesajların daha dolaylı bir şekilde
verilmesinin daha inandırıcı ve çekici olduğu
görülmektedir. Ülkenin mesajlarını diğer ülkelerdeki
halklara kültürel miras aracılığıyla aktarmanın, mesajı alan
halkların o ülkenin kültür ve sanatına olan ilgisi
düşünüldüğünde daha etkili olacağı düşünülmektedir.

34. Soru

Spor ülkelerin tanıtımında nasıl bir rol oynar?

Cevap

Uluslararası spor faaliyetleri, büyük kitlelerin
heyecanla takip ettiği ve gündem yaratma gücü yüksek
olan faaliyetler olması açısından ülkelerin uluslararası
arenada tanıtımlarına en çok katkıda bulunan
etkinliklerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Gerek
yarattığı yıldız sporcularla gerek başarı odaklı oluşuyla
sporun, devletlerin diğer ülkelerin halkları üzerinde
olumlu bir imaj yaratma konusunda avantajlı bir alan
olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, kamu
diplomasisinin öneminin ve sporun kamu diplomasisi
hedeflerine ulaşmadaki katkısının farkında olan ülkeler
sportif faaliyetleri büyük ölçüde desteklemektedirler.
Sportif başarıların, ülkeler için önemli bir prestij kaynağı
olduğunu söylemek mümkündür.

35. Soru

1936 Berlin Olimpiyatlarının ne gibi bir özelliği
vardır?

Cevap

Nazi Almanya’sı, uluslararası bir spor olayı olan
olimpiyatları propaganda yapmak için kullanmıştır. 1936
Berlin Olimpiyatları’nı Nazi rejiminin gücünü tüm
dünyaya gösterebileceği bir fırsat olarak yorumlayan
Adolf Hitler, Alman sporcularının diğerlerine göre “üstün”
olduğunu tüm müsabakaları filme aldırarak herkese
duyurmaya çalışmıştır. Bu olimpiyatlarda toplam 90
madalya toplayan Almanya, en yakın takipçisi Amerika’ya
fark atmıştır.

36. Soru

Sporun başarılı bir kamu diplomasisi aracı olarak
kullanılabilmesinin ön koşulu nedir?

Cevap

Sporun başarılı bir kamu diplomasisi aracı olarak
kullanılabilmesi ancak istikrar ve süreklilik arz ettiği
müddetçe gerçekleşebilmektedir.

37. Soru

Teknolojinin kamu diplomasisi bakımından önemi
nedir?

Cevap

Kamu diplomasisinin uygulama alanı olarak
teknoloji, en yoğun kullanılan uygulama araçları olan
geleneksel ve yeni medyayı büyük ölçüde etkilemektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kamu
diplomasisinin teknolojiye dayalı uygulama araçlarının ve
buna bağlı olarak da uygulama alanlarının özelliklerini
belirlemektedir. Günümüz teknoloji çağında, akıllı
telefonlardan tabletlere, giyilebilir teknolojilerden geniş
İnternet ağına kadar birçok teknolojik olanak dünyayı,
bilgiye ulaşmanın çok daha kolay olduğu ve iletişimin
etkileşim olmadan düşünülemediği bir yer haline
getirmiştir. Mikro bloglar, sosyal ağlar, bloglar ve hızlı
haberleşme, bireylerin geliştirdikleri tepkilerle siyasete
doğrudan katılımda bulunmalarına olanak sağlamaktadır.
İnternet ve küresel ağlar, dünyada ilişkileriyle ilgili
merkezi bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Dünyanın
herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişme teknolojinin
sağladığı hız sayesinde tüm dünyaya yayılmakta ve
konuyla ilgili uluslararası kamuoyunun oluşmasını
mümkün kılmaktadır. Diğer ülkelerin halklarının
zihinlerinde olumlu bir imaj ve algı yaratmak isteyen
ülkelerin, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütürken
teknolojinin bu özelliklerini kendi avantajına
dönüştürmesi yararına olacaktır.

38. Soru

Kamu diplomasisi profesyoneller ve akademisyenler tarafından hangi alanlarla karıştırılmaktadır?

Cevap

Birçok akademisyen ve profesyonel, kamu diplomasisini propaganda, halkla ilişkiler, uluslararası halkla ilişkiler, psikolojik savaş ve kamusal ilişkiler ile karıştırmaktadır.

39. Soru

Akademisyenler ve uygulayıcılar kamu diplomasisini ne ile eş değer tutmaktadır?

Cevap

Akademisyenler ve uygulayıcılar kamu diplomasisini sıklıkla “yumuşak güç”le eşdeğer tutmaktadır.

40. Soru

Kamu diplomasisi yakın zamana kadar hangi alanda kabul görmüştür?

Cevap

Uluslararası ilişkiler ve özellikle de diplomasi alanında yer almaktaydı.

41. Soru

Kamu diplomasisindeki sınıflama nasıldır?

Cevap

 • Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kanaat önderleri ile medya ve haber ajansları
  halkla ilişkiler, propaganda ve ulus markalama konularına destek vermektedirler.
 • İç hedef kitle ve baskı grupları kamu diplomasisi kapsamında ülkenin halkla ilişkiler
  ve propagandasını yapar; devlet üstü kuruluşlar ise iş birliği içinde oldukları
  ülkelerin gücüne güç katmak için propagandalarına destek vermektedir.
 • Özel sektör ve küresel işletmeler, kamu diplomasisinde ülke markasının yaratılmasına
  destek vermektedir.
42. Soru

Kamu diplomasisi araçları nelerdir?

Cevap

İletişim ve ilişki temeline dayanan kamu diplomasisinin en önemli araçları kuşkusuz kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları ise, geleneksel ve yeni medya olarak sınıflandırılmaktadır. Reklamlar, ünlü kullanımı ve ulusal markalar da kamu diplomasisi araçlarına verilebilecek diğer örneklerdir.

43. Soru

Kamu diplomasisi için kullanılan geleneksel medya araçları nelerdir?

Cevap

Geleneksel medya olarak tanımlanan gazete, televizyon, radyo ve sinema geniş kitlelere ulaşması dolayısıyla ülkelerin tanıtımında kamu diplomasisi için en etkili araçlardır.

44. Soru

Basının kitleleri etkileme gücü nasıl oluşmuştur?

Cevap

Matbaanın bulunması ve Avrupa’da kullanımının yaygınlaşması ve ardından farklı tür ve amaçlarla çıkarılan bültenlerin gazetelere dönüşmesiyle basının kitleleri etkileme gücü hissedilmeye başlanmıştır.

45. Soru

Gazetelerin kamu diplomasisindeki etkisi nerelerde görülür?

Cevap

Gazetelerin kamu diplomasisindeki etkisi ve rolü daha çok yabancı ülkelerdeki gazetelere verilen mülakatlar ve ülkeyle ilgili yayınlanan haberlerde görülmektedir.

46. Soru

Amerika, Soğuk Savaş döneminde sinema alanında ne yapmıştır?

Cevap

Amerika, Soğuk Savaş döneminde de filmlerinin dünyaya açılmasını sağlamış ve bu yolla Amerikan yaşam tarzını pazarlamaya çalışmıştır.

47. Soru

Hollywood ve Bollywood’un yaptığı işlev nedir?

Cevap

Dünya sinemalarında Hollywood, ABD’nin dünya ülkeleri arasında temsil ettiği gelişmişliği ve modern hayatı; Avrupa sineması sanatı; Bollywood ise Hindistan’ın gelişmekte olan kültürünü yansıtmaktadır.

48. Soru

Hollywood, Avrupa Sineması ve Bollywood’u hangi sinema takip etmiştir?

Cevap

Çin sineması takip etmektedir. Son yıllarda büyük gelişme gösteren Çin filmleri ile Çinli oyuncular ve Çin kültürü dünya genelinde ilgi görmeye başlamıştır

49. Soru

Kitle iletişim araçlarının yabancı halklar üzerinde yarattığı etkiye Türkiye nasıl bir katkı sağlamıştır?

Cevap

Türkiye’nin son yıllarda üretmekte olduğu diziler örnek verilebilir. Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve özellikle Arap dünyasında büyük ilgiyle takip edilen Türk dizileri, Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirmekte ve ülkenin imajına katkıda bulunmaktadır. Sancar’a göre, Türk dizilerinin popülerliği ülkenin turizmine de katkı sağlamaktadır. Dizilerin çekildiği boğazdaki mekanları ziyaret etmek isteyen izleyiciler dizi turizmini başlatmışlardır. Bu ülkelerde yayınlanan diziler ve oyuncuları ciddi hayran kitlelerine sahiptir.

50. Soru

Dijital diplomasi nedir?

Cevap

Dijital diplomasi, yeni bir diplomasi değil; diplomaside internet araçlarının kullanılarak, sanal ortamda diplomasi faaliyetlerinin
ve görüşlerinin aktarılması ile kamu diplomasisi faaliyetleri anlamında bilgilendirme faaliyetlerinin sosyal medyada yürütülmesidir

51. Soru

Kamu diplomasisinde sosyal medya ağlarının kullanım amacı nedir?

Cevap

Örgütlenme, kamuoyu yaratma ve gündem değiştirme amaçları ile kullanılan sosyal ağlar; kamu diplomasisinde daha çok
dünya kamuoyunun ilgisinin kazanılması, hedeflere ulaşabilmek için hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ve çeşitli alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar aracılığıyla yaratılan olumlu algının pekiştirilmesi amaçları kapsamında kullanılmaktadır

52. Soru

İletişim teknolojilerindeki devrimin yarattığı yenilikler nelerdir?

Cevap

İletişim teknolojilerindeki devrim, İnternet ve CNN International, BBC World, Sky News ve El-Cezire gibi dünyadaki olaylarla ilgili neredeyse her önemli gelişmeyi, dünyadaki neredeyse her yere yayın yapabilme kapasitesine sahip küresel haber ağları gibi iki önemli yenilik yaratmıştır

53. Soru

Uluslararası yayıncılık nedir?

Cevap

Uluslararası yayıncık; radyo, televizyon ve İnternet teknolojileri ile yabancı kamuoyuna ulaşmayı sağlayan bir araç olarak tanımlanmakta ve uluslararası ilişkilerin kamu diplomasisinin bir bileşeni olduğunu belirtilmektedir.

54. Soru

Uluslararası yayıncılığın en önemli unsuru nedir?

Cevap

Uluslararası yayıncılığın en önemli unsurunun -özellikle objektif olduğunda- haberin kullanımı olduğu vurgulanmaktadır

55. Soru

Kitle iletişim araçları küresel politikadaki önemi nedir?

Cevap

Ülkelerin yabancı basında olumlu söylemlerle anılması, ülkenin yabancı yatırım ve turistler için bir çekim alanı haline gelmesini ve ülkenin dış politikasına olumlu yaklaşılmasını sağlamaktadır.

56. Soru

Uluslararası haberleşme alanına hakim kuruluşlar hangileridir?

Cevap

AP, Reuters, AFP, CNN, BBC gibi uluslararası haber ajansları ve televizyon kanalları uluslararası haberleşme alanına hakim kuruluşlardır.

58. Soru

Kültür nedir?

Cevap

Kültür, bir toplum için anlam yaratan değerler ve pratikler bütünüdür. Kültürün birçok göstergesi vardır. Genel olarak edebiyat, sanat ve eğitim gibi seçkinlere hitap eden yüksek kültür ve kitle eğlencesine odaklanan popüler kültür olarak ayrılmaktadır.

59. Soru

Kültürel diplomasi nedir?

Cevap

Kültürel diplomasi “fikir, bilgi, sanat ve kültürün diğer yönlerininin uluslar ve halklar arasında karşılıklı anlayış içerisinde değişimi” olarak tanımlanmaktadır.

60. Soru

Kültürün diğer yönleri nelerdir?

Cevap

Kültürün diğer yönleri müzik, film, edebiyat, dil, dans ve dramayı içermektedir. Kültürün bu yönleri, insanların gözlem yapabileceği, dinleyebileceği ya da açıkça hakkında konuşabileceği kültürün belirgin tarafını temsil etmektedir.

61. Soru

Kültürel diplomaside kültürel değişimin önemi nedir?

Cevap

Kültürel değişimle, karşılıklılık anlayışına ve simetrik bir ilişkiye dayanan kültürel ürün ya da fikirlerin insanlar arasında içten bir şekilde değişimi amaçlanmaktadır.

62. Soru

Teknoloji ve çevrimiçi iletişimdeki gelişmelerin faydaları nelerdir?

Cevap

Teknoloji ve çevrimiçi iletişimdeki gelişmeler ise, fiziksel olarak gerçekleştirilen geleneksel kültürel değişim programlarına
yeni açılımlar getirerek, insanlara sanal ortamlarda da birçok olanak sunmaktadır.

63. Soru

Kamu diplomasisinin birincil hedeflerinden biri nedir?

Cevap

Kültürel diplomasi çalışmalarından, kamu diplomasisinin birincil hedeflerinden biri olan ülke hakkında olumlu fikir yaratmada da yararlanılmaktadır. Diğer ülkelerin halklarının zihinlerinde oluşmuş olumsuz ya da yanlış kalıplaşmış yargıları değiştirme ve kültürler arasında karşılıklı bir anlayış geliştirme de kültürel diplomasisinin diğer işlevleri arasında yer almaktadır.

64. Soru

Yunus Emre Enstitüsünün görevi nedir?

Cevap

2009 yılında faaliyetlerine başlayan ve yurt dışında 40’tan fazla merkeze sahip olan Yunus Emre Enstitüsü ise, Türkiye’nin kültürünü, dilini yurtdışında tanıtmak ve diğer ülkelerin halkları ile kültürel alışverişin yapılabilmesine ortam yaratmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

65. Soru

Eğitim nedir?

Cevap

Ülkelerin diğer ülkelerin halklarında sempati ve onlarla arasında ortak bir anlayış yaratmak için çalışmalar yürüttüğü
en önemli alanlardan biridir. Uzun dönemli bir çalışmayı içeren eğitim konusundaki kamu diplomasisi faaliyetleri aracılığıyla, özellikle üniversite düzeyindeki genç nüfus hedeflenmektedir.

66. Soru

Ülkelerin burs programı düzenlemelerinin amacı nedir?

Cevap

Dahil olanlara karşılıklı anlayış oluşturma, iş birliğini arttırma ve ortak platformda buluşma olanakları sağlayan değişim programları, birebir yaşamayı, gözlem ve deneyimlemeyi öngörmektedir.

67. Soru

Fulbright Programı nedir?

Cevap

2016 yılı itibariyle kuruluşundan bu yana 70 yılı geride bırakan Fulbright Programı, 155 ülkeyi kapsamaktadır ve ABD’nin en prestijli bu programlarından biridir. Bu burs programı eğitim ve kültürel değişim yoluyla, ülkeler arasında ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla başlatılmıştır. Bu programla, Amerikalı öğrenciler ve sanatçılar dünyanın birçok yerinde eğitim ve araştırma imkânlarından yararlanmakta, dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenci, öğretmen ve akademisyenler ise Amerika’da araştırma yapmakta ve eğitim alabilmektedirler.

68. Soru

Erasmus nedir?

Cevap

Avrupa Birliği’nin bir Avrupalı kimliği yaratmak ve bilgi toplumu inşa etmek amacıyla oluşturduğu, yükseköğretim kurumlarını kapsayan bir akademik değişim programıdır. Bu programın karşılıksız hibe desteği aracılığıyla, yükseköğretim kurumlarındaki
öğrenciler ile akademik ve idari personelin eğitim amaçlı kısa süreli değişimleri gerçekleştirilmektedir. 2014 yılı itibariyle ismi Erasmus+ olarak değişen program, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında iş birliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

69. Soru

Mevlana Değişim Programı nedir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından 2011 yılında duyurulan Mevlana Değişim Programı, yükseköğretim kurumları arasında değişimi sağlayan bir başka akademik değişim programıdır. Bu program, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Mevlana Değişim Programı, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketliliğin bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsaması ile diğer değişim programlarından ayrılmaktadır.

70. Soru

Çin, Konfiçyüs Enstitüsü hedefi nedir?

Cevap

Çin, Konfiçyüs Enstitüsü aracılığıyla diğer ülkelerdeki öğrencilere Çince’yi öğretmeyi hedeflemektedir. Türkiye’de de bazı üniversitelerde Konfiçyüs Enstitüleri kuran Çin’in ekonomik ve ticari alandaki gelişimi nedeniyle Çince’yi öğrenmek
isteyenlerin sayısında bir artış görülmektedir. Çin’in eğitim konusundaki bu çalışmalarıyla ABD ile bir rekabet içinde olduğunu söylemek mümkündür.

71. Soru

Sanat nedir?

Cevap

Bir ülkenin sanatsal çalışmaları, aynı zamanda o ülkenin en önemli yumuşak güçlerinden biridir. Sinema, müzik, resim, heykel, tiyatro ve dans gibi sanat dalları icra edildiği ülkenin kültürel özelliklerini taşımakta ve o ülkenin toplumsal yapısı hakkında fikir vermektedir. Bunun yanında sanat, evrensel özellikler de taşımaktadır. İnsanların duygularına hitap eden sanatsal çalışmaların da kamu diplomasisi yönetiminde önemli bir yeri olduğu söylemek mümkündür. Özellikle sinema ve müzik, toplumlar üzerinde önemli etkiye sahip sanat dallarıdır.

72. Soru

Ünal Erzen’e göre, sanat nedir?

Cevap

Ünal Erzen’e göre, başka ülkelerin halklarına ulaşmak ve onları etkilemek
için kullanılan sinema, teknolojik ilerlemelerin de katkısıyla dünyanın herhangi bir yerindeki
herhangi bir kişiye ulaşabilmekte ve çeşitli semboller aracılığıyla istenilen mesajları
hedef kitlelere iletebilmektedir.

73. Soru

Sinemanın etkin kullanılamamasının nedeni nedir?

Cevap

Ülkelerin kültürlerinin yayılımında sinema oldukça büyük katkı sağlamaktadır, ancak yüksek bütçeler gerektirdiği için etkin bir biçimde kullanılamamaktadır. Dünya ülkelerinin beğenisini kazanacak film yapımlarının gerektirdiği bütçeler düşünüldüğünde ise, Hollywood’un dünya pazarındaki payının yüksek olma nedenler ianlaşılmaktadır.

74. Soru

Kültürel iletişimi sağlayan sanatsal etkinlikler nelerdir?

Cevap

Konserler, festivaller, şiir dinletileri, filmler, tiyatro oyunları, bale ve dans gösterimleri, sergiler, fuarlar ve sanatsal yarışmalar toplumlar arasında kültürel iletişimi sağlayan sanatsal etkinliklerdir. Ülkeler bu etkinlikler aracılığıyla kültür aktarımı gerçekleştirmekte ve gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki yabancı halklarla bir bağ kurarak uzun süreli ilişkiler inşa etmektedir.

75. Soru

İyi ilişkilere sahip olmayan ülkeler arasında sanatın önemi nedir?

Cevap

Sanatın, iyi ilişkilere sahip olmayan ülkeler arasında da kullanılan bir kamu diplomasisi alanı olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu ülkeler, sanatsal etkinliklerle diğer ülkelerin halkları üzerinde olumlu bir etki ve dış siyaset hedefleriyle uyumlu ortak bir anlayış yaratabilmektedirler.

76. Soru

Türkiye’nin kamu diplomasisi kapsamındaki kültür sanat etkinlikleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’nin kamu diplomasisi kapsamındaki kültür sanat etkinliklerine ise, İKSV ve Culture France’ın iş birliği ve her iki ülkenin Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları himayesinde hazırlanan Saison de la Turquie örnek olarak verilebilir. Fransa’da Türkiye Mevsimi 1 Temmuz 2009-31 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve 600’e yakın etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bir diğer önemli örnek ise, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesidir. Önemli bir kültürel diplomasi avantajı olan bu durum sayesinde kentin çekim merkezi olması Türkiye’nin kamu diplomasisine katkı sağlamıştır.

77. Soru

İstanbul, kamu diplomasisi çalışmaları açısından neden önemli bir merkezdir?

Cevap

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi CNR Fuar Merkezi ve Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen uluslararası fuarlar, sergiler, kültür ve sanat etkinlikleriyle her yıl binlerce yabancı ziyaretçiyi çeken İstanbul, aynı zamanda uluslararası basında da yer bulmaktadır. İstanbul, kamu diplomasisi çalışmaları açısından önemli bir merkez konumundadır. Burada gerçekleştirilen tüm uluslararası fuar, sergi ve bienallerin kamu diplomasisi amaçlarını karşıladığı söylenememekle birlikte, uzun vadede istenilen sonuçların alınması açısından bu tür çalışmaların gerçekleştirimesi
faydalı olmaktadır.

78. Soru

Uluslararası spor faaliyetlerinin önemi nedir?

Cevap

Uluslararası spor faaliyetleri, büyük kitlelerin heyecanla takip ettiği ve gündem yaratma gücü yüksek olan faaliyetler olması açısından ülkelerin uluslararası arenada tanıtımlarına en çok katkıda bulunan etkinliklerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Gerek yarattığı yıldız sporcularla gerek başarı odaklı oluşuyla sporun, devletlerin diğer ülkelerin halkları üzerinde olumlu bir imaj yaratma konusunda avantajlı bir alan olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, kamu diplomasisinin öneminin ve sporun kamu diplomasisi hedeflerine ulaşmadaki katkısının farkında olan ülkeler sportif faaliyetleri büyük ölçüde desteklemektedirler. Sportif başarıların, ülkeler için önemli bir prestij kaynağı olduğunu söylemek mümkündür.

79. Soru

Sportif başarılar, rekabet içerisinde olan ülkeler için neden önemlidir?

Cevap

Sportif başarılar, rekabet içerisinde olan ülkelerin birbirlerine üstünlük kurma ve elde edilen bu üstünlüğü tüm dünyaya büyük bir gururla gösterme açısından da ülkeler için önem arz etmektedir.

80. Soru

Yeni marka şehirler yaratılması için spor organizayonlarının önemi nedir?

Cevap

Yeni marka şehirler yaratılması için spor organizayonlarında büyük şehirler dışında farklı şehirlerin de çeşitli özellikleriyle
ön plana çıkarılması ve özellikle dünya sahnesine çıkarılması önem taşımaktadır. Sadece turistik olarak değil, tanınırlık, bilinirlik ve farkındalık yaratma açısından da bu tür çalışmalar süreklilik arz etmelidir.

81. Soru

Teknolojinin önemi nedir?

Cevap

Teknoloji, kamu diplomasisinin araçları ve uygulama alanları için belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Kamu diplomasisinin uygulama alanı olarak teknoloji, en yoğun kullanılan uygulama araçları olan geleneksel ve yeni medyayı
büyük ölçüde etkilemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kamu diplomasisinin
teknolojiye dayalı uygulama araçlarının ve buna bağlı olarak da uygulama alanlarının özelliklerini belirlemektedir.

82. Soru

Günümüz teknoloji çağında kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

Akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir teknolojiler ve geniş İnternet ağına kadar birçok teknolojik araç.

83. Soru

Siyasi konularda teknolojinin insanlara sağladığı imkanlar nelerdir?

Cevap

Mikro bloglar, sosyal ağlar, bloglar ve hızlı haberleşme, bireylerin geliştirdikleri tepkilerle siyasete doğrudan katılımda bulunmalarına olanak sağlamaktadır. Böyle bir ortamda politika yapıcıların, toplumların tepkilerine kayıtsız kalmaları mümkün görünmemektedir.

84. Soru

İnternet ülkelere sağladığı avantajlar nelerdir?

Cevap

İnternet ülkelere, devlet dışı örgütlere , topluluklara, şirketlere ve hatta geniş olanaklara sahip bireylere dünyadaki ilişkiler hakkında fikir alışverişi yapmayı sağlamaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişme teknolojinin sağladığı hız sayesinde tüm dünyaya yayılmakta ve konuyla ilgili uluslararası kamuoyunun oluşmasını mümkün kılmaktadır. Ülkelerin iç siyasetinde olduğu gibi uluslararası siyasette de teknolojik gelişmelerin bu tür etkileri gözlemlenmektedir. Diğer ülkelerin halklarının zihinlerinde olumlu bir imaj ve algı yaratmak isteyen ülkelerin, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütürken teknolojinin bu özelliklerini kendi avantajına dönüştürmesi yararına olacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.