Kalem Mevzuatı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

29.07.2022
9
A+
A-

Üst Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri Ve Uygulama Usulleri

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Kalem Mevzuatı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Üst Derece Mahkemelerinde Yazı İşleri Ve Uygulama Usulleri

1. Soru

İlk derece mahkemelerinde yapılan yargılama sonucu verilen kararın hukuka, usule ve gerçeğe uygun olup olmadığının denetlenmesi kimler tarafından takip edilebilir?

Cevap

İlk derece mahkemelerinde yapılan yargılama sonucu verilen kararın hukuka, usule ve gerçeğe uygun olup olmadığının denetlenmesi taraflardan biri veya ikisi tarafından takip edilebilir.


2. Soru

Adli yargı üst derece mahkemelerini sayınız?

Cevap

Adli yargı üst derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’dır.


3. Soru

Bölge Adliye Mahkemeleri kaç daireden oluşur?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemeleri 3 hukuk ve 2 ceza dairesinden oluşur.


4. Soru

Hakemlerin ve istinafın verdiği kararlar karşı nereye gidilir?

Cevap

Hakemlerin ve istinafın verdiği kararlara karşı temyize gidilir.


5. Soru

Bölge Adliye Mahkemelerinde tutulması gereken kayıtla hangi hukuki düzenlemede bulunmaktadır?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlar, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte bulunmaktadır.


6. Soru

Yargıtay hangi kararların son inceleme merciidir?

Cevap

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.


7. Soru

Bölge Adliye mahkemeleri hangi hukuki düzenleme ile kurulmuştur?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemeleri 5235 s. Kanun ile kurulmuştur.


8. Soru

Bölge adliye mahkemeleri hangi alt birimlerden müteşekkildir?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.


9. Soru

Bölge Adliye Mahkemelerinin görevleri nelerdir?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemeleri; ilk derece mahkemelerinin kesin olmayan kararlarına karşı istinaf başvurularını inceler. İlk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözer. İlk derece mahkemeleri arasındaki merci tayinine karar verir. Kanunlara verilen diğer görevleri yapar.


10. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken esas kaydı nedir?

Cevap

Esas kaydı,adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır.


11. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken esas kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Esas kaydı, sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tarihi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur.


12. Soru

Davanın aşaması sütununa neler yazılır?

Cevap

Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır.


13. Soru

Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde ne yapılır?

Cevap

Dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir.


14. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken duruşma ve keşif günler kaydı nedir?

Cevap

Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır.


15. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken duruşma günler kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur.


16. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken keşif günler kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.


17. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken karar kaydı nedir?

Cevap

Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır.


18. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken karar kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Karar kaydı; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur.


19. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı nedir?

Cevap

Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin tutulduğu kayıttır.


20. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi, numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, dava konusu ile düşünceler sütunlarından oluşur.


21. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken istinabe kaydı nedir?

Cevap

Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.


22. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken istinabe kaydı nelerden oluşur?

Cevap

İstinabe kaydı; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası, işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.


23. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken temyiz kaydı nedir?

Cevap

Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.


24. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken temyiz kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, temyiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.


25. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken değişik işler kaydı nedir?

Cevap

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır.


26. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken değişik işler kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Değişik işler kaydı; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı tarafın kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.


27. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken posta mutemet kaydı nedir?

Cevap

Postayla gelen havale veya kıymetli kolilerin işlendiği kayıttır.


28. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken posta mutemet kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Bu kayıt; havalenin çıkış yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin adı ve soyadı, dosya numarası, posta görevlisinin adı ve soyadı, imza ve mührü, kasa kayıt tarihi ve numarası, tahsilât makbuzunun tarihi ve numarası sütunlarından oluşur.


29. Soru

Hukuk dairelerinde posta mutemet kaydı tutulma sürecini anlatınız?

Cevap

Mutemetlerce PTT’ den gelen havale ve kıymetli koli alındığında, PTT memurunun imza ve mührü hanesine kadar olan sütunlar, mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili PTT memurunun imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez, tahsilât makbuzu kesilerek kasa ve ilgili kayda işlenir. Gerek makbuz, gerek kayıtlardaki tarih ve numaralar da son iki sütuna işlenir. Başkan posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı, memuriyet sıfatı ve tatbiki imzaları ile bunlardan başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını o yer PTT müdürlüklerine bir yazı ile bildirir. Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar kıyasen uygulanır. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.


30. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken dağıtım kaydı nedir?

Cevap

Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.


31. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken dağıtım kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Dağıtım kaydı; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.


32. Soru

Hukuk mahkemelerinde harç ve masraflar ile ilgili işlemler neresi aracılığıyla yürütülür?

Cevap

Hukuk dairelerinde harç ve masraflarla ilgili işlemler tek bölge adliye mahkemesi veznesi aracılığıyla yürütülür.


33. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken vezne kaydı nedir?

Cevap

Veznede tutulan kayıtlar; tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan meblâğların günlük olarak işlendiği kayıtlardır.


34. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken vezne kayıtlarında nelerin bulunması zorunludur?

Cevap

Vezne kayıtlarında; tahsilât ve reddiyata ilişkin makbuzların sıra numarası, dosya numarası, işlem tarihi, adına işlem yapılan tarafın veya ilgili kişinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası ya da merkezî tüzel kişi kimlik numarası ile ödeme miktarının UYAP’ ta sorgulanabilir şekilde bulunması zorunludur.


35. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken taşra temyiz kaydı nedir?

Cevap

Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır.


36. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken taşra temyiz kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Taşra temyiz kaydı; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.


37. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken dava nakil istekleri kaydı nedir?

Cevap

Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır.


38. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken dava nakil istekleri kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.


39. Soru

SEGBİS kaydı nedir?

Cevap

Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.


40. Soru

SEGBİS kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, ifadesi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, yapılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.


41. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken karar kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Karar kartonu, ceza dairesince verilen kararların saklandığı kartondur.


42. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken değişik işler kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Değişik işler kartonu, değişik işler kaydına kayıt olunan işler hakkında verilen kararların saklandığı kartondur.


43. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken yayınlanan kararlar kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Başkanlar kurulu tarafından yayınlanan kararların saklandığı kartondur.


44. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken iş cetvelleri kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Ceza dairelerince, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı kartondur.


45. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken posta gönderileri kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.


46. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken zimmet kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Ceza dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.


47. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken uyuşmazlığın giderilmesi talebi kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Benzer olaylarda ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu ceza dairesi ile aynı mahkemenin başka ceza daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur.


48. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken duruşma listesi kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Duruşması yapılacak dosyalar için duruşma listelerinin saklandığı kartondur.


49. Soru

Yargıtay hakkında kısaca bilgi veriniz?

Cevap

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. Yargıtay 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur.


50. Soru

Yargıtay’da tutulacak kayıt, karton ve defterler nerede belirtilmektedir?

Cevap

Tutulacak kayıt, karton ve defterler Yargıtay iç tüzüğünde belirtilmektedir.


51. Soru

Yargıtay’da tutulacak defterlere ilişkin prosedürü anlatınız?

Cevap

Yargıtay’da tutulacak defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra numarası yazılır ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmı ilgili birimin mührü ile mühürlenir. Defterlerin birinci ve son sayfalarına da kaç sayfadan ibaret olduğu kalemlerde yazı işleri müdürü; diğer birimlerde yazı işlerini yürüten memur tarafından yazı ile belirtildikten sonra altı Birinci Başkanlıkta kullanılan defterler Genel Sekreter; dairelerde kullanılan defterler daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında kullanılan defterler de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcısı tarafından imzalanır ve mühürle onaylanır.

Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterlerin mürekkeple yazılması zorunludur; kurşun, boyalı veya tükenmez kalem kullanılamaz. Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir; doğrusu yazılır ve altı imzalanır. İşlemler defterlere sırayla yazılır.


52. Soru

Birinci başkanlıkta hangi defterler tutulur?

Cevap

Birinci başkanlıkta şu defterler tutulur:

 1. İçtihadı Birleştirme Esas Defteri
 2. İçtihadı Birleştirme Karar Defteri
 3. Birinci Başkanlık Kurulu Soruşturma Esas Defteri
 4. Birinci Başkanlık Kurulu Soruşturma Karar Defteri
 5. Birinci Başkanlık Kurulu Yönetim işleri Karar Defteri
 6. Yönetim Kurulu Soruşturma Esas Defteri
 7. Yönetim Kurulu Soruşturma Karar Defteri
 8. Yönetim Kurulu Yönetim işleri Karar Defteri
 9. Başkanlar Kurulu Yargı işleri Esas Defteri
 10. Başkanlar Kurulu Yargı işleri Karar Defteri
 11. Başkanlar Kurulu ilke Kararları ve Yıllık işbölümü Karar Defteri
 12. Hukuk Genel Kurulu Esas Defteri
 13. Hukuk Genel Kurulu Karar Defteri
 14. Hukuk Genel Kurulu Müzakere Defteri
 15. Ceza Genel Kurulu Esas Defteri
 16. Ceza Genel Kurulu Karar Defteri
 17. Ceza Genel Kurulu Müzakere Defteri
 18. Birinci Başkanlık Hakem işleri Esas Defteri
 19. Hukuk Genel Kurulu Duruşma Defteri
 20. Ceza Genel Kurulu Duruşma Defteri
 21. Hukuk Genel Kurulu Duruşma Esas Defteri
 22. Hukuk Genel Kurulu Duruşma Karar Defteri

53. Soru

Hukuk dairelerinde hangi kartonlar tutulur?

Cevap

Hukuk dairelerinde şu kartonlar tutulur:

 1. Karar kartonu,
 2. Karar müsveddesi kartonu,
 3. Muhabere kartonu,
 4. İcranın geri bırakılması işleri ile ilgili karar kartonu,
 5. İş cetvelleri kartonu,
 6. Takrir çizelgesi kartonu,
 7. Mahkeme kuruluşlarına ait karton,
 8. Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 9. Maaş bordroları kartonu,
 10. Duruşma listesi kartonu,
 11. Demirbaş eşya kartonu,
 12. Personel özlük kartonu,
 13. Hâkimler not fişi kartonu,
 14. Günlük işler çizelge kartonu,
 15. Not düzeltme istekleri kartonu.

54. Soru

Ceza dairelerinde hangi kartonlar tutulur?

Cevap

Ceza dairelerinde şu kartonlar tutulur:

 1. Karar kartonu,
 2. Karar müsveddeleri kartonu,
 3. Muhabere kartonu,
 4. Genellik kartonu,
 5. İş cetvelleri kartonu,
 6. Not düzeltme istekleri kartonu,
 7. Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 8. Maaş bordroları kartonu,
 9. Duruşma listeleri kartonu,
 10. Demirbaş eşya kartonu,
 11. Takrir çizelgeleri kartonu.
 12. Hâkim ve Cumhuriyet savcıları not fişleri kartonu,
 13. Günlük işler çizelge kartonu,
 14. Personel özlük kartonu.

55. Soru

Birinci başkanlıkta hangi kartonlar tutulur?

Cevap

Birinci başkanlıkta şu kartonlar tutulur:

 1. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu karar kartonu,
 2. İçtihadı Birleştirme Hukuk kısmı karar kartonu,
 3. İçtihadı Birleştirme Ceza kısmı karar kartonu,
 4. Hukuk Genel Kurulu karar kartonu,
 5. Hukuk Genel Kuruluna ait icranın geri bırakılmasına iliş kin karar kartonu,
 6. Ceza Genel Kurulu karar kartonu,
 7. Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 8. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 9. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 10. Birinci Başkanlık Kurulu karar kartonu,
 11. Yönetim Kurulu karar kartonu,
 12. Yayın Kurulu ilke karar kartonu,
 13. Yayın Kurulu karar kartonu,
 14. Hâkimler ve Savcılar not fişi kartonu
 15. İstatistik fişleri kartonu,
 16. İş cetvelleri kartonu,
 17. Gündem kartonu,
 18. Müsvedde ve not kartonu,
 19. Nisap olmayan işlere ait karar pusulası kartonu,
 20. Not düzeltme işleri kartonu,
 21. Yayına gidecek kararlar kartonu,
 22. Birinci Başkanlık yazışma kartonu,
 23. Birinci Başkanlık Kurulu yazışma kartonu,
 24. Tetkik hâkimleri kartonu,
 25. Şikâyet dilekçeleri kartonu,
 26. İçtihadı birleştirme istekleri ile ilgili karar kartonu,
 27. Yüksek Disiplin Kurulu evrak kartonu,
 28. Yüksek Disiplin Kurulu karar kartonu,
 29. Adlî ara vermede nöbet kartonu,
 30. İçtihadı birleştirme yazışma kartonu,
 31. Demirbaş eşya kartonu.

56. Soru

Yargıtay’ın iç yapısı nasıldır ve hangi kararları inceler?

Cevap

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur. Yargıtay’da tutulacak kayıtlar Yargıtay içtüzüğünde bulunmaktadır.


57. Soru

Esas kaydı nedir bu kayda neler işlenir ?

Cevap

Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kay- dedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır. Yetki ve görev uyuş- mazlıklarına ilişkin başvurular da bu esasa kaydedilir. Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tari- hi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır. Dairece ve- rilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşı- sındaki düşünceler sütununda gösterilir.


58. Soru

Duruşma ve keşif günleri kaydı nedir ne için tutulur?

Cevap

Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur. Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.


59. Soru

Karar kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur.


60. Soru

İstinabe Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası, işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.


61. Soru

Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin iş- lemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, tem- yiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incele- mesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.


62. Soru

Değişik İşler Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlem- lerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı ta- rafın kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.


63. Soru

Dağıtım kaydı nedir ve niçin tutulur?

Cevap

Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.


64. Soru

Taşra Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşün- celer sütunlarından oluşur.


65. Soru

Dava Nakil İstekleri Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Dava Nakil İstekleri Kaydı

Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.


66. Soru

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.


67. Soru

Zimmet Kartonu nedir?

Cevap

Zimmet Kartonu

Hukuk dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gere- ken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.


68. Soru

İstinabe Kaydı nedir?

Cevap

İstinabe Kaydı

Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleple- rine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, ifadesi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, yapılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile dü- şünceler sütunlarından oluşur.


69. Soru

Yargıtayın oluşum şeması nasıldır?

Cevap

YARGITAY

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı bırakmadığı ka- rar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi ola- rak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. Yargıtay 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur.


70. Soru

Taşra Temyiz Kaydı nedir?

Cevap

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünce- ler sütunlarından oluşur.


71. Soru

SEGBİS Kaydı nedir?

Cevap

SEGBİS Kaydı

Dairece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin sa- fahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, daire adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur.


72. Soru

Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu nedir?

Cevap

Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu

Benzer olaylarda hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu hukuk dairesi ile aynı mahkemenin başka hukuk daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur.


73. Soru

Yargıtay’da tutulacak defterlerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterlerin mürekkeple yazılması zorun- ludur; kurşun, boyalı veya tükenmez kalem kullanılamaz. Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir; doğrusu yazı- lır ve altı imzalanır. İşlemler defterlere sırayla yazılır.


74. Soru

Değişik İşler Kaydı nedir?

Cevap

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen adlî kontrol, tutuklama, el koyma, arama ve iti- razın incelenmesi gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, suçtan zarar gören, şikâyetçi, katılan ile sanığın kimlik bilgileri, talebin niteliği, belgenin geldiği tarih, kararın özeti, tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düşünceler sü- tunlarından oluşur.


75. Soru

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı nedir?

Cevap

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.


1. Soru

İlk derece mahkemelerinde yapılan yargılama sonucu verilen kararın hukuka, usule ve gerçeğe uygun olup olmadığının denetlenmesi kimler tarafından takip edilebilir?

Cevap

İlk derece mahkemelerinde yapılan yargılama sonucu verilen kararın hukuka, usule ve gerçeğe uygun olup olmadığının denetlenmesi taraflardan biri veya ikisi tarafından takip edilebilir.

2. Soru

Adli yargı üst derece mahkemelerini sayınız?

Cevap

Adli yargı üst derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’dır.

3. Soru

Bölge Adliye Mahkemeleri kaç daireden oluşur?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemeleri 3 hukuk ve 2 ceza dairesinden oluşur.

4. Soru

Hakemlerin ve istinafın verdiği kararlar karşı nereye gidilir?

Cevap

Hakemlerin ve istinafın verdiği kararlara karşı temyize gidilir.

5. Soru

Bölge Adliye Mahkemelerinde tutulması gereken kayıtla hangi hukuki düzenlemede bulunmaktadır?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlar, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte bulunmaktadır.

6. Soru

Yargıtay hangi kararların son inceleme merciidir?

Cevap

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

7. Soru

Bölge Adliye mahkemeleri hangi hukuki düzenleme ile kurulmuştur?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemeleri 5235 s. Kanun ile kurulmuştur.

8. Soru

Bölge adliye mahkemeleri hangi alt birimlerden müteşekkildir?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemeleri, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur.

9. Soru

Bölge Adliye Mahkemelerinin görevleri nelerdir?

Cevap

Bölge Adliye Mahkemeleri; ilk derece mahkemelerinin kesin olmayan kararlarına karşı istinaf başvurularını inceler. İlk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözer. İlk derece mahkemeleri arasındaki merci tayinine karar verir. Kanunlara verilen diğer görevleri yapar.

10. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken esas kaydı nedir?

Cevap

Esas kaydı,adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır.

11. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken esas kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Esas kaydı, sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tarihi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

12. Soru

Davanın aşaması sütununa neler yazılır?

Cevap

Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır.

13. Soru

Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde ne yapılır?

Cevap

Dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir.

14. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken duruşma ve keşif günler kaydı nedir?

Cevap

Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır.

15. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken duruşma günler kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur.

16. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken keşif günler kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

17. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken karar kaydı nedir?

Cevap

Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır.

18. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken karar kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Karar kaydı; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur.

19. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı nedir?

Cevap

Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin tutulduğu kayıttır.

20. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi, numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, dava konusu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

21. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken istinabe kaydı nedir?

Cevap

Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

22. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken istinabe kaydı nelerden oluşur?

Cevap

İstinabe kaydı; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası, işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

23. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken temyiz kaydı nedir?

Cevap

Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır.

24. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken temyiz kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, temyiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

25. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken değişik işler kaydı nedir?

Cevap

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır.

26. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken değişik işler kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Değişik işler kaydı; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı tarafın kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

27. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken posta mutemet kaydı nedir?

Cevap

Postayla gelen havale veya kıymetli kolilerin işlendiği kayıttır.

28. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken posta mutemet kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Bu kayıt; havalenin çıkış yeri, numarası, tarihi, cinsi, miktarı, gönderenin adı ve soyadı, dosya numarası, posta görevlisinin adı ve soyadı, imza ve mührü, kasa kayıt tarihi ve numarası, tahsilât makbuzunun tarihi ve numarası sütunlarından oluşur.

29. Soru

Hukuk dairelerinde posta mutemet kaydı tutulma sürecini anlatınız?

Cevap

Mutemetlerce PTT’ den gelen havale ve kıymetli koli alındığında, PTT memurunun imza ve mührü hanesine kadar olan sütunlar, mutemet tarafından doldurulduktan sonra ilgili PTT memurunun imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez, tahsilât makbuzu kesilerek kasa ve ilgili kayda işlenir. Gerek makbuz, gerek kayıtlardaki tarih ve numaralar da son iki sütuna işlenir. Başkan posta merkezinden havale ve kıymetli kolileri almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı, memuriyet sıfatı ve tatbiki imzaları ile bunlardan başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını o yer PTT müdürlüklerine bir yazı ile bildirir. Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar kıyasen uygulanır. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

30. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken dağıtım kaydı nedir?

Cevap

Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

31. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken dağıtım kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Dağıtım kaydı; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

32. Soru

Hukuk mahkemelerinde harç ve masraflar ile ilgili işlemler neresi aracılığıyla yürütülür?

Cevap

Hukuk dairelerinde harç ve masraflarla ilgili işlemler tek bölge adliye mahkemesi veznesi aracılığıyla yürütülür.

33. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken vezne kaydı nedir?

Cevap

Veznede tutulan kayıtlar; tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan meblâğların günlük olarak işlendiği kayıtlardır.

34. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken vezne kayıtlarında nelerin bulunması zorunludur?

Cevap

Vezne kayıtlarında; tahsilât ve reddiyata ilişkin makbuzların sıra numarası, dosya numarası, işlem tarihi, adına işlem yapılan tarafın veya ilgili kişinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası ya da merkezî tüzel kişi kimlik numarası ile ödeme miktarının UYAP’ ta sorgulanabilir şekilde bulunması zorunludur.

35. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken taşra temyiz kaydı nedir?

Cevap

Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır.

36. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken taşra temyiz kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Taşra temyiz kaydı; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur.

37. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken dava nakil istekleri kaydı nedir?

Cevap

Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır.

38. Soru

Hukuk dairelerinde tutulması gereken dava nakil istekleri kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

39. Soru

SEGBİS kaydı nedir?

Cevap

Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

40. Soru

SEGBİS kaydı nelerden oluşur?

Cevap

Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, ifadesi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, yapılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

41. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken karar kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Karar kartonu, ceza dairesince verilen kararların saklandığı kartondur.

42. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken değişik işler kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Değişik işler kartonu, değişik işler kaydına kayıt olunan işler hakkında verilen kararların saklandığı kartondur.

43. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken yayınlanan kararlar kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Başkanlar kurulu tarafından yayınlanan kararların saklandığı kartondur.

44. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken iş cetvelleri kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Ceza dairelerince, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı kartondur.

45. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken posta gönderileri kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur.

46. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken zimmet kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Ceza dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.

47. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken uyuşmazlığın giderilmesi talebi kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Benzer olaylarda ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu ceza dairesi ile aynı mahkemenin başka ceza daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur.

48. Soru

Ceza dairesinde tutulması gereken duruşma listesi kartonunu tanımlayınız?

Cevap

Duruşması yapılacak dosyalar için duruşma listelerinin saklandığı kartondur.

49. Soru

Yargıtay hakkında kısaca bilgi veriniz?

Cevap

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. Yargıtay 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur.

50. Soru

Yargıtay’da tutulacak kayıt, karton ve defterler nerede belirtilmektedir?

Cevap

Tutulacak kayıt, karton ve defterler Yargıtay iç tüzüğünde belirtilmektedir.

51. Soru

Yargıtay’da tutulacak defterlere ilişkin prosedürü anlatınız?

Cevap

Yargıtay’da tutulacak defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra numarası yazılır ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmı ilgili birimin mührü ile mühürlenir. Defterlerin birinci ve son sayfalarına da kaç sayfadan ibaret olduğu kalemlerde yazı işleri müdürü; diğer birimlerde yazı işlerini yürüten memur tarafından yazı ile belirtildikten sonra altı Birinci Başkanlıkta kullanılan defterler Genel Sekreter; dairelerde kullanılan defterler daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında kullanılan defterler de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcısı tarafından imzalanır ve mühürle onaylanır.

Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterlerin mürekkeple yazılması zorunludur; kurşun, boyalı veya tükenmez kalem kullanılamaz. Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir; doğrusu yazılır ve altı imzalanır. İşlemler defterlere sırayla yazılır.

52. Soru

Birinci başkanlıkta hangi defterler tutulur?

Cevap

Birinci başkanlıkta şu defterler tutulur:

 1. İçtihadı Birleştirme Esas Defteri
 2. İçtihadı Birleştirme Karar Defteri
 3. Birinci Başkanlık Kurulu Soruşturma Esas Defteri
 4. Birinci Başkanlık Kurulu Soruşturma Karar Defteri
 5. Birinci Başkanlık Kurulu Yönetim işleri Karar Defteri
 6. Yönetim Kurulu Soruşturma Esas Defteri
 7. Yönetim Kurulu Soruşturma Karar Defteri
 8. Yönetim Kurulu Yönetim işleri Karar Defteri
 9. Başkanlar Kurulu Yargı işleri Esas Defteri
 10. Başkanlar Kurulu Yargı işleri Karar Defteri
 11. Başkanlar Kurulu ilke Kararları ve Yıllık işbölümü Karar Defteri
 12. Hukuk Genel Kurulu Esas Defteri
 13. Hukuk Genel Kurulu Karar Defteri
 14. Hukuk Genel Kurulu Müzakere Defteri
 15. Ceza Genel Kurulu Esas Defteri
 16. Ceza Genel Kurulu Karar Defteri
 17. Ceza Genel Kurulu Müzakere Defteri
 18. Birinci Başkanlık Hakem işleri Esas Defteri
 19. Hukuk Genel Kurulu Duruşma Defteri
 20. Ceza Genel Kurulu Duruşma Defteri
 21. Hukuk Genel Kurulu Duruşma Esas Defteri
 22. Hukuk Genel Kurulu Duruşma Karar Defteri
53. Soru

Hukuk dairelerinde hangi kartonlar tutulur?

Cevap

Hukuk dairelerinde şu kartonlar tutulur:

 1. Karar kartonu,
 2. Karar müsveddesi kartonu,
 3. Muhabere kartonu,
 4. İcranın geri bırakılması işleri ile ilgili karar kartonu,
 5. İş cetvelleri kartonu,
 6. Takrir çizelgesi kartonu,
 7. Mahkeme kuruluşlarına ait karton,
 8. Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 9. Maaş bordroları kartonu,
 10. Duruşma listesi kartonu,
 11. Demirbaş eşya kartonu,
 12. Personel özlük kartonu,
 13. Hâkimler not fişi kartonu,
 14. Günlük işler çizelge kartonu,
 15. Not düzeltme istekleri kartonu.
54. Soru

Ceza dairelerinde hangi kartonlar tutulur?

Cevap

Ceza dairelerinde şu kartonlar tutulur:

 1. Karar kartonu,
 2. Karar müsveddeleri kartonu,
 3. Muhabere kartonu,
 4. Genellik kartonu,
 5. İş cetvelleri kartonu,
 6. Not düzeltme istekleri kartonu,
 7. Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 8. Maaş bordroları kartonu,
 9. Duruşma listeleri kartonu,
 10. Demirbaş eşya kartonu,
 11. Takrir çizelgeleri kartonu.
 12. Hâkim ve Cumhuriyet savcıları not fişleri kartonu,
 13. Günlük işler çizelge kartonu,
 14. Personel özlük kartonu.
55. Soru

Birinci başkanlıkta hangi kartonlar tutulur?

Cevap

Birinci başkanlıkta şu kartonlar tutulur:

 1. İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu karar kartonu,
 2. İçtihadı Birleştirme Hukuk kısmı karar kartonu,
 3. İçtihadı Birleştirme Ceza kısmı karar kartonu,
 4. Hukuk Genel Kurulu karar kartonu,
 5. Hukuk Genel Kuruluna ait icranın geri bırakılmasına iliş kin karar kartonu,
 6. Ceza Genel Kurulu karar kartonu,
 7. Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 8. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 9. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu karar kartonu,
 10. Birinci Başkanlık Kurulu karar kartonu,
 11. Yönetim Kurulu karar kartonu,
 12. Yayın Kurulu ilke karar kartonu,
 13. Yayın Kurulu karar kartonu,
 14. Hâkimler ve Savcılar not fişi kartonu
 15. İstatistik fişleri kartonu,
 16. İş cetvelleri kartonu,
 17. Gündem kartonu,
 18. Müsvedde ve not kartonu,
 19. Nisap olmayan işlere ait karar pusulası kartonu,
 20. Not düzeltme işleri kartonu,
 21. Yayına gidecek kararlar kartonu,
 22. Birinci Başkanlık yazışma kartonu,
 23. Birinci Başkanlık Kurulu yazışma kartonu,
 24. Tetkik hâkimleri kartonu,
 25. Şikâyet dilekçeleri kartonu,
 26. İçtihadı birleştirme istekleri ile ilgili karar kartonu,
 27. Yüksek Disiplin Kurulu evrak kartonu,
 28. Yüksek Disiplin Kurulu karar kartonu,
 29. Adlî ara vermede nöbet kartonu,
 30. İçtihadı birleştirme yazışma kartonu,
 31. Demirbaş eşya kartonu.
56. Soru

Yargıtay’ın iç yapısı nasıldır ve hangi kararları inceler?

Cevap

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur. Yargıtay’da tutulacak kayıtlar Yargıtay içtüzüğünde bulunmaktadır.

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur. Yargıtay’da tutulacak kayıtlar Yargıtay içtüzüğünde bulunmaktadır.

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur. Yargıtay’da tutulacak kayıtlar Yargıtay içtüzüğünde bulunmaktadır.

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur. Yargıtay’da tutulacak kayıtlar Yargıtay içtüzüğünde bulunmaktadır.

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargıya bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur. Yargıtay’da tutulacak kayıtlar Yargıtay içtüzüğünde bulunmaktadır.

57. Soru

Esas kaydı nedir bu kayda neler işlenir ?

Cevap

Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kay- dedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır. Yetki ve görev uyuş- mazlıklarına ilişkin başvurular da bu esasa kaydedilir. Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tari- hi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır. Dairece ve- rilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşı- sındaki düşünceler sütununda gösterilir.

Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kay- dedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır. Yetki ve görev uyuş- mazlıklarına ilişkin başvurular da bu esasa kaydedilir. Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tari- hi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır. Dairece ve- rilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşı- sındaki düşünceler sütununda gösterilir.

Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kay- dedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır. Yetki ve görev uyuş- mazlıklarına ilişkin başvurular da bu esasa kaydedilir. Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tari- hi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır. Dairece ve- rilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşı- sındaki düşünceler sütununda gösterilir.

Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kay- dedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır. Yetki ve görev uyuş- mazlıklarına ilişkin başvurular da bu esasa kaydedilir. Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tari- hi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır. Dairece ve- rilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşı- sındaki düşünceler sütununda gösterilir.

58. Soru

Duruşma ve keşif günleri kaydı nedir ne için tutulur?

Cevap

Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur. Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur. Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur. Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur. Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

59. Soru

Karar kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur.

60. Soru

İstinabe Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası, işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası, işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası, işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dosyadaki taraflar, talebin nev’i, tarihi, dosya esas numarası, işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

61. Soru

Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin iş- lemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, tem- yiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incele- mesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin iş- lemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, tem- yiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incele- mesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin iş- lemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, tem- yiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incele- mesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin iş- lemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, tem- yiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev’i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay’ın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incele- mesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur.

62. Soru

Değişik İşler Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Değişik İşler Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Değişik İşler Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Değişik İşler Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlem- lerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı ta- rafın kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlem- lerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı ta- rafın kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlem- lerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı ta- rafın kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlem- lerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı ta- rafın kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, talep konusu, karar numarası, kararın özeti ve tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

63. Soru

Dağıtım kaydı nedir ve niçin tutulur?

Dağıtım kaydı nedir ve niçin tutulur?

Dağıtım kaydı nedir ve niçin tutulur?

Dağıtım kaydı nedir ve niçin tutulur?

Cevap

Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur.

64. Soru

Taşra Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Taşra Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Taşra Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Taşra Temyiz Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşün- celer sütunlarından oluşur.

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşün- celer sütunlarından oluşur.

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşün- celer sütunlarından oluşur.

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşün- celer sütunlarından oluşur.

65. Soru

Dava Nakil İstekleri Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Dava Nakil İstekleri Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Dava Nakil İstekleri Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Dava Nakil İstekleri Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Dava Nakil İstekleri Kaydı

Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dava Nakil İstekleri Kaydı

Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dava Nakil İstekleri Kaydı

Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Dava Nakil İstekleri Kaydı

Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur.

66. Soru

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı nedir ve ne için tutulur?

Cevap

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

67. Soru

Zimmet Kartonu nedir?

Zimmet Kartonu nedir?

Zimmet Kartonu nedir?

Zimmet Kartonu nedir?

Cevap

Zimmet Kartonu

Hukuk dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gere- ken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.

Zimmet Kartonu

Hukuk dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gere- ken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.

Zimmet Kartonu

Hukuk dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gere- ken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.

Zimmet Kartonu

Hukuk dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gere- ken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur.

68. Soru

İstinabe Kaydı nedir?

İstinabe Kaydı nedir?

İstinabe Kaydı nedir?

İstinabe Kaydı nedir?

Cevap

İstinabe Kaydı

Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleple- rine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, ifadesi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, yapılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile dü- şünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe Kaydı

Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleple- rine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, ifadesi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, yapılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile dü- şünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe Kaydı

Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleple- rine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, ifadesi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, yapılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile dü- şünceler sütunlarından oluşur.

İstinabe Kaydı

Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleple- rine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, ifadesi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, yapılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile dü- şünceler sütunlarından oluşur.

69. Soru

Yargıtayın oluşum şeması nasıldır?

Yargıtayın oluşum şeması nasıldır?

Yargıtayın oluşum şeması nasıldır?

Yargıtayın oluşum şeması nasıldır?

Cevap

YARGITAY

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı bırakmadığı ka- rar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi ola- rak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. Yargıtay 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur.

YARGITAY

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı bırakmadığı ka- rar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi ola- rak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. Yargıtay 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur.

YARGITAY

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı bırakmadığı ka- rar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi ola- rak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. Yargıtay 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur.

YARGITAY

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı bırakmadığı ka- rar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Belli davalara ilk ve son derece mahkemesi ola- rak bakar. Daireler, hukuk genel kurulu, ceza genel kurulu, büyük genel kurul, başkanlar kurulu, birinci başkanlık kurulu, yüksek disiplin kurulu ve yönetim kurulundan oluşur. Yargıtay 12 hukuk ve 12 tane de ceza dairesinden oluşur.

70. Soru

Taşra Temyiz Kaydı nedir?

Taşra Temyiz Kaydı nedir?

Taşra Temyiz Kaydı nedir?

Taşra Temyiz Kaydı nedir?

Cevap

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünce- ler sütunlarından oluşur.

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünce- ler sütunlarından oluşur.

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünce- ler sütunlarından oluşur.

Taşra Temyiz Kaydı

Başka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünce- ler sütunlarından oluşur.

71. Soru

SEGBİS Kaydı nedir?

SEGBİS Kaydı nedir?

SEGBİS Kaydı nedir?

SEGBİS Kaydı nedir?

Cevap

SEGBİS Kaydı

Dairece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin sa- fahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, daire adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

SEGBİS Kaydı

Dairece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin sa- fahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, daire adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

SEGBİS Kaydı

Dairece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin sa- fahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, daire adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

SEGBİS Kaydı

Dairece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin sa- fahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, daire adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

72. Soru

Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu nedir?

Cevap

Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu

Benzer olaylarda hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu hukuk dairesi ile aynı mahkemenin başka hukuk daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur.

Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu

Benzer olaylarda hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu hukuk dairesi ile aynı mahkemenin başka hukuk daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur.

Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu

Benzer olaylarda hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu hukuk dairesi ile aynı mahkemenin başka hukuk daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur.

Uyuşmazlığın Giderilmesi Talebi Kartonu

Benzer olaylarda hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu hukuk dairesi ile aynı mahkemenin başka hukuk daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur.

73. Soru

Yargıtay’da tutulacak defterlerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Yargıtay’da tutulacak defterlerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Yargıtay’da tutulacak defterlerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Yargıtay’da tutulacak defterlerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterlerin mürekkeple yazılması zorun- ludur; kurşun, boyalı veya tükenmez kalem kullanılamaz. Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir; doğrusu yazı- lır ve altı imzalanır. İşlemler defterlere sırayla yazılır.

Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterlerin mürekkeple yazılması zorun- ludur; kurşun, boyalı veya tükenmez kalem kullanılamaz. Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir; doğrusu yazı- lır ve altı imzalanır. İşlemler defterlere sırayla yazılır.

Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterlerin mürekkeple yazılması zorun- ludur; kurşun, boyalı veya tükenmez kalem kullanılamaz. Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir; doğrusu yazı- lır ve altı imzalanır. İşlemler defterlere sırayla yazılır.

Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterlerin mürekkeple yazılması zorun- ludur; kurşun, boyalı veya tükenmez kalem kullanılamaz. Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir; doğrusu yazı- lır ve altı imzalanır. İşlemler defterlere sırayla yazılır.

74. Soru

Değişik İşler Kaydı nedir?

Cevap

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen adlî kontrol, tutuklama, el koyma, arama ve iti- razın incelenmesi gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, suçtan zarar gören, şikâyetçi, katılan ile sanığın kimlik bilgileri, talebin niteliği, belgenin geldiği tarih, kararın özeti, tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düşünceler sü- tunlarından oluşur.

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen adlî kontrol, tutuklama, el koyma, arama ve iti- razın incelenmesi gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, suçtan zarar gören, şikâyetçi, katılan ile sanığın kimlik bilgileri, talebin niteliği, belgenin geldiği tarih, kararın özeti, tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düşünceler sü- tunlarından oluşur.

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen adlî kontrol, tutuklama, el koyma, arama ve iti- razın incelenmesi gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, suçtan zarar gören, şikâyetçi, katılan ile sanığın kimlik bilgileri, talebin niteliği, belgenin geldiği tarih, kararın özeti, tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düşünceler sü- tunlarından oluşur.

Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen adlî kontrol, tutuklama, el koyma, arama ve iti- razın incelenmesi gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, suçtan zarar gören, şikâyetçi, katılan ile sanığın kimlik bilgileri, talebin niteliği, belgenin geldiği tarih, kararın özeti, tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düşünceler sü- tunlarından oluşur.

75. Soru

Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı nedir?

Cevap

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Hukuk dairesi veznesince alınan döviz cinsinden paralar ile diğer kıymetli evrak ve eş- yanın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, verilen makbuzun tarihi ve numarası, kıymetli evrak sahibinin kimlik bilgileri veya unvanı, kıymetli evrakın cinsi, adedi, numarası, takdir edilen kıymeti, satılmış ve paraya çevrilmişse bedeli, aynen iade olmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ile düşünceler sütunlarından oluşur.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.