Finansal Kurumlar Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Finansal Kurumlar Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sigorta Şirketleri Ve Bireysel Emeklilik Şirketleri

1. Soru

Risk ne demektir?

Cevap

Risk, sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir, bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığıdır.


2. Soru

Finansal risk nedir?

Cevap

Finansal risk, bir şirketin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin anapara ve faiz ödemelerini zamanında yerine getirememe olasılığıdır.


3. Soru

Risk ve finansal risk arasındaki ortak nokta nedir?

Cevap

Her iki risk türünün ortak noktası, bir olayın gerçekleşme veya gerçekleşmeme olasılığıdır.


4. Soru

Sigortanın amacı nedir?

Cevap

Sigorta, insanların saf risklere karşı kendilerini güvence altına almak istemelerinin bir sonucudur. Ayrıca sigortacılığın amacı, kişilerin tek tek kayıplarını karşılamak değil, aynı riskle karşı karşıya olan mümkün olduğunca çok kişinin bir araya getirilmesi ve böylece istatistiki metotlarla söz konusu riskin belirginleştirilmesini sağlamaktır.


5. Soru

Sigortanın temel işlevi nedir?

Cevap

Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir. Kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşılır.


6. Soru

Sigorta sözleşmesinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Sigorta sözleşmesinde, bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan sigortacı, diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan sigorta ettiren bulunmaktadır.


7. Soru

Sigortalı kime denmektedir?

Cevap

Sigortalı, sigorta şirketinin bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişidir.


8. Soru

Sigortayı oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Sigortayı oluşturan unsurlar; • Hasarın tesadüfi olarak meydana gelmesi, • Aynı derecede tehlikeye maruz benzer ünitelerin bir araya getirilmesi, • Meydana gelen hasar olaylarının para birimi ile ölçülebilir olması, • Riskin istatistiki olarak kavranmasıdır.


9. Soru

Sigortanın makro işlevleri nelerdir?

Cevap

Ekonomide bir tasarruf kaynağı yaratma, fon transferi sürecini etkinleştirme, sosyal ve ekonomik çöküntü ve kayıpların önlenmesine yardımcı olma, sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlama, uluslararası ekonomik ilişkiler ile ticaretin gelişmesine katkı sağlama, devlete bir vergi kaynağı oluşturma, ekonomi içerisinde bir sektör olarak önemli bir yer tutmadır.


10. Soru

Spekülasyon nedir?

Cevap

Spekülasyon, fiyatların ileride değişeceği ve bu fiyatlar üstünden yapılacak alım-satım işlemlerinden bir kar sağlanacağı beklentisiyle bugünden alım-satım yapmaktır.


11. Soru

Sigorta sektörü hangi durumlarda dış ticarette genişletici etki oluşturur?

Cevap

Sigorta sektörü, uluslararası ticarette, üretici firma veya ihracatçı firmaya ait olan taşımacılık risklerinin sigortacılar tarafından devralınması, üretici veya ihracatçı firmaya, malını rahatlıkla dış pazarlara taşımasını sağlayarak dış ticareti genişletici etkide bulunur.


12. Soru

Sigortanın fon yaratma gücü özellikle hangi ülkeler için önemlidir ve neden?

Cevap

Sigortanın fon yaratma gücünün ekonominin emrine verilerek kullanılması özellikle sanayileşmiş ülkelerde vazgeçilmez bir kaynaktır. Sigortanın tasarrufları teşviki ve biriken fonların verimli yerlere yatırılması, birçok ülkenin kalkınmasında rol oynamıştır. Bütün gelişmiş sanayi ülkelerinde, kalkınmanın ancak tasarruflarla sağlanabileceği düşüncesinden hareket edilerek, tasarrufun özel bir yolu olarak sigortacılık, özellikle hayat sigortacılığı teşvik etmektedir.


13. Soru

Sigortanın mikro işlevi kimleri içerir?

Cevap

Sigortanın mikro işlevi, girişimciler açısından işlevlerdir ve bireyleri, küçük topluluk ve kuruluşları ilgilendirir.


14. Soru

Sigortanın mikro işlevleri nelerdir?

Cevap

Sigortanın mikro işlevleri; • Bir dayanışma organizasyonu oluşturma, • Girişimcilerin kararlarını olumlu yönde etkileme, • Girişimcilerin daha ucuz fiyattan yatırım sermayesi bulmalarını sağlama, • Sigorta güvencesi ile girişimciye kredi olanakları sağlama, • Sigorta güvencesi ile girişimcinin riskler için fon tutmayarak bu fonları yatırıma dönüştürebilmeleridir.


15. Soru

Sigortanın mikro işlevlerinden biri olan kredi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Kredi hem sigortalı, hem de toplum açısından önemlisidir. Örneğin; bir gayrimenkul ipoteğini teminat göstererek borç isteyen kişi ancak gayrimenkulünü sigortalayarak isteğine kavuşur.


16. Soru

Sigortacılık şirketleri neden sigorta yaparlar?

Cevap

Finansal piyasalar içinde, para yaratmayan finansal kurumlar içerisinde yer alan ve çeşitli riskleri dağıtmak veya azaltmak amacıyla sigortacılık hizmetleri verilir.


17. Soru

Sigortacılıkta fonlara neden yatırım yapılmaktadır?

Cevap

Sigorta şirketleri, sundukları hizmetin karşılığı olarak sigortalıların ödedikleri primlerden oluşan onları, riskin neden olacağı hasarlar meydana gelinceye kadar çeşitli piyasalara aktardıklarından bir finansal aracı niteliği taşır. Başka bir deyişle, sigorta şirketleri, sigorta poliçeleri gibi araçlarla yatırımlara yöneltilebilecek fonların yaratılmasına katkıda bulunmakta ve bu fonları finansal araçlar vasıtasıyla gerçekleştirirler.


18. Soru

Türkiye’ de reasürans nedir?

Cevap

Reasürans, sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri risklerde büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans yaptırır. Reasürans şirketleri sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyarları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir.


19. Soru

Sedan şirketi nedir?

Cevap

Sedan şirketi, sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkettir.


20. Soru

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri nelerdir?

Cevap

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri; • Riskin yayılması, • Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması, • Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması, • Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi, • Birikim fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü, • Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımı.


21. Soru

Konservasyon ne demektir?

Cevap

Konservasyon, bir sigorta şirketinin üstlendiği risklerden başka şirketlere devretmeyip üzerinde tuttuğu kısımdır.


22. Soru

Reasürans ne tür bir sigorta türüdür?

Cevap

Reasürans, bir sigorta şirketi veya bir sigorta şirketleri Sendikasyonu tarafından üstlenmiş oldukları sözleşmeye dayalı, sigorta yükümlülüklerinin tümünü veya bir bölümünü diğer sigortacıya devretmelerine dayanan bir sigorta türüdür.


23. Soru

Finansal kaldıraç nedir?

Cevap

Finansal kaldıraç, daha fazla net kar elde etmek için borçtan yararlanmalıdır.


24. Soru

Finansal kaldıraç etkisi yaratan bir örnek veriniz.

Cevap

Sigorta şirketleri için uzun dönemli borç söz konusu olmadığı için sermaye yapıları diğer şirketlerden farklıdır, en önemli pasifleri rezervlerdir. Hayat sigortası şirketlerinde poliçe karşılıkları en önemli pasif kalemini oluşturur. Bu rezervler bir hayat sigorta şirketi için yüksek bir finansal kaldıraç etkisi yaratır.


25. Soru

Muallak hasar karşılığı nedir?

Cevap

Muallak hasar karşılığı, bir sigorta şirketinin ödeme ihtimali olan ancak henüz ödenmemiş hasarlarına karşılık ayırdığı teknik karşılıktır.


26. Soru

Sigortacılıkta fon yaratmanın en önemli şartı nedir?

Cevap

Sigortacılıkta fon yaratmanın en önemli şartı prim üretimidir. Sigorta sektöründe elde edilen primler direkt ve endirekt olmak üzere ikiye ayrılır. Direk primler, sigortalıların, sigorta hizmetleri karşılığında ödemiş oldukları primlerden oluşmaktadır. Endirekt primler ise, sigorta şirketlerinin reasürans yoluyla birbirlerine geçen fonlarından kaynaklanmaktadır.


27. Soru

Bireysel emeklilik sistemi nedir?

Cevap

Bireysel emeklilik sistemi, bireylere aktif çalışma hayatlarının sonunda ek bir gelir sağlamak amacıyla, katılımcıların katkılarının ayrı hesaplarda izlendiği ve katılımcıların kendi birikimleri ile risk tercihleri doğrultusunda gelir sağlayacakları, özel şirketler tarafından devletin gözetim ve denetimi altında yürütülen, gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir.


28. Soru

Bireysel emeklilik sisteminin temel amacı nedir?

Cevap

Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.


29. Soru

Bireysel emekliliğe giriş ve çıkışlar hakkında bilgi veriniz

Cevap

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını tamamlaması gerekir.


30. Soru

Emeklilik yatırım fonları nedir?

Cevap

Emeklilik yatırım fonları emeklilik şirketleri tarafından kurulup, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen, katılma belgesi karşılığında topladığı paralarla oluşturduğu portföyü riskin dağıtılması ilkesi e inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetmek amacıyla kurulan malvarlığıdır.


31. Soru

Emeklilik fon portföyüne alınabilecek varlıklar nelerdir?

Cevap

Emeklilik fon portföyüne alınabilecek varlıklar; • Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat, • Borçlanma araçları ile hisse senetleri, • Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, • Repo işlemleri, • Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, • vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, • Yatırım fonu katılma belgeleri, • Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.


32. Soru

Sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir, bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığına ne ad verilir?

Cevap

Sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir, bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığına risk  denir.


33. Soru

Bir şirketin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin anapara ve faiz ödemelerini zamanında yerine getirememe olasılığına ne ad verilir?

Cevap

Bir şirketin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin anapara ve faiz ödemelerini zamanında yerine getirememe olasılığına finansal risk denir.


34. Soru

Fiyatların ileride değişeceği ve bu fiyatlar üstünden yapılacak alım-satım işlemlerinden bir kâr sağlanacağı beklentisiyle bugünden alım-satım yapmaya ne denir?

Cevap

Spekülasyon: Fiyatların ileride değişeceği ve bu fiyatlar üstünden yapılacak alım-satım işlemlerinden bir kâr sağlanacağı beklentisiyle bugünden alım-satım yapmaktır.


35. Soru

Sigortanın makro işlevleri nelerdir? 

Cevap

Sigortanın makro işlevleri şunlardır:
 Ekonomide bir tasarruf kaynağı yaratma,
 Fon transferi sürecini etkinleştirme,
 Sosyal ve ekonomik çöküntü ve kayıpların önlenmesine yardımcı olma,
 Sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlama,
 Uluslararası ekonomik ilişkiler ile ticaretin gelişmesine katkı sağlama,
 Devlete bir vergi kaynağı oluşturma,
 Ekonomi içerisinde bir sektör olarak önemli bir yer tutmadır


36. Soru

Sigortanın mikro işlevleri nelerdir?

Cevap

Sigortanın mikro işlevleri şunlardır:
 Bir dayanışma organizasyonu oluşturma,
 Girişimcilerin kararlarını olumlu yönde etkileme,
 Girişimcilerin daha ucuz fiyattan yatırım sermayesi bulmalarını sağlama,
 Sigorta güvencesi ile girişimciye kredi olanakları sağlama,
 Sigorta güvencesi ile girişimcinin riskler için fon tutmayarak bu fonları yatırıma dönüştürebilmeleridir.


37. Soru

Reasürans nedir?

Cevap

Reasürans, sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden
sigorta edilmesidir.


38. Soru

Sedan şirket nedir?

Cevap

Sedan şirket: Sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkettir.


39. Soru

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri nelerdir?

Cevap

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri şunlardır:
 Riskin yayılması,
 Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması,
 Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması,
 Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi,
 Birikim (kümül) fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü,
 Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımı.


40. Soru

Bir sigorta şirketinin üstlendiği riskleri başka şirketlere devretmeyip üzerinde tuttuğu kısıma ne ad verilir?

Cevap

Bir sigorta şirketinin üstlendiği riskleri başka şirketlere devretmeyip üzerinde tuttuğu kısıma konservasyon denir.


41. Soru

Finansal kaldıraç nedir?

Cevap

Finansal kaldıraç: Daha fazla net kâr elde etmek için borçtan yararlanmadır.


42. Soru

Bireysel emeklilik sisteminin temel amacı nedir?

Cevap

Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.


43. Soru

Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin % kaçından az olamaz?

Cevap

Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin % 5’inden az olamaz.


44. Soru

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş
tarihinden itibaren kaç yıl katkı payı demesi gerekir?

Cevap

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını
tamamlaması gerekir


45. Soru

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının kaç yaşını doldurması gerekir?

Cevap

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını
tamamlaması gerekir.


46. Soru

Bireysel emeklilik sistemi ne zaman faaliyete geçmiştir?

Cevap

7 Nisan 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu ile kurulan bireysel emeklilik sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete
geçmiştir.


47. Soru

Emeklilik fon portföyüne alınabilecek varlıklar nelerdir?

Cevap

 Emeklilik fon portföyüne alınabilecek varlıklar şunlardır:

 Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat,
 Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri,
 Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
 Repo işlemleri,
 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,
 Yatırım fonu katılma belgeleri,
 Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.


48. Soru

Muallak hasar karşılığı nedir?

Cevap

Muallak hasar karşılığı: Bir sigorta şirketinin ödeme ihtimali olan ancak henüz ödenmemiş hasarlarına karşılık ayırdığı teknik karşılıktır.


49. Soru

Risk ve getiri profili ne zaman belirlenir?

Cevap

Kişi bir emeklilik şirketine başvurduktan sonra, risk ve getiri profili belirlenir.


50. Soru

2015 yılı sonu itibariyle halka arz edilmiş olan emeklilik fonu sayısı kaçtır?

Cevap

2015 yılı sonu itibariyle halka arz edilmiş olan emeklilik fonu sayısı 250’dir.


51. Soru

Sigortayı oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Sigortayı oluşturan unsurları söyle sıralayabiliriz:
 Hasarın tesadüfi olarak meydana gelmesi,
 Aynı derecede tehlikeye maruz benzer ünitelerin bir araya getirilmesi,
 Meydana gelen hasar olaylarının para birimi ile ölçülebilir olması,
 Riskin istatistiki olarak kavranmasıdır.


1. Soru

Risk ne demektir?

Cevap

Risk, sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir, bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığıdır.

2. Soru

Finansal risk nedir?

Cevap

Finansal risk, bir şirketin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin anapara ve faiz ödemelerini zamanında yerine getirememe olasılığıdır.

3. Soru

Risk ve finansal risk arasındaki ortak nokta nedir?

Cevap

Her iki risk türünün ortak noktası, bir olayın gerçekleşme veya gerçekleşmeme olasılığıdır.

4. Soru

Sigortanın amacı nedir?

Cevap

Sigorta, insanların saf risklere karşı kendilerini güvence altına almak istemelerinin bir sonucudur. Ayrıca sigortacılığın amacı, kişilerin tek tek kayıplarını karşılamak değil, aynı riskle karşı karşıya olan mümkün olduğunca çok kişinin bir araya getirilmesi ve böylece istatistiki metotlarla söz konusu riskin belirginleştirilmesini sağlamaktır.

5. Soru

Sigortanın temel işlevi nedir?

Cevap

Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir. Kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşılır.

6. Soru

Sigorta sözleşmesinde neler bulunmaktadır?

Cevap

Sigorta sözleşmesinde, bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan sigortacı, diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan sigorta ettiren bulunmaktadır.

7. Soru

Sigortalı kime denmektedir?

Cevap

Sigortalı, sigorta şirketinin bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişidir.

8. Soru

Sigortayı oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Sigortayı oluşturan unsurlar; • Hasarın tesadüfi olarak meydana gelmesi, • Aynı derecede tehlikeye maruz benzer ünitelerin bir araya getirilmesi, • Meydana gelen hasar olaylarının para birimi ile ölçülebilir olması, • Riskin istatistiki olarak kavranmasıdır.

9. Soru

Sigortanın makro işlevleri nelerdir?

Cevap

Ekonomide bir tasarruf kaynağı yaratma, fon transferi sürecini etkinleştirme, sosyal ve ekonomik çöküntü ve kayıpların önlenmesine yardımcı olma, sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlama, uluslararası ekonomik ilişkiler ile ticaretin gelişmesine katkı sağlama, devlete bir vergi kaynağı oluşturma, ekonomi içerisinde bir sektör olarak önemli bir yer tutmadır.

10. Soru

Spekülasyon nedir?

Cevap

Spekülasyon, fiyatların ileride değişeceği ve bu fiyatlar üstünden yapılacak alım-satım işlemlerinden bir kar sağlanacağı beklentisiyle bugünden alım-satım yapmaktır.

11. Soru

Sigorta sektörü hangi durumlarda dış ticarette genişletici etki oluşturur?

Cevap

Sigorta sektörü, uluslararası ticarette, üretici firma veya ihracatçı firmaya ait olan taşımacılık risklerinin sigortacılar tarafından devralınması, üretici veya ihracatçı firmaya, malını rahatlıkla dış pazarlara taşımasını sağlayarak dış ticareti genişletici etkide bulunur.

12. Soru

Sigortanın fon yaratma gücü özellikle hangi ülkeler için önemlidir ve neden?

Cevap

Sigortanın fon yaratma gücünün ekonominin emrine verilerek kullanılması özellikle sanayileşmiş ülkelerde vazgeçilmez bir kaynaktır. Sigortanın tasarrufları teşviki ve biriken fonların verimli yerlere yatırılması, birçok ülkenin kalkınmasında rol oynamıştır. Bütün gelişmiş sanayi ülkelerinde, kalkınmanın ancak tasarruflarla sağlanabileceği düşüncesinden hareket edilerek, tasarrufun özel bir yolu olarak sigortacılık, özellikle hayat sigortacılığı teşvik etmektedir.

13. Soru

Sigortanın mikro işlevi kimleri içerir?

Cevap

Sigortanın mikro işlevi, girişimciler açısından işlevlerdir ve bireyleri, küçük topluluk ve kuruluşları ilgilendirir.

14. Soru

Sigortanın mikro işlevleri nelerdir?

Cevap

Sigortanın mikro işlevleri; • Bir dayanışma organizasyonu oluşturma, • Girişimcilerin kararlarını olumlu yönde etkileme, • Girişimcilerin daha ucuz fiyattan yatırım sermayesi bulmalarını sağlama, • Sigorta güvencesi ile girişimciye kredi olanakları sağlama, • Sigorta güvencesi ile girişimcinin riskler için fon tutmayarak bu fonları yatırıma dönüştürebilmeleridir.

15. Soru

Sigortanın mikro işlevlerinden biri olan kredi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Kredi hem sigortalı, hem de toplum açısından önemlisidir. Örneğin; bir gayrimenkul ipoteğini teminat göstererek borç isteyen kişi ancak gayrimenkulünü sigortalayarak isteğine kavuşur.

16. Soru

Sigortacılık şirketleri neden sigorta yaparlar?

Cevap

Finansal piyasalar içinde, para yaratmayan finansal kurumlar içerisinde yer alan ve çeşitli riskleri dağıtmak veya azaltmak amacıyla sigortacılık hizmetleri verilir.

17. Soru

Sigortacılıkta fonlara neden yatırım yapılmaktadır?

Cevap

Sigorta şirketleri, sundukları hizmetin karşılığı olarak sigortalıların ödedikleri primlerden oluşan onları, riskin neden olacağı hasarlar meydana gelinceye kadar çeşitli piyasalara aktardıklarından bir finansal aracı niteliği taşır. Başka bir deyişle, sigorta şirketleri, sigorta poliçeleri gibi araçlarla yatırımlara yöneltilebilecek fonların yaratılmasına katkıda bulunmakta ve bu fonları finansal araçlar vasıtasıyla gerçekleştirirler.

18. Soru

Türkiye’ de reasürans nedir?

Cevap

Reasürans, sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri risklerde büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans yaptırır. Reasürans şirketleri sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyarları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir.

19. Soru

Sedan şirketi nedir?

Cevap

Sedan şirketi, sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkettir.

20. Soru

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri nelerdir?

Cevap

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri; • Riskin yayılması, • Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması, • Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması, • Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi, • Birikim fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü, • Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımı.

21. Soru

Konservasyon ne demektir?

Cevap

Konservasyon, bir sigorta şirketinin üstlendiği risklerden başka şirketlere devretmeyip üzerinde tuttuğu kısımdır.

22. Soru

Reasürans ne tür bir sigorta türüdür?

Cevap

Reasürans, bir sigorta şirketi veya bir sigorta şirketleri Sendikasyonu tarafından üstlenmiş oldukları sözleşmeye dayalı, sigorta yükümlülüklerinin tümünü veya bir bölümünü diğer sigortacıya devretmelerine dayanan bir sigorta türüdür.

23. Soru

Finansal kaldıraç nedir?

Cevap

Finansal kaldıraç, daha fazla net kar elde etmek için borçtan yararlanmalıdır.

24. Soru

Finansal kaldıraç etkisi yaratan bir örnek veriniz.

Cevap

Sigorta şirketleri için uzun dönemli borç söz konusu olmadığı için sermaye yapıları diğer şirketlerden farklıdır, en önemli pasifleri rezervlerdir. Hayat sigortası şirketlerinde poliçe karşılıkları en önemli pasif kalemini oluşturur. Bu rezervler bir hayat sigorta şirketi için yüksek bir finansal kaldıraç etkisi yaratır.

25. Soru

Muallak hasar karşılığı nedir?

Cevap

Muallak hasar karşılığı, bir sigorta şirketinin ödeme ihtimali olan ancak henüz ödenmemiş hasarlarına karşılık ayırdığı teknik karşılıktır.

26. Soru

Sigortacılıkta fon yaratmanın en önemli şartı nedir?

Cevap

Sigortacılıkta fon yaratmanın en önemli şartı prim üretimidir. Sigorta sektöründe elde edilen primler direkt ve endirekt olmak üzere ikiye ayrılır. Direk primler, sigortalıların, sigorta hizmetleri karşılığında ödemiş oldukları primlerden oluşmaktadır. Endirekt primler ise, sigorta şirketlerinin reasürans yoluyla birbirlerine geçen fonlarından kaynaklanmaktadır.

27. Soru

Bireysel emeklilik sistemi nedir?

Cevap

Bireysel emeklilik sistemi, bireylere aktif çalışma hayatlarının sonunda ek bir gelir sağlamak amacıyla, katılımcıların katkılarının ayrı hesaplarda izlendiği ve katılımcıların kendi birikimleri ile risk tercihleri doğrultusunda gelir sağlayacakları, özel şirketler tarafından devletin gözetim ve denetimi altında yürütülen, gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir.

28. Soru

Bireysel emeklilik sisteminin temel amacı nedir?

Cevap

Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.

29. Soru

Bireysel emekliliğe giriş ve çıkışlar hakkında bilgi veriniz

Cevap

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını tamamlaması gerekir.

30. Soru

Emeklilik yatırım fonları nedir?

Cevap

Emeklilik yatırım fonları emeklilik şirketleri tarafından kurulup, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen, katılma belgesi karşılığında topladığı paralarla oluşturduğu portföyü riskin dağıtılması ilkesi e inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetmek amacıyla kurulan malvarlığıdır.

31. Soru

Emeklilik fon portföyüne alınabilecek varlıklar nelerdir?

Cevap

Emeklilik fon portföyüne alınabilecek varlıklar; • Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat, • Borçlanma araçları ile hisse senetleri, • Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, • Repo işlemleri, • Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, • vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, • Yatırım fonu katılma belgeleri, • Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.

32. Soru

Sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir, bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığına ne ad verilir?

Cevap

Sigorta teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir, bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığına risk  denir.

33. Soru

Bir şirketin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin anapara ve faiz ödemelerini zamanında yerine getirememe olasılığına ne ad verilir?

Cevap

Bir şirketin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin anapara ve faiz ödemelerini zamanında yerine getirememe olasılığına finansal risk denir.

34. Soru

Fiyatların ileride değişeceği ve bu fiyatlar üstünden yapılacak alım-satım işlemlerinden bir kâr sağlanacağı beklentisiyle bugünden alım-satım yapmaya ne denir?

Cevap

Spekülasyon: Fiyatların ileride değişeceği ve bu fiyatlar üstünden yapılacak alım-satım işlemlerinden bir kâr sağlanacağı beklentisiyle bugünden alım-satım yapmaktır.

35. Soru

Sigortanın makro işlevleri nelerdir? 

Cevap

Sigortanın makro işlevleri şunlardır:
 Ekonomide bir tasarruf kaynağı yaratma,
 Fon transferi sürecini etkinleştirme,
 Sosyal ve ekonomik çöküntü ve kayıpların önlenmesine yardımcı olma,
 Sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlama,
 Uluslararası ekonomik ilişkiler ile ticaretin gelişmesine katkı sağlama,
 Devlete bir vergi kaynağı oluşturma,
 Ekonomi içerisinde bir sektör olarak önemli bir yer tutmadır

36. Soru

Sigortanın mikro işlevleri nelerdir?

Cevap

Sigortanın mikro işlevleri şunlardır:
 Bir dayanışma organizasyonu oluşturma,
 Girişimcilerin kararlarını olumlu yönde etkileme,
 Girişimcilerin daha ucuz fiyattan yatırım sermayesi bulmalarını sağlama,
 Sigorta güvencesi ile girişimciye kredi olanakları sağlama,
 Sigorta güvencesi ile girişimcinin riskler için fon tutmayarak bu fonları yatırıma dönüştürebilmeleridir.

37. Soru

Reasürans nedir?

Cevap

Reasürans, sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden
sigorta edilmesidir.

38. Soru

Sedan şirket nedir?

Cevap

Sedan şirket: Sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla devreden şirkettir.

39. Soru

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri nelerdir?

Cevap

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri şunlardır:
 Riskin yayılması,
 Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması,
 Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması,
 Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi,
 Birikim (kümül) fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü,
 Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımı.

40. Soru

Bir sigorta şirketinin üstlendiği riskleri başka şirketlere devretmeyip üzerinde tuttuğu kısıma ne ad verilir?

Cevap

Bir sigorta şirketinin üstlendiği riskleri başka şirketlere devretmeyip üzerinde tuttuğu kısıma konservasyon denir.

41. Soru

Finansal kaldıraç nedir?

Cevap

Finansal kaldıraç: Daha fazla net kâr elde etmek için borçtan yararlanmadır.

42. Soru

Bireysel emeklilik sisteminin temel amacı nedir?

Cevap

Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.

43. Soru

Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin % kaçından az olamaz?

Cevap

Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin % 5’inden az olamaz.

44. Soru

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş
tarihinden itibaren kaç yıl katkı payı demesi gerekir?

Cevap

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını
tamamlaması gerekir

45. Soru

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının kaç yaşını doldurması gerekir?

Cevap

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriş
tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaşını
tamamlaması gerekir.

46. Soru

Bireysel emeklilik sistemi ne zaman faaliyete geçmiştir?

Cevap

7 Nisan 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu ile kurulan bireysel emeklilik sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete
geçmiştir.

47. Soru

Emeklilik fon portföyüne alınabilecek varlıklar nelerdir?

Cevap

 Emeklilik fon portföyüne alınabilecek varlıklar şunlardır:

 Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat,
 Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri,
 Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
 Repo işlemleri,
 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,
 Yatırım fonu katılma belgeleri,
 Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.

48. Soru

Muallak hasar karşılığı nedir?

Cevap

Muallak hasar karşılığı: Bir sigorta şirketinin ödeme ihtimali olan ancak henüz ödenmemiş hasarlarına karşılık ayırdığı teknik karşılıktır.

49. Soru

Risk ve getiri profili ne zaman belirlenir?

Cevap

Kişi bir emeklilik şirketine başvurduktan sonra, risk ve getiri profili belirlenir.

50. Soru

2015 yılı sonu itibariyle halka arz edilmiş olan emeklilik fonu sayısı kaçtır?

Cevap

2015 yılı sonu itibariyle halka arz edilmiş olan emeklilik fonu sayısı 250’dir.

51. Soru

Sigortayı oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Sigortayı oluşturan unsurları söyle sıralayabiliriz:
 Hasarın tesadüfi olarak meydana gelmesi,
 Aynı derecede tehlikeye maruz benzer ünitelerin bir araya getirilmesi,
 Meydana gelen hasar olaylarının para birimi ile ölçülebilir olması,
 Riskin istatistiki olarak kavranmasıdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!