Etkinlik Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Etkinlik Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Etkinlik Yönetiminde İnsan Kaynakları

1. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin spor etkinliklerindeki rolü nedir?

Cevap

İnsan Kaynakları Yönetimi, herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte,  bireye ve çevreye yararlı olabilecek şekilde, yasalara da uyularak, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlayabiliriz. Genel anlamda İnsan Kaynakları Yönetimi’nin, insana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun çalışan politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir fonksiyona sahip bulunduğu söylenebilir.


2. Soru

Spor etkinliklerinde insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinin düzenlenmesinde ve etkinliğin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için insan kaynakları yöneticisinin yerine getirdiği dört ana işlev ve faaliyeti vardır. Bunlar bir bakıma birbirini izleyen ve birbirini tamamlayan adımlar olarak gösterilebilir. İnsan kaynakları yöneticisi; personeli planlama, geliştirme, bütünleştirme, ücretlendirme gibi ana işlevleri yerine getirir.


3. Soru

Spor etkinliklerinde insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin faaliyetler nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinde insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin faaliyetler şöyle sıralanır;

 • Etkinliklerde kullanılacak kısa ve uzun dönemli insan kaynağı ihtiyaçlarını tahmini ve planlanması
 • Gerek bireyin gerekse etkinlik komitesinin ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde işlerin içerdiği yetki ve sorumluluklarla, bunları başarmada gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri saptamak için iş analizlerinin yapılmasını kapsar. Bu tür faaliyetler diğer personel faaliyetlerini etkili bir biçimde yerine etirilmesinin temelini oluşturur.

4. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen etmenler nelerdir?

Cevap

Etkinlik süresince insan kaynakları yönetiminin işlev ve görevlerini gerçekleştirmesinde dikkate alınması gereken birçok çevresel etmen bulunmaktadır. Bu etmenlerin çoğu birbirleriyle ilişkili ve bağımlıdırlar. Bu etmenleri iki grupta toplamak mümkündür. Bunlar iç ve dış çevre etmenleridir.


5. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen dış etmenler nelerdir?

Cevap

 • Yasalar Düzenlemeler
 • İşgücü
 • Halk (toplumsal çevre)
 • Sendikalar
 • Pay Sahipleri
 • Müşteriler
 • Teknoloji
 • Ekonomi

6. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen iç etmenler nelerdir?

Cevap

 • Örgütün Görevi ve Amaçları
 • Politikalar
 • Örgütsel İklim
 • İş Yaşamının Kalitesi

7. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen iç etmenlerden olan politikaların önemi nedir?

Cevap

Genel kurallar ve politikalar yöneticiye karar vermedi ışık tutar. Yönetim amaçlarının başarılması için örgütün her işlevsel alanında politikalar belirler. İK yöneticisinin  faaliyetlerini etkileyebilecek bazı politikaları şunlardır;

 • Personele emir ve güvenli bir iş ortamı sağlamak
 • Personelin yeteneklerinden en üst derecede yararlanabilmek için teşvik etmek
 • Kalite ve miktar yönünden yüksek derecede iş başarısını sağlayacak ücret ve diğer yararlar sistemi geliştirmek
 • Piyasadaki mevcut iş gücünden yararlanmada eşit istihdam imkanı tanımak
 • Boş kadroların öncelikle iç kaynaklarından doldurmak

8. Soru

Spor etkinlikleri süresince çalışan işgücü genel olarak hangi gruplardan oluşur?

Cevap

Etkinlik süresince çalışan işgücü genel olarak aşağıdaki gruplardan oluşmaktadır:

 • Etkinlik Komitesi
 • Etkinlik Personeli
 • Paydaşlar
 • Tedarikçiler
 • Gönüllüler

9. Soru

Etkinlik süresince çalışan işgücünden “etkinlik komitesinin” rolü ve önemi nedir?

Cevap

Etkinlik komitesinin rolü etkinliğin öncelikli amaç ve hedeflerini tanımlamak ve sürecin bu hedeflere uygun ilerleyip ilerlemediğini izlemektir. Komite üyeleri genellikle üretim, pazarlama, personel alımı, operasyon ve finans alanlarında sorumluluk alırlar.


10. Soru

İnsan kaynakları yönetimi etkinlikte görev alacak personeli belirlerken ve belirlenen personeli işe koşarken hangi özelliklere dikkat etmelidir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetimi etkinlikte görev alacak personeli belirlerken ve belirlenen personeli işe koşarken bazı özelliklere dikkat etmeleri gereklidir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir;

 • İnsan odaklı
 • İsteklilik
 • Gözlemci olmak
 • Ürün konusunda bilgili olmak
 • Dinleme becerileri gelişmiş olmak
 • Empati konusunda başarılı olmak

11. Soru

Etkinlik yönetiminde iş analizinin rolü ve önemi nedir? 

Cevap

İş analizi belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. İş analizi ve tanıtımı personel yönetiminin başta gelen görevleri arasında yer almaktadır. Bunun açıklanabilir nedeni olarak, bu tekniğin diğer birçok personel tekniklerine altyapı oluşturmasından ileri gelmesi gösterilebilir. İş analizi, iş gören yönetimi işlevinin yerine getirilmesinde uygulanan temel tekniklerinden biridir ve birçok başka iş gören işlevinin uygulanmasında altyapı oluşturur.


12. Soru

Spor etkinliklerinde iş analizi sayesinde elde edilen kazanımlar nelerdir?

Cevap

İş analizi sayesinde;

 • Mevcutta yapılan işleri ve bu işlerin yerine getirilebilmesi için o işi yapan kişinin sahip olması gereken bilgi düzeyi, sorumluluk, nitelik ve yeteneklerine dair bilgi sağlanır.
 • İşlerin tam olarak yapıldığını tarif eden sistematik bilgiler toplanır,
 • İşlerin yapılabilmesi için ulaşılması gereken standart performanslar belirlenir.
 • Standartlara uymak için işlerin nasıl yapılması gerektiği belirlenir.
 • Etkin performans için gerekli bilgi, beceri ve diğer özellikler tespit edilir.
 • Eğitim eksikliğinden kaynaklanan problemler ortaya çıkartılır.

13. Soru

İş analizinde ne tür bilgiler toplanır?

Cevap

 • İş analizinde işin niteliğine, ne tür bir ortamda ve nasıl yapıldığına,
 • Gerektirdiği bilgi, yetenek gibi personel özelliklerine,
 • Kullanılan araç gerece, hizmete ilişkin bilgiler toplanır,

14. Soru

İş analizi bilgilerinin kullanım yerleri nelerdir?

Cevap

 • Örgüt yapısının oluşturulması,
 • İş ve araç gereç dizaynı, işgücü planlaması personel seçimi, performans değerlendirmesi, ücret yönetimi, gibi alanlarda kullanılır.

15. Soru

İş analizini kimler yapar?

Cevap

Araştırma yöntemleri ve objektif ölçme değerleme teknikleri konusunda eğitim almış işletme içi veya işletme dışı uzmanlar tarafından yapılır.


16. Soru

İş analizi prensipleri nelerdir?

Cevap

 • Bütün işler analiz edilebilir
 • İş analizi iletişime yardımcı olur
 • İşlem, değişime uyum sağlayabilmelidir
 • İş analizi bütün kararların temeli olabilir
 • Gözlenebilen davranışlara dayalı iş analizi insan kaynakları yönetimine katkıda bulunur

17. Soru

İş analizi süreci nasıl gerçekleşir?

Cevap

Süreç;

 • İşlerin belirlenmesi,
 • Analiz amaçlarının saptanması,
 • Bilgi toplama yönteminin belirlenmesi,
 • İhtiyaç duyulan bilginin toplanması ve toplanan bilginin analizi

18. Soru

İş analizi iletişime nasıl yardımcı olur?

Cevap

İş analizi, iş görenler tarafından bazen sorulan şu basit soruyu cevaplandırmalıdır: “Benden ne yapmamı istiyorsunuz?” Eğer, iş analizi yapılacak iş konusunda iletişim ve anlayışı geliştirmezse, iletişimi engeller ve örgüte yarardan çok zarar verebilir. Bunun içindir ki, iyi kalitede iş analizi örgüt içi iletişimi artırabilir ve artırmalıdır.


19. Soru

Getz’e göre etkinlikler için insan kaynakları yönetimi sürecinin unsurları nelerdir?

Cevap

 • Örgütsel motivasyon, strateji ve hedefler
 • İnsan kaynakları strateji ve hedefleri
 • İhtiyaç değerlendirmesi (İş analizi, iş tanımları, tahminler)
 • Politika ve prosedürler
 • Bakım fonksiyonları (maaş ve ek katkılar, çalışma koşulları, çalışan ilişkileri, personel kayıtları)
 • İşe alma: İlan, tarama, işe alma, oryantasyon
 • Mesleki eğitim ve profesyonel gelişme
 • Gözetim ve değerlendirme
 • Performans kriterleri
 • Ödüller ve disiplin
 • Bitiş, yeniden işe yerleştirme danışmanlığı, yeniden işe alma
 • Sürecin ve sonuçların değerlendirilmesi (süreci yeniden gözden geçirme)

20. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen dış etmenlerden olan “halk”ın önemi nedir?

Cevap

Genel olarak insan kaynakları yönetimi üzerinde büyük etkileri vardır. Özellikle özel kesim örgütlerinde halkın etkinlik faaliyetlerini artık sorgusuz-sualsiz benimsemelerini kabul etmek mümkün değildir. Son yıllarda çevre bilincinin büyük ölçüde gelişmesi sonucu halk gerek eylemleri gerekse oylarıyla sesleri duyurmaya başlamışlar ve bu konuda bir çok yasanın çıkmasına neden olduğu gibi bazı girişimcilerinde geri adım atmasında başarılı olmuştur.


1. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin spor etkinliklerindeki rolü nedir?

Cevap

İnsan Kaynakları Yönetimi, herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte,  bireye ve çevreye yararlı olabilecek şekilde, yasalara da uyularak, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlayabiliriz. Genel anlamda İnsan Kaynakları Yönetimi’nin, insana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun çalışan politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir fonksiyona sahip bulunduğu söylenebilir.

2. Soru

Spor etkinliklerinde insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinin düzenlenmesinde ve etkinliğin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için insan kaynakları yöneticisinin yerine getirdiği dört ana işlev ve faaliyeti vardır. Bunlar bir bakıma birbirini izleyen ve birbirini tamamlayan adımlar olarak gösterilebilir. İnsan kaynakları yöneticisi; personeli planlama, geliştirme, bütünleştirme, ücretlendirme gibi ana işlevleri yerine getirir.

3. Soru

Spor etkinliklerinde insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin faaliyetler nelerdir?

Cevap

Spor etkinliklerinde insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin faaliyetler şöyle sıralanır;

 • Etkinliklerde kullanılacak kısa ve uzun dönemli insan kaynağı ihtiyaçlarını tahmini ve planlanması
 • Gerek bireyin gerekse etkinlik komitesinin ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde işlerin içerdiği yetki ve sorumluluklarla, bunları başarmada gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri saptamak için iş analizlerinin yapılmasını kapsar. Bu tür faaliyetler diğer personel faaliyetlerini etkili bir biçimde yerine etirilmesinin temelini oluşturur.
4. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen etmenler nelerdir?

Cevap

Etkinlik süresince insan kaynakları yönetiminin işlev ve görevlerini gerçekleştirmesinde dikkate alınması gereken birçok çevresel etmen bulunmaktadır. Bu etmenlerin çoğu birbirleriyle ilişkili ve bağımlıdırlar. Bu etmenleri iki grupta toplamak mümkündür. Bunlar iç ve dış çevre etmenleridir.

5. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen dış etmenler nelerdir?

Cevap

 • Yasalar Düzenlemeler
 • İşgücü
 • Halk (toplumsal çevre)
 • Sendikalar
 • Pay Sahipleri
 • Müşteriler
 • Teknoloji
 • Ekonomi
6. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen iç etmenler nelerdir?

Cevap

 • Örgütün Görevi ve Amaçları
 • Politikalar
 • Örgütsel İklim
 • İş Yaşamının Kalitesi
7. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen iç etmenlerden olan politikaların önemi nedir?

Cevap

Genel kurallar ve politikalar yöneticiye karar vermedi ışık tutar. Yönetim amaçlarının başarılması için örgütün her işlevsel alanında politikalar belirler. İK yöneticisinin  faaliyetlerini etkileyebilecek bazı politikaları şunlardır;

 • Personele emir ve güvenli bir iş ortamı sağlamak
 • Personelin yeteneklerinden en üst derecede yararlanabilmek için teşvik etmek
 • Kalite ve miktar yönünden yüksek derecede iş başarısını sağlayacak ücret ve diğer yararlar sistemi geliştirmek
 • Piyasadaki mevcut iş gücünden yararlanmada eşit istihdam imkanı tanımak
 • Boş kadroların öncelikle iç kaynaklarından doldurmak
8. Soru

Spor etkinlikleri süresince çalışan işgücü genel olarak hangi gruplardan oluşur?

Cevap

Etkinlik süresince çalışan işgücü genel olarak aşağıdaki gruplardan oluşmaktadır:

 • Etkinlik Komitesi
 • Etkinlik Personeli
 • Paydaşlar
 • Tedarikçiler
 • Gönüllüler
9. Soru

Etkinlik süresince çalışan işgücünden “etkinlik komitesinin” rolü ve önemi nedir?

Cevap

Etkinlik komitesinin rolü etkinliğin öncelikli amaç ve hedeflerini tanımlamak ve sürecin bu hedeflere uygun ilerleyip ilerlemediğini izlemektir. Komite üyeleri genellikle üretim, pazarlama, personel alımı, operasyon ve finans alanlarında sorumluluk alırlar.

10. Soru

İnsan kaynakları yönetimi etkinlikte görev alacak personeli belirlerken ve belirlenen personeli işe koşarken hangi özelliklere dikkat etmelidir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetimi etkinlikte görev alacak personeli belirlerken ve belirlenen personeli işe koşarken bazı özelliklere dikkat etmeleri gereklidir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir;

 • İnsan odaklı
 • İsteklilik
 • Gözlemci olmak
 • Ürün konusunda bilgili olmak
 • Dinleme becerileri gelişmiş olmak
 • Empati konusunda başarılı olmak
11. Soru

Etkinlik yönetiminde iş analizinin rolü ve önemi nedir? 

Cevap

İş analizi belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. İş analizi ve tanıtımı personel yönetiminin başta gelen görevleri arasında yer almaktadır. Bunun açıklanabilir nedeni olarak, bu tekniğin diğer birçok personel tekniklerine altyapı oluşturmasından ileri gelmesi gösterilebilir. İş analizi, iş gören yönetimi işlevinin yerine getirilmesinde uygulanan temel tekniklerinden biridir ve birçok başka iş gören işlevinin uygulanmasında altyapı oluşturur.

12. Soru

Spor etkinliklerinde iş analizi sayesinde elde edilen kazanımlar nelerdir?

Cevap

İş analizi sayesinde;

 • Mevcutta yapılan işleri ve bu işlerin yerine getirilebilmesi için o işi yapan kişinin sahip olması gereken bilgi düzeyi, sorumluluk, nitelik ve yeteneklerine dair bilgi sağlanır.
 • İşlerin tam olarak yapıldığını tarif eden sistematik bilgiler toplanır,
 • İşlerin yapılabilmesi için ulaşılması gereken standart performanslar belirlenir.
 • Standartlara uymak için işlerin nasıl yapılması gerektiği belirlenir.
 • Etkin performans için gerekli bilgi, beceri ve diğer özellikler tespit edilir.
 • Eğitim eksikliğinden kaynaklanan problemler ortaya çıkartılır.
13. Soru

İş analizinde ne tür bilgiler toplanır?

Cevap

 • İş analizinde işin niteliğine, ne tür bir ortamda ve nasıl yapıldığına,
 • Gerektirdiği bilgi, yetenek gibi personel özelliklerine,
 • Kullanılan araç gerece, hizmete ilişkin bilgiler toplanır,
14. Soru

İş analizi bilgilerinin kullanım yerleri nelerdir?

Cevap

 • Örgüt yapısının oluşturulması,
 • İş ve araç gereç dizaynı, işgücü planlaması personel seçimi, performans değerlendirmesi, ücret yönetimi, gibi alanlarda kullanılır.
15. Soru

İş analizini kimler yapar?

Cevap

Araştırma yöntemleri ve objektif ölçme değerleme teknikleri konusunda eğitim almış işletme içi veya işletme dışı uzmanlar tarafından yapılır.

16. Soru

İş analizi prensipleri nelerdir?

Cevap

 • Bütün işler analiz edilebilir
 • İş analizi iletişime yardımcı olur
 • İşlem, değişime uyum sağlayabilmelidir
 • İş analizi bütün kararların temeli olabilir
 • Gözlenebilen davranışlara dayalı iş analizi insan kaynakları yönetimine katkıda bulunur
17. Soru

İş analizi süreci nasıl gerçekleşir?

Cevap

Süreç;

 • İşlerin belirlenmesi,
 • Analiz amaçlarının saptanması,
 • Bilgi toplama yönteminin belirlenmesi,
 • İhtiyaç duyulan bilginin toplanması ve toplanan bilginin analizi
18. Soru

İş analizi iletişime nasıl yardımcı olur?

Cevap

İş analizi, iş görenler tarafından bazen sorulan şu basit soruyu cevaplandırmalıdır: “Benden ne yapmamı istiyorsunuz?” Eğer, iş analizi yapılacak iş konusunda iletişim ve anlayışı geliştirmezse, iletişimi engeller ve örgüte yarardan çok zarar verebilir. Bunun içindir ki, iyi kalitede iş analizi örgüt içi iletişimi artırabilir ve artırmalıdır.

19. Soru

Getz’e göre etkinlikler için insan kaynakları yönetimi sürecinin unsurları nelerdir?

Cevap

 • Örgütsel motivasyon, strateji ve hedefler
 • İnsan kaynakları strateji ve hedefleri
 • İhtiyaç değerlendirmesi (İş analizi, iş tanımları, tahminler)
 • Politika ve prosedürler
 • Bakım fonksiyonları (maaş ve ek katkılar, çalışma koşulları, çalışan ilişkileri, personel kayıtları)
 • İşe alma: İlan, tarama, işe alma, oryantasyon
 • Mesleki eğitim ve profesyonel gelişme
 • Gözetim ve değerlendirme
 • Performans kriterleri
 • Ödüller ve disiplin
 • Bitiş, yeniden işe yerleştirme danışmanlığı, yeniden işe alma
 • Sürecin ve sonuçların değerlendirilmesi (süreci yeniden gözden geçirme)
20. Soru

Etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen dış etmenlerden olan “halk”ın önemi nedir?

Cevap

Genel olarak insan kaynakları yönetimi üzerinde büyük etkileri vardır. Özellikle özel kesim örgütlerinde halkın etkinlik faaliyetlerini artık sorgusuz-sualsiz benimsemelerini kabul etmek mümkün değildir. Son yıllarda çevre bilincinin büyük ölçüde gelişmesi sonucu halk gerek eylemleri gerekse oylarıyla sesleri duyurmaya başlamışlar ve bu konuda bir çok yasanın çıkmasına neden olduğu gibi bazı girişimcilerinde geri adım atmasında başarılı olmuştur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!