Etkili İletişim Teknikleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Etkili İletişim Teknikleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sanal İletişim

1. Soru

İletişim nedir?

Cevap

İletişimi bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile gerçekleşen, bir bağlam içerisinde oluşan, bazı etkileri olan ve çevredeki gürültüden az ya da çok etkilenen, sonucunda da bazı geribildirim olanakları sunan bir tür eylem olarak tanımlayabiliriz.


2. Soru

İletişim bağlamı kavramı ne demektir?

Cevap

İletişim daima bir bağlam içerisinde gerçekleşir. İletişimin kurulduğu ortamın fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel gibi birtakım özellikleri iletişimin bağlamını oluşturur.


3. Soru

İletişim bağlamının boyutları nelerdir?

Cevap

İletişim bağlamının üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar; fiziksel boyut, sosyo-psikolojik boyut ve zamansal boyuttur.


4. Soru

İletişim bağlamının fiziksel boyutunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

Fiziksel boyut iletişimin gerçekleştiği fiziksel ortam ya da çevredir. Bu fiziksel boyut, ne şekilde olursa olsun, iletişimin biçimini, içeriğini ve iletiyi de etkilemektedir. Elle tutulur ya da maddi ortam ve çevrelerde gerçekleşen iletişimde fiziksel boyut ön plandadır.


5. Soru

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutu bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları kapsamaktadır.


6. Soru

İletişim bağlamının zamansal boyutunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

İletişim bağlamının zamansal boyutu iletişimin gerçekleştiği günün ve tarihin zamanı olarak açıklanabilir. Pek çok insan için sabah saatleri iletişim için uygun bir zaman değildir, ama başkaları için ise en uygun zaman olabilir. Tarih içinde bir zamanda gerçekleşen iletişimin etkisi, önemi ve uygunluğu açısından oldukça önemlidir.


7. Soru

İnsanların iletişim kurma biçimleri onlar hakkında hangi bilgileri öğrenmemizi sağlar?

Cevap

İnsanların iletişim kurma biçimleri, yani neyi nasıl söylediği, aslında onların kim olduklarını, ne bildiklerini, neye inandıklarını, ne tür değerleri olduğunu, ne istediklerini, ne söylediklerini, ne kadar akıllı olduklarını, tutumlarının ne olduğunu gibi kendileri hakkındaki bazı bilgileri bize anlatır.


8. Soru

Kodlama ve koç açma nedir?

Cevap

İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci kodlama ve kod açma süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Konuşma ve yazma diğer bir deyişle iletişimde ileti üretme süreci, iletişim çalışmalarında, iletiyi kodlama olarak tanımlanmaktadır. Görüş ve fikirleri bir biçimde konuşmaya veya yazıya dönüştürmek iletileri kodlama anlamına gelmektedir. Kodlanmış iletileri diğer bir deyişle ses ya da yazı biçimine dönüştürülmüş iletilerin kodlarını çözme işlemine de iletinin kodunu çözmek veya kod açma denir.


9. Soru

İletilerin sözel olmayan bir şekilde kodlanması nasıl olur?

Cevap

Sözel veya sözel olmayan ve isteyerek ya da istemeyerek, kasıtlı veya kasıtsız gönderilen (kodlanan) iletilerimiz bizim iletişimimizi oluşturur. Örneğin yeni birileriyle tanışma sırasında insanların ellerini sıkma biçimimiz, kafamızla insanları selamlamamız, saçımızı kestirme biçimimiz, oturuşumuz, gülüşümüz, kaşlarımızı çatışımız vb. jest ve mimiklerimiz kendimizi anlatmak istediğimiz iletilerimizi kodlama biçimimizdir. Yanımızdakine fısıldamamız ya da kaş göz işareti yapmamız da dikkatlice hazırlanmış bir konuşma gibi bir iletişim biçimidir.


10. Soru

İletişim sürecinde yansıma nedir?

Cevap

İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye yansıma denir. Yansıma bireyin kendinden (kaynaktan) gelebileceği gibi diğerlerinden de gelebilir (alıcıdan). Yansıma hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Aynı zamanda, yansıma, anında ya da gecikmeli de olabilir.


11. Soru

İletişimde yaşanan gürültü türleri nelerdir?

Cevap

Gürültü gönderilen iletilerin bozulmaya uğrayarak alıcı tarafından yanlış anlaşılmalarını anlatır. Gürültünün başlıca üç türü vardır: fiziksel gürültü, psikolojik gürültü ve semantik (anlamsal) gürültü. • Fiziksel gürültü ileti ya da sinyalin iletimi sırasında bozulmaya uğraması durumudur. Alıcının gönderilen iletileri açık ve net bir biçimde almasına engel olur. • Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler, yanlış varsayımlar, kapalı görüşlülük gibi zihinsel engellere iletişimde psikolojik gürültü adı verilir. • Semantik (anlamsal) gürültü ise iletişimde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması durumudur. Geniş anlamda, iletişim sürecinde kaynak ve alıcının aynı dili konuşmaması durumu olarak özetlenebilir.


12. Soru

Bilgi toplumu olma düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Bilgi toplumu olma düşüncesi, bilginin ve bilgi üretiminin nasıl zaman içinde oransal olarak değiştiğini ve anlamlı bir biçimde artma gösterdiğini açıklayan deneysel (bilimsel) çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır.


13. Soru

Bilgi toplumu kuramcıları tarafından sıklıkla kullanılan informatisation terimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bilgilendirmek ya da bilgilendirme süreci olarak Türkçe’ye tercüme edilebilecek informatisation terimi bilgi toplumu kuramcıları tarafından, o yıllarda, sosyoekonomik yapıdaki değişimleri açıklamak için kullanılmaktaydı.


14. Soru

Bilgi toplumu kuramcılarından Bell’e göre modern toplumu oluşturan parçalar nelerdir?

Cevap

Bell’e göre modern toplum üç parçaya bölünmüştür ve her bir parça farklı ilkelerle yönetilir: a. Birincisi ekonomik, teknolojik ve mesleki ya da tabakasal sistemleri içeren sosyal yapıdır. Batı toplumlarında görülen bu sosyal yapı kaynakları düşük fiyat, optimizasyon (en uygun duruma getirme) ve maksimizasyon (azami ölçülere çıkarma, genelde üretimdeki kazancı) ilkeleriyle kullanma düşüncesindedir. b. İkinci parça yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi, bireyin ya da grupların gereksinimlerine göre yönetimin dağılımını ayarlar. Bell’e göre bu yönetim biçimi katılım’a odaklıdır ve tabandan (geniş halk kitlelerinden) gelen isteklerle biçimlenir. • Üçüncü parça ise kültürdür. Bell’e göre kültürün amacı bireyin arzu ve isteklerini tamamlamak ya da artırarak genişletmektir. Bell bu üç parçanın, modern toplumu oluşturduğu düşüncesindedir.


15. Soru

Bell’e göre bilgi toplumunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Bell’e göre bilgi toplumunun özellikleri şunlardır: 1. Mal üretiminden hizmet üretimine geçen bilgi toplumunda sağlık, eğitim, araştırma, devlet hizmetleri ve yüksek teknoloji endüstrileri hızlı bir yükseliş göstermişlerdir. 2. Yüksek teknoloji ve yeniliklerin üretilmesine verilen destek ile, özellikle IBM firması 20. yüzyılın bilime dayalı firmaları arasında en ünlü olanı olarak gösterilmektedir. Ayrıca, üniversiteler de bilgi toplumunun en önemli kurumlarıdır. 3. Bilgisayarlaşma ile gelen yeni süreç soyut sembol sistemlerin yasalarla ve standartlaşmayla somutlaştırılması yeni akıllı teknolojilerin doğmasının önünü açmış ve bilgisayarlaşma ile yeni ekonomik modeller geliştirilmiştir. 4. Bilim ve bilişsel değerlerin güç kazanması ve bu bağlamda da bilimin saygınlığının artması, bilimin ve araştırmanın bilgi toplumunun temel gereklerinden olduğu düşüncesinin ön plana çıkmasını sağlamıştır. 5. Karar alma süreçlerinde yaşanan değişikliklerle bilim uzmanlığı ve bilimsellik ön plana çıkmıştır. Hizmet sektörünün de bilgi toplumunda hızla gelişme göstermesiyle, hizmet sektörünün ve çalışanlarının ön plana çıkması beraberinde hemen hemen tüm sektörlerde ekonomikleşme davranışının yerini sosyalleşme davranışının almasına neden olmuştur. 6. Bu değişimler çoğu sektörde ve toplumda liyakati ön plana çıkarmıştır. Diğer bir deyişle bir işi uzmanının ve ustasının yapması bilgi toplumunda ön plana çıkan deşerdir. Bilgi toplumunda liyakat ile işlerin yapılmasına verilen önem mülkün ve zenginliğin önüne geçmiştir. • Teknik konularla ilgili entellektüelliğin yaygınlaşması da, bilgi toplumunda şu tartışmayı ön plana çıkarmıştır. Teknik entellektüellik mi yoksa edebiyat ve sanat alanında entellektüellik mi daha ön planda olmalıdır?


16. Soru

Geleneksel medya araçlarını geleneksel yapan niteliği nedir?

Cevap

Geleneksel medya araçları; işe bilgisayarı karıştırmadan ve barındırdığı iletileri bilgisayar yardımıyla işlemeden ve kayıt etmeden kullanan iletişim ve kitle iletişimi araçlarıdır. Bu araçlar; gazete ve dergi gibi basılı yayınlar; radyo, sinema, televizyon gibi sesli ya da hem sesli hem de görüntülü iletileri (iletileri) taşıyan ortamlardır.


17. Soru

Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran özelliği nedir?

Cevap

Yeni medya iletilerin sayısallaşması ile ortaya çıkmış bir terimdir. Teknolojinin ilerlemesi ve buna bağlı olarak da bilgisayarların kullanılması ve yaygınlaşması ile metin, ses, resim, hareketli resim ve hem hareketli resim hem de ses ögelerinin bilgisayara aktarılması diğer bir deyişle sayısallaşması (dijitalleşmesi) iletişimde yeni bir devrin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.


18. Soru

Yeni medyanın bilgi toplumu açısından önemi nedir?

Cevap

Yeni medya kavramı iletilerin bilgisayarla sayısallaştırılmasından çok daha geniş bir kavramdır. Bilgi toplumunun özelliklerine baktığımızda bilgisayarlaşma ve iletişimin, ticaretin, üretimin ve hizmetlerin bilgisayar desteği ya da tamamen bilgisayarlarla yapıldığını görmekteyiz. Bu nedenle bilgi toplumu yeni medya araçlarını kullanmanın yanı sıra iletişiminin büyük bir bölümünü de yeni medya araçları yardımıyla gerçekleştirmektedir.


19. Soru

Dünya medya tarihinin ilk önemli iletişim araçlarının icat edilme tarihleri nedir?

Cevap

• 1839’da Paris’te ilk ticari fotoğraf işleme ünitesi olan Degauerreotype, • 1890’lı yıllarda hareketsiz görüntülerin yanına hareketli görüntüler de eklenmiş, 1893 yılında ilk film stüdyosu olan Edison’u medya tarihinin kilometre taşları arasında gözlemliyoruz. Bundan iki sene sonra Lumiere kardeşler yeni icatları olan sinematografi kamerasını tanıtmışlardır. • 1609 yılında ilk gazetenin yayınlaması, • İlk ses kaydı ise 1877 yılında yapılmıştır, İLT184U-ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Ünite 3: Sanal İletişim 3 • Ses kayıtlarını taşıyan plaklar 1894 yılında üretilmeye başlanmıştır. • Sesleri kitlelere taşımada en etkili araçlardan biri olan radyo ise 1920 yılında bulunmuştur. • Hem sesi hem de hareketli görüntüleri taşıyabilen bir araç olan televizyon da 1936 yılında icat edilmiştir.


20. Soru

Sayısallaşma nedir?

Cevap

Sayısallaşma ya da diğer bir ifadeyle dijitalleşme bilgisayarın verileri 0 ve 1 lerden oluşan sayı formlarına çevirerek işlemesi durumudur.


21. Soru

Kümelenme nedir?

Cevap

Kümelenme; geleneksel medyada var olan metin, ses ve görüntü formlarının düzenleme ve yayınlanma süreçlerinde, genellikle bilgisayar desteği ile, bir araya getirilmelerini ifade eder. Diğer bir deyişle bilgisayar yardımıyla oluşturulan sayısal formlar tüm ileti biçimlerini (metin, ses ve görüntü) bir araya getirip işleyebilmektedir. Bunun yanı sıra tüm formlardan yeni biçimler de oluşturabilmektedir.


22. Soru

Flew’e göre yeni medyanın başlıca özelliği nedir?

Cevap

Flew, yeni medyanın analog (sayısal olmayan) yayın yapan geleneksel televizyon ve radyo yayınları, basılı ortamlardan gazete ve dergi gibi geleneksel medyadan farklı olarak sayısal bilgisayar ve ağ tabanlı iletişim araçlarından oluştuğunu belirtmektedir. Bu durumda bilgisayarların yoğun kullanımı özelliği ön plana çıkmaktadır.


23. Soru

Yeni medyanın kitle iletişimine getirdiği yenilikler nelerdir?

Cevap

Yeni medya kitle iletişimine önemli yenilikler getirmiştir: Daha önce izleyici konumunun, istisnalar dışında, ötesine geçemeyen bireyler yeni medya uygulamaları ile birlikte içeriğe ve uygulamalara da erişebilir bir konuma gelmiştir. Artık farklı zaman dilimlerinde içeriğe ve uygulamalara etkileşimli bir biçimde ulaşabilen bireylerden söz edilmektedir. Bu durumun anlamı, geleneksel medya uygulamalarında (radyo, televizyon, gazete vb.) bireyler kitleye gönderilen iletileri izleyebilmektedirler. Bu iletilere veya iletilere yanıt vermeleri, geribildirimde bulunmaları oldukça güçtü ancak sayısal iletişim ve yeni medya araçları bu imkânı yalnızca izleyici olan kesime sunmaya başlamıştır. Kitle iletişimi için bu durum çok önemli bir yeniliktir.


24. Soru

Sanal iletişimi nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Yeni medya araçları ile yapılan iletişimi sanal iletişim olarak tanımlayabiliriz.


25. Soru

Yeni medya araçları nelerdir?

Cevap

Yeni medya iletişim ortam ve araçlarını akıllı taşınabilir ortamlar, internet, internet uygulamaları ve ara yüzleri ve sayısal görsel oyunlar olarak sıralayabiliriz.


26. Soru

Yeni medyanın akıllı taşınabilir ortam ve araçlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

• Taşınabilir yeni medya araçları, aynı zamanda, eş zamanlı ve eş zamansız çalışabilme özellikleri ile birlikte yeni bir iletişim modeli de oluşturmaktadır. • Mobil iletişim de akıllı taşınabilir araçlar yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle bireyler diledikleri zaman ve diledikleri yerden haberleşme ya da iletişimde bulunma şansına sahiplerdir. • Cihazların, aynı zamanda, internete ve diğer sayısal ağlara bağlanabilme kapasiteleri sayesinde çok zengin bir iletişim içeriğine kavuşmak bireyleri motive etme açısından da önemlidir. • Bu araçların anında kayıt yapma, düzenleme ve farklı belleklerden çağırma özellikleri de bulunmaktadır.


27. Soru

Yeni medya araçlarından PDA’ların (Personal Digital Assistant) özellikleri nelerdir?

Cevap

Türkçe olarak kişisel sayısal yardımcı adı verilen ve İngilizce kısaltması PDA olan bu teknolojik ürün bilgisayar, cep telefonu, sayısal müzik çalar ve kameradan oluşan taşınabilir bir ortamdır. Telefon olarak da kullanılan bu system artık günümüzde tablet bilgisayar olarak da kullanılmaktadır. Bu ve benzeri cihazlar kitle ve bireylerarası iletişimde zamandan ve mekândan bağımsız olarak eşzamanlı ve eşzamansız (anında ve gecikmeli) iletişim olanakları sunmaktadır.


28. Soru

Akıllı GSM (cep) telefonlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Akıllı taşınabilir teknolojilerin belki de en bilineni GSM ya da cep telefonlarıdır. Günümüzde telefonla konuşma hizmetinin yanı sıra, kısa ileti gönderme ve alma, fotoğraf çekme, müzik ve video çalma, internete bağlanma, dosya indirme, elektronik posta okuma, veri aktarma ve ses kaydı gibi özellikleri vardır.


29. Soru

Tablet bilgisayarların özellikleri nelerdir?

Cevap

Tablet bilgisayarlar; • Çeşitli ekran boyutlarında ancak taşımaya olanak veren, • oldukça hafif ve hızlı modelleri bulunan, • bilgisayar gibi değişik işletim sistemleriyle çalışabilen, • kalemle ya da dokunmatik olarak çalışabilen ekran özelliklerine sahip, • kolayca her yere taşınabilen, el yazısını metne çevirebilen • hemen hemen kişisel bilgisayarların yaptığı her işlemi yapabilen bir teknolojik ortamdır. • GSM şebekelerinden ve diğer sistemlerden internete de bağlanabilen bu araçlar, bazı modellerinde, cep telefonu özelliği bile barındırmaktadırlar.


30. Soru

World Wide Web (www) nedir?

Cevap

Kısaca Web (ağ) adı verilen World Wide Web (www) dünya üzerindeki en önemli sayısal ağdır. Web teknolojisi kullanıcılarına bir adres üzerinde sisteme bağlanma olanağı sunar ve www ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan bir hizmeti ifade eder.


31. Soru

Web üzerinde kullanılan adres uzantıları nelerdir?

Cevap

Web üzerinde çeşitli adres uzantıları bulunmaktadır. Bu uzantılar sahip oldukları alana ve paylaştıkları bilgi türüne göre sınıflandırılmışlardır. Örneğin eğitim kurumlarına edu hükümet kuruluşlarına gov, ticari işletmelere com, kişisel sitelere gen, ağ anlamındaki network net, vakıf, dernek, oda ve sivil toplum örgütlerine org, askeri kurumlara mil ve uluslararası kuruluşlara int uzantısı verilir.


32. Soru

Web 2.0 nedir?

Cevap

Web 2.0, OReilly Media tarafından 2004de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci kuşak internet hizmetlerini – toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemleri tanımlar.


33. Soru

İkinci kuşak (Web 2.0) web hizmetleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde yaygın bir biçimde kullanılan ikinci kuşak web hizmetleri şunlardır: Bloglar, RSS’ler, Wiki’ler, Sosyal Ağlar, Sayısal Görsel Oyunlar.


34. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan blogların özellikleri nelerdir?

Cevap

Türkçede internet günlüğü olarak adlandırılan (Web Log) teriminin kısaltmasıdır. Bireyler ya da gruplar tarafından yapılan serbest yorumlar ardışık sıra ile listelenir. Web günlükleri iletişimde bağımsız bireyler tarafından belirlenen konuların tartışması ve yorumlaması biçiminde kullanılır.


35. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan RSS nedir?

Cevap

RSS İngilizce Really Simple Syndication kelimelerinin kısaltmasıdır. Web kullanıcılarının içerikte yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan bir tür güncelleme sistemidir.


36. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan Wiki’lerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Wiki’ler, iletişimde yeni medyanın kullanımına en önemli örneklerden biridir. Kullanıcıların web içeriği oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak veren bir tür yazılımdır. Birey ya da gruplar wikinin bu özelliğinden faydalanarak büyük çaplarda dökümanlar oluşturabilir.


37. Soru

Sosyal ağ nedir?

Cevap

Sosyal ağlar, bireyleri internet sistemi üzerinden birbiriyle buluşturan ve metin, ses ve video paylaşarak eşzamanlı ve eşzamansız sosyalleşmelerini sağlayan bir tür yazılımdır.


38. Soru

Dünyada en çok kullanılan sosyal ağlar hangileridir?

Cevap

En çok kullanılan sosyal ağlar Facebook, Twitter, Linkedin, Myspace, Badoo, Xing vb. olarak sıralanabilir.


39. Soru

Sayısal görsel oyun ne demektir?

Cevap

İkinci kuşak internet hizmetlerinden biri olan sayısal görsel oyunlar bilgisayar ve mobil iletişim araçlarının desteğiyle dünya üzerinde eşzamanlı oynanabilen oyunlardır.


40. Soru

Sanal iletişimin bilgi toplumuna etkisi nasıl açıklarsınız?

Cevap

Sanal iletişim ve iletişim araçları ile insanlar anında ya da çok az bir gecikmeyle olsa bile iletişimlerini hızlandırmışlardır. Artık bir evden bir bireyin büyük kitlelere yayın yapması ve duygu ve düşüncelerini açıklaması, iletiler yollaması oldukça kolay bir hale gelmiştir. Bilgi toplumunda bireyler teknoloji yardımıyla kendilerine sağlanan iletişim olanaklarını son derece ucuza kullanmaya başlamışlardır.


41. Soru

İletişim nedir?

Cevap

İletişimi bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile
gerçekleşen, bir bağlam içerisinde oluşan, bazı etkileri
olan ve çevredeki gürültüden az ya da çok etkilenen,
sonucunda da bazı geribildirim olanakları sunan bir tür
eylem olarak tanımlayabiliriz.


42. Soru

İletişim bağlamı kavramı ne demektir?

Cevap

İletişim daima bir bağlam içerisinde gerçekleşir.
İletişimin kurulduğu ortamın fiziksel, psikolojik,
sosyolojik, kültürel gibi birtakım özellikleri iletişimin
bağlamını oluşturur.


43. Soru

İletişim bağlamının boyutları nelerdir?

Cevap

İletişim bağlamının üç boyutu bulunmaktadır.
Bunlar; fiziksel boyut, sosyo-psikolojik boyut ve zamansal
boyuttur.


44. Soru

İletişim bağlamının fiziksel boyutunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

Fiziksel boyut iletişimin gerçekleştiği fiziksel
ortam ya da çevredir. Bu fiziksel boyut, ne şekilde olursa
olsun, iletişimin biçimini, içeriğini ve iletiyi de
etkilemektedir. Elle tutulur ya da maddi ortam ve
çevrelerde gerçekleşen iletişimde fiziksel boyut ön
plandadır.


45. Soru

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutunu nasıl
açıklarsınız?

Cevap

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutu
bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki
rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı
durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı
olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da
şakaları kapsamaktadır.


46. Soru

İletişim bağlamının zamansal boyutunu nasıl
açıklarsınız?

Cevap

İletişim bağlamının zamansal boyutu iletişimin
gerçekleştiği günün ve tarihin zamanı olarak açıklanabilir.
Pek çok insan için sabah saatleri iletişim için uygun bir
zaman değildir, ama başkaları için ise en uygun zaman
olabilir. Tarih içinde bir zamanda gerçekleşen iletişimin
etkisi, önemi ve uygunluğu açısından oldukça önemlidir.


47. Soru

İnsanların iletişim kurma biçimleri onlar hakkında
hangi bilgileri öğrenmemizi sağlar?

Cevap

İnsanların iletişim kurma biçimleri, yani neyi nasıl
söylediği, aslında onların kim olduklarını, ne bildiklerini,
neye inandıklarını, ne tür değerleri olduğunu, ne
istediklerini, ne söylediklerini, ne kadar akıllı olduklarını,
tutumlarının ne olduğunu gibi kendileri hakkındaki bazı
bilgileri bize anlatır.


48. Soru

Kodlama ve koç açma nedir?

Cevap

İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama ya da
yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci kodlama ve
kod açma süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Konuşma ve
yazma diğer bir deyişle iletişimde ileti üretme süreci,
iletişim çalışmalarında, iletiyi kodlama olarak
tanımlanmaktadır. Görüş ve fikirleri bir biçimde
konuşmaya veya yazıya dönüştürmek iletileri kodlama
anlamına gelmektedir. Kodlanmış iletileri diğer bir deyişle
ses ya da yazı biçimine dönüştürülmüş iletilerin kodlarını
çözme işlemine de iletinin kodunu çözmek veya kod açma
denir.


49. Soru

İletilerin sözel olmayan bir şekilde kodlanması nasıl
olur?

Cevap

Sözel veya sözel olmayan ve isteyerek ya da
istemeyerek, kasıtlı veya kasıtsız gönderilen (kodlanan)
iletilerimiz bizim iletişimimizi oluşturur. Örneğin yeni
birileriyle tanışma sırasında insanların ellerini sıkma
biçimimiz, kafamızla insanları selamlamamız, saçımızı
kestirme biçimimiz, oturuşumuz, gülüşümüz, kaşlarımızı
çatışımız vb. jest ve mimiklerimiz kendimizi anlatmak
istediğimiz iletilerimizi kodlama biçimimizdir.
Yanımızdakine fısıldamamız ya da kaş göz işareti
yapmamız da dikkatlice hazırlanmış bir konuşma gibi bir
iletişim biçimidir.


50. Soru

İletişim sürecinde yansıma nedir?

Cevap

İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya
da iletiye yansıma denir. Yansıma bireyin kendinden
(kaynaktan) gelebileceği gibi diğerlerinden de gelebilir
(alıcıdan). Yansıma hem olumlu hem de olumsuz olabilir.
Aynı zamanda, yansıma, anında ya da gecikmeli de
olabilir.


51. Soru

İletişimde yaşanan gürültü türleri nelerdir?

Cevap

Gürültü gönderilen iletilerin bozulmaya uğrayarak
alıcı tarafından yanlış anlaşılmalarını anlatır. Gürültünün
başlıca üç türü vardır: fiziksel gürültü, psikolojik gürültü
ve semantik (anlamsal) gürültü.
• Fiziksel gürültü ileti ya da sinyalin iletimi
sırasında bozulmaya uğraması durumudur.
Alıcının gönderilen iletileri açık ve net bir
biçimde almasına engel olur.
• Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler, yanlış
varsayımlar, kapalı görüşlülük gibi zihinsel
engellere iletişimde psikolojik gürültü adı verilir.
• Semantik (anlamsal) gürültü ise iletişimde
kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı
tarafından tam olarak anlaşılamaması durumudur.
Geniş anlamda, iletişim sürecinde kaynak ve
alıcının aynı dili konuşmaması durumu olarak
özetlenebilir.


52. Soru

Bilgi toplumu olma düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Bilgi toplumu olma düşüncesi, bilginin ve bilgi
üretiminin nasıl zaman içinde oransal olarak değiştiğini ve
anlamlı bir biçimde artma gösterdiğini açıklayan deneysel
(bilimsel) çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır.


53. Soru

Bilgi toplumu kuramcıları tarafından sıklıkla
kullanılan “informatisation” terimi ne anlama
gelmektedir?

Cevap

Bilgilendirmek ya da bilgilendirme süreci olarak
Türkçe’ye tercüme edilebilecek “informatisation” terimi
bilgi toplumu kuramcıları tarafından, o yıllarda, sosyoekonomik
yapıdaki değişimleri açıklamak için
kullanılmaktaydı.


54. Soru

Bilgi toplumu kuramcılarından Bell’e göre modern
toplumu oluşturan parçalar nelerdir?

Cevap

Bell’e göre modern toplum üç parçaya
bölünmüştür ve her bir parça farklı ilkelerle yönetilir:
a. Birincisi ekonomik, teknolojik ve mesleki ya da
tabakasal sistemleri içeren sosyal yapıdır. Batı
toplumlarında görülen bu sosyal yapı kaynakları
düşük fiyat, optimizasyon (en uygun duruma
getirme) ve maksimizasyon (azami ölçülere
çıkarma, genelde üretimdeki kazancı) ilkeleriyle
kullanma düşüncesindedir.
b. İkinci parça yönetim biçimidir. Bu yönetim
biçimi, bireyin ya da grupların gereksinimlerine
göre yönetimin dağılımını ayarlar. Bell’e göre bu
yönetim biçimi katılım’a odaklıdır ve tabandan
(geniş halk kitlelerinden) gelen isteklerle
biçimlenir.
• Üçüncü parça ise kültürdür. Bell’e göre
kültürün amacı bireyin arzu ve isteklerini
tamamlamak ya da artırarak genişletmektir. Bell
bu üç parçanın, modern toplumu oluşturduğu
düşüncesindedir.


55. Soru

Bell’e göre bilgi toplumunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Bell’e göre bilgi toplumunun özellikleri şunlardır:
1. Mal üretiminden hizmet üretimine geçen bilgi
toplumunda sağlık, eğitim, araştırma, devlet
hizmetleri ve yüksek teknoloji endüstrileri hızlı
bir yükseliş göstermişlerdir.
2. Yüksek teknoloji ve yeniliklerin üretilmesine
verilen destek ile, özellikle IBM firması 20.
yüzyılın bilime dayalı firmaları arasında en ünlü
olanı olarak gösterilmektedir. Ayrıca,
üniversiteler de bilgi toplumunun en önemli
kurumlarıdır.
3. Bilgisayarlaşma ile gelen yeni süreç soyut
sembol sistemlerin yasalarla ve standartlaşmayla
somutlaştırılması yeni akıllı teknolojilerin
doğmasının önünü açmış ve bilgisayarlaşma ile
yeni ekonomik modeller geliştirilmiştir.
4. Bilim ve bilişsel değerlerin güç kazanması ve bu
bağlamda da bilimin saygınlığının artması,
bilimin ve araştırmanın bilgi toplumunun temel
gereklerinden olduğu düşüncesinin ön plana
çıkmasını sağlamıştır.
5. Karar alma süreçlerinde yaşanan değişikliklerle
bilim uzmanlığı ve bilimsellik ön plana çıkmıştır.
Hizmet sektörünün de bilgi toplumunda hızla
gelişme göstermesiyle, hizmet sektörünün ve
çalışanlarının ön plana çıkması beraberinde
hemen hemen tüm sektörlerde ekonomikleşme
davranışının yerini sosyalleşme davranışının
almasına neden olmuştur.
6. Bu değişimler çoğu sektörde ve toplumda liyakati
ön plana çıkarmıştır. Diğer bir deyişle bir işi
uzmanının ve ustasının yapması bilgi toplumunda
ön plana çıkan deşerdir. Bilgi toplumunda liyakat
ile işlerin yapılmasına verilen önem mülkün ve
zenginliğin önüne geçmiştir.
• Teknik konularla ilgili entellektüelliğin
yaygınlaşması da, bilgi toplumunda şu tartışmayı
ön plana çıkarmıştır. Teknik entellektüellik mi
yoksa edebiyat ve sanat alanında entellektüellik
mi daha ön planda olmalıdır?


56. Soru

Geleneksel medya araçlarını “geleneksel” yapan
niteliği nedir?

Cevap

Geleneksel medya araçları; işe bilgisayarı
karıştırmadan ve barındırdığı iletileri bilgisayar yardımıyla
işlemeden ve kayıt etmeden kullanan iletişim ve kitle
iletişimi araçlarıdır. Bu araçlar; gazete ve dergi gibi basılı
yayınlar; radyo, sinema, televizyon gibi sesli ya da hem
sesli hem de görüntülü iletileri (iletileri) taşıyan
ortamlardır.


57. Soru

Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran özelliği
nedir?

Cevap

Yeni medya iletilerin sayısallaşması ile ortaya
çıkmış bir terimdir. Teknolojinin ilerlemesi ve buna bağlı
olarak da bilgisayarların kullanılması ve yaygınlaşması ile
metin, ses, resim, hareketli resim ve hem hareketli resim
hem de ses ögelerinin bilgisayara aktarılması diğer bir
deyişle sayısallaşması (dijitalleşmesi) iletişimde yeni bir
devrin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.


58. Soru

Yeni medyanın bilgi toplumu açısından önemi nedir?

Cevap

Yeni medya kavramı iletilerin bilgisayarla
sayısallaştırılmasından çok daha geniş bir kavramdır. Bilgi
toplumunun özelliklerine baktığımızda bilgisayarlaşma ve
iletişimin, ticaretin, üretimin ve hizmetlerin bilgisayar
desteği ya da tamamen bilgisayarlarla yapıldığını
görmekteyiz. Bu nedenle bilgi toplumu yeni medya
araçlarını kullanmanın yanı sıra iletişiminin büyük bir
bölümünü de yeni medya araçları yardımıyla
gerçekleştirmektedir.


59. Soru

Dünya medya tarihinin ilk önemli iletişim araçlarının
icat edilme tarihleri nedir?

Cevap

• 1839’da Paris’te ilk ticari fotoğraf işleme ünitesi
olan Degauerreotype,
• 1890’lı yıllarda hareketsiz görüntülerin yanına
hareketli görüntüler de eklenmiş, 1893 yılında ilk
film stüdyosu olan Edison’u medya tarihinin
kilometre taşları arasında gözlemliyoruz. Bundan
iki sene sonra Lumiere kardeşler yeni icatları
olan sinematografi kamerasını tanıtmışlardır.
• 1609 yılında ilk gazetenin yayınlaması,
• İlk ses kaydı ise 1877 yılında yapılmıştır,

• Ses kayıtlarını taşıyan plaklar 1894 yılında
üretilmeye başlanmıştır.
• Sesleri kitlelere taşımada en etkili araçlardan biri
olan radyo ise 1920 yılında bulunmuştur.
• Hem sesi hem de hareketli görüntüleri taşıyabilen
bir araç olan televizyon da 1936 yılında icat
edilmiştir.


60. Soru

Sayısallaşma nedir?

Cevap

Sayısallaşma ya da diğer bir ifadeyle dijitalleşme
bilgisayarın verileri “0” ve “1” lerden oluşan sayı
formlarına çevirerek işlemesi durumudur.


61. Soru

Kümelenme nedir?

Cevap

Kümelenme; geleneksel medyada var olan metin,
ses ve görüntü formlarının düzenleme ve yayınlanma
süreçlerinde, genellikle bilgisayar desteği ile, bir araya
getirilmelerini ifade eder. Diğer bir deyişle bilgisayar
yardımıyla oluşturulan sayısal formlar tüm ileti biçimlerini
(metin, ses ve görüntü) bir araya getirip işleyebilmektedir.
Bunun yanı sıra tüm formlardan yeni biçimler de
oluşturabilmektedir.


62. Soru

Flew’e göre yeni medyanın başlıca özelliği nedir?

Cevap

Flew, yeni medyanın analog (sayısal olmayan)
yayın yapan geleneksel televizyon ve radyo yayınları,
basılı ortamlardan gazete ve dergi gibi geleneksel
medyadan farklı olarak sayısal bilgisayar ve ağ tabanlı
iletişim araçlarından oluştuğunu belirtmektedir. Bu
durumda bilgisayarların yoğun kullanımı özelliği ön plana
çıkmaktadır.


63. Soru

Yeni medyanın kitle iletişimine getirdiği yenilikler
nelerdir?

Cevap

Yeni medya kitle iletişimine önemli yenilikler
getirmiştir: Daha önce izleyici konumunun, istisnalar
dışında, ötesine geçemeyen bireyler yeni medya
uygulamaları ile birlikte içeriğe ve uygulamalara da
erişebilir bir konuma gelmiştir. Artık farklı zaman
dilimlerinde içeriğe ve uygulamalara etkileşimli bir
biçimde ulaşabilen bireylerden söz edilmektedir. Bu
durumun anlamı, geleneksel medya uygulamalarında
(radyo, televizyon, gazete vb.) bireyler kitleye gönderilen
iletileri izleyebilmektedirler. Bu iletilere veya iletilere
yanıt vermeleri, geribildirimde bulunmaları oldukça güçtü
ancak sayısal iletişim ve yeni medya araçları bu imkânı
yalnızca izleyici olan kesime sunmaya başlamıştır. Kitle
iletişimi için bu durum çok önemli bir yeniliktir.


64. Soru

Sanal iletişimi nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Yeni medya araçları ile yapılan iletişimi sanal
iletişim olarak tanımlayabiliriz.


65. Soru

Yeni medya araçları nelerdir?

Cevap

Yeni medya iletişim ortam ve araçlarını akıllı
taşınabilir ortamlar, internet, internet uygulamaları ve ara
yüzleri ve sayısal görsel oyunlar olarak sıralayabiliriz.


66. Soru

Yeni medyanın akıllı taşınabilir ortam ve araçlarının
özellikleri nelerdir?

Cevap

• Taşınabilir yeni medya araçları, aynı zamanda, eş
zamanlı ve eş zamansız çalışabilme özellikleri ile
birlikte yeni bir iletişim modeli de
oluşturmaktadır.
• Mobil iletişim de akıllı taşınabilir araçlar
yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle
bireyler diledikleri zaman ve diledikleri yerden
haberleşme ya da iletişimde bulunma şansına
sahiplerdir.
• Cihazların, aynı zamanda, internete ve diğer
sayısal ağlara bağlanabilme kapasiteleri
sayesinde çok zengin bir iletişim içeriğine
kavuşmak bireyleri motive etme açısından da
önemlidir.
• Bu araçların anında kayıt yapma, düzenleme ve
farklı belleklerden çağırma özellikleri de
bulunmaktadır.


67. Soru

Yeni medya araçlarından PDA’ların (Personal Digital
Assistant) özellikleri nelerdir?

Cevap

Türkçe olarak kişisel sayısal yardımcı adı verilen
ve İngilizce kısaltması PDA olan bu teknolojik ürün
bilgisayar, cep telefonu, sayısal müzik çalar ve kameradan
oluşan taşınabilir bir ortamdır. Telefon olarak da
kullanılan bu system artık günümüzde tablet bilgisayar
olarak da kullanılmaktadır. Bu ve benzeri cihazlar kitle ve
bireylerarası iletişimde zamandan ve mekândan bağımsız
olarak eşzamanlı ve eşzamansız (anında ve gecikmeli)
iletişim olanakları sunmaktadır.


68. Soru

Akıllı GSM (cep) telefonlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Akıllı taşınabilir teknolojilerin belki de en bilineni
GSM ya da cep telefonlarıdır. Günümüzde telefonla
konuşma hizmetinin yanı sıra, kısa ileti gönderme ve
alma, fotoğraf çekme, müzik ve video çalma, internete
bağlanma, dosya indirme, elektronik posta okuma, veri
aktarma ve ses kaydı gibi özellikleri vardır.


69. Soru

Tablet bilgisayarların özellikleri nelerdir?

Cevap

Tablet bilgisayarlar;
• Çeşitli ekran boyutlarında ancak taşımaya olanak
veren,
• oldukça hafif ve hızlı modelleri bulunan,
• bilgisayar gibi değişik işletim sistemleriyle
çalışabilen,
• kalemle ya da dokunmatik olarak çalışabilen
ekran özelliklerine sahip,
• kolayca her yere taşınabilen, el yazısını metne
çevirebilen
• hemen hemen kişisel bilgisayarların yaptığı her
işlemi yapabilen bir teknolojik ortamdır.
• GSM şebekelerinden ve diğer sistemlerden
internete de bağlanabilen bu araçlar, bazı modellerinde, cep telefonu özelliği bile
barındırmaktadırlar.


70. Soru

World Wide Web (www) nedir?

Cevap

Kısaca Web (ağ) adı verilen World Wide Web
(www) dünya üzerindeki en önemli sayısal ağdır. Web
teknolojisi kullanıcılarına bir adres üzerinde sisteme
bağlanma olanağı sunar ve “www” ile başlayan
adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan bir
hizmeti ifade eder.


71. Soru

Web üzerinde kullanılan adres uzantıları nelerdir?

Cevap

Web üzerinde çeşitli adres uzantıları
bulunmaktadır. Bu uzantılar sahip oldukları alana ve
paylaştıkları bilgi türüne göre sınıflandırılmışlardır.
Örneğin eğitim kurumlarına “edu” hükümet kuruluşlarına
“gov”, ticari işletmelere “com”, kişisel sitelere “gen”, ağ
anlamındaki network “net”, vakıf, dernek, oda ve sivil
toplum örgütlerine “org”, askeri kurumlara “mil” ve
uluslararası kuruluşlara “int” uzantısı verilir.


72. Soru

Web 2.0 nedir?

Cevap

Web 2.0, O’Reilly Media tarafından 2004’de
kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci kuşak
internet hizmetlerini – toplumsal iletişim sitelerini, vikileri,
iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet
kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemleri
tanımlar.


73. Soru

İkinci kuşak (Web 2.0) web hizmetleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde yaygın bir biçimde kullanılan ikinci
kuşak web hizmetleri şunlardır: Bloglar, RSS’ler,
Wiki’ler, Sosyal Ağlar, Sayısal Görsel Oyunlar.


74. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan blogların
özellikleri nelerdir?

Cevap

Türkçede internet günlüğü olarak adlandırılan
(Web Log) teriminin kısaltmasıdır. Bireyler ya da gruplar
tarafından yapılan serbest yorumlar ardışık sıra ile
listelenir. Web günlükleri iletişimde bağımsız bireyler
tarafından belirlenen konuların tartışması ve yorumlaması
biçiminde kullanılır.


75. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan RSS nedir?

Cevap

RSS İngilizce Really Simple Syndication
kelimelerinin kısaltmasıdır. Web kullanıcılarının içerikte
yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan bir
tür güncelleme sistemidir.


76. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan Wiki’lerin
özellikleri nelerdir?

Cevap

Wiki’ler, iletişimde yeni medyanın kullanımına en
önemli örneklerden biridir. Kullanıcıların web içeriği
oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak veren bir tür
yazılımdır. Birey ya da gruplar wikinin bu özelliğinden
faydalanarak büyük çaplarda dökümanlar oluşturabilir.


77. Soru

Sosyal ağ nedir?

Cevap

Sosyal ağlar, bireyleri internet sistemi üzerinden
birbiriyle buluşturan ve metin, ses ve video paylaşarak
eşzamanlı ve eşzamansız sosyalleşmelerini sağlayan bir
tür yazılımdır.


78. Soru

Dünyada en çok kullanılan sosyal ağlar hangileridir?

Cevap

En çok kullanılan sosyal ağlar Facebook, Twitter,
Linkedin, Myspace, Badoo, Xing vb. olarak sıralanabilir.


79. Soru

Sayısal görsel oyun ne demektir?

Cevap

İkinci kuşak internet hizmetlerinden biri olan
sayısal görsel oyunlar bilgisayar ve mobil iletişim
araçlarının desteğiyle dünya üzerinde eşzamanlı
oynanabilen oyunlardır.


80. Soru

Sanal iletişimin bilgi toplumuna etkisi nasıl
açıklarsınız?

Cevap

Sanal iletişim ve iletişim araçları ile insanlar
anında ya da çok az bir gecikmeyle olsa bile iletişimlerini
hızlandırmışlardır. Artık bir evden bir bireyin büyük
kitlelere yayın yapması ve duygu ve düşüncelerini
açıklaması, iletiler yollaması oldukça kolay bir hale
gelmiştir. Bilgi toplumunda bireyler teknoloji yardımıyla
kendilerine sağlanan iletişim olanaklarını son derece
ucuza kullanmaya başlamışlardır.


81. Soru

İletişim kavramının tanımı nedir?

Cevap

İletişimi bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile gerçekleşen, bir bağlam içerisinde oluşan, bazı etkileri olan ve çevredeki gürültüden az ya da çok etkilenen ve sonucunda da bazı geribildirim olanakları sunan bir tür eylem olarak açıklanmaktadır.


82. Soru

İletişim bağlamının üç boyutu nelerdir?

Cevap

İletişim bağlamını daha iyi anlayabilmek için bağlamın üç boyutunu incelemek gerekmektedir. İletişim bağlamının üç boyutu; fiziksel, sosyo-psikolojik ve zamansal boyut olarak sınıflandırılır.


83. Soru

Sanal iletişim nedir?

Cevap

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve yayılması, toplumların artık bilgi toplumları olarak adlandırılması ve bilgi toplumunda teknolojik araçların, özellikle de bilgisayarların devreye girmesi ile birlikte iletişim artık sanal iletişim olarak algılanmaktadır. Sanal iletişim, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak bireyi yukarıda sözü geçen tüm iletişim biçimlerini son hızla ve evinden ve hatta   mobil (seyyar) araçlar vasıtası ile dilediği yerden gerçekleştirebilir bir konuma getirmiştir.


84. Soru

Kodlama ve kod açma kavramları nelerdir? 

Cevap

İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama, ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci kodlama ve kod çözme işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Konuşma ve yazma diğer bir deyişle iletişimde ileti üretme süreci, iletişim çalışmalarında, iletiyi kodlama olarak tanımlanmaktadır. Görüş ve fikirleri bir biçimde konuşmaya veya yazıya dönüştürmek iletileri kodlama anlamına gelmektedir. Kodlanmış iletileridiğer bir deyişle ses ya da yazı biçimine dönüştürülmüş iletilerin kodlarını çözme işlemine de iletinin kodunu çözmek veya kod açma denir.


85. Soru

İletişimde iletiler ve kanallar ne anlama gelmektedir?

Cevap

İletişim sürecinde gönderilen ve alınan (kodlanan ve kodları çözülen) iletiler pek çok farklı biçimde olabilir. İletilerin gönderme ve alma işlemleri birden fazla duyu organımızın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Genel olarak yazılı-sözlü (sözel iletişim) olarak gönderilen ve alınan iletiler çok değişik biçimlerde de olabilir. Sözel (verbal) iletişimin yanı sıra, sözsüz (non-verbal) iletişim de gündelik yaşamımızda önemli bir yer tutar. Örneğin, insanın giydiği bir kıyafet ve kıyafetin renkleri kendimize veaynı zamanda karşımızdakilerine belirli iletiler iletebilir.


86. Soru

Yansımanın iletişim sürecindeki yeri nedir?

Cevap

Başka bir bireyle konuşurken hem biz ileti yollarız hem de karşımızdaki bireyden gelen iletileri alırız. Karşımızdaki bireyden gelen ileti ya da bilgilere yansıma adı verilmektedir. Geribildirim de diğer iletiler gibi herhangi bir biçimde olabilir. Örneğin, bir gülümseme, onaylama, kızgınlık, bir tokat ya da yumruk vb herhangi bir ileti olabilir. Şekil 3.1 deki genel iletişim şemasında kaynak ve alıcı arasındaki oklar yansımayı temsil etmektedir. Yansıma, iletişim sürecinde, daimi bir döngü biçimindedir. Kaynaktan alıcıya, alıcıdan kaynağa bir döngü sergiler. İletişim sürecinde, genel olarak, biz hem kendi gönderdiğimiz iletileri hem de gönderdiğimiz iletilere karşılık bize karşı taraftan gelen iletileri yansıma olarak alırız.


87. Soru

Anında ve gecikmeli yansımanın iletişimdeki rolü nedir?

Cevap

Yansımada anındalık bireylerarası ve kitle iletişimini birbirinden ayıran en önemli unsurlardan biridir. Bireylerarası iletişimde aldığımız yansıma genelde anında olur. Karşımızdaki bireyin gülümsemesi ya da suratını asması ve bizi sözleriyle onaylaması ya da onaylamaması anında olur. Kitle iletişiminde ise yansıma genellikle gecikmeli olarak gerçekleşir. Örneğin, bir gazetenin okurunun editöre yazdığı mektup genellikle birkaç gün sonra editöre ulaşır ve yanıtlanması da zaman alırdı. Eski iletişim kitaplarında gecikmeli geribildirime genellikle bu örnekler verilirdi. Günümüzde ise bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen kitle iletişim araçlarında anında yansıma verilmeye başlanmıştır.


88. Soru

Psikolojik gürültünün örnekleri nelerdir?

Cevap

Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler, yanlış varsayımlar, kapalı görüşlülük ya da fikirlilik ve benzer zihinsel engeller iletiyi almada ve işlemede sorun çıkaran durumlardır. Açıklanan ve benzeri zihinsel engeller iletişimin tam manası ile yapılmasına engel olur. Bu gibi zihinsel engellere iletişimde psikolojik gürültü adı verilir.


89. Soru

Semantik gürültü ne demektir?

Cevap

Anlamsal gürültü iletişimde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması durumudur. Geniş anlamda, iletişim sürecinde kaynak ve alıcının aynı dili konuşmaması durumu olarak özetlenebilir. Daha anlaşılabilir bir örnek ise, iletişim sürecinde kaynağın çok teknik bir dil kullanması alıcının konuşulan konu ile ilgili herhangi bir şey anlayamaması durumunu ortaya çıkarabilir.


90. Soru

Bilgi toplumu olma düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Bilgi toplumu olma düşüncesi ve bazı toplumların artık bilgi toplumu olduğu görüşü Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’da benzer zamanlarda ortaya atılmıştır. Bu benzer zamanlar 1960’lı yılların sonu ile 1970’li yılların sonu arasındaki 10 yıllık zaman dilimi kapsar. Bilgi toplumu olma düşüncesi, bilginin vebilgi üretiminin nasıl zaman içinde oransal olarak değiştiğini ve anlamlı bir biçimde artma gösterdiğini açıklayan deneysel (bilimsel) çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Aynı zaman dilimi içerisinde, bilgi üretimindeki artış oranı ile yetinmeyen araştırmacılar işgücünün niteliksel olarak da yeni sosyal oluşumlara ve ekonomik-politik yapılara doğru gelişim gösterdiğini söylerler.


91. Soru

Daniel Bell’e göre modern toplum kaç parçadan oluşmaktadır?

Cevap

Bell’e göre modern toplum üç parçaya bölünmüştür ve her bir parça farklı ilkelerle yönetilir. Birincisi ekonomik, teknolojik ve mesleki ya da tabakasal sistemleri içeren sosyal yapıdır. Batı toplumlarında görülen bu sosyal yapı kaynakları düşük fiyat, optimizasyon (en uygun duruma getirme) ve maksimizasyon (azami ölçülere çıkarma, genelde üretimdeki kazancı) ilkeleriyle kullanma düşüncesindedir. İkinci parça yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi, bireyin ya da grupların gereksinimlerine göre yönetimin dağılımını ayarlar. Bell’e göre bu yönetim biçimi katılım’a odaklıdır ve tabandan (geniş halk kitlelerinden) gelen isteklerle biçimlenir. Üçüncü parça ise kültürdür. Bell’e göre kültürün amacı bireyin arzu ve isteklerini tamamlamak ya da artırarak genişletmektir.


92. Soru

Kitle iletişimin önemli unsurlarından olan kitap, zamanla nasıl bir değişime uğramıştır?

Cevap

Daha eskilere baktığımızda, kitle iletişiminin en önemli unsurlarından biri olan kitabın seri olarak basılması 1456 yılında matbaanın bulunmasına kadar gider. Kitap öyle değerli bir iletişim aracıdır ki; günümüzde hem geleneksel medyadaki hem de yeni medyadaki yerini korumaktadır. Günümüzde kitaplar basılı olarak da kullanıldığı gibi elektronik ortamlarda da yerini almıştır ve günden güne yaygınlaşmaktadır. Bilgi toplumunu oluşturan insanlar ve günümüzde yeni nesil olarak tanımlanan gençler, kitap okuma alışkanlıklarını elektronik ortamlara ve bilgisayarlara doğru kaydırmışlardır.


93. Soru

Yeni medya nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Teknolojinin ilerlemesi ve buna bağlı olarak da bilgisayarların kullanılması ve yaygınlaşması ile metin, ses, resim, hareketli resim ve hem hareketli resim hem de ses ögelerinin bilgisayara aktarılması diğer bir deyişle sayısallaşması (dijitalleşmesi) yeni bir devrin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Çok kısa bir tanımlamayla yeni medya iletilerin sayısallaşması ile ortaya çıkmış bir terimdir denilebilir. Metin, ses, resim, hareketli resim ve hem hareketli resim hem de sesleri sayısal ortamlara aktarmak, işlemek, düzenlemek, depolamak ve yeniden üretmek için kullanılan araçlar bilgisayarlardır ancak yeni medya kavramı iletilerin bilgisayarla sayısallaştırılmasından çok daha ileride ve çok daha geniş bir kavramdır. Bilgi toplumunun özelliklerine baktığımızda bilgisayarlaşma ve iletişimin, ticaretin, üretimin ve hizmetlerin bilgisayar desteği ya da tamamen bilgisayarlarla yapıldığını görmekteyiz.


94. Soru

Yeni medyanın kitle iletişimine getirdiği yenilikler nelerdir?

Cevap

Yeni medya kitle iletişimineyenilikler getirmiştir. Daha önce izleyici konumunun, istisnalar dışında, ötesine geçemeyen bireyler yeni medya uygulamaları ile birlikte içeriğe ve uygulamalara da erişebilir bir konuma gelmiştir. Geray (2002) farklı zaman dilimlerinde içeriğe ve uygulamalara etkileşimli bir biçimde ulaşabilen bireylerden söz etmektedir. Bu durumun anlamı, geleneksel medya uygulamalarında (radyo, televizyon, gazete vb.) bireyler kitleye gönderilen iletileri izleyebilmektedirler. Bu iletilere yanıt vermeleri, geribildirimde bulunmaları oldukça güçtü ancak sayısal iletişim ve yeni medya araçları bu imkânı yalnızca izleyici olan kesime sunmaya başlamıştır. Kitle iletişimi için bu durum çok önemli bir yeniliktir.


95. Soru

Akıllı taşınabilir ortamların avantajları nelerdir?

Cevap

Mobil iletişimde iletiler PDA’ler, cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar ile taşınabilir. Bu yöntemle bireyler her an ve her yerde iletişimi gerçekleştirme şansını yakalayabilirler. Bu yöntemle bireyler diledikleri zaman ve diledikleri yerden haberleşme ya da iletişimde bulunma şansına sahiplerdir. Cihazların, aynı zamanda, internete ve diğer sayısal ağlara bağlanabilme kapasiteleri sayesinde çok zengin bir iletişim içeriğine kavuşmak bireyleri motive etme açısından da önemlidir. Bu sistemlerin anında kayıt yapma, düzenleme ve farklı belleklerden çağırma özellikleri düşünüldüğünde iletişimde çığır açabilecek yeniliklerden biri olma özelliği yadsınamaz. Taşınabilir yeni medya araçları, aynı zamanda, eş zamanlı ve eş zamansız çalışabilme özellikleri ile birlikte yeni bir iletişim modeli de oluşturmaktadır.


96. Soru

Yeni medya araçları nelerdir?  

Cevap

Yeni medya iletişim ortam ve araçlarını akıllı taşınabilir ortamlar, PDA’lar, GSM telefonlar, tablet bilgisayarlar, internet ve sayısal ağlar olarak sıralayabiliriz.


97. Soru

World Wide Web nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Kısaca Web (ağ) adı verilen World Wide Web (www) dünya üzerindeki en önemli sayısal ağdır. Web teknolojisi kullanıcılarına bir adres üzerinde sisteme bağlanma olanağı sunar ve “www” ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan bir hizmeti ifade eder. Web’in ortaya çıkması ve yaygınlaşması oldukça hızlı olmuştur. Şu anda büyük çoğunlukla ikinci kuşak web hizmetlerini kullanmaktayız. Web 2.0, O’Reilly Media tarafından 2004’de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci kuşak internet hizmetlerini – toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemleri tanımlar.


98. Soru

İkinci kuşak web hizmetleri hangileridir?

Cevap

İkinci kuşak web hizmetleri blog, RSS, wiki, sosyal ağlar ve sayısal görsel oyunlardır.


99. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden wiki ne için kullanılır?

Cevap

Wiki Türkçe “çabuk” kelimesinin Hawicesidir. Kullanıcıların web içeriği oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak veren bir tür yazılımdır. Birey ya da gruplar wikinin bu özelliğinden faydalanarak büyük çaplarda dökümanlar oluşturabilir. Wikipedia wikiye verilebilecek en önemli örneklerden biridir çünkü kullanıcıları tarafından devamlı olarak geliştirilen bir sistemdir. İletişimde yeni medyanın kullanımına en önemli örneklerden biridir.


100. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden RSS ne anlama gelir?

Cevap

İngilizce Really Simple Syndication kelimelerinin kısaltmasıdır. Web kullanıcılarının içerikte yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan bir tür güncelleme sistemidir. Kitle iletişiminde alıcı konumunda olan bireyler içerikte yapılan değişiklikleri anında izleyebilirler. Örneğin internetten yayın yapan gazeteler manşetleri gün içerisinde pek çok kere değiştirirler. İzleyenler her an yeni bir haber alabilirler. Aynı zamanda, izleyenler haberlere yorum da yazabilirler ve yazdıkları yorumu anında olmasa bile çok az bir gecikmeyle bu sistem sayesinde gazetenin web sitesinde görebilirler.


1. Soru

İletişim nedir?

Cevap

İletişimi bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile gerçekleşen, bir bağlam içerisinde oluşan, bazı etkileri olan ve çevredeki gürültüden az ya da çok etkilenen, sonucunda da bazı geribildirim olanakları sunan bir tür eylem olarak tanımlayabiliriz.

2. Soru

İletişim bağlamı kavramı ne demektir?

Cevap

İletişim daima bir bağlam içerisinde gerçekleşir. İletişimin kurulduğu ortamın fiziksel, psikolojik, sosyolojik, kültürel gibi birtakım özellikleri iletişimin bağlamını oluşturur.

3. Soru

İletişim bağlamının boyutları nelerdir?

Cevap

İletişim bağlamının üç boyutu bulunmaktadır. Bunlar; fiziksel boyut, sosyo-psikolojik boyut ve zamansal boyuttur.

4. Soru

İletişim bağlamının fiziksel boyutunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

Fiziksel boyut iletişimin gerçekleştiği fiziksel ortam ya da çevredir. Bu fiziksel boyut, ne şekilde olursa olsun, iletişimin biçimini, içeriğini ve iletiyi de etkilemektedir. Elle tutulur ya da maddi ortam ve çevrelerde gerçekleşen iletişimde fiziksel boyut ön plandadır.

5. Soru

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutu bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları kapsamaktadır.

6. Soru

İletişim bağlamının zamansal boyutunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

İletişim bağlamının zamansal boyutu iletişimin gerçekleştiği günün ve tarihin zamanı olarak açıklanabilir. Pek çok insan için sabah saatleri iletişim için uygun bir zaman değildir, ama başkaları için ise en uygun zaman olabilir. Tarih içinde bir zamanda gerçekleşen iletişimin etkisi, önemi ve uygunluğu açısından oldukça önemlidir.

7. Soru

İnsanların iletişim kurma biçimleri onlar hakkında hangi bilgileri öğrenmemizi sağlar?

Cevap

İnsanların iletişim kurma biçimleri, yani neyi nasıl söylediği, aslında onların kim olduklarını, ne bildiklerini, neye inandıklarını, ne tür değerleri olduğunu, ne istediklerini, ne söylediklerini, ne kadar akıllı olduklarını, tutumlarının ne olduğunu gibi kendileri hakkındaki bazı bilgileri bize anlatır.

8. Soru

Kodlama ve koç açma nedir?

Cevap

İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci kodlama ve kod açma süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Konuşma ve yazma diğer bir deyişle iletişimde ileti üretme süreci, iletişim çalışmalarında, iletiyi kodlama olarak tanımlanmaktadır. Görüş ve fikirleri bir biçimde konuşmaya veya yazıya dönüştürmek iletileri kodlama anlamına gelmektedir. Kodlanmış iletileri diğer bir deyişle ses ya da yazı biçimine dönüştürülmüş iletilerin kodlarını çözme işlemine de iletinin kodunu çözmek veya kod açma denir.

9. Soru

İletilerin sözel olmayan bir şekilde kodlanması nasıl olur?

Cevap

Sözel veya sözel olmayan ve isteyerek ya da istemeyerek, kasıtlı veya kasıtsız gönderilen (kodlanan) iletilerimiz bizim iletişimimizi oluşturur. Örneğin yeni birileriyle tanışma sırasında insanların ellerini sıkma biçimimiz, kafamızla insanları selamlamamız, saçımızı kestirme biçimimiz, oturuşumuz, gülüşümüz, kaşlarımızı çatışımız vb. jest ve mimiklerimiz kendimizi anlatmak istediğimiz iletilerimizi kodlama biçimimizdir. Yanımızdakine fısıldamamız ya da kaş göz işareti yapmamız da dikkatlice hazırlanmış bir konuşma gibi bir iletişim biçimidir.

10. Soru

İletişim sürecinde yansıma nedir?

Cevap

İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye yansıma denir. Yansıma bireyin kendinden (kaynaktan) gelebileceği gibi diğerlerinden de gelebilir (alıcıdan). Yansıma hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Aynı zamanda, yansıma, anında ya da gecikmeli de olabilir.

11. Soru

İletişimde yaşanan gürültü türleri nelerdir?

Cevap

Gürültü gönderilen iletilerin bozulmaya uğrayarak alıcı tarafından yanlış anlaşılmalarını anlatır. Gürültünün başlıca üç türü vardır: fiziksel gürültü, psikolojik gürültü ve semantik (anlamsal) gürültü. • Fiziksel gürültü ileti ya da sinyalin iletimi sırasında bozulmaya uğraması durumudur. Alıcının gönderilen iletileri açık ve net bir biçimde almasına engel olur. • Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler, yanlış varsayımlar, kapalı görüşlülük gibi zihinsel engellere iletişimde psikolojik gürültü adı verilir. • Semantik (anlamsal) gürültü ise iletişimde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması durumudur. Geniş anlamda, iletişim sürecinde kaynak ve alıcının aynı dili konuşmaması durumu olarak özetlenebilir.

12. Soru

Bilgi toplumu olma düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Bilgi toplumu olma düşüncesi, bilginin ve bilgi üretiminin nasıl zaman içinde oransal olarak değiştiğini ve anlamlı bir biçimde artma gösterdiğini açıklayan deneysel (bilimsel) çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır.

13. Soru

Bilgi toplumu kuramcıları tarafından sıklıkla kullanılan informatisation terimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bilgilendirmek ya da bilgilendirme süreci olarak Türkçe’ye tercüme edilebilecek informatisation terimi bilgi toplumu kuramcıları tarafından, o yıllarda, sosyoekonomik yapıdaki değişimleri açıklamak için kullanılmaktaydı.

14. Soru

Bilgi toplumu kuramcılarından Bell’e göre modern toplumu oluşturan parçalar nelerdir?

Cevap

Bell’e göre modern toplum üç parçaya bölünmüştür ve her bir parça farklı ilkelerle yönetilir: a. Birincisi ekonomik, teknolojik ve mesleki ya da tabakasal sistemleri içeren sosyal yapıdır. Batı toplumlarında görülen bu sosyal yapı kaynakları düşük fiyat, optimizasyon (en uygun duruma getirme) ve maksimizasyon (azami ölçülere çıkarma, genelde üretimdeki kazancı) ilkeleriyle kullanma düşüncesindedir. b. İkinci parça yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi, bireyin ya da grupların gereksinimlerine göre yönetimin dağılımını ayarlar. Bell’e göre bu yönetim biçimi katılım’a odaklıdır ve tabandan (geniş halk kitlelerinden) gelen isteklerle biçimlenir. • Üçüncü parça ise kültürdür. Bell’e göre kültürün amacı bireyin arzu ve isteklerini tamamlamak ya da artırarak genişletmektir. Bell bu üç parçanın, modern toplumu oluşturduğu düşüncesindedir.

15. Soru

Bell’e göre bilgi toplumunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Bell’e göre bilgi toplumunun özellikleri şunlardır: 1. Mal üretiminden hizmet üretimine geçen bilgi toplumunda sağlık, eğitim, araştırma, devlet hizmetleri ve yüksek teknoloji endüstrileri hızlı bir yükseliş göstermişlerdir. 2. Yüksek teknoloji ve yeniliklerin üretilmesine verilen destek ile, özellikle IBM firması 20. yüzyılın bilime dayalı firmaları arasında en ünlü olanı olarak gösterilmektedir. Ayrıca, üniversiteler de bilgi toplumunun en önemli kurumlarıdır. 3. Bilgisayarlaşma ile gelen yeni süreç soyut sembol sistemlerin yasalarla ve standartlaşmayla somutlaştırılması yeni akıllı teknolojilerin doğmasının önünü açmış ve bilgisayarlaşma ile yeni ekonomik modeller geliştirilmiştir. 4. Bilim ve bilişsel değerlerin güç kazanması ve bu bağlamda da bilimin saygınlığının artması, bilimin ve araştırmanın bilgi toplumunun temel gereklerinden olduğu düşüncesinin ön plana çıkmasını sağlamıştır. 5. Karar alma süreçlerinde yaşanan değişikliklerle bilim uzmanlığı ve bilimsellik ön plana çıkmıştır. Hizmet sektörünün de bilgi toplumunda hızla gelişme göstermesiyle, hizmet sektörünün ve çalışanlarının ön plana çıkması beraberinde hemen hemen tüm sektörlerde ekonomikleşme davranışının yerini sosyalleşme davranışının almasına neden olmuştur. 6. Bu değişimler çoğu sektörde ve toplumda liyakati ön plana çıkarmıştır. Diğer bir deyişle bir işi uzmanının ve ustasının yapması bilgi toplumunda ön plana çıkan deşerdir. Bilgi toplumunda liyakat ile işlerin yapılmasına verilen önem mülkün ve zenginliğin önüne geçmiştir. • Teknik konularla ilgili entellektüelliğin yaygınlaşması da, bilgi toplumunda şu tartışmayı ön plana çıkarmıştır. Teknik entellektüellik mi yoksa edebiyat ve sanat alanında entellektüellik mi daha ön planda olmalıdır?

16. Soru

Geleneksel medya araçlarını geleneksel yapan niteliği nedir?

Cevap

Geleneksel medya araçları; işe bilgisayarı karıştırmadan ve barındırdığı iletileri bilgisayar yardımıyla işlemeden ve kayıt etmeden kullanan iletişim ve kitle iletişimi araçlarıdır. Bu araçlar; gazete ve dergi gibi basılı yayınlar; radyo, sinema, televizyon gibi sesli ya da hem sesli hem de görüntülü iletileri (iletileri) taşıyan ortamlardır.

17. Soru

Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran özelliği nedir?

Cevap

Yeni medya iletilerin sayısallaşması ile ortaya çıkmış bir terimdir. Teknolojinin ilerlemesi ve buna bağlı olarak da bilgisayarların kullanılması ve yaygınlaşması ile metin, ses, resim, hareketli resim ve hem hareketli resim hem de ses ögelerinin bilgisayara aktarılması diğer bir deyişle sayısallaşması (dijitalleşmesi) iletişimde yeni bir devrin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

18. Soru

Yeni medyanın bilgi toplumu açısından önemi nedir?

Cevap

Yeni medya kavramı iletilerin bilgisayarla sayısallaştırılmasından çok daha geniş bir kavramdır. Bilgi toplumunun özelliklerine baktığımızda bilgisayarlaşma ve iletişimin, ticaretin, üretimin ve hizmetlerin bilgisayar desteği ya da tamamen bilgisayarlarla yapıldığını görmekteyiz. Bu nedenle bilgi toplumu yeni medya araçlarını kullanmanın yanı sıra iletişiminin büyük bir bölümünü de yeni medya araçları yardımıyla gerçekleştirmektedir.

19. Soru

Dünya medya tarihinin ilk önemli iletişim araçlarının icat edilme tarihleri nedir?

Cevap

• 1839’da Paris’te ilk ticari fotoğraf işleme ünitesi olan Degauerreotype, • 1890’lı yıllarda hareketsiz görüntülerin yanına hareketli görüntüler de eklenmiş, 1893 yılında ilk film stüdyosu olan Edison’u medya tarihinin kilometre taşları arasında gözlemliyoruz. Bundan iki sene sonra Lumiere kardeşler yeni icatları olan sinematografi kamerasını tanıtmışlardır. • 1609 yılında ilk gazetenin yayınlaması, • İlk ses kaydı ise 1877 yılında yapılmıştır, İLT184U-ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Ünite 3: Sanal İletişim 3 • Ses kayıtlarını taşıyan plaklar 1894 yılında üretilmeye başlanmıştır. • Sesleri kitlelere taşımada en etkili araçlardan biri olan radyo ise 1920 yılında bulunmuştur. • Hem sesi hem de hareketli görüntüleri taşıyabilen bir araç olan televizyon da 1936 yılında icat edilmiştir.

20. Soru

Sayısallaşma nedir?

Cevap

Sayısallaşma ya da diğer bir ifadeyle dijitalleşme bilgisayarın verileri 0 ve 1 lerden oluşan sayı formlarına çevirerek işlemesi durumudur.

21. Soru

Kümelenme nedir?

Cevap

Kümelenme; geleneksel medyada var olan metin, ses ve görüntü formlarının düzenleme ve yayınlanma süreçlerinde, genellikle bilgisayar desteği ile, bir araya getirilmelerini ifade eder. Diğer bir deyişle bilgisayar yardımıyla oluşturulan sayısal formlar tüm ileti biçimlerini (metin, ses ve görüntü) bir araya getirip işleyebilmektedir. Bunun yanı sıra tüm formlardan yeni biçimler de oluşturabilmektedir.

22. Soru

Flew’e göre yeni medyanın başlıca özelliği nedir?

Cevap

Flew, yeni medyanın analog (sayısal olmayan) yayın yapan geleneksel televizyon ve radyo yayınları, basılı ortamlardan gazete ve dergi gibi geleneksel medyadan farklı olarak sayısal bilgisayar ve ağ tabanlı iletişim araçlarından oluştuğunu belirtmektedir. Bu durumda bilgisayarların yoğun kullanımı özelliği ön plana çıkmaktadır.

23. Soru

Yeni medyanın kitle iletişimine getirdiği yenilikler nelerdir?

Cevap

Yeni medya kitle iletişimine önemli yenilikler getirmiştir: Daha önce izleyici konumunun, istisnalar dışında, ötesine geçemeyen bireyler yeni medya uygulamaları ile birlikte içeriğe ve uygulamalara da erişebilir bir konuma gelmiştir. Artık farklı zaman dilimlerinde içeriğe ve uygulamalara etkileşimli bir biçimde ulaşabilen bireylerden söz edilmektedir. Bu durumun anlamı, geleneksel medya uygulamalarında (radyo, televizyon, gazete vb.) bireyler kitleye gönderilen iletileri izleyebilmektedirler. Bu iletilere veya iletilere yanıt vermeleri, geribildirimde bulunmaları oldukça güçtü ancak sayısal iletişim ve yeni medya araçları bu imkânı yalnızca izleyici olan kesime sunmaya başlamıştır. Kitle iletişimi için bu durum çok önemli bir yeniliktir.

24. Soru

Sanal iletişimi nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Yeni medya araçları ile yapılan iletişimi sanal iletişim olarak tanımlayabiliriz.

25. Soru

Yeni medya araçları nelerdir?

Cevap

Yeni medya iletişim ortam ve araçlarını akıllı taşınabilir ortamlar, internet, internet uygulamaları ve ara yüzleri ve sayısal görsel oyunlar olarak sıralayabiliriz.

26. Soru

Yeni medyanın akıllı taşınabilir ortam ve araçlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

• Taşınabilir yeni medya araçları, aynı zamanda, eş zamanlı ve eş zamansız çalışabilme özellikleri ile birlikte yeni bir iletişim modeli de oluşturmaktadır. • Mobil iletişim de akıllı taşınabilir araçlar yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle bireyler diledikleri zaman ve diledikleri yerden haberleşme ya da iletişimde bulunma şansına sahiplerdir. • Cihazların, aynı zamanda, internete ve diğer sayısal ağlara bağlanabilme kapasiteleri sayesinde çok zengin bir iletişim içeriğine kavuşmak bireyleri motive etme açısından da önemlidir. • Bu araçların anında kayıt yapma, düzenleme ve farklı belleklerden çağırma özellikleri de bulunmaktadır.

27. Soru

Yeni medya araçlarından PDA’ların (Personal Digital Assistant) özellikleri nelerdir?

Cevap

Türkçe olarak kişisel sayısal yardımcı adı verilen ve İngilizce kısaltması PDA olan bu teknolojik ürün bilgisayar, cep telefonu, sayısal müzik çalar ve kameradan oluşan taşınabilir bir ortamdır. Telefon olarak da kullanılan bu system artık günümüzde tablet bilgisayar olarak da kullanılmaktadır. Bu ve benzeri cihazlar kitle ve bireylerarası iletişimde zamandan ve mekândan bağımsız olarak eşzamanlı ve eşzamansız (anında ve gecikmeli) iletişim olanakları sunmaktadır.

28. Soru

Akıllı GSM (cep) telefonlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Akıllı taşınabilir teknolojilerin belki de en bilineni GSM ya da cep telefonlarıdır. Günümüzde telefonla konuşma hizmetinin yanı sıra, kısa ileti gönderme ve alma, fotoğraf çekme, müzik ve video çalma, internete bağlanma, dosya indirme, elektronik posta okuma, veri aktarma ve ses kaydı gibi özellikleri vardır.

29. Soru

Tablet bilgisayarların özellikleri nelerdir?

Cevap

Tablet bilgisayarlar; • Çeşitli ekran boyutlarında ancak taşımaya olanak veren, • oldukça hafif ve hızlı modelleri bulunan, • bilgisayar gibi değişik işletim sistemleriyle çalışabilen, • kalemle ya da dokunmatik olarak çalışabilen ekran özelliklerine sahip, • kolayca her yere taşınabilen, el yazısını metne çevirebilen • hemen hemen kişisel bilgisayarların yaptığı her işlemi yapabilen bir teknolojik ortamdır. • GSM şebekelerinden ve diğer sistemlerden internete de bağlanabilen bu araçlar, bazı modellerinde, cep telefonu özelliği bile barındırmaktadırlar.

30. Soru

World Wide Web (www) nedir?

Cevap

Kısaca Web (ağ) adı verilen World Wide Web (www) dünya üzerindeki en önemli sayısal ağdır. Web teknolojisi kullanıcılarına bir adres üzerinde sisteme bağlanma olanağı sunar ve www ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan bir hizmeti ifade eder.

31. Soru

Web üzerinde kullanılan adres uzantıları nelerdir?

Cevap

Web üzerinde çeşitli adres uzantıları bulunmaktadır. Bu uzantılar sahip oldukları alana ve paylaştıkları bilgi türüne göre sınıflandırılmışlardır. Örneğin eğitim kurumlarına edu hükümet kuruluşlarına gov, ticari işletmelere com, kişisel sitelere gen, ağ anlamındaki network net, vakıf, dernek, oda ve sivil toplum örgütlerine org, askeri kurumlara mil ve uluslararası kuruluşlara int uzantısı verilir.

32. Soru

Web 2.0 nedir?

Cevap

Web 2.0, OReilly Media tarafından 2004de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci kuşak internet hizmetlerini – toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemleri tanımlar.

33. Soru

İkinci kuşak (Web 2.0) web hizmetleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde yaygın bir biçimde kullanılan ikinci kuşak web hizmetleri şunlardır: Bloglar, RSS’ler, Wiki’ler, Sosyal Ağlar, Sayısal Görsel Oyunlar.

34. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan blogların özellikleri nelerdir?

Cevap

Türkçede internet günlüğü olarak adlandırılan (Web Log) teriminin kısaltmasıdır. Bireyler ya da gruplar tarafından yapılan serbest yorumlar ardışık sıra ile listelenir. Web günlükleri iletişimde bağımsız bireyler tarafından belirlenen konuların tartışması ve yorumlaması biçiminde kullanılır.

35. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan RSS nedir?

Cevap

RSS İngilizce Really Simple Syndication kelimelerinin kısaltmasıdır. Web kullanıcılarının içerikte yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan bir tür güncelleme sistemidir.

36. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan Wiki’lerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Wiki’ler, iletişimde yeni medyanın kullanımına en önemli örneklerden biridir. Kullanıcıların web içeriği oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak veren bir tür yazılımdır. Birey ya da gruplar wikinin bu özelliğinden faydalanarak büyük çaplarda dökümanlar oluşturabilir.

37. Soru

Sosyal ağ nedir?

Cevap

Sosyal ağlar, bireyleri internet sistemi üzerinden birbiriyle buluşturan ve metin, ses ve video paylaşarak eşzamanlı ve eşzamansız sosyalleşmelerini sağlayan bir tür yazılımdır.

38. Soru

Dünyada en çok kullanılan sosyal ağlar hangileridir?

Cevap

En çok kullanılan sosyal ağlar Facebook, Twitter, Linkedin, Myspace, Badoo, Xing vb. olarak sıralanabilir.

39. Soru

Sayısal görsel oyun ne demektir?

Cevap

İkinci kuşak internet hizmetlerinden biri olan sayısal görsel oyunlar bilgisayar ve mobil iletişim araçlarının desteğiyle dünya üzerinde eşzamanlı oynanabilen oyunlardır.

40. Soru

Sanal iletişimin bilgi toplumuna etkisi nasıl açıklarsınız?

Cevap

Sanal iletişim ve iletişim araçları ile insanlar anında ya da çok az bir gecikmeyle olsa bile iletişimlerini hızlandırmışlardır. Artık bir evden bir bireyin büyük kitlelere yayın yapması ve duygu ve düşüncelerini açıklaması, iletiler yollaması oldukça kolay bir hale gelmiştir. Bilgi toplumunda bireyler teknoloji yardımıyla kendilerine sağlanan iletişim olanaklarını son derece ucuza kullanmaya başlamışlardır.

41. Soru

İletişim nedir?

Cevap

İletişimi bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile
gerçekleşen, bir bağlam içerisinde oluşan, bazı etkileri
olan ve çevredeki gürültüden az ya da çok etkilenen,
sonucunda da bazı geribildirim olanakları sunan bir tür
eylem olarak tanımlayabiliriz.

42. Soru

İletişim bağlamı kavramı ne demektir?

Cevap

İletişim daima bir bağlam içerisinde gerçekleşir.
İletişimin kurulduğu ortamın fiziksel, psikolojik,
sosyolojik, kültürel gibi birtakım özellikleri iletişimin
bağlamını oluşturur.

43. Soru

İletişim bağlamının boyutları nelerdir?

Cevap

İletişim bağlamının üç boyutu bulunmaktadır.
Bunlar; fiziksel boyut, sosyo-psikolojik boyut ve zamansal
boyuttur.

44. Soru

İletişim bağlamının fiziksel boyutunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

Fiziksel boyut iletişimin gerçekleştiği fiziksel
ortam ya da çevredir. Bu fiziksel boyut, ne şekilde olursa
olsun, iletişimin biçimini, içeriğini ve iletiyi de
etkilemektedir. Elle tutulur ya da maddi ortam ve
çevrelerde gerçekleşen iletişimde fiziksel boyut ön
plandadır.

45. Soru

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutunu nasıl
açıklarsınız?

Cevap

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutu
bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki
rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı
durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı
olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da
şakaları kapsamaktadır.

46. Soru

İletişim bağlamının zamansal boyutunu nasıl
açıklarsınız?

Cevap

İletişim bağlamının zamansal boyutu iletişimin
gerçekleştiği günün ve tarihin zamanı olarak açıklanabilir.
Pek çok insan için sabah saatleri iletişim için uygun bir
zaman değildir, ama başkaları için ise en uygun zaman
olabilir. Tarih içinde bir zamanda gerçekleşen iletişimin
etkisi, önemi ve uygunluğu açısından oldukça önemlidir.

47. Soru

İnsanların iletişim kurma biçimleri onlar hakkında
hangi bilgileri öğrenmemizi sağlar?

Cevap

İnsanların iletişim kurma biçimleri, yani neyi nasıl
söylediği, aslında onların kim olduklarını, ne bildiklerini,
neye inandıklarını, ne tür değerleri olduğunu, ne
istediklerini, ne söylediklerini, ne kadar akıllı olduklarını,
tutumlarının ne olduğunu gibi kendileri hakkındaki bazı
bilgileri bize anlatır.

48. Soru

Kodlama ve koç açma nedir?

Cevap

İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama ya da
yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci kodlama ve
kod açma süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Konuşma ve
yazma diğer bir deyişle iletişimde ileti üretme süreci,
iletişim çalışmalarında, iletiyi kodlama olarak
tanımlanmaktadır. Görüş ve fikirleri bir biçimde
konuşmaya veya yazıya dönüştürmek iletileri kodlama
anlamına gelmektedir. Kodlanmış iletileri diğer bir deyişle
ses ya da yazı biçimine dönüştürülmüş iletilerin kodlarını
çözme işlemine de iletinin kodunu çözmek veya kod açma
denir.

49. Soru

İletilerin sözel olmayan bir şekilde kodlanması nasıl
olur?

Cevap

Sözel veya sözel olmayan ve isteyerek ya da
istemeyerek, kasıtlı veya kasıtsız gönderilen (kodlanan)
iletilerimiz bizim iletişimimizi oluşturur. Örneğin yeni
birileriyle tanışma sırasında insanların ellerini sıkma
biçimimiz, kafamızla insanları selamlamamız, saçımızı
kestirme biçimimiz, oturuşumuz, gülüşümüz, kaşlarımızı
çatışımız vb. jest ve mimiklerimiz kendimizi anlatmak
istediğimiz iletilerimizi kodlama biçimimizdir.
Yanımızdakine fısıldamamız ya da kaş göz işareti
yapmamız da dikkatlice hazırlanmış bir konuşma gibi bir
iletişim biçimidir.

50. Soru

İletişim sürecinde yansıma nedir?

Cevap

İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya
da iletiye yansıma denir. Yansıma bireyin kendinden
(kaynaktan) gelebileceği gibi diğerlerinden de gelebilir
(alıcıdan). Yansıma hem olumlu hem de olumsuz olabilir.
Aynı zamanda, yansıma, anında ya da gecikmeli de
olabilir.

51. Soru

İletişimde yaşanan gürültü türleri nelerdir?

Cevap

Gürültü gönderilen iletilerin bozulmaya uğrayarak
alıcı tarafından yanlış anlaşılmalarını anlatır. Gürültünün
başlıca üç türü vardır: fiziksel gürültü, psikolojik gürültü
ve semantik (anlamsal) gürültü.
• Fiziksel gürültü ileti ya da sinyalin iletimi
sırasında bozulmaya uğraması durumudur.
Alıcının gönderilen iletileri açık ve net bir
biçimde almasına engel olur.
• Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler, yanlış
varsayımlar, kapalı görüşlülük gibi zihinsel
engellere iletişimde psikolojik gürültü adı verilir.
• Semantik (anlamsal) gürültü ise iletişimde
kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı
tarafından tam olarak anlaşılamaması durumudur.
Geniş anlamda, iletişim sürecinde kaynak ve
alıcının aynı dili konuşmaması durumu olarak
özetlenebilir.

52. Soru

Bilgi toplumu olma düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Bilgi toplumu olma düşüncesi, bilginin ve bilgi
üretiminin nasıl zaman içinde oransal olarak değiştiğini ve
anlamlı bir biçimde artma gösterdiğini açıklayan deneysel
(bilimsel) çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır.

53. Soru

Bilgi toplumu kuramcıları tarafından sıklıkla
kullanılan “informatisation” terimi ne anlama
gelmektedir?

Cevap

Bilgilendirmek ya da bilgilendirme süreci olarak
Türkçe’ye tercüme edilebilecek “informatisation” terimi
bilgi toplumu kuramcıları tarafından, o yıllarda, sosyoekonomik
yapıdaki değişimleri açıklamak için
kullanılmaktaydı.

54. Soru

Bilgi toplumu kuramcılarından Bell’e göre modern
toplumu oluşturan parçalar nelerdir?

Cevap

Bell’e göre modern toplum üç parçaya
bölünmüştür ve her bir parça farklı ilkelerle yönetilir:
a. Birincisi ekonomik, teknolojik ve mesleki ya da
tabakasal sistemleri içeren sosyal yapıdır. Batı
toplumlarında görülen bu sosyal yapı kaynakları
düşük fiyat, optimizasyon (en uygun duruma
getirme) ve maksimizasyon (azami ölçülere
çıkarma, genelde üretimdeki kazancı) ilkeleriyle
kullanma düşüncesindedir.
b. İkinci parça yönetim biçimidir. Bu yönetim
biçimi, bireyin ya da grupların gereksinimlerine
göre yönetimin dağılımını ayarlar. Bell’e göre bu
yönetim biçimi katılım’a odaklıdır ve tabandan
(geniş halk kitlelerinden) gelen isteklerle
biçimlenir.
• Üçüncü parça ise kültürdür. Bell’e göre
kültürün amacı bireyin arzu ve isteklerini
tamamlamak ya da artırarak genişletmektir. Bell
bu üç parçanın, modern toplumu oluşturduğu
düşüncesindedir.

55. Soru

Bell’e göre bilgi toplumunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Bell’e göre bilgi toplumunun özellikleri şunlardır:
1. Mal üretiminden hizmet üretimine geçen bilgi
toplumunda sağlık, eğitim, araştırma, devlet
hizmetleri ve yüksek teknoloji endüstrileri hızlı
bir yükseliş göstermişlerdir.
2. Yüksek teknoloji ve yeniliklerin üretilmesine
verilen destek ile, özellikle IBM firması 20.
yüzyılın bilime dayalı firmaları arasında en ünlü
olanı olarak gösterilmektedir. Ayrıca,
üniversiteler de bilgi toplumunun en önemli
kurumlarıdır.
3. Bilgisayarlaşma ile gelen yeni süreç soyut
sembol sistemlerin yasalarla ve standartlaşmayla
somutlaştırılması yeni akıllı teknolojilerin
doğmasının önünü açmış ve bilgisayarlaşma ile
yeni ekonomik modeller geliştirilmiştir.
4. Bilim ve bilişsel değerlerin güç kazanması ve bu
bağlamda da bilimin saygınlığının artması,
bilimin ve araştırmanın bilgi toplumunun temel
gereklerinden olduğu düşüncesinin ön plana
çıkmasını sağlamıştır.
5. Karar alma süreçlerinde yaşanan değişikliklerle
bilim uzmanlığı ve bilimsellik ön plana çıkmıştır.
Hizmet sektörünün de bilgi toplumunda hızla
gelişme göstermesiyle, hizmet sektörünün ve
çalışanlarının ön plana çıkması beraberinde
hemen hemen tüm sektörlerde ekonomikleşme
davranışının yerini sosyalleşme davranışının
almasına neden olmuştur.
6. Bu değişimler çoğu sektörde ve toplumda liyakati
ön plana çıkarmıştır. Diğer bir deyişle bir işi
uzmanının ve ustasının yapması bilgi toplumunda
ön plana çıkan deşerdir. Bilgi toplumunda liyakat
ile işlerin yapılmasına verilen önem mülkün ve
zenginliğin önüne geçmiştir.
• Teknik konularla ilgili entellektüelliğin
yaygınlaşması da, bilgi toplumunda şu tartışmayı
ön plana çıkarmıştır. Teknik entellektüellik mi
yoksa edebiyat ve sanat alanında entellektüellik
mi daha ön planda olmalıdır?

56. Soru

Geleneksel medya araçlarını “geleneksel” yapan
niteliği nedir?

Cevap

Geleneksel medya araçları; işe bilgisayarı
karıştırmadan ve barındırdığı iletileri bilgisayar yardımıyla
işlemeden ve kayıt etmeden kullanan iletişim ve kitle
iletişimi araçlarıdır. Bu araçlar; gazete ve dergi gibi basılı
yayınlar; radyo, sinema, televizyon gibi sesli ya da hem
sesli hem de görüntülü iletileri (iletileri) taşıyan
ortamlardır.

57. Soru

Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran özelliği
nedir?

Cevap

Yeni medya iletilerin sayısallaşması ile ortaya
çıkmış bir terimdir. Teknolojinin ilerlemesi ve buna bağlı
olarak da bilgisayarların kullanılması ve yaygınlaşması ile
metin, ses, resim, hareketli resim ve hem hareketli resim
hem de ses ögelerinin bilgisayara aktarılması diğer bir
deyişle sayısallaşması (dijitalleşmesi) iletişimde yeni bir
devrin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

58. Soru

Yeni medyanın bilgi toplumu açısından önemi nedir?

Cevap

Yeni medya kavramı iletilerin bilgisayarla
sayısallaştırılmasından çok daha geniş bir kavramdır. Bilgi
toplumunun özelliklerine baktığımızda bilgisayarlaşma ve
iletişimin, ticaretin, üretimin ve hizmetlerin bilgisayar
desteği ya da tamamen bilgisayarlarla yapıldığını
görmekteyiz. Bu nedenle bilgi toplumu yeni medya
araçlarını kullanmanın yanı sıra iletişiminin büyük bir
bölümünü de yeni medya araçları yardımıyla
gerçekleştirmektedir.

59. Soru

Dünya medya tarihinin ilk önemli iletişim araçlarının
icat edilme tarihleri nedir?

Cevap

• 1839’da Paris’te ilk ticari fotoğraf işleme ünitesi
olan Degauerreotype,
• 1890’lı yıllarda hareketsiz görüntülerin yanına
hareketli görüntüler de eklenmiş, 1893 yılında ilk
film stüdyosu olan Edison’u medya tarihinin
kilometre taşları arasında gözlemliyoruz. Bundan
iki sene sonra Lumiere kardeşler yeni icatları
olan sinematografi kamerasını tanıtmışlardır.
• 1609 yılında ilk gazetenin yayınlaması,
• İlk ses kaydı ise 1877 yılında yapılmıştır,

• Ses kayıtlarını taşıyan plaklar 1894 yılında
üretilmeye başlanmıştır.
• Sesleri kitlelere taşımada en etkili araçlardan biri
olan radyo ise 1920 yılında bulunmuştur.
• Hem sesi hem de hareketli görüntüleri taşıyabilen
bir araç olan televizyon da 1936 yılında icat
edilmiştir.

60. Soru

Sayısallaşma nedir?

Cevap

Sayısallaşma ya da diğer bir ifadeyle dijitalleşme
bilgisayarın verileri “0” ve “1” lerden oluşan sayı
formlarına çevirerek işlemesi durumudur.

61. Soru

Kümelenme nedir?

Cevap

Kümelenme; geleneksel medyada var olan metin,
ses ve görüntü formlarının düzenleme ve yayınlanma
süreçlerinde, genellikle bilgisayar desteği ile, bir araya
getirilmelerini ifade eder. Diğer bir deyişle bilgisayar
yardımıyla oluşturulan sayısal formlar tüm ileti biçimlerini
(metin, ses ve görüntü) bir araya getirip işleyebilmektedir.
Bunun yanı sıra tüm formlardan yeni biçimler de
oluşturabilmektedir.

62. Soru

Flew’e göre yeni medyanın başlıca özelliği nedir?

Cevap

Flew, yeni medyanın analog (sayısal olmayan)
yayın yapan geleneksel televizyon ve radyo yayınları,
basılı ortamlardan gazete ve dergi gibi geleneksel
medyadan farklı olarak sayısal bilgisayar ve ağ tabanlı
iletişim araçlarından oluştuğunu belirtmektedir. Bu
durumda bilgisayarların yoğun kullanımı özelliği ön plana
çıkmaktadır.

63. Soru

Yeni medyanın kitle iletişimine getirdiği yenilikler
nelerdir?

Cevap

Yeni medya kitle iletişimine önemli yenilikler
getirmiştir: Daha önce izleyici konumunun, istisnalar
dışında, ötesine geçemeyen bireyler yeni medya
uygulamaları ile birlikte içeriğe ve uygulamalara da
erişebilir bir konuma gelmiştir. Artık farklı zaman
dilimlerinde içeriğe ve uygulamalara etkileşimli bir
biçimde ulaşabilen bireylerden söz edilmektedir. Bu
durumun anlamı, geleneksel medya uygulamalarında
(radyo, televizyon, gazete vb.) bireyler kitleye gönderilen
iletileri izleyebilmektedirler. Bu iletilere veya iletilere
yanıt vermeleri, geribildirimde bulunmaları oldukça güçtü
ancak sayısal iletişim ve yeni medya araçları bu imkânı
yalnızca izleyici olan kesime sunmaya başlamıştır. Kitle
iletişimi için bu durum çok önemli bir yeniliktir.

64. Soru

Sanal iletişimi nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Yeni medya araçları ile yapılan iletişimi sanal
iletişim olarak tanımlayabiliriz.

65. Soru

Yeni medya araçları nelerdir?

Cevap

Yeni medya iletişim ortam ve araçlarını akıllı
taşınabilir ortamlar, internet, internet uygulamaları ve ara
yüzleri ve sayısal görsel oyunlar olarak sıralayabiliriz.

66. Soru

Yeni medyanın akıllı taşınabilir ortam ve araçlarının
özellikleri nelerdir?

Cevap

• Taşınabilir yeni medya araçları, aynı zamanda, eş
zamanlı ve eş zamansız çalışabilme özellikleri ile
birlikte yeni bir iletişim modeli de
oluşturmaktadır.
• Mobil iletişim de akıllı taşınabilir araçlar
yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle
bireyler diledikleri zaman ve diledikleri yerden
haberleşme ya da iletişimde bulunma şansına
sahiplerdir.
• Cihazların, aynı zamanda, internete ve diğer
sayısal ağlara bağlanabilme kapasiteleri
sayesinde çok zengin bir iletişim içeriğine
kavuşmak bireyleri motive etme açısından da
önemlidir.
• Bu araçların anında kayıt yapma, düzenleme ve
farklı belleklerden çağırma özellikleri de
bulunmaktadır.

67. Soru

Yeni medya araçlarından PDA’ların (Personal Digital
Assistant) özellikleri nelerdir?

Cevap

Türkçe olarak kişisel sayısal yardımcı adı verilen
ve İngilizce kısaltması PDA olan bu teknolojik ürün
bilgisayar, cep telefonu, sayısal müzik çalar ve kameradan
oluşan taşınabilir bir ortamdır. Telefon olarak da
kullanılan bu system artık günümüzde tablet bilgisayar
olarak da kullanılmaktadır. Bu ve benzeri cihazlar kitle ve
bireylerarası iletişimde zamandan ve mekândan bağımsız
olarak eşzamanlı ve eşzamansız (anında ve gecikmeli)
iletişim olanakları sunmaktadır.

68. Soru

Akıllı GSM (cep) telefonlarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Akıllı taşınabilir teknolojilerin belki de en bilineni
GSM ya da cep telefonlarıdır. Günümüzde telefonla
konuşma hizmetinin yanı sıra, kısa ileti gönderme ve
alma, fotoğraf çekme, müzik ve video çalma, internete
bağlanma, dosya indirme, elektronik posta okuma, veri
aktarma ve ses kaydı gibi özellikleri vardır.

69. Soru

Tablet bilgisayarların özellikleri nelerdir?

Cevap

Tablet bilgisayarlar;
• Çeşitli ekran boyutlarında ancak taşımaya olanak
veren,
• oldukça hafif ve hızlı modelleri bulunan,
• bilgisayar gibi değişik işletim sistemleriyle
çalışabilen,
• kalemle ya da dokunmatik olarak çalışabilen
ekran özelliklerine sahip,
• kolayca her yere taşınabilen, el yazısını metne
çevirebilen
• hemen hemen kişisel bilgisayarların yaptığı her
işlemi yapabilen bir teknolojik ortamdır.
• GSM şebekelerinden ve diğer sistemlerden
internete de bağlanabilen bu araçlar, bazı modellerinde, cep telefonu özelliği bile
barındırmaktadırlar.

70. Soru

World Wide Web (www) nedir?

Cevap

Kısaca Web (ağ) adı verilen World Wide Web
(www) dünya üzerindeki en önemli sayısal ağdır. Web
teknolojisi kullanıcılarına bir adres üzerinde sisteme
bağlanma olanağı sunar ve “www” ile başlayan
adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan bir
hizmeti ifade eder.

71. Soru

Web üzerinde kullanılan adres uzantıları nelerdir?

Cevap

Web üzerinde çeşitli adres uzantıları
bulunmaktadır. Bu uzantılar sahip oldukları alana ve
paylaştıkları bilgi türüne göre sınıflandırılmışlardır.
Örneğin eğitim kurumlarına “edu” hükümet kuruluşlarına
“gov”, ticari işletmelere “com”, kişisel sitelere “gen”, ağ
anlamındaki network “net”, vakıf, dernek, oda ve sivil
toplum örgütlerine “org”, askeri kurumlara “mil” ve
uluslararası kuruluşlara “int” uzantısı verilir.

72. Soru

Web 2.0 nedir?

Cevap

Web 2.0, O’Reilly Media tarafından 2004’de
kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci kuşak
internet hizmetlerini – toplumsal iletişim sitelerini, vikileri,
iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet
kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemleri
tanımlar.

73. Soru

İkinci kuşak (Web 2.0) web hizmetleri nelerdir?

Cevap

Günümüzde yaygın bir biçimde kullanılan ikinci
kuşak web hizmetleri şunlardır: Bloglar, RSS’ler,
Wiki’ler, Sosyal Ağlar, Sayısal Görsel Oyunlar.

74. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan blogların
özellikleri nelerdir?

Cevap

Türkçede internet günlüğü olarak adlandırılan
(Web Log) teriminin kısaltmasıdır. Bireyler ya da gruplar
tarafından yapılan serbest yorumlar ardışık sıra ile
listelenir. Web günlükleri iletişimde bağımsız bireyler
tarafından belirlenen konuların tartışması ve yorumlaması
biçiminde kullanılır.

75. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan RSS nedir?

Cevap

RSS İngilizce Really Simple Syndication
kelimelerinin kısaltmasıdır. Web kullanıcılarının içerikte
yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan bir
tür güncelleme sistemidir.

76. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden biri olan Wiki’lerin
özellikleri nelerdir?

Cevap

Wiki’ler, iletişimde yeni medyanın kullanımına en
önemli örneklerden biridir. Kullanıcıların web içeriği
oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak veren bir tür
yazılımdır. Birey ya da gruplar wikinin bu özelliğinden
faydalanarak büyük çaplarda dökümanlar oluşturabilir.

77. Soru

Sosyal ağ nedir?

Cevap

Sosyal ağlar, bireyleri internet sistemi üzerinden
birbiriyle buluşturan ve metin, ses ve video paylaşarak
eşzamanlı ve eşzamansız sosyalleşmelerini sağlayan bir
tür yazılımdır.

78. Soru

Dünyada en çok kullanılan sosyal ağlar hangileridir?

Cevap

En çok kullanılan sosyal ağlar Facebook, Twitter,
Linkedin, Myspace, Badoo, Xing vb. olarak sıralanabilir.

79. Soru

Sayısal görsel oyun ne demektir?

Cevap

İkinci kuşak internet hizmetlerinden biri olan
sayısal görsel oyunlar bilgisayar ve mobil iletişim
araçlarının desteğiyle dünya üzerinde eşzamanlı
oynanabilen oyunlardır.

80. Soru

Sanal iletişimin bilgi toplumuna etkisi nasıl
açıklarsınız?

Cevap

Sanal iletişim ve iletişim araçları ile insanlar
anında ya da çok az bir gecikmeyle olsa bile iletişimlerini
hızlandırmışlardır. Artık bir evden bir bireyin büyük
kitlelere yayın yapması ve duygu ve düşüncelerini
açıklaması, iletiler yollaması oldukça kolay bir hale
gelmiştir. Bilgi toplumunda bireyler teknoloji yardımıyla
kendilerine sağlanan iletişim olanaklarını son derece
ucuza kullanmaya başlamışlardır.

81. Soru

İletişim kavramının tanımı nedir?

Cevap

İletişimi bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile gerçekleşen, bir bağlam içerisinde oluşan, bazı etkileri olan ve çevredeki gürültüden az ya da çok etkilenen ve sonucunda da bazı geribildirim olanakları sunan bir tür eylem olarak açıklanmaktadır.

82. Soru

İletişim bağlamının üç boyutu nelerdir?

Cevap

İletişim bağlamını daha iyi anlayabilmek için bağlamın üç boyutunu incelemek gerekmektedir. İletişim bağlamının üç boyutu; fiziksel, sosyo-psikolojik ve zamansal boyut olarak sınıflandırılır.

83. Soru

Sanal iletişim nedir?

Cevap

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve yayılması, toplumların artık bilgi toplumları olarak adlandırılması ve bilgi toplumunda teknolojik araçların, özellikle de bilgisayarların devreye girmesi ile birlikte iletişim artık sanal iletişim olarak algılanmaktadır. Sanal iletişim, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak bireyi yukarıda sözü geçen tüm iletişim biçimlerini son hızla ve evinden ve hatta   mobil (seyyar) araçlar vasıtası ile dilediği yerden gerçekleştirebilir bir konuma getirmiştir.

84. Soru

Kodlama ve kod açma kavramları nelerdir? 

Cevap

İletişim çalışmalarında konuşma ve anlama, ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci kodlama ve kod çözme işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Konuşma ve yazma diğer bir deyişle iletişimde ileti üretme süreci, iletişim çalışmalarında, iletiyi kodlama olarak tanımlanmaktadır. Görüş ve fikirleri bir biçimde konuşmaya veya yazıya dönüştürmek iletileri kodlama anlamına gelmektedir. Kodlanmış iletileridiğer bir deyişle ses ya da yazı biçimine dönüştürülmüş iletilerin kodlarını çözme işlemine de iletinin kodunu çözmek veya kod açma denir.

85. Soru

İletişimde iletiler ve kanallar ne anlama gelmektedir?

Cevap

İletişim sürecinde gönderilen ve alınan (kodlanan ve kodları çözülen) iletiler pek çok farklı biçimde olabilir. İletilerin gönderme ve alma işlemleri birden fazla duyu organımızın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Genel olarak yazılı-sözlü (sözel iletişim) olarak gönderilen ve alınan iletiler çok değişik biçimlerde de olabilir. Sözel (verbal) iletişimin yanı sıra, sözsüz (non-verbal) iletişim de gündelik yaşamımızda önemli bir yer tutar. Örneğin, insanın giydiği bir kıyafet ve kıyafetin renkleri kendimize veaynı zamanda karşımızdakilerine belirli iletiler iletebilir.

86. Soru

Yansımanın iletişim sürecindeki yeri nedir?

Cevap

Başka bir bireyle konuşurken hem biz ileti yollarız hem de karşımızdaki bireyden gelen iletileri alırız. Karşımızdaki bireyden gelen ileti ya da bilgilere yansıma adı verilmektedir. Geribildirim de diğer iletiler gibi herhangi bir biçimde olabilir. Örneğin, bir gülümseme, onaylama, kızgınlık, bir tokat ya da yumruk vb herhangi bir ileti olabilir. Şekil 3.1 deki genel iletişim şemasında kaynak ve alıcı arasındaki oklar yansımayı temsil etmektedir. Yansıma, iletişim sürecinde, daimi bir döngü biçimindedir. Kaynaktan alıcıya, alıcıdan kaynağa bir döngü sergiler. İletişim sürecinde, genel olarak, biz hem kendi gönderdiğimiz iletileri hem de gönderdiğimiz iletilere karşılık bize karşı taraftan gelen iletileri yansıma olarak alırız.

87. Soru

Anında ve gecikmeli yansımanın iletişimdeki rolü nedir?

Cevap

Yansımada anındalık bireylerarası ve kitle iletişimini birbirinden ayıran en önemli unsurlardan biridir. Bireylerarası iletişimde aldığımız yansıma genelde anında olur. Karşımızdaki bireyin gülümsemesi ya da suratını asması ve bizi sözleriyle onaylaması ya da onaylamaması anında olur. Kitle iletişiminde ise yansıma genellikle gecikmeli olarak gerçekleşir. Örneğin, bir gazetenin okurunun editöre yazdığı mektup genellikle birkaç gün sonra editöre ulaşır ve yanıtlanması da zaman alırdı. Eski iletişim kitaplarında gecikmeli geribildirime genellikle bu örnekler verilirdi. Günümüzde ise bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen kitle iletişim araçlarında anında yansıma verilmeye başlanmıştır.

88. Soru

Psikolojik gürültünün örnekleri nelerdir?

Cevap

Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler, yanlış varsayımlar, kapalı görüşlülük ya da fikirlilik ve benzer zihinsel engeller iletiyi almada ve işlemede sorun çıkaran durumlardır. Açıklanan ve benzeri zihinsel engeller iletişimin tam manası ile yapılmasına engel olur. Bu gibi zihinsel engellere iletişimde psikolojik gürültü adı verilir.

89. Soru

Semantik gürültü ne demektir?

Cevap

Anlamsal gürültü iletişimde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması durumudur. Geniş anlamda, iletişim sürecinde kaynak ve alıcının aynı dili konuşmaması durumu olarak özetlenebilir. Daha anlaşılabilir bir örnek ise, iletişim sürecinde kaynağın çok teknik bir dil kullanması alıcının konuşulan konu ile ilgili herhangi bir şey anlayamaması durumunu ortaya çıkarabilir.

90. Soru

Bilgi toplumu olma düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Bilgi toplumu olma düşüncesi ve bazı toplumların artık bilgi toplumu olduğu görüşü Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’da benzer zamanlarda ortaya atılmıştır. Bu benzer zamanlar 1960’lı yılların sonu ile 1970’li yılların sonu arasındaki 10 yıllık zaman dilimi kapsar. Bilgi toplumu olma düşüncesi, bilginin vebilgi üretiminin nasıl zaman içinde oransal olarak değiştiğini ve anlamlı bir biçimde artma gösterdiğini açıklayan deneysel (bilimsel) çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Aynı zaman dilimi içerisinde, bilgi üretimindeki artış oranı ile yetinmeyen araştırmacılar işgücünün niteliksel olarak da yeni sosyal oluşumlara ve ekonomik-politik yapılara doğru gelişim gösterdiğini söylerler.

91. Soru

Daniel Bell’e göre modern toplum kaç parçadan oluşmaktadır?

Cevap

Bell’e göre modern toplum üç parçaya bölünmüştür ve her bir parça farklı ilkelerle yönetilir. Birincisi ekonomik, teknolojik ve mesleki ya da tabakasal sistemleri içeren sosyal yapıdır. Batı toplumlarında görülen bu sosyal yapı kaynakları düşük fiyat, optimizasyon (en uygun duruma getirme) ve maksimizasyon (azami ölçülere çıkarma, genelde üretimdeki kazancı) ilkeleriyle kullanma düşüncesindedir. İkinci parça yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi, bireyin ya da grupların gereksinimlerine göre yönetimin dağılımını ayarlar. Bell’e göre bu yönetim biçimi katılım’a odaklıdır ve tabandan (geniş halk kitlelerinden) gelen isteklerle biçimlenir. Üçüncü parça ise kültürdür. Bell’e göre kültürün amacı bireyin arzu ve isteklerini tamamlamak ya da artırarak genişletmektir.

92. Soru

Kitle iletişimin önemli unsurlarından olan kitap, zamanla nasıl bir değişime uğramıştır?

Cevap

Daha eskilere baktığımızda, kitle iletişiminin en önemli unsurlarından biri olan kitabın seri olarak basılması 1456 yılında matbaanın bulunmasına kadar gider. Kitap öyle değerli bir iletişim aracıdır ki; günümüzde hem geleneksel medyadaki hem de yeni medyadaki yerini korumaktadır. Günümüzde kitaplar basılı olarak da kullanıldığı gibi elektronik ortamlarda da yerini almıştır ve günden güne yaygınlaşmaktadır. Bilgi toplumunu oluşturan insanlar ve günümüzde yeni nesil olarak tanımlanan gençler, kitap okuma alışkanlıklarını elektronik ortamlara ve bilgisayarlara doğru kaydırmışlardır.

93. Soru

Yeni medya nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Teknolojinin ilerlemesi ve buna bağlı olarak da bilgisayarların kullanılması ve yaygınlaşması ile metin, ses, resim, hareketli resim ve hem hareketli resim hem de ses ögelerinin bilgisayara aktarılması diğer bir deyişle sayısallaşması (dijitalleşmesi) yeni bir devrin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Çok kısa bir tanımlamayla yeni medya iletilerin sayısallaşması ile ortaya çıkmış bir terimdir denilebilir. Metin, ses, resim, hareketli resim ve hem hareketli resim hem de sesleri sayısal ortamlara aktarmak, işlemek, düzenlemek, depolamak ve yeniden üretmek için kullanılan araçlar bilgisayarlardır ancak yeni medya kavramı iletilerin bilgisayarla sayısallaştırılmasından çok daha ileride ve çok daha geniş bir kavramdır. Bilgi toplumunun özelliklerine baktığımızda bilgisayarlaşma ve iletişimin, ticaretin, üretimin ve hizmetlerin bilgisayar desteği ya da tamamen bilgisayarlarla yapıldığını görmekteyiz.

94. Soru

Yeni medyanın kitle iletişimine getirdiği yenilikler nelerdir?

Cevap

Yeni medya kitle iletişimineyenilikler getirmiştir. Daha önce izleyici konumunun, istisnalar dışında, ötesine geçemeyen bireyler yeni medya uygulamaları ile birlikte içeriğe ve uygulamalara da erişebilir bir konuma gelmiştir. Geray (2002) farklı zaman dilimlerinde içeriğe ve uygulamalara etkileşimli bir biçimde ulaşabilen bireylerden söz etmektedir. Bu durumun anlamı, geleneksel medya uygulamalarında (radyo, televizyon, gazete vb.) bireyler kitleye gönderilen iletileri izleyebilmektedirler. Bu iletilere yanıt vermeleri, geribildirimde bulunmaları oldukça güçtü ancak sayısal iletişim ve yeni medya araçları bu imkânı yalnızca izleyici olan kesime sunmaya başlamıştır. Kitle iletişimi için bu durum çok önemli bir yeniliktir.

95. Soru

Akıllı taşınabilir ortamların avantajları nelerdir?

Cevap

Mobil iletişimde iletiler PDA’ler, cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar ile taşınabilir. Bu yöntemle bireyler her an ve her yerde iletişimi gerçekleştirme şansını yakalayabilirler. Bu yöntemle bireyler diledikleri zaman ve diledikleri yerden haberleşme ya da iletişimde bulunma şansına sahiplerdir. Cihazların, aynı zamanda, internete ve diğer sayısal ağlara bağlanabilme kapasiteleri sayesinde çok zengin bir iletişim içeriğine kavuşmak bireyleri motive etme açısından da önemlidir. Bu sistemlerin anında kayıt yapma, düzenleme ve farklı belleklerden çağırma özellikleri düşünüldüğünde iletişimde çığır açabilecek yeniliklerden biri olma özelliği yadsınamaz. Taşınabilir yeni medya araçları, aynı zamanda, eş zamanlı ve eş zamansız çalışabilme özellikleri ile birlikte yeni bir iletişim modeli de oluşturmaktadır.

96. Soru

Yeni medya araçları nelerdir?  

Cevap

Yeni medya iletişim ortam ve araçlarını akıllı taşınabilir ortamlar, PDA’lar, GSM telefonlar, tablet bilgisayarlar, internet ve sayısal ağlar olarak sıralayabiliriz.

97. Soru

World Wide Web nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Kısaca Web (ağ) adı verilen World Wide Web (www) dünya üzerindeki en önemli sayısal ağdır. Web teknolojisi kullanıcılarına bir adres üzerinde sisteme bağlanma olanağı sunar ve “www” ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan bir hizmeti ifade eder. Web’in ortaya çıkması ve yaygınlaşması oldukça hızlı olmuştur. Şu anda büyük çoğunlukla ikinci kuşak web hizmetlerini kullanmaktayız. Web 2.0, O’Reilly Media tarafından 2004’de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci kuşak internet hizmetlerini – toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemleri tanımlar.

98. Soru

İkinci kuşak web hizmetleri hangileridir?

Cevap

İkinci kuşak web hizmetleri blog, RSS, wiki, sosyal ağlar ve sayısal görsel oyunlardır.

99. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden wiki ne için kullanılır?

Cevap

Wiki Türkçe “çabuk” kelimesinin Hawicesidir. Kullanıcıların web içeriği oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak veren bir tür yazılımdır. Birey ya da gruplar wikinin bu özelliğinden faydalanarak büyük çaplarda dökümanlar oluşturabilir. Wikipedia wikiye verilebilecek en önemli örneklerden biridir çünkü kullanıcıları tarafından devamlı olarak geliştirilen bir sistemdir. İletişimde yeni medyanın kullanımına en önemli örneklerden biridir.

100. Soru

İkinci kuşak web hizmetlerinden RSS ne anlama gelir?

Cevap

İngilizce Really Simple Syndication kelimelerinin kısaltmasıdır. Web kullanıcılarının içerikte yapılan değişikleri otomatik olarak almalarını sağlayan bir tür güncelleme sistemidir. Kitle iletişiminde alıcı konumunda olan bireyler içerikte yapılan değişiklikleri anında izleyebilirler. Örneğin internetten yayın yapan gazeteler manşetleri gün içerisinde pek çok kere değiştirirler. İzleyenler her an yeni bir haber alabilirler. Aynı zamanda, izleyenler haberlere yorum da yazabilirler ve yazdıkları yorumu anında olmasa bile çok az bir gecikmeyle bu sistem sayesinde gazetenin web sitesinde görebilirler.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!