Enerji Yönetimi ve Politikaları Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Enerji Yönetimi ve Politikaları Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yasal Çerçevede Enerji Verimliliği

1. Soru

Enerji yoğunluğu nedir?

Cevap

Birim üretim için veya GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) başına tüketilen birincil enerji miktarına, enerji yoğunluğu denmektedir.

Enerji verimliliği göstergelerinden birisi olan enerji yoğunluğu, enerji tüketimi (tep, joule) ile finansal bir gösterge olan (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve Katma Değer) arasındaki oran olarak tanımlanmaktadır. Enerji yoğunluğu; herhangi bir teknik veya fiziksel göstergenin herhangi bir faaliyeti açıklayamadığı durumlarda bir enerji verimliliği göstergesi olarak kullanılmaktadır.


2. Soru

Birincil ve nihai enerji yoğunluğunu tanımlayınız.

Cevap

Birincil enerji tüketiminin GSYİH’ya oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk birincil enerji yoğunluğu, nihai enerji tü- ketiminin GSYİH’ya oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk ise nihai enerji yo- ğunluğu olarak adlandırılmaktadır.


3. Soru

Türkiye’de 2013 sonu itibariyle kurulu güç kapasitesi ne kadardır ve hangi kaynaklardan oluşmaktadır?

Cevap

Türkiye’de 2013 sonu itibariyle kurulu güç kapasitesi yaklaşık 64.044 MW olmakla birlikte bunun %35’i hidrolik, %31,3’ü doğal gaz, %20 ’si kömür, %4,3’ü rüzgar ve %9,4’ü ise diğer kaynaklardan oluşmaktadır.


4. Soru

Dünya Bankası’nın 2013’te açıkladığı değerlere göre Türkiye’nin enerji yoğunluğunu dünya ve AB ile karşılaştırınız.

Cevap

Dünya Bankası tarafından açıklanan değerlere göre; 0.18 KEP enerji yoğunluğu ile Türkiye, Dünya ortalamasının (0.24) altında olmakla birlikte OECD (0,14) ve AB (0,11) ortalamalarının üzerinde bir değere sahiptir.


5. Soru

Enerji verimliliği kanununun amacı nedir?

Cevap

Kanunun amacı, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.


6. Soru

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu üyeleri kimlerden oluşur?

Cevap

Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili müsteşar yardımcısı başkanlığında aşağıdaki sayılanların birer üst düzey temsilcisinden oluşmaktadır:

 1. İçişleri Bakanlığı
 2. Maliye Bakanlığı
 3. Milli Eğitim Bakanlığı
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 5. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 6. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 8. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 9. Kalkınma Bakanlığı
 10. Hazine Müsteşarlığı
 11. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 12. Türk Standartları Enstitüsü
 13. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 14. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 15. ürkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 16. Türkiye Belediyeler Birliği

7. Soru

Enerji verimliliği koordinasyon kurulunun görevleri nelerdir?

Cevap

Kurulun Kanun ile belirlenen görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejileri, planları ve programları hazırlamak, bunların etkinliğini değerlendirmek, gerektiğinde revize edilmelerini, yeni önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını koordine etmek.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarını yönlendirmek ve enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından meslek odalarına ve üniversitelere verilen yetki belgelerini onaylamak.
 • Endüstriyel işletmelerden gelen verimlilik artırıcı projelerin ve gönüllü anlaşmaların desteklenmesini onaylamak.
 • Kurula verilen görevler kapsamında ve gerekli gördüğü hallerde, giderleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden kar- şılanmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile geçici ihtisas komisyonları oluşturmak.
 • Yetkilendirilmiş kurumların, şirketlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile her yıl Kasım ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenecek danışma kurulu toplantılarının gündemini ve toplantıya katılacak kuruluşları belirlemek, toplantı sonuç değerlendirmelerini ve önlem önerilerini onaylamak.
 • Her yıl Ocak ayı içinde yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası bedellerini belirlemek ve yayımlamak.

8. Soru

ESCO nedir?

Cevap

Ülkemizdeki Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri, uluslararası literatürde Enerji Hizmet Şirketleri (Energy Service Company- ESCO) olarak da bilinmektedir.


9. Soru

ESCO’ların faaliyet alanlarına giren enerji hizmetleri nelerdir?

Cevap

ESCO’ların faaliyet alanlarına giren enerji hizmetlerinin başlıcaları şunlardır;

 • Enerji tasarruf olanaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi (enerji etütleri),
 • Müşterinin ihtiyacına yönelik enerji verimliliği programının hazırlanması ve uygulanması,
 • Proje dâhilinde gerekli sistemlerin kurulumundan izlenmesine kadar tüm faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Finansmanın sağlanması,
 • Elde edilen tasarruf oranlarının izlenmesi,
 • Eğitimlerin yapılması ve bakım/onarım ihtiyaçlarının karşılanması.

10. Soru

EPS bütçesinin finansmanı nasıl sağlanır?

Cevap

EPS bütçesinin finansmanı; müşteri, ESCO veya üçüncü taraf finansmanı (finans kuruluşu; banka vb) gibi üç farklı yöntem ile sağlanabilir. Müşteri finansmanı, söz konusu kurumun kendi iç fonları yardımı ile projenin finansmanının sağlanması ve daha sonra ESCO tarafından garanti edilecek tasarruf miktarından karşılanması temeline dayanmaktadır. Projenin ESCO tarafından finansmanı ise, şirketin kendi içindeki fonlardan veya sermayesinden maliyetleri karşılaması anlamına gelmektedir.


11. Soru

Üçüncü Taraf Finansmanı nedir?

Cevap

Finansman yöntemlerinden en yaygın uygulananı “Üçüncü Taraf Finansmanı”dır. Bu finansman tamamiyle bir borç alma yöntemi olarak tanımlanabilir.


12. Soru

ESCO sektörünün gelişmesinde tüm dünyaca kabul edilen genel engeller nelerdir?

Cevap

ESCO sektörünün gelişmesinde tüm dünyaca kabul edilen genel engeller şunlardır:

 • Finansman
 • Piyasa riskleri
 • Bilgilendirme bilinçlendirme
 • Yönetim
 • Güvenilirlik
 • Kredilendirme
 • Hükümet politikaları
 • Elektrik, doğalgaz vb. masrafları
 • EPS
 • Vergilendirme

13. Soru

EVD nedir?

Cevap

Yurtdışında ESCO Şirketleri olarak bilinen ticari yapılar ülkemizde Enerji Verimliliği Danış- manlık (EVD) Şirketleri olarak yapılandırılmaktadır. Enerji verimliliği alanında çalışmak üzere belirli düzeyde uzman personel ve cihaz altyapısına sahip olan tüzel kişilere yetki belgesi verilmektedir.


14. Soru

EVD şirketlerinin hizmetlerini açıklayınız.

Cevap

EVD şirketleri, endüstriyel işletmelere ve binalara yönelik olarak aşağıdaki hizmetleri verebilmektedir:

 • Enerji yöneticisi eğitimi,
 • Enerji etüdü,
 • Proje hazırlama,
 • Projenin uygulanmasında danışmanlık,
 • Binalara yönelik enerji yöneticisi hizmetleri.

15. Soru

Hangi endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur?

Cevap

Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi görevlendirilmesi şarttır.


16. Soru

VAP nedir?

Cevap

Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalış- ması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.


17. Soru

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununda hangi ürünlerde asgari verimlilik gereksinimleri ile ilgili düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur?

Cevap

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununda sayılan ürünlerden aşağıda belirtilenlerin asgari verimlilik gereksinimleri ile ilgili düzenlemeler yü- rürlüğe konulmuştur:

 • Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri 
 • Basit Set Üstü Sinyal Dönüştürücüler
 • Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar
 • Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri
 • Harici Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi
 • Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları
 • Televizyonlar
 • Ev Tipi Soğutma Cihazları
 • Ev Tipi Çamaşır Makineleri
 • Ev Tipi Bulaşık Makineleri

18. Soru

Yeni yapılan binalar, ısı yalıtımı açısından hangi standarta tabidir?

Cevap

Yeni yapılan binalar için, binaları dış havadan, topraktan veya düşük iç hava sıcaklığına sahip ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeylerinin, TS 825 Isı Yalıtımı Standardı’na uygun şekilde yalıtılması zorunludur. Yeni yapılan bir binanın Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı TS 825 Isı Yalıtımı Standardı’nda belirtilen sınır değeri aşmayacak şekilde projelendirilmesi ve projesine uygun şekilde inşaa edilmesi zorunludur.


19. Soru

Merkezi ısıtma sistemlerinde, sıvı yakıtlı cebri üflemeli brülörlerin kullanılması için gereklilikler nelerdir?

Cevap

Merkezi ısıtma sistemlerinde, sıvı yakıtlı cebri üflemeli brülörler kullanılması halinde;

 • 100 kW’a kadar ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emiş damperi servo motor kontrollü, iki kademeli veya oransal kontrollü,
 • 100 kW-1200 kW ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü, 1200 kW ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü,
 • 3000 kW üstü sistemlerde baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip olması gerekmektedir.

20. Soru

Binanın enerji tüketen ekipmanlarının ilgili raporlarda belirtilen periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığını kim denetler?

Cevap

Binanın enerji tüketen ekipmanlarının ilgili raporlarda belirtilen periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya bu bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun eğitimler sonucu yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenir. Denetim yapacak kurum ve kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na karşı sorumlu olup bu kuruluşların faaliyetleri bu bakanlık tarafından izlenir ve denetlenir.


21. Soru

Elektrik enerjisi kullanımında alınabilecek tedbirler nelerdir?

Cevap

Elektrik enerjisi kullanımında alınabilecek tedbirler:

 • Aydınlatmada mevcut akkor flamanlı lambalar yerine kompakt floresan lambalar veya ledli lambalar, manyetik balastlı düşük verimli halofosfat floresan lambalar yerine de elektronik balastlı yüksek verimli trifosfor floresanlar kullanılmalı,
 • Kısa süreli kullanılan bölümlerde hareket, ısı ve/veya ışığa duyarlı sensörlü kontrol sistemleri kullanılmalı,
 • Aydınlatmada daha iyi verim alınması için lambaların önündeki ışık geçirgenliğini önemli ölçüde engelleyen armatürler yerine yüksek yansıtıcılı armatürler kullanılmalı,
 • İç aydınlatmada birden fazla armatür bulunan bina bölümlerinde her bir armatür veya pencere önü gibi doğal ışıktan daha fazla yararlanan bölümler için uygun şekilde gruplandırma yapılarak, ayrı ayrı elle kontrol veya otomatik gün ışığı kontrol sistemi kullanılmalı,
 • Bilgisayar, yazıcı, fotokopi ve benzeri elektrik enerjisi kullanan ekipmanların alımında Energy Star işareti olması ve/ veya ilgili mevzuat ile belirlenen asgari verimlilik kriterlerini sağlanması şart koşulmalı,
 • Güç kompanzasyonu yapılmalı,
 • Periyodik olarak yapılan tarife analizlerine dayalı olarak elektrik enerjisinin mümkün olan en düşük maliyetle tedarik edilmesi veya kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla lisanssız elektrik üretimine yönelik küçük ölçekli tesis veya sistemler kurulmalıdır.

22. Soru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına her beş yılda bir enerji tüketim raporu vermek zorunda olan kurumlar hangileridir?

Cevap

Aşağıda sayılanların yönetimleri, son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketim değerlerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına her beş yılda bir göndermekle yükümlüdür.

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan işletmeler
 • Yataklı konaklama ve sağlık tesisi,
 • Okullar,
 • Alışveriş merkezleri,
 • Yönetim hizmetleri amacıyla kullanılan ticari ve hizmet binaları.

23. Soru

İllerde ENVER hareketi nedir?

Cevap

İllerde ENVER Hareketi: İllerde bir Vali Yardımcısı “Enerji Verimliliği Koordinatörü” olarak görevlendirilmiştir. Valilikler illerinde uygulamak üzere Enerji Verimliliği Eylem Planları hazırlamışlar ve uygulamaya koymuşlardır. Elazığ, Tekirdağ, Sivas, Tokat, Kilis, Siirt, Batman, Aksaray, Yalova, Rize, Malatya, Hatay, Adana, Bingöl, Burdur, Niğde, Van, Iğdır, Kırşehir, Sivas, Giresun, Bingöl, Adıyaman, Trabzon, Çanakkale, Artvin, Gümüşhane ve Niğde Valilikleri tarafından İl Eylem Planları hazırlanmıştır.


1. Soru

Enerji yoğunluğu nedir?

Cevap

Birim üretim için veya GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) başına tüketilen birincil enerji miktarına, enerji yoğunluğu denmektedir.

Enerji verimliliği göstergelerinden birisi olan enerji yoğunluğu, enerji tüketimi (tep, joule) ile finansal bir gösterge olan (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve Katma Değer) arasındaki oran olarak tanımlanmaktadır. Enerji yoğunluğu; herhangi bir teknik veya fiziksel göstergenin herhangi bir faaliyeti açıklayamadığı durumlarda bir enerji verimliliği göstergesi olarak kullanılmaktadır.

2. Soru

Birincil ve nihai enerji yoğunluğunu tanımlayınız.

Cevap

Birincil enerji tüketiminin GSYİH’ya oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk birincil enerji yoğunluğu, nihai enerji tü- ketiminin GSYİH’ya oranlanması sonucu hesaplanan yoğunluk ise nihai enerji yo- ğunluğu olarak adlandırılmaktadır.

3. Soru

Türkiye’de 2013 sonu itibariyle kurulu güç kapasitesi ne kadardır ve hangi kaynaklardan oluşmaktadır?

Cevap

Türkiye’de 2013 sonu itibariyle kurulu güç kapasitesi yaklaşık 64.044 MW olmakla birlikte bunun %35’i hidrolik, %31,3’ü doğal gaz, %20 ’si kömür, %4,3’ü rüzgar ve %9,4’ü ise diğer kaynaklardan oluşmaktadır.

4. Soru

Dünya Bankası’nın 2013’te açıkladığı değerlere göre Türkiye’nin enerji yoğunluğunu dünya ve AB ile karşılaştırınız.

Cevap

Dünya Bankası tarafından açıklanan değerlere göre; 0.18 KEP enerji yoğunluğu ile Türkiye, Dünya ortalamasının (0.24) altında olmakla birlikte OECD (0,14) ve AB (0,11) ortalamalarının üzerinde bir değere sahiptir.

5. Soru

Enerji verimliliği kanununun amacı nedir?

Cevap

Kanunun amacı, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

6. Soru

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu üyeleri kimlerden oluşur?

Cevap

Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili müsteşar yardımcısı başkanlığında aşağıdaki sayılanların birer üst düzey temsilcisinden oluşmaktadır:

 1. İçişleri Bakanlığı
 2. Maliye Bakanlığı
 3. Milli Eğitim Bakanlığı
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 5. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 6. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 8. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 9. Kalkınma Bakanlığı
 10. Hazine Müsteşarlığı
 11. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 12. Türk Standartları Enstitüsü
 13. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 14. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 15. ürkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 16. Türkiye Belediyeler Birliği
7. Soru

Enerji verimliliği koordinasyon kurulunun görevleri nelerdir?

Cevap

Kurulun Kanun ile belirlenen görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejileri, planları ve programları hazırlamak, bunların etkinliğini değerlendirmek, gerektiğinde revize edilmelerini, yeni önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını koordine etmek.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarını yönlendirmek ve enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından meslek odalarına ve üniversitelere verilen yetki belgelerini onaylamak.
 • Endüstriyel işletmelerden gelen verimlilik artırıcı projelerin ve gönüllü anlaşmaların desteklenmesini onaylamak.
 • Kurula verilen görevler kapsamında ve gerekli gördüğü hallerde, giderleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden kar- şılanmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile geçici ihtisas komisyonları oluşturmak.
 • Yetkilendirilmiş kurumların, şirketlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile her yıl Kasım ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenecek danışma kurulu toplantılarının gündemini ve toplantıya katılacak kuruluşları belirlemek, toplantı sonuç değerlendirmelerini ve önlem önerilerini onaylamak.
 • Her yıl Ocak ayı içinde yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası bedellerini belirlemek ve yayımlamak.
8. Soru

ESCO nedir?

Cevap

Ülkemizdeki Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri, uluslararası literatürde Enerji Hizmet Şirketleri (Energy Service Company- ESCO) olarak da bilinmektedir.

9. Soru

ESCO’ların faaliyet alanlarına giren enerji hizmetleri nelerdir?

Cevap

ESCO’ların faaliyet alanlarına giren enerji hizmetlerinin başlıcaları şunlardır;

 • Enerji tasarruf olanaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi (enerji etütleri),
 • Müşterinin ihtiyacına yönelik enerji verimliliği programının hazırlanması ve uygulanması,
 • Proje dâhilinde gerekli sistemlerin kurulumundan izlenmesine kadar tüm faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Finansmanın sağlanması,
 • Elde edilen tasarruf oranlarının izlenmesi,
 • Eğitimlerin yapılması ve bakım/onarım ihtiyaçlarının karşılanması.
10. Soru

EPS bütçesinin finansmanı nasıl sağlanır?

Cevap

EPS bütçesinin finansmanı; müşteri, ESCO veya üçüncü taraf finansmanı (finans kuruluşu; banka vb) gibi üç farklı yöntem ile sağlanabilir. Müşteri finansmanı, söz konusu kurumun kendi iç fonları yardımı ile projenin finansmanının sağlanması ve daha sonra ESCO tarafından garanti edilecek tasarruf miktarından karşılanması temeline dayanmaktadır. Projenin ESCO tarafından finansmanı ise, şirketin kendi içindeki fonlardan veya sermayesinden maliyetleri karşılaması anlamına gelmektedir.

11. Soru

Üçüncü Taraf Finansmanı nedir?

Cevap

Finansman yöntemlerinden en yaygın uygulananı “Üçüncü Taraf Finansmanı”dır. Bu finansman tamamiyle bir borç alma yöntemi olarak tanımlanabilir.

12. Soru

ESCO sektörünün gelişmesinde tüm dünyaca kabul edilen genel engeller nelerdir?

Cevap

ESCO sektörünün gelişmesinde tüm dünyaca kabul edilen genel engeller şunlardır:

 • Finansman
 • Piyasa riskleri
 • Bilgilendirme bilinçlendirme
 • Yönetim
 • Güvenilirlik
 • Kredilendirme
 • Hükümet politikaları
 • Elektrik, doğalgaz vb. masrafları
 • EPS
 • Vergilendirme
13. Soru

EVD nedir?

Cevap

Yurtdışında ESCO Şirketleri olarak bilinen ticari yapılar ülkemizde Enerji Verimliliği Danış- manlık (EVD) Şirketleri olarak yapılandırılmaktadır. Enerji verimliliği alanında çalışmak üzere belirli düzeyde uzman personel ve cihaz altyapısına sahip olan tüzel kişilere yetki belgesi verilmektedir.

14. Soru

EVD şirketlerinin hizmetlerini açıklayınız.

Cevap

EVD şirketleri, endüstriyel işletmelere ve binalara yönelik olarak aşağıdaki hizmetleri verebilmektedir:

 • Enerji yöneticisi eğitimi,
 • Enerji etüdü,
 • Proje hazırlama,
 • Projenin uygulanmasında danışmanlık,
 • Binalara yönelik enerji yöneticisi hizmetleri.
15. Soru

Hangi endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunludur?

Cevap

Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi görevlendirilmesi şarttır.

16. Soru

VAP nedir?

Cevap

Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalış- ması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.

17. Soru

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununda hangi ürünlerde asgari verimlilik gereksinimleri ile ilgili düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur?

Cevap

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununda sayılan ürünlerden aşağıda belirtilenlerin asgari verimlilik gereksinimleri ile ilgili düzenlemeler yü- rürlüğe konulmuştur:

 • Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri 
 • Basit Set Üstü Sinyal Dönüştürücüler
 • Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar
 • Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri
 • Harici Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi
 • Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları
 • Televizyonlar
 • Ev Tipi Soğutma Cihazları
 • Ev Tipi Çamaşır Makineleri
 • Ev Tipi Bulaşık Makineleri
18. Soru

Yeni yapılan binalar, ısı yalıtımı açısından hangi standarta tabidir?

Cevap

Yeni yapılan binalar için, binaları dış havadan, topraktan veya düşük iç hava sıcaklığına sahip ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeylerinin, TS 825 Isı Yalıtımı Standardı’na uygun şekilde yalıtılması zorunludur. Yeni yapılan bir binanın Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı TS 825 Isı Yalıtımı Standardı’nda belirtilen sınır değeri aşmayacak şekilde projelendirilmesi ve projesine uygun şekilde inşaa edilmesi zorunludur.

19. Soru

Merkezi ısıtma sistemlerinde, sıvı yakıtlı cebri üflemeli brülörlerin kullanılması için gereklilikler nelerdir?

Cevap

Merkezi ısıtma sistemlerinde, sıvı yakıtlı cebri üflemeli brülörler kullanılması halinde;

 • 100 kW’a kadar ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emiş damperi servo motor kontrollü, iki kademeli veya oransal kontrollü,
 • 100 kW-1200 kW ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü, 1200 kW ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü,
 • 3000 kW üstü sistemlerde baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip olması gerekmektedir.
20. Soru

Binanın enerji tüketen ekipmanlarının ilgili raporlarda belirtilen periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığını kim denetler?

Cevap

Binanın enerji tüketen ekipmanlarının ilgili raporlarda belirtilen periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya bu bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun eğitimler sonucu yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenir. Denetim yapacak kurum ve kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na karşı sorumlu olup bu kuruluşların faaliyetleri bu bakanlık tarafından izlenir ve denetlenir.

21. Soru

Elektrik enerjisi kullanımında alınabilecek tedbirler nelerdir?

Cevap

Elektrik enerjisi kullanımında alınabilecek tedbirler:

 • Aydınlatmada mevcut akkor flamanlı lambalar yerine kompakt floresan lambalar veya ledli lambalar, manyetik balastlı düşük verimli halofosfat floresan lambalar yerine de elektronik balastlı yüksek verimli trifosfor floresanlar kullanılmalı,
 • Kısa süreli kullanılan bölümlerde hareket, ısı ve/veya ışığa duyarlı sensörlü kontrol sistemleri kullanılmalı,
 • Aydınlatmada daha iyi verim alınması için lambaların önündeki ışık geçirgenliğini önemli ölçüde engelleyen armatürler yerine yüksek yansıtıcılı armatürler kullanılmalı,
 • İç aydınlatmada birden fazla armatür bulunan bina bölümlerinde her bir armatür veya pencere önü gibi doğal ışıktan daha fazla yararlanan bölümler için uygun şekilde gruplandırma yapılarak, ayrı ayrı elle kontrol veya otomatik gün ışığı kontrol sistemi kullanılmalı,
 • Bilgisayar, yazıcı, fotokopi ve benzeri elektrik enerjisi kullanan ekipmanların alımında Energy Star işareti olması ve/ veya ilgili mevzuat ile belirlenen asgari verimlilik kriterlerini sağlanması şart koşulmalı,
 • Güç kompanzasyonu yapılmalı,
 • Periyodik olarak yapılan tarife analizlerine dayalı olarak elektrik enerjisinin mümkün olan en düşük maliyetle tedarik edilmesi veya kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla lisanssız elektrik üretimine yönelik küçük ölçekli tesis veya sistemler kurulmalıdır.
22. Soru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına her beş yılda bir enerji tüketim raporu vermek zorunda olan kurumlar hangileridir?

Cevap

Aşağıda sayılanların yönetimleri, son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketim değerlerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına her beş yılda bir göndermekle yükümlüdür.

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan işletmeler
 • Yataklı konaklama ve sağlık tesisi,
 • Okullar,
 • Alışveriş merkezleri,
 • Yönetim hizmetleri amacıyla kullanılan ticari ve hizmet binaları.
23. Soru

İllerde ENVER hareketi nedir?

Cevap

İllerde ENVER Hareketi: İllerde bir Vali Yardımcısı “Enerji Verimliliği Koordinatörü” olarak görevlendirilmiştir. Valilikler illerinde uygulamak üzere Enerji Verimliliği Eylem Planları hazırlamışlar ve uygulamaya koymuşlardır. Elazığ, Tekirdağ, Sivas, Tokat, Kilis, Siirt, Batman, Aksaray, Yalova, Rize, Malatya, Hatay, Adana, Bingöl, Burdur, Niğde, Van, Iğdır, Kırşehir, Sivas, Giresun, Bingöl, Adıyaman, Trabzon, Çanakkale, Artvin, Gümüşhane ve Niğde Valilikleri tarafından İl Eylem Planları hazırlanmıştır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!