Çocuk Ve Drama Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

23.07.2022
8
A+
A-

Dramanın Tarihsel Gelişimi

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Çocuk Ve Drama Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Dramanın Tarihsel Gelişimi

1. Soru

Drama eğitim açısından değerlendirildiğinde nasıl bir yöntemdir?

Cevap

Drama yeni ve alternatif bir yöntem olarak,
çocukların derse aktif ve etkin olarak katılmalarını sağlayan,
dersi günlük yaşamla ilişkilendiren bir yöntemdir. Drama
çocuğu merkeze alır, yaparak, yaşayarak öğrenmesine imkân
tanır. Bu yönüyle yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.


2. Soru

Yapılandırmacı eğitim anlayışı neyi hedefler?

Cevap

Eğitim sisteminde yapılandırmacı eğitim anlayışı ile
öğlencilerin mevcut bilgilerini diğer öğrendikleriyle
kaynaştırması ve kendi yorumlarıyla yapılandırması
istenmektedir. Drama yöntemi de yapılandırmacı eğitim
anlayışı gibi öğrencinin bilgiyi keşfederek ve yorumlayarak
öğrenmesine olanak sağlar.


3. Soru

Dramanın tarihsel gelişimini bilmenin çocuk gelişimi
bölümü öğrencileri açısından önemine ilişkin neler
söylenebilir?

Cevap

Dramanın tarihsel gelişimini bilmek, drama ile
ilgili Türkiye’deki ve yurt dışındaki öncüleri tanımak,
eserlerinin nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığını bilmek,
dramanın geçmişinden günümüze gelinceye kadar ne gibi
aşamalardan geçtiğinin farkında olmak çocuk gelişimi
öğrencileri açısından oldukça önemlidir. Çünkü dramanın
tarihsel gelişimini bilmek bundan sonra atılacak adımların
daha doğru ve sağlam bir şekilde atılmasını sağlayacaktır.


4. Soru

Dramanın yurt dışındaki gelişimine ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

Dramanın tarihsel gelişimi farklı kaynaklarda,
farklı tarihlerde ele alınarak incelenmiştir. Dramanın ilk
olarak MÖ 2000’li yıllarda başladığı, o dönemde yapılan
bazı dini törenlerde ve ritüellerde görüldüğü
varsayılabileceği vurgulanmaktadır. Dramanın öncüleri
olarak kabul edilen bazı isimler göze çarpmaktadır.
Harriyet Finlay-Johnson, Henry Caldwell Cook, Peter
Slade, Brian Way, Dorothy Heatcote ile öğrencisi sayılan
Gavin Bolton ve Nellie Mccaslin gibi isimler dramanın
öncüleri olarak kabul edilmektedir.
Peter Slade çocuk grupları ile drama çalışmaları
gerçekleştirmiştir. 1950’lerde Peter Slade; 1960’larda Brian
Way ve 1970’lerde Dorothy Heatcote tarafından çeşitli drama
etkinlikleri uygulanmıştır. Eğitimde drama programını
kapsamlı bir şekilde ele alan ilk kişi ise Henry Caldwell
Cambringe olmuştur. Kendine özgü bir drama yöntemi
geliştirmiş ve 1954 yılında yayımlanan ve “Çocuk Draması”
adı verilen kitabında yöntemini anlatmıştır.


5. Soru

Dramanın yurt dışındaki gelişiminde öne çıkan noktalar nelerdir?

Cevap

Dramanın ilk olarak MÖ 2000’li yıllarda
başladığı, o dönemde yapılan bazı dini törenlerde ve
ritüellerde görüldüğü varsayılır. J.J. Rousseau dramanın
yaygınlaşması için açık hava festivallerini önermiştir.
Sonraki dönemlerde İngiliz eğitim sisteminde de yapılan
yeniliklerle çocuk merkezli eğitim başlamış, 1889-1893
yıllarında açılan ilerici okullarda çocuk merkezli eğitime
geçilmiştir.


6. Soru

Eğitimde dramatizasyon uygulamaları hangi yıllarda
kim tarafından başlatılmıştır?

Cevap

Eğitimde dramatizasyon uygulamalarının
J. J. Rousseau ile 18. Yüzyılda Fransa’da başlamıştır.


7. Soru

J. J. Rousseau’nun drama anlayışına ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

J. J. Rousseau, dramada katılımcıya önem
vermiştir. Drama uygulamalarında duyguların yaşanması
gerektiğini savunmuştur. Ayrıca dramanın yaygınlaşması
için açık hava festivalleri önermiştir.


8. Soru

Dramanın Türkiye’deki tarihsel gelişimine ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

Türkiye’de dramanın bir yöntem olarak gelişiminin
1908’de eğitsel programlar başkanlığı yapan, pedagog İsmail
Hakkı Baltacıoğlu ile başladığını belirtilmektedir.
1915 yılında, Baltacıoğlu tarafından hazırlanan ve eğitim
bakanlığı tarafından çıkarılan “Mekteb Temsillerinin
Usul-i Tedrisi” başlığı ile yayımlanan yönetmelikte
doğaçlama oyunculuk kavramından söz edilmiştir. Çocuk
ve tiyatro ilişkini eğitsel ve kültürel bir zeminde ele alan
bu yönetmelikte her çocuğun sahneye çıkabilmesine
olanak veren doğaçlama oyunculuk için sahne unsurlarının
gerekli olmadığı vurgulanmaktadır.


9. Soru

Türkiye’de dramanın gelişimine ilişkin önemli gelişmeler nelerdir?

Cevap

• 1908 yılında, İsmail Hakkı Baltacıoğlu “Tarihi
Temsiller” ekiyle okullarda tiyatro çalışmalarının
yapılmasını vurgulamıştır.
• 1915 yılında Mektep Temsillerinin Usul-i
Tedrisi’nde ilk defa doğaçlama oyunculuk
kavramından söz edilmiştir.
• 1926 yılında İlkokul programında dramatik
gösteriler dersler için bir öğretim ve ifade aracı
olarak ele alınmıştır.
• 1943 yılında Selahattin Çoruh tarafından “Okulda
Dramatizasyon” kitabı kaleme alınmıştır.
• 1956 yılında Nevide Gökaydın tarafından müzik,
drama ve resmin bir arada yürütüldüğü atölye
çalışmaları yapılmıştır.
• “1965”yılında “Uygulamalı Dramatizasyon” isimli
bir kitapçık Emin Özdemir tarafından yazılmıştır.
• 1982 yılında Türkiye’de Yaratıcı Drama hareketi
Tamer Levent ve Doç. Dr. İnci San ile
başlamıştır.
• 1985 yılında I. Uluslararası Eğitimde Drama
Semineri, 1987 yılında II. Uluslararası Eğitimde
Drama Semineri gerçekleştirilmiştir.
• 1988 yılında Oluşum Tiyatrosu ve Drama
Atölyesi kurulmuştur.
• 1989 yılında I. Uluslararası Eğitimde Drama
Semineri, Avni Akyol’un dramanın eğitim
sistemi içinde yer alması için söz vermesi.
• 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği kurulmuştur.
• 1997 yılında YÖK Sınıf Öğretmenliği ve Okul
Öncesi Öğretmenliği programlarında drama
derslerinin zorunlu ders olmasını kararlaştırmıştır.
• 1998 yılında ilköğretim okullarında seçmeli
drama dersi konulması Eylül 1998 tarihli
tebliğler dergisinde yayımlanmıştır.


10. Soru

Dramanın Türkiye’deki öncülerine hangi isimler örnek gösterilebilir?

Cevap

Selahattin Çoruh, Emin Özdemir, Tamer Levent,
İnci San Türkiye’de drama alanında çalışmalar yapan
isimler arasındadır.


11. Soru

Selahattin Çoruh drama alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Ankara’da ilköğretim müfettişlerinden Çoruh,
“Okullarda Dramatizasyon” isimli kitabı kaleme almıştır.
Bu kitapta dramatizasyonun okullarda kullanımı ve bunun
sayesinde öğrencilerin pasif bir şekilde eğitilmesinin
ortadan kaldırılması gerektiği belirtilmiştir. Çocukların
çevresinde var olanları taklit yoluyla öğrenmesi, oyunun
çocuğun gelişiminde ne denli önemli olduğunu
vurgulamıştır.


12. Soru

Emin Özdemir drama alanında ne gibi çalışmalar gerçekleştirmiştir?

Cevap

Türk Dil uzmanı Özdemir, 1965 yılında
“Uygulamalı Dramatizasyon” isimli bir kitapçık
yayımlamıştır. Bu kitap kılavuz özelliği taşımaktadır.
İçeriğinde çocuklara yönelik parmak oyunu, sözsüz
dramatizasyon, (metinden) bağımsız dramatizasyon,
(metne) bağlı dramatizasyon, kukla oyunu gibi drama
türleri sıralanmıştır.


13. Soru

Tamer Levent drama alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Levent, 1982
yılında İnci San ile çağdaş drama uygulamalarının
başlamasına öncülük etmiştir. Dramanın yaşamın tüm
alanlarında yer alması gerektiğini, drama yöntemi ile
öğrenme ve farkındalık eğitimi sağlanabileceğini, çocuğun
kendini tanımasını ve başkalarına kendini ifade edebilme
olanağı sağladığını belirtmiştir.


14. Soru

İnci San drama alanında neler yapmıştır?

Cevap

Sanat Tarihi ve estetik konuları üzerine çalışan
San, 1974 yılında “Sanatsal Yaratma ve Çocukta
Yaratıcılık” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamış, sanat
yoluyla eğitimi savunmuştur. Yaşam ile oyun arasında
temel yapı benzeşmesi bulunduğunu, oyundaki etkileşim
ile toplumsal gerçeklikteki etkileşimin de temel
yapılarının benzer olasının, oyunun eğitimde
kullanılmasına etken olduğunu belirtmiştir. Drama gerçek
dünya ile kurgusal dünyanın özümsenmesi ile oluşur. 1985
yılında İnci San’ın, Tamer Levent ile birlikte
gerçekleştirdiği ilk “Uluslararası Eğitimde Dramatizasyon
Semineri” yaratıcı dramanın Türkiye’deki çağdaş
kullanımının kamuoyuna açılması yönünde öncülük
etmiştir.


15. Soru

Dramanın yurt dışındaki öncülerine hangi isimler örnek gösterilebilir?

Cevap

Harriyet Finlay Johnson, Henry Caldwell Cook,
Dorothy Heatcote, Gavin Bolton, Winifred Ward, Nellie
Mccaslin dramanın yurt dışındaki öncüleri arasındadır.


16. Soru

Harriyet Finlay Johnson drama alanında hangi
çalışmaları gerçekleştirmiştir?

Cevap

İngiltere’de bir köy okulunda öğretmenlik yaptığı
yıllarda, öğrencilere geleneksel yöntemlerle ders
anlatıldığını gözlemlemiş, öğretim yöntemlerinde
değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünmüştür.
Öğretimde dramatik süreci kullanarak denemeler yapmış;
bunu “dramatik yöntem” olarak adlandırmıştır.
Öğretilecek her konu dramatik harekete uyarlanmıştır.
“Öğretimin Dramatik Yöntemi” adlı kitabı yayımlamıştır.
Dikkat çektiği bir başka nokta ise çocukların daha iyi
öğrenmesi için yapılması gerekenin çocuklarda istek
uyandırma gerekliliği olduğudur.


17. Soru

Henry Caldwell Cook drama alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Cevap

1917 yılında yayımlanan “Oyun Yolu” başlıklı
kitabında oyun etkinliğinin eğitimin temeli olduğunu
vurgulamıştır. Yapmak, oynamak ve kendiliğinden
öğrenmek için önemli bir anahtardır. Cook, öğrenmede
ilginin önemli olduğu fikrinden yola çıkarak tiyatro
oyunlarının ilgi çekiciliği sayesinde öğrenmede
kullanılabileceği fikrini dile getirmiştir.


18. Soru

Peter Slade drama alanında hangi çalışmaları gerçekleştirmiştir?

Cevap

Peter Slade, çocukların mutlu olmalarının her
şeyin önünde olduğunu ve çocukların kendine ait bir
dünyası olduğunu ve yetişkin dünyasından farklı özellikler
taşıdığını, oyunun kendini ifade edebilmesini sağlayan
dillerinden biri olduğunu ve oyunun çocukların
yetişkinlerden ayıran özelliklerden biri olduğunu
savunmaktadır. “Çocuk Draması” kuramında çocukların
mutluluğunu, özgürlüğünü en üst sıraya koyarak
vurgulamıştır. Slade dramanın erken yaşlarda başladığını,
bebeklerin anlamsız ve sürekli birbirini takip eden
davranışlarının dramatik etkinliklerinin oyun kaynaklı ve
dramatik oluşlarının ilk demeleri olduğunu ve bu
etkinliklerle yeni becerileri kazanmayoluyla kendine özgü
bir durma süreci oluşturduğunu bunun da kendine özgü
özellikleri olan bir sanat formu olduğunu vurgulamıştır.


19. Soru

Peter Slade çocuk oyunlarını nasıl sınıflandırır?

Cevap

Peter Slade çocuğun oynadığı oyunu ikiye
ayırmaktadır. Bunlar “kişisel oyunlar” ve “tasarlanan
oyunlar”dır.
• Kişisel oyunda insanın tüm etkinlikleri kullanılır
ve karakterizasyon ile hareket bu oyunun tipik
özellikleridir. Koşma, top oyunları, dans, yüzme
gibi etkinlikleri içine alır.
• Tasarlanan Oyunlarda ise tüm zihin kullanılır
fakat beden o kadar çok kullanılmaz. Hayali bir
dramatik durum tasarlanarak dışarıdaki nesnelere
yönelinir.


20. Soru

Brian Way drama alanında ne tür çalışmalar gerçekleştirmiştir?

Cevap

Dramanın insan yaşamının her noktasında var
olduğunu ifade etmiştir ve dramayı yaşamın uygulaması
olarak tanımlamıştır. Dramanın insanların bireysel
gelişimiyle ilgili olduğunu belirtmiştir. Yaratıcı drama
anlayışı genel olarak “Kişiliğin Yedi Boyutu” olarak
adlandırılan çembersel gelişim modelinden yola çıkarak,
bu çember üzerindeki yedi noktanın aşamalı ve uzun süreli
yaratıcı drama uygulamalarıyla geliştirilmesi temeline
dayanmaktadır. Bu yedi nokta: yoğunlaşma, duyular, düş
kurma, öz-bedensellik, konuşma, duygular, zekadır.
1967 yılında yazdığı Drama Yoluyla Gelişim adlı
kitabında dramanın işlevi, olduğu yerden başlamak,
yaratıcılık, doğaçlama, bir insan üzerine düşünmek,
hareket ve ses kullanımı gibi konu başlıklarında kendi
drama anlayışını aktarmıştır.


21. Soru

Dorothy Heatcote drama alanında ne tür çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Heatcote, 1940’larda dramadaki ikinci temel
yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bir şey öğretme odaklı
“eğitimde drama”yı üst düzey bir bakış açısı ile evrensel
boyutlara taşıyarak dramanın annesi konumuna gelmesine
yardımcı olmuştur.


22. Soru

Dorothy Heatcote’un dört drama modeli nelerdir?

Cevap

• Heatcote’un Dört Drama Modeli şu biçimdedir:
• İnsanı Keşfetmek için Drama: Bireyi ve
bireylerin sorunlarını merkeze aldıkları.
• Uzman Rolü Yaklaşımı: Sorunu merkeze aldığı,
çocukların hayali bir problemi uzman rolü alarak
çözdükleri
• Yuvarlanan Rol: Programdaki farklı derslerin
aynı drama çatısı altında buluşup çocukların
alanlar arasındaki bağlantıları görebildikleri
• Komisyon Modeli: Çocukların gerçek hayatları
ile bağlantılı sorunları çözmek üzere kurdukları
komisyon içinde olayı değerlendirdikleri ve
genelde de süreçlerine dair bir rapor şeklinde
yazılı çalışma yaptıkları.


23. Soru

Gavin Bolton drama alanında ne tür çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Öğrenme ve öğretmen için dramanın bir araç
olarak kullanılması ve çocukların pasif rol oynamaması
gerektiği düşüncesini savunmuştur. Drama çalışmalarını
A, B, C, D tipi olmak üzere dört başlık altında
incelemiştir.


24. Soru

Gavin Bolton drama çalışmalarını nasıl kategorize etmiştir?

Cevap

• A-tipi: Egzersiz: parça parça deneyimleri içeren
kısa süreli sadece forma odaklanan biçimdir.
• B-tipi: Dramatik Oynama: Olay akışı, mekan,
kişiler ve konunun belli olduğu, fakat düşük
düzey düşünme becerisi gerektiren, genelde bir
sonraki veya bir önceki adımda neler olduğunu
düşünmenin yeterli olduğu, basit düzey “-mış”
gibi oynamalarıdır.
• C-tipi: Tiyatro: Oyunların drama içi veya dışı
seyirci ile buluşmasıdır; konuşma ve aksiyonda
açıklık gerektirir, olay izleyen kişilere
aktarılmalıdır ve bu aktarım genelde çocuklarda
başarı duygusu yaratmaktadır.
• D-tipi: “Anlayış için Drama” olarak
isimlendirmiştir. Sembolik çocuk oyununu temel
aldığını söyleyen Bolton, dramada anlamın çok
katmanlı olduğunu açıklamıştır.


25. Soru

Winifred Ward drama alanında hangi çalışmaları gerçekleştirmiştir?

Cevap

“Oyun yaratma” ve “oyun kurma” adını verdiği
yöntemle okul çağındaki çocuklarla doğaçlamaya dayalı
dramanın yeni kullanımını savunan ilk Amerikalıdır.
Dramanın, öğretmenin yazılı bir metne bağlı kalmadan
çocukların yaratıcı bir şekilde etkinlikte bulunmasına
yardımcı rol oynamasına ve çocukların kendilerini ifade
edebilme becerisinin, dil yeteneğinin gelişmesine katkıda
bulunduğunu vurgulamaktadır.


26. Soru

Nellie Mccaslin yaratıcı dramayı nasıl tanımlar?

Cevap

“Creative Drama in the Clasroom” isimli
kitabında, yaratıcı dramayı, hem bir sanat, hem de
sosyalleşme aracı olarak kullanılan bir tür etkinlik olarak
tanımlamıştır.


27. Soru

Nellie Mccaslin’e göre drama eğitiminin amaçları nelerdir?

Cevap

Mccaslin’e göre drama eğitiminin amaçları
şunlardır:
• Çocukların kendi dünyalarını keşfetmelerini
sağlamak,
• Yaşadıkları çevreye ne zaman ve nasıl uyum
sağlamaları gerektiği konusunda bilgilenmeleri
için onlara yardımcı olmak,
• Dramanın nasıl bir etkinlik olduğunu
anlamalarını sağlamaktır.
McCaslin’in üç kavrama yaklaşımını ele alarak drama
anlayışını ve dramaya atfetiği değeri anlamak önemlidir.
Bu kavramlar ise; dramatik oyun, yaratıcı drama, oyun
yapımıdır.


28. Soru

Dramanın Türkiye’deki gelişimi ile yurt dışındaki
gelişimi karşılaştırılırsa ortaya nasıl bir sonuç çıkar?

Cevap

Yurt dışında 1898’lerde başlayan drama
Türkiye’de daha geç konulan bir etkinlik türüdür. Yurt
dışında drama ile ilgili olarak çok fazla eser yayınlanmış
ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişme ve ilerlemelerden
Türkiye de olmak üzere diğer bütün ülkeler de etkilenmiş
ve dramanın bu şekilde yaygınlaşması sağlanmıştır.
Türkiye’de de drama konusunda önemli girişimler ve
adımlar atılmıştır. Bunun ilgili birçok yazar, eser
yayımlamış ve dramanın gelişiminde öncülük etmiştir. Bu
şekilde drama artık okulların hemen her kademesinde
zorunlu veya seçmeli ders olarak verilmektedir.


29. Soru

Dramanın ortaya çıkışı yaklaşık olarak hangi zamandadır?

Cevap

Dramanın tarihsel gelişimi farklı kaynaklarda, farklı tarihlerde ele alınarak incelenmiştir. Dramanın ilk olarak MÖ 2000’li yıllarda başladığı, o dönemde yapılan bazı dini törenlerde ve ritüellerde görüldüğü varsayılabileceği vurgulanmaktadır.


30. Soru

Dramanın öncüleri kimlerdir?

Cevap

Harriet Finlay-Johnson, Henry Caldwell Cook, Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heatcote ile öğrencisi sayılan Gavin Bolton ve Nellie McCaslin gibi isimler dramanın öncüleri olarak kabul edilmektedir


31. Soru

Dramanın sınıflarda uygulayan ilk kişi kimdir?

Cevap

Harriet Finlay-Johnson


32. Soru

Eğitimde drama ne zaman kimler tarafından uygulanmıştır?

Cevap

Harriet Finlay-Johnson’dan sonra Henry Caldwell Cook; 1950’lerde Peter Slade; 1960’larda Brian Way ve 1970’lerde Dorothy Heatcote ile öğrencisi sayılan Gavin Bolton’dır.


33. Soru

II. Dünya Savaşı sırasında olumsuz yaşantılar edinen ve zorluklara maruz kalan çocuklara drama yolu ile yardımcı olmaya çalışmış kişi kimdir?

Cevap

Brian Way


34. Soru

Türkiye’de dramanın bir yöntem olarak ülkemizdeki gelişimi kim ile başlamıştır?

Cevap

İsmail Hakkı Baltacıoğlu ile başlamıştır.


35. Soru

1950 yılında Selahattin Çoruh tarafından yazılan “Okullarda Dramatizasyon” isimli kitap genel olarak neyden bahsetmektedir?

Cevap

Selahattin Çoruh dramatizasyonun okullarda kullanımı, bunun sayesinde öğrencilerin pasif bir şekilde eğitilmesinin ortadan kaldırılması gerektiği belirtmiştir


36. Soru

Dramanın Türkiye’deki öncüleri kimlerdir?

Cevap

Selahattin Çoruh, Emin Özdemir, Tamer Levent, İnci San


37. Soru

Dramanın yurtdışındaki öncüleri kimlerdir?

Cevap

Harriyet Finlay Johnson, Henry Caldwell Cook, Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote, Bolton Heathcote, Winifred Ward, Nellie McCaslin


38. Soru

Dramanın yurt dışındaki öncülerinden olan Harriyet Finlay Johnson yöntemi nedir?

Cevap

Yönteminin temelinde, derslerde çocukların öğrenmesi için istek uyandırmak vardır. Öğretmene biçilen rol, birtakım yöneticisi ya da yan liderliktir.


39. Soru

1917 yılında yayınlanan “The Play Way” (Oyun Yolu) kitabında oyun etkinliğinin eğitimin temeli olduğunu vurgulayan kişi kimdir?

Cevap

Henry Caldwell Cook


40. Soru

‘Masum bir çocuğu dünyaya provasız göndermeye karşı, onu oyunlar yoluyla yaşama alıştırmak gerekir’ sözü kime aittir?

Cevap

Henry Caldwell Cook


41. Soru

Peter Slade çocuğun oynadığı oyunları kaça ayırmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Peter Slade çocuğun oynadığı oyunları ikiye ayırmaktadır. Bunlar: Kişisel Oyunlar ve Tasarlanan Oyunlar.


42. Soru

Peter Slade oyun ile çocuk arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlamıştır?

Cevap

oyunun kendini ifade edebilmesini sağlayan dillerinden biri olduğunu ve oyunun çoçukları yetişkinlerden ayıran özelliklerden biri olduğunu savunmaktadır.


43. Soru

Yaratıcı drama anlayışı genel olarak “Kişiliğin Yedi Boyutu” olarak adlandırılan çembersel gelişim modelini kim oluşturmuştur?

Cevap

Brian Way


44. Soru

Kişiliğin Yedi Boyutu çemberi nedir?

Cevap

Yaratıcı drama anlayışı genel olarak “Kişiliğin Yedi Boyutu” olarak adlandırılan çembersel gelişim modelinden yola çıkarak, bu çember üzerindeki yedi noktanın aşamalı ve uzun süreli yaratıcı drama uygulamalarıyla geliştirilmesi temeline dayanmaktadır.


45. Soru

Brian Way tarafından oluşturulan Kişiliğin Yedi Boyutu Çemberi neleri içermektedir?

Cevap

Kaynakların keşfi, Bireysel özgürleşme ve kaynakları kullanmayı öğrenme, Bireysel çevre ve bireysel çevre dışındaki diğer etkilerin zenginleştirilmesi

Yoğunlaşma, duyular, düş kurma, öz-bedensellik, konuşma, duygular, zeka


46. Soru

Dorothy Heathcote dört drama modeli vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

İnsanı Keşfetmek için Drama, Uzman Rolü Yaklaşımı, Yuvarlanan Rol, Komisyon Modeli


47. Soru

Gavin Bolton dramayı dört başlık altında incelemiştir. Bu dört başlık nelerdir?

Cevap

drama çalışmalarını A, B, C, D tipi olmak üzere dört başlık altında incelemiştir


48. Soru

Nellie McCaslin’e göre dramanın amaçları nelerdir?

Cevap

Çocukların kendi dünyalarını keşfetmelerini sağlamak, yaşadıkları çevreye ne zaman ve nasıl uyum sağlamaları gerektiği konusunda bilgilenmeleri için onlara yardımcı olmak, dramanın nasıl bir etkinlik olduğunu anlamalarını sağlamaktır.


1. Soru

Drama eğitim açısından değerlendirildiğinde nasıl bir yöntemdir?

Cevap

Drama yeni ve alternatif bir yöntem olarak,
çocukların derse aktif ve etkin olarak katılmalarını sağlayan,
dersi günlük yaşamla ilişkilendiren bir yöntemdir. Drama
çocuğu merkeze alır, yaparak, yaşayarak öğrenmesine imkân
tanır. Bu yönüyle yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

2. Soru

Yapılandırmacı eğitim anlayışı neyi hedefler?

Cevap

Eğitim sisteminde yapılandırmacı eğitim anlayışı ile
öğlencilerin mevcut bilgilerini diğer öğrendikleriyle
kaynaştırması ve kendi yorumlarıyla yapılandırması
istenmektedir. Drama yöntemi de yapılandırmacı eğitim
anlayışı gibi öğrencinin bilgiyi keşfederek ve yorumlayarak
öğrenmesine olanak sağlar.

3. Soru

Dramanın tarihsel gelişimini bilmenin çocuk gelişimi
bölümü öğrencileri açısından önemine ilişkin neler
söylenebilir?

Cevap

Dramanın tarihsel gelişimini bilmek, drama ile
ilgili Türkiye’deki ve yurt dışındaki öncüleri tanımak,
eserlerinin nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığını bilmek,
dramanın geçmişinden günümüze gelinceye kadar ne gibi
aşamalardan geçtiğinin farkında olmak çocuk gelişimi
öğrencileri açısından oldukça önemlidir. Çünkü dramanın
tarihsel gelişimini bilmek bundan sonra atılacak adımların
daha doğru ve sağlam bir şekilde atılmasını sağlayacaktır.

4. Soru

Dramanın yurt dışındaki gelişimine ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

Dramanın tarihsel gelişimi farklı kaynaklarda,
farklı tarihlerde ele alınarak incelenmiştir. Dramanın ilk
olarak MÖ 2000’li yıllarda başladığı, o dönemde yapılan
bazı dini törenlerde ve ritüellerde görüldüğü
varsayılabileceği vurgulanmaktadır. Dramanın öncüleri
olarak kabul edilen bazı isimler göze çarpmaktadır.
Harriyet Finlay-Johnson, Henry Caldwell Cook, Peter
Slade, Brian Way, Dorothy Heatcote ile öğrencisi sayılan
Gavin Bolton ve Nellie Mccaslin gibi isimler dramanın
öncüleri olarak kabul edilmektedir.
Peter Slade çocuk grupları ile drama çalışmaları
gerçekleştirmiştir. 1950’lerde Peter Slade; 1960’larda Brian
Way ve 1970’lerde Dorothy Heatcote tarafından çeşitli drama
etkinlikleri uygulanmıştır. Eğitimde drama programını
kapsamlı bir şekilde ele alan ilk kişi ise Henry Caldwell
Cambringe olmuştur. Kendine özgü bir drama yöntemi
geliştirmiş ve 1954 yılında yayımlanan ve “Çocuk Draması”
adı verilen kitabında yöntemini anlatmıştır.

5. Soru

Dramanın yurt dışındaki gelişiminde öne çıkan noktalar nelerdir?

Cevap

Dramanın ilk olarak MÖ 2000’li yıllarda
başladığı, o dönemde yapılan bazı dini törenlerde ve
ritüellerde görüldüğü varsayılır. J.J. Rousseau dramanın
yaygınlaşması için açık hava festivallerini önermiştir.
Sonraki dönemlerde İngiliz eğitim sisteminde de yapılan
yeniliklerle çocuk merkezli eğitim başlamış, 1889-1893
yıllarında açılan ilerici okullarda çocuk merkezli eğitime
geçilmiştir.

6. Soru

Eğitimde dramatizasyon uygulamaları hangi yıllarda
kim tarafından başlatılmıştır?

Cevap

Eğitimde dramatizasyon uygulamalarının
J. J. Rousseau ile 18. Yüzyılda Fransa’da başlamıştır.

7. Soru

J. J. Rousseau’nun drama anlayışına ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

J. J. Rousseau, dramada katılımcıya önem
vermiştir. Drama uygulamalarında duyguların yaşanması
gerektiğini savunmuştur. Ayrıca dramanın yaygınlaşması
için açık hava festivalleri önermiştir.

8. Soru

Dramanın Türkiye’deki tarihsel gelişimine ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

Türkiye’de dramanın bir yöntem olarak gelişiminin
1908’de eğitsel programlar başkanlığı yapan, pedagog İsmail
Hakkı Baltacıoğlu ile başladığını belirtilmektedir.
1915 yılında, Baltacıoğlu tarafından hazırlanan ve eğitim
bakanlığı tarafından çıkarılan “Mekteb Temsillerinin
Usul-i Tedrisi” başlığı ile yayımlanan yönetmelikte
doğaçlama oyunculuk kavramından söz edilmiştir. Çocuk
ve tiyatro ilişkini eğitsel ve kültürel bir zeminde ele alan
bu yönetmelikte her çocuğun sahneye çıkabilmesine
olanak veren doğaçlama oyunculuk için sahne unsurlarının
gerekli olmadığı vurgulanmaktadır.

9. Soru

Türkiye’de dramanın gelişimine ilişkin önemli gelişmeler nelerdir?

Cevap

• 1908 yılında, İsmail Hakkı Baltacıoğlu “Tarihi
Temsiller” ekiyle okullarda tiyatro çalışmalarının
yapılmasını vurgulamıştır.
• 1915 yılında Mektep Temsillerinin Usul-i
Tedrisi’nde ilk defa doğaçlama oyunculuk
kavramından söz edilmiştir.
• 1926 yılında İlkokul programında dramatik
gösteriler dersler için bir öğretim ve ifade aracı
olarak ele alınmıştır.
• 1943 yılında Selahattin Çoruh tarafından “Okulda
Dramatizasyon” kitabı kaleme alınmıştır.
• 1956 yılında Nevide Gökaydın tarafından müzik,
drama ve resmin bir arada yürütüldüğü atölye
çalışmaları yapılmıştır.
• “1965”yılında “Uygulamalı Dramatizasyon” isimli
bir kitapçık Emin Özdemir tarafından yazılmıştır.
• 1982 yılında Türkiye’de Yaratıcı Drama hareketi
Tamer Levent ve Doç. Dr. İnci San ile
başlamıştır.
• 1985 yılında I. Uluslararası Eğitimde Drama
Semineri, 1987 yılında II. Uluslararası Eğitimde
Drama Semineri gerçekleştirilmiştir.
• 1988 yılında Oluşum Tiyatrosu ve Drama
Atölyesi kurulmuştur.
• 1989 yılında I. Uluslararası Eğitimde Drama
Semineri, Avni Akyol’un dramanın eğitim
sistemi içinde yer alması için söz vermesi.
• 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği kurulmuştur.
• 1997 yılında YÖK Sınıf Öğretmenliği ve Okul
Öncesi Öğretmenliği programlarında drama
derslerinin zorunlu ders olmasını kararlaştırmıştır.
• 1998 yılında ilköğretim okullarında seçmeli
drama dersi konulması Eylül 1998 tarihli
tebliğler dergisinde yayımlanmıştır.

10. Soru

Dramanın Türkiye’deki öncülerine hangi isimler örnek gösterilebilir?

Cevap

Selahattin Çoruh, Emin Özdemir, Tamer Levent,
İnci San Türkiye’de drama alanında çalışmalar yapan
isimler arasındadır.

11. Soru

Selahattin Çoruh drama alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Ankara’da ilköğretim müfettişlerinden Çoruh,
“Okullarda Dramatizasyon” isimli kitabı kaleme almıştır.
Bu kitapta dramatizasyonun okullarda kullanımı ve bunun
sayesinde öğrencilerin pasif bir şekilde eğitilmesinin
ortadan kaldırılması gerektiği belirtilmiştir. Çocukların
çevresinde var olanları taklit yoluyla öğrenmesi, oyunun
çocuğun gelişiminde ne denli önemli olduğunu
vurgulamıştır.

12. Soru

Emin Özdemir drama alanında ne gibi çalışmalar gerçekleştirmiştir?

Cevap

Türk Dil uzmanı Özdemir, 1965 yılında
“Uygulamalı Dramatizasyon” isimli bir kitapçık
yayımlamıştır. Bu kitap kılavuz özelliği taşımaktadır.
İçeriğinde çocuklara yönelik parmak oyunu, sözsüz
dramatizasyon, (metinden) bağımsız dramatizasyon,
(metne) bağlı dramatizasyon, kukla oyunu gibi drama
türleri sıralanmıştır.

13. Soru

Tamer Levent drama alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Levent, 1982
yılında İnci San ile çağdaş drama uygulamalarının
başlamasına öncülük etmiştir. Dramanın yaşamın tüm
alanlarında yer alması gerektiğini, drama yöntemi ile
öğrenme ve farkındalık eğitimi sağlanabileceğini, çocuğun
kendini tanımasını ve başkalarına kendini ifade edebilme
olanağı sağladığını belirtmiştir.

14. Soru

İnci San drama alanında neler yapmıştır?

Cevap

Sanat Tarihi ve estetik konuları üzerine çalışan
San, 1974 yılında “Sanatsal Yaratma ve Çocukta
Yaratıcılık” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamış, sanat
yoluyla eğitimi savunmuştur. Yaşam ile oyun arasında
temel yapı benzeşmesi bulunduğunu, oyundaki etkileşim
ile toplumsal gerçeklikteki etkileşimin de temel
yapılarının benzer olasının, oyunun eğitimde
kullanılmasına etken olduğunu belirtmiştir. Drama gerçek
dünya ile kurgusal dünyanın özümsenmesi ile oluşur. 1985
yılında İnci San’ın, Tamer Levent ile birlikte
gerçekleştirdiği ilk “Uluslararası Eğitimde Dramatizasyon
Semineri” yaratıcı dramanın Türkiye’deki çağdaş
kullanımının kamuoyuna açılması yönünde öncülük
etmiştir.

15. Soru

Dramanın yurt dışındaki öncülerine hangi isimler örnek gösterilebilir?

Cevap

Harriyet Finlay Johnson, Henry Caldwell Cook,
Dorothy Heatcote, Gavin Bolton, Winifred Ward, Nellie
Mccaslin dramanın yurt dışındaki öncüleri arasındadır.

16. Soru

Harriyet Finlay Johnson drama alanında hangi
çalışmaları gerçekleştirmiştir?

Cevap

İngiltere’de bir köy okulunda öğretmenlik yaptığı
yıllarda, öğrencilere geleneksel yöntemlerle ders
anlatıldığını gözlemlemiş, öğretim yöntemlerinde
değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünmüştür.
Öğretimde dramatik süreci kullanarak denemeler yapmış;
bunu “dramatik yöntem” olarak adlandırmıştır.
Öğretilecek her konu dramatik harekete uyarlanmıştır.
“Öğretimin Dramatik Yöntemi” adlı kitabı yayımlamıştır.
Dikkat çektiği bir başka nokta ise çocukların daha iyi
öğrenmesi için yapılması gerekenin çocuklarda istek
uyandırma gerekliliği olduğudur.

17. Soru

Henry Caldwell Cook drama alanında ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Cevap

1917 yılında yayımlanan “Oyun Yolu” başlıklı
kitabında oyun etkinliğinin eğitimin temeli olduğunu
vurgulamıştır. Yapmak, oynamak ve kendiliğinden
öğrenmek için önemli bir anahtardır. Cook, öğrenmede
ilginin önemli olduğu fikrinden yola çıkarak tiyatro
oyunlarının ilgi çekiciliği sayesinde öğrenmede
kullanılabileceği fikrini dile getirmiştir.

18. Soru

Peter Slade drama alanında hangi çalışmaları gerçekleştirmiştir?

Cevap

Peter Slade, çocukların mutlu olmalarının her
şeyin önünde olduğunu ve çocukların kendine ait bir
dünyası olduğunu ve yetişkin dünyasından farklı özellikler
taşıdığını, oyunun kendini ifade edebilmesini sağlayan
dillerinden biri olduğunu ve oyunun çocukların
yetişkinlerden ayıran özelliklerden biri olduğunu
savunmaktadır. “Çocuk Draması” kuramında çocukların
mutluluğunu, özgürlüğünü en üst sıraya koyarak
vurgulamıştır. Slade dramanın erken yaşlarda başladığını,
bebeklerin anlamsız ve sürekli birbirini takip eden
davranışlarının dramatik etkinliklerinin oyun kaynaklı ve
dramatik oluşlarının ilk demeleri olduğunu ve bu
etkinliklerle yeni becerileri kazanmayoluyla kendine özgü
bir durma süreci oluşturduğunu bunun da kendine özgü
özellikleri olan bir sanat formu olduğunu vurgulamıştır.

19. Soru

Peter Slade çocuk oyunlarını nasıl sınıflandırır?

Cevap

Peter Slade çocuğun oynadığı oyunu ikiye
ayırmaktadır. Bunlar “kişisel oyunlar” ve “tasarlanan
oyunlar”dır.
• Kişisel oyunda insanın tüm etkinlikleri kullanılır
ve karakterizasyon ile hareket bu oyunun tipik
özellikleridir. Koşma, top oyunları, dans, yüzme
gibi etkinlikleri içine alır.
• Tasarlanan Oyunlarda ise tüm zihin kullanılır
fakat beden o kadar çok kullanılmaz. Hayali bir
dramatik durum tasarlanarak dışarıdaki nesnelere
yönelinir.

20. Soru

Brian Way drama alanında ne tür çalışmalar gerçekleştirmiştir?

Cevap

Dramanın insan yaşamının her noktasında var
olduğunu ifade etmiştir ve dramayı yaşamın uygulaması
olarak tanımlamıştır. Dramanın insanların bireysel
gelişimiyle ilgili olduğunu belirtmiştir. Yaratıcı drama
anlayışı genel olarak “Kişiliğin Yedi Boyutu” olarak
adlandırılan çembersel gelişim modelinden yola çıkarak,
bu çember üzerindeki yedi noktanın aşamalı ve uzun süreli
yaratıcı drama uygulamalarıyla geliştirilmesi temeline
dayanmaktadır. Bu yedi nokta: yoğunlaşma, duyular, düş
kurma, öz-bedensellik, konuşma, duygular, zekadır.
1967 yılında yazdığı Drama Yoluyla Gelişim adlı
kitabında dramanın işlevi, olduğu yerden başlamak,
yaratıcılık, doğaçlama, bir insan üzerine düşünmek,
hareket ve ses kullanımı gibi konu başlıklarında kendi
drama anlayışını aktarmıştır.

21. Soru

Dorothy Heatcote drama alanında ne tür çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Heatcote, 1940’larda dramadaki ikinci temel
yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bir şey öğretme odaklı
“eğitimde drama”yı üst düzey bir bakış açısı ile evrensel
boyutlara taşıyarak dramanın annesi konumuna gelmesine
yardımcı olmuştur.

22. Soru

Dorothy Heatcote’un dört drama modeli nelerdir?

Cevap

• Heatcote’un Dört Drama Modeli şu biçimdedir:
• İnsanı Keşfetmek için Drama: Bireyi ve
bireylerin sorunlarını merkeze aldıkları.
• Uzman Rolü Yaklaşımı: Sorunu merkeze aldığı,
çocukların hayali bir problemi uzman rolü alarak
çözdükleri
• Yuvarlanan Rol: Programdaki farklı derslerin
aynı drama çatısı altında buluşup çocukların
alanlar arasındaki bağlantıları görebildikleri
• Komisyon Modeli: Çocukların gerçek hayatları
ile bağlantılı sorunları çözmek üzere kurdukları
komisyon içinde olayı değerlendirdikleri ve
genelde de süreçlerine dair bir rapor şeklinde
yazılı çalışma yaptıkları.

23. Soru

Gavin Bolton drama alanında ne tür çalışmalar yapmıştır?

Cevap

Öğrenme ve öğretmen için dramanın bir araç
olarak kullanılması ve çocukların pasif rol oynamaması
gerektiği düşüncesini savunmuştur. Drama çalışmalarını
A, B, C, D tipi olmak üzere dört başlık altında
incelemiştir.

24. Soru

Gavin Bolton drama çalışmalarını nasıl kategorize etmiştir?

Cevap

• A-tipi: Egzersiz: parça parça deneyimleri içeren
kısa süreli sadece forma odaklanan biçimdir.
• B-tipi: Dramatik Oynama: Olay akışı, mekan,
kişiler ve konunun belli olduğu, fakat düşük
düzey düşünme becerisi gerektiren, genelde bir
sonraki veya bir önceki adımda neler olduğunu
düşünmenin yeterli olduğu, basit düzey “-mış”
gibi oynamalarıdır.
• C-tipi: Tiyatro: Oyunların drama içi veya dışı
seyirci ile buluşmasıdır; konuşma ve aksiyonda
açıklık gerektirir, olay izleyen kişilere
aktarılmalıdır ve bu aktarım genelde çocuklarda
başarı duygusu yaratmaktadır.
• D-tipi: “Anlayış için Drama” olarak
isimlendirmiştir. Sembolik çocuk oyununu temel
aldığını söyleyen Bolton, dramada anlamın çok
katmanlı olduğunu açıklamıştır.

25. Soru

Winifred Ward drama alanında hangi çalışmaları gerçekleştirmiştir?

Cevap

“Oyun yaratma” ve “oyun kurma” adını verdiği
yöntemle okul çağındaki çocuklarla doğaçlamaya dayalı
dramanın yeni kullanımını savunan ilk Amerikalıdır.
Dramanın, öğretmenin yazılı bir metne bağlı kalmadan
çocukların yaratıcı bir şekilde etkinlikte bulunmasına
yardımcı rol oynamasına ve çocukların kendilerini ifade
edebilme becerisinin, dil yeteneğinin gelişmesine katkıda
bulunduğunu vurgulamaktadır.

26. Soru

Nellie Mccaslin yaratıcı dramayı nasıl tanımlar?

Cevap

“Creative Drama in the Clasroom” isimli
kitabında, yaratıcı dramayı, hem bir sanat, hem de
sosyalleşme aracı olarak kullanılan bir tür etkinlik olarak
tanımlamıştır.

27. Soru

Nellie Mccaslin’e göre drama eğitiminin amaçları nelerdir?

Cevap

Mccaslin’e göre drama eğitiminin amaçları
şunlardır:
• Çocukların kendi dünyalarını keşfetmelerini
sağlamak,
• Yaşadıkları çevreye ne zaman ve nasıl uyum
sağlamaları gerektiği konusunda bilgilenmeleri
için onlara yardımcı olmak,
• Dramanın nasıl bir etkinlik olduğunu
anlamalarını sağlamaktır.
McCaslin’in üç kavrama yaklaşımını ele alarak drama
anlayışını ve dramaya atfetiği değeri anlamak önemlidir.
Bu kavramlar ise; dramatik oyun, yaratıcı drama, oyun
yapımıdır.

28. Soru

Dramanın Türkiye’deki gelişimi ile yurt dışındaki
gelişimi karşılaştırılırsa ortaya nasıl bir sonuç çıkar?

Cevap

Yurt dışında 1898’lerde başlayan drama
Türkiye’de daha geç konulan bir etkinlik türüdür. Yurt
dışında drama ile ilgili olarak çok fazla eser yayınlanmış
ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişme ve ilerlemelerden
Türkiye de olmak üzere diğer bütün ülkeler de etkilenmiş
ve dramanın bu şekilde yaygınlaşması sağlanmıştır.
Türkiye’de de drama konusunda önemli girişimler ve
adımlar atılmıştır. Bunun ilgili birçok yazar, eser
yayımlamış ve dramanın gelişiminde öncülük etmiştir. Bu
şekilde drama artık okulların hemen her kademesinde
zorunlu veya seçmeli ders olarak verilmektedir.

29. Soru

Dramanın ortaya çıkışı yaklaşık olarak hangi zamandadır?

Cevap

Dramanın tarihsel gelişimi farklı kaynaklarda, farklı tarihlerde ele alınarak incelenmiştir. Dramanın ilk olarak MÖ 2000’li yıllarda başladığı, o dönemde yapılan bazı dini törenlerde ve ritüellerde görüldüğü varsayılabileceği vurgulanmaktadır.

30. Soru

Dramanın öncüleri kimlerdir?

Cevap

Harriet Finlay-Johnson, Henry Caldwell Cook, Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heatcote ile öğrencisi sayılan Gavin Bolton ve Nellie McCaslin gibi isimler dramanın öncüleri olarak kabul edilmektedir

31. Soru

Dramanın sınıflarda uygulayan ilk kişi kimdir?

Cevap

Harriet Finlay-Johnson

32. Soru

Eğitimde drama ne zaman kimler tarafından uygulanmıştır?

Cevap

Harriet Finlay-Johnson’dan sonra Henry Caldwell Cook; 1950’lerde Peter Slade; 1960’larda Brian Way ve 1970’lerde Dorothy Heatcote ile öğrencisi sayılan Gavin Bolton’dır.

33. Soru

II. Dünya Savaşı sırasında olumsuz yaşantılar edinen ve zorluklara maruz kalan çocuklara drama yolu ile yardımcı olmaya çalışmış kişi kimdir?

Cevap

Brian Way

34. Soru

Türkiye’de dramanın bir yöntem olarak ülkemizdeki gelişimi kim ile başlamıştır?

Cevap

İsmail Hakkı Baltacıoğlu ile başlamıştır.

35. Soru

1950 yılında Selahattin Çoruh tarafından yazılan “Okullarda Dramatizasyon” isimli kitap genel olarak neyden bahsetmektedir?

Cevap

Selahattin Çoruh dramatizasyonun okullarda kullanımı, bunun sayesinde öğrencilerin pasif bir şekilde eğitilmesinin ortadan kaldırılması gerektiği belirtmiştir

36. Soru

Dramanın Türkiye’deki öncüleri kimlerdir?

Cevap

Selahattin Çoruh, Emin Özdemir, Tamer Levent, İnci San

37. Soru

Dramanın yurtdışındaki öncüleri kimlerdir?

Cevap

Harriyet Finlay Johnson, Henry Caldwell Cook, Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote, Bolton Heathcote, Winifred Ward, Nellie McCaslin

38. Soru

Dramanın yurt dışındaki öncülerinden olan Harriyet Finlay Johnson yöntemi nedir?

Cevap

Yönteminin temelinde, derslerde çocukların öğrenmesi için istek uyandırmak vardır. Öğretmene biçilen rol, birtakım yöneticisi ya da yan liderliktir.

39. Soru

1917 yılında yayınlanan “The Play Way” (Oyun Yolu) kitabında oyun etkinliğinin eğitimin temeli olduğunu vurgulayan kişi kimdir?

Cevap

Henry Caldwell Cook

40. Soru

‘Masum bir çocuğu dünyaya provasız göndermeye karşı, onu oyunlar yoluyla yaşama alıştırmak gerekir’ sözü kime aittir?

Cevap

Henry Caldwell Cook

41. Soru

Peter Slade çocuğun oynadığı oyunları kaça ayırmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Peter Slade çocuğun oynadığı oyunları ikiye ayırmaktadır. Bunlar: Kişisel Oyunlar ve Tasarlanan Oyunlar.

42. Soru

Peter Slade oyun ile çocuk arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlamıştır?

Cevap

oyunun kendini ifade edebilmesini sağlayan dillerinden biri olduğunu ve oyunun çoçukları yetişkinlerden ayıran özelliklerden biri olduğunu savunmaktadır.

43. Soru

Yaratıcı drama anlayışı genel olarak “Kişiliğin Yedi Boyutu” olarak adlandırılan çembersel gelişim modelini kim oluşturmuştur?

Cevap

Brian Way

44. Soru

Kişiliğin Yedi Boyutu çemberi nedir?

Cevap

Yaratıcı drama anlayışı genel olarak “Kişiliğin Yedi Boyutu” olarak adlandırılan çembersel gelişim modelinden yola çıkarak, bu çember üzerindeki yedi noktanın aşamalı ve uzun süreli yaratıcı drama uygulamalarıyla geliştirilmesi temeline dayanmaktadır.

45. Soru

Brian Way tarafından oluşturulan Kişiliğin Yedi Boyutu Çemberi neleri içermektedir?

Cevap

Kaynakların keşfi, Bireysel özgürleşme ve kaynakları kullanmayı öğrenme, Bireysel çevre ve bireysel çevre dışındaki diğer etkilerin zenginleştirilmesi

Yoğunlaşma, duyular, düş kurma, öz-bedensellik, konuşma, duygular, zeka

46. Soru

Dorothy Heathcote dört drama modeli vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

İnsanı Keşfetmek için Drama, Uzman Rolü Yaklaşımı, Yuvarlanan Rol, Komisyon Modeli

47. Soru

Gavin Bolton dramayı dört başlık altında incelemiştir. Bu dört başlık nelerdir?

Cevap

drama çalışmalarını A, B, C, D tipi olmak üzere dört başlık altında incelemiştir

48. Soru

Nellie McCaslin’e göre dramanın amaçları nelerdir?

Cevap

Çocukların kendi dünyalarını keşfetmelerini sağlamak, yaşadıkları çevreye ne zaman ve nasıl uyum sağlamaları gerektiği konusunda bilgilenmeleri için onlara yardımcı olmak, dramanın nasıl bir etkinlik olduğunu anlamalarını sağlamaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.