Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sigortacılığın Genel İlkeleri Ve Yapısı

1. Soru

Sigorta nedir?

Cevap

Sigorta, riskli bir olayın meydana gelme olasılığı göz önünde bulundurularak, risk ortaya çıktığında, zararı kısmen ya da tamamen karşılamak üzere, bu işle uğraşan bir kuruluşa belirli bir zaman dilimi süresince prim ödemesi karşılığında elde edilen güvencedir.


2. Soru

Sigortanın temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Sigortanın işlevleri şöyle sıralanabilir:

 • Ekonomik ve Sosyal Hayatta Öngörülebilirlik ve Güvence Sağlaması
 • Aynı Amaca Yönelik Dayanışma Sağlaması
 • Tasarruf Artışı ve Sermaye Oluşumuna Katkı Sağlaması
 • Risklerin Etkin Yönetimi ve Zararın Karşılanması
 • Riske Karşı Güvencenin Uluslararası Boyuta Dağıtımı

3. Soru

Sigortacılığın genel ilkelerinin işlevi nedir?

Cevap

Sigortacılığın genel ilkeleri, sigorta sözleşmelerinde iki taraf arasındaki hukukî ilişkiyi düzenleyen, sigorta işlemlerinin iş hayatı açısından ciddî, güvenilir, her türlü keyfîlikten uzak ve istikrar getiren işlemler olmasını sağlayan temel ilkelerdir.


4. Soru

Sigortacılığın genel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Sigortacılığın genel ilkeleri şöyle sıralanabilir:

 • Sigortalanabilir Menfaat İlişkisi İlkesi
 • Riskin Varlığı İlkesi
 • Mutlak (Hüsnüniyet) İyi Niyet İlkesi
 • Sebepsiz Zenginleşme Yasağı (Tazminat) İlkesi
 • Halefiyet (Hakların Devri-Rücu) İlkesi
 • Birden Çok Sigorta veya Hasara Katılım İlkesi
  • Yakın Neden İlkesi

5. Soru

Sigortalanabilir menfaatin başlıca unsurları nelerdir?

Cevap

Sigortalanabilir menfaatin başlıca unsurları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Sigorta ettirilebilir nitelikteki mal (eşya), can (hayat) ya da sorumluluk vb. gibi konular sigorta konusunu teşkil etmeli,
 • Sigortalı rizikonun gerçekleşmesi sonucu sigorta ettiren/sigortalı fiziki zarara (kayba) uğramalı,
 • Hasar (zarar) sigortanın asıl konusunda olmalıdır.
 • Sigorta Ettiren/sigortalı ile sigorta konusu arasındaki menfaat, zıya veya hasara uğradığı zaman tazmin edilebilmesi için meşru ve parayla ölçülebilir, olmalıdır.

6. Soru

Riskin sigortalanabilmesi için ne olması gerekmektedir?

Cevap

Riskin sigortalanabilmesi için;

 • Ortada gerçekleşmesi olası (rastlantısal) olan, sigortacılar tarafından bilinen gerçek bir rizikonun olması ve sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda riziko gerçekleşmemiş olması,
 • Riskin (riziko) meşru (yasal) olması,
 • Riskin(riziko) ödenebilir ölçülerde olması. Katastrofik hasarlarda, sigorta şirketinin üstlendiği teminatı karşılayabilecek müştereklerde, riskin (rizikonun) dağılımını gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

7. Soru

İyi niyet ilkesi nedir?

Cevap

Tarafların, sözleşmenin esası ile ilgili her durumda, makul ölçüler içinde davranmaları ve azami iyi niyetli olmaları ” İyi Niyet İlkesi” ile tanımlanmaktadır.


8. Soru

Zenginleşme Yasağı (tazminat ilkesi) nedir ve amaçları nelerdir?

Cevap

Sigortalı ve sigortacı arasında yapılan sigorta sözleşmesinin amacını oluşturan ve zarar görenin ekonomik durumunu zarardan önceki durumuna getirmesini ifade eden tazminat, Sebepsiz Zenginleşme Yasağı (tazminat ilkesi) çerçevesinde ifa edilir. Zira bu ilkenin iki temel amacından birincisi; sigortalının sigorta şirketinden alacağı tazminat ile sebepsiz zenginleşmesinin önüne geçmek iken ikinci amacı, sigortalının mali durumunu hasar meydana gelmeden önceki durumuna getirmektir.


9. Soru

Halefiyet ilkesinin amaçları nelerdir?

Cevap

Halefiyet ilkesinin üç amacı vardır;

 • Sigortalının aynı hasardan dolayı çifte tazminat almasını ya da tazminat birikimini önlemek
 • Sigorta sözleşmesi sayesinde ve sigortalının iradesine aykırı olarak zarar verenin sorumluluktan kurtulmasını engellemek
 • Halefiyet, sigorta oranlarının aşağı çekilmesine yardımcı olmak.

10. Soru

Hasara katılımın söz konusu olabilmesi için, hangi koşulların varlığı gereklidir?

Cevap

Hasara katılımın söz konusu olabilmesi için, aşağıdaki koşulların varlığı gereklidir:

 • Birden fazla sigorta poliçesi bulunmalı,
 • Bütün poliçeler aynı sigorta konusu ile ilgili olmalı,
 • Bütün poliçeler, hasara yol açan tehlikeyi teminat altına almalı,
 • Hasar gerçekleştiğinde bütün poliçeler yürürlükte olmalı,
 • Bütün poliçeler, aynı sigortalının aynı menfaat ilişkisini sağlamış olmalı,
 • Bütün poliçelerde hasara katılmayı engelleyecek bir hüküm olmamalı

11. Soru

Yakın neden ilkesini açıklayınız.

Cevap

Yakın neden ön plandaki neden olmalıdır. Yakın neden ile hasar arasında doğrudan bir ilişki olmamalıdır. Yakın neden belirlenirken bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hasar tek bir nedene bağlı olabileceği gibi, birbirini kesintili veya kesintisiz bir şekilde izleyen birçok olayın sonucu olarak da çıkabilir. Bir başka olasılık da, birden fazla nedenin bir arada etkide bulunarak hasara yol açmasıdır. Bu farklı nedenlerin bazılarının poliçe teminatına dahil olmasına karşılık diğerlerinin teminat dışında olması, hasarın yakın nedeninin belirlenmesinde güçlük yaratmaktadır.


12. Soru

Sigortanın sözleşmesinin konusu neyi ifade eder?

Cevap

Sigortanın sözleşmesinin konusu; sigorta ettirenin mali kayba konu olabilecek her türlü menfaatini ifade eder.


13. Soru

Sigortacı kimdir?

Cevap

Sigortacı; sözleşmesinin kurucu taraflarından biri olup, sözleşmeyle sigorta himayesi sağlama borcunu üzerine alan taraftır.


14. Soru

Sigorta ettiren kimdir?

Cevap

Sigorta ettiren; sigorta sözleşmesinin kurucu taraflarından biri olarak sigortalının menfaatini sigorta şirketinden prim ödemek suretiyle güvence altına alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.


15. Soru

Sigortalı kimdir?

Cevap

Sigortalı; genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişidir, fakat bazı durumlarda, sigortalı ile sigorta ettiren ayrı kişiler olabilir. Sigortalı, zarar sigortalarında menfaati teminat altına alınan; can sigortalarında ise üzerinde riziko gerçekleşme ihtimali olan kişiyi ifade etmek için kullanılır.


16. Soru

Sigorta bedeli nedir?

Cevap

Sigorta Bedeli; Teminat kapsamındaki herhangi bir tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu olması durumunda, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu, poliçede belirtilen, tazminata esas oluşturan azami bedeli ifade eder.


17. Soru

Lehtar kimdir?

Cevap

Lehtar; hayat sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, lehine sigorta sözleşmesi kurulan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiyi ifade eder.


18. Soru

İpotekli alacaklı kimdir?

Cevap

İpotekli alacaklı; sigortalı kıymet üzerinde kanunen tanınmış öncelikli bir hakka sahip olan taraf ve gerçek hak sahibidir.


19. Soru

Katılım sigortacılığı nedir?

Cevap

Katılım sigortacılığı, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türüdür.


20. Soru

Katılım sigortacılığı sisteminin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Sisteminin temel ilkeleri aşağıdaki gibi sayılmıştır;

 • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması,
 • Katkı Primlerinin toplandığı risk fonunun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması,
 • İhtisas sahibi bir Danışma Komitesi’nden hizmet alınması.
 • Sermayedara ait varlıkların ve katılımcılardan toplanan katkı primlerinin Şirket Danışma Komitesi tarafından onay verilen yatırım araçlarında değerlendirilmesi,
 • Katılım Sigortacılığı prensiplerine uygun olmayan, Danışma Komitesi tarafından uygun görülmeyen iktisadi kıymetlere, menfaatlere katılım sigortası teminatı verilmemesi

21. Soru

Türk sigorta sektörüneki aktörler kimlerdir?

Cevap

Türk sigorta sektöründeki aktörler şöyle sıralanabilir:

 • Sigorta Şirketleri, Reasürans Şirketleri ve Emeklilik Şirketleri
 • Sigorta acenteleri
 • Sigorta eksperleri
 • Sigorta ve reasürans brokerleri
 • Aktüerler
 • Bağımsız denetim kuruluşları

22. Soru

Türk sigorta sektöründeki kurumlar hangileridir?

Cevap

Türk sigorta sektöründeki kurumlar şöyle sıralanabilir:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
 • Sigorta Tahkim Komisyonu
 • Güvence Hesabı
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
 • Sigortacılık Eğitim Merkezi
 • Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
 • Emeklilik Gözetim Merkezi
 • Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu
 • Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
 • Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
 • Dernekler ve Vakıflar

1. Soru

Sigorta nedir?

Cevap

Sigorta, riskli bir olayın meydana gelme olasılığı göz önünde bulundurularak, risk ortaya çıktığında, zararı kısmen ya da tamamen karşılamak üzere, bu işle uğraşan bir kuruluşa belirli bir zaman dilimi süresince prim ödemesi karşılığında elde edilen güvencedir.

2. Soru

Sigortanın temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Sigortanın işlevleri şöyle sıralanabilir:

 • Ekonomik ve Sosyal Hayatta Öngörülebilirlik ve Güvence Sağlaması
 • Aynı Amaca Yönelik Dayanışma Sağlaması
 • Tasarruf Artışı ve Sermaye Oluşumuna Katkı Sağlaması
 • Risklerin Etkin Yönetimi ve Zararın Karşılanması
 • Riske Karşı Güvencenin Uluslararası Boyuta Dağıtımı
3. Soru

Sigortacılığın genel ilkelerinin işlevi nedir?

Cevap

Sigortacılığın genel ilkeleri, sigorta sözleşmelerinde iki taraf arasındaki hukukî ilişkiyi düzenleyen, sigorta işlemlerinin iş hayatı açısından ciddî, güvenilir, her türlü keyfîlikten uzak ve istikrar getiren işlemler olmasını sağlayan temel ilkelerdir.

4. Soru

Sigortacılığın genel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Sigortacılığın genel ilkeleri şöyle sıralanabilir:

 • Sigortalanabilir Menfaat İlişkisi İlkesi
 • Riskin Varlığı İlkesi
 • Mutlak (Hüsnüniyet) İyi Niyet İlkesi
 • Sebepsiz Zenginleşme Yasağı (Tazminat) İlkesi
 • Halefiyet (Hakların Devri-Rücu) İlkesi
 • Birden Çok Sigorta veya Hasara Katılım İlkesi
  • Yakın Neden İlkesi
5. Soru

Sigortalanabilir menfaatin başlıca unsurları nelerdir?

Cevap

Sigortalanabilir menfaatin başlıca unsurları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Sigorta ettirilebilir nitelikteki mal (eşya), can (hayat) ya da sorumluluk vb. gibi konular sigorta konusunu teşkil etmeli,
 • Sigortalı rizikonun gerçekleşmesi sonucu sigorta ettiren/sigortalı fiziki zarara (kayba) uğramalı,
 • Hasar (zarar) sigortanın asıl konusunda olmalıdır.
 • Sigorta Ettiren/sigortalı ile sigorta konusu arasındaki menfaat, zıya veya hasara uğradığı zaman tazmin edilebilmesi için meşru ve parayla ölçülebilir, olmalıdır.
6. Soru

Riskin sigortalanabilmesi için ne olması gerekmektedir?

Cevap

Riskin sigortalanabilmesi için;

 • Ortada gerçekleşmesi olası (rastlantısal) olan, sigortacılar tarafından bilinen gerçek bir rizikonun olması ve sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda riziko gerçekleşmemiş olması,
 • Riskin (riziko) meşru (yasal) olması,
 • Riskin(riziko) ödenebilir ölçülerde olması. Katastrofik hasarlarda, sigorta şirketinin üstlendiği teminatı karşılayabilecek müştereklerde, riskin (rizikonun) dağılımını gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.
7. Soru

İyi niyet ilkesi nedir?

Cevap

Tarafların, sözleşmenin esası ile ilgili her durumda, makul ölçüler içinde davranmaları ve azami iyi niyetli olmaları ” İyi Niyet İlkesi” ile tanımlanmaktadır.

8. Soru

Zenginleşme Yasağı (tazminat ilkesi) nedir ve amaçları nelerdir?

Cevap

Sigortalı ve sigortacı arasında yapılan sigorta sözleşmesinin amacını oluşturan ve zarar görenin ekonomik durumunu zarardan önceki durumuna getirmesini ifade eden tazminat, Sebepsiz Zenginleşme Yasağı (tazminat ilkesi) çerçevesinde ifa edilir. Zira bu ilkenin iki temel amacından birincisi; sigortalının sigorta şirketinden alacağı tazminat ile sebepsiz zenginleşmesinin önüne geçmek iken ikinci amacı, sigortalının mali durumunu hasar meydana gelmeden önceki durumuna getirmektir.

9. Soru

Halefiyet ilkesinin amaçları nelerdir?

Cevap

Halefiyet ilkesinin üç amacı vardır;

 • Sigortalının aynı hasardan dolayı çifte tazminat almasını ya da tazminat birikimini önlemek
 • Sigorta sözleşmesi sayesinde ve sigortalının iradesine aykırı olarak zarar verenin sorumluluktan kurtulmasını engellemek
 • Halefiyet, sigorta oranlarının aşağı çekilmesine yardımcı olmak.
10. Soru

Hasara katılımın söz konusu olabilmesi için, hangi koşulların varlığı gereklidir?

Cevap

Hasara katılımın söz konusu olabilmesi için, aşağıdaki koşulların varlığı gereklidir:

 • Birden fazla sigorta poliçesi bulunmalı,
 • Bütün poliçeler aynı sigorta konusu ile ilgili olmalı,
 • Bütün poliçeler, hasara yol açan tehlikeyi teminat altına almalı,
 • Hasar gerçekleştiğinde bütün poliçeler yürürlükte olmalı,
 • Bütün poliçeler, aynı sigortalının aynı menfaat ilişkisini sağlamış olmalı,
 • Bütün poliçelerde hasara katılmayı engelleyecek bir hüküm olmamalı
11. Soru

Yakın neden ilkesini açıklayınız.

Cevap

Yakın neden ön plandaki neden olmalıdır. Yakın neden ile hasar arasında doğrudan bir ilişki olmamalıdır. Yakın neden belirlenirken bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hasar tek bir nedene bağlı olabileceği gibi, birbirini kesintili veya kesintisiz bir şekilde izleyen birçok olayın sonucu olarak da çıkabilir. Bir başka olasılık da, birden fazla nedenin bir arada etkide bulunarak hasara yol açmasıdır. Bu farklı nedenlerin bazılarının poliçe teminatına dahil olmasına karşılık diğerlerinin teminat dışında olması, hasarın yakın nedeninin belirlenmesinde güçlük yaratmaktadır.

12. Soru

Sigortanın sözleşmesinin konusu neyi ifade eder?

Cevap

Sigortanın sözleşmesinin konusu; sigorta ettirenin mali kayba konu olabilecek her türlü menfaatini ifade eder.

13. Soru

Sigortacı kimdir?

Cevap

Sigortacı; sözleşmesinin kurucu taraflarından biri olup, sözleşmeyle sigorta himayesi sağlama borcunu üzerine alan taraftır.

14. Soru

Sigorta ettiren kimdir?

Cevap

Sigorta ettiren; sigorta sözleşmesinin kurucu taraflarından biri olarak sigortalının menfaatini sigorta şirketinden prim ödemek suretiyle güvence altına alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

15. Soru

Sigortalı kimdir?

Cevap

Sigortalı; genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişidir, fakat bazı durumlarda, sigortalı ile sigorta ettiren ayrı kişiler olabilir. Sigortalı, zarar sigortalarında menfaati teminat altına alınan; can sigortalarında ise üzerinde riziko gerçekleşme ihtimali olan kişiyi ifade etmek için kullanılır.

16. Soru

Sigorta bedeli nedir?

Cevap

Sigorta Bedeli; Teminat kapsamındaki herhangi bir tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu olması durumunda, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu, poliçede belirtilen, tazminata esas oluşturan azami bedeli ifade eder.

17. Soru

Lehtar kimdir?

Cevap

Lehtar; hayat sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, lehine sigorta sözleşmesi kurulan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiyi ifade eder.

18. Soru

İpotekli alacaklı kimdir?

Cevap

İpotekli alacaklı; sigortalı kıymet üzerinde kanunen tanınmış öncelikli bir hakka sahip olan taraf ve gerçek hak sahibidir.

19. Soru

Katılım sigortacılığı nedir?

Cevap

Katılım sigortacılığı, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türüdür.

20. Soru

Katılım sigortacılığı sisteminin temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Sisteminin temel ilkeleri aşağıdaki gibi sayılmıştır;

 • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması,
 • Katkı Primlerinin toplandığı risk fonunun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması,
 • İhtisas sahibi bir Danışma Komitesi’nden hizmet alınması.
 • Sermayedara ait varlıkların ve katılımcılardan toplanan katkı primlerinin Şirket Danışma Komitesi tarafından onay verilen yatırım araçlarında değerlendirilmesi,
 • Katılım Sigortacılığı prensiplerine uygun olmayan, Danışma Komitesi tarafından uygun görülmeyen iktisadi kıymetlere, menfaatlere katılım sigortası teminatı verilmemesi
21. Soru

Türk sigorta sektörüneki aktörler kimlerdir?

Cevap

Türk sigorta sektöründeki aktörler şöyle sıralanabilir:

 • Sigorta Şirketleri, Reasürans Şirketleri ve Emeklilik Şirketleri
 • Sigorta acenteleri
 • Sigorta eksperleri
 • Sigorta ve reasürans brokerleri
 • Aktüerler
 • Bağımsız denetim kuruluşları
22. Soru

Türk sigorta sektöründeki kurumlar hangileridir?

Cevap

Türk sigorta sektöründeki kurumlar şöyle sıralanabilir:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
 • Sigorta Tahkim Komisyonu
 • Güvence Hesabı
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi
 • Sigortacılık Eğitim Merkezi
 • Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
 • Emeklilik Gözetim Merkezi
 • Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu
 • Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
 • Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
 • Dernekler ve Vakıflar
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!