Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bakım Elemanı Yetiştirme Ve Geliştirme 1 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bakım Gerektiren Bireylerin Psikolojik İhtiyaçları

1. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası standart kabul edilen tanımına göre engellilik kaç aşamalı aşamalı bir süreçtir? Aşamalarıyla birlikte açıklayınız. 

Cevap

Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası standart kabul edilen tanımına göre engellilik üç aşamalı bir süreçtir. Önce kişide herhangi bir hasar (impairment) oluşur, ardından işlevsel kısıtlılık/engellilik ortaya çıkar ve sonunda sosyal daralma/sosyal ortamlara az katılım meydana gelir. En uç durumda ise engelli, toplumdan soyutlanmış bir yaşam sürdürür.


2. Soru

Bakımınız altındaki bireylerde ki  halüsinasyon durumlarında neler yapılabilir? 

Cevap

Bakımınız altındaki bireylerde halüsinasyonlara rastlayabilirsiniz. Halüsinasyon bireyin var olmayan şeyleri, sesleri, koku, tatları duyma veya görmesidir. Bireyde gerçek dışı inançlar olabilir. Hasta kendisi de bu durumdan korkuyor olabilir. Yaşadığı deneyim hakkında onunla konuşup yanında olduğunuzu, güvende olduğunu ona hissettirebilirsiniz. Hasta ile bu inançlarının yanlış olduğu konusunda tartışmaya
girilmemelidir. Dikkatini başka şeylere yöneltmeye çalışmak faydalı olabilir. Evdeki aynaların kaldırılması, iyi aydınlatma, karmaşık eşyaların ve renklerin kaldırılması da korkularını hafifletebilir. Televizyonu çok fazla izlemesi, özellikle şiddet içeren programları izlemesi gerçekle programın farkını ayırt etmesini güçleştirebilir. Bu nedenle şiddet içeren programları izlemesi engellenmelidir.


3. Soru

Yaşlılıkta psikolojik bağlamda en sık rastlanılan sorun nedir? 

Cevap

Yaşlılıkta psikolojik bağlamda en sık rastlanılan sorunlardan birisi de depresyondur. Yaşlılarda depresyonun yaygın olduğu bilinmektedir.


4. Soru

Halüsinasyon ne demektir?

Cevap

Halüsinasyon bireyin var olmayan şeyleri, sesleri, koku, tatları duyma veya görmesidir.


5. Soru

Tükenmişlik sendromu nedir? Açıklayınız. 

Cevap

Tükenmişlik sendromu: Çalışanlarda kronik fiziksel yorgunluk, çaresizlik ve ümitsizlik duyguları, olumsuz bir benlik kavramının gelişmesi, mesleğe, genel olarak yaşama ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlar ile belirginleşen fiziksel, duygusal ve zihinsel bir tükenme ile yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma ile karakterize tükenme durumudur.


6. Soru

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesi” ne göre engelli tanımı nasıldır? Açıklayınız. 

Cevap

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesi”nde engelli tanımı şöyle yapılmaktadır: Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar engellidir.


7. Soru

Yaşlanmayla birlikte gelişen beyin işlevlerindeki fizyolojik değişimin etkileri nasıl olmaktadır? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Yaşlanmayla birlikte genel olarak beyin işlevlerindeki fizyolojik gerilemeye bağlı olarak bellek, dikkat, algı gibi bilişsel işlevlerin olumsuz yönde etkilendiği belirtilmektedir. Yaşlı kişilerde sıklıkla bellek (hafıza) azalması, unutkanlık, kusurlu ve eksik hatırlama gibi bellek değişiklikleri görülür. Yaşlılıkta beyin yapısının bozulmasıyla birlikte yaşlı insanlarda düşüncenin içeriği, mantık ve muhakeme niteliği değişir ve bozulur. Düşünce akışında yavaşlama, ayrıntıcı olma ve direnme eğilimi görülür. Hesaplamalar, somut ve soyut kavramlar bozulur,


8. Soru

Ruhsal kriz içinde olan bireyin içinde bulunduğu durumu açıklayınız. 

Cevap

Ruhsal kriz içinde olan birey kendini çaresiz hisseder, alışılagelmiş çözüm yolları aklına gelmez ve kullanamaz, kendini ümitsiz hisseder, bir altüst olma hâli yaşar. Hiçbir şeyin düzelemeyeceğini, hiçbir şeyin elinden gelmeyeceğini düşünür. Bunu “kendimi karanlık bir tünelin içinde görüyorum ve hiçbir çıkış yolu göremiyorum” gibi ifadelerle belirtir.


9. Soru

Yaşlılıkta ortaya çıkan depresyon belirtileri nelerdir? 

Cevap

Yaşlılıkta ortaya çıkan depresyon belirtileri, genç ve orta yaşlılarda görülen depresyon belirtilerinden farklıdır. Depresyon yaşayan yaşlılarda fiziksel, görsel, duyusal ve bilişsel bozukluklar görülmektedir. Bu süreçte çevreye karşı ilgisizlik, anksiyete, kendini yargılama, suçluluk ve değersizlik duyguları, fiziksel aktivitesizlik ve sağlıksız yemek yeme davranışları yaşlıların ve onlara bakım verenlerin sıklıkla uğraşmak zorunda kaldıkları psikolojik sıkıntılardır.


10. Soru

Ruhsal kriz halinde hangi durumlarda doktora haber verilmelidir? 

Cevap

Hangi durumlarda doktora haber vermelisiniz?
• Gerçeği değerlendirme yeteneği bozulmuş, kendisine yardım etmek isteyenlere zarar vermeye başlamışsa,
• Geçmiş kötü deneyimleri ile ilgili olarak sağlık personelinin yardım etmeye çalıştığına inanmıyorsa,
• Saldırgan ve şiddet davranışları gösteriyorsa,
• Alkol, madde ya da ilaç kullanımında ciddi artış olmuşsa,
• Kendisine, size ve çevresindekilere karşı şiddet eğilimi varsa, hastanın doktoruna haber verilmeli ve psikiyatrik yardım alması ağlanmalıdır.


11. Soru

Demans hastaları için sağlanabilecek güvenlik unsurlarından bazılarını belirtiniz. 

Cevap

Hastanız için en önemli konulardan biri güvenliktir. Bazı hastalar nerede olduğunu, sizin kim olduğunuzu unutabilir, karıştırabilir. Bu durumdaki hastalarınızı bulunduğu ortamda yalnız başına bırakmamalısınız. Olası durumlar için boynuna adresini ve kimliği belirten bir künye takılabilir. Ayrıca acil durumlarda aranabilecek telefon numaralarıda bu künyeye yazılabilir. Hastanız kaybolduğunda mutlaka polise ve yakınlarına haber vermelisiniz. Hasta bulunup geri döndüğünde ise yaşadığınız korku yüzünden ona kızmamalı ve öfkeli davranmamalısınız. Bunun hastanızın yaşadığı sağlık probleminden (demans, alzheimer hastalığı gibi) kaynaklandığını unutmayınız.  Geceleri yatmadan önce ise mutlaka sokak kapısı kilitlenmeli çıkabileceği diğer çıkış noktaları da emniyet altına alınmalıdır.


12. Soru

Demans hastalığını tanımlayınız. 

Cevap

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur.


13. Soru

Bireyin yaşadığı stresi azaltmak konusunda rahatlama tekniklerinden maneviyatın önemini açıklayınız. 

Cevap

Bireyin yaşadığı stresi azaltmak, rahatlamasına ve kendini psikolojik olarak iyi hissetmesini sağlayacaktır. Sorunların çözümlenmesi kendi içsel dünyası ile mümkündür. Bu noktada bakım verici rahatlama tekniklerini kullanarak bireye yardımcı olabilir.

Maneviyat, benlik duygusunu geliştirir. İnsanların benimseyip geliştirdikleri dinî değer yargıları vardır. Bu değer yargıları ile ilgili uğraşıları, bireyin kendini iyi hissetmesini sağlayan önemli manevi destektir. Bu nedenle engelleri veya sorunları sonrasında inançları ile ilgili aktiviteleri yerine getiremeyen bireylere yardımcı olmak, uygun ortam ve alternatifler sunmak bireyin ihtiyacı olan bir eksikliği tamamlayacaktır.


14. Soru

Yaşlılığın psikolojik yönü genel olarak ne tür davranış değişiklikleriyle gözlemlenmektedir? 

Cevap

Yaşlılığın psikolojik yönü, genel olarak, bilişsel beceriler ve ruhsal davranış değişimleriyle ilgilidir. Yaşlılığın en önemli sorununun bilişsel bozulma olduğu bilinmektedir. Bilişsel beceriler zekâ, dikkat, öğrenme, bellek, dil, görsel yetiler, akıl yürütme gibi alanlardaki değişiklikleri; ruhsal davranış değişimleri ise duygudurumu, güdülenimler ve baş etme becerileri gibi çeşitli nitelikleri içermektedir.


15. Soru

Empati ne demektir? Açıklayınız. 

Cevap

Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.


16. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık ne demektir? Açıklayınız. 

Cevap

Dünya Sağlık Örgütünün tanımında sağlık “yalnızca hastalığın olmayışı değil fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir”
olarak tanımlanmaktadır.


17. Soru

Yaşlıların uyum güçlüğü yaşamasına yol açan en önemli sorunlardan birisi nedir? 

Cevap

Genel olarak bakıldığında yaşlıların uyum güçlüğü yaşamasına yol açan en önemli sorunlardan birisi demanstır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada elde edilen bulgular, psikiyatrik hastaların % 35’inin demans sorunuyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yaşlılık döneminde ayrıca bilinçte bulanıklık, alzheimer hastalığı, stres, uyku bozuklukları, kaygı bozuklukları sıkça görülmektedir.


18. Soru

Bireyde aşırı kaygı, depresyon, öfke ve kendini suçlama duygularının varlığı ne tür bulgularla kendini gösterebilir? 

Cevap

Bireyde aşırı kaygı, depresyon, öfke ve kendini suçlama duygularının varlığı
• Aşırı sinirli ve etrafına zarar verici davranışlar sergilemesi
• Saldırganlık,
• İntihar girişimleri olarak sayılabilir.
• Kaygı; bireyde çarpıntı, terleme, boğulma hissi ve nefes alamama gibi bulgularla,
• Depresyon ise iştah azalması, kilo kaybı, uyku bozukluğu, hareketlerde yavaşlama gibi bedensel bulgularla kendini gösterebilir.


19. Soru

Alzheimer hastalığını tanımlayınız. 

Cevap

Alzheimer hastalığı, beynin, öncelikle hafıza olmak üzere, tüm bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayba neden olan en sık görülen demans tipidir.


20. Soru

Hastanın otoritesine saygı duyulma kavramını örnekle açıklayınız. 

Cevap

Hastanın otoritesine saygı duyulmalıdır. Hasta için yapılan bakım uygulamalarında iş birliği sağlanmalıdır. Bakım uygulamalarına başlamadan önce kendisine hangi uygulamanın (banyo, diş fırçalama vb.) yapılacağı ve nasıl yapılacağı mutlaka anlatılmalıdır. Hastanın uygulama öncesinde onayı (izni) alınmalıdır. Bunun yapılması hastanın hem bakım verici ile iş birliği içinde olmasına hem de kendisi ile ilgili uygulamaların kontrolü altında olması duygusunu destekler ve kendisini iyi hissetmesini sağlar.


1. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası standart kabul edilen tanımına göre engellilik kaç aşamalı aşamalı bir süreçtir? Aşamalarıyla birlikte açıklayınız. 

Cevap

Dünya Sağlık Örgütünün uluslararası standart kabul edilen tanımına göre engellilik üç aşamalı bir süreçtir. Önce kişide herhangi bir hasar (impairment) oluşur, ardından işlevsel kısıtlılık/engellilik ortaya çıkar ve sonunda sosyal daralma/sosyal ortamlara az katılım meydana gelir. En uç durumda ise engelli, toplumdan soyutlanmış bir yaşam sürdürür.

2. Soru

Bakımınız altındaki bireylerde ki  halüsinasyon durumlarında neler yapılabilir? 

Cevap

Bakımınız altındaki bireylerde halüsinasyonlara rastlayabilirsiniz. Halüsinasyon bireyin var olmayan şeyleri, sesleri, koku, tatları duyma veya görmesidir. Bireyde gerçek dışı inançlar olabilir. Hasta kendisi de bu durumdan korkuyor olabilir. Yaşadığı deneyim hakkında onunla konuşup yanında olduğunuzu, güvende olduğunu ona hissettirebilirsiniz. Hasta ile bu inançlarının yanlış olduğu konusunda tartışmaya
girilmemelidir. Dikkatini başka şeylere yöneltmeye çalışmak faydalı olabilir. Evdeki aynaların kaldırılması, iyi aydınlatma, karmaşık eşyaların ve renklerin kaldırılması da korkularını hafifletebilir. Televizyonu çok fazla izlemesi, özellikle şiddet içeren programları izlemesi gerçekle programın farkını ayırt etmesini güçleştirebilir. Bu nedenle şiddet içeren programları izlemesi engellenmelidir.

3. Soru

Yaşlılıkta psikolojik bağlamda en sık rastlanılan sorun nedir? 

Cevap

Yaşlılıkta psikolojik bağlamda en sık rastlanılan sorunlardan birisi de depresyondur. Yaşlılarda depresyonun yaygın olduğu bilinmektedir.

4. Soru

Halüsinasyon ne demektir?

Cevap

Halüsinasyon bireyin var olmayan şeyleri, sesleri, koku, tatları duyma veya görmesidir.

5. Soru

Tükenmişlik sendromu nedir? Açıklayınız. 

Cevap

Tükenmişlik sendromu: Çalışanlarda kronik fiziksel yorgunluk, çaresizlik ve ümitsizlik duyguları, olumsuz bir benlik kavramının gelişmesi, mesleğe, genel olarak yaşama ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlar ile belirginleşen fiziksel, duygusal ve zihinsel bir tükenme ile yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma ile karakterize tükenme durumudur.

6. Soru

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesi” ne göre engelli tanımı nasıldır? Açıklayınız. 

Cevap

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesi”nde engelli tanımı şöyle yapılmaktadır: Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar engellidir.

7. Soru

Yaşlanmayla birlikte gelişen beyin işlevlerindeki fizyolojik değişimin etkileri nasıl olmaktadır? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Yaşlanmayla birlikte genel olarak beyin işlevlerindeki fizyolojik gerilemeye bağlı olarak bellek, dikkat, algı gibi bilişsel işlevlerin olumsuz yönde etkilendiği belirtilmektedir. Yaşlı kişilerde sıklıkla bellek (hafıza) azalması, unutkanlık, kusurlu ve eksik hatırlama gibi bellek değişiklikleri görülür. Yaşlılıkta beyin yapısının bozulmasıyla birlikte yaşlı insanlarda düşüncenin içeriği, mantık ve muhakeme niteliği değişir ve bozulur. Düşünce akışında yavaşlama, ayrıntıcı olma ve direnme eğilimi görülür. Hesaplamalar, somut ve soyut kavramlar bozulur,

8. Soru

Ruhsal kriz içinde olan bireyin içinde bulunduğu durumu açıklayınız. 

Cevap

Ruhsal kriz içinde olan birey kendini çaresiz hisseder, alışılagelmiş çözüm yolları aklına gelmez ve kullanamaz, kendini ümitsiz hisseder, bir altüst olma hâli yaşar. Hiçbir şeyin düzelemeyeceğini, hiçbir şeyin elinden gelmeyeceğini düşünür. Bunu “kendimi karanlık bir tünelin içinde görüyorum ve hiçbir çıkış yolu göremiyorum” gibi ifadelerle belirtir.

9. Soru

Yaşlılıkta ortaya çıkan depresyon belirtileri nelerdir? 

Cevap

Yaşlılıkta ortaya çıkan depresyon belirtileri, genç ve orta yaşlılarda görülen depresyon belirtilerinden farklıdır. Depresyon yaşayan yaşlılarda fiziksel, görsel, duyusal ve bilişsel bozukluklar görülmektedir. Bu süreçte çevreye karşı ilgisizlik, anksiyete, kendini yargılama, suçluluk ve değersizlik duyguları, fiziksel aktivitesizlik ve sağlıksız yemek yeme davranışları yaşlıların ve onlara bakım verenlerin sıklıkla uğraşmak zorunda kaldıkları psikolojik sıkıntılardır.

10. Soru

Ruhsal kriz halinde hangi durumlarda doktora haber verilmelidir? 

Cevap

Hangi durumlarda doktora haber vermelisiniz?
• Gerçeği değerlendirme yeteneği bozulmuş, kendisine yardım etmek isteyenlere zarar vermeye başlamışsa,
• Geçmiş kötü deneyimleri ile ilgili olarak sağlık personelinin yardım etmeye çalıştığına inanmıyorsa,
• Saldırgan ve şiddet davranışları gösteriyorsa,
• Alkol, madde ya da ilaç kullanımında ciddi artış olmuşsa,
• Kendisine, size ve çevresindekilere karşı şiddet eğilimi varsa, hastanın doktoruna haber verilmeli ve psikiyatrik yardım alması ağlanmalıdır.

11. Soru

Demans hastaları için sağlanabilecek güvenlik unsurlarından bazılarını belirtiniz. 

Cevap

Hastanız için en önemli konulardan biri güvenliktir. Bazı hastalar nerede olduğunu, sizin kim olduğunuzu unutabilir, karıştırabilir. Bu durumdaki hastalarınızı bulunduğu ortamda yalnız başına bırakmamalısınız. Olası durumlar için boynuna adresini ve kimliği belirten bir künye takılabilir. Ayrıca acil durumlarda aranabilecek telefon numaralarıda bu künyeye yazılabilir. Hastanız kaybolduğunda mutlaka polise ve yakınlarına haber vermelisiniz. Hasta bulunup geri döndüğünde ise yaşadığınız korku yüzünden ona kızmamalı ve öfkeli davranmamalısınız. Bunun hastanızın yaşadığı sağlık probleminden (demans, alzheimer hastalığı gibi) kaynaklandığını unutmayınız.  Geceleri yatmadan önce ise mutlaka sokak kapısı kilitlenmeli çıkabileceği diğer çıkış noktaları da emniyet altına alınmalıdır.

12. Soru

Demans hastalığını tanımlayınız. 

Cevap

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur.

13. Soru

Bireyin yaşadığı stresi azaltmak konusunda rahatlama tekniklerinden maneviyatın önemini açıklayınız. 

Cevap

Bireyin yaşadığı stresi azaltmak, rahatlamasına ve kendini psikolojik olarak iyi hissetmesini sağlayacaktır. Sorunların çözümlenmesi kendi içsel dünyası ile mümkündür. Bu noktada bakım verici rahatlama tekniklerini kullanarak bireye yardımcı olabilir.

Maneviyat, benlik duygusunu geliştirir. İnsanların benimseyip geliştirdikleri dinî değer yargıları vardır. Bu değer yargıları ile ilgili uğraşıları, bireyin kendini iyi hissetmesini sağlayan önemli manevi destektir. Bu nedenle engelleri veya sorunları sonrasında inançları ile ilgili aktiviteleri yerine getiremeyen bireylere yardımcı olmak, uygun ortam ve alternatifler sunmak bireyin ihtiyacı olan bir eksikliği tamamlayacaktır.

14. Soru

Yaşlılığın psikolojik yönü genel olarak ne tür davranış değişiklikleriyle gözlemlenmektedir? 

Cevap

Yaşlılığın psikolojik yönü, genel olarak, bilişsel beceriler ve ruhsal davranış değişimleriyle ilgilidir. Yaşlılığın en önemli sorununun bilişsel bozulma olduğu bilinmektedir. Bilişsel beceriler zekâ, dikkat, öğrenme, bellek, dil, görsel yetiler, akıl yürütme gibi alanlardaki değişiklikleri; ruhsal davranış değişimleri ise duygudurumu, güdülenimler ve baş etme becerileri gibi çeşitli nitelikleri içermektedir.

15. Soru

Empati ne demektir? Açıklayınız. 

Cevap

Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.

16. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık ne demektir? Açıklayınız. 

Cevap

Dünya Sağlık Örgütünün tanımında sağlık “yalnızca hastalığın olmayışı değil fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir”
olarak tanımlanmaktadır.

17. Soru

Yaşlıların uyum güçlüğü yaşamasına yol açan en önemli sorunlardan birisi nedir? 

Cevap

Genel olarak bakıldığında yaşlıların uyum güçlüğü yaşamasına yol açan en önemli sorunlardan birisi demanstır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada elde edilen bulgular, psikiyatrik hastaların % 35’inin demans sorunuyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yaşlılık döneminde ayrıca bilinçte bulanıklık, alzheimer hastalığı, stres, uyku bozuklukları, kaygı bozuklukları sıkça görülmektedir.

18. Soru

Bireyde aşırı kaygı, depresyon, öfke ve kendini suçlama duygularının varlığı ne tür bulgularla kendini gösterebilir? 

Cevap

Bireyde aşırı kaygı, depresyon, öfke ve kendini suçlama duygularının varlığı
• Aşırı sinirli ve etrafına zarar verici davranışlar sergilemesi
• Saldırganlık,
• İntihar girişimleri olarak sayılabilir.
• Kaygı; bireyde çarpıntı, terleme, boğulma hissi ve nefes alamama gibi bulgularla,
• Depresyon ise iştah azalması, kilo kaybı, uyku bozukluğu, hareketlerde yavaşlama gibi bedensel bulgularla kendini gösterebilir.

19. Soru

Alzheimer hastalığını tanımlayınız. 

Cevap

Alzheimer hastalığı, beynin, öncelikle hafıza olmak üzere, tüm bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayba neden olan en sık görülen demans tipidir.

20. Soru

Hastanın otoritesine saygı duyulma kavramını örnekle açıklayınız. 

Cevap

Hastanın otoritesine saygı duyulmalıdır. Hasta için yapılan bakım uygulamalarında iş birliği sağlanmalıdır. Bakım uygulamalarına başlamadan önce kendisine hangi uygulamanın (banyo, diş fırçalama vb.) yapılacağı ve nasıl yapılacağı mutlaka anlatılmalıdır. Hastanın uygulama öncesinde onayı (izni) alınmalıdır. Bunun yapılması hastanın hem bakım verici ile iş birliği içinde olmasına hem de kendisi ile ilgili uygulamaların kontrolü altında olması duygusunu destekler ve kendisini iyi hissetmesini sağlar.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!