Anne Baba Eğitimi Ve Danışmanlık Hizmetleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Anne Baba Eğitimi Ve Danışmanlık Hizmetleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aile Sisteminde Yaşanan Sorunlar

1. Soru

Aile nedir? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Aile, aralarında duygusal, sosyokültürel ve kan bağları olan bireylerden oluşan, amaç ve görevleri olan bir yapıdır.


2. Soru

Sistem anlayışına göre aile kavramını açıklayınız.

Cevap

Sistem anlayışına göre aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, aile üyelerinin ve ailenin bütününün gereksinimlerini karşılamak için stratejiler planlayan insanlardan oluşmuş karmaşık bir yapıdır.


3. Soru

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin  temel varsayımlarını sıralayınız. 

Cevap

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin bazı temel varsayımları şunlardır:

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.


4. Soru

Aile sisteminin beş temel karakteristik özelliğini sıralayınız.

Cevap

 • Aile kuralları
 • Ailede rollerin düzenlenmesi
 • Dışsal ve içsel aile sınırları
 • Aile üyeleri arasındaki güç dağılımı
 • İletişim süreci

5. Soru

Aile sistemleri kuramında aileyle ilgili olarak yer alan dört temel unsur nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Aile sistemleri kuramında aileyle ilgili olarak aile yapısı, etkileşimi, işlevleri ve yaşam döngüsü olmak üzere dört temel unsur bulunmaktadır. Aile yapısı, ailenin kişisel, kültürel ve ideolojik olarak tanımlayıcı özelliklerini içermektedir. Aile etkileşimi, aile üyelerinin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralları ortaya koyan sistemin merkezini oluşturur. Ailedeki bireylerin birbirlerine bağlanma düzeylerini, uyum sağlama durumlarını ve iletişim biçimlerini belirler. Aile işlevleri ise, var olan kaynakları kullanarak aile sisteminin gereksinimlerini karşılamak için uygun tepkiler üretir. Aile üyelerinin paradan sağlığa, duygulardan kendini ifade etmeye kadar neye gereksinimi varsa ona hizmet edilir. Diğer bir unsur da aile yaşam döngüsüdür. Aile sisteminin zaman içindeki değişimini gösterir.


6. Soru

Aile yaşam döngüsü nedir?

Cevap

Aile yaşam döngüsü; bireyin yaşam sürecinin tüm boyutlarını içeren aynı zamanda ailenin bir bütün olarak vurgulanmasını sağlayan ve ailenin zaman içinde gelişimini açıklayan bir modeldir.


7. Soru

Aile yaşam döngüsünün evreleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

 1. Evden ayrılma-Genç yetişkinlik
 2. Evlilik bağı ile ailenin bir araya gelmesi
 3. Küçük çocuklu aileler
 4. Ergen çocuklu aileler
 5. Çocukların evden ayrılması ve orta yaşta ilerleme
 6. Geç yaştaki aileler
 7. Yaşamın sonlarına yaklaşan aileler

8. Soru

Uyum nedir?

Cevap

Uyum; ailenin durumuna göre yapısını, rollerini ve kurallarını değiştirebilme yeteneğidir.


9. Soru

Ailenin sosyal özellikleri hangi unsurları içermektedir?

Cevap

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevresindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.


10. Soru

Sağlıklı ailelerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Sağlıklıklı ailelerin temel özellikleri duyguları paylaşma, bireysel farklılıkları kabul etme, ilgi ve sevgi duygularının gelişimi, işbirliği, mizah duygusu, yaşamı sürdürmek için temel gereksinimlerin karşılanması, problem çözme, iletişim, geniş bir felsefi düşünce, taahhüt ve takdir duygularını ifade etme, birlikte zaman geçirme, maneviyat ve başa çıkma becerileridir. 


11. Soru

Ailenin sosyal özelekileri hangi unsurları kapsamaktadır?

Cevap

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevre- sindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.


12. Soru

Ailenin psikolojik özellikleri hangi unsurları içermektedir ve neleri etkilemektedir?

Cevap

Psikolojik özellikler; ailenin amaçları, inançları, değerleri, tutumları, çocuk yetiştirme anlayışları, iletişim özellikleri ve aile ilişkileri başta olmak üzere diğer bazı unsurlardan oluşmaktadır. Bu özellikler, ailenin zorluklara karşı dayanıklılığını, değişimlere uyumunu ve sorunlara yaklaşımını etkilemektedir.


13. Soru

Aile üyeleri çocuk kararı almadan önce hangi faktörleri sorgulmalıdır?

Cevap

Aile yaşamında bir çocuğu dünyaya getirme, ebeveyn olma çok önemli ve sorumluluk getiren bir karardır. Aile üyeleri bu kararı almadan önce çocuk için fiziksel, ruhsal koşullar ve zamanın uygunluğu, kendilerinin ebeveyn olmaya hazır olup olmadıklarını bilinçli bir biçimde sorgulamalıdırlar.


14. Soru

Ergen  çocuklu ailelerde yaşanabilecek sorunlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Ergen çocuklu ailelerde, ebeveynlerin ergenin bağımsızlık isteği ve döneme özgü farklı gelişim özelliklerini kabul edip rehberlik etmesi önemlidir. Ebeveyn ergen çatışması, toplumsal, mesleki ve cinsel kimlikle ilgili rollerin seçimi, arkadaşlık ilişkileri, okul başarısı, sınav kaygısı, kötü alışkanlıklardan koruma gibi konular ebeveynler üzerinde ve karşılıklı ilişkilerde baskı yaratabilir. Ebeveynler aynı zamanda iş ve aile yaşamlarını yeniden gözden geçirmek ve yaşlı ebeveynlerin sağlık ve bakım sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler.


15. Soru

Alelerde karşılaşılabilecek sorunların çözümünde kullanılabilecek disiplinler arası yaklaşım nedir?

Cevap

Disiplinler arası yaklaşım; belirli bir konu, kavram ya da sorunu birden fazla disiplinin yöntem ve anlayışıyla ele alan, değerlendiren yaklaşımdır.


16. Soru

Çocuğun yetişkinle özdeşim kurması ne demektir?

Cevap

Özdeşim; çocuğun gelişim sürecinde etkisi altında kaldığı kişileri model alarak davranışları ve toplumsal rolleri kazanma çabasıdır.


17. Soru

Koruyucu aile hizmetleri nedir ve hangi yönetmelik çerçevesince yürütülmektedir? 

Cevap

Koruyucu aile hizmetleri; öz ailesi bulunan ancak öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan çocukların, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet ile paylaşan kişi ya da ailelerin sunduğu, özel nitelikler gerektiren bir hizmettir. Bu hizmet, Koruyucu Aile Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.


18. Soru

Ailelede ölüm-kayıp durumunda ailenin güçlenmesi ve üyelerin uyumunu desteklemek için dört temel aile görevi bulunmaktadır. Bu görevler nelerdir? 

Cevap

 1. Ölüm ve kayıp hakkında ortak bir açıkla- mada bulunmak;
 2. Kayıpla ilgili deneyimleri paylaşmak;
 3. Aile sisteminin yeniden düzenlenmesi;
 4. Yaşam uğraşları ve diğer ilişkilere yönelme.


19. Soru

Yas sürecinde geçirilen evreler hangileridir? 

Cevap

1. Evre: Yadsıma

2. Evre: Öfke

3. Evre: Pazarlık

4. Evre: Depresyon

5. Evre: Kabullenme


20. Soru

 6-9 yaşlar arasındaki  çocuklarda ölüm kavramının gelişimini açıklayınız.

Cevap

6-9 yaşlar arasında, çocuklar ölümün yeme, içme, konuşma, acı hissetme gibi biyolojik fonksiyonların durması ve bir bitiş olduğunu anlamaya başlarlar. 6 yaş ölüm kavramını anlamada önemli bir geçiş yaşıdır. 7 yaştan itibaren ölümün sürekliliğini, engellenemez ve evrensel bir olgu olduğunu kavramaya başlarlar.


1. Soru

Aile nedir? Kısaca açıklayınız. 

Cevap

Aile, aralarında duygusal, sosyokültürel ve kan bağları olan bireylerden oluşan, amaç ve görevleri olan bir yapıdır.

Aile, aralarında duygusal, sosyokültürel ve kan bağları olan bireylerden oluşan, amaç ve görevleri olan bir yapıdır.

Aile, aralarında duygusal, sosyokültürel ve kan bağları olan bireylerden oluşan, amaç ve görevleri olan bir yapıdır.

Aile, aralarında duygusal, sosyokültürel ve kan bağları olan bireylerden oluşan, amaç ve görevleri olan bir yapıdır.

Aile, aralarında duygusal, sosyokültürel ve kan bağları olan bireylerden oluşan, amaç ve görevleri olan bir yapıdır.

2. Soru

Sistem anlayışına göre aile kavramını açıklayınız.

Cevap

Sistem anlayışına göre aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, aile üyelerinin ve ailenin bütününün gereksinimlerini karşılamak için stratejiler planlayan insanlardan oluşmuş karmaşık bir yapıdır.

Sistem anlayışına göre aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, aile üyelerinin ve ailenin bütününün gereksinimlerini karşılamak için stratejiler planlayan insanlardan oluşmuş karmaşık bir yapıdır.

Sistem anlayışına göre aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, aile üyelerinin ve ailenin bütününün gereksinimlerini karşılamak için stratejiler planlayan insanlardan oluşmuş karmaşık bir yapıdır.

Sistem anlayışına göre aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, aile üyelerinin ve ailenin bütününün gereksinimlerini karşılamak için stratejiler planlayan insanlardan oluşmuş karmaşık bir yapıdır.

Sistem anlayışına göre aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, aile üyelerinin ve ailenin bütününün gereksinimlerini karşılamak için stratejiler planlayan insanlardan oluşmuş karmaşık bir yapıdır.

3. Soru

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin  temel varsayımlarını sıralayınız. 

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin  temel varsayımlarını sıralayınız. 

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin  temel varsayımlarını sıralayınız. 

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin  temel varsayımlarını sıralayınız. 

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin  temel varsayımlarını sıralayınız. 

Cevap

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin bazı temel varsayımları şunlardır:

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin bazı temel varsayımları şunlardır:

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin bazı temel varsayımları şunlardır:

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin bazı temel varsayımları şunlardır:

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.

Aile sistemleri kuramının aileye ilişkin bazı temel varsayımları şunlardır:

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.

 • Her aile tek olmakla birlikte içinde sonsuz sayıda kişisel, kültürel ve ideolojik özellikleri barındırabilen bir çeşitliliğe sahiptir.

 • Aile, kendini oluşturan unsurlarla etkileşimde bulunmanın yanında sınırlarını koruyan ve değişime farklı biçimlerde tepki veren bir yapıdır.

 • Aile, her üyesinin gelişip kendi gereksinimlerini karşılayabileceği işlevleri olan bir yapıdır.

 • Aile bütün üyelerini etkileyen değişim süreçlerinden geçer. Ancak her üyenin değişimin getirdiği gerilimden etkilenme düzeyi farklıdır.

4. Soru

Aile sisteminin beş temel karakteristik özelliğini sıralayınız.

Aile sisteminin beş temel karakteristik özelliğini sıralayınız.

Aile sisteminin beş temel karakteristik özelliğini sıralayınız.

Aile sisteminin beş temel karakteristik özelliğini sıralayınız.

Aile sisteminin beş temel karakteristik özelliğini sıralayınız.

Cevap

 • Aile kuralları
 • Ailede rollerin düzenlenmesi
 • Dışsal ve içsel aile sınırları
 • Aile üyeleri arasındaki güç dağılımı
 • İletişim süreci
5. Soru

Aile sistemleri kuramında aileyle ilgili olarak yer alan dört temel unsur nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Aile sistemleri kuramında aileyle ilgili olarak aile yapısı, etkileşimi, işlevleri ve yaşam döngüsü olmak üzere dört temel unsur bulunmaktadır. Aile yapısı, ailenin kişisel, kültürel ve ideolojik olarak tanımlayıcı özelliklerini içermektedir. Aile etkileşimi, aile üyelerinin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralları ortaya koyan sistemin merkezini oluşturur. Ailedeki bireylerin birbirlerine bağlanma düzeylerini, uyum sağlama durumlarını ve iletişim biçimlerini belirler. Aile işlevleri ise, var olan kaynakları kullanarak aile sisteminin gereksinimlerini karşılamak için uygun tepkiler üretir. Aile üyelerinin paradan sağlığa, duygulardan kendini ifade etmeye kadar neye gereksinimi varsa ona hizmet edilir. Diğer bir unsur da aile yaşam döngüsüdür. Aile sisteminin zaman içindeki değişimini gösterir.

Aile sistemleri kuramında aileyle ilgili olarak aile yapısı, etkileşimi, işlevleri ve yaşam döngüsü olmak üzere dört temel unsur bulunmaktadır. Aile yapısı, ailenin kişisel, kültürel ve ideolojik olarak tanımlayıcı özelliklerini içermektedir. Aile etkileşimi, aile üyelerinin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralları ortaya koyan sistemin merkezini oluşturur. Ailedeki bireylerin birbirlerine bağlanma düzeylerini, uyum sağlama durumlarını ve iletişim biçimlerini belirler. Aile işlevleri ise, var olan kaynakları kullanarak aile sisteminin gereksinimlerini karşılamak için uygun tepkiler üretir. Aile üyelerinin paradan sağlığa, duygulardan kendini ifade etmeye kadar neye gereksinimi varsa ona hizmet edilir. Diğer bir unsur da aile yaşam döngüsüdür. Aile sisteminin zaman içindeki değişimini gösterir.

Aile sistemleri kuramında aileyle ilgili olarak aile yapısı, etkileşimi, işlevleri ve yaşam döngüsü olmak üzere dört temel unsur bulunmaktadır. Aile yapısı, ailenin kişisel, kültürel ve ideolojik olarak tanımlayıcı özelliklerini içermektedir. Aile etkileşimi, aile üyelerinin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralları ortaya koyan sistemin merkezini oluşturur. Ailedeki bireylerin birbirlerine bağlanma düzeylerini, uyum sağlama durumlarını ve iletişim biçimlerini belirler. Aile işlevleri ise, var olan kaynakları kullanarak aile sisteminin gereksinimlerini karşılamak için uygun tepkiler üretir. Aile üyelerinin paradan sağlığa, duygulardan kendini ifade etmeye kadar neye gereksinimi varsa ona hizmet edilir. Diğer bir unsur da aile yaşam döngüsüdür. Aile sisteminin zaman içindeki değişimini gösterir.

Aile sistemleri kuramında aileyle ilgili olarak aile yapısı, etkileşimi, işlevleri ve yaşam döngüsü olmak üzere dört temel unsur bulunmaktadır. Aile yapısı, ailenin kişisel, kültürel ve ideolojik olarak tanımlayıcı özelliklerini içermektedir. Aile etkileşimi, aile üyelerinin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralları ortaya koyan sistemin merkezini oluşturur. Ailedeki bireylerin birbirlerine bağlanma düzeylerini, uyum sağlama durumlarını ve iletişim biçimlerini belirler. Aile işlevleri ise, var olan kaynakları kullanarak aile sisteminin gereksinimlerini karşılamak için uygun tepkiler üretir. Aile üyelerinin paradan sağlığa, duygulardan kendini ifade etmeye kadar neye gereksinimi varsa ona hizmet edilir. Diğer bir unsur da aile yaşam döngüsüdür. Aile sisteminin zaman içindeki değişimini gösterir.

Aile sistemleri kuramında aileyle ilgili olarak aile yapısı, etkileşimi, işlevleri ve yaşam döngüsü olmak üzere dört temel unsur bulunmaktadır. Aile yapısı, ailenin kişisel, kültürel ve ideolojik olarak tanımlayıcı özelliklerini içermektedir. Aile etkileşimi, aile üyelerinin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralları ortaya koyan sistemin merkezini oluşturur. Ailedeki bireylerin birbirlerine bağlanma düzeylerini, uyum sağlama durumlarını ve iletişim biçimlerini belirler. Aile işlevleri ise, var olan kaynakları kullanarak aile sisteminin gereksinimlerini karşılamak için uygun tepkiler üretir. Aile üyelerinin paradan sağlığa, duygulardan kendini ifade etmeye kadar neye gereksinimi varsa ona hizmet edilir. Diğer bir unsur da aile yaşam döngüsüdür. Aile sisteminin zaman içindeki değişimini gösterir.

6. Soru

Aile yaşam döngüsü nedir?

Cevap

Aile yaşam döngüsü; bireyin yaşam sürecinin tüm boyutlarını içeren aynı zamanda ailenin bir bütün olarak vurgulanmasını sağlayan ve ailenin zaman içinde gelişimini açıklayan bir modeldir.

Aile yaşam döngüsü; bireyin yaşam sürecinin tüm boyutlarını içeren aynı zamanda ailenin bir bütün olarak vurgulanmasını sağlayan ve ailenin zaman içinde gelişimini açıklayan bir modeldir.

Aile yaşam döngüsü; bireyin yaşam sürecinin tüm boyutlarını içeren aynı zamanda ailenin bir bütün olarak vurgulanmasını sağlayan ve ailenin zaman içinde gelişimini açıklayan bir modeldir.

Aile yaşam döngüsü; bireyin yaşam sürecinin tüm boyutlarını içeren aynı zamanda ailenin bir bütün olarak vurgulanmasını sağlayan ve ailenin zaman içinde gelişimini açıklayan bir modeldir.

Aile yaşam döngüsü; bireyin yaşam sürecinin tüm boyutlarını içeren aynı zamanda ailenin bir bütün olarak vurgulanmasını sağlayan ve ailenin zaman içinde gelişimini açıklayan bir modeldir.

7. Soru

Aile yaşam döngüsünün evreleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

 1. Evden ayrılma-Genç yetişkinlik
 2. Evlilik bağı ile ailenin bir araya gelmesi
 3. Küçük çocuklu aileler
 4. Ergen çocuklu aileler
 5. Çocukların evden ayrılması ve orta yaşta ilerleme
 6. Geç yaştaki aileler
 7. Yaşamın sonlarına yaklaşan aileler
8. Soru

Uyum nedir?

Cevap

Uyum; ailenin durumuna göre yapısını, rollerini ve kurallarını değiştirebilme yeteneğidir.

Uyum; ailenin durumuna göre yapısını, rollerini ve kurallarını değiştirebilme yeteneğidir.

Uyum; ailenin durumuna göre yapısını, rollerini ve kurallarını değiştirebilme yeteneğidir.

Uyum; ailenin durumuna göre yapısını, rollerini ve kurallarını değiştirebilme yeteneğidir.

Uyum; ailenin durumuna göre yapısını, rollerini ve kurallarını değiştirebilme yeteneğidir.

9. Soru

Ailenin sosyal özellikleri hangi unsurları içermektedir?

Cevap

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevresindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevresindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevresindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevresindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevresindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

10. Soru

Sağlıklı ailelerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Sağlıklıklı ailelerin temel özellikleri duyguları paylaşma, bireysel farklılıkları kabul etme, ilgi ve sevgi duygularının gelişimi, işbirliği, mizah duygusu, yaşamı sürdürmek için temel gereksinimlerin karşılanması, problem çözme, iletişim, geniş bir felsefi düşünce, taahhüt ve takdir duygularını ifade etme, birlikte zaman geçirme, maneviyat ve başa çıkma becerileridir. 

Sağlıklıklı ailelerin temel özellikleri duyguları paylaşma, bireysel farklılıkları kabul etme, ilgi ve sevgi duygularının gelişimi, işbirliği, mizah duygusu, yaşamı sürdürmek için temel gereksinimlerin karşılanması, problem çözme, iletişim, geniş bir felsefi düşünce, taahhüt ve takdir duygularını ifade etme, birlikte zaman geçirme, maneviyat ve başa çıkma becerileridir. 

Sağlıklıklı ailelerin temel özellikleri duyguları paylaşma, bireysel farklılıkları kabul etme, ilgi ve sevgi duygularının gelişimi, işbirliği, mizah duygusu, yaşamı sürdürmek için temel gereksinimlerin karşılanması, problem çözme, iletişim, geniş bir felsefi düşünce, taahhüt ve takdir duygularını ifade etme, birlikte zaman geçirme, maneviyat ve başa çıkma becerileridir. 

Sağlıklıklı ailelerin temel özellikleri duyguları paylaşma, bireysel farklılıkları kabul etme, ilgi ve sevgi duygularının gelişimi, işbirliği, mizah duygusu, yaşamı sürdürmek için temel gereksinimlerin karşılanması, problem çözme, iletişim, geniş bir felsefi düşünce, taahhüt ve takdir duygularını ifade etme, birlikte zaman geçirme, maneviyat ve başa çıkma becerileridir. 

Sağlıklıklı ailelerin temel özellikleri duyguları paylaşma, bireysel farklılıkları kabul etme, ilgi ve sevgi duygularının gelişimi, işbirliği, mizah duygusu, yaşamı sürdürmek için temel gereksinimlerin karşılanması, problem çözme, iletişim, geniş bir felsefi düşünce, taahhüt ve takdir duygularını ifade etme, birlikte zaman geçirme, maneviyat ve başa çıkma becerileridir. 

11. Soru

Ailenin sosyal özelekileri hangi unsurları kapsamaktadır?

Cevap

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevre- sindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevre- sindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevre- sindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevre- sindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

Ailenin sosyal özelikleri; aile yapısı, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, yaşanılan ortam ve özellikleri, eşlerin çalışma durumu ve koşulları, aile çevre- sindeki maddi ve manevi destek kaynakları gibi pek çok unsuru kapsamaktadır.

12. Soru

Ailenin psikolojik özellikleri hangi unsurları içermektedir ve neleri etkilemektedir?

Cevap

Psikolojik özellikler; ailenin amaçları, inançları, değerleri, tutumları, çocuk yetiştirme anlayışları, iletişim özellikleri ve aile ilişkileri başta olmak üzere diğer bazı unsurlardan oluşmaktadır. Bu özellikler, ailenin zorluklara karşı dayanıklılığını, değişimlere uyumunu ve sorunlara yaklaşımını etkilemektedir.

Psikolojik özellikler; ailenin amaçları, inançları, değerleri, tutumları, çocuk yetiştirme anlayışları, iletişim özellikleri ve aile ilişkileri başta olmak üzere diğer bazı unsurlardan oluşmaktadır. Bu özellikler, ailenin zorluklara karşı dayanıklılığını, değişimlere uyumunu ve sorunlara yaklaşımını etkilemektedir.

Psikolojik özellikler; ailenin amaçları, inançları, değerleri, tutumları, çocuk yetiştirme anlayışları, iletişim özellikleri ve aile ilişkileri başta olmak üzere diğer bazı unsurlardan oluşmaktadır. Bu özellikler, ailenin zorluklara karşı dayanıklılığını, değişimlere uyumunu ve sorunlara yaklaşımını etkilemektedir.

Psikolojik özellikler; ailenin amaçları, inançları, değerleri, tutumları, çocuk yetiştirme anlayışları, iletişim özellikleri ve aile ilişkileri başta olmak üzere diğer bazı unsurlardan oluşmaktadır. Bu özellikler, ailenin zorluklara karşı dayanıklılığını, değişimlere uyumunu ve sorunlara yaklaşımını etkilemektedir.

Psikolojik özellikler; ailenin amaçları, inançları, değerleri, tutumları, çocuk yetiştirme anlayışları, iletişim özellikleri ve aile ilişkileri başta olmak üzere diğer bazı unsurlardan oluşmaktadır. Bu özellikler, ailenin zorluklara karşı dayanıklılığını, değişimlere uyumunu ve sorunlara yaklaşımını etkilemektedir.

13. Soru

Aile üyeleri çocuk kararı almadan önce hangi faktörleri sorgulmalıdır?

Cevap

Aile yaşamında bir çocuğu dünyaya getirme, ebeveyn olma çok önemli ve sorumluluk getiren bir karardır. Aile üyeleri bu kararı almadan önce çocuk için fiziksel, ruhsal koşullar ve zamanın uygunluğu, kendilerinin ebeveyn olmaya hazır olup olmadıklarını bilinçli bir biçimde sorgulamalıdırlar.

Aile yaşamında bir çocuğu dünyaya getirme, ebeveyn olma çok önemli ve sorumluluk getiren bir karardır. Aile üyeleri bu kararı almadan önce çocuk için fiziksel, ruhsal koşullar ve zamanın uygunluğu, kendilerinin ebeveyn olmaya hazır olup olmadıklarını bilinçli bir biçimde sorgulamalıdırlar.

Aile yaşamında bir çocuğu dünyaya getirme, ebeveyn olma çok önemli ve sorumluluk getiren bir karardır. Aile üyeleri bu kararı almadan önce çocuk için fiziksel, ruhsal koşullar ve zamanın uygunluğu, kendilerinin ebeveyn olmaya hazır olup olmadıklarını bilinçli bir biçimde sorgulamalıdırlar.

Aile yaşamında bir çocuğu dünyaya getirme, ebeveyn olma çok önemli ve sorumluluk getiren bir karardır. Aile üyeleri bu kararı almadan önce çocuk için fiziksel, ruhsal koşullar ve zamanın uygunluğu, kendilerinin ebeveyn olmaya hazır olup olmadıklarını bilinçli bir biçimde sorgulamalıdırlar.

Aile yaşamında bir çocuğu dünyaya getirme, ebeveyn olma çok önemli ve sorumluluk getiren bir karardır. Aile üyeleri bu kararı almadan önce çocuk için fiziksel, ruhsal koşullar ve zamanın uygunluğu, kendilerinin ebeveyn olmaya hazır olup olmadıklarını bilinçli bir biçimde sorgulamalıdırlar.

14. Soru

Ergen  çocuklu ailelerde yaşanabilecek sorunlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Ergen çocuklu ailelerde, ebeveynlerin ergenin bağımsızlık isteği ve döneme özgü farklı gelişim özelliklerini kabul edip rehberlik etmesi önemlidir. Ebeveyn ergen çatışması, toplumsal, mesleki ve cinsel kimlikle ilgili rollerin seçimi, arkadaşlık ilişkileri, okul başarısı, sınav kaygısı, kötü alışkanlıklardan koruma gibi konular ebeveynler üzerinde ve karşılıklı ilişkilerde baskı yaratabilir. Ebeveynler aynı zamanda iş ve aile yaşamlarını yeniden gözden geçirmek ve yaşlı ebeveynlerin sağlık ve bakım sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler.

Ergen çocuklu ailelerde, ebeveynlerin ergenin bağımsızlık isteği ve döneme özgü farklı gelişim özelliklerini kabul edip rehberlik etmesi önemlidir. Ebeveyn ergen çatışması, toplumsal, mesleki ve cinsel kimlikle ilgili rollerin seçimi, arkadaşlık ilişkileri, okul başarısı, sınav kaygısı, kötü alışkanlıklardan koruma gibi konular ebeveynler üzerinde ve karşılıklı ilişkilerde baskı yaratabilir. Ebeveynler aynı zamanda iş ve aile yaşamlarını yeniden gözden geçirmek ve yaşlı ebeveynlerin sağlık ve bakım sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler.

Ergen çocuklu ailelerde, ebeveynlerin ergenin bağımsızlık isteği ve döneme özgü farklı gelişim özelliklerini kabul edip rehberlik etmesi önemlidir. Ebeveyn ergen çatışması, toplumsal, mesleki ve cinsel kimlikle ilgili rollerin seçimi, arkadaşlık ilişkileri, okul başarısı, sınav kaygısı, kötü alışkanlıklardan koruma gibi konular ebeveynler üzerinde ve karşılıklı ilişkilerde baskı yaratabilir. Ebeveynler aynı zamanda iş ve aile yaşamlarını yeniden gözden geçirmek ve yaşlı ebeveynlerin sağlık ve bakım sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler.

Ergen çocuklu ailelerde, ebeveynlerin ergenin bağımsızlık isteği ve döneme özgü farklı gelişim özelliklerini kabul edip rehberlik etmesi önemlidir. Ebeveyn ergen çatışması, toplumsal, mesleki ve cinsel kimlikle ilgili rollerin seçimi, arkadaşlık ilişkileri, okul başarısı, sınav kaygısı, kötü alışkanlıklardan koruma gibi konular ebeveynler üzerinde ve karşılıklı ilişkilerde baskı yaratabilir. Ebeveynler aynı zamanda iş ve aile yaşamlarını yeniden gözden geçirmek ve yaşlı ebeveynlerin sağlık ve bakım sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler.

Ergen çocuklu ailelerde, ebeveynlerin ergenin bağımsızlık isteği ve döneme özgü farklı gelişim özelliklerini kabul edip rehberlik etmesi önemlidir. Ebeveyn ergen çatışması, toplumsal, mesleki ve cinsel kimlikle ilgili rollerin seçimi, arkadaşlık ilişkileri, okul başarısı, sınav kaygısı, kötü alışkanlıklardan koruma gibi konular ebeveynler üzerinde ve karşılıklı ilişkilerde baskı yaratabilir. Ebeveynler aynı zamanda iş ve aile yaşamlarını yeniden gözden geçirmek ve yaşlı ebeveynlerin sağlık ve bakım sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler.

15. Soru

Alelerde karşılaşılabilecek sorunların çözümünde kullanılabilecek disiplinler arası yaklaşım nedir?

Cevap

Disiplinler arası yaklaşım; belirli bir konu, kavram ya da sorunu birden fazla disiplinin yöntem ve anlayışıyla ele alan, değerlendiren yaklaşımdır.

Disiplinler arası yaklaşım; belirli bir konu, kavram ya da sorunu birden fazla disiplinin yöntem ve anlayışıyla ele alan, değerlendiren yaklaşımdır.

Disiplinler arası yaklaşım; belirli bir konu, kavram ya da sorunu birden fazla disiplinin yöntem ve anlayışıyla ele alan, değerlendiren yaklaşımdır.

Disiplinler arası yaklaşım; belirli bir konu, kavram ya da sorunu birden fazla disiplinin yöntem ve anlayışıyla ele alan, değerlendiren yaklaşımdır.

Disiplinler arası yaklaşım; belirli bir konu, kavram ya da sorunu birden fazla disiplinin yöntem ve anlayışıyla ele alan, değerlendiren yaklaşımdır.

16. Soru

Çocuğun yetişkinle özdeşim kurması ne demektir?

Cevap

Özdeşim; çocuğun gelişim sürecinde etkisi altında kaldığı kişileri model alarak davranışları ve toplumsal rolleri kazanma çabasıdır.

Özdeşim; çocuğun gelişim sürecinde etkisi altında kaldığı kişileri model alarak davranışları ve toplumsal rolleri kazanma çabasıdır.

Özdeşim; çocuğun gelişim sürecinde etkisi altında kaldığı kişileri model alarak davranışları ve toplumsal rolleri kazanma çabasıdır.

Özdeşim; çocuğun gelişim sürecinde etkisi altında kaldığı kişileri model alarak davranışları ve toplumsal rolleri kazanma çabasıdır.

Özdeşim; çocuğun gelişim sürecinde etkisi altında kaldığı kişileri model alarak davranışları ve toplumsal rolleri kazanma çabasıdır.

17. Soru

Koruyucu aile hizmetleri nedir ve hangi yönetmelik çerçevesince yürütülmektedir? 

Cevap

Koruyucu aile hizmetleri; öz ailesi bulunan ancak öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan çocukların, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet ile paylaşan kişi ya da ailelerin sunduğu, özel nitelikler gerektiren bir hizmettir. Bu hizmet, Koruyucu Aile Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.

18. Soru

Ailelede ölüm-kayıp durumunda ailenin güçlenmesi ve üyelerin uyumunu desteklemek için dört temel aile görevi bulunmaktadır. Bu görevler nelerdir? 

Cevap

 1. Ölüm ve kayıp hakkında ortak bir açıkla- mada bulunmak;
 2. Kayıpla ilgili deneyimleri paylaşmak;
 3. Aile sisteminin yeniden düzenlenmesi;
 4. Yaşam uğraşları ve diğer ilişkilere yönelme.

 1. Ölüm ve kayıp hakkında ortak bir açıkla- mada bulunmak;
 2. Kayıpla ilgili deneyimleri paylaşmak;
 3. Aile sisteminin yeniden düzenlenmesi;
 4. Yaşam uğraşları ve diğer ilişkilere yönelme.

 1. Ölüm ve kayıp hakkında ortak bir açıkla- mada bulunmak;
 2. Kayıpla ilgili deneyimleri paylaşmak;
 3. Aile sisteminin yeniden düzenlenmesi;
 4. Yaşam uğraşları ve diğer ilişkilere yönelme.

 1. Ölüm ve kayıp hakkında ortak bir açıkla- mada bulunmak;
 2. Kayıpla ilgili deneyimleri paylaşmak;
 3. Aile sisteminin yeniden düzenlenmesi;
 4. Yaşam uğraşları ve diğer ilişkilere yönelme.

 1. Ölüm ve kayıp hakkında ortak bir açıkla- mada bulunmak;
 2. Kayıpla ilgili deneyimleri paylaşmak;
 3. Aile sisteminin yeniden düzenlenmesi;
 4. Yaşam uğraşları ve diğer ilişkilere yönelme.
19. Soru

Yas sürecinde geçirilen evreler hangileridir? 

Cevap

1. Evre: Yadsıma

2. Evre: Öfke

3. Evre: Pazarlık

4. Evre: Depresyon

5. Evre: Kabullenme

20. Soru

 6-9 yaşlar arasındaki  çocuklarda ölüm kavramının gelişimini açıklayınız.

Cevap

6-9 yaşlar arasında, çocuklar ölümün yeme, içme, konuşma, acı hissetme gibi biyolojik fonksiyonların durması ve bir bitiş olduğunu anlamaya başlarlar. 6 yaş ölüm kavramını anlamada önemli bir geçiş yaşıdır. 7 yaştan itibaren ölümün sürekliliğini, engellenemez ve evrensel bir olgu olduğunu kavramaya başlarlar.

6-9 yaşlar arasında, çocuklar ölümün yeme, içme, konuşma, acı hissetme gibi biyolojik fonksiyonların durması ve bir bitiş olduğunu anlamaya başlarlar. 6 yaş ölüm kavramını anlamada önemli bir geçiş yaşıdır. 7 yaştan itibaren ölümün sürekliliğini, engellenemez ve evrensel bir olgu olduğunu kavramaya başlarlar.

6-9 yaşlar arasında, çocuklar ölümün yeme, içme, konuşma, acı hissetme gibi biyolojik fonksiyonların durması ve bir bitiş olduğunu anlamaya başlarlar. 6 yaş ölüm kavramını anlamada önemli bir geçiş yaşıdır. 7 yaştan itibaren ölümün sürekliliğini, engellenemez ve evrensel bir olgu olduğunu kavramaya başlarlar.

6-9 yaşlar arasında, çocuklar ölümün yeme, içme, konuşma, acı hissetme gibi biyolojik fonksiyonların durması ve bir bitiş olduğunu anlamaya başlarlar. 6 yaş ölüm kavramını anlamada önemli bir geçiş yaşıdır. 7 yaştan itibaren ölümün sürekliliğini, engellenemez ve evrensel bir olgu olduğunu kavramaya başlarlar.

6-9 yaşlar arasında, çocuklar ölümün yeme, içme, konuşma, acı hissetme gibi biyolojik fonksiyonların durması ve bir bitiş olduğunu anlamaya başlarlar. 6 yaş ölüm kavramını anlamada önemli bir geçiş yaşıdır. 7 yaştan itibaren ölümün sürekliliğini, engellenemez ve evrensel bir olgu olduğunu kavramaya başlarlar.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!