Alternatif Turizm Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Alternatif Turizm Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Özel İlgi Turizmi

1. Soru

Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen sektörlerinden biri olan turizm sektöründe son yıllarda yaşanan pek çok gelişme turist tercihleri üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu gelişmeler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bilgi teknolojileri alanında yaşanılan gelişmeler, ulaşım ve konaklama alanındaki yenilikler, harcanabilir gelirin ve eğitim düzeylerinin artması vb. faktörlerin etkisi ile turizm sektöründe pek çok sosyal değişim meydana gelmiştir. Bu sosyal değişimlerden biri de turistlerin her zamankinden farklı olarak spesifik tatil ihtiyaçları, beklentileri ve güdülerinin ortaya çıkmasıdır. Turizm pazarında turist tercihlerinden kaynaklanan değişikliklerin de etkisi ile günümüz turistlerinin talepleri her geçen gün artmakta, boş zamanlarına yönelik davranışları değişmekte, hobileri ve özel ilgileri doğrultusunda turistik ürün ve hizmetler talep etmekte ve seyahatleri boyunca mümkün olduğu kadar çok deneyim edinmek istemektedirler. Turizm endüstrisinde yaşanan tüm bu gelişmeler ve fırsatlar turistlerin özel ilgilerine yönelik farklı turizm türlerinin gelişmesini etkilemiştir.


2. Soru

Özel ilgi turizmi ilk kez ne zaman konuşulur hale gelmiştir. Hakkında açıklama yapınız?

Cevap

Özel ilgi turizmi, 1970’li yıllarda gündeme gelen ve özellikle 1980’li yıllardan sonra gelişme gösteren, bünyesinde pek çok farklı turizm türünü barındıran, turizmin özel bir şeklidir. Özel ilgi turizmi, özel ilgileri ve hobileri tarafından motive olan turistlerin seyahat deneyimlerini ifade etmektedir. En basit ifadeyle özel ilgi turizmini, geleneksel hale gelmiş boş zaman faaliyetlerinin ve rekreasyonel etkinliklerin, bireylerin ya da grupların özel ilgi alanlarına yönelik olarak planlanması ve geliştirilmesi sonucunda oluşan turizm türü olarak tanımlamak mümkündür.


3. Soru

Özel ilgi turizminin tanımını yapınız?

Cevap

Kitle turizmine bir tepki olarak ortaya çıkan özel ilgi turizminin odak noktası, turistlerin ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Özel ilgi turizmi, belirli bir alanda ya da konuda yoğunlaşan ve yalnızca bu konuya ilişkin ilgilerini gerçekleştirmek, merak duygularını tatmin etmek isteyen bireylerin belirli bir bölge ya da destinasyonda ilgi duydukları konu ve/veya alan ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla yaptıkları seyahatler olarak tanımlanmaktadır.


4. Soru

Dünya Turizm Örgütüne göre Özel İlgi Turizminin tanımını yapınız?

Cevap

Dünya Turizm Örgütü’nün yaptığı tanıma göre özel ilgi turizmi, belirli bir temaya sahip olan turistik merkezleri ziyaret etmek ve belirli ilgilerini geliştirme amacı güden kişilerin bireysel ya da grup halinde katıldıkları uzmanlaşmış bir turizm türüdür


5. Soru

Özel ilgi turizminin özelliklerini sıralayınız?

Cevap

Özel ilgi turizminin özellikleri şu şekildedir; • Özel ilgi turizmi küçük ölçeklidir; katılımcıları daha çok münferit turistler ya da küçük ölçekli gruplardır. • Özel ilgi turizmine yönelik faaliyet gösteren tur operatörleri, planlamada uygun bir gelişim hızı sağlamaya ve yerel halkın katılımına özen göstermelidirler. • Özel ilgi turizmi emek-yoğun özellik göstermektedir. Üretilen ürün ve hizmetler nitelikli olduğu için, profesyonel işgücü gereksinimi de artmaktadır. • Özel istek ve ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmetlerin talep edilmesi, bu ürün ve hizmetlerin tasarlanmasında yaratıcılık gerektirir.


6. Soru

Özel ilgi alanlarının gruplandırılmasını yapıp onlarla ilişkili motivasyonları belirtiniz?

Cevap

• Kentsel ortam; Müzeler, galeriler, miras turizmi, kültürel festivaller, gösteri sanatları, kültürel seyahatler, spor turizmi. • Kırsal ortam; kültürel seyahatler, kültürel festivaller, miras turizmi, macera turizmi spor turizmi, çiftlik turizmi. • Doğal ortam; Doğa merkezli turizm, macera turizmi.


7. Soru

Gerçekleştirilen bir seyahatin özel ilgi turizmi kapsamında değerlendirilmesi için ne gereklidir?

Cevap

Gerçekleştirilen bir seyahatin özel ilgi turizmi kapsamında değerlendirilebilmesi için katılımcıların herhangi bir boş zaman etkinliğine, bir konuya ve olaya yönelik özel bir ilgisi veya hobisinin olması gerekmektedir.


8. Soru

Günümüzde değişen turizm ve seyahat anlayışı ile neler olmuştur?

Cevap

Günümüzde değişen turizm ve seyahat anlayışına paralel olarak, kitle turizmini ifade eden deniz, güneş, kum motivasyonlu geziler daha az tercih edilir hale gelmiştir. Turizme katılan bireylerin seyahat tecrübeleri arttıkça, davranışları da farklılaşmaktadır. Bu farklılık ise, genel amaçlı geziler yerine, özel amaçlı gezileri gündeme getirmiştir.


9. Soru

Özel ilgi turizminin gelişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

• Turist beklentilerinin farklılaşması, • Yeni yaşam şekilleri (demografik karakteristikler, haberleşmedeki ilerlemeler, dinlenmeye yönelik davranışlardaki değişiklikler) • Çevresel ve toplumsal farkındalıkların gelişmesi, • Kişisel gelişim gibi yeni eğilimlerin ortaya çıkması Çalışma koşullarının ve boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının değişmesi, • Turizm tüketiminin giderek bireyselleşmesi ve boş zaman değerlendirme etkinlikleri konusunda artan çeşitlilik, • Kentleşme, • Tıp alanındaki gelişmeler (güneş ışınlarının zararlı etkilerinin ortaya çıkması, yaz ayları dışında tatil yapmanın faydaları konusundaki tavsiyeler vb.), • İnsanların kendilerini yenileme gereksinimi doğrultusunda özel ilgilerine yönelik estetik, otantik ve yenileyici deneyimler aramaları, • İnsanların eğitim seviyelerinin yükselmesi ile birlikte kitlesel hareketten ziyade, daha küçük gruplar halinde veya bireysel olarak hareket etme istekleri.


10. Soru

Özel ilgi turizmi türleri nelerdir?

Cevap

Hızlı gelişme sürecinin sonucu olarak, günümüzde özel ilgi turizmi çeşitleri daha çok çeşitlenmekte, tüketicilere daha iyi hedeflenmiş ve daha özellikli ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Özel ilgi turizmi çeşitlerini kültüre dayalı, doğaya dayalı ve hobilere dayalı özel ilgi turizmi türleri olarak çeşitli alt pazarlara ayırmak mümkündür. Buna ilaveten bu güncel bölümlendirmede, şehir turizmi, doğa turizmi, eko turizm, macera turizmi, spor turizmi, kültürel miras turizmi, gastronomi turizmi, şarap turizmi, kumar turizmi vb. gibi daha alt pazar bölümleri de ortaya çıkmaktadır.


11. Soru

Kültür turizmini açıklayınız?

Cevap

Kültür, ortak duygu, düşünce ve tepki verme biçimlerini içeren, çocukluktan ölüme kadar kopyalanan, öğrenilmiş ya da yazılmış ayırt edici bir takım davranış kalıpları olarak tanımlanmaktadır. turistlerin, kültürel ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere gerçekleştirdikleri turizm faaliyetleridir. Bilindiği gibi kültür turizminin kapsamı oldukça geniştir ve bu geniş çerçeve içerisinde pek çok farklı özel ilgi turizmi türü de yer almaktadır (etnik, dark, etkinlik, ipek yolu, kültürel miras, şehir vb. gibi). Bu bölümde söz konusu özel ilgi turizmi türlerinden bazılarına yer verilmektedir.


12. Soru

Şehir turizmi kapsamında neler vardır?

Cevap

Tarihsel ve kültürel bilgi ve deneyim elde etmek, spor etkinliklerini izlemek, sanatsal etkinliklere katılım, arkadaş ve akraba ziyareti, alışveriş ve tüm iş seyahatlerini kapsayan şehir turizmine olan ilgi tüm dünyada hızla artmaktadır.


13. Soru

Şehir turizmin tanımını yapıp diğer turizm dallarından farkını yazınız?

Cevap

Şehir turizmi çok basit bir ifadeyle, şehirlerde gerçekleştirilen turizm amaçlı tüm faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle şehir turizmi, turistlerin bir şehirde turizm amaçlı geçici konaklamalarını ve şehir sisteminde farklı turistik faaliyetlerde bulunmalarını içermektedir. Şehir turizmini diğer turizm türlerinden ayırt eden en temel özellik, farklı turizm çeşitlerini bünyesinde barındıran geniş kapsamlı bir turizm çeşidi olmasıdır. Şehir destinasyonları, deniz güneş kum odaklı destinasyonlardan farklı olarak, ziyaretçilere farklı ürün ve hizmet konseptlerini içeren çok yönlü bir atmosfer sunmaktadırlar. Başka bir ifadeyle turistler, turizm amaçlı olarak bir şehri ziyaret ettiklerinde iş, arkadaş ve akraba ziyaretleri, alışveriş, kültürel miras alanlarını ziyaret, gece yaşamı, yeme-içme, spor, festivaller, sanat ve kültür amaçlı olarak pek çok aktiviteyi gerçekleştirebilmektedirler.


14. Soru

Şehir turizminin en yoğun olduğu yer neresidir?

Cevap

Günümüzde şehir turizminin en yoğun olarak yaşandığı bölge Avrupa’dır. Avrupa bölgesinde turistlere çekici gelen, kültürel ve tarihi değer taşıyan çok sayıda küçük şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerin turizm alanında sağladığı başarının temel nedeninin, sahip oldukları tarihi ve sanat zenginlikleri ile kültürel miraslarını, pazarlama etkinliklerinde başarılı bir şekilde kullanmalarının olduğunu söylemek mümkündür.


15. Soru

Avrupa’da şehir turizminin gelişimini etkileyen temel unsurlarını yazınız?

Cevap

• Kullanılabilir boş zamandaki olumlu değişmeler (günlük turizm aktiviteleri, short breaks, hafta sonu tatilleri) ve şehir destinasyonlarında turistik amaçlı kullanılabilecek mekânların artması. • Şehirsel çekiciliklerin yenilenmesi, miras yapılarının, kültürel olayların, kültürel faaliyet ve aktivitelerin güçlü bir şekilde desteklenmesi, alışveriş ve eğlence fırsatlarının çeşitlenmesi. • Turistik faaliyetlerin, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültür şehri sistemi üzerindeki etkileri. • Yeni üstyapı (örneğin, otelcilik sektörünün genişlemesi) ve yeni hizmet fonksiyonlarının (boş zaman, eğlence, alışveriş) geleneksel şehir fonksiyonlarının yerini alması. • Boş zaman ve turizm faaliyetlerinin, diğer kullanım alanları ve kullanıcılar için şehir çevresi üzerindeki olumlu etkileri.


16. Soru

Şehir turizminin önemi anlaşıldıktan sonra ülkeler ne gibi faaliyetler yapmıştır?

Cevap

Şehir turizminin öneminin artmasıyla özellikle 1980’li yıllardan itibaren başta Avrupa ve Amerika ülkeleri olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde şehir turizminin gelişimi ülkelerin temel politikaları haline gelmiştir. Bu dönemlerden itibaren, şehirsel ve bölgesel ölçekteki şehir turizmi anlayışı için büyük bütçeler içeren faaliyetler düzenlenmeye başlanmış, olimpiyatlar, kongreler, forumlar gibi dünya çapında organizasyonlar ile şehir turizminin gelişimi desteklenmiştir. Dünyanın pek çok ülkesinde bu organizasyon ve faaliyetler, kültürel ve şehirsel gelişimi sağlayan araçlar olarak kullanılmış ve günümüzde hâlâ kullanılmaya devam etmektedir.


17. Soru

Dark turizmin diğer adları nelerdir?

Cevap

Özel ilgi turizmi türlerinden biri olan dark turizm, özellikle 1990’lı yıllardan sonra yaygınlaşarak akademik çalışmalara konu olmuştur. Dark turizm kavramı mevcut literatürde hüzün turizmi, keder turizmi, kara turizm olarak da isimlendirilmektedir.


18. Soru

Dark turizmin içeriği nedir?

Cevap

Turistik formda ölümler, felaketler ve zulümler çağdaş turizm perspektifinde giderek yaygın bir özellik haline gelmiş ve bu tarz olayların geçtiği yerleri merak edip deneyimlemek isteyen potansiyel turist sayısı oldukça artmıştır. Bunun bir sonucu olarak, duygusal ve ruhsal boyutu ön planda olan dark turizm akademik bir ilgi alanı olarak ortaya çıkmış ve konuyla ilgili çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir.


19. Soru

Dark turizm insanlara neden cazip gelmektedir?

Cevap

Dark turizm kavramı ilk defa Foley ve Lenon tarafından kullanılmıştır. Foley and Lennon dark turizmini, gerçek ve metalaşmış ölüm ve felaket alanlarının sunum ve tüketimini kapsayan bir fenomen olarak tanımlamışlardır. Dark turizm yakın veya uzak geçmişte meydana gelen ölüm ve üzüntünün yaşandığı yerlere gerçekleştirilen gezileri ifade etmektedir. Genellikle turistleri dark turizme yönelten motivasyonlar, belirli nedenlerle yaşanmış ölüm olaylarına duyulan ilgi, merak, ölen insanlara verilen değer, belirli bir bölgede bulunan mezarlıklar, yıkım gibi olaylara verilen değer ve gösterilen ilgidir. Dark turizm, tüketicilere üzüntü, içsel acı duygusunu yaşatmak ve sonucunda da gerçekleşen olaylardan edinilen tecrübe ile huzura ermek için yapılmaktadır.


20. Soru

Tunbridge ve Ashworth ölüm ve şiddet içeren unsurların turistik ürün olabilmelerini beş etmene bağlamıştır. Yazınız?

Cevap

1. Gerçekleşen olay alışılmadık ve büyük olmalı, 2. Kurbanlar masum ve yoruma açık olmalı, 3. Suçlular açık bir şekilde tanımlanabilir ve kurbanlardan ayırt edilebilir olmalı, 4. Olayın kalıntıları günümüze kadar gelmiş olmalı, 5. Gerçekleşen olay görülebilir olmalı.


21. Soru

Dark turizm tipolojisini kaç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. Ölüm anını(veya çok yakın bir zamanı)seyretmek için yapılan seyahatler 2. Oluş zamanından sonra kitlesel veya bireysel ölüm alanlarına seyahatler 3. Özel ölümlerin veya ölülerin, ölüm olayının yaşandığı yerden uzak olan alanlarda sembolik kalıntılarını veya maddi kanıtlarını (ölülerin silahları veya kanlı giysi kalıntıları) görme amacıyla yapılan seyahatler 4. Ölülerin gömüldüğü alanlar veya bunlara ait anıtlar 5. Temsili ölüm anları


22. Soru

Kültürel miras turizmini açıklayıp odak noktası hakkında açıklama yapınız?

Cevap

Kültürel miras turizmi de son yıllarda önem kazanmaya başlayan özel ilgi turizmi türlerinden biridir. Kültürel miras turizmi, insanların ve hikâyelerin geçmişini ve bugününü otantik bir şekilde temsil eden mekânları, eserleri ve aktiviteleri deneyimlemek üzere seyahat etmek olarak tanımlanabilir. Kültürel miras turizmi, bir bölgede sosyo-kültürel varlıkların turistik anlamda kullanımını sağlayan ekonomik bir aktivitedir. Kültürel miras turizminin odak noktası çeşitli kültürlere ait miras kalan şeylerdir (tarihi binalar, anıtlar, sanat eserleri gibi). Kültürel miras turizmi tıpkı kültür turizminde olduğu gibi insanların geçmişle gelecek arasında köprü kurmasına, kimlik sorunlarını çözmesine, tarih ve aidiyet bilinci kazanmalarına ve kuşaklar arasında iletişim kurulmasına olanak sağlamaktadır.


23. Soru

Etkinlik turizmi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Etkinlik kavramı, İngilizce event kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu kavram, Türkçe karşılığı olarak olay ve/veya etkinlik olarak kabul görmektedir. Etkinlik kavramı, özel bir durumu kutlamak ya da çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik hedef ve amaçlara ulaşmak için planlanmış spesifik ritüeller, gösteriler ve kutlamalar olarak tanımlanmaktadır. Etkinlik turizmi ise, destinasyonlarda bulunan doğal ve fiziksel turizm kaynaklarını canlandırıcı, imaj oluşturucu ve bir turizm çekiciliği olarak etkinliklerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi ve pazarlanması olarak tanımlanmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren başta Avrupa ve Amerika ülkeleri olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde destinasyonların gelişimi ve markalaştırılması ülkelerin temel politikaları haline gelmiştir. Bu dönemlerden itibaren, destinasyon gelişimini tetikleyen unsurların etkileri de göz önüne alınarak, büyük bütçeler içeren faaliyetler düzenlenmeye başlanmış; olimpiyatlar, kongreler, forumlar ve etkinlikler gibi dünya çapında organizasyonlar ile destinasyon gelişimi ve markalaştırılması desteklenmiştir.


24. Soru

Etkinlikleri içeriklerine göre yedi başlık altında toplamak mümkündür? Yazınız.

Cevap

1. Kültürel Kutlamalar • Festivaller a. Karnavallar b. Dinsel Etkinlikler c. Törenler 2. İş Amaçlı Etkinlikler • Kongre ve Toplantılar a. Fuarlar 3. Sosyal Etkinlikler • Profesyonel/Amatör a. İzleyici/ Katılımcı 4. Politik Etkinlikler • Zirveler • Resmi Törenler • VİP Ziyaretleri 5. Eğitimsel ve Bilimsel Etkinlikler • Seminerler • Konferanslar 6. Özel Etkinlikler • Düğünler • Partiler 7. Sanat ve Eğlence Etkinlikleri • Konserler • Ödül Törenleri


25. Soru

Etnik turizm hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Etnik turizm, hükümetlerin kültürel mirasın korunması için gelişimine önem verdikleri, özellikle birden fazla etnik grubun bulunduğu bölgelerde geçmişten bugüne yaşamış olan insanların yaşam tarzlarının ve günümüze kadar kalan eserlerinin turizm amacıyla kullanıldığı bir turizm türüdür.


26. Soru

Etnik turizmin katılımcılara katkıları nelerdir?

Cevap

Etnik turizmde katılımcılar kendi ait oldukları herhangi bir etnik grubun geleneksel törenlerine katılmak amacı ile veya farklı etnik kültürleri merak ettikleri için seyahat etmektedirler. Etnik turizme dâhil olan katılımcılar farklı etnik kültürler hakkında bilgi sahibi olmakta, yerel topluluklarla kaynaşmakta, atalarının yaşadığı yerleri görmekte vb. pek çok etkinliğe dâhil olabilmektedirler. Etnik turizme katılan bireyler, kültürel ifadeler ve egzotik insanların gerçek ya- şam tarzlarını gözlemlemek ve ilkel ürünler ve el sanatları için alışveriş yapmak amacıyla seyahat ederler.


27. Soru

Göç faktörünün etnik turizm üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Etnik turizmin gelişimini tetikleyen unsurlardan biri de göç faktörüdür. Bilindiği gibi, uluslararası turizm hareketlerini şekillendiren en önemli eğilimlerden biri ülkeler arasında yaşanan göç hareketleridir. Günümüzde modern toplumlar savaş, kıtlık, ekonomik faktörler, daha iyi yaşam stanadartlarına ulaşabilme gibi nedenlerle dünyanın farklı yerlerinden göç eden insan hareketliliğine maruz kalmaktadır. Örneğin, Avusturalya’daki nüfusun büyük bir çoğunluğunu ABD’den, İrlanda’dan ve Avrupa’dan gelen göçmenler oluşturmaktadır. Son zamanlarda Asya ve Orta Doğu’dan gelen göçmen sayısı da artmaktadır. Bu göç hareketlerinin turizm sektörü açısından anlamı, özellikle arkadaş ve akraba ziyareti ve kişilerin kendi topraklarını ziyeret etme amacıyla gerçekleşen seyahat hareketlerini artırabilecek olmasıdır. Kendi yaşadığı topraklardan farklı bölgelere göç eden insanların, atalarının geldiği bölgeleri görme istekleri etnik gezilere neden olmaktadır.


28. Soru

Eko turizmin tanımını yapınız?

Cevap

Uluslararası Ekoturizm Derneği’ne (The International Ecotourism Society) (1990) göre ekoturizm, çevreyi koruyan ve yerel halkın refah düzeylerini geliştiren doğal alanlara karşı sorumlu seyahat olarak tanımlanmaktadır.


29. Soru

Eko turizmin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Hizmet ve ürünler doğa temellidir. • Çevresel yıkımları azaltmak için dinamik bir yönetime sahiptir. • Çevre eğitimi ekoturizmin en önemli bileşenlerinden biridir. • Ev sahibi topluluklar ile yakın irtibat yoluyla doğal çevrenin korunmasına yönelik katkı sağlar. • Koruma alanlarında verilen hizmetleri ekosistem açısından ekonomik bir değere dönüştürür. • Koruma alanlarının iyileştirilmesi için doğrudan bir gelir sağlar. • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geliştirir. • Biyolojik çeşitliliğe yönelik tehlikeleri azaltır.


30. Soru

Çiftlik turizmini tanımlayıp açıklayınız?

Cevap

1960’lı yıllardan sonra başlayan kırsal alanlara dönüş isteği doğrultusunda çiftlik turizmi de tercih edilen bir özel ilgi turizmi türü olarak kendini göstermiştir. Przezbórska’a göre çiftlik turizmi, tarım ya da çiftlik işleriyle ilgili olarak yapılan her türlü turizm ve rekreasyon aktiviteleridir. Çiftlik turizmi, tarımsal üretim ve tarımsal konaklama unsurları ile doğrudan bağ- lantılıdır. Çiftlik turizmi kapsamında, turistler çiftliklerde barınmakta, tarımsal ürünlerle ilgili eğitsel geziler yapmakta ve çiftlik ürünlerini satın almaktadırlar.


31. Soru

Çiftlik turizminin yapıldığı tatil çiftlikleri farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlar hangileridir?

Cevap

• Tarımsal büyük çiftlikler • Özel çiftlikler • Tarihi yöre çiftlikleri • Çalışma çiftlikleri • Sportif ve rekreasyonel çiftlikler • Çiftlik ormanı işletmeleri


32. Soru

Avrupa’da çiftlik turizmine olan yaklaşım nasıldır?

Cevap

Çiftlik turizmi bilhassa 20. yy’da göze çarpan aktivite alanlarından biri olarak gelişmeye başlamış ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde geniş bir uygulama alanı bulmuştur (Selvi ve Demirer, 2012: 188). Çiftlik turizmi özellikle Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde ön plana çıkan bir turizm türüdür. Yapılan araştırmalar, çiftlik turizmine katılan turistlerin kalite ve özgünlük arayışında olduklarını göstermektedir. 2012 yılında Kuzey İtalya’da tarım işletmelerinin %10’unun çiftlik turizmi yaptıkları, bölgedeki gecelemelerin %5’inin de bu tesislerde gerçekleştiği ifade edilmektedir. Avusturya’da çiftlik konaklamalarındandan yılda 1,2 milyar avro gelir elde edilmekte, Fransa’da ise 18.000 tarım işletmesinde çiftlik turizmi yapılmaktadır.


33. Soru

Sağlık turizmi neden ortaya çıkmıştır?

Cevap

Sanayileşme ile birlikte yorucu, sıkıcı ve bunaltıcı kent yaşamı insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşmış; ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar ve hastalıklara neden olmaya başlamıştır. Tedavi edilmesi gereken bu tıbbi sorunlar karşısında deniz ve kaplıca sularından, iklim ve bitki gibi doğal kaynaklardan yararlanmak için çaba harcanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda ortaya çıkan özel ilgi turizmi çeşidi ise sağlık turizmi olmaktadır.


34. Soru

Sağlık turizminin tanımını yapınız ve neleri kapsıyor açıklayınız?

Cevap

Sağlık turizmi, tedavi amacı ile yapılan seyahatler olarak tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi, kişilerin zihinsel ve fiziksel olarak iyi olma hallerini devam ettirmeleri ya da kendilerini yenilemeleri ile medikal tedaviyi de içeren bir turizm türüdür. Bir başka tanıma göre sağlık turizmi, sağlığı koruma ve iyileşme amacıyla belirli bir süre için (genellikle 21 gün) yer değiştiren insanların doğal kaynaklara dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması, konaklama, beslenme ve eğlence gereksinimlerini karşılaması sonucu doğan hareketlerdir. Sağlık turizmi saç ekiminden, diş tedavisine, estetik ameliyatlardan tüp bebeğe kadar sağlıkla ilgili seyahatleri içeren çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İnsanlar sağlık turizmine sağlıklarına kavuşma amacıyla katılabildiği gibi sağlıklı yaşama durumlarını devam ettirme istekleri nedeniyle de katılabilmektedir .


35. Soru

Sağlık turizmi kapsamındaki uygulamalara örnekler veriniz?

Cevap

Aromaterapi, Akupunktur, Termalizm, Kür, Kaplıca tedavisi, Balneterapi, Peloidterapi, Klimaterapi, Talassoterapi, Hidroterapi, İnhalasyon uygulamaları, İçme kürleri, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Medikal tedavi, Destek uygulamalar


36. Soru

Yayla turizmi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Yayla turizmi, insanların bulundukları yerlerden ayrılarak yaz aylarında yaylalara gitmeleri ve orada konaklayarak tüm ihtiyaçlarını sağlayabilmeleri olarak ifade edilmektedir. İnsanların yaz aylarında sürekli olarak yaşadıkları yerden bir süreliğine ayrılarak yaylalara gitmeleri, burada dinlenmeleri, doğa ile iç içe yaşayarak temiz hava almaları ve yaylalarda gerçekleştirilen etkinliklere katılmaları yayla turizmini oluşturmaktadır. Yayla turizmine katılımda amaç, insanların sürekli olarak yaşadıkları yerden uzaklaşarak doğal bir çevrede belirli bir süre dinlenme ve doğal yaşam ile iç içe olma isteğidir. Yayla kültürü ve bozulmamış bir doğada yaşamak, zamanla pek çok insanın bu tarz seyahatlere ilgi duymalarını sağlamış ve yayla turizmi kitle turizmine alternatif olarak tercih edilen turizm türlerinden biri haline getirmiştir. Yaylaların turizm amacıyla kullanılması sırasında turistlerin ilgisini çekebilecek pek çok aktivite olanağı da turistlerin hizmetine sunulmaktadır. Bu aktiviteleri; ekoturizm kapsamında gerçekleştirilebilen foto safari, yaban hayatın ve bitki türlerinin incelenmesi,doğa yürüyüşleri, kış sporları ve yayla şenlikleri olarak sıralandırmak mümkündür.


37. Soru

Yayla turizminin özellikleri nelerdir?

Cevap

• İnsanların doğa ile iç içe olma, farklı iklimde yaşama ve doğal beslenme ihtiyacını karşılamalarına olanak tanır. • Katılımcıları genellikle grup olarak seyahat eden turistlerdir. • Katılımcıların konaklama süreleri kıyı turizmi katılımcılarının konaklama sürelerinden çok daha uzundur. • Katılımcılar uzun süreye yayılmış pasif aktiviteler gerçekleştirirler. • Deniz seviyesinden yüksekte olan bölgelerde yapılan bir turizm türüdür.


38. Soru

Kuş gözlemciliği getirisi yüksek olan bir turizm çeşidi midir?

Cevap

Kuş gözlemcileri, eğitimli ve yüksek gelir seviyeli en büyük eko-turist gruplarından birini oluşturmaktadır ve eko-turizm gelirinin en iyi kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedirler. Kuş gözlemcilerinin yarattıkları kaynaklardan dolayı, kuş gözlemciliği hızlı bir şekilde gelişmektedir. Kuş gözlemciliği turizmi, kuşların doğal ortamlarındaki hareketlerini, göçlerini, barınma ve üremelerini izlemeye dayalı seyahatler olarak tanımlanmaktadır. Kuşları doğal ortamlarında gözlemlemek ve onları tanımak amacıyla yapılan seyahatlerde kişiler konaklama, ulaşım, yeme içme gibi diğer gereksinimleri için çeşitli mal ve hizmetleri satın almaktadır ki bu durum turizm ekonomisine katkı sağlamakta ve kuş gözlemciliğinin turizm kapsamında değerlendirilmesine neden olmaktadır.


39. Soru

Dünyada ve Türkiye’de kuş gözlemciliği turizmi nasıldır?

Cevap

Kuş gözlemciliği tüm dünyada oldukça popüler bir hobidir. Örneğin, Güney Afrika kuş gözlemi güzergâhlarıyla zengin kuş gözlemciliği bölgelerinden biridir. Kâr gütmeyen bir organizasyon üyeliğine dayanan BirdLife South Africa, Güney Afrika’daki kuş gözlemciliği turizmini temsil etmektedir. Kuş gözlemciliği turizminin en önemli özelliklerinden biri kuşların her türlü yaşam ortamında bulunabilmeleridir. Kuş gözlemciliği turizmi parklarda, sulak alanlarda, ormanlarda, çölde vb. pek çok ortamda yapılabilmektedir. Kuş gözlemciliği mevsimi olmayan bir turizm etkinliğidir ve turizmin 12 aya yayılması konusunda oldukça elverişli bir alternatiftir. Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara göre Türkiye’de 450 çeşit kuş türü bulunmaktadır. Ülkemizde pek çok bölgede (Manyas, İzmir, Göksu Deltası vb gibi) bu turizm türünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla kuş gözlem istasyonları ve gözlem kuleleri kurulmuştur. Ayrıca, 1990 yılında ülkemizdeki önemli kuş bölgelerinin gelişiminin izlenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları Projesi’nin başlatılmış olması da bu konudaki diğer önemli bir gelişmedir.


40. Soru

Botanik turizmin tanımını yapıp faydalarını açıklayınız?

Cevap

Botanik turizmi, belirli bir bölgede yetişen bitkileri görmek ve tanımak için ve bu bitkilerin özellikerine duyulan merakla gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Botanik turizmi insanlara, çeşitli bitki parkları ve botanik bahçeleriyle rahatlama, dinlenme ve bitkilere yönelik meraklarına giderme imkânı sunmaktadır. Botanik turizmi, önceleri ekoturizmin alt dalı olarak kabul edilirken, giderek ekosistemin diğer unsurları- na göre ön plana çıkmış, ayrı bir turizm türü olarak kabul edilmiştir. Botanik turizmde temel olgu, bitkisel varlıklar yani botanik varlıklardır veya diğer bir deyişle floristik unsurlardır. Botanik turizmi aynı zamanda toplumun çevre konusunda eğitilmesinde de önemli bir misyona sahiptir. Botanik turizmi konusunda çevre koruma kuruluşlarının ve eğitim kurumlarının işbirliği yaptıkları görülmektedir. Bu kuruluşlar yaptıkları işbirlikleri ile botanik turistlerinin eğitimini ve konunun bilimsel boyutuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadırlar. Botanik turistlerinin temel seyahat motivasyonları ise; bahçe manzaralarını izlemek, yakınlarıyla daha kaliteli vakit geçirmek, doğadan zevk almak vb. olarak ifade edilmektedir.


41. Soru

Hobi ile turizm arasındaki ilişkiyi açıklayınız?

Cevap

Hobi kavramı İngilizce hobby kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu kavram, Türkçe karşılığı olarak uğraşı olarak kabul görmektedir. Dünya üzerinde yaşayan her bir bireyin özel ilgileri ve hobileri çok çeşitli olup, bunlara yönelik ilgi düzeyleri de birbirinden farklıdır. Hobiye dayalı özel ilgi turizmi çeşitleri kapsamında yer alan pek çok farklı turizm çeşidi bulunmaktadır (alışveriş, av, golf, kumar, macera, mağara, rafting, şarap, gastronomi, yat vb. gibi). Bu bö- lümde söz konusu özel ilgi turizmi çeşitlerinden bazılarına yer verilmektedir.


42. Soru

Dünyada kumar turizmi nasıl bir gelişim göstermiştir?

Cevap

Küresel kumarhane endüstrisinde rekabet özellikle son otuz yılda önemli derecede artmıştır. Geçmiş yıllarda Las Vegas kumar ve eğlence endüstrisinin merkezi iken, gü- nümüzde dünya üzerinde pek çok yeni kumar destinasyonları mevcuttur. Örneğin, günümüzde Macau oyun gelirleri açısından dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Las Vegas örneğinde olduğu gibi uzak bir çöl bölgesinde uluslararası üne sahip başarılı bir turizm destinasyonu yaratabilen kumar turizmi, önceleri olumsuz bir turizm yapısı olarak görülmesine rağmen, günümüzde destinasyonlarda turizm gelişimi için sıklıkla kullanılmaktadır. Dünyanın her yerinde, çok sayıda ülke kumar turizmi gelişimi ve bunun ekonomik katkılarından fazlasıyla yararlanmaktadır. Avustralya, Kanada, Güney Kore, Güney Afrika, Singapur ve Macau gibi pek çok destinasyon bunun en belirgin örneklerindendir. Kumarhaneler yalnızca bir destinasyondaki diğer kumarhaneler ile değil, aynı zamanda diğer kumar destinasyonları ve kumar ve kumarla ilgili diğer deneyimler ile de rekabet etmektedirler. Bu nedenle kumarhane işletmecileri aynı zamanda pek çok rakibine karşı sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için farklı stratejiler geliştirmek zorundadırlar.


43. Soru

Gastronomi turizmini açıklayınız?

Cevap

Gastronomi turizmi, bilinenden farklı bir mutfak kültüründeki yiyeceklerin tüketilmesini, hazırlanmasını ve sunulmasını, mutfağını, öğün sistemlerini ve yeme biçimlerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen turizm şekli olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre gastronomi turizmi, yemek tadımları ve özel lezzetlerin üretimini belli bölgelerde deneyimlemek için birinci ve ikinci dereceden yiyecek üreticilerine, yiyecek festivallerine, özellikli bölgelere, restoranlara yapılan yolculuklar olarak ifade edilmektedir. Gastronomi turizmi bir özel ilgi turizmi olarak kabul edilmesinin yanında, yiyecek ve içecekler sayesinde ev sahibi bölgenin kültürel özelliklerinin de öğrenilmesi gastronomi turistini aynı zamanda kültür turisti haline getirmektedir. Böylece yemek hem özel bir ilgi birleşeni hem de kültürel bir birleşen olarak örtüşmekte ve yiyecek turistini hem özel ilgi turisti hem de kültür turisti yapmaktadır. Gastronomi turizmi konusu, kitabın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı biçimde ele alındığı için, bu başlıkta kısaca açıklanmıştır.


44. Soru

Golf turistleri kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

Üç temel kategoriye ayrılır; 1. Başlıca amacı golf oynamak olan ve bu amaçla seyahate çıkanlar, 2. Yapmış oldukları iş seyahatleri veya tatillerinde golf sporunu oynayanlar, 3. Düzenlenen golf turnuvalarına ve benzeri golf etkinliklerine izleyici olarak katılanlar.


45. Soru

Golf turizminin özelliklerini yazınız?

Cevap

• Golf sporunun turizm amaçlı kullanılmasıyla oluşan bir turizm türüdür. • Golf turizmine katılan bireyler genellikle gelir, eğitim ve kültür düzeyi yüksek olan turistlerdir. • Turistlerin daha fazla harcama ve daha fazla geceleme yaptıkları bir turizm türüdür. • Bireysel ya da grup olarak gerçekleştirilebilen bir turizm türüdür. • Özellikle atıl olan kırsal ve sulak alanlarda inşa edilecek tesislerle kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir turizm türüdür. • Kıyı turizminin gerçekleştirilemediği dönemlerde oynanabilen bu oyun ülkeler tarafından turizmin yılın tamamına yayılmasını sağlamak açısından önemlidir. • Golf turizmi tüm bu olumlu özelliklerinin yanı sıra bazı olumsuz özelliklere de sahiptir. Golf sahaları açmak için bazı ormanlık alanların tahrip edilmesi söz konusu olabildiği gibi golf tesislerinin seçiminin yanlış yapılması ve golf alanlarının bakımı için çeşitli pestisitlerin kullanılması sonucu yer altı sularının kirlenmesi eko sisteme zarar verebilmektedir.


46. Soru

Turistlerin alışveriş davranışlarını açıklayınız?

Cevap

Turistlerin alışveriş davranışları temelde iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki turistik alışveriştir ve seyahat sırasında gerçekleştirilen pek çok faaliyetten yalnızca biri olarak alışverişi ele almaktadır. Bir diğer boyut ise alışveriş turizmidir. Alışveriş turizmi, turistlerin temel seyahat amacının alışveriş olması durumunu ifade etmektedir. Genel olarak alışveriş turizmi, mal satın alma amacıyla seyahat etme anlamı- na gelmektedir. Bu durumda temel seyahat nedeni ve turistin ziyaret ettiği destinasyondaki temel aktivitesi alışveriştir.


47. Soru

Turistlerin alışveriş aktiviteleri hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonlarda gerçekleştirdikleri alışveriş aktiviteleri, iş, hizmet, eğlence ve hediyelik eşya alışverişleri olarak farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. Bu alışveriş türleri arasında özellikle hediyelik eşya için yapılan alışverişler önemli bir paya sahiptir. Hediyelik eşya alışverişleri pek çok ziyaretçi için seyahat deneyimine yönelik somut kanıtlar sunması açı- sından büyük önem taşımaktadır.


48. Soru

Şarap turizmi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Şarap turizmi, insanların şarap ve şaraba duydukları ilgilerini geliştirmek amacıyla bireysel ya da grup halinde şarap temasına uygun yerleri ziyaretlerinden kaynaklanan bir turizm çeşididir. En genel tanımıyla bir bölge ya da işletmeyi yeme ve içme amacıyla ziyaret ya da seyahatler olarak tanımlanan gastronomi turizmi kapsamına şarap turizmi (bağ bozumu turizmi) de girmektedir. Şarap turizmi, şarap evleri ve şarap bölgesindeki tarımsal etkinlik (şarap üretimi) etrafında hizmet sunumu ve rekreasyon, eğitim, yerel kültür ve doğa özellikleri gibi eşlik eden unsurların oluşturduğu bütünsel bir deneyimin özel ilgiye sunulduğu bir bölgesel turizm gelişimi ve turistik ürün çeşididir.


49. Soru

Şarap turizmi kaç bileşenden oluşur?

Cevap

Şarap turizmi, üzüm bağları, şarap üretim faaliyetleri ve şarapların üretildiği ve saklandığı imalathaneleri ziyaret etme olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Şarap turizmi, bir şarap üreticisinin şarap üretimini gerçekleştirdiği üretim alanını ziyarete açması, artan ziyaret ile birlikte zorunlu gereksinimleri karşılayacak mal ve hizmetler sunması, şarap üretim yerinin çevresinde bu mal ve hizmetleri sağlayacak yeni girişimlerin oluşması ile gelişmeye başlamıştır. Zamanla birden çok şarap evlerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen etkinlikler turistik faaliyetlerin de gelişmesine olanak sağlamıştır.


50. Soru

Şarap turizminin özelliklerini açıklayınız?

Cevap

• Çekiciliğinin esasını şarap ve şaraba ilişkin kültürün oluşturduğu rekreasyona ve eğitime yönelik bir özel ilgi turizmi şeklidir. • Şarap turizmi, bir yaşam tarzı deneyimidir. • Şarap üretim merkezlerinde turistik gelişme ve doğal ve kültürel mirasın canlanmasını sağlar. • Eğitim bileşenlerine sahiptir. • Şarap üreticilerinin doğrudan satış ve marka güçlendirme amacıyla müşterilerini şarap üretim merkezlerine davet etmesi ve onlara zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetler sunması ile gelişen bölgesel turizm şeklidir. • Turizm bölgesinde yiyecek, konaklama, sanat, hediyelik eşya ve çevre arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. • Turizm bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini artırmaktadır. • Şarap turizminin gerçekleştirilebilmesi için yalnızca şarap üretimi değil aynı zamanda turizm amaçlı kullanılabilecek şarap evleri, bunların sunacakları eğitim ve eşlik eden unsurlar gerekmektedir. • Şarap turizmi sadece şarap ve şarapçılıkla ilgili bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilen bir turizm türü değildir aynı zamanda bağlar ve bağ bozumu kültürel birer değer olduklarından farklı kültürleri de tanımaya olanak sağlamaktadır. • Şarap turizmi, sürdürülebilir turizme katkı sağlayan bir turizm türüdür.


51. Soru

Özel ilgi turistlerini farklı kılan nedir?

Cevap

İnsanların bir destinasyonu neden ziyaret ettiğini anlayabilmek, turist ihtiyaçlarının tatmin edilebilmesi açısından, o destinasyonda ne yaptığından daha önemlidir. Bu bağlamda özel ilgi turisti, özel olarak ilgi duyduğu bir alanda ya da özellikle görmek istediği bir bölgede sadece güdüsü ya da hobisi sebebiyle bulunan turist anlamında kullanılmaktadır. Özel ilgi turistleri, özel bir hobi ya da ilgi alanına sahip olan bireyler şeklinde tanımlanabilir. Özel ilgi turistleri, tanımdan da anlaşılacağı gibi hobi olarak ilgi duydukları faaliyetleri deneyimlemek amacıyla seyahat etmektedirler. Genellikle kültür ve eğitim seviyeleri yüksek, maceracı ve keşfetmeyi seven turistler olarak özel ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmeyi hedeflerler.


52. Soru

Özel ilgi turistlerinin kişiliği hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Özel ilgi turisti dışa dönüktür ve yerel kültürel ve sosyo- kültürel şartlara uyum sağlamakta istekli davranır. Özel ilgi turistleri genellikle maceracı bir ruha sahip, meraklı ve yaşadıkları deneyimleri paylaşmaktan hoşlanan yetişkin veya üçüncü yaş grubundaki bireylerden oluşmaktadır. Özel ilgi turistleri; sahip oldukları belirli hobileri üzerinde odaklanmakta, ayrıca alışık olunan ya da hiç denenmemiş yeni ilgi türlerini geliştirecek şekilde güdülenmektedirler.


53. Soru

Avrupa’da şehir turizminin gelişimini etkileyen temel unsurlar nelerdir sıralayınız.

Cevap

Avrupa’da şehir turizminin gelişimini etkileyen temel unsurlar şu şekildedir:

 • Kullanılabilir boş zamandaki olumlu değişmeler (günlük turizm aktiviteleri, short breaks, hafta sonu tatilleri) ve şehir destinasyonlarında turistik amaçlı kullanılabilecek mekânların artması.
 • Şehirsel çekiciliklerin yenilenmesi, miras yapılarının, kültürel olayların, kültürel faaliyet ve aktivitelerin güçlü bir şekilde desteklenmesi, alışveriş ve eğlence fırsatlarının çeşitlenmesi.
 • Turistik faaliyetlerin, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültür şehri sistemi üzerindeki etkileri.
 • Yeni üstyapı (örneğin, otelcilik sektörünün genişlemesi) ve yeni hizmet fonksiyonlarının (boş zaman, eğlence, alışveriş) geleneksel şehir fonksiyonlarının yerini alması.
 • Boş zaman ve turizm faaliyetlerinin, diğer kullanım alanları ve kullanıcılar için şehir çevresi üzerindeki olumlu etkileri.

54. Soru

Dark turizmi ne için yapılmaktadır?

Cevap

Dark turizm, tüketicilere üzüntü, içsel acı duygusunu yaşatmak ve sonucunda da gerçekleşen olaylardan edinilen tecrübe ile huzura ermek için yapılmaktadır.


55. Soru

Dark turizm tipolojisini kaç ana başlık altında toplamak mümkündür?

Cevap

Dark turizm tipolojisini beş ana başlık altında toplamak mümkündür:

 • Ölüm anını (veya çok yakın bir zamanı) seyretmek için yapılan seyahatler.
 • Oluş zamanından sonra kitlesel veya bireysel ölüm alanlarına seyahatler.
 • Özel ölümlerin veya ölülerin, ölüm olayının yaşandığı yerden uzak olan alanlarda sembolik kalıntılarını veya maddi kanıtlarını (ölülerin silahları veya kanlı giysi kalıntıları) görme amacıyla yapılan seyahatler.
 • Ölülerin gömüldüğü alanlar veya bunlara ait anıtlar.
 • Temsili ölüm anları.

56. Soru

Etkinlikleri içeriklerine göre kaç başlık altında toplamak mümkündür?

Cevap

Etkinlikleri içeriklerine göre yedi başlık altında toplamak mümkündür:

? Kültürel Kutlamalar

? İş Amaçlı Etkinlikler

? Sosyal Etkinlikler

? Politik Etkinlikler

? Eğitimsel ve Bilimsel Etkinlikler

? Özel Etkinlikler

? Sanat ve Eğlence Etkinlikleri


57. Soru

Etnik turizmde katılımcılar hangi amaçla seyahat etmektedirler?

.

Cevap

Etnik turizmde katılımcılar kendi ait oldukları herhangi bir etnik grubun geleneksel törenlerine katılmak amacı ile veya farklı etnik kültürleri merak ettikleri için seyahat etmektedirler. Etnik turizme dâhil olan katılımcılar farklı etnik kültürler hakkında bilgi sahibi olmakta, yerel topluluklarla kaynaşmakta, atalarının yaşadığı yerleri görmekte vb. pek çok etkinliğe dâhil olabilmektedirler. Etnik turizme katılan bireyler, kültürel ifadeler ve egzotik insanların gerçek yaşam tarzlarını gözlemlemek ve ilkel ürünler ve el sanatları için alışveriş yapmak amacıyla seyahat ederler.


58. Soru

Göç faktörü etnik turizmi hangi yönüyle etkilemektedir?

Cevap

Etnik turizmin gelişimini tetikleyen unsurlardan biri de “göç” faktörüdür. Bilindiği gibi, uluslararası turizm hareketlerini şekillendiren en önemli eğilimlerden biri “ülkeler arasında yaşanan göç hareketleri”dir. Kendi yaşadığı topraklardan farklı bölgelere göç eden insanların, atalarının geldiği bölgeleri görme istekleri etnik gezilere neden olmaktadır.


59. Soru

Koruma alanlarının iyileştirilmesi için doğrudan bir gelir sağlayan, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geliştiren ve biyolojik çeşitliliğe yönelik tehlikeleri azaltan özel ilgi turizm türü hangisidir?

Cevap

Eko-turizm, doğa temelli çevre ile yakın ilişki içerisinde olan turistlerin arzuladığı ve çevre üzerinde düşük etkili turistik faaliyetlerin desteklendiği bir turizm türüdür.


60. Soru

İnsan ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik ortama ne ad verilmektedir?

Cevap

Çevre, insan ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik ortamdır.


61. Soru

Çiftlik turizmi hangi ülkelerde ön plana çıkan bir turizm türüdür?

Cevap

Çiftlik turizmi özellikle Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde ön plana çıkan bir turizm türüdür.


62. Soru

Yaylaların turizm amacıyla kullanılması sırasında turistlerin ilgisini çekebilecek hangi aktiviteler turistlerin hizmetine sunulmaktadır?

Cevap

Yaylaların turizm amacıyla kullanılması sırasında turistlerin ilgisini çekebilecek pek çok aktivite olanağı da turistlerin hizmetine sunulmaktadır. Bu aktiviteleri; ekoturizm kapsamında gerçekleştirilebilen foto safari, yaban hayatın ve bitki türlerinin incelenmesi, doğa yürüyüşleri, kış sporları ve yayla şenlikleri olarak sıralandırmak mümkündür.


63. Soru

Kuş gözlemciliğinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kuş gözlemciliği tüm dünyada oldukça popüler bir hobidir. Kuş gözlemciliği turizminin en önemli özelliklerinden biri kuşların her türlü yaşam ortamında bulunabilmeleridir. Kuş gözlemciliği turizmi parklarda, sulak alanlarda, ormanlarda, çölde vb. pek çok ortamda yapılabilmektedir. Kuş gözlemciliği mevsimi olmayan bir turizm etkinliğidir ve turizmin 12 aya yayılması konusunda oldukça elverişli bir alternatiftir.


64. Soru

Botanik turizminin sonuçlarının olumsuz olmaması için göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus nedir?

Cevap

Botanik turizmi konusunda göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlardan biri, endemik bitkilerin bulunduğu bölgelerin çok iyi seçilmesi ve kontrollü bir şekilde ziyarete açılmasıdır. Bu husulara dikkat edilmemesi, söz konusu nadir bitkilerin yok olması tehlikesini ortaya çıkarabilecektir.


65. Soru

Yiyecek turistini hem özel ilgi turisti hem de kültür turisti yapan sebep nedir?

Cevap

Gastronomi turizmi bir özel ilgi turizmi olarak kabul edilmesinin yanında, yiyecek ve içecekler sayesinde ev sahibi bölgenin kültürel özelliklerinin de öğrenilmesi gastronomi turistini aynı zamanda kültür turisti haline getirmektedir. Böylece yemek hem özel bir ilgi birleşeni hem de kültürel bir birleşen olarak örtüşmekte ve yiyecek turistini hem özel ilgi turisti hem de kültür turisti yapmaktadır.


66. Soru

Golf turizmi kapsamında golf turistleri kaç temel kategoride ele alınmaktadır?

Cevap

Golf turizmi kapsamında golf turistleri üç temel kategoride ele alınmaktadır:

 • Başlıca amacı golf oynamak olan ve bu amaçla seyahate çıkanlar,
 • Yapmış oldukları iş seyahatleri veya tatillerinde golf sporunu oynayanlar,
 • Düzenlenen golf turnuvalarına ve benzeri golf etkinliklerine izleyici olarak katılanlar.

67. Soru

Golf turistleri hangi özellikleri taşırlar?

Cevap

Golf turistlerinin profillerini belirlemeye yönelik yapılan araştırmalar bu kişilerin genellikle yüksek gelir düzeylerine sahip, boş zaman sorunu olmayan ve yüksek eğitimli bireyler olduğunu göstermektedir.


68. Soru

Turistlerin alışveriş davranışları temelde kaç boyutta ele alınmaktadır?

Cevap

Turistlerin alışveriş davranışları temelde iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki “turistik alışveriş”tir ve seyahat sırasında gerçekleştirilen pek çok faaliyetten yalnızca biri olarak alışverişi ele almaktadır. Bir diğer boyut ise “alışveriş turizmi”dir. Alışveriş turizmi, turistlerin temel seyahat amacının alışveriş olması durumunu ifade etmektedir.


69. Soru

Şarap turizmi kaç bileşenden oluşmaktadır?

Cevap

Şarap turizmi, “üzüm bağları”, “şarap üretim faaliyetleri” ve “şarapların üretildiği ve saklandığı imalathaneleri” ziyaret etme olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.


70. Soru

Özel ilgi turistleri hangi özellikleri taşırlar?

Cevap

Özel ilgi turistleri, tanımdan da anlaşılacağı gibi hobi olarak ilgi duydukları faaliyetleri deneyimlemek amacıyla seyahat etmektedirler. Genellikle kültür ve eğitim seviyeleri yüksek, maceracı ve keşfetmeyi seven turistler olarak özel ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmeyi hedeflerler.


71. Soru

Hangi tip turistler için gerçekleştirdikleri faaliyetler süreklilik arz edebilmektedir?

Cevap

Özel ilgi turistleri için önemli olan şey “ilgi duydukları faaliyetler”dir. Bu turistler için gerçekleştirdikleri faaliyetler süreklilik arz edebilmektedir. Çünkü özel ilgi turistleri için gerçekleştirdikleri seyahatler bir turistik faaliyet olmaktan öte bir hobidir.


72. Soru

Neden alternatif turizm türlerine katılan turistlerin seyahatleri bir hobi olarak kabul edilmemektedir?

Cevap

Alternatif turizm türlerine katılan turistlerin seyahatleri bir hobi olarak kabul edilmemektedir çünkü onları söz konusu turizm türüne yönelten motivasyonlar değişkendir. Örneğin kuşlara karşı özel ilgi duyan bir turist için kuşlarla ilgilenmek, göçlerini izlemek, onların yaşantısına şahit olmak ilgi, hobi olabilir. Turist hobi olarak her yıl aynı bölgeye giderek onların belirli bir zaman dilimindeki davranışlarını izleyebilir. Oysa ki bir kültür turizmi turisti için onu seyahate yönelten motivasyon yeni kültürlere ait eserleri görmek ve bilgi edinmektir. Kişinin yaşı, eğitim ve kültür düzeyi değiştikçe ilgi duyduğu yerler de şüphesiz değişecektir. Bu nedenle kültür turizmi turisti her seyahatinde farklı kültürleri keşfetmek için farklı bir yere seyahat edecektir ki bu turist de alternatif turizm turisti olarak nitelendirilebilir.


1. Soru

Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen sektörlerinden biri olan turizm sektöründe son yıllarda yaşanan pek çok gelişme turist tercihleri üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu gelişmeler hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Bilgi teknolojileri alanında yaşanılan gelişmeler, ulaşım ve konaklama alanındaki yenilikler, harcanabilir gelirin ve eğitim düzeylerinin artması vb. faktörlerin etkisi ile turizm sektöründe pek çok sosyal değişim meydana gelmiştir. Bu sosyal değişimlerden biri de turistlerin her zamankinden farklı olarak spesifik tatil ihtiyaçları, beklentileri ve güdülerinin ortaya çıkmasıdır. Turizm pazarında turist tercihlerinden kaynaklanan değişikliklerin de etkisi ile günümüz turistlerinin talepleri her geçen gün artmakta, boş zamanlarına yönelik davranışları değişmekte, hobileri ve özel ilgileri doğrultusunda turistik ürün ve hizmetler talep etmekte ve seyahatleri boyunca mümkün olduğu kadar çok deneyim edinmek istemektedirler. Turizm endüstrisinde yaşanan tüm bu gelişmeler ve fırsatlar turistlerin özel ilgilerine yönelik farklı turizm türlerinin gelişmesini etkilemiştir.

2. Soru

Özel ilgi turizmi ilk kez ne zaman konuşulur hale gelmiştir. Hakkında açıklama yapınız?

Cevap

Özel ilgi turizmi, 1970’li yıllarda gündeme gelen ve özellikle 1980’li yıllardan sonra gelişme gösteren, bünyesinde pek çok farklı turizm türünü barındıran, turizmin özel bir şeklidir. Özel ilgi turizmi, özel ilgileri ve hobileri tarafından motive olan turistlerin seyahat deneyimlerini ifade etmektedir. En basit ifadeyle özel ilgi turizmini, geleneksel hale gelmiş boş zaman faaliyetlerinin ve rekreasyonel etkinliklerin, bireylerin ya da grupların özel ilgi alanlarına yönelik olarak planlanması ve geliştirilmesi sonucunda oluşan turizm türü olarak tanımlamak mümkündür.

3. Soru

Özel ilgi turizminin tanımını yapınız?

Cevap

Kitle turizmine bir tepki olarak ortaya çıkan özel ilgi turizminin odak noktası, turistlerin ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Özel ilgi turizmi, belirli bir alanda ya da konuda yoğunlaşan ve yalnızca bu konuya ilişkin ilgilerini gerçekleştirmek, merak duygularını tatmin etmek isteyen bireylerin belirli bir bölge ya da destinasyonda ilgi duydukları konu ve/veya alan ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla yaptıkları seyahatler olarak tanımlanmaktadır.

4. Soru

Dünya Turizm Örgütüne göre Özel İlgi Turizminin tanımını yapınız?

Cevap

Dünya Turizm Örgütü’nün yaptığı tanıma göre özel ilgi turizmi, belirli bir temaya sahip olan turistik merkezleri ziyaret etmek ve belirli ilgilerini geliştirme amacı güden kişilerin bireysel ya da grup halinde katıldıkları uzmanlaşmış bir turizm türüdür

5. Soru

Özel ilgi turizminin özelliklerini sıralayınız?

Cevap

Özel ilgi turizminin özellikleri şu şekildedir; • Özel ilgi turizmi küçük ölçeklidir; katılımcıları daha çok münferit turistler ya da küçük ölçekli gruplardır. • Özel ilgi turizmine yönelik faaliyet gösteren tur operatörleri, planlamada uygun bir gelişim hızı sağlamaya ve yerel halkın katılımına özen göstermelidirler. • Özel ilgi turizmi emek-yoğun özellik göstermektedir. Üretilen ürün ve hizmetler nitelikli olduğu için, profesyonel işgücü gereksinimi de artmaktadır. • Özel istek ve ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmetlerin talep edilmesi, bu ürün ve hizmetlerin tasarlanmasında yaratıcılık gerektirir.

6. Soru

Özel ilgi alanlarının gruplandırılmasını yapıp onlarla ilişkili motivasyonları belirtiniz?

Cevap

• Kentsel ortam; Müzeler, galeriler, miras turizmi, kültürel festivaller, gösteri sanatları, kültürel seyahatler, spor turizmi. • Kırsal ortam; kültürel seyahatler, kültürel festivaller, miras turizmi, macera turizmi spor turizmi, çiftlik turizmi. • Doğal ortam; Doğa merkezli turizm, macera turizmi.

7. Soru

Gerçekleştirilen bir seyahatin özel ilgi turizmi kapsamında değerlendirilmesi için ne gereklidir?

Cevap

Gerçekleştirilen bir seyahatin özel ilgi turizmi kapsamında değerlendirilebilmesi için katılımcıların herhangi bir boş zaman etkinliğine, bir konuya ve olaya yönelik özel bir ilgisi veya hobisinin olması gerekmektedir.

8. Soru

Günümüzde değişen turizm ve seyahat anlayışı ile neler olmuştur?

Cevap

Günümüzde değişen turizm ve seyahat anlayışına paralel olarak, kitle turizmini ifade eden deniz, güneş, kum motivasyonlu geziler daha az tercih edilir hale gelmiştir. Turizme katılan bireylerin seyahat tecrübeleri arttıkça, davranışları da farklılaşmaktadır. Bu farklılık ise, genel amaçlı geziler yerine, özel amaçlı gezileri gündeme getirmiştir.

9. Soru

Özel ilgi turizminin gelişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?

Cevap

• Turist beklentilerinin farklılaşması, • Yeni yaşam şekilleri (demografik karakteristikler, haberleşmedeki ilerlemeler, dinlenmeye yönelik davranışlardaki değişiklikler) • Çevresel ve toplumsal farkındalıkların gelişmesi, • Kişisel gelişim gibi yeni eğilimlerin ortaya çıkması Çalışma koşullarının ve boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının değişmesi, • Turizm tüketiminin giderek bireyselleşmesi ve boş zaman değerlendirme etkinlikleri konusunda artan çeşitlilik, • Kentleşme, • Tıp alanındaki gelişmeler (güneş ışınlarının zararlı etkilerinin ortaya çıkması, yaz ayları dışında tatil yapmanın faydaları konusundaki tavsiyeler vb.), • İnsanların kendilerini yenileme gereksinimi doğrultusunda özel ilgilerine yönelik estetik, otantik ve yenileyici deneyimler aramaları, • İnsanların eğitim seviyelerinin yükselmesi ile birlikte kitlesel hareketten ziyade, daha küçük gruplar halinde veya bireysel olarak hareket etme istekleri.

10. Soru

Özel ilgi turizmi türleri nelerdir?

Cevap

Hızlı gelişme sürecinin sonucu olarak, günümüzde özel ilgi turizmi çeşitleri daha çok çeşitlenmekte, tüketicilere daha iyi hedeflenmiş ve daha özellikli ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Özel ilgi turizmi çeşitlerini kültüre dayalı, doğaya dayalı ve hobilere dayalı özel ilgi turizmi türleri olarak çeşitli alt pazarlara ayırmak mümkündür. Buna ilaveten bu güncel bölümlendirmede, şehir turizmi, doğa turizmi, eko turizm, macera turizmi, spor turizmi, kültürel miras turizmi, gastronomi turizmi, şarap turizmi, kumar turizmi vb. gibi daha alt pazar bölümleri de ortaya çıkmaktadır.

11. Soru

Kültür turizmini açıklayınız?

Cevap

Kültür, ortak duygu, düşünce ve tepki verme biçimlerini içeren, çocukluktan ölüme kadar kopyalanan, öğrenilmiş ya da yazılmış ayırt edici bir takım davranış kalıpları olarak tanımlanmaktadır. turistlerin, kültürel ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere gerçekleştirdikleri turizm faaliyetleridir. Bilindiği gibi kültür turizminin kapsamı oldukça geniştir ve bu geniş çerçeve içerisinde pek çok farklı özel ilgi turizmi türü de yer almaktadır (etnik, dark, etkinlik, ipek yolu, kültürel miras, şehir vb. gibi). Bu bölümde söz konusu özel ilgi turizmi türlerinden bazılarına yer verilmektedir.

12. Soru

Şehir turizmi kapsamında neler vardır?

Cevap

Tarihsel ve kültürel bilgi ve deneyim elde etmek, spor etkinliklerini izlemek, sanatsal etkinliklere katılım, arkadaş ve akraba ziyareti, alışveriş ve tüm iş seyahatlerini kapsayan şehir turizmine olan ilgi tüm dünyada hızla artmaktadır.

13. Soru

Şehir turizmin tanımını yapıp diğer turizm dallarından farkını yazınız?

Cevap

Şehir turizmi çok basit bir ifadeyle, şehirlerde gerçekleştirilen turizm amaçlı tüm faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle şehir turizmi, turistlerin bir şehirde turizm amaçlı geçici konaklamalarını ve şehir sisteminde farklı turistik faaliyetlerde bulunmalarını içermektedir. Şehir turizmini diğer turizm türlerinden ayırt eden en temel özellik, farklı turizm çeşitlerini bünyesinde barındıran geniş kapsamlı bir turizm çeşidi olmasıdır. Şehir destinasyonları, deniz güneş kum odaklı destinasyonlardan farklı olarak, ziyaretçilere farklı ürün ve hizmet konseptlerini içeren çok yönlü bir atmosfer sunmaktadırlar. Başka bir ifadeyle turistler, turizm amaçlı olarak bir şehri ziyaret ettiklerinde iş, arkadaş ve akraba ziyaretleri, alışveriş, kültürel miras alanlarını ziyaret, gece yaşamı, yeme-içme, spor, festivaller, sanat ve kültür amaçlı olarak pek çok aktiviteyi gerçekleştirebilmektedirler.

14. Soru

Şehir turizminin en yoğun olduğu yer neresidir?

Cevap

Günümüzde şehir turizminin en yoğun olarak yaşandığı bölge Avrupa’dır. Avrupa bölgesinde turistlere çekici gelen, kültürel ve tarihi değer taşıyan çok sayıda küçük şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerin turizm alanında sağladığı başarının temel nedeninin, sahip oldukları tarihi ve sanat zenginlikleri ile kültürel miraslarını, pazarlama etkinliklerinde başarılı bir şekilde kullanmalarının olduğunu söylemek mümkündür.

15. Soru

Avrupa’da şehir turizminin gelişimini etkileyen temel unsurlarını yazınız?

Cevap

• Kullanılabilir boş zamandaki olumlu değişmeler (günlük turizm aktiviteleri, short breaks, hafta sonu tatilleri) ve şehir destinasyonlarında turistik amaçlı kullanılabilecek mekânların artması. • Şehirsel çekiciliklerin yenilenmesi, miras yapılarının, kültürel olayların, kültürel faaliyet ve aktivitelerin güçlü bir şekilde desteklenmesi, alışveriş ve eğlence fırsatlarının çeşitlenmesi. • Turistik faaliyetlerin, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültür şehri sistemi üzerindeki etkileri. • Yeni üstyapı (örneğin, otelcilik sektörünün genişlemesi) ve yeni hizmet fonksiyonlarının (boş zaman, eğlence, alışveriş) geleneksel şehir fonksiyonlarının yerini alması. • Boş zaman ve turizm faaliyetlerinin, diğer kullanım alanları ve kullanıcılar için şehir çevresi üzerindeki olumlu etkileri.

16. Soru

Şehir turizminin önemi anlaşıldıktan sonra ülkeler ne gibi faaliyetler yapmıştır?

Cevap

Şehir turizminin öneminin artmasıyla özellikle 1980’li yıllardan itibaren başta Avrupa ve Amerika ülkeleri olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde şehir turizminin gelişimi ülkelerin temel politikaları haline gelmiştir. Bu dönemlerden itibaren, şehirsel ve bölgesel ölçekteki şehir turizmi anlayışı için büyük bütçeler içeren faaliyetler düzenlenmeye başlanmış, olimpiyatlar, kongreler, forumlar gibi dünya çapında organizasyonlar ile şehir turizminin gelişimi desteklenmiştir. Dünyanın pek çok ülkesinde bu organizasyon ve faaliyetler, kültürel ve şehirsel gelişimi sağlayan araçlar olarak kullanılmış ve günümüzde hâlâ kullanılmaya devam etmektedir.

17. Soru

Dark turizmin diğer adları nelerdir?

Cevap

Özel ilgi turizmi türlerinden biri olan dark turizm, özellikle 1990’lı yıllardan sonra yaygınlaşarak akademik çalışmalara konu olmuştur. Dark turizm kavramı mevcut literatürde hüzün turizmi, keder turizmi, kara turizm olarak da isimlendirilmektedir.

18. Soru

Dark turizmin içeriği nedir?

Cevap

Turistik formda ölümler, felaketler ve zulümler çağdaş turizm perspektifinde giderek yaygın bir özellik haline gelmiş ve bu tarz olayların geçtiği yerleri merak edip deneyimlemek isteyen potansiyel turist sayısı oldukça artmıştır. Bunun bir sonucu olarak, duygusal ve ruhsal boyutu ön planda olan dark turizm akademik bir ilgi alanı olarak ortaya çıkmış ve konuyla ilgili çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir.

19. Soru

Dark turizm insanlara neden cazip gelmektedir?

Cevap

Dark turizm kavramı ilk defa Foley ve Lenon tarafından kullanılmıştır. Foley and Lennon dark turizmini, gerçek ve metalaşmış ölüm ve felaket alanlarının sunum ve tüketimini kapsayan bir fenomen olarak tanımlamışlardır. Dark turizm yakın veya uzak geçmişte meydana gelen ölüm ve üzüntünün yaşandığı yerlere gerçekleştirilen gezileri ifade etmektedir. Genellikle turistleri dark turizme yönelten motivasyonlar, belirli nedenlerle yaşanmış ölüm olaylarına duyulan ilgi, merak, ölen insanlara verilen değer, belirli bir bölgede bulunan mezarlıklar, yıkım gibi olaylara verilen değer ve gösterilen ilgidir. Dark turizm, tüketicilere üzüntü, içsel acı duygusunu yaşatmak ve sonucunda da gerçekleşen olaylardan edinilen tecrübe ile huzura ermek için yapılmaktadır.

20. Soru

Tunbridge ve Ashworth ölüm ve şiddet içeren unsurların turistik ürün olabilmelerini beş etmene bağlamıştır. Yazınız?

Cevap

1. Gerçekleşen olay alışılmadık ve büyük olmalı, 2. Kurbanlar masum ve yoruma açık olmalı, 3. Suçlular açık bir şekilde tanımlanabilir ve kurbanlardan ayırt edilebilir olmalı, 4. Olayın kalıntıları günümüze kadar gelmiş olmalı, 5. Gerçekleşen olay görülebilir olmalı.

21. Soru

Dark turizm tipolojisini kaç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. Ölüm anını(veya çok yakın bir zamanı)seyretmek için yapılan seyahatler 2. Oluş zamanından sonra kitlesel veya bireysel ölüm alanlarına seyahatler 3. Özel ölümlerin veya ölülerin, ölüm olayının yaşandığı yerden uzak olan alanlarda sembolik kalıntılarını veya maddi kanıtlarını (ölülerin silahları veya kanlı giysi kalıntıları) görme amacıyla yapılan seyahatler 4. Ölülerin gömüldüğü alanlar veya bunlara ait anıtlar 5. Temsili ölüm anları

22. Soru

Kültürel miras turizmini açıklayıp odak noktası hakkında açıklama yapınız?

Cevap

Kültürel miras turizmi de son yıllarda önem kazanmaya başlayan özel ilgi turizmi türlerinden biridir. Kültürel miras turizmi, insanların ve hikâyelerin geçmişini ve bugününü otantik bir şekilde temsil eden mekânları, eserleri ve aktiviteleri deneyimlemek üzere seyahat etmek olarak tanımlanabilir. Kültürel miras turizmi, bir bölgede sosyo-kültürel varlıkların turistik anlamda kullanımını sağlayan ekonomik bir aktivitedir. Kültürel miras turizminin odak noktası çeşitli kültürlere ait miras kalan şeylerdir (tarihi binalar, anıtlar, sanat eserleri gibi). Kültürel miras turizmi tıpkı kültür turizminde olduğu gibi insanların geçmişle gelecek arasında köprü kurmasına, kimlik sorunlarını çözmesine, tarih ve aidiyet bilinci kazanmalarına ve kuşaklar arasında iletişim kurulmasına olanak sağlamaktadır.

23. Soru

Etkinlik turizmi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Etkinlik kavramı, İngilizce event kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu kavram, Türkçe karşılığı olarak olay ve/veya etkinlik olarak kabul görmektedir. Etkinlik kavramı, özel bir durumu kutlamak ya da çeşitli sosyal, kültürel, ekonomik hedef ve amaçlara ulaşmak için planlanmış spesifik ritüeller, gösteriler ve kutlamalar olarak tanımlanmaktadır. Etkinlik turizmi ise, destinasyonlarda bulunan doğal ve fiziksel turizm kaynaklarını canlandırıcı, imaj oluşturucu ve bir turizm çekiciliği olarak etkinliklerin sistematik olarak planlanması, geliştirilmesi ve pazarlanması olarak tanımlanmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren başta Avrupa ve Amerika ülkeleri olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde destinasyonların gelişimi ve markalaştırılması ülkelerin temel politikaları haline gelmiştir. Bu dönemlerden itibaren, destinasyon gelişimini tetikleyen unsurların etkileri de göz önüne alınarak, büyük bütçeler içeren faaliyetler düzenlenmeye başlanmış; olimpiyatlar, kongreler, forumlar ve etkinlikler gibi dünya çapında organizasyonlar ile destinasyon gelişimi ve markalaştırılması desteklenmiştir.

24. Soru

Etkinlikleri içeriklerine göre yedi başlık altında toplamak mümkündür? Yazınız.

Cevap

1. Kültürel Kutlamalar • Festivaller a. Karnavallar b. Dinsel Etkinlikler c. Törenler 2. İş Amaçlı Etkinlikler • Kongre ve Toplantılar a. Fuarlar 3. Sosyal Etkinlikler • Profesyonel/Amatör a. İzleyici/ Katılımcı 4. Politik Etkinlikler • Zirveler • Resmi Törenler • VİP Ziyaretleri 5. Eğitimsel ve Bilimsel Etkinlikler • Seminerler • Konferanslar 6. Özel Etkinlikler • Düğünler • Partiler 7. Sanat ve Eğlence Etkinlikleri • Konserler • Ödül Törenleri

25. Soru

Etnik turizm hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Etnik turizm, hükümetlerin kültürel mirasın korunması için gelişimine önem verdikleri, özellikle birden fazla etnik grubun bulunduğu bölgelerde geçmişten bugüne yaşamış olan insanların yaşam tarzlarının ve günümüze kadar kalan eserlerinin turizm amacıyla kullanıldığı bir turizm türüdür.

26. Soru

Etnik turizmin katılımcılara katkıları nelerdir?

Cevap

Etnik turizmde katılımcılar kendi ait oldukları herhangi bir etnik grubun geleneksel törenlerine katılmak amacı ile veya farklı etnik kültürleri merak ettikleri için seyahat etmektedirler. Etnik turizme dâhil olan katılımcılar farklı etnik kültürler hakkında bilgi sahibi olmakta, yerel topluluklarla kaynaşmakta, atalarının yaşadığı yerleri görmekte vb. pek çok etkinliğe dâhil olabilmektedirler. Etnik turizme katılan bireyler, kültürel ifadeler ve egzotik insanların gerçek ya- şam tarzlarını gözlemlemek ve ilkel ürünler ve el sanatları için alışveriş yapmak amacıyla seyahat ederler.

27. Soru

Göç faktörünün etnik turizm üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Etnik turizmin gelişimini tetikleyen unsurlardan biri de göç faktörüdür. Bilindiği gibi, uluslararası turizm hareketlerini şekillendiren en önemli eğilimlerden biri ülkeler arasında yaşanan göç hareketleridir. Günümüzde modern toplumlar savaş, kıtlık, ekonomik faktörler, daha iyi yaşam stanadartlarına ulaşabilme gibi nedenlerle dünyanın farklı yerlerinden göç eden insan hareketliliğine maruz kalmaktadır. Örneğin, Avusturalya’daki nüfusun büyük bir çoğunluğunu ABD’den, İrlanda’dan ve Avrupa’dan gelen göçmenler oluşturmaktadır. Son zamanlarda Asya ve Orta Doğu’dan gelen göçmen sayısı da artmaktadır. Bu göç hareketlerinin turizm sektörü açısından anlamı, özellikle arkadaş ve akraba ziyareti ve kişilerin kendi topraklarını ziyeret etme amacıyla gerçekleşen seyahat hareketlerini artırabilecek olmasıdır. Kendi yaşadığı topraklardan farklı bölgelere göç eden insanların, atalarının geldiği bölgeleri görme istekleri etnik gezilere neden olmaktadır.

28. Soru

Eko turizmin tanımını yapınız?

Cevap

Uluslararası Ekoturizm Derneği’ne (The International Ecotourism Society) (1990) göre ekoturizm, çevreyi koruyan ve yerel halkın refah düzeylerini geliştiren doğal alanlara karşı sorumlu seyahat olarak tanımlanmaktadır.

29. Soru

Eko turizmin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Hizmet ve ürünler doğa temellidir. • Çevresel yıkımları azaltmak için dinamik bir yönetime sahiptir. • Çevre eğitimi ekoturizmin en önemli bileşenlerinden biridir. • Ev sahibi topluluklar ile yakın irtibat yoluyla doğal çevrenin korunmasına yönelik katkı sağlar. • Koruma alanlarında verilen hizmetleri ekosistem açısından ekonomik bir değere dönüştürür. • Koruma alanlarının iyileştirilmesi için doğrudan bir gelir sağlar. • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geliştirir. • Biyolojik çeşitliliğe yönelik tehlikeleri azaltır.

30. Soru

Çiftlik turizmini tanımlayıp açıklayınız?

Cevap

1960’lı yıllardan sonra başlayan kırsal alanlara dönüş isteği doğrultusunda çiftlik turizmi de tercih edilen bir özel ilgi turizmi türü olarak kendini göstermiştir. Przezbórska’a göre çiftlik turizmi, tarım ya da çiftlik işleriyle ilgili olarak yapılan her türlü turizm ve rekreasyon aktiviteleridir. Çiftlik turizmi, tarımsal üretim ve tarımsal konaklama unsurları ile doğrudan bağ- lantılıdır. Çiftlik turizmi kapsamında, turistler çiftliklerde barınmakta, tarımsal ürünlerle ilgili eğitsel geziler yapmakta ve çiftlik ürünlerini satın almaktadırlar.

31. Soru

Çiftlik turizminin yapıldığı tatil çiftlikleri farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlar hangileridir?

Cevap

• Tarımsal büyük çiftlikler • Özel çiftlikler • Tarihi yöre çiftlikleri • Çalışma çiftlikleri • Sportif ve rekreasyonel çiftlikler • Çiftlik ormanı işletmeleri

32. Soru

Avrupa’da çiftlik turizmine olan yaklaşım nasıldır?

Cevap

Çiftlik turizmi bilhassa 20. yy’da göze çarpan aktivite alanlarından biri olarak gelişmeye başlamış ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde geniş bir uygulama alanı bulmuştur (Selvi ve Demirer, 2012: 188). Çiftlik turizmi özellikle Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde ön plana çıkan bir turizm türüdür. Yapılan araştırmalar, çiftlik turizmine katılan turistlerin kalite ve özgünlük arayışında olduklarını göstermektedir. 2012 yılında Kuzey İtalya’da tarım işletmelerinin %10’unun çiftlik turizmi yaptıkları, bölgedeki gecelemelerin %5’inin de bu tesislerde gerçekleştiği ifade edilmektedir. Avusturya’da çiftlik konaklamalarındandan yılda 1,2 milyar avro gelir elde edilmekte, Fransa’da ise 18.000 tarım işletmesinde çiftlik turizmi yapılmaktadır.

33. Soru

Sağlık turizmi neden ortaya çıkmıştır?

Cevap

Sanayileşme ile birlikte yorucu, sıkıcı ve bunaltıcı kent yaşamı insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşmış; ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar ve hastalıklara neden olmaya başlamıştır. Tedavi edilmesi gereken bu tıbbi sorunlar karşısında deniz ve kaplıca sularından, iklim ve bitki gibi doğal kaynaklardan yararlanmak için çaba harcanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda ortaya çıkan özel ilgi turizmi çeşidi ise sağlık turizmi olmaktadır.

34. Soru

Sağlık turizminin tanımını yapınız ve neleri kapsıyor açıklayınız?

Cevap

Sağlık turizmi, tedavi amacı ile yapılan seyahatler olarak tanımlanmaktadır. Sağlık turizmi, kişilerin zihinsel ve fiziksel olarak iyi olma hallerini devam ettirmeleri ya da kendilerini yenilemeleri ile medikal tedaviyi de içeren bir turizm türüdür. Bir başka tanıma göre sağlık turizmi, sağlığı koruma ve iyileşme amacıyla belirli bir süre için (genellikle 21 gün) yer değiştiren insanların doğal kaynaklara dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması, konaklama, beslenme ve eğlence gereksinimlerini karşılaması sonucu doğan hareketlerdir. Sağlık turizmi saç ekiminden, diş tedavisine, estetik ameliyatlardan tüp bebeğe kadar sağlıkla ilgili seyahatleri içeren çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İnsanlar sağlık turizmine sağlıklarına kavuşma amacıyla katılabildiği gibi sağlıklı yaşama durumlarını devam ettirme istekleri nedeniyle de katılabilmektedir .

35. Soru

Sağlık turizmi kapsamındaki uygulamalara örnekler veriniz?

Cevap

Aromaterapi, Akupunktur, Termalizm, Kür, Kaplıca tedavisi, Balneterapi, Peloidterapi, Klimaterapi, Talassoterapi, Hidroterapi, İnhalasyon uygulamaları, İçme kürleri, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Medikal tedavi, Destek uygulamalar

36. Soru

Yayla turizmi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Yayla turizmi, insanların bulundukları yerlerden ayrılarak yaz aylarında yaylalara gitmeleri ve orada konaklayarak tüm ihtiyaçlarını sağlayabilmeleri olarak ifade edilmektedir. İnsanların yaz aylarında sürekli olarak yaşadıkları yerden bir süreliğine ayrılarak yaylalara gitmeleri, burada dinlenmeleri, doğa ile iç içe yaşayarak temiz hava almaları ve yaylalarda gerçekleştirilen etkinliklere katılmaları yayla turizmini oluşturmaktadır. Yayla turizmine katılımda amaç, insanların sürekli olarak yaşadıkları yerden uzaklaşarak doğal bir çevrede belirli bir süre dinlenme ve doğal yaşam ile iç içe olma isteğidir. Yayla kültürü ve bozulmamış bir doğada yaşamak, zamanla pek çok insanın bu tarz seyahatlere ilgi duymalarını sağlamış ve yayla turizmi kitle turizmine alternatif olarak tercih edilen turizm türlerinden biri haline getirmiştir. Yaylaların turizm amacıyla kullanılması sırasında turistlerin ilgisini çekebilecek pek çok aktivite olanağı da turistlerin hizmetine sunulmaktadır. Bu aktiviteleri; ekoturizm kapsamında gerçekleştirilebilen foto safari, yaban hayatın ve bitki türlerinin incelenmesi,doğa yürüyüşleri, kış sporları ve yayla şenlikleri olarak sıralandırmak mümkündür.

37. Soru

Yayla turizminin özellikleri nelerdir?

Cevap

• İnsanların doğa ile iç içe olma, farklı iklimde yaşama ve doğal beslenme ihtiyacını karşılamalarına olanak tanır. • Katılımcıları genellikle grup olarak seyahat eden turistlerdir. • Katılımcıların konaklama süreleri kıyı turizmi katılımcılarının konaklama sürelerinden çok daha uzundur. • Katılımcılar uzun süreye yayılmış pasif aktiviteler gerçekleştirirler. • Deniz seviyesinden yüksekte olan bölgelerde yapılan bir turizm türüdür.

38. Soru

Kuş gözlemciliği getirisi yüksek olan bir turizm çeşidi midir?

Cevap

Kuş gözlemcileri, eğitimli ve yüksek gelir seviyeli en büyük eko-turist gruplarından birini oluşturmaktadır ve eko-turizm gelirinin en iyi kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedirler. Kuş gözlemcilerinin yarattıkları kaynaklardan dolayı, kuş gözlemciliği hızlı bir şekilde gelişmektedir. Kuş gözlemciliği turizmi, kuşların doğal ortamlarındaki hareketlerini, göçlerini, barınma ve üremelerini izlemeye dayalı seyahatler olarak tanımlanmaktadır. Kuşları doğal ortamlarında gözlemlemek ve onları tanımak amacıyla yapılan seyahatlerde kişiler konaklama, ulaşım, yeme içme gibi diğer gereksinimleri için çeşitli mal ve hizmetleri satın almaktadır ki bu durum turizm ekonomisine katkı sağlamakta ve kuş gözlemciliğinin turizm kapsamında değerlendirilmesine neden olmaktadır.

39. Soru

Dünyada ve Türkiye’de kuş gözlemciliği turizmi nasıldır?

Cevap

Kuş gözlemciliği tüm dünyada oldukça popüler bir hobidir. Örneğin, Güney Afrika kuş gözlemi güzergâhlarıyla zengin kuş gözlemciliği bölgelerinden biridir. Kâr gütmeyen bir organizasyon üyeliğine dayanan BirdLife South Africa, Güney Afrika’daki kuş gözlemciliği turizmini temsil etmektedir. Kuş gözlemciliği turizminin en önemli özelliklerinden biri kuşların her türlü yaşam ortamında bulunabilmeleridir. Kuş gözlemciliği turizmi parklarda, sulak alanlarda, ormanlarda, çölde vb. pek çok ortamda yapılabilmektedir. Kuş gözlemciliği mevsimi olmayan bir turizm etkinliğidir ve turizmin 12 aya yayılması konusunda oldukça elverişli bir alternatiftir. Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara göre Türkiye’de 450 çeşit kuş türü bulunmaktadır. Ülkemizde pek çok bölgede (Manyas, İzmir, Göksu Deltası vb gibi) bu turizm türünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla kuş gözlem istasyonları ve gözlem kuleleri kurulmuştur. Ayrıca, 1990 yılında ülkemizdeki önemli kuş bölgelerinin gelişiminin izlenmesi ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları Projesi’nin başlatılmış olması da bu konudaki diğer önemli bir gelişmedir.

40. Soru

Botanik turizmin tanımını yapıp faydalarını açıklayınız?

Cevap

Botanik turizmi, belirli bir bölgede yetişen bitkileri görmek ve tanımak için ve bu bitkilerin özellikerine duyulan merakla gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Botanik turizmi insanlara, çeşitli bitki parkları ve botanik bahçeleriyle rahatlama, dinlenme ve bitkilere yönelik meraklarına giderme imkânı sunmaktadır. Botanik turizmi, önceleri ekoturizmin alt dalı olarak kabul edilirken, giderek ekosistemin diğer unsurları- na göre ön plana çıkmış, ayrı bir turizm türü olarak kabul edilmiştir. Botanik turizmde temel olgu, bitkisel varlıklar yani botanik varlıklardır veya diğer bir deyişle floristik unsurlardır. Botanik turizmi aynı zamanda toplumun çevre konusunda eğitilmesinde de önemli bir misyona sahiptir. Botanik turizmi konusunda çevre koruma kuruluşlarının ve eğitim kurumlarının işbirliği yaptıkları görülmektedir. Bu kuruluşlar yaptıkları işbirlikleri ile botanik turistlerinin eğitimini ve konunun bilimsel boyutuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadırlar. Botanik turistlerinin temel seyahat motivasyonları ise; bahçe manzaralarını izlemek, yakınlarıyla daha kaliteli vakit geçirmek, doğadan zevk almak vb. olarak ifade edilmektedir.

41. Soru

Hobi ile turizm arasındaki ilişkiyi açıklayınız?

Cevap

Hobi kavramı İngilizce hobby kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu kavram, Türkçe karşılığı olarak uğraşı olarak kabul görmektedir. Dünya üzerinde yaşayan her bir bireyin özel ilgileri ve hobileri çok çeşitli olup, bunlara yönelik ilgi düzeyleri de birbirinden farklıdır. Hobiye dayalı özel ilgi turizmi çeşitleri kapsamında yer alan pek çok farklı turizm çeşidi bulunmaktadır (alışveriş, av, golf, kumar, macera, mağara, rafting, şarap, gastronomi, yat vb. gibi). Bu bö- lümde söz konusu özel ilgi turizmi çeşitlerinden bazılarına yer verilmektedir.

42. Soru

Dünyada kumar turizmi nasıl bir gelişim göstermiştir?

Cevap

Küresel kumarhane endüstrisinde rekabet özellikle son otuz yılda önemli derecede artmıştır. Geçmiş yıllarda Las Vegas kumar ve eğlence endüstrisinin merkezi iken, gü- nümüzde dünya üzerinde pek çok yeni kumar destinasyonları mevcuttur. Örneğin, günümüzde Macau oyun gelirleri açısından dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Las Vegas örneğinde olduğu gibi uzak bir çöl bölgesinde uluslararası üne sahip başarılı bir turizm destinasyonu yaratabilen kumar turizmi, önceleri olumsuz bir turizm yapısı olarak görülmesine rağmen, günümüzde destinasyonlarda turizm gelişimi için sıklıkla kullanılmaktadır. Dünyanın her yerinde, çok sayıda ülke kumar turizmi gelişimi ve bunun ekonomik katkılarından fazlasıyla yararlanmaktadır. Avustralya, Kanada, Güney Kore, Güney Afrika, Singapur ve Macau gibi pek çok destinasyon bunun en belirgin örneklerindendir. Kumarhaneler yalnızca bir destinasyondaki diğer kumarhaneler ile değil, aynı zamanda diğer kumar destinasyonları ve kumar ve kumarla ilgili diğer deneyimler ile de rekabet etmektedirler. Bu nedenle kumarhane işletmecileri aynı zamanda pek çok rakibine karşı sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için farklı stratejiler geliştirmek zorundadırlar.

43. Soru

Gastronomi turizmini açıklayınız?

Cevap

Gastronomi turizmi, bilinenden farklı bir mutfak kültüründeki yiyeceklerin tüketilmesini, hazırlanmasını ve sunulmasını, mutfağını, öğün sistemlerini ve yeme biçimlerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen turizm şekli olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre gastronomi turizmi, yemek tadımları ve özel lezzetlerin üretimini belli bölgelerde deneyimlemek için birinci ve ikinci dereceden yiyecek üreticilerine, yiyecek festivallerine, özellikli bölgelere, restoranlara yapılan yolculuklar olarak ifade edilmektedir. Gastronomi turizmi bir özel ilgi turizmi olarak kabul edilmesinin yanında, yiyecek ve içecekler sayesinde ev sahibi bölgenin kültürel özelliklerinin de öğrenilmesi gastronomi turistini aynı zamanda kültür turisti haline getirmektedir. Böylece yemek hem özel bir ilgi birleşeni hem de kültürel bir birleşen olarak örtüşmekte ve yiyecek turistini hem özel ilgi turisti hem de kültür turisti yapmaktadır. Gastronomi turizmi konusu, kitabın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı biçimde ele alındığı için, bu başlıkta kısaca açıklanmıştır.

44. Soru

Golf turistleri kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

Üç temel kategoriye ayrılır; 1. Başlıca amacı golf oynamak olan ve bu amaçla seyahate çıkanlar, 2. Yapmış oldukları iş seyahatleri veya tatillerinde golf sporunu oynayanlar, 3. Düzenlenen golf turnuvalarına ve benzeri golf etkinliklerine izleyici olarak katılanlar.

45. Soru

Golf turizminin özelliklerini yazınız?

Cevap

• Golf sporunun turizm amaçlı kullanılmasıyla oluşan bir turizm türüdür. • Golf turizmine katılan bireyler genellikle gelir, eğitim ve kültür düzeyi yüksek olan turistlerdir. • Turistlerin daha fazla harcama ve daha fazla geceleme yaptıkları bir turizm türüdür. • Bireysel ya da grup olarak gerçekleştirilebilen bir turizm türüdür. • Özellikle atıl olan kırsal ve sulak alanlarda inşa edilecek tesislerle kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir turizm türüdür. • Kıyı turizminin gerçekleştirilemediği dönemlerde oynanabilen bu oyun ülkeler tarafından turizmin yılın tamamına yayılmasını sağlamak açısından önemlidir. • Golf turizmi tüm bu olumlu özelliklerinin yanı sıra bazı olumsuz özelliklere de sahiptir. Golf sahaları açmak için bazı ormanlık alanların tahrip edilmesi söz konusu olabildiği gibi golf tesislerinin seçiminin yanlış yapılması ve golf alanlarının bakımı için çeşitli pestisitlerin kullanılması sonucu yer altı sularının kirlenmesi eko sisteme zarar verebilmektedir.

46. Soru

Turistlerin alışveriş davranışlarını açıklayınız?

Cevap

Turistlerin alışveriş davranışları temelde iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki turistik alışveriştir ve seyahat sırasında gerçekleştirilen pek çok faaliyetten yalnızca biri olarak alışverişi ele almaktadır. Bir diğer boyut ise alışveriş turizmidir. Alışveriş turizmi, turistlerin temel seyahat amacının alışveriş olması durumunu ifade etmektedir. Genel olarak alışveriş turizmi, mal satın alma amacıyla seyahat etme anlamı- na gelmektedir. Bu durumda temel seyahat nedeni ve turistin ziyaret ettiği destinasyondaki temel aktivitesi alışveriştir.

47. Soru

Turistlerin alışveriş aktiviteleri hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonlarda gerçekleştirdikleri alışveriş aktiviteleri, iş, hizmet, eğlence ve hediyelik eşya alışverişleri olarak farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. Bu alışveriş türleri arasında özellikle hediyelik eşya için yapılan alışverişler önemli bir paya sahiptir. Hediyelik eşya alışverişleri pek çok ziyaretçi için seyahat deneyimine yönelik somut kanıtlar sunması açı- sından büyük önem taşımaktadır.

48. Soru

Şarap turizmi hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Şarap turizmi, insanların şarap ve şaraba duydukları ilgilerini geliştirmek amacıyla bireysel ya da grup halinde şarap temasına uygun yerleri ziyaretlerinden kaynaklanan bir turizm çeşididir. En genel tanımıyla bir bölge ya da işletmeyi yeme ve içme amacıyla ziyaret ya da seyahatler olarak tanımlanan gastronomi turizmi kapsamına şarap turizmi (bağ bozumu turizmi) de girmektedir. Şarap turizmi, şarap evleri ve şarap bölgesindeki tarımsal etkinlik (şarap üretimi) etrafında hizmet sunumu ve rekreasyon, eğitim, yerel kültür ve doğa özellikleri gibi eşlik eden unsurların oluşturduğu bütünsel bir deneyimin özel ilgiye sunulduğu bir bölgesel turizm gelişimi ve turistik ürün çeşididir.

49. Soru

Şarap turizmi kaç bileşenden oluşur?

Cevap

Şarap turizmi, üzüm bağları, şarap üretim faaliyetleri ve şarapların üretildiği ve saklandığı imalathaneleri ziyaret etme olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Şarap turizmi, bir şarap üreticisinin şarap üretimini gerçekleştirdiği üretim alanını ziyarete açması, artan ziyaret ile birlikte zorunlu gereksinimleri karşılayacak mal ve hizmetler sunması, şarap üretim yerinin çevresinde bu mal ve hizmetleri sağlayacak yeni girişimlerin oluşması ile gelişmeye başlamıştır. Zamanla birden çok şarap evlerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen etkinlikler turistik faaliyetlerin de gelişmesine olanak sağlamıştır.

50. Soru

Şarap turizminin özelliklerini açıklayınız?

Cevap

• Çekiciliğinin esasını şarap ve şaraba ilişkin kültürün oluşturduğu rekreasyona ve eğitime yönelik bir özel ilgi turizmi şeklidir. • Şarap turizmi, bir yaşam tarzı deneyimidir. • Şarap üretim merkezlerinde turistik gelişme ve doğal ve kültürel mirasın canlanmasını sağlar. • Eğitim bileşenlerine sahiptir. • Şarap üreticilerinin doğrudan satış ve marka güçlendirme amacıyla müşterilerini şarap üretim merkezlerine davet etmesi ve onlara zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetler sunması ile gelişen bölgesel turizm şeklidir. • Turizm bölgesinde yiyecek, konaklama, sanat, hediyelik eşya ve çevre arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. • Turizm bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini artırmaktadır. • Şarap turizminin gerçekleştirilebilmesi için yalnızca şarap üretimi değil aynı zamanda turizm amaçlı kullanılabilecek şarap evleri, bunların sunacakları eğitim ve eşlik eden unsurlar gerekmektedir. • Şarap turizmi sadece şarap ve şarapçılıkla ilgili bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilen bir turizm türü değildir aynı zamanda bağlar ve bağ bozumu kültürel birer değer olduklarından farklı kültürleri de tanımaya olanak sağlamaktadır. • Şarap turizmi, sürdürülebilir turizme katkı sağlayan bir turizm türüdür.

51. Soru

Özel ilgi turistlerini farklı kılan nedir?

Cevap

İnsanların bir destinasyonu neden ziyaret ettiğini anlayabilmek, turist ihtiyaçlarının tatmin edilebilmesi açısından, o destinasyonda ne yaptığından daha önemlidir. Bu bağlamda özel ilgi turisti, özel olarak ilgi duyduğu bir alanda ya da özellikle görmek istediği bir bölgede sadece güdüsü ya da hobisi sebebiyle bulunan turist anlamında kullanılmaktadır. Özel ilgi turistleri, özel bir hobi ya da ilgi alanına sahip olan bireyler şeklinde tanımlanabilir. Özel ilgi turistleri, tanımdan da anlaşılacağı gibi hobi olarak ilgi duydukları faaliyetleri deneyimlemek amacıyla seyahat etmektedirler. Genellikle kültür ve eğitim seviyeleri yüksek, maceracı ve keşfetmeyi seven turistler olarak özel ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmeyi hedeflerler.

52. Soru

Özel ilgi turistlerinin kişiliği hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Özel ilgi turisti dışa dönüktür ve yerel kültürel ve sosyo- kültürel şartlara uyum sağlamakta istekli davranır. Özel ilgi turistleri genellikle maceracı bir ruha sahip, meraklı ve yaşadıkları deneyimleri paylaşmaktan hoşlanan yetişkin veya üçüncü yaş grubundaki bireylerden oluşmaktadır. Özel ilgi turistleri; sahip oldukları belirli hobileri üzerinde odaklanmakta, ayrıca alışık olunan ya da hiç denenmemiş yeni ilgi türlerini geliştirecek şekilde güdülenmektedirler.

53. Soru

Avrupa’da şehir turizminin gelişimini etkileyen temel unsurlar nelerdir sıralayınız.

Cevap

Avrupa’da şehir turizminin gelişimini etkileyen temel unsurlar şu şekildedir:

 • Kullanılabilir boş zamandaki olumlu değişmeler (günlük turizm aktiviteleri, short breaks, hafta sonu tatilleri) ve şehir destinasyonlarında turistik amaçlı kullanılabilecek mekânların artması.
 • Şehirsel çekiciliklerin yenilenmesi, miras yapılarının, kültürel olayların, kültürel faaliyet ve aktivitelerin güçlü bir şekilde desteklenmesi, alışveriş ve eğlence fırsatlarının çeşitlenmesi.
 • Turistik faaliyetlerin, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültür şehri sistemi üzerindeki etkileri.
 • Yeni üstyapı (örneğin, otelcilik sektörünün genişlemesi) ve yeni hizmet fonksiyonlarının (boş zaman, eğlence, alışveriş) geleneksel şehir fonksiyonlarının yerini alması.
 • Boş zaman ve turizm faaliyetlerinin, diğer kullanım alanları ve kullanıcılar için şehir çevresi üzerindeki olumlu etkileri.
54. Soru

Dark turizmi ne için yapılmaktadır?

Cevap

Dark turizm, tüketicilere üzüntü, içsel acı duygusunu yaşatmak ve sonucunda da gerçekleşen olaylardan edinilen tecrübe ile huzura ermek için yapılmaktadır.

55. Soru

Dark turizm tipolojisini kaç ana başlık altında toplamak mümkündür?

Cevap

Dark turizm tipolojisini beş ana başlık altında toplamak mümkündür:

 • Ölüm anını (veya çok yakın bir zamanı) seyretmek için yapılan seyahatler.
 • Oluş zamanından sonra kitlesel veya bireysel ölüm alanlarına seyahatler.
 • Özel ölümlerin veya ölülerin, ölüm olayının yaşandığı yerden uzak olan alanlarda sembolik kalıntılarını veya maddi kanıtlarını (ölülerin silahları veya kanlı giysi kalıntıları) görme amacıyla yapılan seyahatler.
 • Ölülerin gömüldüğü alanlar veya bunlara ait anıtlar.
 • Temsili ölüm anları.
56. Soru

Etkinlikleri içeriklerine göre kaç başlık altında toplamak mümkündür?

Cevap

Etkinlikleri içeriklerine göre yedi başlık altında toplamak mümkündür:

? Kültürel Kutlamalar

? İş Amaçlı Etkinlikler

? Sosyal Etkinlikler

? Politik Etkinlikler

? Eğitimsel ve Bilimsel Etkinlikler

? Özel Etkinlikler

? Sanat ve Eğlence Etkinlikleri

57. Soru

Etnik turizmde katılımcılar hangi amaçla seyahat etmektedirler?

.

Cevap

Etnik turizmde katılımcılar kendi ait oldukları herhangi bir etnik grubun geleneksel törenlerine katılmak amacı ile veya farklı etnik kültürleri merak ettikleri için seyahat etmektedirler. Etnik turizme dâhil olan katılımcılar farklı etnik kültürler hakkında bilgi sahibi olmakta, yerel topluluklarla kaynaşmakta, atalarının yaşadığı yerleri görmekte vb. pek çok etkinliğe dâhil olabilmektedirler. Etnik turizme katılan bireyler, kültürel ifadeler ve egzotik insanların gerçek yaşam tarzlarını gözlemlemek ve ilkel ürünler ve el sanatları için alışveriş yapmak amacıyla seyahat ederler.

58. Soru

Göç faktörü etnik turizmi hangi yönüyle etkilemektedir?

Cevap

Etnik turizmin gelişimini tetikleyen unsurlardan biri de “göç” faktörüdür. Bilindiği gibi, uluslararası turizm hareketlerini şekillendiren en önemli eğilimlerden biri “ülkeler arasında yaşanan göç hareketleri”dir. Kendi yaşadığı topraklardan farklı bölgelere göç eden insanların, atalarının geldiği bölgeleri görme istekleri etnik gezilere neden olmaktadır.

59. Soru

Koruma alanlarının iyileştirilmesi için doğrudan bir gelir sağlayan, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geliştiren ve biyolojik çeşitliliğe yönelik tehlikeleri azaltan özel ilgi turizm türü hangisidir?

Cevap

Eko-turizm, doğa temelli çevre ile yakın ilişki içerisinde olan turistlerin arzuladığı ve çevre üzerinde düşük etkili turistik faaliyetlerin desteklendiği bir turizm türüdür.

60. Soru

İnsan ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik ortama ne ad verilmektedir?

Cevap

Çevre, insan ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik ortamdır.

61. Soru

Çiftlik turizmi hangi ülkelerde ön plana çıkan bir turizm türüdür?

Cevap

Çiftlik turizmi özellikle Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde ön plana çıkan bir turizm türüdür.

62. Soru

Yaylaların turizm amacıyla kullanılması sırasında turistlerin ilgisini çekebilecek hangi aktiviteler turistlerin hizmetine sunulmaktadır?

Cevap

Yaylaların turizm amacıyla kullanılması sırasında turistlerin ilgisini çekebilecek pek çok aktivite olanağı da turistlerin hizmetine sunulmaktadır. Bu aktiviteleri; ekoturizm kapsamında gerçekleştirilebilen foto safari, yaban hayatın ve bitki türlerinin incelenmesi, doğa yürüyüşleri, kış sporları ve yayla şenlikleri olarak sıralandırmak mümkündür.

63. Soru

Kuş gözlemciliğinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kuş gözlemciliği tüm dünyada oldukça popüler bir hobidir. Kuş gözlemciliği turizminin en önemli özelliklerinden biri kuşların her türlü yaşam ortamında bulunabilmeleridir. Kuş gözlemciliği turizmi parklarda, sulak alanlarda, ormanlarda, çölde vb. pek çok ortamda yapılabilmektedir. Kuş gözlemciliği mevsimi olmayan bir turizm etkinliğidir ve turizmin 12 aya yayılması konusunda oldukça elverişli bir alternatiftir.

64. Soru

Botanik turizminin sonuçlarının olumsuz olmaması için göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus nedir?

Cevap

Botanik turizmi konusunda göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlardan biri, endemik bitkilerin bulunduğu bölgelerin çok iyi seçilmesi ve kontrollü bir şekilde ziyarete açılmasıdır. Bu husulara dikkat edilmemesi, söz konusu nadir bitkilerin yok olması tehlikesini ortaya çıkarabilecektir.

65. Soru

Yiyecek turistini hem özel ilgi turisti hem de kültür turisti yapan sebep nedir?

Cevap

Gastronomi turizmi bir özel ilgi turizmi olarak kabul edilmesinin yanında, yiyecek ve içecekler sayesinde ev sahibi bölgenin kültürel özelliklerinin de öğrenilmesi gastronomi turistini aynı zamanda kültür turisti haline getirmektedir. Böylece yemek hem özel bir ilgi birleşeni hem de kültürel bir birleşen olarak örtüşmekte ve yiyecek turistini hem özel ilgi turisti hem de kültür turisti yapmaktadır.

66. Soru

Golf turizmi kapsamında golf turistleri kaç temel kategoride ele alınmaktadır?

Cevap

Golf turizmi kapsamında golf turistleri üç temel kategoride ele alınmaktadır:

 • Başlıca amacı golf oynamak olan ve bu amaçla seyahate çıkanlar,
 • Yapmış oldukları iş seyahatleri veya tatillerinde golf sporunu oynayanlar,
 • Düzenlenen golf turnuvalarına ve benzeri golf etkinliklerine izleyici olarak katılanlar.
67. Soru

Golf turistleri hangi özellikleri taşırlar?

Cevap

Golf turistlerinin profillerini belirlemeye yönelik yapılan araştırmalar bu kişilerin genellikle yüksek gelir düzeylerine sahip, boş zaman sorunu olmayan ve yüksek eğitimli bireyler olduğunu göstermektedir.

68. Soru

Turistlerin alışveriş davranışları temelde kaç boyutta ele alınmaktadır?

Cevap

Turistlerin alışveriş davranışları temelde iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki “turistik alışveriş”tir ve seyahat sırasında gerçekleştirilen pek çok faaliyetten yalnızca biri olarak alışverişi ele almaktadır. Bir diğer boyut ise “alışveriş turizmi”dir. Alışveriş turizmi, turistlerin temel seyahat amacının alışveriş olması durumunu ifade etmektedir.

69. Soru

Şarap turizmi kaç bileşenden oluşmaktadır?

Cevap

Şarap turizmi, “üzüm bağları”, “şarap üretim faaliyetleri” ve “şarapların üretildiği ve saklandığı imalathaneleri” ziyaret etme olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

70. Soru

Özel ilgi turistleri hangi özellikleri taşırlar?

Cevap

Özel ilgi turistleri, tanımdan da anlaşılacağı gibi hobi olarak ilgi duydukları faaliyetleri deneyimlemek amacıyla seyahat etmektedirler. Genellikle kültür ve eğitim seviyeleri yüksek, maceracı ve keşfetmeyi seven turistler olarak özel ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmeyi hedeflerler.

71. Soru

Hangi tip turistler için gerçekleştirdikleri faaliyetler süreklilik arz edebilmektedir?

Cevap

Özel ilgi turistleri için önemli olan şey “ilgi duydukları faaliyetler”dir. Bu turistler için gerçekleştirdikleri faaliyetler süreklilik arz edebilmektedir. Çünkü özel ilgi turistleri için gerçekleştirdikleri seyahatler bir turistik faaliyet olmaktan öte bir hobidir.

72. Soru

Neden alternatif turizm türlerine katılan turistlerin seyahatleri bir hobi olarak kabul edilmemektedir?

Cevap

Alternatif turizm türlerine katılan turistlerin seyahatleri bir hobi olarak kabul edilmemektedir çünkü onları söz konusu turizm türüne yönelten motivasyonlar değişkendir. Örneğin kuşlara karşı özel ilgi duyan bir turist için kuşlarla ilgilenmek, göçlerini izlemek, onların yaşantısına şahit olmak ilgi, hobi olabilir. Turist hobi olarak her yıl aynı bölgeye giderek onların belirli bir zaman dilimindeki davranışlarını izleyebilir. Oysa ki bir kültür turizmi turisti için onu seyahate yönelten motivasyon yeni kültürlere ait eserleri görmek ve bilgi edinmektir. Kişinin yaşı, eğitim ve kültür düzeyi değiştikçe ilgi duyduğu yerler de şüphesiz değişecektir. Bu nedenle kültür turizmi turisti her seyahatinde farklı kültürleri keşfetmek için farklı bir yere seyahat edecektir ki bu turist de alternatif turizm turisti olarak nitelendirilebilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!