Afet Yönetimi 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Afet Yönetimi 1 Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Afete Hazırlık Aşaması

1. Soru

Afetler meydana geldiklerinde ne tür kayıplara yol açabilirler?

Cevap

Afetler meydana geldiklerinde fiziksel, ekonomik ve psikolojik kayıplara yol açabilirler.


2. Soru

”Altın” saat kavramı afeti izleyen ilk kaç saati kapsar?

Cevap

”Altın saat” kavramı afeti izleyen ilk 72 saati kapsar. 


3. Soru

Hangi süreç afet yönetiminin müdahale aşaması olarak bilinmektedir? 

Cevap

Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının (gıda, su, giyim, barınma gibi) karşılanması ve kayıpların artmaması için çeşitli önlemlerin alınması süreci afet yönetiminin müdahale aşaması olarak bilinmektedir.


4. Soru

Merkezi ve yerel yönetimlerin afet anındaki görevleri nelerdir? 

Cevap

Merkezi ve yerel yönetimler afet anında halkın acil ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür ve bunların teminine yönelik tüm faaliyetleri risk yönetimi yani zarar azaltma ve hazırlık aşamaları kapsamında yerine getirmelidirler.


5. Soru

Bireyler günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı hazırlıklı olmaları için neler yapmalılar?

Cevap

Bireyler günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı hazırlıklı olmaları için temel afet bilinci veya afete hazırlık kapsamında eğitimler ve önlemler almalılar. 


6. Soru

Milli Eğitim bakanlığın müfredatına afetlerle ilgili derslerin eklenmesinin amacı nedir?

Cevap

Milli Eğitim bakanlığın müfredatına afetlerle ilgili derslerin eklenmesinin amacı toplumda afet kültürünün oluşturulmasıdır. 


7. Soru

“Doğa kaynaklı ve Teknolojik afetler konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve AFEM’in Rolü” başlıklı çalışmanın yazarı kimdir?

Cevap

“Doğa kaynaklı ve Teknolojik afetler konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve AFEM’in Rolü” başlıklı çalışmanın yazarı Dr. Nehir Varol’dur. 


8. Soru

Afetin hangi aşamasını Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından, herhangi bir acil duruma karşılık verebilmek  için acil durum yönetiminin organizasyonu, planlanması, kaynak yönetimi, yönlendirme ve kontrol, acil durum iletişimi, erken uyarı, halkla ilişkiler, koruyucu önlemler, acil durum destek hizmetleri ile eğitim ve tatbikatların geliştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan aktiviteler bütünü olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

Afetin hazırlık aşamasını Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından, herhangi bir acil duruma karşılık verebilmek  için acil durum yönetiminin organizasyonu, planlanması, kaynak yönetimi, yönlendirme ve kontrol, acil durum iletişimi, erken uyarı, halkla ilişkiler, koruyucu önlemler, acil durum destek hizmetleri ile eğitim ve tatbikatların geliştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan aktiviteler bütünü olarak tanımlanmaktadır.


9. Soru

Bilinen 4 afet yönetim aşamaları nelerdir? 

Cevap

Bilinen 4 afet yönetim aşamaları zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme aşamalarıdır.


10. Soru

Afetin zarar azaltma aşaması neye yönelik faaliyetleri kapsar?

Cevap

Afetin zarar azaltma aşaması can ve mal kayıplarının tamamen önlenmesi veya mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesine yönelik faaliyetleri kapsar.


11. Soru

Afetin hangi aşaması olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındırır?

Cevap

Afetin müdahele aşaması olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındırır.


12. Soru

Erken uyarı nedir?

Cevap

Erken uyarı, afet riskini engellemek veya azaltmak amacıyla insanların tehlikelere karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkân tanıyacak şekilde haberdar edilmesini sağlamaktır. 


13. Soru

Meydana gelmesi muhtemel bir doğa olayını gözlemsel, tecrübeye dayalı veya olasılık yöntemlerini kullanarak öngörüde bulunma nedir? 

Cevap

Meydana gelmesi muhtemel bir doğa olayını gözlemsel, tecrübeye dayalı veya olasılık yöntemlerini kullanarak öngörüde bulunma tahmindir


14. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hangi yılda yayınlanmıştır?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2014 yılında yayınlanmıştır. 


15. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı nedir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. 


16. Soru

Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin belirlenmesi ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Planının hazırlanması afetin hangi aşamasının faaliyetleridir? 

Cevap

Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin belirlenmesi ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Planının hazırlanması afetin hazırlık aşamasının faaliyetleridir.


17. Soru

Tehlikelerin belirlenmesi, Tehlike Bilgi Sistemleri ve Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme afetin hangi aşamasının faaliyetleridir?  

Cevap

Tehlikelerin belirlenmesi, Tehlike Bilgi Sistemleri ve Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme afetin zarar azaltma aşamasının faaliyetleridir.


18. Soru

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın (AFAD) görevi nedir? 

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın (AFAD) görevi ülke genelinde afet yönetimi ile ilgili
faaliyetleri düzenlemek, yönlendirmek, koordine etmek, desteklemek ve denetlemektir. 


19. Soru

Afet yönetim sisteminde “Risk yönetimi” evresi olarak bilinen süreçte hangi faaliyetler yer alıyordur? 

Cevap

Afet yönetim sisteminde “Risk yönetimi” evresi olarak bilinen süreçte afetler oluşmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler yer alıyordur. 


20. Soru

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama
dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç ne olarak adlandırılıyor? 

Cevap

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç “kriz yönetimi” olarak adlandırılıyor. 


1. Soru

Afetler meydana geldiklerinde ne tür kayıplara yol açabilirler?

Cevap

Afetler meydana geldiklerinde fiziksel, ekonomik ve psikolojik kayıplara yol açabilirler.

2. Soru

”Altın” saat kavramı afeti izleyen ilk kaç saati kapsar?

Cevap

”Altın saat” kavramı afeti izleyen ilk 72 saati kapsar. 

3. Soru

Hangi süreç afet yönetiminin müdahale aşaması olarak bilinmektedir? 

Cevap

Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının (gıda, su, giyim, barınma gibi) karşılanması ve kayıpların artmaması için çeşitli önlemlerin alınması süreci afet yönetiminin müdahale aşaması olarak bilinmektedir.

4. Soru

Merkezi ve yerel yönetimlerin afet anındaki görevleri nelerdir? 

Cevap

Merkezi ve yerel yönetimler afet anında halkın acil ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür ve bunların teminine yönelik tüm faaliyetleri risk yönetimi yani zarar azaltma ve hazırlık aşamaları kapsamında yerine getirmelidirler.

5. Soru

Bireyler günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı hazırlıklı olmaları için neler yapmalılar?

Cevap

Bireyler günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı hazırlıklı olmaları için temel afet bilinci veya afete hazırlık kapsamında eğitimler ve önlemler almalılar. 

6. Soru

Milli Eğitim bakanlığın müfredatına afetlerle ilgili derslerin eklenmesinin amacı nedir?

Cevap

Milli Eğitim bakanlığın müfredatına afetlerle ilgili derslerin eklenmesinin amacı toplumda afet kültürünün oluşturulmasıdır. 

7. Soru

“Doğa kaynaklı ve Teknolojik afetler konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve AFEM’in Rolü” başlıklı çalışmanın yazarı kimdir?

Cevap

“Doğa kaynaklı ve Teknolojik afetler konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve AFEM’in Rolü” başlıklı çalışmanın yazarı Dr. Nehir Varol’dur. 

8. Soru

Afetin hangi aşamasını Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından, herhangi bir acil duruma karşılık verebilmek  için acil durum yönetiminin organizasyonu, planlanması, kaynak yönetimi, yönlendirme ve kontrol, acil durum iletişimi, erken uyarı, halkla ilişkiler, koruyucu önlemler, acil durum destek hizmetleri ile eğitim ve tatbikatların geliştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan aktiviteler bütünü olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

Afetin hazırlık aşamasını Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından, herhangi bir acil duruma karşılık verebilmek  için acil durum yönetiminin organizasyonu, planlanması, kaynak yönetimi, yönlendirme ve kontrol, acil durum iletişimi, erken uyarı, halkla ilişkiler, koruyucu önlemler, acil durum destek hizmetleri ile eğitim ve tatbikatların geliştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan aktiviteler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

9. Soru

Bilinen 4 afet yönetim aşamaları nelerdir? 

Cevap

Bilinen 4 afet yönetim aşamaları zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme aşamalarıdır.

10. Soru

Afetin zarar azaltma aşaması neye yönelik faaliyetleri kapsar?

Cevap

Afetin zarar azaltma aşaması can ve mal kayıplarının tamamen önlenmesi veya mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesine yönelik faaliyetleri kapsar.

11. Soru

Afetin hangi aşaması olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındırır?

Cevap

Afetin müdahele aşaması olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındırır.

12. Soru

Erken uyarı nedir?

Cevap

Erken uyarı, afet riskini engellemek veya azaltmak amacıyla insanların tehlikelere karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkân tanıyacak şekilde haberdar edilmesini sağlamaktır. 

13. Soru

Meydana gelmesi muhtemel bir doğa olayını gözlemsel, tecrübeye dayalı veya olasılık yöntemlerini kullanarak öngörüde bulunma nedir? 

Cevap

Meydana gelmesi muhtemel bir doğa olayını gözlemsel, tecrübeye dayalı veya olasılık yöntemlerini kullanarak öngörüde bulunma tahmindir

14. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hangi yılda yayınlanmıştır?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2014 yılında yayınlanmıştır. 

15. Soru

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı nedir?

Cevap

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. 

16. Soru

Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin belirlenmesi ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Planının hazırlanması afetin hangi aşamasının faaliyetleridir? 

Cevap

Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Komuta Merkezinin belirlenmesi ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Planının hazırlanması afetin hazırlık aşamasının faaliyetleridir.

17. Soru

Tehlikelerin belirlenmesi, Tehlike Bilgi Sistemleri ve Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme afetin hangi aşamasının faaliyetleridir?  

Cevap

Tehlikelerin belirlenmesi, Tehlike Bilgi Sistemleri ve Bilgi ağı altyapı sistemi geliştirme afetin zarar azaltma aşamasının faaliyetleridir.

18. Soru

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın (AFAD) görevi nedir? 

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın (AFAD) görevi ülke genelinde afet yönetimi ile ilgili
faaliyetleri düzenlemek, yönlendirmek, koordine etmek, desteklemek ve denetlemektir. 

19. Soru

Afet yönetim sisteminde “Risk yönetimi” evresi olarak bilinen süreçte hangi faaliyetler yer alıyordur? 

Cevap

Afet yönetim sisteminde “Risk yönetimi” evresi olarak bilinen süreçte afetler oluşmadan önce olası can ve mal kayıplarına karşı korunma ve oluşacak zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler yer alıyordur. 

20. Soru

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama
dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç ne olarak adlandırılıyor? 

Cevap

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç “kriz yönetimi” olarak adlandırılıyor. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!