Uygarlık Tarihi 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Uygarlık Tarihi 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Eski Mısır Tarihi Ve Uygarlığı

1. Soru

Mezolitik Çağ’ın en özgün buluntuları nelerdir?

Cevap

Mezolitik Çağ’ın en özgün buluntuları, mikrolit olarak tanımlanan yarım ay, üçgen ve yamuk biçimli küçük taş aletlerdir.


2. Soru

Neolitik Çağ’ın en önemli özelliği nedir, neden?

Cevap

Neolitik Çağ’ın en önemli özelliğini, insanoğlunun sadece avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdüğü tüketici yaşamı bırakarak, üretici bir yaşama geçişi olarak tanımlayabiliriz. Var olduğu günden bu yana doğa koşullarına karşı mücadele eden insan, göçebe ve tüketici olarak sürdürdüğü ilkel bir yaşamdan sonra, ilk kez bu çağda doğaya egemen olmaya başlamış, çevresindeki bazı bitki ve hayvan türlerini evcilleştirerek üretim aşamasına ulaşılmıştır.


3. Soru

Höyük kavramını tanımlayınız.

Cevap

Höyük insanoğlunun bin yıllar boyunca aynı yerde üst üste kurmuş olduğu yerleşmelerin yıkıntılarının oluşturduğu yapay tepe.


4. Soru

Kalkolitik çağda bakır hangi nedenden dolayı ilk kullanılan maden olmuştur?

Cevap

Ergitme ısısının düşük ve çıkarılışının kolay olması nedeniyle ilk kullanılan maden bakır olmuştur.


5. Soru

İlk Tunç Çağı’ndaki önemli teknolojik gelişmelerden ikisini yazınız.

Cevap

ilk kez ilk Tunç Çağı II evresinden itibaren Anadolu’da çömlekçi çarkı kullanılmaya başlanmış. Bir başka teknolojik buluş ise kağnı biçimindeki dört tekerlekli arabadır.


6. Soru

Bir insan topluluğunun protohistorik bir çağ yaşaması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir toplum henüz kendisi ile ilgili dolaysız bilgi sağlayan belge yaratma aşamasına gelmemişse fakat çevresinde bulunan ve yazıyı kullanmasını bilen başka toplumların belgeleri o toplumla ilgili bilgi veriyorsa, söz konusu insan topluluğu protohistorik bir çağ yaşıyor demektir.


7. Soru

Orta Tunç Çağı’na damga vuran en önemli gelişmeler nelerdir?

Cevap

Mezopotamya ile başlayan örgütlenmiş, güçlü ticari ilişkiler ve yazının ortaya çıkması bu döneme damga vuran en önemli gelişmelerdir.


8. Soru

Eski Assur Ticaret Kolonileri Çağı adı verilen dönemde, Anadolu’nun farklı yerlerinde ticaret kolonileri kurularak geliştirilen yeni ticaret düzeninde kurulmuş olan iki tip ticaret merkezinin isimleri nelerdir ve bu isimler ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bu ticaret merkezlerinden ilki ve önemli olanı Anadolu’da bu dönemin siyasi erkleri olan beyliklerin yakınlarında kurulmuş olan Assurca karum denen büyük pazar yerleridir. Diğer merkez ise Assurca vabartum denen yerleşmelerdi. Karum: Liman ve rıhtım anlamına gelen yerleşmelerdir. Bu yerleşmelerde Assurlu tüccarlar belirli bir serbesti içinde yaşayıp ticaret yapmaktaydılar. Vabartum: Konuk anlamına gelen, tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları bir çeşit kervansaraydır.


9. Soru

Hitit Devleti’nin kuruluş aşamasında Anadolu’da beylikler hâlinde yaşayan halklardan Luviler, Palalar ve Hurriler’i kısaca anlatınız.

Cevap

Luviler: Hint Avrupalı bir topluluktur. Anadolu’nun batı, güneybatı ve güney bölgelerine yayılmışlardır. İ.Ö. 2300 yıllarına doğru Balkanlar üzerinden Anadolu’ya girdikleri kabul edilir. Palalar: Karadeniz Bölgesi’nde Kastamonu ve Safranbolu çevresinde yaşayan ve Hint Avrupa kökenli Pala dili konuşan topluluktur. Hurriler: İ.Ö. 3. bin yılın sonlarında çivi yazılı belgelerde isimlerine rastlanan ve Doğu Anadolu’ya ilk Tunç Çağı kültürünü getiren Kura-Aras Bölgesi halkları. Hint Avrupa ve Sami gruplarından farklı, kendine özgü bir dil olan Hurca konuşmaktadırlar.


10. Soru

Feodal ve teokratik Hitit Devleti kuruluşu nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Anadolu’da ilk siyasal birlik kurma çalışmasının başında, kökeni Orta Anadolu’da Kuşşara kentine dayanan Pithana oğlu Anitta (İ.Ö. 1750) yer almaktadır. Anitta, Neşa kentini kendine başkent yapmıştır. Anitta, bölgede giderek güçlenip, Anadolu beyliklerini birer birer denetim altına alarak merkezî Hitit Devleti’nin temellerini atmıştır. Anitta’dan yaklaşık yüz yıl sonra, aynı soydan gelen Kuşşaralı Labarna, Hattuş kentini başkent yapıp, kente Hattuşa, kendine de Hattuşili (Hattuşalı) adını verdi (İ.Ö. 1650-1620). Böylece feodal ve teokratik Hitit Devleti kuruldu.


11. Soru

İ.Ö. 1270 yılında, dünyanın iki süper gücü Hitit ve Mısır devletleri arasında II. Ramses ile III. Hattuşili’nin imzaladığı, tarihin bilinen ilk büyük antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?

Cevap

Bu antlaşmaya göre Mısır ve Hitit ülkeleri arasında iyi barış ve iyi kardeşlik sonsuz olacaktır. Mısır ülkesinin kralı, Hatti ülkesine sonsuza kadar hiç saldırmayacak; Hatti ülkesinin kralı, Mısır ülkesine sonsuza değin saldırmayacaktır.


12. Soru

Hitit imparatorluğu’nun sonunu getiren olası olaylardan kısaca bahsediniz.

Cevap

Kaşka topluluklarının bölgeye yaptıkları yağma seferleri, Mısır firavunu III. Ramses’e ait hiyeroglif yazıtta anlatılan Deniz Kavimleri Göçü ve İ.Ö. 1200 yıllarında Balkanlardan Anadolu’ya ulaşan büyük göç dalgaları olası sebeplerdendir.


13. Soru

Hititlerdeki iki türlü ölü gömme geleneğini özetleyiniz.

Cevap

Kremasyon gömülerde ceset yakıldıktan sonra külleri urne olarak tanımlanan pişmiş toprak bir kap içinde toprağa gömülmekteydi. İnhumasyon gömülerde ise çoğunlukla ölü, pithos denilen büyük bir kabın içine ya da taşlardan örülen sandık tipindeki mezarlara yerleştirilerek toprağa gömülüyordu. Mezarlarda ölü armağanları da bulunmaktaydı.


14. Soru

Megaronlar nasıl yapılardır?

Cevap

Batı Anadolu ve Ege dünyasında İ.Ö.3. binyıldan itibaren kullanılan, önde, dar kısa taraflarında bir giriş holü ve arkada ocaklı büyük bir salondan oluşan dikdörtgen planlı yapılardır.


15. Soru

Frig kaya mimarlığının en özgün ve en etkileyici anıt grubunu özellikleriyle yazınız

Cevap

Fasadlar, kendilerine özgü mimari karakterleri ile Frig kaya mimarlığının en özgün ve en etkileyici anıt grubunu oluşturmaktadır. Bu anıtlar, akroterli, üçgen alınıklı, beşik çatılı Frig megaronlarının kayalara oyulmuş ön cephesini temsil etmektedirler. Bu cephenin en önemli bölümü, içinde tanrıça heykelinin ya da kabartmasının bulunduğu kapı biçimindeki merkezî kaya nişidir.


16. Soru

Tümülüs nedir tanımlayınız.

Cevap

Tümülüs: Kral ve soylu kişiler için yapılmış, çoğu kez altında ahşap ya da taştan bir mezar odası bulunan yığma toprak ya da taştan bir mezar anıtıdır.


17. Soru

Friglerdeki maden sanatına örnekler yazınız.

Cevap

Kazma, balta gibi demir aletlerin yanında tunçtan döküm ve dövme tekniğinde yapılmış makaraya benzeyen kulpları olan kâseler, günümüz hamam taslarının atası olan ortası göbekli taslar, büyük kazanlar, kepçeler, kemerler ve fibulalar Frig maden sanatının özgün örneklerini oluşturmaktadır.


18. Soru

Lidyalıların, İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında insanlık tarihine ve uygarlığına yaptıkları en önemli katkı olan icat nedir ve ne amaçla icat edilmiştir?

Cevap

Lidyalıların insanlık tarihine ve uygarlığına yaptıkları katkılardan en önemlisi parayı icat etmiş olmalarıdır. Arkeolojide “sikke” olarak adlandırılan madenî paranın icat edilmesinin nedeninin, paralı askerlerin alacaklarının ödenmesi ile ilgili olduğu sanılmaktadır.


19. Soru

Lidyalıların sahip olduğu din anlayışını özetleyiniz.

Cevap

Lidyalılar çok tanrılı bir dine sahipti. Tanrıları içinde en büyük saygıyı “Kuvava” adıyla anılan Ana Tanrıça Kybele görmekteydi. Sardis’te Lidyalıların “Artimu” dedikleri Artemi (Artemis Sardiene) adındaki bir başka tanrıçaya daha tapınılıyordu. Bu tanrıçaların yanı sıra Tanrı Dionysos, Levs, (Zeus), Santas, Lametrus (Demeter?) ve Marvida gibi tanrı ve tanrıçalara da tapınılmaktaydı.


20. Soru

Lidyalıların mezarları Friglerinkinden hangi açılardan farklılık gösteriyordu?

Cevap

Lidyalılar, Friglerinkinden farklı şekilde tümülüs mezarlar yapıyorlardı. Mezar odaları Friglerde ahşap, Lidyalılarda taştan inşa ediliyordu. Frig mezarlarında giriş ya da kapı yokken, Lidya mezar odalarına bir giriş koridoru(dromos) ve kapı eklenmişti


1. Soru

Mezolitik Çağ’ın en özgün buluntuları nelerdir?

Cevap

Mezolitik Çağ’ın en özgün buluntuları, mikrolit olarak tanımlanan yarım ay, üçgen ve yamuk biçimli küçük taş aletlerdir.

2. Soru

Neolitik Çağ’ın en önemli özelliği nedir, neden?

Cevap

Neolitik Çağ’ın en önemli özelliğini, insanoğlunun sadece avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdüğü tüketici yaşamı bırakarak, üretici bir yaşama geçişi olarak tanımlayabiliriz. Var olduğu günden bu yana doğa koşullarına karşı mücadele eden insan, göçebe ve tüketici olarak sürdürdüğü ilkel bir yaşamdan sonra, ilk kez bu çağda doğaya egemen olmaya başlamış, çevresindeki bazı bitki ve hayvan türlerini evcilleştirerek üretim aşamasına ulaşılmıştır.

3. Soru

Höyük kavramını tanımlayınız.

Cevap

Höyük insanoğlunun bin yıllar boyunca aynı yerde üst üste kurmuş olduğu yerleşmelerin yıkıntılarının oluşturduğu yapay tepe.

4. Soru

Kalkolitik çağda bakır hangi nedenden dolayı ilk kullanılan maden olmuştur?

Cevap

Ergitme ısısının düşük ve çıkarılışının kolay olması nedeniyle ilk kullanılan maden bakır olmuştur.

5. Soru

İlk Tunç Çağı’ndaki önemli teknolojik gelişmelerden ikisini yazınız.

Cevap

ilk kez ilk Tunç Çağı II evresinden itibaren Anadolu’da çömlekçi çarkı kullanılmaya başlanmış. Bir başka teknolojik buluş ise kağnı biçimindeki dört tekerlekli arabadır.

6. Soru

Bir insan topluluğunun protohistorik bir çağ yaşaması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir toplum henüz kendisi ile ilgili dolaysız bilgi sağlayan belge yaratma aşamasına gelmemişse fakat çevresinde bulunan ve yazıyı kullanmasını bilen başka toplumların belgeleri o toplumla ilgili bilgi veriyorsa, söz konusu insan topluluğu protohistorik bir çağ yaşıyor demektir.

7. Soru

Orta Tunç Çağı’na damga vuran en önemli gelişmeler nelerdir?

Cevap

Mezopotamya ile başlayan örgütlenmiş, güçlü ticari ilişkiler ve yazının ortaya çıkması bu döneme damga vuran en önemli gelişmelerdir.

8. Soru

Eski Assur Ticaret Kolonileri Çağı adı verilen dönemde, Anadolu’nun farklı yerlerinde ticaret kolonileri kurularak geliştirilen yeni ticaret düzeninde kurulmuş olan iki tip ticaret merkezinin isimleri nelerdir ve bu isimler ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bu ticaret merkezlerinden ilki ve önemli olanı Anadolu’da bu dönemin siyasi erkleri olan beyliklerin yakınlarında kurulmuş olan Assurca karum denen büyük pazar yerleridir. Diğer merkez ise Assurca vabartum denen yerleşmelerdi. Karum: Liman ve rıhtım anlamına gelen yerleşmelerdir. Bu yerleşmelerde Assurlu tüccarlar belirli bir serbesti içinde yaşayıp ticaret yapmaktaydılar. Vabartum: Konuk anlamına gelen, tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları bir çeşit kervansaraydır.

9. Soru

Hitit Devleti’nin kuruluş aşamasında Anadolu’da beylikler hâlinde yaşayan halklardan Luviler, Palalar ve Hurriler’i kısaca anlatınız.

Cevap

Luviler: Hint Avrupalı bir topluluktur. Anadolu’nun batı, güneybatı ve güney bölgelerine yayılmışlardır. İ.Ö. 2300 yıllarına doğru Balkanlar üzerinden Anadolu’ya girdikleri kabul edilir. Palalar: Karadeniz Bölgesi’nde Kastamonu ve Safranbolu çevresinde yaşayan ve Hint Avrupa kökenli Pala dili konuşan topluluktur. Hurriler: İ.Ö. 3. bin yılın sonlarında çivi yazılı belgelerde isimlerine rastlanan ve Doğu Anadolu’ya ilk Tunç Çağı kültürünü getiren Kura-Aras Bölgesi halkları. Hint Avrupa ve Sami gruplarından farklı, kendine özgü bir dil olan Hurca konuşmaktadırlar.

10. Soru

Feodal ve teokratik Hitit Devleti kuruluşu nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Anadolu’da ilk siyasal birlik kurma çalışmasının başında, kökeni Orta Anadolu’da Kuşşara kentine dayanan Pithana oğlu Anitta (İ.Ö. 1750) yer almaktadır. Anitta, Neşa kentini kendine başkent yapmıştır. Anitta, bölgede giderek güçlenip, Anadolu beyliklerini birer birer denetim altına alarak merkezî Hitit Devleti’nin temellerini atmıştır. Anitta’dan yaklaşık yüz yıl sonra, aynı soydan gelen Kuşşaralı Labarna, Hattuş kentini başkent yapıp, kente Hattuşa, kendine de Hattuşili (Hattuşalı) adını verdi (İ.Ö. 1650-1620). Böylece feodal ve teokratik Hitit Devleti kuruldu.

11. Soru

İ.Ö. 1270 yılında, dünyanın iki süper gücü Hitit ve Mısır devletleri arasında II. Ramses ile III. Hattuşili’nin imzaladığı, tarihin bilinen ilk büyük antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?

Cevap

Bu antlaşmaya göre Mısır ve Hitit ülkeleri arasında iyi barış ve iyi kardeşlik sonsuz olacaktır. Mısır ülkesinin kralı, Hatti ülkesine sonsuza kadar hiç saldırmayacak; Hatti ülkesinin kralı, Mısır ülkesine sonsuza değin saldırmayacaktır.

12. Soru

Hitit imparatorluğu’nun sonunu getiren olası olaylardan kısaca bahsediniz.

Cevap

Kaşka topluluklarının bölgeye yaptıkları yağma seferleri, Mısır firavunu III. Ramses’e ait hiyeroglif yazıtta anlatılan Deniz Kavimleri Göçü ve İ.Ö. 1200 yıllarında Balkanlardan Anadolu’ya ulaşan büyük göç dalgaları olası sebeplerdendir.

13. Soru

Hititlerdeki iki türlü ölü gömme geleneğini özetleyiniz.

Cevap

Kremasyon gömülerde ceset yakıldıktan sonra külleri urne olarak tanımlanan pişmiş toprak bir kap içinde toprağa gömülmekteydi. İnhumasyon gömülerde ise çoğunlukla ölü, pithos denilen büyük bir kabın içine ya da taşlardan örülen sandık tipindeki mezarlara yerleştirilerek toprağa gömülüyordu. Mezarlarda ölü armağanları da bulunmaktaydı.

14. Soru

Megaronlar nasıl yapılardır?

Cevap

Batı Anadolu ve Ege dünyasında İ.Ö.3. binyıldan itibaren kullanılan, önde, dar kısa taraflarında bir giriş holü ve arkada ocaklı büyük bir salondan oluşan dikdörtgen planlı yapılardır.

15. Soru

Frig kaya mimarlığının en özgün ve en etkileyici anıt grubunu özellikleriyle yazınız

Cevap

Fasadlar, kendilerine özgü mimari karakterleri ile Frig kaya mimarlığının en özgün ve en etkileyici anıt grubunu oluşturmaktadır. Bu anıtlar, akroterli, üçgen alınıklı, beşik çatılı Frig megaronlarının kayalara oyulmuş ön cephesini temsil etmektedirler. Bu cephenin en önemli bölümü, içinde tanrıça heykelinin ya da kabartmasının bulunduğu kapı biçimindeki merkezî kaya nişidir.

16. Soru

Tümülüs nedir tanımlayınız.

Cevap

Tümülüs: Kral ve soylu kişiler için yapılmış, çoğu kez altında ahşap ya da taştan bir mezar odası bulunan yığma toprak ya da taştan bir mezar anıtıdır.

17. Soru

Friglerdeki maden sanatına örnekler yazınız.

Cevap

Kazma, balta gibi demir aletlerin yanında tunçtan döküm ve dövme tekniğinde yapılmış makaraya benzeyen kulpları olan kâseler, günümüz hamam taslarının atası olan ortası göbekli taslar, büyük kazanlar, kepçeler, kemerler ve fibulalar Frig maden sanatının özgün örneklerini oluşturmaktadır.

18. Soru

Lidyalıların, İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında insanlık tarihine ve uygarlığına yaptıkları en önemli katkı olan icat nedir ve ne amaçla icat edilmiştir?

Cevap

Lidyalıların insanlık tarihine ve uygarlığına yaptıkları katkılardan en önemlisi parayı icat etmiş olmalarıdır. Arkeolojide “sikke” olarak adlandırılan madenî paranın icat edilmesinin nedeninin, paralı askerlerin alacaklarının ödenmesi ile ilgili olduğu sanılmaktadır.

19. Soru

Lidyalıların sahip olduğu din anlayışını özetleyiniz.

Cevap

Lidyalılar çok tanrılı bir dine sahipti. Tanrıları içinde en büyük saygıyı “Kuvava” adıyla anılan Ana Tanrıça Kybele görmekteydi. Sardis’te Lidyalıların “Artimu” dedikleri Artemi (Artemis Sardiene) adındaki bir başka tanrıçaya daha tapınılıyordu. Bu tanrıçaların yanı sıra Tanrı Dionysos, Levs, (Zeus), Santas, Lametrus (Demeter?) ve Marvida gibi tanrı ve tanrıçalara da tapınılmaktaydı.

20. Soru

Lidyalıların mezarları Friglerinkinden hangi açılardan farklılık gösteriyordu?

Cevap

Lidyalılar, Friglerinkinden farklı şekilde tümülüs mezarlar yapıyorlardı. Mezar odaları Friglerde ahşap, Lidyalılarda taştan inşa ediliyordu. Frig mezarlarında giriş ya da kapı yokken, Lidya mezar odalarına bir giriş koridoru(dromos) ve kapı eklenmişti

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!