Uygarlık Tarihi 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Uygarlık Tarihi 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Eski Mezopotamya Tarihi Ve Uygarlığı

1. Soru

Şattülarap Nehri nasıl oluşmuştur?

Cevap

Nehirlerin getirdiği alüvyon nedeniyle deniz dolmuş, nehirler yatak değiştirip birleşerek şattülarap Nehri’ni oluşturmuşlardır.


2. Soru

Halaf Dönemi’nde insanların yaptıkları tholos adı verilen evler nasıldı?

Cevap

Tholos tipi evler, çapı 3 ile 7 m arasında değişen yuvarlak planlı, kubbeli bir oda ile bu odaya eklenmiş dikdörtgen planlı bir başka odadan oluşuyordu. Balçık, kerpiç ya da taştan yapılyorlardı.


3. Soru

Uheyd kültürünün yerleşim modelini kısaca yazınız.

Cevap

Uheyd Dönemi’nin en önemli mimari özelliği Güney Mezopotamya’da Ur, Uruk, Uheyd ve Eridu gibi kentlerin merkezinde bir tapınak inşa edilmesi ve kentlerin bu merkez etrafında gelişmesiydi. Bu yerleşim modeli daha sonraki Sümer şehirlerinde görülenlerin öncüsü niteliğindedir.


4. Soru

Uruk döneminde ne gibi gelişmeler yaşanmıştır?

.

Cevap

Bu dönemde güneydeki kentler büyük oranda gelişmiştir. Nüfusları artmış, sulu tarım ile daha fazla ürün elde edilmeye başlanmış; maden, taş ve kereste gibi ihtiyaçları uzak bölgelerden ticaretle getirtilmiştir. Belli bir iş kolunda uzmanlaşmış zanaatkârlar ortaya çıkmıştır. Çömlekçi atölyelerinin seri üretime geçtikleri ve üretilen malların uzak ülkelere pazarlanmıştır. Neolitik Çağ’dan beri kullanılan baskı mühür geleneği yerini silindir mühür tipine bırakmıştır. Ekonomik kayıtların tutulması gereksinimi sonucunda İ.Ö. 3200’lerde yazı geliştirilmiştir


5. Soru

Akbabalar Steli olarak adlandırılan kabartma hangi olay üzerine yaptırılmıştır?

Cevap

İ.Ö. 3. binyılın ortalarında Kiş Kralı Mesilim, Umma kenti ile Lagaş kenti arasında çıkan sınır anlaşmazlığında arabuluculuk yapmıştır. Ancak Lagaş yöneticisi Ur-Nanşe, Ur ve Umma kentleriyle savaşıp onları yendi. Ur-Nanşe’nin torunu Eannatum, Umma ile çatışmayı sürdürerek Umma’ya karşı zafer kazandı. Bunu kutlamak için Akbabalar Steli olarak adlandırılan ünlü kabartmayı yaptırdı


6. Soru

Akkad Hanedanı’nın kurucusu kimdir ve kendisinin dünya’nın ilk hakimi olmasının nedeni nedir?

Cevap

Akkad Hanedanı’nın kurucusu Kral I. Sargon’dur. Doğuda Elam’a, kuzeyde Suriye, Lübnan ve Toroslar’a kadar yaptığı seferler onu ilk dünya hakimi yapmıştır.


7. Soru

Assurlu tüccarların dönemlerine en büyük katkısı ne olmuştur?

Cevap

Anadolu’nun yazı ile tanışması ve tarihî çağlara girmesi Assurlu tüccarlar sayesinde olmuştur.


8. Soru

Yeni Assur Devleti’nin yıkılması nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Yeni Assur Krallığı’nın en geniş olduğu dönemde Medler ve Babilliler, eskitler ile birleşerek Assur’a savaş açmış ve sonunda Yeni Assur Devleti’nin yıkılmasına neden olmuştur.


9. Soru

Akkadların yönetim sistemi nedir ve ne gibi unvanlar kullanmışlardır?

Cevap

Akkadlar, devletlerini merkezî sistemle yöneterek bütün dünyayı yönetme düşüncesini geliştirmişlerdir. Akkad krallarından Naram-Sin Agade’nin Kralı, Dört Bir Yanın Hükümdarı ve Evrenin Kralı gibi unvanları kullanmışlardır.


10. Soru

Sümerler adaletin koruyucusu olarak kimi kabul etmişlerdir, neden?

Cevap

Adaletin koruyucusu olarak Güneş Tanrısı’nı (UTU) kutlamaktaydılar. Çünkü Güneş, nasıl karanlıkları aydınlatırsa, tanrının faili meçhul gizli işleri de öyle aydınlatacağına inanıyorlardı.


11. Soru

Mezopotamya’da bugüne kadar bulunan kanunları yazılış sırasına göre yazınız.

Cevap

I. Sümerce Yazılı Kanunlar:

a) Urukagina Kanunu

b) Ur-Nammu Kanunu

c) Ana İttişu Kanunu

d) Lipit-İstar Kanunu

Akkadca Yazılı Kanunlar:

a) Eşnunna Kanunu

b) Hammurabi Kanunu

c) Orta Assur Kanunla


12. Soru

Urukagina Kanunu nedir?

Cevap

Urukagina Kanunu, Sümer Kanunları’nın en eskisi olarak kabul edilir. Oval bir tablet üzerine yazılı olan Urukagina Kanunları’nın maddeleri, mülkiyet ve aile hukuku ile ilgili hükümleri içerir. Urukagina kanunları, sosyal düzeni yeniden kurmak ve sarsılan adalet otoritesini kurtarmak amacı ile getirilmiştir.


13. Soru

7 tablet üzerine yazılan Lipit İştar kanunları, Lipit-İştar ve sülalesi Sami oldukları halde neden Sümerce yazılmıştır?

Cevap

Çünkü son Sümer devleti olan III. Ur Sülalesi yeni çökmüş olduğu için halkın büyük çoğunluğu hâlâ Sümerli olmalıydı.


14. Soru

Eşnunna Kanunları hangi konuları içermektedir?

Cevap

Ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar ve veraset hukuku, nakil vasıtaları ile işçi ve hayvan kiraları tespiti, gıda ve sanayi maddelerinin fiyatları, tarla ve köle mülkiyeti, borçlar hukuku, kira kanunu, yaralama cezaları gibi konular içerir.


15. Soru

Hammurabi, kanunlarının ön sözünde neyi anlatmaktadır?

.

Cevap

Kendisinin tanrı Anu ve Enlil tarafından insanları mutluluğa kavuşturmak, adaleti hakim kılmak, huzursuzluğu ve kötülükleri kaldırmak, âcizleri zorbalardan korumak için seçildiğini anlatır


16. Soru

Zigguratlar hangi amaçlar için kullanılmaktaydı?

Cevap

Zigguratlar, tanrıların evi olması yanında yazıcı okulu, kütüphane ve arşiv işlevlerini de görmekteydi.


17. Soru

Sümer edebî eserleri kaç gruba ayrılmaktadır? Örnekleriyle yazınız.

Cevap

I. Liturjik Eserler: Mitoslar (Adapa, Etana), kaside ve ağıtlar.

II. Epik Eserler:

l) Yaradılış,

2) Gılgamış

3) Lugalbanda

4) Ninurta

III. Didaktik Eserler: Nesir halinde yazılmış ilmi eserler. Almanak, sözlük vs.


18. Soru

Eski Mezopotamya’daki tıp anlayışını yazınız.

Cevap

Eski Mezopotamyalılara göre hastalıklara kötü ruhlar ve kötü cinler neden olmaktaydı. Kötü ruhları vücuttan kovacak olan ise sihir ve iyileştirici büyüydü. Bazı hekimler ise iksirler, lapalar, merhemler ve cerrahi müdahaleler ile hastalıkları iyileştirmeye çalışmışlardır. Bitki kökleri, saplar›, filizleri, yapraklar›, çiçekleri, insan ve hayvan kemikleri, çeşitli hayvan parçaları, dışkıları, organları ile arsenik, demir oksit, güherçile, bakır tozu, cıva, kükürt, kireç, doğal su ile hazırlanan ilaçlar ve masaj da hastalıkların tedavisinde kullanılmaktaydı.


19. Soru

Yerleşik yaşama geçildikten sonra Mezopotamya’da ne gibi teknolojik gelişimler görülmeye başlanmıştır?

Cevap

Ulaşım, madenlerin işlenmesi, mimarlık, çömlekçilik, dokumacılık, camcılık, dericilik, çiftçilik, sulama, kanal yapımı, suyun depolanması, kanalizasyon sistemi gibi bugünkü uygar yaşamın temelini oluşturan teknikler Mezopotamya’da geliştirilmiştir.


20. Soru

Mezopotamya’da toplum ve zanaatkarlar kimlerden oluşuyordu?

Cevap

Mezopotamya’da toplum, soylular, sıradan vatandaşlar, yanaşmalar ve kölelerden oluşmaktaydı. Yazıcılar, gemiciler, balıkçılar, mimarlar, duvarcılar, marangozlar, çömlekçiler de zanaatkârları oluşturuyordu


1. Soru

Şattülarap Nehri nasıl oluşmuştur?

Cevap

Nehirlerin getirdiği alüvyon nedeniyle deniz dolmuş, nehirler yatak değiştirip birleşerek şattülarap Nehri’ni oluşturmuşlardır.

2. Soru

Halaf Dönemi’nde insanların yaptıkları tholos adı verilen evler nasıldı?

Cevap

Tholos tipi evler, çapı 3 ile 7 m arasında değişen yuvarlak planlı, kubbeli bir oda ile bu odaya eklenmiş dikdörtgen planlı bir başka odadan oluşuyordu. Balçık, kerpiç ya da taştan yapılyorlardı.

3. Soru

Uheyd kültürünün yerleşim modelini kısaca yazınız.

Cevap

Uheyd Dönemi’nin en önemli mimari özelliği Güney Mezopotamya’da Ur, Uruk, Uheyd ve Eridu gibi kentlerin merkezinde bir tapınak inşa edilmesi ve kentlerin bu merkez etrafında gelişmesiydi. Bu yerleşim modeli daha sonraki Sümer şehirlerinde görülenlerin öncüsü niteliğindedir.

4. Soru

Uruk döneminde ne gibi gelişmeler yaşanmıştır?

.

Cevap

Bu dönemde güneydeki kentler büyük oranda gelişmiştir. Nüfusları artmış, sulu tarım ile daha fazla ürün elde edilmeye başlanmış; maden, taş ve kereste gibi ihtiyaçları uzak bölgelerden ticaretle getirtilmiştir. Belli bir iş kolunda uzmanlaşmış zanaatkârlar ortaya çıkmıştır. Çömlekçi atölyelerinin seri üretime geçtikleri ve üretilen malların uzak ülkelere pazarlanmıştır. Neolitik Çağ’dan beri kullanılan baskı mühür geleneği yerini silindir mühür tipine bırakmıştır. Ekonomik kayıtların tutulması gereksinimi sonucunda İ.Ö. 3200’lerde yazı geliştirilmiştir

5. Soru

Akbabalar Steli olarak adlandırılan kabartma hangi olay üzerine yaptırılmıştır?

Cevap

İ.Ö. 3. binyılın ortalarında Kiş Kralı Mesilim, Umma kenti ile Lagaş kenti arasında çıkan sınır anlaşmazlığında arabuluculuk yapmıştır. Ancak Lagaş yöneticisi Ur-Nanşe, Ur ve Umma kentleriyle savaşıp onları yendi. Ur-Nanşe’nin torunu Eannatum, Umma ile çatışmayı sürdürerek Umma’ya karşı zafer kazandı. Bunu kutlamak için Akbabalar Steli olarak adlandırılan ünlü kabartmayı yaptırdı

6. Soru

Akkad Hanedanı’nın kurucusu kimdir ve kendisinin dünya’nın ilk hakimi olmasının nedeni nedir?

Cevap

Akkad Hanedanı’nın kurucusu Kral I. Sargon’dur. Doğuda Elam’a, kuzeyde Suriye, Lübnan ve Toroslar’a kadar yaptığı seferler onu ilk dünya hakimi yapmıştır.

7. Soru

Assurlu tüccarların dönemlerine en büyük katkısı ne olmuştur?

Cevap

Anadolu’nun yazı ile tanışması ve tarihî çağlara girmesi Assurlu tüccarlar sayesinde olmuştur.

8. Soru

Yeni Assur Devleti’nin yıkılması nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Yeni Assur Krallığı’nın en geniş olduğu dönemde Medler ve Babilliler, eskitler ile birleşerek Assur’a savaş açmış ve sonunda Yeni Assur Devleti’nin yıkılmasına neden olmuştur.

9. Soru

Akkadların yönetim sistemi nedir ve ne gibi unvanlar kullanmışlardır?

Cevap

Akkadlar, devletlerini merkezî sistemle yöneterek bütün dünyayı yönetme düşüncesini geliştirmişlerdir. Akkad krallarından Naram-Sin Agade’nin Kralı, Dört Bir Yanın Hükümdarı ve Evrenin Kralı gibi unvanları kullanmışlardır.

10. Soru

Sümerler adaletin koruyucusu olarak kimi kabul etmişlerdir, neden?

Cevap

Adaletin koruyucusu olarak Güneş Tanrısı’nı (UTU) kutlamaktaydılar. Çünkü Güneş, nasıl karanlıkları aydınlatırsa, tanrının faili meçhul gizli işleri de öyle aydınlatacağına inanıyorlardı.

11. Soru

Mezopotamya’da bugüne kadar bulunan kanunları yazılış sırasına göre yazınız.

Cevap

I. Sümerce Yazılı Kanunlar:

a) Urukagina Kanunu

b) Ur-Nammu Kanunu

c) Ana İttişu Kanunu

d) Lipit-İstar Kanunu

Akkadca Yazılı Kanunlar:

a) Eşnunna Kanunu

b) Hammurabi Kanunu

c) Orta Assur Kanunla

12. Soru

Urukagina Kanunu nedir?

Cevap

Urukagina Kanunu, Sümer Kanunları’nın en eskisi olarak kabul edilir. Oval bir tablet üzerine yazılı olan Urukagina Kanunları’nın maddeleri, mülkiyet ve aile hukuku ile ilgili hükümleri içerir. Urukagina kanunları, sosyal düzeni yeniden kurmak ve sarsılan adalet otoritesini kurtarmak amacı ile getirilmiştir.

13. Soru

7 tablet üzerine yazılan Lipit İştar kanunları, Lipit-İştar ve sülalesi Sami oldukları halde neden Sümerce yazılmıştır?

Cevap

Çünkü son Sümer devleti olan III. Ur Sülalesi yeni çökmüş olduğu için halkın büyük çoğunluğu hâlâ Sümerli olmalıydı.

14. Soru

Eşnunna Kanunları hangi konuları içermektedir?

Cevap

Ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar ve veraset hukuku, nakil vasıtaları ile işçi ve hayvan kiraları tespiti, gıda ve sanayi maddelerinin fiyatları, tarla ve köle mülkiyeti, borçlar hukuku, kira kanunu, yaralama cezaları gibi konular içerir.

15. Soru

Hammurabi, kanunlarının ön sözünde neyi anlatmaktadır?

.

Cevap

Kendisinin tanrı Anu ve Enlil tarafından insanları mutluluğa kavuşturmak, adaleti hakim kılmak, huzursuzluğu ve kötülükleri kaldırmak, âcizleri zorbalardan korumak için seçildiğini anlatır

16. Soru

Zigguratlar hangi amaçlar için kullanılmaktaydı?

Cevap

Zigguratlar, tanrıların evi olması yanında yazıcı okulu, kütüphane ve arşiv işlevlerini de görmekteydi.

17. Soru

Sümer edebî eserleri kaç gruba ayrılmaktadır? Örnekleriyle yazınız.

Cevap

I. Liturjik Eserler: Mitoslar (Adapa, Etana), kaside ve ağıtlar.

II. Epik Eserler:

l) Yaradılış,

2) Gılgamış

3) Lugalbanda

4) Ninurta

III. Didaktik Eserler: Nesir halinde yazılmış ilmi eserler. Almanak, sözlük vs.

18. Soru

Eski Mezopotamya’daki tıp anlayışını yazınız.

Cevap

Eski Mezopotamyalılara göre hastalıklara kötü ruhlar ve kötü cinler neden olmaktaydı. Kötü ruhları vücuttan kovacak olan ise sihir ve iyileştirici büyüydü. Bazı hekimler ise iksirler, lapalar, merhemler ve cerrahi müdahaleler ile hastalıkları iyileştirmeye çalışmışlardır. Bitki kökleri, saplar›, filizleri, yapraklar›, çiçekleri, insan ve hayvan kemikleri, çeşitli hayvan parçaları, dışkıları, organları ile arsenik, demir oksit, güherçile, bakır tozu, cıva, kükürt, kireç, doğal su ile hazırlanan ilaçlar ve masaj da hastalıkların tedavisinde kullanılmaktaydı.

19. Soru

Yerleşik yaşama geçildikten sonra Mezopotamya’da ne gibi teknolojik gelişimler görülmeye başlanmıştır?

Cevap

Ulaşım, madenlerin işlenmesi, mimarlık, çömlekçilik, dokumacılık, camcılık, dericilik, çiftçilik, sulama, kanal yapımı, suyun depolanması, kanalizasyon sistemi gibi bugünkü uygar yaşamın temelini oluşturan teknikler Mezopotamya’da geliştirilmiştir.

20. Soru

Mezopotamya’da toplum ve zanaatkarlar kimlerden oluşuyordu?

Cevap

Mezopotamya’da toplum, soylular, sıradan vatandaşlar, yanaşmalar ve kölelerden oluşmaktaydı. Yazıcılar, gemiciler, balıkçılar, mimarlar, duvarcılar, marangozlar, çömlekçiler de zanaatkârları oluşturuyordu

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!