Uluslararası Pazarlama Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Uluslararası Pazarlama Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uluslararası Pazarlarda Fiyatlandırma

1. Soru

Fiyat ne anlama gelmektedir?

Cevap

Fiyat, ürünlerin karşılığında tüketicinin ödediği değerdir.


2. Soru

Pazarlar birçok bölüme ayrılmakta ve firmalar bu pazar bölümlerindeki tüketicilere özel farklı ürünler üretmektedir. Bu durumda yöneticiler hangi konularda fiyatlandırma kararları vermek durumundadır?

Cevap

Pazarların her geçen gün daha karmaşık hale gelmesiyle, fiyatlandırma kararları da daha hayati öneme sahip hale gelmektedir. Pazarlar birçok bölüme ayrılmakta ve firmalar bu pazar bölümlerindeki tüketicilere özel farklı ürünler üretmektedir. Bu durumda yöneticiler şu konularda fiyatlandırma kararları vermek durumundadır.

 • Tamamı veya bir bölümü bir ülkede üretilen ve diğer ülkelere pazarlanan ürünler için fiyatlandırma
 • Ülke içinde üretilen veya pazarlanan fakat yurt dışında üretilen veya pazarlanan ürünlerden etkilenen ürünler için fiyatlandırma;
 • Firmaların faaliyette bulunduğu bir pazardaki fiyatlandırma kararlarının diğer ülkelerdeki operasyonlara etkisi.

3. Soru

Fiyatlandırma kararlarını hangi faktörler etkilemektedir?

Cevap

Fiyatlandırma kararlarını pek çok faktör etkilemektedir.

Bunların başında aşağıdaki faktörler gelmektedir:

 • Maliyet giderleri,
 • Pazarlar,
 • Çevre koşulları 
 • Teknoloji 

4. Soru

Tam maliyet esasına göre fiyatlandırma be şekilde uygulanmaktadır?

Cevap

Tam maliyet esasına göre fiyatlandırma, birim fiyatın kolay hesaplanması nedeni ile uygulamada sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda fiyat, dış pazarlara ürün arz etmek için kullanılan tüm maliyetler dikkate alınarak belirlenmektedir. Fiyatlandırma işlemi; belirli bir yöntem kullanılarak sabit maliyetlerin üretilen birimler üzerine dağıtılması ve sonrasında, birim başına ortaya konulan sabit ve değişken maliyetler üzerine belirli bir kâr oranı konulması ile gerçekleştirilir. Kısaca, tam maliyetle fiyatlandırmada birim maliyet, birim toplam maliyet ile belirli bir birim için hedef alınılan kârın toplamıdır. Tam maliyet esasına göre fiyatlandırma yaklaşımı, bir firmanın, sabit maliyetlerinden daha yüksek değişken maliyetlere sahip olması durumunda uygun bulunur.


5. Soru

Değişken maliyet esasına göre fiyatlandırma ne şekilde uygulanmaktadır?

Cevap

Değişken maliyet esasına göre fiyatlandırma yaklaşımında, birim değişken maliyet dikkate alınır. Fiyat, toplam birim maliyetlerin altında ve birim değişken maliyetlerin üstündedir.  Değişken maliyet esasına göre fiyatlandırma, bir firmanın yüksek sabit maliyete sahip olması ve kullanılmayan üretim kapasitesine sahip olması durumunda pratik bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Firmanın atıl kapasitesinin olmasının yanı sıra kullandığı fiili kapasitenin sabit maliyetleri karşılaması durumunda değişken maliyet dikkate alınılıp atıl kapasitenin kullanımına yönelik fiyatlandırma gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, değişken maliyetin üzerinde kalan her fiyat sabit maliyete de katkı sağlayacaktır.


6. Soru

Pazarın kaymağını alma stratejisinin uygulanmasının önerildiği başlıca durumları sıralayınız.

Cevap

Pazarın kaymağını alma stratejisinin uygulanmasının önerildiği başlıca durumlar: 
• Talebi inelastik olan yeterli sayıda alıcı (bir pazar bölümü) bulunması,
• Az miktarda üretimin yol açacağı birim üretim ve dağıtım maliyetlerinin yüksek olmaması,
• Yüksek fiyat nedeni ile rakiplerin bir anda belirmesi tehlikesinin fazla olmaması,
• Yüksek fiyatın üstün kalite imajı yaratmasıdır.


7. Soru

Pazara derinlemesine girme stratejisinin uygulanmasının
önerildiği başlıca durumlarını sıralayınız.

Cevap

Pazara derinlemesine girme stratejisinin uygulanmasının
önerildiği başlıca durumlar şunlardır:

 • Pazar fiyata karşı duyarlıdır (talep elastiktir) ve bu sebeple düşük fiyat hızlı pazar büyümesine yol açar.
 • Talep elastikiyetinin yüksek oluşunun kısa süreli olduğu tahmin edilmekte, tüketiciler ürüne alışınca bu durum değişecek diye düşünülmektedir.
 • Yüksek sabit maliyetler nedeni ile maliyetlerin düşürülebilmesi için kitle üretimine geçmek zorunluluğu doğar.
 • Ürün kolayca taklit edilebilir niteliktedir. Bu nedenle rakiplerin çıkması kolaydır ve kısa sürede rakipler çıkacaktır.

8. Soru

Uluslararası fiyatlandırma politikalarını belirleyen temel unsurlar nelerdir?

Cevap

Uluslararası fiyatlandırma politikalarını belirleyen temel unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • İşletmenin amaçları,
 • maliyetler,
 • talebin yapısı,
 • rekabet koşulları,
 • dağıtım yapısı,
 • devlet müdahaleleri,
 • döviz kurları
 • enflasyon 

9. Soru

Standart fiyatlandırma ne anlama gelmektedir?

Cevap

İşletmenin ürünleri için tüm ülkelerde aynı fiyatı uygulamasına standart fiyatlandırma denir.


10. Soru

Adapte edilmiş fiyatlandırma nedir ve ne şekilde uygulanmaktadır?

Cevap

Yerel pazar koşullarına bağlı olarak geliştirilen adapte edilmiş fiyatlandırma stratejisi rekabet şartlarına bağlı olarak uygulanmaktadır. Bu fiyatlandırmada yerel pazar koşulları dikkate alınmaktadır. Yerel pazar dağıtıcıları faaliyet gösterdikleri pazardaki şartlara bağlı olarak farklı fiyatlar uygulayabilmektedir. Bu fiyatlandırma politikasının temelinde dağıtım kanalı veya nihai tüketicinin fiyata duyarlılığı yatmaktadır. Ana işletme ürünün maliyetlerine ek olarak talep ve rekabet koşullarını değerlendirir. Maliyet ile birlikte bu koşullar dikkate alınarak pazara uygun fiyat belirlenir. Talebin fiyat esnekliği ve rekabetin şiddeti kâr marjını etkilemektedir. Talep güçlü ve rekabet düşükse kâr marjı da yüksek olmaktadır.


11. Soru

Uluslararası fiyatlandırma politikaları ne şekilde gruplandırılabilir?

Cevap

Uluslararası fiyatlandırma politikalarını standart fiyatlandırma, uyarlanmış (adapte edilmiş) fiyatlandırma ve farklılaştırılmış fiyatlandırma olmak üzere üç grupta incelemek mümkündür.


12. Soru

Çok merkezli (Farklılaştırılmış) fiyatlandırma ne şekilde uygulanmaktadır?

Cevap

Çok merkezli (farklılaştırılmış) fiyatlandırma, politikasında her bir pazar bağımsız olarak değerlendirilir ve pazar koşullarına uygun fiyat belirlenir. Bu fiyatlandırma sisteminde pazarlar arasında ciddi fiyat farklılıkları oluşmakta ve aynı ürünün farklı pazarlarda farklı fiyattan alınıp satılması beraberinde bazı sorunları getirmektedir. Örneğin, ürünün ucuz satılan ülkeden görece daha pahalı satılan ülkeye ihracatı gerçekleşmekte ve çok merkezli fiyat uygulaması nedeniyle yeni rakipler ortaya çıkmaktadır. Bu fiyatlandırma politikası pazarlar arasındaki fiyat duyarlılığı farklı olduğunda uygulanabilir.


13. Soru

Damping hangi durumda gerçekleşir?

Cevap

Damping, ihraç ürünlerinin, ithal edilen ülkede adil olmayan fiyatlarla satılması durumunda olur.


14. Soru

Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma kararlarını etkileyen firmadan kaynaklanan faktörler nelerdir?

Cevap

Fiyatlandırmayı etkileyen firma kaynaklı faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • İşletme ve pazarlama amaçları
 • rekabetçi strateji,
 • konumlandırma,
 • ürün geliştirme
 • üretim yeri 
 • pazara giriş biçimi

15. Soru

Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma türleri nelerdir?

Cevap

Uluslararası fiyatlandırmadaki zorlukların aşılmasında en kullanışlı yol, uluslararası pazarlamada fiyatlandırma türlerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda, uluslararası pazarlamada aşağıdaki fiyatlandırma yöntemleri kullanılmaktadır:

 • İhracat Fiyatlandırması
 • Transfer Fiyatlandırma
 • Dünya Pazarlarında Fiyatların Koordinasyonu

16. Soru

İhracat fiyatlandırmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

İhracat fiyatlandırmasında etkili olan unsurlar ise aşağıdaki gibidir:
• Ürün veya endüstrinin doğası,
• Üretim tesisinin kuruluş yeri,
• Dağıtım sistemi,
• Yabancı pazarın yeri ve çevresi,
• Yasal çerçeve,
• Yönetimin tutumları.


17. Soru

Transfer fiyatlandırma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Transfer fiyatlandırma, tek bir işletmenin birimleri tarafından satılan ve satın alınan ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılmasıdır. Diğer bir deyişle, transfer fiyatlandırma alıcı ve satıcı arasındaki işletme içi değişimlerle ilgilenmektedir.


18. Soru

Konsinye veya müşterek hesap yolu ile ödeme ne şekilde gerçekleşmektedir?

Cevap

Konsinye veya müşterek hesap yolu ile ödeme, ürünün mülkiyetinin ihracatçıda olduğu ürün bedelinin ürün satıldıkça ödendiği bir ödeme biçimidir. İhracatçının riski çok yüksek olmasına karşın, ithalatçı herhangi bir risk taşımamaktadır. Bu tür ihracatın mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle ürün bedeli tahsilâtında sorunlar yaratmasıdır. Zorunluluklar dışında tercih edilmeyen bir satış ve ödeme biçimidir.


19. Soru

Açık hesap yolu ile ödeme ne şekilde gerçekleşmektedir?

Cevap

Açık hesap yolu ile ödeme, ihraç edilen ürünün bedelinin, bu ürünün ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde yapılan bir ödeme türüdür. İthalatçının gelen ürünü devralmasıyla bu ürünün mülkiyeti değil, ancak elde tutma hakkı kendisine geçer. Ürünlerin mülkiyetinin devri ise ancak bu ürünlerin devir ve teslimine ilişkin belgelerin ithalatçıya teslim edilmesi ile mümkündür.


20. Soru

Akreditif ne anlama gelmektedir?

Cevap

Akreditif, belirli miktarın ödenmesini öngören ve belirli bir süre için geçerli ödeme taahhüdüdür.


21. Soru

Peşin ödeme ne şekilde gerçekleşmektedir?

Cevap

Peşin ödeme, ithalatçının ürün bedelini kendi bankası aracılığıyla ihracatçıya ödemesi, ihracatçının da bedelini tahsil ettiği ürünü sonradan ithalatçıya göndermesi suretiyle gerçekleşir.


22. Soru

Vesaik karşılığı ödeme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Belge karşılığı ödeme” veya Türk hukuku uygulamasındaki adı ile “vesaik mukabili ödeme (cash against documents/documentary collections/bill of exchange)” terim anlamı itibari ile bankanın ithalatçıdan ürün bedelini tahsil etmesi ya da gelecek bir tarihte tahsil etmek üzere vadeli bir poliçe düzenlemesi karşılığında, ihracatçı tarafından kendisine verilmiş (tevdi edilmiş) olan belgeleri, ürünleri gümrükten
çekebilmesi için ithalatçıya vermesidir.


23. Soru

Akreditif işleyişi aşamalarını sıralayınız.

Cevap

Akreditif işleyişi aşağıdaki aşamalarla gerçekleşir: 
1. İhracatçı ile satış sözleşmesini yapmasını takiben ithalatçı kendi bankası olan amir bankaya başvurup akreditif açtırma talimatı vererek akreditif işlemini başlatır.
2. Amir banka akreditif şartlarını ihracatçının bankasına (ihbar bankası) bildirir.
3. İhbar bankası akreditifi ihracatçıya bildirir.
4. Yüklemeyi takiben ihracatçı sevk evrakını ihbar bankasına ibraz eder.
5. Evraklar akreditif şartlarına uygunsa ve ihbar bankası teyit bankası ise ihracatçıya ödeme yapılır.
6. Evrak amir bankaya gönderilir, akreditif teyitsiz ise uygun evrak karşılığı ödemeyi amir banka yapar.
7. Son aşama olarak da akreditif bedelinin tahsili karşılığında evrak amir banka tarafından ithalatçıya teslim edilir.


1. Soru

Fiyat ne anlama gelmektedir?

Cevap

Fiyat, ürünlerin karşılığında tüketicinin ödediği değerdir.

2. Soru

Pazarlar birçok bölüme ayrılmakta ve firmalar bu pazar bölümlerindeki tüketicilere özel farklı ürünler üretmektedir. Bu durumda yöneticiler hangi konularda fiyatlandırma kararları vermek durumundadır?

Cevap

Pazarların her geçen gün daha karmaşık hale gelmesiyle, fiyatlandırma kararları da daha hayati öneme sahip hale gelmektedir. Pazarlar birçok bölüme ayrılmakta ve firmalar bu pazar bölümlerindeki tüketicilere özel farklı ürünler üretmektedir. Bu durumda yöneticiler şu konularda fiyatlandırma kararları vermek durumundadır.

 • Tamamı veya bir bölümü bir ülkede üretilen ve diğer ülkelere pazarlanan ürünler için fiyatlandırma
 • Ülke içinde üretilen veya pazarlanan fakat yurt dışında üretilen veya pazarlanan ürünlerden etkilenen ürünler için fiyatlandırma;
 • Firmaların faaliyette bulunduğu bir pazardaki fiyatlandırma kararlarının diğer ülkelerdeki operasyonlara etkisi.
3. Soru

Fiyatlandırma kararlarını hangi faktörler etkilemektedir?

Cevap

Fiyatlandırma kararlarını pek çok faktör etkilemektedir.

Bunların başında aşağıdaki faktörler gelmektedir:

 • Maliyet giderleri,
 • Pazarlar,
 • Çevre koşulları 
 • Teknoloji 
4. Soru

Tam maliyet esasına göre fiyatlandırma be şekilde uygulanmaktadır?

Cevap

Tam maliyet esasına göre fiyatlandırma, birim fiyatın kolay hesaplanması nedeni ile uygulamada sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda fiyat, dış pazarlara ürün arz etmek için kullanılan tüm maliyetler dikkate alınarak belirlenmektedir. Fiyatlandırma işlemi; belirli bir yöntem kullanılarak sabit maliyetlerin üretilen birimler üzerine dağıtılması ve sonrasında, birim başına ortaya konulan sabit ve değişken maliyetler üzerine belirli bir kâr oranı konulması ile gerçekleştirilir. Kısaca, tam maliyetle fiyatlandırmada birim maliyet, birim toplam maliyet ile belirli bir birim için hedef alınılan kârın toplamıdır. Tam maliyet esasına göre fiyatlandırma yaklaşımı, bir firmanın, sabit maliyetlerinden daha yüksek değişken maliyetlere sahip olması durumunda uygun bulunur.

5. Soru

Değişken maliyet esasına göre fiyatlandırma ne şekilde uygulanmaktadır?

Cevap

Değişken maliyet esasına göre fiyatlandırma yaklaşımında, birim değişken maliyet dikkate alınır. Fiyat, toplam birim maliyetlerin altında ve birim değişken maliyetlerin üstündedir.  Değişken maliyet esasına göre fiyatlandırma, bir firmanın yüksek sabit maliyete sahip olması ve kullanılmayan üretim kapasitesine sahip olması durumunda pratik bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Firmanın atıl kapasitesinin olmasının yanı sıra kullandığı fiili kapasitenin sabit maliyetleri karşılaması durumunda değişken maliyet dikkate alınılıp atıl kapasitenin kullanımına yönelik fiyatlandırma gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, değişken maliyetin üzerinde kalan her fiyat sabit maliyete de katkı sağlayacaktır.

6. Soru

Pazarın kaymağını alma stratejisinin uygulanmasının önerildiği başlıca durumları sıralayınız.

Cevap

Pazarın kaymağını alma stratejisinin uygulanmasının önerildiği başlıca durumlar: 
• Talebi inelastik olan yeterli sayıda alıcı (bir pazar bölümü) bulunması,
• Az miktarda üretimin yol açacağı birim üretim ve dağıtım maliyetlerinin yüksek olmaması,
• Yüksek fiyat nedeni ile rakiplerin bir anda belirmesi tehlikesinin fazla olmaması,
• Yüksek fiyatın üstün kalite imajı yaratmasıdır.

7. Soru

Pazara derinlemesine girme stratejisinin uygulanmasının
önerildiği başlıca durumlarını sıralayınız.

Cevap

Pazara derinlemesine girme stratejisinin uygulanmasının
önerildiği başlıca durumlar şunlardır:

 • Pazar fiyata karşı duyarlıdır (talep elastiktir) ve bu sebeple düşük fiyat hızlı pazar büyümesine yol açar.
 • Talep elastikiyetinin yüksek oluşunun kısa süreli olduğu tahmin edilmekte, tüketiciler ürüne alışınca bu durum değişecek diye düşünülmektedir.
 • Yüksek sabit maliyetler nedeni ile maliyetlerin düşürülebilmesi için kitle üretimine geçmek zorunluluğu doğar.
 • Ürün kolayca taklit edilebilir niteliktedir. Bu nedenle rakiplerin çıkması kolaydır ve kısa sürede rakipler çıkacaktır.
8. Soru

Uluslararası fiyatlandırma politikalarını belirleyen temel unsurlar nelerdir?

Cevap

Uluslararası fiyatlandırma politikalarını belirleyen temel unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • İşletmenin amaçları,
 • maliyetler,
 • talebin yapısı,
 • rekabet koşulları,
 • dağıtım yapısı,
 • devlet müdahaleleri,
 • döviz kurları
 • enflasyon 
9. Soru

Standart fiyatlandırma ne anlama gelmektedir?

Cevap

İşletmenin ürünleri için tüm ülkelerde aynı fiyatı uygulamasına standart fiyatlandırma denir.

10. Soru

Adapte edilmiş fiyatlandırma nedir ve ne şekilde uygulanmaktadır?

Cevap

Yerel pazar koşullarına bağlı olarak geliştirilen adapte edilmiş fiyatlandırma stratejisi rekabet şartlarına bağlı olarak uygulanmaktadır. Bu fiyatlandırmada yerel pazar koşulları dikkate alınmaktadır. Yerel pazar dağıtıcıları faaliyet gösterdikleri pazardaki şartlara bağlı olarak farklı fiyatlar uygulayabilmektedir. Bu fiyatlandırma politikasının temelinde dağıtım kanalı veya nihai tüketicinin fiyata duyarlılığı yatmaktadır. Ana işletme ürünün maliyetlerine ek olarak talep ve rekabet koşullarını değerlendirir. Maliyet ile birlikte bu koşullar dikkate alınarak pazara uygun fiyat belirlenir. Talebin fiyat esnekliği ve rekabetin şiddeti kâr marjını etkilemektedir. Talep güçlü ve rekabet düşükse kâr marjı da yüksek olmaktadır.

11. Soru

Uluslararası fiyatlandırma politikaları ne şekilde gruplandırılabilir?

Cevap

Uluslararası fiyatlandırma politikalarını standart fiyatlandırma, uyarlanmış (adapte edilmiş) fiyatlandırma ve farklılaştırılmış fiyatlandırma olmak üzere üç grupta incelemek mümkündür.

12. Soru

Çok merkezli (Farklılaştırılmış) fiyatlandırma ne şekilde uygulanmaktadır?

Cevap

Çok merkezli (farklılaştırılmış) fiyatlandırma, politikasında her bir pazar bağımsız olarak değerlendirilir ve pazar koşullarına uygun fiyat belirlenir. Bu fiyatlandırma sisteminde pazarlar arasında ciddi fiyat farklılıkları oluşmakta ve aynı ürünün farklı pazarlarda farklı fiyattan alınıp satılması beraberinde bazı sorunları getirmektedir. Örneğin, ürünün ucuz satılan ülkeden görece daha pahalı satılan ülkeye ihracatı gerçekleşmekte ve çok merkezli fiyat uygulaması nedeniyle yeni rakipler ortaya çıkmaktadır. Bu fiyatlandırma politikası pazarlar arasındaki fiyat duyarlılığı farklı olduğunda uygulanabilir.

13. Soru

Damping hangi durumda gerçekleşir?

Cevap

Damping, ihraç ürünlerinin, ithal edilen ülkede adil olmayan fiyatlarla satılması durumunda olur.

14. Soru

Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma kararlarını etkileyen firmadan kaynaklanan faktörler nelerdir?

Cevap

Fiyatlandırmayı etkileyen firma kaynaklı faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • İşletme ve pazarlama amaçları
 • rekabetçi strateji,
 • konumlandırma,
 • ürün geliştirme
 • üretim yeri 
 • pazara giriş biçimi
15. Soru

Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma türleri nelerdir?

Cevap

Uluslararası fiyatlandırmadaki zorlukların aşılmasında en kullanışlı yol, uluslararası pazarlamada fiyatlandırma türlerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda, uluslararası pazarlamada aşağıdaki fiyatlandırma yöntemleri kullanılmaktadır:

 • İhracat Fiyatlandırması
 • Transfer Fiyatlandırma
 • Dünya Pazarlarında Fiyatların Koordinasyonu
16. Soru

İhracat fiyatlandırmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

İhracat fiyatlandırmasında etkili olan unsurlar ise aşağıdaki gibidir:
• Ürün veya endüstrinin doğası,
• Üretim tesisinin kuruluş yeri,
• Dağıtım sistemi,
• Yabancı pazarın yeri ve çevresi,
• Yasal çerçeve,
• Yönetimin tutumları.

17. Soru

Transfer fiyatlandırma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Transfer fiyatlandırma, tek bir işletmenin birimleri tarafından satılan ve satın alınan ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılmasıdır. Diğer bir deyişle, transfer fiyatlandırma alıcı ve satıcı arasındaki işletme içi değişimlerle ilgilenmektedir.

18. Soru

Konsinye veya müşterek hesap yolu ile ödeme ne şekilde gerçekleşmektedir?

Cevap

Konsinye veya müşterek hesap yolu ile ödeme, ürünün mülkiyetinin ihracatçıda olduğu ürün bedelinin ürün satıldıkça ödendiği bir ödeme biçimidir. İhracatçının riski çok yüksek olmasına karşın, ithalatçı herhangi bir risk taşımamaktadır. Bu tür ihracatın mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle ürün bedeli tahsilâtında sorunlar yaratmasıdır. Zorunluluklar dışında tercih edilmeyen bir satış ve ödeme biçimidir.

19. Soru

Açık hesap yolu ile ödeme ne şekilde gerçekleşmektedir?

Cevap

Açık hesap yolu ile ödeme, ihraç edilen ürünün bedelinin, bu ürünün ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde yapılan bir ödeme türüdür. İthalatçının gelen ürünü devralmasıyla bu ürünün mülkiyeti değil, ancak elde tutma hakkı kendisine geçer. Ürünlerin mülkiyetinin devri ise ancak bu ürünlerin devir ve teslimine ilişkin belgelerin ithalatçıya teslim edilmesi ile mümkündür.

20. Soru

Akreditif ne anlama gelmektedir?

Cevap

Akreditif, belirli miktarın ödenmesini öngören ve belirli bir süre için geçerli ödeme taahhüdüdür.

21. Soru

Peşin ödeme ne şekilde gerçekleşmektedir?

Cevap

Peşin ödeme, ithalatçının ürün bedelini kendi bankası aracılığıyla ihracatçıya ödemesi, ihracatçının da bedelini tahsil ettiği ürünü sonradan ithalatçıya göndermesi suretiyle gerçekleşir.

22. Soru

Vesaik karşılığı ödeme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Belge karşılığı ödeme” veya Türk hukuku uygulamasındaki adı ile “vesaik mukabili ödeme (cash against documents/documentary collections/bill of exchange)” terim anlamı itibari ile bankanın ithalatçıdan ürün bedelini tahsil etmesi ya da gelecek bir tarihte tahsil etmek üzere vadeli bir poliçe düzenlemesi karşılığında, ihracatçı tarafından kendisine verilmiş (tevdi edilmiş) olan belgeleri, ürünleri gümrükten
çekebilmesi için ithalatçıya vermesidir.

23. Soru

Akreditif işleyişi aşamalarını sıralayınız.

Cevap

Akreditif işleyişi aşağıdaki aşamalarla gerçekleşir: 
1. İhracatçı ile satış sözleşmesini yapmasını takiben ithalatçı kendi bankası olan amir bankaya başvurup akreditif açtırma talimatı vererek akreditif işlemini başlatır.
2. Amir banka akreditif şartlarını ihracatçının bankasına (ihbar bankası) bildirir.
3. İhbar bankası akreditifi ihracatçıya bildirir.
4. Yüklemeyi takiben ihracatçı sevk evrakını ihbar bankasına ibraz eder.
5. Evraklar akreditif şartlarına uygunsa ve ihbar bankası teyit bankası ise ihracatçıya ödeme yapılır.
6. Evrak amir bankaya gönderilir, akreditif teyitsiz ise uygun evrak karşılığı ödemeyi amir banka yapar.
7. Son aşama olarak da akreditif bedelinin tahsili karşılığında evrak amir banka tarafından ithalatçıya teslim edilir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!