Uluslararası Pazarlama Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Uluslararası Pazarlama Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uluslararası Pazarlama: Kavramlar Ve Kapsam

1. Soru

Uluslararası Ekonomik Sistem nedir?

Cevap

Uluslararası Ekonomik Sistem, ülkelerin ulusal ekonomileri arasında var olan karşılıklı ilişkilere dayanan bir sistemdir. 


2. Soru

Uluslararası siyasi sistem nedir?

Cevap

Uluslararası siyasi sistem, dünya üzerindeki bağımsız ülkeler ve bunların birbirleri ile olan işbirliği, rekabet, karşıtlık ve güç sahipliği ilişkilerinden meydana gelen sistemdir.


3. Soru

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) nedir?

Cevap

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.


4. Soru

Dış ticaretin kapsamı nelerdir?

Cevap

Dar kapsamlı olarak ele alındığında, dış ticaret yalnızca mal akımlarını kapsar. Ancak mal hareketleri yanında, ülkeler arasında çeşitli hizmet akımları da olmaktadır. Bunlar, uluslararası taşımacılık, turizm, iletişim, inşaat, bankacılık, sigortacılık, bilişim hizmetleri, çeşitli meslek hizmetleri vb. gibi hizmet gruplarını kapsamaktadır.


5. Soru

Uluslararası ticaret hangi konuları ele almaktadır?

Cevap

Uluslararası ticaret, ülkeler arasındaki ithalat, ihracat, malların ülkeler itibariyle karşılaştırmalı fiyatları, üretim ve tüketim gibi konuları ele almaktadır.


6. Soru

Üretim faktörleri nelerdir?

Cevap

Toprak, işgücü, sermaye ve girişimcilik üretim faktörleri olarak adlandırılmaktadır.


7. Soru

Fırsat maliyeti nedir?

Cevap

Fırsat maliyeti, bir birim mal üretebilmek için kullanılan toprak, işgücü, sermaye ve girişimcilik gibi kaynakların toplamıdır. Buna göre, bir malın üretiminde ne kadar az kaynak kullanılırsa o kadar üstün olunacaktır.


8. Soru

Uluslarası ticaretin yararları nelerdir?

Cevap

Uluslararası ticaret sayesinde bir ülkede ihtiyaç duyulan ancak bulunamayan hammadde, ara malı ve tüketim malı açıkları kapatılabilir. Benzer şekilde yurt dışından temin edilen fonlar ve teknoloji gibi faktörler ülkenin üretim ve kaynak açığını kapatmasına yardımcı olur.

Üretim fazlasının yurt dışına ihraç edilerek ülke kaynaklarının tam olarak kullanılması sağlanır.

Firmalar sadece iç pazar için değil dış pazar için de üretim yapacakları için üretim hacimlerini arttıracaklar ve bunun getirdiği maliyet düşüşlerinden yararlanacaklardır. Firmaların üretim hacimlerinin artışına bağlı olarak bu sektörlerdeki piyasa büyüyecek ve yurt içi ve yurt dışı yatırımları çekerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlamış olacaktır.

Dış ticaret sayesinde yabancı yatırımcıların ülke piyasasına girmesiyle firmalar arasındaki rekabet artacak, yerli firmalar yabancı firmalarla rekabet edebilmek için kendilerine çeki düzen vermeye başlayacaklardır. Bu kapsamda verimlilik ve kalitelerini arttırarak müşterilerini elde tutmaya çalışırken kaynak israfını azaltacaklardır.

Dış ticaret öncesinde bir ülkede bilinmeyen bazı sanayi ürünleri, yerli firma ve tüketicilerce tanındıktan sonra ülke içinde geniş biçimde üretilmeye başlanacak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamış olacaktır. Benzer şekilde, uluslararası ticaret sayesinde farklı ülkelerdeki firmalar ve tüketiciler birbirlerinin ihtiyaç, davranış, üretim ve tüketim şekilleri ile kullanılan mallardan haberdar olurlar ve bu şekilde ortaya çıkan değişimler ekonomilere hareketlilik ve canlanma kazandırır.


9. Soru

Uluslararası ticarete karşı geliştirilen görüşler nelerdir?

Cevap

Bunlardan ilki yabancı mallara olan bağımlılık ve bunların getirdiği zafiyettir.

Ekonomilerini merkezi planlama ile yürüten, kendine yeterlilik politikası güden ve dış ticarete kapalı olmayı hedefleyen ülkeler (Kuzey Kore ve Küba gibi) için de dış ticaret sakıncalı bir yol olarak değerlendirilebilmektedir.

Dış ticaretin özellikle de ithalatın artışı ülke yönetimleri tarafından yerli üretime bir tehdit olarak algılandığında iç piyasayı korumacı, rekabeti engelleyici ve ticareti kısıtlayıcı önlemleri tetikleyebilmektedir.


10. Soru

Ekonomik ve ticari olaylara makro açıdan bakmak ne demektir?

Cevap

Ekonomik ve ticari olaylara makro açıdan bakmaktan kasıt, geniş çerçeve ile bakmak ve olayları ülkenin bütünü için ele almak demektir. Örneğin ülke ekonomisinin performansı (Gayri Safi Yurtiçi HasılaGSYİH ve yıllık büyüme oranı vb.), ülke genelindeki çalışan sayısı ve işsizlik oranı, enflasyon (tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranı), ülkedeki toplam yatırım ve tasarruf ile ülkenin dış ticareti (ithalat ve ihracatı) ve finansmanı gibi konular bu kapsamdadır.


11. Soru

Ekonomik ve ticari olaylara mikro açıdan bakmak ne demektir?

Cevap

Ekonomik ve ticari olaylara mikro açıdan bakmaktan kasıt, bu olayları küçük birimler yani firma (veya işletme) ve hanehalkları (veya tüketiciler) düzeyinde ele alıp, incelemek demektir. Bu şekilde örneğin mikroekonomi, firmaların maliyet ve giderlerini, belirli bir piyasadaki fiyat karşısında elde ettikleri kâr ve zararı, tüketicilerin belirli ürünlerin çeşitli fiyatları karşısında nasıl karar verdiklerini ve tercih oluşturduklarını incelemektedir.


12. Soru

Hanehalkı nedir?

Cevap

Hanehalkı, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur.


13. Soru

Bir işletme için uluslararasılaşmanın tanımı nedir?

Cevap

Bir işletme için uluslararasılaşma şu şekilde tanımlanabilir (Luostarinen, 1994):
“Bir firmanın bazı ürünleri ile seçtiği bazı yurt dışı pazarlara yönelerek, işletmecilik faaliyetlerini adım adım ve artan bir şekilde bu uluslararası pazarlarla ilgili hale getirmesi sürecidir.”


14. Soru

“Küresel olarak doğmuş” firmalar ne demektir?

Cevap

Daha kuruldukları andan itibaren yurt dışı pazarlarla ilgilenen, iç pazara yönelmeyen işletmelere “küresel olarak doğmuş” (“born global”) firmalar denilmektedir.


15. Soru

Sullivan’a (1994) göre bir işletmenin uluslararasılaşma derecesi hangi ölçütler kullanılarak diğer işletmelerin durumu ile karşılaştırılabilir?

Cevap

 • Toplam satışlar içinde yurt dışı satışların payı
 • Toplam varlıklar içinde yurt dışı varlıkların payı
 • Toplam şubeler içinde yurt dışı şubelerin sayısı
 • Uluslararası faaliyetler ve girişimlerdeki kültürel çeşitlilik
 • Üst yönetimin uluslararası deneyimi

16. Soru

Esas olarak dörde ayrılan uluslararası yönelim tipleri nelerdir?

Cevap

 • Kendine Odaklı (Ethnocentric) Yönelim
 • Çok Odaklı (Polycentric) Yönelim
 • Bölge Odaklı (Regiocentric) Yönelim
 • Dünya Odaklı (Geocentric) Yönelim

17. Soru

Kendine Odaklı (Ethnocentric) Yönelime sahip işletmelerin özelliği nedir?

Cevap

Bu tarz yaklaşıma sahip işletmeler yurt içindeki işlemlere, faaliyetlere ve personele öncelik vererek onları yabancı ülkelerdeki girişimlerinin üzerinde tutarlar.


18. Soru

Çok Odaklı (Polycentric) Yönelim nedir?

Cevap

Bu yaklaşımda yurt dışında şubeler veya yan işletmeler açılır. Her bir şube diğerinden bağımsız çalışır ve kendi pazarlama amaç ve planlarını hazırlar.


19. Soru

Bölge Odaklı (Regiocentric) Yönelim nedir?

Cevap

Burada firma, dünyanın ilgili bölgesini asıl pazarı olarak görür ve bölge içindeki ülkeler arasındaki sınırları dikkate almaz. Tüm politikalarını ve yürüteceği faaliyetleri bu bölgeye göre düzenler.


20. Soru

Dünya Odaklı (Geocentric) Yönelim nedir?

Cevap

Bu yaklaşımda tüm dünya tek bir pazar olarak değerlendirilir ve ülke sınırları fazla önemsenmez.


1. Soru

Uluslararası Ekonomik Sistem nedir?

Cevap

Uluslararası Ekonomik Sistem, ülkelerin ulusal ekonomileri arasında var olan karşılıklı ilişkilere dayanan bir sistemdir. 

2. Soru

Uluslararası siyasi sistem nedir?

Cevap

Uluslararası siyasi sistem, dünya üzerindeki bağımsız ülkeler ve bunların birbirleri ile olan işbirliği, rekabet, karşıtlık ve güç sahipliği ilişkilerinden meydana gelen sistemdir.

3. Soru

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) nedir?

Cevap

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

4. Soru

Dış ticaretin kapsamı nelerdir?

Cevap

Dar kapsamlı olarak ele alındığında, dış ticaret yalnızca mal akımlarını kapsar. Ancak mal hareketleri yanında, ülkeler arasında çeşitli hizmet akımları da olmaktadır. Bunlar, uluslararası taşımacılık, turizm, iletişim, inşaat, bankacılık, sigortacılık, bilişim hizmetleri, çeşitli meslek hizmetleri vb. gibi hizmet gruplarını kapsamaktadır.

5. Soru

Uluslararası ticaret hangi konuları ele almaktadır?

Cevap

Uluslararası ticaret, ülkeler arasındaki ithalat, ihracat, malların ülkeler itibariyle karşılaştırmalı fiyatları, üretim ve tüketim gibi konuları ele almaktadır.

6. Soru

Üretim faktörleri nelerdir?

Cevap

Toprak, işgücü, sermaye ve girişimcilik üretim faktörleri olarak adlandırılmaktadır.

7. Soru

Fırsat maliyeti nedir?

Cevap

Fırsat maliyeti, bir birim mal üretebilmek için kullanılan toprak, işgücü, sermaye ve girişimcilik gibi kaynakların toplamıdır. Buna göre, bir malın üretiminde ne kadar az kaynak kullanılırsa o kadar üstün olunacaktır.

8. Soru

Uluslarası ticaretin yararları nelerdir?

Cevap

Uluslararası ticaret sayesinde bir ülkede ihtiyaç duyulan ancak bulunamayan hammadde, ara malı ve tüketim malı açıkları kapatılabilir. Benzer şekilde yurt dışından temin edilen fonlar ve teknoloji gibi faktörler ülkenin üretim ve kaynak açığını kapatmasına yardımcı olur.

Üretim fazlasının yurt dışına ihraç edilerek ülke kaynaklarının tam olarak kullanılması sağlanır.

Firmalar sadece iç pazar için değil dış pazar için de üretim yapacakları için üretim hacimlerini arttıracaklar ve bunun getirdiği maliyet düşüşlerinden yararlanacaklardır. Firmaların üretim hacimlerinin artışına bağlı olarak bu sektörlerdeki piyasa büyüyecek ve yurt içi ve yurt dışı yatırımları çekerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlamış olacaktır.

Dış ticaret sayesinde yabancı yatırımcıların ülke piyasasına girmesiyle firmalar arasındaki rekabet artacak, yerli firmalar yabancı firmalarla rekabet edebilmek için kendilerine çeki düzen vermeye başlayacaklardır. Bu kapsamda verimlilik ve kalitelerini arttırarak müşterilerini elde tutmaya çalışırken kaynak israfını azaltacaklardır.

Dış ticaret öncesinde bir ülkede bilinmeyen bazı sanayi ürünleri, yerli firma ve tüketicilerce tanındıktan sonra ülke içinde geniş biçimde üretilmeye başlanacak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamış olacaktır. Benzer şekilde, uluslararası ticaret sayesinde farklı ülkelerdeki firmalar ve tüketiciler birbirlerinin ihtiyaç, davranış, üretim ve tüketim şekilleri ile kullanılan mallardan haberdar olurlar ve bu şekilde ortaya çıkan değişimler ekonomilere hareketlilik ve canlanma kazandırır.

9. Soru

Uluslararası ticarete karşı geliştirilen görüşler nelerdir?

Cevap

Bunlardan ilki yabancı mallara olan bağımlılık ve bunların getirdiği zafiyettir.

Ekonomilerini merkezi planlama ile yürüten, kendine yeterlilik politikası güden ve dış ticarete kapalı olmayı hedefleyen ülkeler (Kuzey Kore ve Küba gibi) için de dış ticaret sakıncalı bir yol olarak değerlendirilebilmektedir.

Dış ticaretin özellikle de ithalatın artışı ülke yönetimleri tarafından yerli üretime bir tehdit olarak algılandığında iç piyasayı korumacı, rekabeti engelleyici ve ticareti kısıtlayıcı önlemleri tetikleyebilmektedir.

10. Soru

Ekonomik ve ticari olaylara makro açıdan bakmak ne demektir?

Cevap

Ekonomik ve ticari olaylara makro açıdan bakmaktan kasıt, geniş çerçeve ile bakmak ve olayları ülkenin bütünü için ele almak demektir. Örneğin ülke ekonomisinin performansı (Gayri Safi Yurtiçi HasılaGSYİH ve yıllık büyüme oranı vb.), ülke genelindeki çalışan sayısı ve işsizlik oranı, enflasyon (tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranı), ülkedeki toplam yatırım ve tasarruf ile ülkenin dış ticareti (ithalat ve ihracatı) ve finansmanı gibi konular bu kapsamdadır.

11. Soru

Ekonomik ve ticari olaylara mikro açıdan bakmak ne demektir?

Cevap

Ekonomik ve ticari olaylara mikro açıdan bakmaktan kasıt, bu olayları küçük birimler yani firma (veya işletme) ve hanehalkları (veya tüketiciler) düzeyinde ele alıp, incelemek demektir. Bu şekilde örneğin mikroekonomi, firmaların maliyet ve giderlerini, belirli bir piyasadaki fiyat karşısında elde ettikleri kâr ve zararı, tüketicilerin belirli ürünlerin çeşitli fiyatları karşısında nasıl karar verdiklerini ve tercih oluşturduklarını incelemektedir.

12. Soru

Hanehalkı nedir?

Cevap

Hanehalkı, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur.

13. Soru

Bir işletme için uluslararasılaşmanın tanımı nedir?

Cevap

Bir işletme için uluslararasılaşma şu şekilde tanımlanabilir (Luostarinen, 1994):
“Bir firmanın bazı ürünleri ile seçtiği bazı yurt dışı pazarlara yönelerek, işletmecilik faaliyetlerini adım adım ve artan bir şekilde bu uluslararası pazarlarla ilgili hale getirmesi sürecidir.”

14. Soru

“Küresel olarak doğmuş” firmalar ne demektir?

Cevap

Daha kuruldukları andan itibaren yurt dışı pazarlarla ilgilenen, iç pazara yönelmeyen işletmelere “küresel olarak doğmuş” (“born global”) firmalar denilmektedir.

15. Soru

Sullivan’a (1994) göre bir işletmenin uluslararasılaşma derecesi hangi ölçütler kullanılarak diğer işletmelerin durumu ile karşılaştırılabilir?

Cevap

 • Toplam satışlar içinde yurt dışı satışların payı
 • Toplam varlıklar içinde yurt dışı varlıkların payı
 • Toplam şubeler içinde yurt dışı şubelerin sayısı
 • Uluslararası faaliyetler ve girişimlerdeki kültürel çeşitlilik
 • Üst yönetimin uluslararası deneyimi
16. Soru

Esas olarak dörde ayrılan uluslararası yönelim tipleri nelerdir?

Cevap

 • Kendine Odaklı (Ethnocentric) Yönelim
 • Çok Odaklı (Polycentric) Yönelim
 • Bölge Odaklı (Regiocentric) Yönelim
 • Dünya Odaklı (Geocentric) Yönelim
17. Soru

Kendine Odaklı (Ethnocentric) Yönelime sahip işletmelerin özelliği nedir?

Cevap

Bu tarz yaklaşıma sahip işletmeler yurt içindeki işlemlere, faaliyetlere ve personele öncelik vererek onları yabancı ülkelerdeki girişimlerinin üzerinde tutarlar.

18. Soru

Çok Odaklı (Polycentric) Yönelim nedir?

Cevap

Bu yaklaşımda yurt dışında şubeler veya yan işletmeler açılır. Her bir şube diğerinden bağımsız çalışır ve kendi pazarlama amaç ve planlarını hazırlar.

19. Soru

Bölge Odaklı (Regiocentric) Yönelim nedir?

Cevap

Burada firma, dünyanın ilgili bölgesini asıl pazarı olarak görür ve bölge içindeki ülkeler arasındaki sınırları dikkate almaz. Tüm politikalarını ve yürüteceği faaliyetleri bu bölgeye göre düzenler.

20. Soru

Dünya Odaklı (Geocentric) Yönelim nedir?

Cevap

Bu yaklaşımda tüm dünya tek bir pazar olarak değerlendirilir ve ülke sınırları fazla önemsenmez.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!