Uluslararası Kamu Maliyesi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Uluslararası Kamu Maliyesi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uluslararası Kamu Malı Örnekleri

1. Soru

Küreselleşen dünyada, ulusal sınırları aşan konuların artması neyi zorunlu kılmaktadır?

Cevap

Küreselleşen dünyada, ulusal sınırları aşan konuların artması, bu alanlarda uluslararası iş birliği gereksinimini de zorunlu kılmaktadır.


2. Soru

Uluslararası kamu malları teorisine göre, barışın sağlanması ile ilgili sunulan hizmetler için ne söylenmektedir?

Cevap

Uluslararası kamu malları teorisine göre, barışın sağlanması ile ilgili sunulan birçok hizmetin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde yayılan önemli dışsallıkları bulunmaktadır.


3. Soru

Ülkeler içerisinde ya da ülkeler arasında meydana gelen şiddet olayların sonuçları nelerdir?

Cevap

Ülkeler içerisinde ya da ülkeler arasında meydana gelen şiddet olayları insanların bundan zarar görmesi sonucunu doğurduğunda, bu durum sorunların yaşandığı ülkelerdeki ekonomik ve sosyal hayatı çok olumsuz etkilediği gibi uluslararası barış ve güvenliği de önemli ölçüde tehdit edecektir.


4. Soru

Barışın sağlanması hizmetinin sunulmasıyla ilgili kararların uluslararası düzeyde alınması zorunluluğu neden ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Dünya barışının sağlanması ile ilgili en önemli sorumluluklar ülkelere ve özellikle ülke liderlerine düşmektedir. Uluslararası bazı kurumlar ülkeleri bir araya getirmeye çalışarak dünyada barış ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.


5. Soru

Ulusal barışın sağlanması amacıyla sunulan güvenlik hizmetleri kamu maliyesi literatüründe nasıl bir maldır?

Cevap

Savaşın önlenmesi, barışın sağlanması bütün insanların yaşama hakkını koruyarak bütün insanların eşit yararlandıkları bir uluslararası tam kamusal malıdır.


6. Soru

Güvenlik hizmetleri hangi özelliklere sahiptir?

Cevap

Güvenlik hizmetleri, tam kamusal malların en temel iki özelliği olan;

• Tüketimde rekabetin olmaması ve

• Dışlanamamazlık özelliklerinin ikisine de sahiptir.


7. Soru

Güvenlik hizmetinin finansmanı nasıl sağlanır?

Cevap

Devlet güvenlik hizmetini vatandaşlarına sunar ve malın finansmanını vergilerle sağlar.


8. Soru

Güvenlik hizmetinin marjinal maliyeti neye eşittir?

Cevap

Tüketimde rekabetin olmadığı barış ve güvenlikte, ilave bir tüketicinin maliyeti sıfıra eşittir.


9. Soru

Küresel barış ve güvenliğin yetersiz sunumu ya da hiç sunulmamasının sonuçları nelerdir?

Cevap

Küresel barış ve güvenliğin yetersiz sunumu ya da hiç sunulmaması da savaş, şiddet, terörizm, yoksulluk, istikrarsızlık, çevre tahribatı gibi küresel kamusal zararlar ortaya çıkarır.


10. Soru

Dünyada barış ve güvenlik ortamı nasıl sağlanır?

Cevap

Dünyada barış ve güvenlik ortamının sağlanması ancak, bu hizmetlerin kolektif olarak sunulmasıyla sağlanabilir.


11. Soru

Dünya barışının sağlanması ile ilgili en önemli sorumluluklar kimlerdir?

Cevap

Dünya barışının sağlanması ile ilgili en önemli sorumluluklar ülkelere ve özellikle ülke liderlerine düşmektedir.


12. Soru

Dünya barışının sağlanmasında STK’ ların rolü nedir?

Cevap

Dünyanın her yerinde birçok özel kuruluş ve STK insanlığın iyiliği için bazı faaliyetlerde bulunmaktadır. Barışın sağlanmasıyla ilgili belirli konularda çalışan STK’ların hepsi bir şekilde dünya barışı için uğraşmaktadır.


13. Soru

Barış ve güvenlik hizmettinin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sunulmasında yer alan özel sektör kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Barış ve güvenlik hizmettinin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sunulmasında yer alan özel sektör kesimi;

• Bireyler,

• İşletmeler ve

• STK’lardır.


14. Soru

Barış ve güvenlik hizmettinin ulusal düzeyde sunulmasında yer alan ulusal kamu sektörü kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Barış ve güvenlik hizmettinin ulusal, düzeyde sunulmasında yer alan ulusal kamu sektörü hükümetler ve hükümet kurumlarıdır.


15. Soru

Barış ve güvenlik hizmettinin bölgesel düzeyde sunulmasında yer alan kamu sektörü kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Barış ve güvenlik hizmettinin bölgesel düzeyde sunulmasında yer alan kamu sektörü, bölgesel organizasyonlardır (AB, NATO gibi).


16. Soru

Barış ve güvenlik hizmettinin uluslararası düzeyde sunulmasında yer alan kamu sektörü kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Barış ve güvenlik hizmettinin uluslararası düzeyde sunulmasında yer alan kamu sektörü, uluslararası kamusal kuruluşlardır (BM, NATO gibi).


17. Soru

Barışı koruma nasıl gerçekleştirilebilir?

Cevap

Barışı koruma, Ülkelere sürdürülebilir bir barış ortamının sağlanması için sorunlarından kurtulmaları konusunda yardımda bulunmaktır. Bu faaliyetler birçok şekilde sağlanabilir:

• İnsan güvenliğinin sağlanması,

• Güç paylaşımı anlaşmaları,

• Seçimlere destek verilmesi, 

• Ekonomik ve sosyal gelişmeye destek verilmesi gibi.


18. Soru

BM’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin küresel düzeyde olmasının anlamı nedir?

Cevap

BM’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin küresel düzeyde olmasının anlamı, yaptığı faaliyetleri 193 üye ülke adına yapan bir organizasyon olmasından kaynaklanmaktadır.


19. Soru

BM, ilk Barışı Koruma Operasyonunu (BKO) hangi yılda gerçekleştirmiştir? 

Cevap

BM, ilk Barışı Koruma Operasyonunu (BKO) 1948 yılında gerçekleştirmiştir.


20. Soru

BM Anayasası’nın öngördüğü çerçeve içinde örgütün hangi çeşitli yollardan barışı koruma faaliyetlerinde bulunacağı kabul edilmiştir?

Cevap

BM’de 17 Haziran 1992’de Güvenlik Konseyi’ne sunulan bu rapor, uluslararası barışın sağlanmasını dört ana kavram çerçevesinde ele almaktadır. Bunlar sırasıyla;

• Çatışma önleyici diplomasi (preventive diplomacy),

• Barışı oluşturma (peace making),

• Barışı koruma (peacekeeping) ve

• Çatışma sonrası barışı inşa etme (postconşict peacebuilding) kavramlarıdır.


21. Soru

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ile ilgili görevler BM’de kime verilmiştir?

Cevap

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ile ilgili görevler BM Güvenlik Konseyi’ne verilmiştir.


22. Soru

BM’in beş daimi üyesi hangi ülkelerden oluşmaktadır?

Cevap

BM’in beş daimi üyesi, Çin, Fransa, Rusya Federasyonu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleridir.


23. Soru

BM’nin kaç farklı bütçesi bulunmaktadır?

Cevap

BM’nin üç farklı bütçesi bulunmaktadır:

• Düzenli bütçe,

• BKO bütçesi ve

• BM Uzmanlaşmış Kurumları bütçesi.


24. Soru

BM harcamaları nerelere yapmaktadır?

Cevap

Bu harcamalar temel olarak yapısal faaliyetler, insani yardımlar, adaletin ve insan haklarının sağlanması gibi birtakım faaliyetler için yapılmaktadır.


25. Soru

BM Bütçesinin finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

BM Uzmanlaşmış Kurumları’nın bütçesinin finansmanında hem zorunlu hem de gönüllü katılımlar kullanılmaktadır.

Düzenli bütçe, toplam harcamaların %20’sinden azına sahiptir. Geriye kalan harcamalar, gönüllü katılımlarla karşılanan bütçe dışı harcamalardan oluşur.


26. Soru

BM’nin düzenli bütçe faaliyetleri nelerdir?

Cevap

BM’nin düzenli bütçe faaliyetleri personel ve temel altyapı harcamalarını kapsar.


27. Soru

 BM’nin düzenli bütçe faaliyetleri nasıl finanse edilir?

Cevap

BM’nin düzenli bütçe faaliyetleri üye ülkelerin zorunlu katılımları ile finanse edilir.


28. Soru

BM’in düzenli bütçe faaliyetlerine, üye ülkelerin zorunlu katılım oranları nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Zorunluluklar her üç yılda bir üzerinde anlaşılan katılım oranlarına göre hesaplanır. Ülkelerin katkı paylarının belirlenmesinde o ülkenin GSMH’si ve kişi başına millî geliri, toplam borç miktarı ve döviz kurundaki dalgalanmaları dikkate alınır.


29. Soru

Finansal sistemin küreselleşmesi ne demektir?

Cevap

Yeni finansal araçların gelişmesi, piyasalarda işlem hacimlerinin artması, piyasalar ve ülkeler arasında sermaye akımlarının çoğalması finansal sistemin küreselleşmesi sonucunu doğurmuştur.


30. Soru

Finansal istikrarsızlıklar nelerdir?

Cevap

Genel olarak bankacılık krizleri, döviz kuru (veya ödemeler bilançosu) krizleri ve finansal piyasa krizleri şeklinde sonuçlar doğuran finansal istikrarsızlıklar, küresel finansal sistemin işleyişi üzerinde de önemli olumsuzluklara yol açmaktadır.


31. Soru

Bir ekonominin etkin işlemesinin ve sürekli büyümenin ön koşulu nedir?

Cevap

Bir ekonominin etkin işlemesinin ve sürekli büyümenin ön koşulu, istikrarlı bir finansal sistemdir.


32. Soru

Finansal istikrar ne demektir?

Cevap

Finansal istikrar, finansal piyasaların ve bu piyasalarda etkinlikte bulunan önemli finansal kurumların istikrarını kapsamaktadır.


33. Soru

Finansal istikrarsızlık kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Finansal istikrarsızlık kavramı, finansal kriz riskinin yükselmesi olarak tanımlanabilir.


34. Soru

Finansal kırılganlık ne demektir?

Cevap

Finansal kırılganlık, finansal piyasalarda gelecekte ortaya çıkma olasılığı bulunan olumsuzluklardır.


35. Soru

Finansal istikrar nasıl tanımlanabilir ve finansal istikrarı sağlamak neden önemlidir?

Cevap

Finansal istikrar güçlü ve sağlam finansal kurumlar, istikrarlı piyasalar anlamına gelir. İstikrarlı bir finansal sistem, bir ekonominin etkin işlemesinin ve sürekli büyümenin ön koşuludur.


36. Soru

Sermaye akımlarının artışı ve finansal piyasaların bütünleşmesinin sonuçları ne olmuştur?

Cevap

Sermaye akımlarının artışı ve finansal piyasaların bütünleşmesi uluslararası finansal krizlerin oluşması olasılığını oldukça arttırmıştır.


37. Soru

Finansal piyasalarda yaşanan olumsuzluklar nelerdir? 

Cevap

Finansal piyasalarda yaşanan olumsuzluklar, yüksek faiz oranları, döviz kurunda dalgalanma, sermayenin kaçışı ve finansal piyasalara yapılacak yatırımları belirgin olmayan bir hâle getirmesi gibi sonuçlar yaratacaktır. 


38. Soru

Finansal istikrarın uluslararası kamu malı olarak değerlendirilmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

Herhangi bir finansal kriz ya da dalgalanma ortamı sınırları aşan dışsallıklar yaratacağı için, finansal istikrar da uluslararası kamu mallarına verilebilecek güzel bir örnektir. Çünkü herhangi bir ülkede gerçekleşen finansal istikrarsızlığın (krizin) çoğunlukla çıktığı ülke ya da bölgeyle sınırlı kalmadığı birçok ülkeye yayıldığı geçmişteki örneklerin pek çoğunda görülmüştür.


39. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi için neyin varlığı gerekmektedir?

Cevap

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda, mali ve ekonomik politikaların oluşturulması için güçlü kurumsal süreçlerin varlığı gerekmektedir.


40. Soru

Finansal istikrarın sağlanması adına faaliyette bulunan aktörler kimlerdir?

Cevap

Finansal istikrarın sağlanması adına faaliyette bulunan aktörler;

• Ulusal kuruluşlar ve

• Uluslararası kuruluşlardır.


41. Soru

Finansal istikrarın sağlanması adına faaliyette bulunan ulusal düzeyde öne çıkan kurum hangisidir?

Cevap

Ulusal düzeyde öne çıkan kurumların başında merkez bankası gelmektedir.


42. Soru

Finansal istikrarın sağlanması adına faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar nasıl çalışmaktadır?

Cevap

Uluslararası kuruluşlar dünyada finansal istikrarın sağlanması konusunda ülke ekonomilerinin iyi yönetilmelerine katkı sağlamaktadırlar. Ülkelerin ekonomik olarak iyi yönetilmelerine destek sağlayacak danışmanlık yapmakta, verdikleri kredilerle ülkenin bu konudaki çabalarını desteklemektedirler.


43. Soru

Küresel nitelikteki dışsallıkların ortaya çıkardığı sorunların çözümü için ne yapılmalıdır?

Cevap

Küresel nitelikteki dışsallıkların ortaya çıkardığı sorunların çözümü karşılıklı bağımlılığı ve ulus devletlerarasındaki işbirliğini gerekli kılmaktadır.


44. Soru

Finansal istikrarın sağlanması için gerçekleştirilen faaliyetlerin finansmanı nasıl sağlanmaktadır? 

Cevap

Finansal istikrarın sağlanması için gerçekleştirilen faaliyetlerin finansmanı; • Ulusal ya da

• Uluslararası kaynaklar olmak üzere temelde iki kaynaktan sağlanmaktadır.


45. Soru

Finansal istikrarın sağlanması konusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin ulusal düzeydeki finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Finansal istikrarın sağlanması konusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin ulusal düzeydeki finansmanı ulusal bütçelerden sağlanmaktadır.


46. Soru

 Uluslararası finansman mekanizması hangi kaynaklarla sağlanmaktadır?

Cevap

Uluslararası finansman mekanizması genellikle şu kaynaklarla sağlanmaktadır:

• Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların sahip oldukları özel fonlar

• Teknik destek sağlamak için oluşturulan kaynaklar

• Standart ve kodların geliştirilmesi için oluşturulan kaynaklar

• Bilgi paylaşımı için oluşturan kaynaklar


47. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların sahip oldukları özel fonlar nelerdir?

Cevap

IMF Finansal zorluklar yaşayan ülkelere Finansal yardımlar ve Özel Çekme Hakları yoluyla destek kaynak sağlamaktadır.


48. Soru

Özel Çekme Hakları nedir?

Cevap

Özel Çekme Hakları: SDR, IMF’nin üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla 1969 yılında oluşturduğu uluslararası bir rezerv varlığıdır. Özel Çekme Hakları üye ülkelere IMF kotalarıyla orantılı olarak tahsis edilir. SDR aynı zamanda IMF’nin ve diğer bazı uluslararası kuruluşların hesap birimi olarak kullanılmaktadır. SDR’nin değeri, başlıca uluslararası para birimlerinden oluşan bir sepet esas alınarak belirlenmektedir.


49. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların teknik destek sağlamak için oluşturulan kaynaklar nelerdir?

Cevap

IMF ve Dünya Bankası’nın finansal sistemlerinin güçlendirilmesi ve daha etkin hâle getirilmesi konularında ülkelere çeşitli destekler sağlamaktadır. Programa katılım gönüllüdür. Programın temel amaçları şöyle sıralanabilir: • Riskleri azaltmada kullanılacak kaynakların belirlenmesi,

• Sektörel gelişmelerin ve ihtiyaç duyulan teknik yardımların belirlenmesi,

• Çözüm politikalarında önceliklerin belirlenmesinde yardımcı olunması.


50. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların standart ve kodların geliştirilmesi için oluşturulan kaynaklar nelerdir?

Cevap

Bilgi akışın da standartların sağlanması ve şeffaşık konusunda standart ve kodların geliştirilmesi ile ilgili olarak çalışan birçok uluslararası kuruluş var olsa da Finansal İstikrar Forumu bu amaca kendini adayan en önemli oluşumdur.


51. Soru

Finansal İstikrar Forumu nedir?

Cevap

Finansal İstikrar Forumu, üyeleri, 67 ülkenin Hazine ve Merkez Bankası gibi kurumlarının temsilcileri, uluslararası finansal kuruluş temsilcileri, uluslararası düzenleyici ve de netleyici kurumlar temsilcileridir. Üye organizasyonlar ve ülkeler foruma kendi öz kaynaklarından katkı sağlarlar. 


52. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların bilgi paylaşımı için oluşturduğu kaynaklar nelerdir?

Cevap

IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar. bütçelerinin bir kısmını finansal bilgileri toplama, analiz etme ve duyurma faaliyetlerine tahsis ederler.


53. Soru

Uluslararası finansal sistemde finansal krizlere uğramayı azaltacak kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Uluslararası finansal sistemde finansal krizlere uğramayı azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda söz sahibi olan iki önemli uluslararası kuruluş bulun maktadır:

• IMF ve

• Dünya Bankası.


54. Soru

IMF kaç üye ülkeden oluşmaktadır?

Cevap

IMF, 188 ülkenin üyesi olduğu uluslararası bir kuruluştur.


55. Soru

IMF hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

IMF, uluslararası parasal işbirliği ve döviz kuru istikrarını desteklemek, ekonomik büyüme ile yüksek istihdamı teşvik etmek ve üye ülkelerin ödemeler dengesi finansmanında karşılaştıkları sorunların aşılmasını kolaylaştırmak amacıyla kurul muştur.


56. Soru

IMF ve Dünya Bankası’nın kurulma süreci nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

IMF ve Dünya Bankası, 1944 yılı Temmuz ayında ABD’nin New Hampshire eyaletinin, Bretton Woods şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansı’na katılan 45 hükûmet temsilcisinin anlaşmasıyla kurulmasına karar verilmiştir.


57. Soru

IMF ve Dünya Bankası’nın kurulma amacı nedir?

Cevap

IMF ve Dünya Bankası. 1930’lu yıllardaki Büyük Buhran ve sonrasında uygulanan korumacı dış ticaret ve döviz kuru politikalarından kaçınılması, uluslararası finansal sistemin istikrarlı işleyişi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan zarar gören ülkelerin hızlı bir şekil de yeniden imarını sağlamak için bir ekonomik iş birliği çerçevesinde çözümünü sağlamayı amaçlamıştır.


58. Soru

IMF’nin amaçları nelerdir?

Cevap

IMF’nin amaçları şöyle sıralanabilir:

• Uluslararası parasal iş birliğini teşvik etmek,

• Uluslararası ticaretin genişlemesini ve dengeli bir şekilde büyümesini kolay laştırmak,

• Döviz kurlarında istikrarı teşvik etmek,

• Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına yardım etmek ve ödemeler dengesi finansmanında problemler yaşayan üye ülkelere finansal destek sağlamak,

• Dış ödeme güçlükleri ile karşılaşan ülkelere gerekli kaynak yardımında bulunmak.


59. Soru

Guvernörler Kurulu nedir? 

Cevap

Guvernörler Kurulu, IMF yönetimindeki en yetkili organdır. Kurulun olağan toplantıları, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları esnasında yapılır. Guvernörler Kurulu IMF’inin günlük işlerini yürütme ve gözetme yetkisini İcra Direktörleri Kurulu’na devretmiştir.


60. Soru

IMF üye ülkelerde finansal istikrarın sağlanması konusunda nasıl hizmet eder?

Cevap

IMF üye ülkelerde Finansal istikrarın sağlanması konusunda üç şekilde hizmet eder:

• Üye ülkelerde ve küresel düzeyde ekonomik ve finansal gelişmeleri ve politikaları izler ve üyelerine tavsiyelerde bulunur.

• Ödemeler dengesi problemi yaşayan üye ülkelere, geçici finansman desteği sağlar ve üye ülkelerin bu problemleri kalıcı olarak çözmeyi hedefeyen yapısal reform politikalarını destekler.

• Üye ülke hükümetlerine ve merkez bankalarına kendi uzmanlık alanlarında teknik yardım ve eğitim sağlar.


61. Soru

IMF, ekonomik durum izlemesi ve konsültasyonları nasıl yapar?

Cevap

IMF, her üye ülkede ekonomik durum izlemesi ve konsültasyonları yapar. Bunlar;

• Ana sözleşmesinin 4. maddesi gereğince yılda bir kez yapılan konsültasyon,

• Dünya Ekonomik Görünümü Raporu için yılda iki kez yapılan çalışma,

• Fon kaynaklarını kullanmaksızın IMF yakın gözetiminde olmayı kabul eden üye ülkeler için yılda bir kaç kez yapılan uyarıcı düzenlemeler,

• Genişletilmiş gözetim ve program gözetimi olarak sıralanabilir.


62. Soru

Konsültasyonlar kimlere yapılır?

Cevap

Konsültasyonlar, IMF’den Stand by ya da başka bir düzenleme altında destek gören ülkelerde yapılır. Yılda iki kez ya da gereğine göre daha çok sayıda olmak üzere IMF uzmanları ilgili ülkeye giderek bütün verileri ve ekonominin gidişini de netler.


63. Soru

Konsültasyonlar nasıl yapılır?

Cevap

Konsültasyonlarda IMF uzmanları üye ülkenin destek alırken girdiği Standby ya da diğer düzenlemede ve onun ekini oluşturan niyet mektubunda yer alan performans kriterlerine uyup uymadığını, programın hedeflendiği biçimde gelişip gelişmediğini denetlerler. Eğer sonuçlar beklendiği gibi çıkmış ve performans kriterlerine uyulmuşsa bir sonraki taksitin serbest bırakılmasını IMF İcra Direktör leri Kurulu’na bir raporla önerirler.


64. Soru

IMF’nin üye ülkelere yönelik olarak izlediği finansal politikalar nelerdir?

Cevap

IMF’nin üye ülkelere yönelik olarak izlediği inansal politikalar dört grupta toplanır:

• Rezerv dilimi politikaları, 

•Kredi dilimi politikaları,

• Acil durum destek polittikaları,

• Borç ve borç servisi düşürme politikaları. 


65. Soru

Rezerv dilimi politikaları ne demektir?

Cevap

Rezerv dilimi politikaları: Ödemeler dengesi sorunlarıyla karşılaşan üye ülkeler, IMF’deki kotalarının konvertibl paralarla ödenmiş kısmını derhâl ve hiçbir koşula bağlı olmaksızın kullanabilirler. Buna rezerv dilimi politikaları çerçevesinde kullanım adı verilmektedir.


66. Soru

Kredi dilimi politikaları ne demektir? 

Cevap

Kredi dilimi politikaları: IMF’nin üye ülkelerin karşılaştığı daha uzun süreli sıkıntıları gidermekte kullandığı kredi dilimi politikalarındaki imkânlarıdır.


67. Soru

Kredi dilimi politikaları nelerdir?

Cevap

Kredi dilimi politikaları şöyle sıralanabilir:

• Standby düzenlemesi,

• Genişletilmiş fon kolaylığı,

• Ek rezerv imkânı,

• Kredi hattı,

• Telafi edici finansman kolaylığı.


68. Soru

Standby düzenlemesi ne demektir?

Cevap

Standby düzenlemesi; Üye ülkedeki kısa süreli ödemeler dengesi sorunla rının çözümü için öngörülen bir destektir. Her bir taksit serbest bırakılmadan önce düzenlemede öngörülen performans kriterlerinin yerine getirilip getirilmediği incelenir. Geri ödemeler en çok 5 yıl içinde yapılır. Düzenlemenin maksimum limiti üye ülke kotasının tamamıdır.


69. Soru

Genişletilmiş fon kolaylığı ne demektir?

Cevap

Genişletilmiş fon kolaylığı; Makroekonomik ya da yapısal sorunlardan kaynaklanan ve daha uzun süreli ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için hazırlanan orta vadeli programları desteklemek için biçimlendirilmiş üç yıllık bir imkândır. Genişletilmiş fon kolaylığının maksimum miktarı üye ülke kotasının yüzde 300’üdür.


70. Soru

Ek rezerv imkânı ne demektir?

Cevap

Ek rezerv imkânı; Piyasalarda ortaya çıkan ani bir güven kaybının yarattığı geniş kapsamlı ve kısa dönemli dış finansman sorunlarının neden olabileceği ödemeler dengesi sorunlarını önlemekte kullanılan bir imkândır. Maksimum geri ödeme süresi 2,5 yıldır. Bu destek türü yüzde 35 arasında bir ek faiz yükü taşır.


71. Soru

Kredi hattı ne demektir?

Cevap

Kredi hattı; Ek rezerv imkânı, krize maruz kalmış üye ülkeler için kullanıla bilecek bir imkândır. Kredi hattı ise krize henüz maruz kalmadığı hâlde piyasalardaki güven bunalımı nedeniyle her an krize maruz kalabilecek üye ülkeler için geliştirilmiştir Kredi hattının maksimum tutarı üye ülke kotasının yüzde 300’ü ile 500’ü arasındadır.


72. Soru

 Telafi Edici Finansman Kolaylığı ne demektir?

Cevap

Telafi edici finansman kolaylığı; Dünya piyasalarında ortaya çıkan fiyat değişimleri nedeniyle ihracat gelirlerinde ani düşüşler yaşayan ya da ithal maliyetleri aniden yükselen ülkelere destek olmak için uygulanan bir kolaylıktır.


73. Soru

Acil durum destek politikaları nedir?

Cevap

Acil durum destek politikaları; IMF’nin, üye ülkelerin karşılaştığı acil durumlarda acil durum destek politikaları çerçevesinde kullandırdığı imkân, Acil Yardımdır.

Doğal afetlere maruz kalmış ülkelere yapılan bir destektir. Üye ülke kotasının yüzde 25’iyle sınırlı olmakla birlikte istisnai olarak bu tutar kotanın yüzde 50’sine çıkarılabilir. Bu kolaylığa IMF basit faiz oranı uygulanır, ek faiz uygulanmaz. 5 yıl içinde geri ödenmesi gerekir.


74. Soru

Borç ve borç servisi düşürme politikaları nedir?

Cevap

Borç ve borç servisi düşürme polittikaları; IMF’nin fakir ve yüksek borçlu üye ülkelere borç ve borç servisi düşürme politikaları çerçevesinde kullandırdığı imkân Fakirliği Azaltma ve Büyüme Kolaylığıdır. Düşük gelirli üye ülke ler için uygulanan PRGF imtiyazlı bir destektir. 5,5-10 yılda geri ödenmesi gereken bu kolaylığa binde 5 faiz uygulanır.


75. Soru

Sağlığın uluslararası kamu malı olarak ele alınmasına yol açan en önemli gerek çe nedir?

Cevap

Sağlığın uluslararası kamu malı olarak ele alınmasına yol açan en önemli gerekçe bulaşıcı hastalıkların varlığıdır. Bulaşıcı hastalıkların yayılma sürecinin günümüzde ulusal sınırları aşması ve başka insanları ve ülkeleri etkisi altına alması uluslararası düzeyde bir zarara açık bir örnektir.


76. Soru

Küreselleşme süreci uluslararası kamu malı olarak sağlığı nasıl etkilemektedir?

Cevap

Küreselleşme birçok alanda neden olduğu küresel değişimler sonucunda, var olan bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasını kolaylaştırmasının yanı sıra, bugüne kadar karşılaşılmayan yeni bulaşıcı hastalıkların, çevresel tehditlerin ve davranışsal patolojilerin ortaya çıkmasına yol açmakta bütün bunlar ise zengin ve fakir, dünyadaki tüm ülkeler için tehdit oluşturmaktadır.


77. Soru

Küreselleşme, sağlıkla ilgili faaliyetleri hangi yollarla etkilemektedir?

Cevap

İlgili yollar şöyle sıralanabilir:

• Turistik ve ticari seyahatler hızla artması bulaşıcı hastalıkların daha fazla yayılması neden olmaktadır.

• Küresel ekonomik istikrarsızlık ve yoksulluk nedeniyle az gelişmiş ükelerde ortaya çıkan hastalıklar ve ölümler artmaktadır.

• İklim değişiklikleri ve su kaynaklarının kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar hızla artmaktadır.


78. Soru

Uluslararası düzeydeki bulaşıcı hastalıkların gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde en yetkili kuruluşun adı nedir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uluslararası düzeydeki bulaşıcı hastalıkların gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde en yetkili uluslararası kuruluştur.


79. Soru

Uluslararası kamu malı olarak sağlık hizmetinin finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Uluslararası kamu malı olarak sağlık hizmetinin finansmanı günümüzde ülkeler, uluslararası kuruluşlar, firmalar, sivil toplum kuruluşları ve benzerleri tarafından sağlanan kaynaklar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.


80. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün organları nelerdir?

Cevap

DSÖ’nün üç organı bulunmaktadır:

• Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi (Genel Kurul),

• Yönetim Kurulu,

• Sekreterya (Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri).


81. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün kuruluş yasasında yer alan başlıca görevleri nelerdir?

Cevap

• Uluslararası sağlık çalışmalarında yönetici ve koordine edici rol oynamak, • BM, sağlık alanında uzman kuruluşlar, meslek örgütleri, hükûmetlere bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla iş birliği sağlamak,

• Talep edildiği takdirde hükûmetlerin sağlık hizmetlerini geliştirmesine yar dımcı olmak,

• Talep hâlinde hükûmetlere teknik veya acil yardım sağlamak,

• İşgal altında, sığınmacı gibi özel gruplara, BM’nin isteği ile sağlık hizmetleri sunmak,

• Epidemiyolojik ve istatistiki veri, bilgi toplamak, bu amaçla düzenleme yapmak,

• Epidemik ve endemik hastalıkların ortadan kaldırılması ya da kontrolü için gereken çalışmaları yönlendirmek, teşvik etmek,

• Kazalardan, afetlerden doğan hasarları azaltmak için ilgili uzman kuruluşlar la iş birliği yapmak,

• Beslenme, barınma, boş zamanları değerlendirme, sağlığın korunarak geliş tirilmesi, iş ortamının sağlık koşulları, çevre sağlığı gibi konularda uzman kuruluşlarla iş birliği yapmak,

• Sağlık alanında faaliyet gösteren bilimsel ve mesleki kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek,

• Uluslararası sağlık konularında anlaşmalar, sözleşmeler, düzenlemeler yap mak, önerilerde bulunmak,

• Anaçocuk sağlığı düzeyini geliştirmek, bunların sürekli değişen çevre ko şulları ile uyumlu yaşama olanağını araştırmak,
• Ruh sağlığı alanında insan ilişkilerini düzenleyici çalışmalar yürütmek,

• Sağlık alanında araştırmalar yapılmasına destek olmak, yol göstermek,

• Tıp ve sağlıkla ilgili diğer mesleklere ilişkin eğitimöğretim standartlarını geliştirmek,

• Kamu sağlığı, hastane hizmetleri ve sosyal güvenliği de kapsayacak şekilde koruyucu ve tedavi edici hizmetlere ilişkin yönetsel, sosyal ve teknik konu ları incelemek,

• Sağlık konularına ilişkin bilgi, danışmanlık ve benzeri yardımları sağlamak,

• Tüm ülkelerde kamuoyunu sağlık konusunda bilinçlendirmek,Hastalıkların, ölüm nedenlerinin ve sağlıkla ilgili yöntemlerin uluslararası sı nışamasını yapmak, değişen duruma göre yeniden düzenlemek,

• Tanı yöntemlerini olabildiğince standart hâle getirmek,

• Besinler, biyolojik maddeler, farmasötik ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, bunların kabul görmesini sağlamak,

• Örgütün amaçlarına ulaşması için gereken önlemleri almak


82. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün bütçesinin kaynakları nelerdir?

Cevap

DSÖ bütçesi çeşitli kaynaklardan oluşmaktadır:

• DSÖ bütçe kaynaklarının yaklaşık %50’si üye ülkelerin ödedikleri aidatlardır.

• Fonlardan oluşan büyük bir bütçe daha vardır.

• Özel kuruluşlar, vakıflar, yardım kuruluşları, gönüllü kuruluşların yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu (UNFPA) ve UNICEF gibi kurum ve kuruluşlar kendi ilgi alanlarına giren konularda DSÖ’ye katkıda bulunmaktadırlar.


83. Soru

Çevre koruma faaliyetleri neden uluslararası kamu malı olarak değerlendirilir? 

Cevap

Çevre koruması bütün dünyayı, bütün insanlığı ilgilendirdiği için bu alanda yapılan çalışmalardan elde edilen faydalardan ortaklaşa yararlanılmaktadır. Hava, kara, deniz doğal kaynaklarının bitki ve canlı varlıkların korunması, bütün dünya insanlarına fayda sağlar. Bu alan da yapılan çalışmalar ve giderler farklı ülkelerce yapılsa ve karşılansa dahi çevrenin korunmasından ortak yararlar elde edilmektedir.


84. Soru

Kamu mallarındaki bedavacılık sorunu nedir?

Cevap

Kamu mallarının etkin sunumunu önemli ölçüde etkileyen faktörlerden birincisi bedavacılık sorunudur. Çevre kirliliğinin azaltılması konusunda herhangi bir ülkenin ulusal düzeyde gerçekleştireceği faaliyetler, bütün ülkelere fayda sağlayacaktır. Ancak, maliyet sadece faaliyeti gerçekleştiren ülkeye yüklenmiş olacaktır. 


85. Soru

Ülkelerin küresel işbirliği konusunda içinde bulundukları politik isteksizliğin nedenleri nedir?

Cevap

Ülkelerin küresel işbirliği konusunda içinde bulundukları politik isteksizlik çok çeşitli nedenlere da yandırılabilir. Bunlardan en önemlisi, ülkelerin çevreyle ilgili yapılacak düzenlemelerin yakın dönemli fayda ve maliyetlerine odaklanmaları ve uzun dönemde oluşacak faydaları göz ardı etmeleridir. Ayrıca, ülkelerin ekonomik durumları ve çevreyle ilgili yapacakları faaliyetlerin ekonomik durumlarını etkileme ihtimali de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin konuya farklı yaklaşmalarına neden olmaktadır.


86. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan Birleşmiş Milletler kuruluşları hangileridir?

Cevap

İlgili Birleşmiş Milletler kuruluşları şunlardır:

• Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)

• Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Birliği (UNIDO)

• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

• Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kütür Örgütü (UNESCO)

• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)


87. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan diğer uluslararası kuruluşlar hangileridir?

Cevap

İlgili diğer uluslararası kuruluşlar şunlardır:

• Dünya Bankası (WB)

• Dünya Ticaret Örgütü (WTO)


88. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan bölgesel oluşumlar hangileridir?

Cevap

İlgili bölgesel oluşumlar şunlardır:

• Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

• G8

• Avrupa Birliği (EU)


89. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan ulusal kurumlar hangileridir?

Cevap

İlgili ulusal kurumlar şunlardır:

• Çevre, Enerji, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları

• Yerel Yönetimler


90. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan diğer ulusal kuruluşlar hangileridir?

Cevap

İlgili diğer ulusal kuruluşlar şunlardır:

• Akademik Kurumlar,

• Kâr Amacı Olmayan kuruluşlar,

• Özel İşletmeler.


91. Soru

 Küresel düzeyde ele alınacak çevre politikasının uygulamada başarılı olabilmesi hangi koşulların sağlanması gerekmektedir?

Cevap

İlgili koşullar şöyle sıralanabilir:

• Yönetim maliyetlerinin düşük olması, yönetiminin kolay olması,

• Ekonomik etkinliğinin olması,

• Uygulayacak birimlerin katılımının sağlanması,

• Değişen koşullara uyum sağlayabilmesi,

• Çevresel uygulamaların etkinliğine güvenilmesi,

• Politik olarak kabul edilebilir olması.


92. Soru

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kurulmasındaki amaçlar nelerdir?

Cevap

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kurulmasındaki amaçlar şöyle sıralanabilir:

• BM sistemi içindeki diğer örgütlerle çevre konusunda iş birliğinin sağlanması,

• BM üyesi ülkelerde çevre koruma çalışmalarına ilişkin deneyimlerin paylaşılması,

• Gelişmekte olan ülkelere çevre konusunda danışmanlık yapılması,

• Çevreye ilişkin tüm bilgilerin toplandığı bir bilgi bankası oluşturulması olarak sıralanabilir.


93. Soru

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) hangi birimleri aracılığı ile faaliyetlerini sürdürmektedir?

Cevap

Birleşmiş Milletler Çevre Programı birimleri şunlardır:

• Erken Uyarı ve Değerlendirme Birimi,

• Çevre Hukuku ve Sözleşmeleri Birimi,

• Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Birimi,

• Bölgesel İş birliği Birimi,

• Çevre Politikasının Uygulanması Birimi,

• İletişim ve Enformasyon Birimi,

• Küresel Çevre Fonu Eşgüdüm Birimi.


94. Soru

Barışın sağlanması ile ilgili sunulan hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde yayılan önemli dışsallıkları nelerdir?

Cevap

Barışın sağlanması ile ilgili sunulan birçok hizmetin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde yayılan önemli dışsallıkları bulunmaktadır. Ülkeler içerisinde ya da ülkeler arasında meydana gelen şiddet olayları, insanların bundan zarar görmesi sonucunu doğurduğunda, bu durum sorunların yaşandığı ülkelerdeki ekonomik ve sosyal hayatı çok olumsuz etkilediği gibi uluslararası barış ve güvenliği de önemli ölçüde tehdit edecektir. Karışıklıkların çözülmesi konusunda ulus devletlerin başarısız olması ya da barışçıl çözümlerin bulunamaması, diğer ülke ya da bölgelere yayılan sorunların da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.


95. Soru

Güvenlik hizmetleri, tam kamusal malların hangi temel özelliklerine sahiptir?

Cevap

Güvenlik hizmetleri, tam kamusal malların en temel iki özelliği olan tüketimde rekabetin olmaması ve dışlanamamazlık özelliklerinin ikisine de sahiptir. Çünkü ulusal güvenlik hizmetinden herhangi bir bireyin faydalanması, diğer bireylerin bu maldan faydalanma düzeyini etkilemez ve hiç kimse güvenlik hizmetinin fayda alanının dışında bırakılamaz. 


96. Soru

Barış ve güvenlik hizmetinin uluslararası düzeyde sunumunda rol alan aktörler kimler olabilir?

Cevap

BM, NATO gibi uluslararası kamusal kuruluşlar güvenliği ve barışı sağlayan faaliyetlerde bulunurlar.


97. Soru

BM, ilk Barışı Koruma Operasyonunu hangi yılda gerçekleştirmiştir?

Cevap

BM, ilk Barışı Koruma Operasyonunu (BKO) 1948 yılında gerçekleştirmiştir. Bu anlamda sorunları çözme konusunda 60 yıldan fazla bir deneyime sahiptir.


98. Soru

Finansal istikrar ne anlama gelir?

Cevap

Finansal istikrar güçlü ve sağlam finansal kurumlar, istikrarlı piyasalar anlamına gelir. Finansal piyasalar, kurumlar ve araçların oluşturduğu finansal sistemlerin etkinliği ve istikrarı ekonomik kalkınma ve büyüme potansiyelinin gerçekleşmesi açısından son derece önemlidir. İstikrarlı bir finansal sistem, bir ekonominin etkin işlemesinin ve sürekli büyümenin ön koşuludur. Bu çerçevede parasal ve finansal otoriteler kalkınma ve büyüme sorununa yönelik geliştirdikleri politikalarda finansal istikrarın korunmasını önemli bir ara hedef olarak belirlemektedirler.


99. Soru

Finansal kırılganlık nedir?

Cevap

Finansal kırılganlık, finansal piyasalarda gelecekte ortaya çıkma olasılığı bulunan olumsuzluklardır.


100. Soru

Finansal istikrarın sağlanması konusunda en önemli görev hangi kuruma düşmektedir?

Cevap

Finansal istikrarın sağlanması konusunda da ulusal kurumlara önemli görevler düşmektedir. ulusal düzeyde öne çıkan kurumların başında merkez bankaları gelmektedir. Çünkü merkez bankalarının temel hedeflerinden biri ülkede finansal istikrarın sağlanmasıdır.
Merkez bankalarının birçoğu finansal istikrarı gündemlerinden düşürmezler. Birçok merkez bankası finansal istikrarın doğrudan ve etkin bir biçimde izlenmesi amacıyla yeniden yapılanmakta ve yeni analiz teknikleri geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu sürecin bir unsuru da yayımlanan finansal istikrar raporları ile merkez bankalarının finansal istikrar konusundaki değerlendirmelerinin kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Finansal istikrar raporunun yayımlanmasındaki amaç, tarafların bu konuda gerekli bilgilere ulaşmasının sağlanması ve bu yolla finansal istikrara katkıda bulunulmasıdır.


101. Soru

Özel Çekme Hakları (SDR) nedir?

Cevap

Özel Çekme Hakları (SDR), IMF’nin üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla 1969 yılında oluşturduğu uluslararası bir rezerv varlığıdır. Özel Çekme Hakları üye ülkelere IMF kotalarıyla orantılı olarak tahsis edilir. SDR aynı zamanda IMF’nin ve diğer bazı uluslararası kuruluşların hesap birimi olarak kullanılmaktadır. SDR’nin değeri, başlıca uluslararası para birimlerinden oluşan bir sepet esas alınarak belirlenmektedir.


102. Soru

IMF ve Dünya Bankası tarafından 1999 yılında oluşturulan Finansal Sektör Değerlendirme Programı’nın temel amaçları nelerdir?

Cevap

Programın temel amaçları şöyle özetlenebilir:
– Ülkenin finansal sisteminin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması,
– Riskleri azaltmada kullanılacak kaynakların belirlenmesi,
– Sektörel gelişmelerin ve ihtiyaç duyulan teknik yardımların belirlenmesi,
– Çözüm politikalarında önceliklerin belirlenmesinde yardımcı olunması.


103. Soru

Uluslararası finansal sistemde finansal krizlere uğramayı azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda söz sahibi olan iki önemli uluslararası kuruluş hangileridir?

Cevap

IMF ve Finansal İstikrarın Sağlanması Uluslararası finansal sistemde finansal krizlere uğramayı azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda söz sahibi olan iki önemli uluslararası kuruluş bulunmaktadır: IMF ve Dünya Bankası.


104. Soru

IMF’nin amaçları nelerdir?

Cevap

IMF’nin amaçları;
• Uluslararası parasal iş birliğini teşvik etmek,
• Uluslararası ticaretin genişlemesini ve dengeli bir şekilde büyümesini kolaylaştırmak,
• Döviz kurlarında istikrarı teşvik etmek,
• Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına yardım etmek ve ödemeler dengesi finansmanında problemler yaşayan üye ülkelere finansal destek sağlamak,
• Dış ödeme güçlükleri ile karşılaşan ülkelere gerekli kaynak yardımında bulunmak olarak özetlenebilir.


105. Soru

IMF yılda kaç kez Dünya Ekonomik Görünümü Raporu yayınlar?

Cevap

IMF yılda iki kez Dünya Ekonomik Görünümü Raporu yayınlar. Bunların ilki ara toplantı dönemi olan Nisan ayında; ikincisi de IMF Yıllık Genel Kurul Toplantısının hemen öncesinde yayınlanır. Bu raporda üye ülkelere ve dünya ekonomisine ilişkin ayrıntılı istatistikler ve değerlendirmeler yer alır. IMF, bu istatistiklerin büyük bölümünü üye ülkelerin kendisine düzenli olarak gönderdiği istatistiklerden derler. Bunun yanı sıra üye ülkelere doğrudan giderek verilerin derlenmesi ve sağlığının denetimini yaptığı da olur. Bazı ülkelerin bu verileri zamanında ve sağlıklı olarak derlemesi söz konusu olamadığı için bu işi bazen doğrudan IMF uzmanları yapar. Ülkelerin yolladığı verilerle yetinilmesi durumunda bile IMF uzmanları bir kaç yılda bir o ülkelere giderek verilerin güvenilirliğini denetlerler.


106. Soru

IMF’nin üye ülkelere yönelik olarak izlediği finansal politikalar kaç grupta toplanır?

Cevap

IMF’nin üye ülkelere yönelik olarak izlediği finansal politikalar dört grupta
toplanır:
• Rezerv dilimi politikaları: Ödemeler dengesi sorunlarıyla karşılaşan üye ülkeler, IMF’deki kotalarının konvertibl paralarla ödenmiş kısmını derhâl ve hiçbir koşula bağlı olmaksızın kullanabilirler. Buna rezerv dilimi politikaları
çerçevesinde kullanım adı verilmektedir.
• Kredi dilimi politikaları: IMF’nin üye ülkelerin karşılaştığı daha uzun süreli sıkıntıları gidermekte kullandığı politikalardır

• Acil durum destek politikaları: IMF’nin, üye ülkelerin karşılaştığı acil durumlarda acil durum destek politikaları çerçevesinde kullandırdığı imkân Acil Yardımdır. Doğal afetlere maruz kalmış ülkelere yapılan bir destektir. Üye ülke kotasının yüzde 25’iyle sınırlı olmakla birlikte istisnai olarak bu tutar kotanın yüzde 50’sine çıkarılabilir. Bu kolaylığa IMF basit faiz oranı uygulanır, ek faiz uygulanmaz. 5 yıl içinde geri ödenmesi gerekir.
• Borç ve borç servisi düşürme politikaları: IMF’nin fakir ve yüksek borçlu üye ülkelere borç ve borç servisi düşürme politikaları çerçevesinde kullandırdığı imkân Fakirliği Azaltma ve Büyüme Kolaylığıdır. Düşük gelirli üye ülkeler için uygulanan PRGF imtiyazlı bir destektir. 5,5 – 10 yılda geri ödenmesi gereken bu kolaylığa binde 5 faiz uygulanır.


107. Soru

Sağlığın uluslararası kamu malı olarak ele alınmasına yol açan en önemli gerekçe nedir?

Cevap

Sağlığın uluslararası kamu malı olarak ele alınmasına yol açan en önemli gerekçe bulaşıcı hastalıkların varlığıdır.


108. Soru

DSÖ’nün kaç organı bulunmaktadır?

Cevap

DSÖ’nün üç organı bulunmaktadır:
• Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi (Genel Kurul)
• Yönetim Kurulu
• Sekreterya (Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri)


109. Soru

DSÖ’nün kuruluş yasasında yer alan başlıca görevleri nelerdir?

Cevap

DSÖ’nün kuruluş yasasında yer alan başlıca görevleri şunlardır:
• Uluslararası sağlık çalışmalarında yönetici ve koordine edici rol oynamak,
• BM, sağlık alanında uzman kuruluşlar, meslek örgütleri, hükûmetlere bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla iş birliği sağlamak,
• Talep edildiği takdirde hükûmetlerin sağlık hizmetlerini geliştirmesine yardımcı olmak,
• Talep hâlinde hükûmetlere teknik veya acil yardım sağlamak,
• İşgal altında, sığınmacı gibi özel gruplara, BM’nin isteği ile sağlık hizmetleri sunmak,
• Epidemiyolojik ve istatistiki veri, bilgi toplamak, bu amaçla düzenleme yapmak,
• Epidemik ve endemik hastalıkların ortadan kaldırılması ya da kontrolü için gereken çalışmaları yönlendirmek, teşvik etmek,
• Kazalardan, afetlerden doğan hasarları azaltmak için ilgili uzman kuruluşlarla iş birliği yapmak,
• Beslenme, barınma, boş zamanları değerlendirme, sağlığın korunarak geliştirilmesi, iş ortamının sağlık koşulları, çevre sağlığı gibi konularda uzman kuruluşlarla iş birliği yapmak,
• Sağlık alanında faaliyet gösteren bilimsel ve mesleki kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek,
• Uluslararası sağlık konularında anlaşmalar, sözleşmeler, düzenlemeler yapmak, önerilerde bulunmak,
• Ana-çocuk sağlığı düzeyini geliştirmek, bunların sürekli değişen çevre koşulları ile uyumlu yaşama olanağını araştırmak,
• Ruh sağlığı alanında insan ilişkilerini düzenleyici çalışmalar yürütmek,
• Sağlık alanında araştırmalar yapılmasına destek olmak, yol göstermek,
• Tıp ve sağlıkla ilgili diğer mesleklere ilişkin eğitim-öğretim standartlarını geliştirmek,
• Kamu sağlığı, hastane hizmetleri ve sosyal güvenliği de kapsayacak şekilde koruyucu ve tedavi edici hizmetlere ilişkin yönetsel, sosyal ve teknik konuları incelemek,
• Sağlık konularına ilişkin bilgi, danışmanlık ve benzeri yardımları sağlamak,
• Tüm ülkelerde kamuoyunu sağlık konusunda bilinçlendirmek,
• Hastalıkların, ölüm nedenlerinin ve sağlıkla ilgili yöntemlerin uluslararası sınıflamasını yapmak, değişen duruma göre yeniden düzenlemek,
• Tanı yöntemlerini olabildiğince standart hâle getirmek,
• Besinler, biyolojik maddeler, farmasötik ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, bunların kabul görmesini sağlamak,
• Örgütün amaçlarına ulaşması için gereken önlemleri almak.


110. Soru

Günümüzde, dünyada kapsamlı çevre koruma çalışmalarını başlatan ve uygulayan başlıca uluslararası kuruluş hangisidir?

Cevap

Günümüzde, dünyada kapsamlı çevre koruma çalışmalarını başlatan ve uygulayan başlıca uluslararası kuruluş BM’dir.


111. Soru

Küresel düzeyde ele alınacak çevre politikasının uygulamada başarılı olabilmesi için sağlanması gereken koşullar nelerdir?

Cevap

Küresel düzeyde ele alınacak çevre politikasının uygulamada başarılı olabilmesi için bazı önemli koşulların sağlanması gerekmektedir. Söz konusu koşullar söyle sıralanabilir;
• Yönetim maliyetlerinin düşük olması, yönetiminin kolay olması,
• Ekonomik etkinliğinin olması,
• Uygulayacak birimlerin katılımının sağlanması,
• Değişen koşullara uyum sağlayabilmesi,
• Çevresel uygulamaların etkinliğine güvenilmesi,
• Politik olarak kabul edilebilir olması.


112. Soru

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kurulmasındaki amaçlar nelerdir?

Cevap

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kurulmasındaki amaçlar;
• BM sistemi içindeki diğer örgütlerle çevre konusunda iş birliğinin sağlanması,
• BM üyesi ülkelerde çevre koruma çalışmalarına ilişkin deneyimlerin paylaşılması,
• Gelişmekte olan ülkelere çevre konusunda danışmanlık yapılması,
• Çevreye ilişkin tüm bilgilerin toplandığı bir bilgi bankası oluşturulması
olarak sıralanabilir.


113. Soru

UNEP bugün hangi birimleri aracılığıyla faaliyetlerini yürütmektedir?

Cevap

UNEP bugün 7 birimi aracılığıyla faaliyetlerini yürütmektedir:
• Erken Uyarı ve Değerlendirme Birimi
• Çevre Hukuku ve Sözleşmeleri Birimi
• Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Birimi
• Bölgesel İş birliği Birimi
• Çevre Politikasının Uygulanması Birimi
• İletişim ve Enformasyon Birimi
• Küresel Çevre Fonu Eşgüdüm Birimi


1. Soru

Küreselleşen dünyada, ulusal sınırları aşan konuların artması neyi zorunlu kılmaktadır?

Cevap

Küreselleşen dünyada, ulusal sınırları aşan konuların artması, bu alanlarda uluslararası iş birliği gereksinimini de zorunlu kılmaktadır.

2. Soru

Uluslararası kamu malları teorisine göre, barışın sağlanması ile ilgili sunulan hizmetler için ne söylenmektedir?

Cevap

Uluslararası kamu malları teorisine göre, barışın sağlanması ile ilgili sunulan birçok hizmetin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde yayılan önemli dışsallıkları bulunmaktadır.

3. Soru

Ülkeler içerisinde ya da ülkeler arasında meydana gelen şiddet olayların sonuçları nelerdir?

Cevap

Ülkeler içerisinde ya da ülkeler arasında meydana gelen şiddet olayları insanların bundan zarar görmesi sonucunu doğurduğunda, bu durum sorunların yaşandığı ülkelerdeki ekonomik ve sosyal hayatı çok olumsuz etkilediği gibi uluslararası barış ve güvenliği de önemli ölçüde tehdit edecektir.

4. Soru

Barışın sağlanması hizmetinin sunulmasıyla ilgili kararların uluslararası düzeyde alınması zorunluluğu neden ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Dünya barışının sağlanması ile ilgili en önemli sorumluluklar ülkelere ve özellikle ülke liderlerine düşmektedir. Uluslararası bazı kurumlar ülkeleri bir araya getirmeye çalışarak dünyada barış ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

5. Soru

Ulusal barışın sağlanması amacıyla sunulan güvenlik hizmetleri kamu maliyesi literatüründe nasıl bir maldır?

Cevap

Savaşın önlenmesi, barışın sağlanması bütün insanların yaşama hakkını koruyarak bütün insanların eşit yararlandıkları bir uluslararası tam kamusal malıdır.

6. Soru

Güvenlik hizmetleri hangi özelliklere sahiptir?

Cevap

Güvenlik hizmetleri, tam kamusal malların en temel iki özelliği olan;

• Tüketimde rekabetin olmaması ve

• Dışlanamamazlık özelliklerinin ikisine de sahiptir.

7. Soru

Güvenlik hizmetinin finansmanı nasıl sağlanır?

Cevap

Devlet güvenlik hizmetini vatandaşlarına sunar ve malın finansmanını vergilerle sağlar.

8. Soru

Güvenlik hizmetinin marjinal maliyeti neye eşittir?

Cevap

Tüketimde rekabetin olmadığı barış ve güvenlikte, ilave bir tüketicinin maliyeti sıfıra eşittir.

9. Soru

Küresel barış ve güvenliğin yetersiz sunumu ya da hiç sunulmamasının sonuçları nelerdir?

Cevap

Küresel barış ve güvenliğin yetersiz sunumu ya da hiç sunulmaması da savaş, şiddet, terörizm, yoksulluk, istikrarsızlık, çevre tahribatı gibi küresel kamusal zararlar ortaya çıkarır.

10. Soru

Dünyada barış ve güvenlik ortamı nasıl sağlanır?

Cevap

Dünyada barış ve güvenlik ortamının sağlanması ancak, bu hizmetlerin kolektif olarak sunulmasıyla sağlanabilir.

11. Soru

Dünya barışının sağlanması ile ilgili en önemli sorumluluklar kimlerdir?

Cevap

Dünya barışının sağlanması ile ilgili en önemli sorumluluklar ülkelere ve özellikle ülke liderlerine düşmektedir.

12. Soru

Dünya barışının sağlanmasında STK’ ların rolü nedir?

Cevap

Dünyanın her yerinde birçok özel kuruluş ve STK insanlığın iyiliği için bazı faaliyetlerde bulunmaktadır. Barışın sağlanmasıyla ilgili belirli konularda çalışan STK’ların hepsi bir şekilde dünya barışı için uğraşmaktadır.

13. Soru

Barış ve güvenlik hizmettinin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sunulmasında yer alan özel sektör kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Barış ve güvenlik hizmettinin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sunulmasında yer alan özel sektör kesimi;

• Bireyler,

• İşletmeler ve

• STK’lardır.

14. Soru

Barış ve güvenlik hizmettinin ulusal düzeyde sunulmasında yer alan ulusal kamu sektörü kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Barış ve güvenlik hizmettinin ulusal, düzeyde sunulmasında yer alan ulusal kamu sektörü hükümetler ve hükümet kurumlarıdır.

15. Soru

Barış ve güvenlik hizmettinin bölgesel düzeyde sunulmasında yer alan kamu sektörü kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Barış ve güvenlik hizmettinin bölgesel düzeyde sunulmasında yer alan kamu sektörü, bölgesel organizasyonlardır (AB, NATO gibi).

16. Soru

Barış ve güvenlik hizmettinin uluslararası düzeyde sunulmasında yer alan kamu sektörü kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Barış ve güvenlik hizmettinin uluslararası düzeyde sunulmasında yer alan kamu sektörü, uluslararası kamusal kuruluşlardır (BM, NATO gibi).

17. Soru

Barışı koruma nasıl gerçekleştirilebilir?

Cevap

Barışı koruma, Ülkelere sürdürülebilir bir barış ortamının sağlanması için sorunlarından kurtulmaları konusunda yardımda bulunmaktır. Bu faaliyetler birçok şekilde sağlanabilir:

• İnsan güvenliğinin sağlanması,

• Güç paylaşımı anlaşmaları,

• Seçimlere destek verilmesi, 

• Ekonomik ve sosyal gelişmeye destek verilmesi gibi.

18. Soru

BM’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin küresel düzeyde olmasının anlamı nedir?

Cevap

BM’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin küresel düzeyde olmasının anlamı, yaptığı faaliyetleri 193 üye ülke adına yapan bir organizasyon olmasından kaynaklanmaktadır.

19. Soru

BM, ilk Barışı Koruma Operasyonunu (BKO) hangi yılda gerçekleştirmiştir? 

Cevap

BM, ilk Barışı Koruma Operasyonunu (BKO) 1948 yılında gerçekleştirmiştir.

20. Soru

BM Anayasası’nın öngördüğü çerçeve içinde örgütün hangi çeşitli yollardan barışı koruma faaliyetlerinde bulunacağı kabul edilmiştir?

Cevap

BM’de 17 Haziran 1992’de Güvenlik Konseyi’ne sunulan bu rapor, uluslararası barışın sağlanmasını dört ana kavram çerçevesinde ele almaktadır. Bunlar sırasıyla;

• Çatışma önleyici diplomasi (preventive diplomacy),

• Barışı oluşturma (peace making),

• Barışı koruma (peacekeeping) ve

• Çatışma sonrası barışı inşa etme (postconşict peacebuilding) kavramlarıdır.

21. Soru

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ile ilgili görevler BM’de kime verilmiştir?

Cevap

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması ile ilgili görevler BM Güvenlik Konseyi’ne verilmiştir.

22. Soru

BM’in beş daimi üyesi hangi ülkelerden oluşmaktadır?

Cevap

BM’in beş daimi üyesi, Çin, Fransa, Rusya Federasyonu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleridir.

23. Soru

BM’nin kaç farklı bütçesi bulunmaktadır?

Cevap

BM’nin üç farklı bütçesi bulunmaktadır:

• Düzenli bütçe,

• BKO bütçesi ve

• BM Uzmanlaşmış Kurumları bütçesi.

24. Soru

BM harcamaları nerelere yapmaktadır?

Cevap

Bu harcamalar temel olarak yapısal faaliyetler, insani yardımlar, adaletin ve insan haklarının sağlanması gibi birtakım faaliyetler için yapılmaktadır.

25. Soru

BM Bütçesinin finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

BM Uzmanlaşmış Kurumları’nın bütçesinin finansmanında hem zorunlu hem de gönüllü katılımlar kullanılmaktadır.

Düzenli bütçe, toplam harcamaların %20’sinden azına sahiptir. Geriye kalan harcamalar, gönüllü katılımlarla karşılanan bütçe dışı harcamalardan oluşur.

26. Soru

BM’nin düzenli bütçe faaliyetleri nelerdir?

Cevap

BM’nin düzenli bütçe faaliyetleri personel ve temel altyapı harcamalarını kapsar.

27. Soru

 BM’nin düzenli bütçe faaliyetleri nasıl finanse edilir?

Cevap

BM’nin düzenli bütçe faaliyetleri üye ülkelerin zorunlu katılımları ile finanse edilir.

28. Soru

BM’in düzenli bütçe faaliyetlerine, üye ülkelerin zorunlu katılım oranları nasıl belirlenmektedir?

Cevap

Zorunluluklar her üç yılda bir üzerinde anlaşılan katılım oranlarına göre hesaplanır. Ülkelerin katkı paylarının belirlenmesinde o ülkenin GSMH’si ve kişi başına millî geliri, toplam borç miktarı ve döviz kurundaki dalgalanmaları dikkate alınır.

29. Soru

Finansal sistemin küreselleşmesi ne demektir?

Cevap

Yeni finansal araçların gelişmesi, piyasalarda işlem hacimlerinin artması, piyasalar ve ülkeler arasında sermaye akımlarının çoğalması finansal sistemin küreselleşmesi sonucunu doğurmuştur.

30. Soru

Finansal istikrarsızlıklar nelerdir?

Cevap

Genel olarak bankacılık krizleri, döviz kuru (veya ödemeler bilançosu) krizleri ve finansal piyasa krizleri şeklinde sonuçlar doğuran finansal istikrarsızlıklar, küresel finansal sistemin işleyişi üzerinde de önemli olumsuzluklara yol açmaktadır.

31. Soru

Bir ekonominin etkin işlemesinin ve sürekli büyümenin ön koşulu nedir?

Cevap

Bir ekonominin etkin işlemesinin ve sürekli büyümenin ön koşulu, istikrarlı bir finansal sistemdir.

32. Soru

Finansal istikrar ne demektir?

Cevap

Finansal istikrar, finansal piyasaların ve bu piyasalarda etkinlikte bulunan önemli finansal kurumların istikrarını kapsamaktadır.

33. Soru

Finansal istikrarsızlık kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Finansal istikrarsızlık kavramı, finansal kriz riskinin yükselmesi olarak tanımlanabilir.

34. Soru

Finansal kırılganlık ne demektir?

Cevap

Finansal kırılganlık, finansal piyasalarda gelecekte ortaya çıkma olasılığı bulunan olumsuzluklardır.

35. Soru

Finansal istikrar nasıl tanımlanabilir ve finansal istikrarı sağlamak neden önemlidir?

Cevap

Finansal istikrar güçlü ve sağlam finansal kurumlar, istikrarlı piyasalar anlamına gelir. İstikrarlı bir finansal sistem, bir ekonominin etkin işlemesinin ve sürekli büyümenin ön koşuludur.

36. Soru

Sermaye akımlarının artışı ve finansal piyasaların bütünleşmesinin sonuçları ne olmuştur?

Cevap

Sermaye akımlarının artışı ve finansal piyasaların bütünleşmesi uluslararası finansal krizlerin oluşması olasılığını oldukça arttırmıştır.

37. Soru

Finansal piyasalarda yaşanan olumsuzluklar nelerdir? 

Cevap

Finansal piyasalarda yaşanan olumsuzluklar, yüksek faiz oranları, döviz kurunda dalgalanma, sermayenin kaçışı ve finansal piyasalara yapılacak yatırımları belirgin olmayan bir hâle getirmesi gibi sonuçlar yaratacaktır. 

38. Soru

Finansal istikrarın uluslararası kamu malı olarak değerlendirilmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

Herhangi bir finansal kriz ya da dalgalanma ortamı sınırları aşan dışsallıklar yaratacağı için, finansal istikrar da uluslararası kamu mallarına verilebilecek güzel bir örnektir. Çünkü herhangi bir ülkede gerçekleşen finansal istikrarsızlığın (krizin) çoğunlukla çıktığı ülke ya da bölgeyle sınırlı kalmadığı birçok ülkeye yayıldığı geçmişteki örneklerin pek çoğunda görülmüştür.

39. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi için neyin varlığı gerekmektedir?

Cevap

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda, mali ve ekonomik politikaların oluşturulması için güçlü kurumsal süreçlerin varlığı gerekmektedir.

40. Soru

Finansal istikrarın sağlanması adına faaliyette bulunan aktörler kimlerdir?

Cevap

Finansal istikrarın sağlanması adına faaliyette bulunan aktörler;

• Ulusal kuruluşlar ve

• Uluslararası kuruluşlardır.

41. Soru

Finansal istikrarın sağlanması adına faaliyette bulunan ulusal düzeyde öne çıkan kurum hangisidir?

Cevap

Ulusal düzeyde öne çıkan kurumların başında merkez bankası gelmektedir.

42. Soru

Finansal istikrarın sağlanması adına faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar nasıl çalışmaktadır?

Cevap

Uluslararası kuruluşlar dünyada finansal istikrarın sağlanması konusunda ülke ekonomilerinin iyi yönetilmelerine katkı sağlamaktadırlar. Ülkelerin ekonomik olarak iyi yönetilmelerine destek sağlayacak danışmanlık yapmakta, verdikleri kredilerle ülkenin bu konudaki çabalarını desteklemektedirler.

43. Soru

Küresel nitelikteki dışsallıkların ortaya çıkardığı sorunların çözümü için ne yapılmalıdır?

Cevap

Küresel nitelikteki dışsallıkların ortaya çıkardığı sorunların çözümü karşılıklı bağımlılığı ve ulus devletlerarasındaki işbirliğini gerekli kılmaktadır.

44. Soru

Finansal istikrarın sağlanması için gerçekleştirilen faaliyetlerin finansmanı nasıl sağlanmaktadır? 

Cevap

Finansal istikrarın sağlanması için gerçekleştirilen faaliyetlerin finansmanı; • Ulusal ya da

• Uluslararası kaynaklar olmak üzere temelde iki kaynaktan sağlanmaktadır.

45. Soru

Finansal istikrarın sağlanması konusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin ulusal düzeydeki finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Finansal istikrarın sağlanması konusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin ulusal düzeydeki finansmanı ulusal bütçelerden sağlanmaktadır.

46. Soru

 Uluslararası finansman mekanizması hangi kaynaklarla sağlanmaktadır?

Cevap

Uluslararası finansman mekanizması genellikle şu kaynaklarla sağlanmaktadır:

• Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların sahip oldukları özel fonlar

• Teknik destek sağlamak için oluşturulan kaynaklar

• Standart ve kodların geliştirilmesi için oluşturulan kaynaklar

• Bilgi paylaşımı için oluşturan kaynaklar

47. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların sahip oldukları özel fonlar nelerdir?

Cevap

IMF Finansal zorluklar yaşayan ülkelere Finansal yardımlar ve Özel Çekme Hakları yoluyla destek kaynak sağlamaktadır.

48. Soru

Özel Çekme Hakları nedir?

Cevap

Özel Çekme Hakları: SDR, IMF’nin üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla 1969 yılında oluşturduğu uluslararası bir rezerv varlığıdır. Özel Çekme Hakları üye ülkelere IMF kotalarıyla orantılı olarak tahsis edilir. SDR aynı zamanda IMF’nin ve diğer bazı uluslararası kuruluşların hesap birimi olarak kullanılmaktadır. SDR’nin değeri, başlıca uluslararası para birimlerinden oluşan bir sepet esas alınarak belirlenmektedir.

49. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların teknik destek sağlamak için oluşturulan kaynaklar nelerdir?

Cevap

IMF ve Dünya Bankası’nın finansal sistemlerinin güçlendirilmesi ve daha etkin hâle getirilmesi konularında ülkelere çeşitli destekler sağlamaktadır. Programa katılım gönüllüdür. Programın temel amaçları şöyle sıralanabilir: • Riskleri azaltmada kullanılacak kaynakların belirlenmesi,

• Sektörel gelişmelerin ve ihtiyaç duyulan teknik yardımların belirlenmesi,

• Çözüm politikalarında önceliklerin belirlenmesinde yardımcı olunması.

50. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların standart ve kodların geliştirilmesi için oluşturulan kaynaklar nelerdir?

Cevap

Bilgi akışın da standartların sağlanması ve şeffaşık konusunda standart ve kodların geliştirilmesi ile ilgili olarak çalışan birçok uluslararası kuruluş var olsa da Finansal İstikrar Forumu bu amaca kendini adayan en önemli oluşumdur.

51. Soru

Finansal İstikrar Forumu nedir?

Cevap

Finansal İstikrar Forumu, üyeleri, 67 ülkenin Hazine ve Merkez Bankası gibi kurumlarının temsilcileri, uluslararası finansal kuruluş temsilcileri, uluslararası düzenleyici ve de netleyici kurumlar temsilcileridir. Üye organizasyonlar ve ülkeler foruma kendi öz kaynaklarından katkı sağlarlar. 

52. Soru

Finansal krizlerin önlenmesi konusunda uluslararası kuruluşların bilgi paylaşımı için oluşturduğu kaynaklar nelerdir?

Cevap

IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar. bütçelerinin bir kısmını finansal bilgileri toplama, analiz etme ve duyurma faaliyetlerine tahsis ederler.

53. Soru

Uluslararası finansal sistemde finansal krizlere uğramayı azaltacak kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Uluslararası finansal sistemde finansal krizlere uğramayı azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda söz sahibi olan iki önemli uluslararası kuruluş bulun maktadır:

• IMF ve

• Dünya Bankası.

54. Soru

IMF kaç üye ülkeden oluşmaktadır?

Cevap

IMF, 188 ülkenin üyesi olduğu uluslararası bir kuruluştur.

55. Soru

IMF hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

IMF, uluslararası parasal işbirliği ve döviz kuru istikrarını desteklemek, ekonomik büyüme ile yüksek istihdamı teşvik etmek ve üye ülkelerin ödemeler dengesi finansmanında karşılaştıkları sorunların aşılmasını kolaylaştırmak amacıyla kurul muştur.

56. Soru

IMF ve Dünya Bankası’nın kurulma süreci nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

IMF ve Dünya Bankası, 1944 yılı Temmuz ayında ABD’nin New Hampshire eyaletinin, Bretton Woods şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansı’na katılan 45 hükûmet temsilcisinin anlaşmasıyla kurulmasına karar verilmiştir.

57. Soru

IMF ve Dünya Bankası’nın kurulma amacı nedir?

Cevap

IMF ve Dünya Bankası. 1930’lu yıllardaki Büyük Buhran ve sonrasında uygulanan korumacı dış ticaret ve döviz kuru politikalarından kaçınılması, uluslararası finansal sistemin istikrarlı işleyişi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan zarar gören ülkelerin hızlı bir şekil de yeniden imarını sağlamak için bir ekonomik iş birliği çerçevesinde çözümünü sağlamayı amaçlamıştır.

58. Soru

IMF’nin amaçları nelerdir?

Cevap

IMF’nin amaçları şöyle sıralanabilir:

• Uluslararası parasal iş birliğini teşvik etmek,

• Uluslararası ticaretin genişlemesini ve dengeli bir şekilde büyümesini kolay laştırmak,

• Döviz kurlarında istikrarı teşvik etmek,

• Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına yardım etmek ve ödemeler dengesi finansmanında problemler yaşayan üye ülkelere finansal destek sağlamak,

• Dış ödeme güçlükleri ile karşılaşan ülkelere gerekli kaynak yardımında bulunmak.

59. Soru

Guvernörler Kurulu nedir? 

Cevap

Guvernörler Kurulu, IMF yönetimindeki en yetkili organdır. Kurulun olağan toplantıları, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları esnasında yapılır. Guvernörler Kurulu IMF’inin günlük işlerini yürütme ve gözetme yetkisini İcra Direktörleri Kurulu’na devretmiştir.

60. Soru

IMF üye ülkelerde finansal istikrarın sağlanması konusunda nasıl hizmet eder?

Cevap

IMF üye ülkelerde Finansal istikrarın sağlanması konusunda üç şekilde hizmet eder:

• Üye ülkelerde ve küresel düzeyde ekonomik ve finansal gelişmeleri ve politikaları izler ve üyelerine tavsiyelerde bulunur.

• Ödemeler dengesi problemi yaşayan üye ülkelere, geçici finansman desteği sağlar ve üye ülkelerin bu problemleri kalıcı olarak çözmeyi hedefeyen yapısal reform politikalarını destekler.

• Üye ülke hükümetlerine ve merkez bankalarına kendi uzmanlık alanlarında teknik yardım ve eğitim sağlar.

61. Soru

IMF, ekonomik durum izlemesi ve konsültasyonları nasıl yapar?

Cevap

IMF, her üye ülkede ekonomik durum izlemesi ve konsültasyonları yapar. Bunlar;

• Ana sözleşmesinin 4. maddesi gereğince yılda bir kez yapılan konsültasyon,

• Dünya Ekonomik Görünümü Raporu için yılda iki kez yapılan çalışma,

• Fon kaynaklarını kullanmaksızın IMF yakın gözetiminde olmayı kabul eden üye ülkeler için yılda bir kaç kez yapılan uyarıcı düzenlemeler,

• Genişletilmiş gözetim ve program gözetimi olarak sıralanabilir.

62. Soru

Konsültasyonlar kimlere yapılır?

Cevap

Konsültasyonlar, IMF’den Stand by ya da başka bir düzenleme altında destek gören ülkelerde yapılır. Yılda iki kez ya da gereğine göre daha çok sayıda olmak üzere IMF uzmanları ilgili ülkeye giderek bütün verileri ve ekonominin gidişini de netler.

63. Soru

Konsültasyonlar nasıl yapılır?

Cevap

Konsültasyonlarda IMF uzmanları üye ülkenin destek alırken girdiği Standby ya da diğer düzenlemede ve onun ekini oluşturan niyet mektubunda yer alan performans kriterlerine uyup uymadığını, programın hedeflendiği biçimde gelişip gelişmediğini denetlerler. Eğer sonuçlar beklendiği gibi çıkmış ve performans kriterlerine uyulmuşsa bir sonraki taksitin serbest bırakılmasını IMF İcra Direktör leri Kurulu’na bir raporla önerirler.

64. Soru

IMF’nin üye ülkelere yönelik olarak izlediği finansal politikalar nelerdir?

Cevap

IMF’nin üye ülkelere yönelik olarak izlediği inansal politikalar dört grupta toplanır:

• Rezerv dilimi politikaları, 

•Kredi dilimi politikaları,

• Acil durum destek polittikaları,

• Borç ve borç servisi düşürme politikaları. 

65. Soru

Rezerv dilimi politikaları ne demektir?

Cevap

Rezerv dilimi politikaları: Ödemeler dengesi sorunlarıyla karşılaşan üye ülkeler, IMF’deki kotalarının konvertibl paralarla ödenmiş kısmını derhâl ve hiçbir koşula bağlı olmaksızın kullanabilirler. Buna rezerv dilimi politikaları çerçevesinde kullanım adı verilmektedir.

66. Soru

Kredi dilimi politikaları ne demektir? 

Cevap

Kredi dilimi politikaları: IMF’nin üye ülkelerin karşılaştığı daha uzun süreli sıkıntıları gidermekte kullandığı kredi dilimi politikalarındaki imkânlarıdır.

67. Soru

Kredi dilimi politikaları nelerdir?

Cevap

Kredi dilimi politikaları şöyle sıralanabilir:

• Standby düzenlemesi,

• Genişletilmiş fon kolaylığı,

• Ek rezerv imkânı,

• Kredi hattı,

• Telafi edici finansman kolaylığı.

68. Soru

Standby düzenlemesi ne demektir?

Cevap

Standby düzenlemesi; Üye ülkedeki kısa süreli ödemeler dengesi sorunla rının çözümü için öngörülen bir destektir. Her bir taksit serbest bırakılmadan önce düzenlemede öngörülen performans kriterlerinin yerine getirilip getirilmediği incelenir. Geri ödemeler en çok 5 yıl içinde yapılır. Düzenlemenin maksimum limiti üye ülke kotasının tamamıdır.

69. Soru

Genişletilmiş fon kolaylığı ne demektir?

Cevap

Genişletilmiş fon kolaylığı; Makroekonomik ya da yapısal sorunlardan kaynaklanan ve daha uzun süreli ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için hazırlanan orta vadeli programları desteklemek için biçimlendirilmiş üç yıllık bir imkândır. Genişletilmiş fon kolaylığının maksimum miktarı üye ülke kotasının yüzde 300’üdür.

70. Soru

Ek rezerv imkânı ne demektir?

Cevap

Ek rezerv imkânı; Piyasalarda ortaya çıkan ani bir güven kaybının yarattığı geniş kapsamlı ve kısa dönemli dış finansman sorunlarının neden olabileceği ödemeler dengesi sorunlarını önlemekte kullanılan bir imkândır. Maksimum geri ödeme süresi 2,5 yıldır. Bu destek türü yüzde 35 arasında bir ek faiz yükü taşır.

71. Soru

Kredi hattı ne demektir?

Cevap

Kredi hattı; Ek rezerv imkânı, krize maruz kalmış üye ülkeler için kullanıla bilecek bir imkândır. Kredi hattı ise krize henüz maruz kalmadığı hâlde piyasalardaki güven bunalımı nedeniyle her an krize maruz kalabilecek üye ülkeler için geliştirilmiştir Kredi hattının maksimum tutarı üye ülke kotasının yüzde 300’ü ile 500’ü arasındadır.

72. Soru

 Telafi Edici Finansman Kolaylığı ne demektir?

Cevap

Telafi edici finansman kolaylığı; Dünya piyasalarında ortaya çıkan fiyat değişimleri nedeniyle ihracat gelirlerinde ani düşüşler yaşayan ya da ithal maliyetleri aniden yükselen ülkelere destek olmak için uygulanan bir kolaylıktır.

73. Soru

Acil durum destek politikaları nedir?

Cevap

Acil durum destek politikaları; IMF’nin, üye ülkelerin karşılaştığı acil durumlarda acil durum destek politikaları çerçevesinde kullandırdığı imkân, Acil Yardımdır.

Doğal afetlere maruz kalmış ülkelere yapılan bir destektir. Üye ülke kotasının yüzde 25’iyle sınırlı olmakla birlikte istisnai olarak bu tutar kotanın yüzde 50’sine çıkarılabilir. Bu kolaylığa IMF basit faiz oranı uygulanır, ek faiz uygulanmaz. 5 yıl içinde geri ödenmesi gerekir.

74. Soru

Borç ve borç servisi düşürme politikaları nedir?

Cevap

Borç ve borç servisi düşürme polittikaları; IMF’nin fakir ve yüksek borçlu üye ülkelere borç ve borç servisi düşürme politikaları çerçevesinde kullandırdığı imkân Fakirliği Azaltma ve Büyüme Kolaylığıdır. Düşük gelirli üye ülke ler için uygulanan PRGF imtiyazlı bir destektir. 5,5-10 yılda geri ödenmesi gereken bu kolaylığa binde 5 faiz uygulanır.

75. Soru

Sağlığın uluslararası kamu malı olarak ele alınmasına yol açan en önemli gerek çe nedir?

Cevap

Sağlığın uluslararası kamu malı olarak ele alınmasına yol açan en önemli gerekçe bulaşıcı hastalıkların varlığıdır. Bulaşıcı hastalıkların yayılma sürecinin günümüzde ulusal sınırları aşması ve başka insanları ve ülkeleri etkisi altına alması uluslararası düzeyde bir zarara açık bir örnektir.

76. Soru

Küreselleşme süreci uluslararası kamu malı olarak sağlığı nasıl etkilemektedir?

Cevap

Küreselleşme birçok alanda neden olduğu küresel değişimler sonucunda, var olan bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasını kolaylaştırmasının yanı sıra, bugüne kadar karşılaşılmayan yeni bulaşıcı hastalıkların, çevresel tehditlerin ve davranışsal patolojilerin ortaya çıkmasına yol açmakta bütün bunlar ise zengin ve fakir, dünyadaki tüm ülkeler için tehdit oluşturmaktadır.

77. Soru

Küreselleşme, sağlıkla ilgili faaliyetleri hangi yollarla etkilemektedir?

Cevap

İlgili yollar şöyle sıralanabilir:

• Turistik ve ticari seyahatler hızla artması bulaşıcı hastalıkların daha fazla yayılması neden olmaktadır.

• Küresel ekonomik istikrarsızlık ve yoksulluk nedeniyle az gelişmiş ükelerde ortaya çıkan hastalıklar ve ölümler artmaktadır.

• İklim değişiklikleri ve su kaynaklarının kirlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar hızla artmaktadır.

78. Soru

Uluslararası düzeydeki bulaşıcı hastalıkların gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde en yetkili kuruluşun adı nedir?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uluslararası düzeydeki bulaşıcı hastalıkların gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde en yetkili uluslararası kuruluştur.

79. Soru

Uluslararası kamu malı olarak sağlık hizmetinin finansmanı nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Uluslararası kamu malı olarak sağlık hizmetinin finansmanı günümüzde ülkeler, uluslararası kuruluşlar, firmalar, sivil toplum kuruluşları ve benzerleri tarafından sağlanan kaynaklar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

80. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün organları nelerdir?

Cevap

DSÖ’nün üç organı bulunmaktadır:

• Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi (Genel Kurul),

• Yönetim Kurulu,

• Sekreterya (Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri).

81. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün kuruluş yasasında yer alan başlıca görevleri nelerdir?

Cevap

• Uluslararası sağlık çalışmalarında yönetici ve koordine edici rol oynamak, • BM, sağlık alanında uzman kuruluşlar, meslek örgütleri, hükûmetlere bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla iş birliği sağlamak,

• Talep edildiği takdirde hükûmetlerin sağlık hizmetlerini geliştirmesine yar dımcı olmak,

• Talep hâlinde hükûmetlere teknik veya acil yardım sağlamak,

• İşgal altında, sığınmacı gibi özel gruplara, BM’nin isteği ile sağlık hizmetleri sunmak,

• Epidemiyolojik ve istatistiki veri, bilgi toplamak, bu amaçla düzenleme yapmak,

• Epidemik ve endemik hastalıkların ortadan kaldırılması ya da kontrolü için gereken çalışmaları yönlendirmek, teşvik etmek,

• Kazalardan, afetlerden doğan hasarları azaltmak için ilgili uzman kuruluşlar la iş birliği yapmak,

• Beslenme, barınma, boş zamanları değerlendirme, sağlığın korunarak geliş tirilmesi, iş ortamının sağlık koşulları, çevre sağlığı gibi konularda uzman kuruluşlarla iş birliği yapmak,

• Sağlık alanında faaliyet gösteren bilimsel ve mesleki kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek,

• Uluslararası sağlık konularında anlaşmalar, sözleşmeler, düzenlemeler yap mak, önerilerde bulunmak,

• Anaçocuk sağlığı düzeyini geliştirmek, bunların sürekli değişen çevre ko şulları ile uyumlu yaşama olanağını araştırmak,
• Ruh sağlığı alanında insan ilişkilerini düzenleyici çalışmalar yürütmek,

• Sağlık alanında araştırmalar yapılmasına destek olmak, yol göstermek,

• Tıp ve sağlıkla ilgili diğer mesleklere ilişkin eğitimöğretim standartlarını geliştirmek,

• Kamu sağlığı, hastane hizmetleri ve sosyal güvenliği de kapsayacak şekilde koruyucu ve tedavi edici hizmetlere ilişkin yönetsel, sosyal ve teknik konu ları incelemek,

• Sağlık konularına ilişkin bilgi, danışmanlık ve benzeri yardımları sağlamak,

• Tüm ülkelerde kamuoyunu sağlık konusunda bilinçlendirmek,Hastalıkların, ölüm nedenlerinin ve sağlıkla ilgili yöntemlerin uluslararası sı nışamasını yapmak, değişen duruma göre yeniden düzenlemek,

• Tanı yöntemlerini olabildiğince standart hâle getirmek,

• Besinler, biyolojik maddeler, farmasötik ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, bunların kabul görmesini sağlamak,

• Örgütün amaçlarına ulaşması için gereken önlemleri almak

82. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün bütçesinin kaynakları nelerdir?

Cevap

DSÖ bütçesi çeşitli kaynaklardan oluşmaktadır:

• DSÖ bütçe kaynaklarının yaklaşık %50’si üye ülkelerin ödedikleri aidatlardır.

• Fonlardan oluşan büyük bir bütçe daha vardır.

• Özel kuruluşlar, vakıflar, yardım kuruluşları, gönüllü kuruluşların yanı sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu (UNFPA) ve UNICEF gibi kurum ve kuruluşlar kendi ilgi alanlarına giren konularda DSÖ’ye katkıda bulunmaktadırlar.

83. Soru

Çevre koruma faaliyetleri neden uluslararası kamu malı olarak değerlendirilir? 

Cevap

Çevre koruması bütün dünyayı, bütün insanlığı ilgilendirdiği için bu alanda yapılan çalışmalardan elde edilen faydalardan ortaklaşa yararlanılmaktadır. Hava, kara, deniz doğal kaynaklarının bitki ve canlı varlıkların korunması, bütün dünya insanlarına fayda sağlar. Bu alan da yapılan çalışmalar ve giderler farklı ülkelerce yapılsa ve karşılansa dahi çevrenin korunmasından ortak yararlar elde edilmektedir.

84. Soru

Kamu mallarındaki bedavacılık sorunu nedir?

Cevap

Kamu mallarının etkin sunumunu önemli ölçüde etkileyen faktörlerden birincisi bedavacılık sorunudur. Çevre kirliliğinin azaltılması konusunda herhangi bir ülkenin ulusal düzeyde gerçekleştireceği faaliyetler, bütün ülkelere fayda sağlayacaktır. Ancak, maliyet sadece faaliyeti gerçekleştiren ülkeye yüklenmiş olacaktır. 

85. Soru

Ülkelerin küresel işbirliği konusunda içinde bulundukları politik isteksizliğin nedenleri nedir?

Cevap

Ülkelerin küresel işbirliği konusunda içinde bulundukları politik isteksizlik çok çeşitli nedenlere da yandırılabilir. Bunlardan en önemlisi, ülkelerin çevreyle ilgili yapılacak düzenlemelerin yakın dönemli fayda ve maliyetlerine odaklanmaları ve uzun dönemde oluşacak faydaları göz ardı etmeleridir. Ayrıca, ülkelerin ekonomik durumları ve çevreyle ilgili yapacakları faaliyetlerin ekonomik durumlarını etkileme ihtimali de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin konuya farklı yaklaşmalarına neden olmaktadır.

86. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan Birleşmiş Milletler kuruluşları hangileridir?

Cevap

İlgili Birleşmiş Milletler kuruluşları şunlardır:

• Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)

• Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Birliği (UNIDO)

• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

• Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kütür Örgütü (UNESCO)

• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

87. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan diğer uluslararası kuruluşlar hangileridir?

Cevap

İlgili diğer uluslararası kuruluşlar şunlardır:

• Dünya Bankası (WB)

• Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

88. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan bölgesel oluşumlar hangileridir?

Cevap

İlgili bölgesel oluşumlar şunlardır:

• Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

• G8

• Avrupa Birliği (EU)

89. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan ulusal kurumlar hangileridir?

Cevap

İlgili ulusal kurumlar şunlardır:

• Çevre, Enerji, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları

• Yerel Yönetimler

90. Soru

Küresel çevre politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında faaliyette bulunan diğer ulusal kuruluşlar hangileridir?

Cevap

İlgili diğer ulusal kuruluşlar şunlardır:

• Akademik Kurumlar,

• Kâr Amacı Olmayan kuruluşlar,

• Özel İşletmeler.

91. Soru

 Küresel düzeyde ele alınacak çevre politikasının uygulamada başarılı olabilmesi hangi koşulların sağlanması gerekmektedir?

Cevap

İlgili koşullar şöyle sıralanabilir:

• Yönetim maliyetlerinin düşük olması, yönetiminin kolay olması,

• Ekonomik etkinliğinin olması,

• Uygulayacak birimlerin katılımının sağlanması,

• Değişen koşullara uyum sağlayabilmesi,

• Çevresel uygulamaların etkinliğine güvenilmesi,

• Politik olarak kabul edilebilir olması.

92. Soru

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kurulmasındaki amaçlar nelerdir?

Cevap

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kurulmasındaki amaçlar şöyle sıralanabilir:

• BM sistemi içindeki diğer örgütlerle çevre konusunda iş birliğinin sağlanması,

• BM üyesi ülkelerde çevre koruma çalışmalarına ilişkin deneyimlerin paylaşılması,

• Gelişmekte olan ülkelere çevre konusunda danışmanlık yapılması,

• Çevreye ilişkin tüm bilgilerin toplandığı bir bilgi bankası oluşturulması olarak sıralanabilir.

93. Soru

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) hangi birimleri aracılığı ile faaliyetlerini sürdürmektedir?

Cevap

Birleşmiş Milletler Çevre Programı birimleri şunlardır:

• Erken Uyarı ve Değerlendirme Birimi,

• Çevre Hukuku ve Sözleşmeleri Birimi,

• Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Birimi,

• Bölgesel İş birliği Birimi,

• Çevre Politikasının Uygulanması Birimi,

• İletişim ve Enformasyon Birimi,

• Küresel Çevre Fonu Eşgüdüm Birimi.

94. Soru

Barışın sağlanması ile ilgili sunulan hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde yayılan önemli dışsallıkları nelerdir?

Cevap

Barışın sağlanması ile ilgili sunulan birçok hizmetin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde yayılan önemli dışsallıkları bulunmaktadır. Ülkeler içerisinde ya da ülkeler arasında meydana gelen şiddet olayları, insanların bundan zarar görmesi sonucunu doğurduğunda, bu durum sorunların yaşandığı ülkelerdeki ekonomik ve sosyal hayatı çok olumsuz etkilediği gibi uluslararası barış ve güvenliği de önemli ölçüde tehdit edecektir. Karışıklıkların çözülmesi konusunda ulus devletlerin başarısız olması ya da barışçıl çözümlerin bulunamaması, diğer ülke ya da bölgelere yayılan sorunların da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

95. Soru

Güvenlik hizmetleri, tam kamusal malların hangi temel özelliklerine sahiptir?

Cevap

Güvenlik hizmetleri, tam kamusal malların en temel iki özelliği olan tüketimde rekabetin olmaması ve dışlanamamazlık özelliklerinin ikisine de sahiptir. Çünkü ulusal güvenlik hizmetinden herhangi bir bireyin faydalanması, diğer bireylerin bu maldan faydalanma düzeyini etkilemez ve hiç kimse güvenlik hizmetinin fayda alanının dışında bırakılamaz. 

96. Soru

Barış ve güvenlik hizmetinin uluslararası düzeyde sunumunda rol alan aktörler kimler olabilir?

Cevap

BM, NATO gibi uluslararası kamusal kuruluşlar güvenliği ve barışı sağlayan faaliyetlerde bulunurlar.

97. Soru

BM, ilk Barışı Koruma Operasyonunu hangi yılda gerçekleştirmiştir?

Cevap

BM, ilk Barışı Koruma Operasyonunu (BKO) 1948 yılında gerçekleştirmiştir. Bu anlamda sorunları çözme konusunda 60 yıldan fazla bir deneyime sahiptir.

98. Soru

Finansal istikrar ne anlama gelir?

Cevap

Finansal istikrar güçlü ve sağlam finansal kurumlar, istikrarlı piyasalar anlamına gelir. Finansal piyasalar, kurumlar ve araçların oluşturduğu finansal sistemlerin etkinliği ve istikrarı ekonomik kalkınma ve büyüme potansiyelinin gerçekleşmesi açısından son derece önemlidir. İstikrarlı bir finansal sistem, bir ekonominin etkin işlemesinin ve sürekli büyümenin ön koşuludur. Bu çerçevede parasal ve finansal otoriteler kalkınma ve büyüme sorununa yönelik geliştirdikleri politikalarda finansal istikrarın korunmasını önemli bir ara hedef olarak belirlemektedirler.

99. Soru

Finansal kırılganlık nedir?

Cevap

Finansal kırılganlık, finansal piyasalarda gelecekte ortaya çıkma olasılığı bulunan olumsuzluklardır.

100. Soru

Finansal istikrarın sağlanması konusunda en önemli görev hangi kuruma düşmektedir?

Cevap

Finansal istikrarın sağlanması konusunda da ulusal kurumlara önemli görevler düşmektedir. ulusal düzeyde öne çıkan kurumların başında merkez bankaları gelmektedir. Çünkü merkez bankalarının temel hedeflerinden biri ülkede finansal istikrarın sağlanmasıdır.
Merkez bankalarının birçoğu finansal istikrarı gündemlerinden düşürmezler. Birçok merkez bankası finansal istikrarın doğrudan ve etkin bir biçimde izlenmesi amacıyla yeniden yapılanmakta ve yeni analiz teknikleri geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu sürecin bir unsuru da yayımlanan finansal istikrar raporları ile merkez bankalarının finansal istikrar konusundaki değerlendirmelerinin kamuoyu ile paylaşılmasıdır. Finansal istikrar raporunun yayımlanmasındaki amaç, tarafların bu konuda gerekli bilgilere ulaşmasının sağlanması ve bu yolla finansal istikrara katkıda bulunulmasıdır.

101. Soru

Özel Çekme Hakları (SDR) nedir?

Cevap

Özel Çekme Hakları (SDR), IMF’nin üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkıda bulunmak amacıyla 1969 yılında oluşturduğu uluslararası bir rezerv varlığıdır. Özel Çekme Hakları üye ülkelere IMF kotalarıyla orantılı olarak tahsis edilir. SDR aynı zamanda IMF’nin ve diğer bazı uluslararası kuruluşların hesap birimi olarak kullanılmaktadır. SDR’nin değeri, başlıca uluslararası para birimlerinden oluşan bir sepet esas alınarak belirlenmektedir.

102. Soru

IMF ve Dünya Bankası tarafından 1999 yılında oluşturulan Finansal Sektör Değerlendirme Programı’nın temel amaçları nelerdir?

Cevap

Programın temel amaçları şöyle özetlenebilir:
– Ülkenin finansal sisteminin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması,
– Riskleri azaltmada kullanılacak kaynakların belirlenmesi,
– Sektörel gelişmelerin ve ihtiyaç duyulan teknik yardımların belirlenmesi,
– Çözüm politikalarında önceliklerin belirlenmesinde yardımcı olunması.

103. Soru

Uluslararası finansal sistemde finansal krizlere uğramayı azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda söz sahibi olan iki önemli uluslararası kuruluş hangileridir?

Cevap

IMF ve Finansal İstikrarın Sağlanması Uluslararası finansal sistemde finansal krizlere uğramayı azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda söz sahibi olan iki önemli uluslararası kuruluş bulunmaktadır: IMF ve Dünya Bankası.

104. Soru

IMF’nin amaçları nelerdir?

Cevap

IMF’nin amaçları;
• Uluslararası parasal iş birliğini teşvik etmek,
• Uluslararası ticaretin genişlemesini ve dengeli bir şekilde büyümesini kolaylaştırmak,
• Döviz kurlarında istikrarı teşvik etmek,
• Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına yardım etmek ve ödemeler dengesi finansmanında problemler yaşayan üye ülkelere finansal destek sağlamak,
• Dış ödeme güçlükleri ile karşılaşan ülkelere gerekli kaynak yardımında bulunmak olarak özetlenebilir.

105. Soru

IMF yılda kaç kez Dünya Ekonomik Görünümü Raporu yayınlar?

Cevap

IMF yılda iki kez Dünya Ekonomik Görünümü Raporu yayınlar. Bunların ilki ara toplantı dönemi olan Nisan ayında; ikincisi de IMF Yıllık Genel Kurul Toplantısının hemen öncesinde yayınlanır. Bu raporda üye ülkelere ve dünya ekonomisine ilişkin ayrıntılı istatistikler ve değerlendirmeler yer alır. IMF, bu istatistiklerin büyük bölümünü üye ülkelerin kendisine düzenli olarak gönderdiği istatistiklerden derler. Bunun yanı sıra üye ülkelere doğrudan giderek verilerin derlenmesi ve sağlığının denetimini yaptığı da olur. Bazı ülkelerin bu verileri zamanında ve sağlıklı olarak derlemesi söz konusu olamadığı için bu işi bazen doğrudan IMF uzmanları yapar. Ülkelerin yolladığı verilerle yetinilmesi durumunda bile IMF uzmanları bir kaç yılda bir o ülkelere giderek verilerin güvenilirliğini denetlerler.

106. Soru

IMF’nin üye ülkelere yönelik olarak izlediği finansal politikalar kaç grupta toplanır?

Cevap

IMF’nin üye ülkelere yönelik olarak izlediği finansal politikalar dört grupta
toplanır:
• Rezerv dilimi politikaları: Ödemeler dengesi sorunlarıyla karşılaşan üye ülkeler, IMF’deki kotalarının konvertibl paralarla ödenmiş kısmını derhâl ve hiçbir koşula bağlı olmaksızın kullanabilirler. Buna rezerv dilimi politikaları
çerçevesinde kullanım adı verilmektedir.
• Kredi dilimi politikaları: IMF’nin üye ülkelerin karşılaştığı daha uzun süreli sıkıntıları gidermekte kullandığı politikalardır

• Acil durum destek politikaları: IMF’nin, üye ülkelerin karşılaştığı acil durumlarda acil durum destek politikaları çerçevesinde kullandırdığı imkân Acil Yardımdır. Doğal afetlere maruz kalmış ülkelere yapılan bir destektir. Üye ülke kotasının yüzde 25’iyle sınırlı olmakla birlikte istisnai olarak bu tutar kotanın yüzde 50’sine çıkarılabilir. Bu kolaylığa IMF basit faiz oranı uygulanır, ek faiz uygulanmaz. 5 yıl içinde geri ödenmesi gerekir.
• Borç ve borç servisi düşürme politikaları: IMF’nin fakir ve yüksek borçlu üye ülkelere borç ve borç servisi düşürme politikaları çerçevesinde kullandırdığı imkân Fakirliği Azaltma ve Büyüme Kolaylığıdır. Düşük gelirli üye ülkeler için uygulanan PRGF imtiyazlı bir destektir. 5,5 – 10 yılda geri ödenmesi gereken bu kolaylığa binde 5 faiz uygulanır.

107. Soru

Sağlığın uluslararası kamu malı olarak ele alınmasına yol açan en önemli gerekçe nedir?

Cevap

Sağlığın uluslararası kamu malı olarak ele alınmasına yol açan en önemli gerekçe bulaşıcı hastalıkların varlığıdır.

108. Soru

DSÖ’nün kaç organı bulunmaktadır?

Cevap

DSÖ’nün üç organı bulunmaktadır:
• Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi (Genel Kurul)
• Yönetim Kurulu
• Sekreterya (Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri)

109. Soru

DSÖ’nün kuruluş yasasında yer alan başlıca görevleri nelerdir?

Cevap

DSÖ’nün kuruluş yasasında yer alan başlıca görevleri şunlardır:
• Uluslararası sağlık çalışmalarında yönetici ve koordine edici rol oynamak,
• BM, sağlık alanında uzman kuruluşlar, meslek örgütleri, hükûmetlere bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla iş birliği sağlamak,
• Talep edildiği takdirde hükûmetlerin sağlık hizmetlerini geliştirmesine yardımcı olmak,
• Talep hâlinde hükûmetlere teknik veya acil yardım sağlamak,
• İşgal altında, sığınmacı gibi özel gruplara, BM’nin isteği ile sağlık hizmetleri sunmak,
• Epidemiyolojik ve istatistiki veri, bilgi toplamak, bu amaçla düzenleme yapmak,
• Epidemik ve endemik hastalıkların ortadan kaldırılması ya da kontrolü için gereken çalışmaları yönlendirmek, teşvik etmek,
• Kazalardan, afetlerden doğan hasarları azaltmak için ilgili uzman kuruluşlarla iş birliği yapmak,
• Beslenme, barınma, boş zamanları değerlendirme, sağlığın korunarak geliştirilmesi, iş ortamının sağlık koşulları, çevre sağlığı gibi konularda uzman kuruluşlarla iş birliği yapmak,
• Sağlık alanında faaliyet gösteren bilimsel ve mesleki kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek,
• Uluslararası sağlık konularında anlaşmalar, sözleşmeler, düzenlemeler yapmak, önerilerde bulunmak,
• Ana-çocuk sağlığı düzeyini geliştirmek, bunların sürekli değişen çevre koşulları ile uyumlu yaşama olanağını araştırmak,
• Ruh sağlığı alanında insan ilişkilerini düzenleyici çalışmalar yürütmek,
• Sağlık alanında araştırmalar yapılmasına destek olmak, yol göstermek,
• Tıp ve sağlıkla ilgili diğer mesleklere ilişkin eğitim-öğretim standartlarını geliştirmek,
• Kamu sağlığı, hastane hizmetleri ve sosyal güvenliği de kapsayacak şekilde koruyucu ve tedavi edici hizmetlere ilişkin yönetsel, sosyal ve teknik konuları incelemek,
• Sağlık konularına ilişkin bilgi, danışmanlık ve benzeri yardımları sağlamak,
• Tüm ülkelerde kamuoyunu sağlık konusunda bilinçlendirmek,
• Hastalıkların, ölüm nedenlerinin ve sağlıkla ilgili yöntemlerin uluslararası sınıflamasını yapmak, değişen duruma göre yeniden düzenlemek,
• Tanı yöntemlerini olabildiğince standart hâle getirmek,
• Besinler, biyolojik maddeler, farmasötik ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, bunların kabul görmesini sağlamak,
• Örgütün amaçlarına ulaşması için gereken önlemleri almak.

110. Soru

Günümüzde, dünyada kapsamlı çevre koruma çalışmalarını başlatan ve uygulayan başlıca uluslararası kuruluş hangisidir?

Cevap

Günümüzde, dünyada kapsamlı çevre koruma çalışmalarını başlatan ve uygulayan başlıca uluslararası kuruluş BM’dir.

111. Soru

Küresel düzeyde ele alınacak çevre politikasının uygulamada başarılı olabilmesi için sağlanması gereken koşullar nelerdir?

Cevap

Küresel düzeyde ele alınacak çevre politikasının uygulamada başarılı olabilmesi için bazı önemli koşulların sağlanması gerekmektedir. Söz konusu koşullar söyle sıralanabilir;
• Yönetim maliyetlerinin düşük olması, yönetiminin kolay olması,
• Ekonomik etkinliğinin olması,
• Uygulayacak birimlerin katılımının sağlanması,
• Değişen koşullara uyum sağlayabilmesi,
• Çevresel uygulamaların etkinliğine güvenilmesi,
• Politik olarak kabul edilebilir olması.

112. Soru

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kurulmasındaki amaçlar nelerdir?

Cevap

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kurulmasındaki amaçlar;
• BM sistemi içindeki diğer örgütlerle çevre konusunda iş birliğinin sağlanması,
• BM üyesi ülkelerde çevre koruma çalışmalarına ilişkin deneyimlerin paylaşılması,
• Gelişmekte olan ülkelere çevre konusunda danışmanlık yapılması,
• Çevreye ilişkin tüm bilgilerin toplandığı bir bilgi bankası oluşturulması
olarak sıralanabilir.

113. Soru

UNEP bugün hangi birimleri aracılığıyla faaliyetlerini yürütmektedir?

Cevap

UNEP bugün 7 birimi aracılığıyla faaliyetlerini yürütmektedir:
• Erken Uyarı ve Değerlendirme Birimi
• Çevre Hukuku ve Sözleşmeleri Birimi
• Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Birimi
• Bölgesel İş birliği Birimi
• Çevre Politikasının Uygulanması Birimi
• İletişim ve Enformasyon Birimi
• Küresel Çevre Fonu Eşgüdüm Birimi

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!