Uluslararası İktisat Politikası Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Uluslararası İktisat Politikası Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Açık Ekonomi Makro İktisadı

1. Soru

İktisat politikalarının temel amacı nedir?

Cevap

İç ve dış ekonomik dengenin bir arada sağlanabilmesidir.


2. Soru

İç ekonomik denge olarak adlandırılan bu amacın boyutları nelerdir?

Cevap

? Ekonomiyi tam istihdama ulaştırmak ? Enflasyonu kabul edilebilir bir düzeyde tutmak


3. Soru

Dış denge nedir?

Cevap

Dış denge, cari işlemler dengesi ile resmî rezervler dış sermaye ve finans hesabının açık ya da fazla vermemesi, diğer bir deyişle ülkeye gelen döviz tutarı ile ülkeden çıkan döviz tutarının dengede olması durumudur.


4. Soru

Ekonomide iç ve dış ekonomik dengenin birlikte sağlanması durumu açık ekonomide genel denge olarak ifade edilmektedir. Genel dengeyi oluşturan politikalar nelerdir?

Cevap

? Harcama kaydırıcı politikalar ? Harcamalar değiştirici politikalar


5. Soru

Harcama kaydırıcı politikalar nelerdir?

Cevap

Toplam talebin yerli ve ithal mallar arasında kaydırılmasını sağlayan gümrük tarifeleri, kotalar, döviz kontrolleri, devalüasyon, revalüasyon, ithalat veya ihracat sübvansiyonları ya da vergileri şeklinde doğrudan dış açıklar üzerinde etkili olan politika araçlarıdır. Harcama değişltirici politikalar ise toplam talebi arttıran veya azaltan para ve maliye politikalarıdır.


6. Soru

Harcama değiştirici politikalar nelerdir?

Cevap

Toplam talebi arttıran veya azaltan para ve maliye politikalarıdır.


7. Soru

Mal ve para piyasasının birlikte dengede olmasına ne denir?

Cevap

İç Denge


8. Soru

Toplam mal ve hizmet talebinin, toplam mal ve hizmet arzına eşit olmasına ne denir?

Cevap

Mal piyasası dengesi.


9. Soru

Toplam para talebinin toplam para arzına eşit olmasına ne denir?

Cevap

Para Piyasası Dengesi


10. Soru

Mal piyasası dengesini gösteren yatırım-tasarruf eğrisine ne ad verilir?

Cevap

IS Eğrisi


11. Soru

IS eğrisi eğimi neye bağlıdır?

Cevap

Millî gelir ve faiz oranına bağlıdır


12. Soru

IS eğrisinin sağa sola kaymasının nedenleri nedir?

Cevap

IS eğrisi millî geliri arttıran harcama kalemlerinin artışı ile sağa kayar, millî geliri azaltan harcama kalemlerinin artışı ile sola kayar.


13. Soru

Para piyasasında para arz ve talebi dengesini gösteren eğriye ne denir?

Cevap

LM eğrisi


14. Soru

LM eğrisi eğimi neye bağlıdır ?

Cevap

LM eğrisi eğimi millî gelir ile faiz oranı ilişkisine bağlıdır. Millî gelir ve faiz oranı arasında para talebi aracılığıyla kurulan doğru orantı nedeniyle LM eğrisi pozitif eğimli olur.


15. Soru

Dışa kapalı ekonomide genel dengeye ulaşıldığı nasıl anlaşılır?

Cevap

Mal ve para piyasası dengesi ile sağlanmaktadır. Bu nedenle mal piyasası dengesini gösteren IS eğrisi ile para piyasası dengesini gösteren LM eğrisi dengeye geldiğinde kapalı ekonomide genel dengeye ulaşılmış olur.


16. Soru

Faiz oranı ile millî gelir arasındaki ilişkiyi gösteren, pozitif eğimli, yatay veya negatif eğimli olabilen dış denge doğrusuna ne ad verilir?

Cevap

BP Eğrisi.


17. Soru

Cari İşlemler Hesabı ile resmî rezervler dışı Sermaye ve Finans Hesabı’nın dengeye gelmesi, böylece ülkeye gelen ve giden döviz tutarının dengelenmesine ne ad verilir?

Cevap

Dış Dengenin Sağlanması.


18. Soru

Ödemeler dengesinde Cari işlemler Hesabı ile resmî rezervler dışı Sermaye ve Finans Hesabı dengesizlikleri birbirini dengelediği zaman ne olur?

Cevap

Dış denge sağlanmış olur.


19. Soru

Ülkede sermaye hareketlerinin serbest olup olmaması durumuna göre BP eğrisinin eğimi nasıl değişmektedir?

Cevap

Tam sermaye hareketsizliği durumunda BP eğrisi dikey eksene paralel bir doğru olurken sınırlı sermaye hareketliliği durumunda pozitif eğimli ve tam sermaye hareketliliği durumunda ise yatay bir doğru şeklinde olmaktadır.


20. Soru

BP eğrisi eğimi nasıl ve neye göre değişir?

Cevap

BP eğrisi tam sermaye hareketliliği durumunda yatay eksene paralel, sınırlı sermaye hareketliliği durumunda pozitif eğimli, tam sermaye hareketsizliği durumunda ise dikey eksene paralel olur.


21. Soru

BP eğrisinde dış açık ve dış fazla durumu nasıl anlaşılır?

Cevap

BP eğrisinin altında kalan her nokta dış açık durumunu gösterirken üzerinde yer alan her nokta dış fazla durumunu gösterir.


22. Soru

Marjinal ithal eğilimi nedir?

Cevap

Gelirde oluşan bir birimlik artışın ithalat üzerinde oluflturduğu artıştır


23. Soru

BP eğrisi dikeyleştikçe önceden BP eğrisi üzerinde bulunan ve dış dengeyi ifade eden noktalar artık BP eğrisi altında kaldığından neyi gösterir?

Cevap

Dış açık durumunu gösterir.


24. Soru

İç ve dış dengenin aynı anda sağlanması; böylece mal piyasası, para piyasası ve ödemeler dengesi dengesizliğinin bulunmaması durumuna ne ad verilir?

Cevap

Dışa açık ekonomide genel denge


25. Soru

Dışa açık ekonomide genel denge neyi ifade eder?

Cevap

Mal ve para piyasasının dengede olmasının yani sıradışı açık sorununun da olmadığı durumdur.


26. Soru

Açık ekonomide genişletici para politikası izlenirse millî gelir artışı ile ithalat artar, faiz oranı düşüşü ile ülkeden sermaye çıkışı yaşanır ve sonuçta dış açık oluşmasına ne ad verilir?

Cevap

Açık ekonomide para politikası


27. Soru

Para politikası araçları genişletici yönde kullanıldığı zaman ne oluşur?

Cevap

Öncelikle kısa dönemde faiz oranını düşürür.


28. Soru

Düşük faiz oranı ekonomide iki yönlü etki yapar. Bunlar nedir?

Cevap

Bir yandan yatırımları teşvik ederek millî geliri arttırır; bu da ithalat artışına yol açar. Diğer yandan ülkeden sermaye çıkışına yol açar.


29. Soru

Para politikasının daraltıcı yönde kullanılması ile ne olur?

Cevap

Ters yönlü olarak dış fazla meydana gelir.


30. Soru

Sıkı para politikası araçları ile ne olur?

Cevap

Faiz oranı yükselir, yatırımlar azalır, millî gelir ve ithalat azalır. Yüksek faiz nedeniyle ülkeye sermaye girişi olur ve ödemeler dengesinin hem cari dengesi hem de sermaye dengesi iyileşir.


31. Soru

Maliye politikası araçları genişletici yönde kullanıldığı zaman ne olur?

Cevap

İlk olarak ülkede millî gelir artışı ve onun teşvik ettiği ithalat artışı görülür. Ayrıca millî gelir artışı nedeniyle ülkede ekonomik kesimler para taleplerini arttırırlar. Para talebi artışı ile faiz oranı yükselir ve ülkeye sermaye girişi olur.


32. Soru

Genişletici maliye politikası etkisiyle dış denge üzerinde iki ters yönlü etki meydana gelmektedir. Bunlar nedir?

Cevap

Etkilerden biri millî gelir ve ithalat artışı ile Cari işlemler Hesabı açığı, diğeri faiz artışı ve sermaye girişi ile Sermaye Hesabı fazlası oluşmasıdır.


33. Soru

Sermaye hareketlerinin faize duyarlılığı yüksekse ne olur?

Cevap

Faiz artışı ile ülkeye giren sermayede artış yaşanır ve dış fazla meydana gelir.


34. Soru

Açık ekonomide maliye politikası nasıldır?

Cevap

Açık ekonomide maliye politikasının dış dengeye etkisi belirsizdir. Genişletici maliye politikası ile millî gelir artınca ithalat artar, faiz yükselişli ile ülkeye sermaye girişi olur. Ters yönlü bu iki etki nedeniyle dış denge üzerindeki etki belirsiz olur.


35. Soru

Sabit döviz kuru sistemi nedir?

Cevap

Sabit kur sisteminde dış açık veya dış fazla durumunda döviz kurunun değişmesine izin verilmez; merkez bankası döviz kurunu değiştirmemek için piyasaya müdahale eder.


36. Soru

Sabit döviz kuru sistemi ve dış dengesizlikte ne olur?

Cevap

Dış açık veren bir ekonomide merkez bankası piyasaya döviz satışı yaparak döviz talebini karşılar, ulusal para arzı kısılır, LM eğrisi sola kayar.


37. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde dış dengenin sağlanması ancak nasıl olur?

Cevap

İç dengenin kötüleşmesi sonucunda mümkün olmaktadır.


38. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde merkez bankasının dış dengenin sağlanması uğruna iç dengenin bozulmasına izin vermesinde ne olur?

Cevap

Pasif politika olmaktadır.


39. Soru

Merkez bankası piyasaya döviz sürerken eş anlı olarak açık piyasa işlemleri ile alım yaparsa ne olur?

Cevap

Para arzının azalmasını önlemiş olur.


40. Soru

Sabit döviz kuru sistemi ve dış açık olan bir ekonomide merkez bankasının piyasaya döviz satışı ile ulusal para arzını kısarken eş anlı olarak açık piyasa işlemleri ile piyasaya ulusal para enjekte etmesi; böylece bir politikanın etki

Cevap

Sterilizasyon politikası denir.


41. Soru

Esnek kur sistemi ve dış denge nasıl sağlanır?

Cevap

Esnek kur sisteminde dış denge kendiliğinden sağlanır. Dış açık varsa döviz kuru artar. İhracat artar, ithalat azalır, dış açık otomatik olarak giderilir.


42. Soru

Dış açık neye neden olur?

Cevap

Döviz talebinin döviz arzını aşması durumu olup esnek kur sisteminde döviz kurunun yükselmesine neden olmaktadır.


43. Soru

Döviz kuru yükselince ne olur?

Cevap

Ulusal paranın değeri düşer, dış ticarette ülkenin rekabet gücü artar. ihraç malları döviz cinsinden ucuzladığı için ihracat artar, ithal malları pahalandığı için ithalat azalır.


44. Soru

Tam sermaye hareketliliği koşullarında para ve maliye politikalarının etkilerini sabit ve esnek kur sistemlerinde inceleyen bir yaklaşıma ne ad verilir?

Cevap

Mundell-Fleming Modeli.


45. Soru

Tam sermaye hareketliliği durumunda sabit kur sisteminde maliye politikası tam etkili olması nedir?

Cevap

Sabit döviz kuru sistemi ve maliye politikası.


46. Soru

Esnek kur sisteminde döviz talebi artışı ile ne olur?

Cevap

Döviz kuru artar, ulusal paranın değeri düşer, dış ticarette ülkenin rekabet gücü olumlu etkilenir. Döviz kuru artınca değer kaybeden ulusal para ile ihracat artar, ithalat azalır.


47. Soru

Esnek döviz kuru sistemi ve para politikasında hangi yol daha etkilidir?

Cevap

Tam sermaye hareketliliği durumunda esnek kur sisteminde para politikası tam etkilidir.


48. Soru

Sınırlı sermaye hareketliliğinde ne olur?

Cevap

Sınırlı sermaye hareketliliği durumunda dış dengeyi gösteren BP eğrisinin eğimi, sermaye hareketlerinin faize duyarlığına bağlı olarak dikeye yakın veya yataya yakın olabilir.


49. Soru

Dış fazla durumunda ne olur?

Cevap

Döviz arzının döviz talebini aştığını, bu nedenle döviz kurlarının düşme eğiliminde olduğunu gösterir.


50. Soru

Sabit kur sisteminde merkez bankası dış fazlasına izin vermeyerek ne yapar?

Cevap

Piyasadan döviz satın alarak sabit kuru korur.


51. Soru

BP eğrisinin eğimi arttıkça sabit döviz kuru sisteminde maliye politikasının etkinliği azalması nedir?

Cevap

BP eğimi artışının etkisi


52. Soru

BP eğrisinin eğimi arttıkça, diğer bir deyişle sermaye hareketlerinin faize duyarlılığı azaldıkça ne olur?

Cevap

Sabit kur sisteminde izlenen maliye politikasının etkinliği azalmaktadır.


53. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde dış açık karşısında merkez bankası ne yapar?

Cevap

Piyasaya ulusal para karşılığında döviz sürerek döviz kurunun artmasını önler ve ulusal para arzının kısalmasın neden olur.


54. Soru

Sınırlı sermaye hareketliliği, sabit döviz kuru sistemi ve para politikasında ne olur?

Cevap

Sınırlı sermaye hareketliliği durumunda BP eğimi ne olursa olsun sabit döviz kuru sisteminde para politikası tamamen etkisizdir.


55. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde merkez bankası piyasaya ulusal para karşılığında döviz sürerek sabit kuru korumak ve ulusal para arzının azalmasına yol açması haricindeki gelişmeler nelerdir?

Cevap

Bu durum LM eğrisinin tekrar sola ve önceki konumuna geri dönmesine yol açmakta ve izlenen para politikasının millî gelir üzerinde herhangi bir etki oluşturamadığı görülmektedir.


56. Soru

Esnek döviz kuru sisteminde dış denge durumunda ne olur?

Cevap

Döviz kuru değişmesi ile kendiliğinden müdahaleye gerek kalmadan sağlanır. Çünkü bu sistemde döviz kuru serbestçe artıp azalabilmekte, böylece ulusal paranın değeri değişmektedir.


57. Soru

Döviz talebinin döviz arzını aşması anlamına gelen dış açık durumunda ne olur?

Cevap

Döviz kuru artar, ulusal paranın dış değeri düşer. Böylece ihracat artıp ithalat azalır.


58. Soru

Sınırlı sermaye hareketliliği durumunda esnek döviz kuru sistemi geçerli iken izlenen para politikasının millî gelir üzerindeki etkisi nasıl olur?

Cevap

Tam sermaye hareketliliği durumuna göre sınırlı ölçüde kalmaktadır. Ancak para politikasının ekonomiye etkisinin sınırlı olsa da mevcut olduğu görülmektedir.


59. Soru

Dikeye yakın BP, esnek döviz kuru sistemi ve para politikası nasıldır?

Cevap

BP eğrisi eğimi artıp dikeyleştikçe esnek kur sisteminde izlenen para politikasının etkinliği artar.


60. Soru

Tam sermaye hareketsizliğinin geçerli olduğu bir ekonomide dış denge nasıl etkilenir?

Cevap

Sadece dış ticaret kalemlerinden etkilenmekte, sermaye hareketlerinin dış denge üzerinde hiç bir rolü bulunmamaktadır.


61. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde oluşan dış ticaret açığı nedeniyle döviz talebi artınca merkez bankası ne yapar?

Cevap

Piyasaya döviz sürerek bu talep artışını karşılamakta, ulusal para arzının kısılmasına yol açmaktadır.


62. Soru

Esnek kur sisteminde dış ticaret açığı nedeniyle döviz talebi artınca ne olur?

Cevap

Döviz kuru artar, ulusal paranın değeri düşer. Böylece ihracat artar, ithalat azalır. Net ihracat artışı ile IS eğrisi sağa kayar ve IS2 olur. Böylece dış dengesizlik kendiliğinden giderilmiş ve ödemeler dengesi sağlanmış olur.


63. Soru

Esnek kur sisteminde döviz talebi artınca ne olur?

Cevap

Döviz kuru artar, ulusal paranın değeri düşer. Bu durumda rekabet gücü artışı nedeniyle ihracat artar ve ithalat azalır.


64. Soru

Bir ekonomide iç denge sorunları için maliye politikası, dış denge sorunları için para politikası izlenmesinin daha etkin sonuçlar vereceği ileri sürülmektedir. Bu yaklaşıma ne denir?

Cevap

Bu yaklaşım, Robert Mundell tarafından ileri sürüldüğü için Mundell’in Tahsisler Kuralı adını alır.


65. Soru

Mundell’in Tahsisler Kuralı yaklaşımında ne olur?

Cevap

Dış denge sorunu ile merkez bankası ilgilenirken iç denge sorunu ile hükûmetler kendi görev alanları çerçevesinde ilgilenirler.


66. Soru

Hangi ekonomide tam sermaye hareketliliği, sabit kur sistemi ve bağımsız para politikasının birlikte izlenmesi başarılı sonuç vermez?

Cevap

İmkansız Üçlü Hipotezinde


67. Soru

Bir arada uygulanabilecek alternatif politikalar nelerdir?

Cevap

* Tam sermaye hareketliliği, esnek kur sistemi ve bağımsız para politikası, * Sabit kur sistemi, sermaye kontrolü ve bağımsız para politikası,* Tam sermaye hareketliliği, para kurulu ve sabit kur sistemi…


68. Soru

Birçok gelişmekte olan ülke 1999-2000 döneminde IMF’nin talebi üzerine hangi kur sistemini izlemiştir?

Cevap

Ara kur sistemlerini izlemeyi tercih etmişti.


69. Soru

Genişletici maliye politikasının izlenmesi durumunda ne olur?

Cevap

İşsizlik sorunu çözülebilir ancak dış açıklar daha da artar. Bu durumda sermaye akımlarının faize duyarlı olması bu açmazı çözebilir.


70. Soru

Genel olarak bir ekonomide iç denge sorunları için ne ileri sürülür?

Cevap

Maliye politikası, dış denge sorunları için para politikası izlenmesinin daha etkin sonuçlar vereceği ileri sürülmektedir.


71. Soru

Hangi kuramda dış denge sorunu ile merkez bankası ilgilenirken iç denge sorunu ile hükûmetler kendi görev alanları çerçevesinde ilgilenirler?

Cevap

Mundell’in Tahsisler Kuralında.


72. Soru

Ödemeler dengesinde Cari İşlemler Hesabı ile resmî rezervler dışı Sermaye ve Finans Hesabı dengesizlikleri birbirini dengelediği zaman nasıl bir eğri ile incelenir?

Cevap

Dış denge eğrisi adını alan ve BP eğrisi (ödemeler dengesi balance of payments) olarak ifade edilen bir eğri yardımıyla incelenir. BP eğrisi döviz kuru veri iken bir ülkede faiz oranı ile reel üretim (hasıla) düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklar.


73. Soru

Esnek kur sisteminde genişletici para politikası ile dış ticaret açığı oluşunca ne olur?

Cevap

Ulusal paranın değeri düşer. Böylece ihracat artar, ithalat azalır. Net ihracat artışı ile IS eğrisi sağa kayar; böylece hem ekonomide etki sağlanmış olur hem de dış denge kendiliğinden sağlanmış olur.


74. Soru

Esnek kur sisteminde döviz talebi artınca döviz kuru artar, ulusal paranın değeri düşmesine ilave ne gibi etkiler olur?

Cevap

Rekabet gücü artışı nedeniyle ihracat artar ve ithalat azalır. Tam sermaye hareketsizliği durumunda esnek kur sisteminde maliye politikası önemli ölçüde etkili olur.


75. Soru

Sabit kur sisteminde oluşan genişletici para politikası ile oluşan dış ticaret açığı nedeniyle döviz talebi artınca merkez bankası ne yapar?

Cevap

Merkez bankası piyasaya döviz sürerek bu talep artışını karşılamakta, ulusal para arzının kısılmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak millî gelirde hiçbir değişme olmaz.


76. Soru

BP eğrisinin eğimi arttıkça, diğer bir deyişle sermaye hareketlerinin faize duyarlığı azaldıkça ne olur?

Cevap

Sabit kur sisteminde izlenen maliye politikasının etkinliği azalmaktadır.


77. Soru

Tam sermaye hareketliliği ve esnek kur sisteminde maliye politikası hiç etkili değildir. Genişletici maliye politikası ile faiz oranı artıp sermaye girişi yaşanması ile dış fazlası oluşmasına ilave ne gibi ilave faaliyetler olur?

Cevap

Ülke parasının değeri artar, ihracat azalıp ithalat artar. Millî gelir azalır. Başlangıçta genişletici maliye politikası ile oluşan millî gelir artışı ortadan kalkar, politika tamamen etkisiz olur.


78. Soru

Birçok ülke 1999-2000 döneminde ara kur sistemlerini izlemeyi tercih etmesiyle ne olmuştur?

Cevap

Ekonomik kesimlerin döviz cinsinden borçlanmasına, döviz cinsinden yükümlülüklerin artmasına ve bu nedenle ülkeye kısa vadeli yabancı sermaye girişinin artmasına yol açmıştır.


79. Soru

“İktisat politikasının temel amacı iç ve dış ekonomik dengenin sağlanmasıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

İktisat politikası amaçları


80. Soru

İktisat politikası amaçları nedir?

Cevap

İktisat politikasının temel amacı iç ve dış ekonomik dengenin sağlanmasıdır


81. Soru

“Ekonomide iç ve dış ekonomik dengenin birlikte sağlanması durumudur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Genel denge


82. Soru

Genel denge nedir? 

Cevap

Ekonomide iç ve dış ekonomik dengenin birlikte sağlanması durumudur.


83. Soru

Genel denge politikaları nedir?

Cevap

Genel denge politikaları, harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici politikalar olarak ayrılır


84. Soru

“Genel denge politikaları, harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici politikalar olarak ayrılır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Genel denge politikaları


85. Soru

“Toplam talebin yerli ve ithal mallar arasında kaydırılmasını sağlayan politikalardır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Harcama kaydırıcı politikalar


86. Soru

Harcama kaydırıcı politikalar nedir? 

Cevap

Toplam talebin yerli ve ithal mallar arasında kaydırılmasını sağlayan politikalardır.


87. Soru

“Toplam talebin hacmini etkileyen para ve maliye politikalarıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Harcama değiştirici politikalar


88. Soru

Harcama değiştirici politikalar nedir? Toplam talebin
hacmini etkileyen para ve
maliye politikalarıdır

Cevap

Toplam talebin hacmini etkileyen para ve maliye politikalarıdır


89. Soru

Para politikası araçları nedir?

Cevap

Genel olarak açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılık oranları ve reeskont oranlarıdır.


90. Soru

“Genel olarak açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılık oranları ve reeskont oranlarıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Para politikası araçları


91. Soru

“Genel olarak kamu harcamaları ve vergileri kapsar.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Maliye politikası araçları


92. Soru

Maliye politikası araçları nedir? 

Cevap

Genel olarak kamu harcamaları ve vergileri kapsar.


93. Soru

iç denge nedir? 

Cevap

Mal ve parampiyasasının birlikte dengede olmasıdır


94. Soru

“Mal ve para piyasasının birlikte dengede olmasıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

iç denge


95. Soru

Mal piyasası dengesi nedir?

Cevap

Toplam mal ve hizmet talebinin, toplam mal ve hizmet arzına eşit olması durumudur.


96. Soru

“Toplam mal ve hizmet talebinin, toplam mal ve hizmet arzına eşit olması durumudur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Mal piyasası dengesi


97. Soru

Para piyasası dengesi nedir?

Cevap

Toplam para talebinin toplam para arzına eşit olması durumudur


98. Soru

Toplam para talebinin toplam para arzına eşit olması durumudur

Cevap

Para piyasası dengesi


1. Soru

İktisat politikalarının temel amacı nedir?

Cevap

İç ve dış ekonomik dengenin bir arada sağlanabilmesidir.

2. Soru

İç ekonomik denge olarak adlandırılan bu amacın boyutları nelerdir?

Cevap

? Ekonomiyi tam istihdama ulaştırmak ? Enflasyonu kabul edilebilir bir düzeyde tutmak

3. Soru

Dış denge nedir?

Cevap

Dış denge, cari işlemler dengesi ile resmî rezervler dış sermaye ve finans hesabının açık ya da fazla vermemesi, diğer bir deyişle ülkeye gelen döviz tutarı ile ülkeden çıkan döviz tutarının dengede olması durumudur.

4. Soru

Ekonomide iç ve dış ekonomik dengenin birlikte sağlanması durumu açık ekonomide genel denge olarak ifade edilmektedir. Genel dengeyi oluşturan politikalar nelerdir?

Cevap

? Harcama kaydırıcı politikalar ? Harcamalar değiştirici politikalar

5. Soru

Harcama kaydırıcı politikalar nelerdir?

Cevap

Toplam talebin yerli ve ithal mallar arasında kaydırılmasını sağlayan gümrük tarifeleri, kotalar, döviz kontrolleri, devalüasyon, revalüasyon, ithalat veya ihracat sübvansiyonları ya da vergileri şeklinde doğrudan dış açıklar üzerinde etkili olan politika araçlarıdır. Harcama değişltirici politikalar ise toplam talebi arttıran veya azaltan para ve maliye politikalarıdır.

6. Soru

Harcama değiştirici politikalar nelerdir?

Cevap

Toplam talebi arttıran veya azaltan para ve maliye politikalarıdır.

7. Soru

Mal ve para piyasasının birlikte dengede olmasına ne denir?

Cevap

İç Denge

8. Soru

Toplam mal ve hizmet talebinin, toplam mal ve hizmet arzına eşit olmasına ne denir?

Cevap

Mal piyasası dengesi.

9. Soru

Toplam para talebinin toplam para arzına eşit olmasına ne denir?

Cevap

Para Piyasası Dengesi

10. Soru

Mal piyasası dengesini gösteren yatırım-tasarruf eğrisine ne ad verilir?

Cevap

IS Eğrisi

11. Soru

IS eğrisi eğimi neye bağlıdır?

Cevap

Millî gelir ve faiz oranına bağlıdır

12. Soru

IS eğrisinin sağa sola kaymasının nedenleri nedir?

Cevap

IS eğrisi millî geliri arttıran harcama kalemlerinin artışı ile sağa kayar, millî geliri azaltan harcama kalemlerinin artışı ile sola kayar.

13. Soru

Para piyasasında para arz ve talebi dengesini gösteren eğriye ne denir?

Cevap

LM eğrisi

14. Soru

LM eğrisi eğimi neye bağlıdır ?

Cevap

LM eğrisi eğimi millî gelir ile faiz oranı ilişkisine bağlıdır. Millî gelir ve faiz oranı arasında para talebi aracılığıyla kurulan doğru orantı nedeniyle LM eğrisi pozitif eğimli olur.

15. Soru

Dışa kapalı ekonomide genel dengeye ulaşıldığı nasıl anlaşılır?

Cevap

Mal ve para piyasası dengesi ile sağlanmaktadır. Bu nedenle mal piyasası dengesini gösteren IS eğrisi ile para piyasası dengesini gösteren LM eğrisi dengeye geldiğinde kapalı ekonomide genel dengeye ulaşılmış olur.

16. Soru

Faiz oranı ile millî gelir arasındaki ilişkiyi gösteren, pozitif eğimli, yatay veya negatif eğimli olabilen dış denge doğrusuna ne ad verilir?

Cevap

BP Eğrisi.

17. Soru

Cari İşlemler Hesabı ile resmî rezervler dışı Sermaye ve Finans Hesabı’nın dengeye gelmesi, böylece ülkeye gelen ve giden döviz tutarının dengelenmesine ne ad verilir?

Cevap

Dış Dengenin Sağlanması.

18. Soru

Ödemeler dengesinde Cari işlemler Hesabı ile resmî rezervler dışı Sermaye ve Finans Hesabı dengesizlikleri birbirini dengelediği zaman ne olur?

Cevap

Dış denge sağlanmış olur.

19. Soru

Ülkede sermaye hareketlerinin serbest olup olmaması durumuna göre BP eğrisinin eğimi nasıl değişmektedir?

Cevap

Tam sermaye hareketsizliği durumunda BP eğrisi dikey eksene paralel bir doğru olurken sınırlı sermaye hareketliliği durumunda pozitif eğimli ve tam sermaye hareketliliği durumunda ise yatay bir doğru şeklinde olmaktadır.

20. Soru

BP eğrisi eğimi nasıl ve neye göre değişir?

Cevap

BP eğrisi tam sermaye hareketliliği durumunda yatay eksene paralel, sınırlı sermaye hareketliliği durumunda pozitif eğimli, tam sermaye hareketsizliği durumunda ise dikey eksene paralel olur.

21. Soru

BP eğrisinde dış açık ve dış fazla durumu nasıl anlaşılır?

Cevap

BP eğrisinin altında kalan her nokta dış açık durumunu gösterirken üzerinde yer alan her nokta dış fazla durumunu gösterir.

22. Soru

Marjinal ithal eğilimi nedir?

Cevap

Gelirde oluşan bir birimlik artışın ithalat üzerinde oluflturduğu artıştır

23. Soru

BP eğrisi dikeyleştikçe önceden BP eğrisi üzerinde bulunan ve dış dengeyi ifade eden noktalar artık BP eğrisi altında kaldığından neyi gösterir?

Cevap

Dış açık durumunu gösterir.

24. Soru

İç ve dış dengenin aynı anda sağlanması; böylece mal piyasası, para piyasası ve ödemeler dengesi dengesizliğinin bulunmaması durumuna ne ad verilir?

Cevap

Dışa açık ekonomide genel denge

25. Soru

Dışa açık ekonomide genel denge neyi ifade eder?

Cevap

Mal ve para piyasasının dengede olmasının yani sıradışı açık sorununun da olmadığı durumdur.

26. Soru

Açık ekonomide genişletici para politikası izlenirse millî gelir artışı ile ithalat artar, faiz oranı düşüşü ile ülkeden sermaye çıkışı yaşanır ve sonuçta dış açık oluşmasına ne ad verilir?

Cevap

Açık ekonomide para politikası

27. Soru

Para politikası araçları genişletici yönde kullanıldığı zaman ne oluşur?

Cevap

Öncelikle kısa dönemde faiz oranını düşürür.

28. Soru

Düşük faiz oranı ekonomide iki yönlü etki yapar. Bunlar nedir?

Cevap

Bir yandan yatırımları teşvik ederek millî geliri arttırır; bu da ithalat artışına yol açar. Diğer yandan ülkeden sermaye çıkışına yol açar.

29. Soru

Para politikasının daraltıcı yönde kullanılması ile ne olur?

Cevap

Ters yönlü olarak dış fazla meydana gelir.

30. Soru

Sıkı para politikası araçları ile ne olur?

Cevap

Faiz oranı yükselir, yatırımlar azalır, millî gelir ve ithalat azalır. Yüksek faiz nedeniyle ülkeye sermaye girişi olur ve ödemeler dengesinin hem cari dengesi hem de sermaye dengesi iyileşir.

31. Soru

Maliye politikası araçları genişletici yönde kullanıldığı zaman ne olur?

Cevap

İlk olarak ülkede millî gelir artışı ve onun teşvik ettiği ithalat artışı görülür. Ayrıca millî gelir artışı nedeniyle ülkede ekonomik kesimler para taleplerini arttırırlar. Para talebi artışı ile faiz oranı yükselir ve ülkeye sermaye girişi olur.

32. Soru

Genişletici maliye politikası etkisiyle dış denge üzerinde iki ters yönlü etki meydana gelmektedir. Bunlar nedir?

Cevap

Etkilerden biri millî gelir ve ithalat artışı ile Cari işlemler Hesabı açığı, diğeri faiz artışı ve sermaye girişi ile Sermaye Hesabı fazlası oluşmasıdır.

33. Soru

Sermaye hareketlerinin faize duyarlılığı yüksekse ne olur?

Cevap

Faiz artışı ile ülkeye giren sermayede artış yaşanır ve dış fazla meydana gelir.

34. Soru

Açık ekonomide maliye politikası nasıldır?

Cevap

Açık ekonomide maliye politikasının dış dengeye etkisi belirsizdir. Genişletici maliye politikası ile millî gelir artınca ithalat artar, faiz yükselişli ile ülkeye sermaye girişi olur. Ters yönlü bu iki etki nedeniyle dış denge üzerindeki etki belirsiz olur.

35. Soru

Sabit döviz kuru sistemi nedir?

Cevap

Sabit kur sisteminde dış açık veya dış fazla durumunda döviz kurunun değişmesine izin verilmez; merkez bankası döviz kurunu değiştirmemek için piyasaya müdahale eder.

36. Soru

Sabit döviz kuru sistemi ve dış dengesizlikte ne olur?

Cevap

Dış açık veren bir ekonomide merkez bankası piyasaya döviz satışı yaparak döviz talebini karşılar, ulusal para arzı kısılır, LM eğrisi sola kayar.

37. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde dış dengenin sağlanması ancak nasıl olur?

Cevap

İç dengenin kötüleşmesi sonucunda mümkün olmaktadır.

38. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde merkez bankasının dış dengenin sağlanması uğruna iç dengenin bozulmasına izin vermesinde ne olur?

Cevap

Pasif politika olmaktadır.

39. Soru

Merkez bankası piyasaya döviz sürerken eş anlı olarak açık piyasa işlemleri ile alım yaparsa ne olur?

Cevap

Para arzının azalmasını önlemiş olur.

40. Soru

Sabit döviz kuru sistemi ve dış açık olan bir ekonomide merkez bankasının piyasaya döviz satışı ile ulusal para arzını kısarken eş anlı olarak açık piyasa işlemleri ile piyasaya ulusal para enjekte etmesi; böylece bir politikanın etki

Cevap

Sterilizasyon politikası denir.

41. Soru

Esnek kur sistemi ve dış denge nasıl sağlanır?

Cevap

Esnek kur sisteminde dış denge kendiliğinden sağlanır. Dış açık varsa döviz kuru artar. İhracat artar, ithalat azalır, dış açık otomatik olarak giderilir.

42. Soru

Dış açık neye neden olur?

Cevap

Döviz talebinin döviz arzını aşması durumu olup esnek kur sisteminde döviz kurunun yükselmesine neden olmaktadır.

43. Soru

Döviz kuru yükselince ne olur?

Cevap

Ulusal paranın değeri düşer, dış ticarette ülkenin rekabet gücü artar. ihraç malları döviz cinsinden ucuzladığı için ihracat artar, ithal malları pahalandığı için ithalat azalır.

44. Soru

Tam sermaye hareketliliği koşullarında para ve maliye politikalarının etkilerini sabit ve esnek kur sistemlerinde inceleyen bir yaklaşıma ne ad verilir?

Cevap

Mundell-Fleming Modeli.

45. Soru

Tam sermaye hareketliliği durumunda sabit kur sisteminde maliye politikası tam etkili olması nedir?

Cevap

Sabit döviz kuru sistemi ve maliye politikası.

46. Soru

Esnek kur sisteminde döviz talebi artışı ile ne olur?

Cevap

Döviz kuru artar, ulusal paranın değeri düşer, dış ticarette ülkenin rekabet gücü olumlu etkilenir. Döviz kuru artınca değer kaybeden ulusal para ile ihracat artar, ithalat azalır.

47. Soru

Esnek döviz kuru sistemi ve para politikasında hangi yol daha etkilidir?

Cevap

Tam sermaye hareketliliği durumunda esnek kur sisteminde para politikası tam etkilidir.

48. Soru

Sınırlı sermaye hareketliliğinde ne olur?

Cevap

Sınırlı sermaye hareketliliği durumunda dış dengeyi gösteren BP eğrisinin eğimi, sermaye hareketlerinin faize duyarlığına bağlı olarak dikeye yakın veya yataya yakın olabilir.

49. Soru

Dış fazla durumunda ne olur?

Cevap

Döviz arzının döviz talebini aştığını, bu nedenle döviz kurlarının düşme eğiliminde olduğunu gösterir.

50. Soru

Sabit kur sisteminde merkez bankası dış fazlasına izin vermeyerek ne yapar?

Cevap

Piyasadan döviz satın alarak sabit kuru korur.

51. Soru

BP eğrisinin eğimi arttıkça sabit döviz kuru sisteminde maliye politikasının etkinliği azalması nedir?

Cevap

BP eğimi artışının etkisi

52. Soru

BP eğrisinin eğimi arttıkça, diğer bir deyişle sermaye hareketlerinin faize duyarlılığı azaldıkça ne olur?

Cevap

Sabit kur sisteminde izlenen maliye politikasının etkinliği azalmaktadır.

53. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde dış açık karşısında merkez bankası ne yapar?

Cevap

Piyasaya ulusal para karşılığında döviz sürerek döviz kurunun artmasını önler ve ulusal para arzının kısalmasın neden olur.

54. Soru

Sınırlı sermaye hareketliliği, sabit döviz kuru sistemi ve para politikasında ne olur?

Cevap

Sınırlı sermaye hareketliliği durumunda BP eğimi ne olursa olsun sabit döviz kuru sisteminde para politikası tamamen etkisizdir.

55. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde merkez bankası piyasaya ulusal para karşılığında döviz sürerek sabit kuru korumak ve ulusal para arzının azalmasına yol açması haricindeki gelişmeler nelerdir?

Cevap

Bu durum LM eğrisinin tekrar sola ve önceki konumuna geri dönmesine yol açmakta ve izlenen para politikasının millî gelir üzerinde herhangi bir etki oluşturamadığı görülmektedir.

56. Soru

Esnek döviz kuru sisteminde dış denge durumunda ne olur?

Cevap

Döviz kuru değişmesi ile kendiliğinden müdahaleye gerek kalmadan sağlanır. Çünkü bu sistemde döviz kuru serbestçe artıp azalabilmekte, böylece ulusal paranın değeri değişmektedir.

57. Soru

Döviz talebinin döviz arzını aşması anlamına gelen dış açık durumunda ne olur?

Cevap

Döviz kuru artar, ulusal paranın dış değeri düşer. Böylece ihracat artıp ithalat azalır.

58. Soru

Sınırlı sermaye hareketliliği durumunda esnek döviz kuru sistemi geçerli iken izlenen para politikasının millî gelir üzerindeki etkisi nasıl olur?

Cevap

Tam sermaye hareketliliği durumuna göre sınırlı ölçüde kalmaktadır. Ancak para politikasının ekonomiye etkisinin sınırlı olsa da mevcut olduğu görülmektedir.

59. Soru

Dikeye yakın BP, esnek döviz kuru sistemi ve para politikası nasıldır?

Cevap

BP eğrisi eğimi artıp dikeyleştikçe esnek kur sisteminde izlenen para politikasının etkinliği artar.

60. Soru

Tam sermaye hareketsizliğinin geçerli olduğu bir ekonomide dış denge nasıl etkilenir?

Cevap

Sadece dış ticaret kalemlerinden etkilenmekte, sermaye hareketlerinin dış denge üzerinde hiç bir rolü bulunmamaktadır.

61. Soru

Sabit döviz kuru sisteminde oluşan dış ticaret açığı nedeniyle döviz talebi artınca merkez bankası ne yapar?

Cevap

Piyasaya döviz sürerek bu talep artışını karşılamakta, ulusal para arzının kısılmasına yol açmaktadır.

62. Soru

Esnek kur sisteminde dış ticaret açığı nedeniyle döviz talebi artınca ne olur?

Cevap

Döviz kuru artar, ulusal paranın değeri düşer. Böylece ihracat artar, ithalat azalır. Net ihracat artışı ile IS eğrisi sağa kayar ve IS2 olur. Böylece dış dengesizlik kendiliğinden giderilmiş ve ödemeler dengesi sağlanmış olur.

63. Soru

Esnek kur sisteminde döviz talebi artınca ne olur?

Cevap

Döviz kuru artar, ulusal paranın değeri düşer. Bu durumda rekabet gücü artışı nedeniyle ihracat artar ve ithalat azalır.

64. Soru

Bir ekonomide iç denge sorunları için maliye politikası, dış denge sorunları için para politikası izlenmesinin daha etkin sonuçlar vereceği ileri sürülmektedir. Bu yaklaşıma ne denir?

Cevap

Bu yaklaşım, Robert Mundell tarafından ileri sürüldüğü için Mundell’in Tahsisler Kuralı adını alır.

65. Soru

Mundell’in Tahsisler Kuralı yaklaşımında ne olur?

Cevap

Dış denge sorunu ile merkez bankası ilgilenirken iç denge sorunu ile hükûmetler kendi görev alanları çerçevesinde ilgilenirler.

66. Soru

Hangi ekonomide tam sermaye hareketliliği, sabit kur sistemi ve bağımsız para politikasının birlikte izlenmesi başarılı sonuç vermez?

Cevap

İmkansız Üçlü Hipotezinde

67. Soru

Bir arada uygulanabilecek alternatif politikalar nelerdir?

Cevap

* Tam sermaye hareketliliği, esnek kur sistemi ve bağımsız para politikası, * Sabit kur sistemi, sermaye kontrolü ve bağımsız para politikası,* Tam sermaye hareketliliği, para kurulu ve sabit kur sistemi…

68. Soru

Birçok gelişmekte olan ülke 1999-2000 döneminde IMF’nin talebi üzerine hangi kur sistemini izlemiştir?

Cevap

Ara kur sistemlerini izlemeyi tercih etmişti.

69. Soru

Genişletici maliye politikasının izlenmesi durumunda ne olur?

Cevap

İşsizlik sorunu çözülebilir ancak dış açıklar daha da artar. Bu durumda sermaye akımlarının faize duyarlı olması bu açmazı çözebilir.

70. Soru

Genel olarak bir ekonomide iç denge sorunları için ne ileri sürülür?

Cevap

Maliye politikası, dış denge sorunları için para politikası izlenmesinin daha etkin sonuçlar vereceği ileri sürülmektedir.

71. Soru

Hangi kuramda dış denge sorunu ile merkez bankası ilgilenirken iç denge sorunu ile hükûmetler kendi görev alanları çerçevesinde ilgilenirler?

Cevap

Mundell’in Tahsisler Kuralında.

72. Soru

Ödemeler dengesinde Cari İşlemler Hesabı ile resmî rezervler dışı Sermaye ve Finans Hesabı dengesizlikleri birbirini dengelediği zaman nasıl bir eğri ile incelenir?

Cevap

Dış denge eğrisi adını alan ve BP eğrisi (ödemeler dengesi balance of payments) olarak ifade edilen bir eğri yardımıyla incelenir. BP eğrisi döviz kuru veri iken bir ülkede faiz oranı ile reel üretim (hasıla) düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklar.

73. Soru

Esnek kur sisteminde genişletici para politikası ile dış ticaret açığı oluşunca ne olur?

Cevap

Ulusal paranın değeri düşer. Böylece ihracat artar, ithalat azalır. Net ihracat artışı ile IS eğrisi sağa kayar; böylece hem ekonomide etki sağlanmış olur hem de dış denge kendiliğinden sağlanmış olur.

74. Soru

Esnek kur sisteminde döviz talebi artınca döviz kuru artar, ulusal paranın değeri düşmesine ilave ne gibi etkiler olur?

Cevap

Rekabet gücü artışı nedeniyle ihracat artar ve ithalat azalır. Tam sermaye hareketsizliği durumunda esnek kur sisteminde maliye politikası önemli ölçüde etkili olur.

75. Soru

Sabit kur sisteminde oluşan genişletici para politikası ile oluşan dış ticaret açığı nedeniyle döviz talebi artınca merkez bankası ne yapar?

Cevap

Merkez bankası piyasaya döviz sürerek bu talep artışını karşılamakta, ulusal para arzının kısılmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak millî gelirde hiçbir değişme olmaz.

76. Soru

BP eğrisinin eğimi arttıkça, diğer bir deyişle sermaye hareketlerinin faize duyarlığı azaldıkça ne olur?

Cevap

Sabit kur sisteminde izlenen maliye politikasının etkinliği azalmaktadır.

77. Soru

Tam sermaye hareketliliği ve esnek kur sisteminde maliye politikası hiç etkili değildir. Genişletici maliye politikası ile faiz oranı artıp sermaye girişi yaşanması ile dış fazlası oluşmasına ilave ne gibi ilave faaliyetler olur?

Cevap

Ülke parasının değeri artar, ihracat azalıp ithalat artar. Millî gelir azalır. Başlangıçta genişletici maliye politikası ile oluşan millî gelir artışı ortadan kalkar, politika tamamen etkisiz olur.

78. Soru

Birçok ülke 1999-2000 döneminde ara kur sistemlerini izlemeyi tercih etmesiyle ne olmuştur?

Cevap

Ekonomik kesimlerin döviz cinsinden borçlanmasına, döviz cinsinden yükümlülüklerin artmasına ve bu nedenle ülkeye kısa vadeli yabancı sermaye girişinin artmasına yol açmıştır.

79. Soru

“İktisat politikasının temel amacı iç ve dış ekonomik dengenin sağlanmasıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

İktisat politikası amaçları

80. Soru

İktisat politikası amaçları nedir?

Cevap

İktisat politikasının temel amacı iç ve dış ekonomik dengenin sağlanmasıdır

81. Soru

“Ekonomide iç ve dış ekonomik dengenin birlikte sağlanması durumudur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Genel denge

82. Soru

Genel denge nedir? 

Cevap

Ekonomide iç ve dış ekonomik dengenin birlikte sağlanması durumudur.

83. Soru

Genel denge politikaları nedir?

Cevap

Genel denge politikaları, harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici politikalar olarak ayrılır

84. Soru

“Genel denge politikaları, harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici politikalar olarak ayrılır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Genel denge politikaları

85. Soru

“Toplam talebin yerli ve ithal mallar arasında kaydırılmasını sağlayan politikalardır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Harcama kaydırıcı politikalar

86. Soru

Harcama kaydırıcı politikalar nedir? 

Cevap

Toplam talebin yerli ve ithal mallar arasında kaydırılmasını sağlayan politikalardır.

87. Soru

“Toplam talebin hacmini etkileyen para ve maliye politikalarıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Harcama değiştirici politikalar

88. Soru

Harcama değiştirici politikalar nedir? Toplam talebin
hacmini etkileyen para ve
maliye politikalarıdır

Cevap

Toplam talebin hacmini etkileyen para ve maliye politikalarıdır

89. Soru

Para politikası araçları nedir?

Cevap

Genel olarak açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılık oranları ve reeskont oranlarıdır.

90. Soru

“Genel olarak açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılık oranları ve reeskont oranlarıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Para politikası araçları

91. Soru

“Genel olarak kamu harcamaları ve vergileri kapsar.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Maliye politikası araçları

92. Soru

Maliye politikası araçları nedir? 

Cevap

Genel olarak kamu harcamaları ve vergileri kapsar.

93. Soru

iç denge nedir? 

Cevap

Mal ve parampiyasasının birlikte dengede olmasıdır

94. Soru

“Mal ve para piyasasının birlikte dengede olmasıdır.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

iç denge

95. Soru

Mal piyasası dengesi nedir?

Cevap

Toplam mal ve hizmet talebinin, toplam mal ve hizmet arzına eşit olması durumudur.

96. Soru

“Toplam mal ve hizmet talebinin, toplam mal ve hizmet arzına eşit olması durumudur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Mal piyasası dengesi

97. Soru

Para piyasası dengesi nedir?

Cevap

Toplam para talebinin toplam para arzına eşit olması durumudur

98. Soru

Toplam para talebinin toplam para arzına eşit olması durumudur

Cevap

Para piyasası dengesi

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!