Ulaştırma Sistemleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ulaştırma Sistemleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Taşımacılık Düzenlemeleri

1. Soru

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar sırası ile;

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

• Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

• Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.


2. Soru

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre sevk mektubunun içeriği nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Sevk mektubunun içeriği aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

• Sevk mektubu tarih ve düzenleme yeri

• Göndericinin adı ve adresi

• Taşımacının isim ve adresi

• Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer

• Yükün gönderildiği kişinin isim ve adresi

• Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğundan bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

• Kaç parça olduğu ve bunların özel marka ve sayıları

• Yükün brüt ağırlığı veya başka bir şekilde ifade edilmiş ise miktarı

• Taşıma ücretleri

• Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlar

• Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın, taşımanın bu sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not


3. Soru

Karayolu taşıma kanununu kapsayan hükümler nelerdir?

Cevap

Bu Kanun trafik ile ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsamaktadır.


4. Soru

Karayolu Taşıma Kanununun amacı nedir?

Cevap

Amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olan kanundur.


5. Soru

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre taşıma senedi nasıl düzenlenilir?

Cevap

Taşıma senedi üç nüsha halinde düzenlenerek gönderici ve taşımacı tarafından imzalanır. Sevk mektubunun düzenlendiği ülkedeki yasalar izin verdiği taktirde, bu imzalar matbaada basılabilir veya onların yerine gönderici ve taşımacının mühürleri kullanılabilir. Birinci suret göndericiye verilir. İkincisi yükle beraber gider. Üçüncüsü ise taşımacı tarafından saklanır. Taşınacak yüklerin başka taşıtlara yüklenmesi gerektiği, bunların ayrı çeşit yükler olduğu veya ayrı partilere bölünmesi durumunda gönderici veya taşımacı her çeşit ve parti yük için ayrı bir sevk mektubu isteme hakkına sahiptir.


6. Soru

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı nedir?

Cevap

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” da yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.


7. Soru

Karayolu ulaştırması kapsamında hangi idari kurumlar görev yapmaktadır?

Cevap

Karayolu ulaştırması kapsamında iki önemli idari kurum görev yapmaktadır; bunlardan ilki Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü diğeri ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüdür.


8. Soru

Trans-Asya Demiryolu Ağı hangi amaçla başlatılmıştır?

Cevap

Trans-Asya Demiryolu Ağı, (TAR) 1960’lı yıllarda Singapur ve İstanbul arasında kesintisiz 14.000 km’lik bir demiryolu oluşturulması amacıyla başlatılmıştır.


9. Soru

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ), 41 ülketarafından imzalanan protokolle 2004 yılında kurulmuştur.


10. Soru

Demiryolu taşımacılığı ile ilgili hizmetler hangi bölge müdürlükleri tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Demiryolu taşımacılığı ileilgili hizmetler 7 bölge müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

2. Bölge Müdürlüğü Ankara

3. Bölge Müdürlüğü Alsancak

4. Bölge Müdürlüğü Sivas

5. Bölge Müdürlüğü Malatya

6. Bölge Müdürlüğü Adana

7. Bölge Müdürlüğü Afyon


11. Soru

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için neler yapılmaktadır?

Cevap

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için; hava sahasının kullanılması konusunda ortak kurallara dayanan yasal bir çerçeve, hava trafiğinin sivil asker müşterek yönetimi, ilgili organizasyonlar arasında anlaşma sağlanabilmesi için diyalog, Euro control (Havacılık Güvenliği için Avrupa Organizasyonu/ the European Organization for the Safety of Air Navigation) için iş birliği ve sonolarak kuralları etkinleştirmek ve güçlendirmek için araştırma, kontrol ve cezasistemi konularına yoğunlaşılmaktadır. O


12. Soru

Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri ne zaman ve nasıl atılmıştır?

Cevap

Atatürk’ün, ülkenin geleceğine de yol gösteren “İstikbal Göklerdedir.” sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır.


13. Soru

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar kim tarafından yürütülür?

Cevap

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkındaki Kanun’un 16.maddesine göre 1945 yılında Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı olarak kurulan ve 1973 yılında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları sonucunda Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü şekline dönüştürülen kurum ile aynı yıl kurulan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.


14. Soru

Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim hangisidir?

Cevap

Ülkemizde sivil havacılık politikaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenmektedir. Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim, bir kamu kuruluşu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’dür.


15. Soru

“Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesinin yanınlanma amacı nedir?

Cevap

Deniz taşımacılığı sektöründe; taşımacılık hizmetlerine, mürettebata, gemilere ve mallara yönelik ayrı prosedürler uygulanması sebebiyle, iç pazar’ın dört temel serbestisinden birisi olan “Malların Serbest Dolaşımı” açısından kısmi de olsa engeller ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Çalışma Belgesi’nde, sektörün AB’deki diğer taşımacılık sektörleri ile rekabet edebilirliğinin sağlanması ve malların serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılmasına öncelik verilmektedir. Bu amaç ile ilgili olarak deniz taşımacılığı sektörünün etkin işleyişinin ve rekabet edilebilirliğinin arttırılmasına yönelik olarak, AB’nin deniz taşımacılığına ilişkin idari prosedürlerin basitleştirilmesi için “Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesi yayınlanmıştır.


16. Soru

Uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonunun amacı nedir?

Cevap

Bu organizasyonun amacı, üye ülkeler arasında yolcu, bagaj ve yük taşımacılığında demiryolu trafiğini düzenlemektir.


17. Soru

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları ne zaman başlamıştır?

Cevap

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Hava Limanının hemen yakınındaki Sefaköy’de, tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır.


18. Soru

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi) hangi düzenlemeleri içermektedir?

Cevap

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi), uçak ile ücret karşılığında yapılan bütün uluslararası insan, bagaj veya eşya taşımalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.


19. Soru

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu nasıldır?

Cevap

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu: ulusal ve uluslararası kurallara uygun, güvenliğe öncelik veren, çevre dostu, milli ekonomiye ve sosyal hayata katkıda bulunan, ileri teknolojiyi kullanan, yüksek kaliteli servis hizmeti sağlayan, pazar şartlarında rekabet eden, Türkiye’nin coğrafi ve doğal kaynaklarını iyi kullanan, diğer taşımacılık şekilleriyle adil ve dengeli bir şekilde bütünleşmiş bir karayolu taşıma sistemi kurmaktır.


20. Soru

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin amacı nedir?

Cevap

01 Haziran 2007 Tarihli ve 26539 sayılı Resmi Gazete’de Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, iç ve dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu veya yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin ticari hava taşımacılık faaliyetleri sırasında uyması gereken teknik, idari ve mali esaslar ile bu işletmelerde bulunacak yönetici ve tek- nik personelin nitelik ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


1. Soru

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar hangileridir?

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar hangileridir?

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar hangileridir?

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar sırası ile;

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

• Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

• Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar sırası ile;

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

• Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

• Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar sırası ile;

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

• Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

• Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

Deniz yolu ulaştırmasında önemli rolü bulunan idari kuruluşlar sırası ile;

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

• T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

• Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

• Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

• Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.

2. Soru

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre sevk mektubunun içeriği nasıl tanımlanmıştır?

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre sevk mektubunun içeriği nasıl tanımlanmıştır?

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre sevk mektubunun içeriği nasıl tanımlanmıştır?

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre sevk mektubunun içeriği nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Sevk mektubunun içeriği aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

• Sevk mektubu tarih ve düzenleme yeri

• Göndericinin adı ve adresi

• Taşımacının isim ve adresi

• Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer

• Yükün gönderildiği kişinin isim ve adresi

• Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğundan bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

• Kaç parça olduğu ve bunların özel marka ve sayıları

• Yükün brüt ağırlığı veya başka bir şekilde ifade edilmiş ise miktarı

• Taşıma ücretleri

• Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlar

• Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın, taşımanın bu sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not

Sevk mektubunun içeriği aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

• Sevk mektubu tarih ve düzenleme yeri

• Göndericinin adı ve adresi

• Taşımacının isim ve adresi

• Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer

• Yükün gönderildiği kişinin isim ve adresi

• Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğundan bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

• Kaç parça olduğu ve bunların özel marka ve sayıları

• Yükün brüt ağırlığı veya başka bir şekilde ifade edilmiş ise miktarı

• Taşıma ücretleri

• Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlar

• Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın, taşımanın bu sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not

Sevk mektubunun içeriği aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

• Sevk mektubu tarih ve düzenleme yeri

• Göndericinin adı ve adresi

• Taşımacının isim ve adresi

• Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer

• Yükün gönderildiği kişinin isim ve adresi

• Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğundan bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

• Kaç parça olduğu ve bunların özel marka ve sayıları

• Yükün brüt ağırlığı veya başka bir şekilde ifade edilmiş ise miktarı

• Taşıma ücretleri

• Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlar

• Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın, taşımanın bu sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not

Sevk mektubunun içeriği aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

• Sevk mektubu tarih ve düzenleme yeri

• Göndericinin adı ve adresi

• Taşımacının isim ve adresi

• Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer

• Yükün gönderildiği kişinin isim ve adresi

• Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğundan bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

• Kaç parça olduğu ve bunların özel marka ve sayıları

• Yükün brüt ağırlığı veya başka bir şekilde ifade edilmiş ise miktarı

• Taşıma ücretleri

• Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlar

• Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın, taşımanın bu sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not

3. Soru

Karayolu taşıma kanununu kapsayan hükümler nelerdir?

Karayolu taşıma kanununu kapsayan hükümler nelerdir?

Karayolu taşıma kanununu kapsayan hükümler nelerdir?

Karayolu taşıma kanununu kapsayan hükümler nelerdir?

Cevap

Bu Kanun trafik ile ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsamaktadır.

Bu Kanun trafik ile ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsamaktadır.

Bu Kanun trafik ile ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsamaktadır.

Bu Kanun trafik ile ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsamaktadır.

4. Soru

Karayolu Taşıma Kanununun amacı nedir?

Karayolu Taşıma Kanununun amacı nedir?

Karayolu Taşıma Kanununun amacı nedir?

Karayolu Taşıma Kanununun amacı nedir?

Cevap

Amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olan kanundur.

Amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olan kanundur.

Amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olan kanundur.

Amacı, karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olan kanundur.

5. Soru

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre taşıma senedi nasıl düzenlenilir?

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre taşıma senedi nasıl düzenlenilir?

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre taşıma senedi nasıl düzenlenilir?

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi’ne (CMR) göre taşıma senedi nasıl düzenlenilir?

Cevap

Taşıma senedi üç nüsha halinde düzenlenerek gönderici ve taşımacı tarafından imzalanır. Sevk mektubunun düzenlendiği ülkedeki yasalar izin verdiği taktirde, bu imzalar matbaada basılabilir veya onların yerine gönderici ve taşımacının mühürleri kullanılabilir. Birinci suret göndericiye verilir. İkincisi yükle beraber gider. Üçüncüsü ise taşımacı tarafından saklanır. Taşınacak yüklerin başka taşıtlara yüklenmesi gerektiği, bunların ayrı çeşit yükler olduğu veya ayrı partilere bölünmesi durumunda gönderici veya taşımacı her çeşit ve parti yük için ayrı bir sevk mektubu isteme hakkına sahiptir.

Taşıma senedi üç nüsha halinde düzenlenerek gönderici ve taşımacı tarafından imzalanır. Sevk mektubunun düzenlendiği ülkedeki yasalar izin verdiği taktirde, bu imzalar matbaada basılabilir veya onların yerine gönderici ve taşımacının mühürleri kullanılabilir. Birinci suret göndericiye verilir. İkincisi yükle beraber gider. Üçüncüsü ise taşımacı tarafından saklanır. Taşınacak yüklerin başka taşıtlara yüklenmesi gerektiği, bunların ayrı çeşit yükler olduğu veya ayrı partilere bölünmesi durumunda gönderici veya taşımacı her çeşit ve parti yük için ayrı bir sevk mektubu isteme hakkına sahiptir.

Taşıma senedi üç nüsha halinde düzenlenerek gönderici ve taşımacı tarafından imzalanır. Sevk mektubunun düzenlendiği ülkedeki yasalar izin verdiği taktirde, bu imzalar matbaada basılabilir veya onların yerine gönderici ve taşımacının mühürleri kullanılabilir. Birinci suret göndericiye verilir. İkincisi yükle beraber gider. Üçüncüsü ise taşımacı tarafından saklanır. Taşınacak yüklerin başka taşıtlara yüklenmesi gerektiği, bunların ayrı çeşit yükler olduğu veya ayrı partilere bölünmesi durumunda gönderici veya taşımacı her çeşit ve parti yük için ayrı bir sevk mektubu isteme hakkına sahiptir.

Taşıma senedi üç nüsha halinde düzenlenerek gönderici ve taşımacı tarafından imzalanır. Sevk mektubunun düzenlendiği ülkedeki yasalar izin verdiği taktirde, bu imzalar matbaada basılabilir veya onların yerine gönderici ve taşımacının mühürleri kullanılabilir. Birinci suret göndericiye verilir. İkincisi yükle beraber gider. Üçüncüsü ise taşımacı tarafından saklanır. Taşınacak yüklerin başka taşıtlara yüklenmesi gerektiği, bunların ayrı çeşit yükler olduğu veya ayrı partilere bölünmesi durumunda gönderici veya taşımacı her çeşit ve parti yük için ayrı bir sevk mektubu isteme hakkına sahiptir.

6. Soru

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı nedir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı nedir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı nedir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı nedir?

Cevap

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” da yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” da yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” da yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” da yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

7. Soru

Karayolu ulaştırması kapsamında hangi idari kurumlar görev yapmaktadır?

Karayolu ulaştırması kapsamında hangi idari kurumlar görev yapmaktadır?

Karayolu ulaştırması kapsamında hangi idari kurumlar görev yapmaktadır?

Karayolu ulaştırması kapsamında hangi idari kurumlar görev yapmaktadır?

Cevap

Karayolu ulaştırması kapsamında iki önemli idari kurum görev yapmaktadır; bunlardan ilki Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü diğeri ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüdür.

Karayolu ulaştırması kapsamında iki önemli idari kurum görev yapmaktadır; bunlardan ilki Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü diğeri ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüdür.

Karayolu ulaştırması kapsamında iki önemli idari kurum görev yapmaktadır; bunlardan ilki Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü diğeri ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüdür.

Karayolu ulaştırması kapsamında iki önemli idari kurum görev yapmaktadır; bunlardan ilki Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü diğeri ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüdür.

8. Soru

Trans-Asya Demiryolu Ağı hangi amaçla başlatılmıştır?

Trans-Asya Demiryolu Ağı hangi amaçla başlatılmıştır?

Trans-Asya Demiryolu Ağı hangi amaçla başlatılmıştır?

Trans-Asya Demiryolu Ağı hangi amaçla başlatılmıştır?

Trans-Asya Demiryolu Ağı hangi amaçla başlatılmıştır?

Trans-Asya Demiryolu Ağı hangi amaçla başlatılmıştır?

Trans-Asya Demiryolu Ağı hangi amaçla başlatılmıştır?

Cevap

Trans-Asya Demiryolu Ağı, (TAR) 1960’lı yıllarda Singapur ve İstanbul arasında kesintisiz 14.000 km’lik bir demiryolu oluşturulması amacıyla başlatılmıştır.

Trans-Asya Demiryolu Ağı, (TAR) 1960’lı yıllarda Singapur ve İstanbul arasında kesintisiz 14.000 km’lik bir demiryolu oluşturulması amacıyla başlatılmıştır.

Trans-Asya Demiryolu Ağı, (TAR) 1960’lı yıllarda Singapur ve İstanbul arasında kesintisiz 14.000 km’lik bir demiryolu oluşturulması amacıyla başlatılmıştır.

Trans-Asya Demiryolu Ağı, (TAR) 1960’lı yıllarda Singapur ve İstanbul arasında kesintisiz 14.000 km’lik bir demiryolu oluşturulması amacıyla başlatılmıştır.

9. Soru

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ) ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ), 41 ülketarafından imzalanan protokolle 2004 yılında kurulmuştur.

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ), 41 ülketarafından imzalanan protokolle 2004 yılında kurulmuştur.

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ), 41 ülketarafından imzalanan protokolle 2004 yılında kurulmuştur.

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ), 41 ülketarafından imzalanan protokolle 2004 yılında kurulmuştur.

Hükümetler arası, uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonu (intergovernmental organization for international carriage by rail – OTİF ), 41 ülketarafından imzalanan protokolle 2004 yılında kurulmuştur.

10. Soru

Demiryolu taşımacılığı ile ilgili hizmetler hangi bölge müdürlükleri tarafından yürütülmektedir?

Demiryolu taşımacılığı ile ilgili hizmetler hangi bölge müdürlükleri tarafından yürütülmektedir?

Demiryolu taşımacılığı ile ilgili hizmetler hangi bölge müdürlükleri tarafından yürütülmektedir?

Demiryolu taşımacılığı ile ilgili hizmetler hangi bölge müdürlükleri tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Demiryolu taşımacılığı ileilgili hizmetler 7 bölge müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

2. Bölge Müdürlüğü Ankara

3. Bölge Müdürlüğü Alsancak

4. Bölge Müdürlüğü Sivas

5. Bölge Müdürlüğü Malatya

6. Bölge Müdürlüğü Adana

7. Bölge Müdürlüğü Afyon

Demiryolu taşımacılığı ileilgili hizmetler 7 bölge müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

2. Bölge Müdürlüğü Ankara

3. Bölge Müdürlüğü Alsancak

4. Bölge Müdürlüğü Sivas

5. Bölge Müdürlüğü Malatya

6. Bölge Müdürlüğü Adana

7. Bölge Müdürlüğü Afyon

Demiryolu taşımacılığı ileilgili hizmetler 7 bölge müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

2. Bölge Müdürlüğü Ankara

3. Bölge Müdürlüğü Alsancak

4. Bölge Müdürlüğü Sivas

5. Bölge Müdürlüğü Malatya

6. Bölge Müdürlüğü Adana

7. Bölge Müdürlüğü Afyon

Demiryolu taşımacılığı ileilgili hizmetler 7 bölge müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

2. Bölge Müdürlüğü Ankara

3. Bölge Müdürlüğü Alsancak

4. Bölge Müdürlüğü Sivas

5. Bölge Müdürlüğü Malatya

6. Bölge Müdürlüğü Adana

7. Bölge Müdürlüğü Afyon

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

2. Bölge Müdürlüğü Ankara

3. Bölge Müdürlüğü Alsancak

4. Bölge Müdürlüğü Sivas

5. Bölge Müdürlüğü Malatya

6. Bölge Müdürlüğü Adana

7. Bölge Müdürlüğü Afyon

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

2. Bölge Müdürlüğü Ankara

3. Bölge Müdürlüğü Alsancak

4. Bölge Müdürlüğü Sivas

5. Bölge Müdürlüğü Malatya

6. Bölge Müdürlüğü Adana

7. Bölge Müdürlüğü Afyon

1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

2. Bölge Müdürlüğü Ankara

3. Bölge Müdürlüğü Alsancak

4. Bölge Müdürlüğü Sivas

5. Bölge Müdürlüğü Malatya

6. Bölge Müdürlüğü Adana

7. Bölge Müdürlüğü Afyon

11. Soru

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için neler yapılmaktadır?

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için neler yapılmaktadır?

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için neler yapılmaktadır?

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için neler yapılmaktadır?

Cevap

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için; hava sahasının kullanılması konusunda ortak kurallara dayanan yasal bir çerçeve, hava trafiğinin sivil asker müşterek yönetimi, ilgili organizasyonlar arasında anlaşma sağlanabilmesi için diyalog, Euro control (Havacılık Güvenliği için Avrupa Organizasyonu/ the European Organization for the Safety of Air Navigation) için iş birliği ve sonolarak kuralları etkinleştirmek ve güçlendirmek için araştırma, kontrol ve cezasistemi konularına yoğunlaşılmaktadır. O

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için; hava sahasının kullanılması konusunda ortak kurallara dayanan yasal bir çerçeve, hava trafiğinin sivil asker müşterek yönetimi, ilgili organizasyonlar arasında anlaşma sağlanabilmesi için diyalog, Euro control (Havacılık Güvenliği için Avrupa Organizasyonu/ the European Organization for the Safety of Air Navigation) için iş birliği ve sonolarak kuralları etkinleştirmek ve güçlendirmek için araştırma, kontrol ve cezasistemi konularına yoğunlaşılmaktadır. O

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için; hava sahasının kullanılması konusunda ortak kurallara dayanan yasal bir çerçeve, hava trafiğinin sivil asker müşterek yönetimi, ilgili organizasyonlar arasında anlaşma sağlanabilmesi için diyalog, Euro control (Havacılık Güvenliği için Avrupa Organizasyonu/ the European Organization for the Safety of Air Navigation) için iş birliği ve sonolarak kuralları etkinleştirmek ve güçlendirmek için araştırma, kontrol ve cezasistemi konularına yoğunlaşılmaktadır. O

Avrupa Tek Hava Sahası’nın oluşturulması için; hava sahasının kullanılması konusunda ortak kurallara dayanan yasal bir çerçeve, hava trafiğinin sivil asker müşterek yönetimi, ilgili organizasyonlar arasında anlaşma sağlanabilmesi için diyalog, Euro control (Havacılık Güvenliği için Avrupa Organizasyonu/ the European Organization for the Safety of Air Navigation) için iş birliği ve sonolarak kuralları etkinleştirmek ve güçlendirmek için araştırma, kontrol ve cezasistemi konularına yoğunlaşılmaktadır. O

12. Soru

Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri ne zaman ve nasıl atılmıştır?

Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri ne zaman ve nasıl atılmıştır?

Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri ne zaman ve nasıl atılmıştır?

Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri ne zaman ve nasıl atılmıştır?

Cevap

Atatürk’ün, ülkenin geleceğine de yol gösteren “İstikbal Göklerdedir.” sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır.

Atatürk’ün, ülkenin geleceğine de yol gösteren “İstikbal Göklerdedir.” sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır.

Atatürk’ün, ülkenin geleceğine de yol gösteren “İstikbal Göklerdedir.” sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır.

Atatürk’ün, ülkenin geleceğine de yol gösteren “İstikbal Göklerdedir.” sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır.

13. Soru

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar kim tarafından yürütülür?

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar kim tarafından yürütülür?

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar kim tarafından yürütülür?

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar kim tarafından yürütülür?

Cevap

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkındaki Kanun’un 16.maddesine göre 1945 yılında Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı olarak kurulan ve 1973 yılında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları sonucunda Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü şekline dönüştürülen kurum ile aynı yıl kurulan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkındaki Kanun’un 16.maddesine göre 1945 yılında Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı olarak kurulan ve 1973 yılında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları sonucunda Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü şekline dönüştürülen kurum ile aynı yıl kurulan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkındaki Kanun’un 16.maddesine göre 1945 yılında Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı olarak kurulan ve 1973 yılında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları sonucunda Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü şekline dönüştürülen kurum ile aynı yıl kurulan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

Ülkemizde Denizcilik Sektörü ile ilgili çalışmalar 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkındaki Kanun’un 16.maddesine göre 1945 yılında Liman ve Deniz İşleri Başkanlığı olarak kurulan ve 1973 yılında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları sonucunda Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü şekline dönüştürülen kurum ile aynı yıl kurulan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

14. Soru

Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim hangisidir?

Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim hangisidir?

Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim hangisidir?

Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim hangisidir?

Cevap

Ülkemizde sivil havacılık politikaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenmektedir. Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim, bir kamu kuruluşu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’dür.

Ülkemizde sivil havacılık politikaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenmektedir. Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim, bir kamu kuruluşu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’dür.

Ülkemizde sivil havacılık politikaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenmektedir. Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim, bir kamu kuruluşu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’dür.

Ülkemizde sivil havacılık politikaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenmektedir. Sivil havacılık kurallarının uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu birim, bir kamu kuruluşu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’dür.

15. Soru

“Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesinin yanınlanma amacı nedir?

“Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesinin yanınlanma amacı nedir?

“Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesinin yanınlanma amacı nedir?

“Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesinin yanınlanma amacı nedir?

Cevap

Deniz taşımacılığı sektöründe; taşımacılık hizmetlerine, mürettebata, gemilere ve mallara yönelik ayrı prosedürler uygulanması sebebiyle, iç pazar’ın dört temel serbestisinden birisi olan “Malların Serbest Dolaşımı” açısından kısmi de olsa engeller ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Çalışma Belgesi’nde, sektörün AB’deki diğer taşımacılık sektörleri ile rekabet edebilirliğinin sağlanması ve malların serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılmasına öncelik verilmektedir. Bu amaç ile ilgili olarak deniz taşımacılığı sektörünün etkin işleyişinin ve rekabet edilebilirliğinin arttırılmasına yönelik olarak, AB’nin deniz taşımacılığına ilişkin idari prosedürlerin basitleştirilmesi için “Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesi yayınlanmıştır.

Deniz taşımacılığı sektöründe; taşımacılık hizmetlerine, mürettebata, gemilere ve mallara yönelik ayrı prosedürler uygulanması sebebiyle, iç pazar’ın dört temel serbestisinden birisi olan “Malların Serbest Dolaşımı” açısından kısmi de olsa engeller ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Çalışma Belgesi’nde, sektörün AB’deki diğer taşımacılık sektörleri ile rekabet edebilirliğinin sağlanması ve malların serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılmasına öncelik verilmektedir. Bu amaç ile ilgili olarak deniz taşımacılığı sektörünün etkin işleyişinin ve rekabet edilebilirliğinin arttırılmasına yönelik olarak, AB’nin deniz taşımacılığına ilişkin idari prosedürlerin basitleştirilmesi için “Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesi yayınlanmıştır.

Deniz taşımacılığı sektöründe; taşımacılık hizmetlerine, mürettebata, gemilere ve mallara yönelik ayrı prosedürler uygulanması sebebiyle, iç pazar’ın dört temel serbestisinden birisi olan “Malların Serbest Dolaşımı” açısından kısmi de olsa engeller ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Çalışma Belgesi’nde, sektörün AB’deki diğer taşımacılık sektörleri ile rekabet edebilirliğinin sağlanması ve malların serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılmasına öncelik verilmektedir. Bu amaç ile ilgili olarak deniz taşımacılığı sektörünün etkin işleyişinin ve rekabet edilebilirliğinin arttırılmasına yönelik olarak, AB’nin deniz taşımacılığına ilişkin idari prosedürlerin basitleştirilmesi için “Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesi yayınlanmıştır.

Deniz taşımacılığı sektöründe; taşımacılık hizmetlerine, mürettebata, gemilere ve mallara yönelik ayrı prosedürler uygulanması sebebiyle, iç pazar’ın dört temel serbestisinden birisi olan “Malların Serbest Dolaşımı” açısından kısmi de olsa engeller ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Çalışma Belgesi’nde, sektörün AB’deki diğer taşımacılık sektörleri ile rekabet edebilirliğinin sağlanması ve malların serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılmasına öncelik verilmektedir. Bu amaç ile ilgili olarak deniz taşımacılığı sektörünün etkin işleyişinin ve rekabet edilebilirliğinin arttırılmasına yönelik olarak, AB’nin deniz taşımacılığına ilişkin idari prosedürlerin basitleştirilmesi için “Engellerin Ortadan Kalktığı Bir Avrupa Deniz Taşımacılığı Alanı’na Doğru” isimli çalışma belgesi yayınlanmıştır.

16. Soru

Uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonunun amacı nedir?

Uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonunun amacı nedir?

Uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonunun amacı nedir?

Uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonunun amacı nedir?

Uluslararası demiryolu taşımacılığı organizasyonunun amacı nedir?

Cevap

Bu organizasyonun amacı, üye ülkeler arasında yolcu, bagaj ve yük taşımacılığında demiryolu trafiğini düzenlemektir.

Bu organizasyonun amacı, üye ülkeler arasında yolcu, bagaj ve yük taşımacılığında demiryolu trafiğini düzenlemektir.

Bu organizasyonun amacı, üye ülkeler arasında yolcu, bagaj ve yük taşımacılığında demiryolu trafiğini düzenlemektir.

Bu organizasyonun amacı, üye ülkeler arasında yolcu, bagaj ve yük taşımacılığında demiryolu trafiğini düzenlemektir.

Bu organizasyonun amacı, üye ülkeler arasında yolcu, bagaj ve yük taşımacılığında demiryolu trafiğini düzenlemektir.

17. Soru

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları ne zaman başlamıştır?

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları ne zaman başlamıştır?

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları ne zaman başlamıştır?

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları ne zaman başlamıştır?

Cevap

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Hava Limanının hemen yakınındaki Sefaköy’de, tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır.

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Hava Limanının hemen yakınındaki Sefaköy’de, tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır.

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Hava Limanının hemen yakınındaki Sefaköy’de, tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır.

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Hava Limanının hemen yakınındaki Sefaköy’de, tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır.

18. Soru

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi) hangi düzenlemeleri içermektedir?

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi) hangi düzenlemeleri içermektedir?

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi) hangi düzenlemeleri içermektedir?

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi) hangi düzenlemeleri içermektedir?

Cevap

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi), uçak ile ücret karşılığında yapılan bütün uluslararası insan, bagaj veya eşya taşımalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi), uçak ile ücret karşılığında yapılan bütün uluslararası insan, bagaj veya eşya taşımalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi), uçak ile ücret karşılığında yapılan bütün uluslararası insan, bagaj veya eşya taşımalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi HakkındaSözleşme (Varşova Sözleşmesi), uçak ile ücret karşılığında yapılan bütün uluslararası insan, bagaj veya eşya taşımalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

19. Soru

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu nasıldır?

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu nasıldır?

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu nasıldır?

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu nasıldır?

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu nasıldır?

Cevap

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu: ulusal ve uluslararası kurallara uygun, güvenliğe öncelik veren, çevre dostu, milli ekonomiye ve sosyal hayata katkıda bulunan, ileri teknolojiyi kullanan, yüksek kaliteli servis hizmeti sağlayan, pazar şartlarında rekabet eden, Türkiye’nin coğrafi ve doğal kaynaklarını iyi kullanan, diğer taşımacılık şekilleriyle adil ve dengeli bir şekilde bütünleşmiş bir karayolu taşıma sistemi kurmaktır.

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu: ulusal ve uluslararası kurallara uygun, güvenliğe öncelik veren, çevre dostu, milli ekonomiye ve sosyal hayata katkıda bulunan, ileri teknolojiyi kullanan, yüksek kaliteli servis hizmeti sağlayan, pazar şartlarında rekabet eden, Türkiye’nin coğrafi ve doğal kaynaklarını iyi kullanan, diğer taşımacılık şekilleriyle adil ve dengeli bir şekilde bütünleşmiş bir karayolu taşıma sistemi kurmaktır.

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu: ulusal ve uluslararası kurallara uygun, güvenliğe öncelik veren, çevre dostu, milli ekonomiye ve sosyal hayata katkıda bulunan, ileri teknolojiyi kullanan, yüksek kaliteli servis hizmeti sağlayan, pazar şartlarında rekabet eden, Türkiye’nin coğrafi ve doğal kaynaklarını iyi kullanan, diğer taşımacılık şekilleriyle adil ve dengeli bir şekilde bütünleşmiş bir karayolu taşıma sistemi kurmaktır.

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu: ulusal ve uluslararası kurallara uygun, güvenliğe öncelik veren, çevre dostu, milli ekonomiye ve sosyal hayata katkıda bulunan, ileri teknolojiyi kullanan, yüksek kaliteli servis hizmeti sağlayan, pazar şartlarında rekabet eden, Türkiye’nin coğrafi ve doğal kaynaklarını iyi kullanan, diğer taşımacılık şekilleriyle adil ve dengeli bir şekilde bütünleşmiş bir karayolu taşıma sistemi kurmaktır.

Türkiye’nin 2013 karayolu vizyonu: ulusal ve uluslararası kurallara uygun, güvenliğe öncelik veren, çevre dostu, milli ekonomiye ve sosyal hayata katkıda bulunan, ileri teknolojiyi kullanan, yüksek kaliteli servis hizmeti sağlayan, pazar şartlarında rekabet eden, Türkiye’nin coğrafi ve doğal kaynaklarını iyi kullanan, diğer taşımacılık şekilleriyle adil ve dengeli bir şekilde bütünleşmiş bir karayolu taşıma sistemi kurmaktır.

20. Soru

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin amacı nedir?

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin amacı nedir?

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin amacı nedir?

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin amacı nedir?

Cevap

01 Haziran 2007 Tarihli ve 26539 sayılı Resmi Gazete’de Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, iç ve dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu veya yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin ticari hava taşımacılık faaliyetleri sırasında uyması gereken teknik, idari ve mali esaslar ile bu işletmelerde bulunacak yönetici ve tek- nik personelin nitelik ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

01 Haziran 2007 Tarihli ve 26539 sayılı Resmi Gazete’de Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, iç ve dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu veya yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin ticari hava taşımacılık faaliyetleri sırasında uyması gereken teknik, idari ve mali esaslar ile bu işletmelerde bulunacak yönetici ve tek- nik personelin nitelik ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

01 Haziran 2007 Tarihli ve 26539 sayılı Resmi Gazete’de Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, iç ve dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu veya yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin ticari hava taşımacılık faaliyetleri sırasında uyması gereken teknik, idari ve mali esaslar ile bu işletmelerde bulunacak yönetici ve tek- nik personelin nitelik ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

01 Haziran 2007 Tarihli ve 26539 sayılı Resmi Gazete’de Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, iç ve dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu veya yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin ticari hava taşımacılık faaliyetleri sırasında uyması gereken teknik, idari ve mali esaslar ile bu işletmelerde bulunacak yönetici ve tek- nik personelin nitelik ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!