Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Ekonomi

1. Soru

1839’daki Tanzimat Fermanı ve Yenileşme Dönemi’ne kadarki eğitim sistemi genel hatlarıyla neyi temsil etmektedir?

Cevap

1839’daki Tanzimat Fermanı ve Yenileşme Dönemi’ne kadarki eğitim sistemi genel hatlarıyla bir feodal-teokratik düzeni temsil etmektedir.


2. Soru

Hangi yılda Latin kökenli alfabenin kabul edilmesiyle birlikte açılan millet mektepleri Türkiye’nin her köşesine yayılara okuryazarlık oranının hızla arttırılmasına çalışılmıştır?

Cevap

1928 yılında Latin kökenli alfabenin kabul edilmesiyle birlikte açılan millet mektepleri Türkiye’nin her köşesine yayılarak okuryazarlık oranının hızla arttırılmasına çalışılmıştır.


3. Soru

Modern demokrasilerde en yaygın eşitlik türü nedir?

Cevap

Modern demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği,” toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine, kısacası sınıfsal konumuna bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir.


4. Soru

Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım oranları 2005-2006 öğretim yılında yüzde kaçtır?

Cevap

Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım oranları 2005-2006 öğretim yılında %13 ile OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede kalmaktadır.


5. Soru

Türkiye’nin de katıldığı uluslararası düzeyde gerçekleştirilen matematik ve fen bilimlerindeki eğitimi uluslararası düzeyde karşılaştırmayı amaçlayan bir başka sınav olan TIMMS’in açılımı ndir?

Cevap

Kısa adıyla TIMSS (Third International Mathematics and Science Study-Repeat Üçüncü Uluslararası Matematik ve Bilim Araştırması) 1999 yılı kıyaslama değerlendirmesinde öğrencilerin gösterdiği başarılara bağlı olarak eğitim sistemlerinin çeşitli boyutlardaki başarıları göreli olarak belirlemeye çalışmıştır.


6. Soru

Geniş, basit halk tabakalarının çocuklarının devam ettiği birkaç yıllık, mecburi olmayan okullara ne ad verilir?

Cevap

Geniş, basit halk tabakalarının çocuklarının devam ettiği birkaç yıllık, mecburi olmayan okullara “Sıbyan Okulları” denir.


7. Soru

MEB’e bağlı kaç örgün ve yaygın eğitim kurumu vardır?

Cevap

MEB’e bağlı 45.969 örgün eğitim kurumu ve 13.013 yaygın eğitim kurumu vardır


8. Soru

Eğitim sistemindeki ve okullardaki baskın bakış biçimi nedir?

Cevap

Eğitim sistemindeki ve okullardaki baskın bakış biçimi olan “yetenek ideolojisi”, çocukların akademik başarısını kalıplaşmış “yetenekli-yeteneksiz” sınıflamasına üzerinden anlamak eğilimindedir ve bunun herkesin kabul etmesi gereken bir verili bir gerçek olduğunu güçlü bir ideoloji olarak yayar.


9. Soru

1924 yılına kadar süren 600 yıllık Osmanlı eğitim sisteminin genel özellikleri hangi noktalarla karakterize edilebilir?

Cevap

1924 yılına kadar süren 600 yıllık Osmanlı eğitim sisteminin genel özellikleri şu noktalarla karakterize edilebilir: Osmanlı İmparatorluğu’nun eğitim ve öğretim işlerinde bir birlik söz konusudeğildir. Okullar ancak belirli tarihî zorunluklara cevap vermek üzere bir arada bulunmaktaydı. Hatta temsil ettikleri dünya görüşü yönünden birbirlerine karşıt olan kuruluşlar da söz konusuydu.19. yüzyılın ortalarına kadarki eğitim sistemi bir dereceye kadar bütünlüklü bir yapıya sahipti. Bu karışıklık ve karşıtlık ise özellikle 1839 yılındaki Avrupalılaşma yolundaki reformlardan sonra başladı. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu eğitim
sistemini iki ayrı döneme ayırarak inceleyebiliriz.


10. Soru

1923-1946 yılları arasındaki dönemde hangi politika toplumsal ve kültürel dönüşümün temel taşları oldu?

Cevap

1923-1946 yılları arasındaki dönemde Kemalist politika, toplumsal ve kültürel
dönüşümün temel taşları oldu.


11. Soru

Yaygın eğitim nasıl bir yolla gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Yaygın eğitim halkeğitimi, çıraklık eğitimi ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir.


12. Soru

Bourdieu, egemen kültürü ne olarak nitelemiştir?

Cevap

Bourdieu, egemen kültürü “Kültürel Sermaye” olarak niteler.


13. Soru

Fırsat eşitliği ilkesi, nasıl bir iddiaya sahiptir?

Cevap

Fırsat eşitliği ilkesi, eğitim yoluyla herkese yarışma imkanı yaratan demokratik ortamın sunulmasının bireyleri eşitleyici ve onlara sosyal hareketlilik imkânı sağlayacağı iddiasına sahiptir


14. Soru

Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış
programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitimin adı nedir?

Cevap

Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitimdir.


15. Soru

Öğretmenler sayıları kaç bini aştığı için sayısal görüntüsü ile Türkiye’de önemli bir toplumsal kategori oluşturmaktadır?

Cevap

Öğretmenler, sayıları 600 bini aşan sayısal görüntüsü ile Türkiye’de önemli bir toplumsal kategori oluşturmaktadır.


16. Soru

Fırsat eşitliği anlayışı,nasıl bir tezi ileri sürmektedir?

Cevap

Fırsat eşitliği anlayışı, bireylerin toplumsal kompozisyonda sahip oldukları  kökensel (sınıfsal-ekonomik, kültürel, etnik, coğrafi eşitsizlikler vb.) farklılıklarını ve takabakalaşma içindeki pozisyonlarını dikkate almaksızın herkesin ‘demokratik eğitim ortamının’ sunduğu fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanabileceği tezini ileri sürmektedir.


17. Soru

Bağımsız ve içinde ilk, orta ve yükseköğrenim kademelerinin bulunduğu okullara ne ad verilir?

Cevap

Bağımsız ve içinde ilk, orta ve yükseköğrenim kademelerinin bulunduğu okullara “Medreseler”  denir.


18. Soru

Hangi kanunu ile mektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son verildi?

Cevap

3 Mart 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile mektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son verildi.


19. Soru

Millî eğitim sistemi, hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Cevap

Millî eğitim sistemi, “örgün eğitim” ve “yaygın eğitim” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.


20. Soru

”PİSA” nın açılımı nedir?

Cevap

Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı olan PİSA (Program for International Student Assessment Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı),
uluslararası nitelikteki en kapsamlı çalışmadır.


1. Soru

1839’daki Tanzimat Fermanı ve Yenileşme Dönemi’ne kadarki eğitim sistemi genel hatlarıyla neyi temsil etmektedir?

Cevap

1839’daki Tanzimat Fermanı ve Yenileşme Dönemi’ne kadarki eğitim sistemi genel hatlarıyla bir feodal-teokratik düzeni temsil etmektedir.

2. Soru

Hangi yılda Latin kökenli alfabenin kabul edilmesiyle birlikte açılan millet mektepleri Türkiye’nin her köşesine yayılara okuryazarlık oranının hızla arttırılmasına çalışılmıştır?

Cevap

1928 yılında Latin kökenli alfabenin kabul edilmesiyle birlikte açılan millet mektepleri Türkiye’nin her köşesine yayılarak okuryazarlık oranının hızla arttırılmasına çalışılmıştır.

3. Soru

Modern demokrasilerde en yaygın eşitlik türü nedir?

Cevap

Modern demokrasilerde en yaygın eşitlik türü olan “fırsat eşitliği,” toplumsal, siyasal ve ekonomik kökenlerine, kısacası sınıfsal konumuna bakılmaksızın, herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir.

4. Soru

Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım oranları 2005-2006 öğretim yılında yüzde kaçtır?

Cevap

Türkiye’de okul öncesi eğitime katılım oranları 2005-2006 öğretim yılında %13 ile OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede kalmaktadır.

5. Soru

Türkiye’nin de katıldığı uluslararası düzeyde gerçekleştirilen matematik ve fen bilimlerindeki eğitimi uluslararası düzeyde karşılaştırmayı amaçlayan bir başka sınav olan TIMMS’in açılımı ndir?

Cevap

Kısa adıyla TIMSS (Third International Mathematics and Science Study-Repeat Üçüncü Uluslararası Matematik ve Bilim Araştırması) 1999 yılı kıyaslama değerlendirmesinde öğrencilerin gösterdiği başarılara bağlı olarak eğitim sistemlerinin çeşitli boyutlardaki başarıları göreli olarak belirlemeye çalışmıştır.

6. Soru

Geniş, basit halk tabakalarının çocuklarının devam ettiği birkaç yıllık, mecburi olmayan okullara ne ad verilir?

Cevap

Geniş, basit halk tabakalarının çocuklarının devam ettiği birkaç yıllık, mecburi olmayan okullara “Sıbyan Okulları” denir.

7. Soru

MEB’e bağlı kaç örgün ve yaygın eğitim kurumu vardır?

Cevap

MEB’e bağlı 45.969 örgün eğitim kurumu ve 13.013 yaygın eğitim kurumu vardır

8. Soru

Eğitim sistemindeki ve okullardaki baskın bakış biçimi nedir?

Cevap

Eğitim sistemindeki ve okullardaki baskın bakış biçimi olan “yetenek ideolojisi”, çocukların akademik başarısını kalıplaşmış “yetenekli-yeteneksiz” sınıflamasına üzerinden anlamak eğilimindedir ve bunun herkesin kabul etmesi gereken bir verili bir gerçek olduğunu güçlü bir ideoloji olarak yayar.

9. Soru

1924 yılına kadar süren 600 yıllık Osmanlı eğitim sisteminin genel özellikleri hangi noktalarla karakterize edilebilir?

Cevap

1924 yılına kadar süren 600 yıllık Osmanlı eğitim sisteminin genel özellikleri şu noktalarla karakterize edilebilir: Osmanlı İmparatorluğu’nun eğitim ve öğretim işlerinde bir birlik söz konusudeğildir. Okullar ancak belirli tarihî zorunluklara cevap vermek üzere bir arada bulunmaktaydı. Hatta temsil ettikleri dünya görüşü yönünden birbirlerine karşıt olan kuruluşlar da söz konusuydu.19. yüzyılın ortalarına kadarki eğitim sistemi bir dereceye kadar bütünlüklü bir yapıya sahipti. Bu karışıklık ve karşıtlık ise özellikle 1839 yılındaki Avrupalılaşma yolundaki reformlardan sonra başladı. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu eğitim
sistemini iki ayrı döneme ayırarak inceleyebiliriz.

10. Soru

1923-1946 yılları arasındaki dönemde hangi politika toplumsal ve kültürel dönüşümün temel taşları oldu?

Cevap

1923-1946 yılları arasındaki dönemde Kemalist politika, toplumsal ve kültürel
dönüşümün temel taşları oldu.

11. Soru

Yaygın eğitim nasıl bir yolla gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Yaygın eğitim halkeğitimi, çıraklık eğitimi ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir.

12. Soru

Bourdieu, egemen kültürü ne olarak nitelemiştir?

Cevap

Bourdieu, egemen kültürü “Kültürel Sermaye” olarak niteler.

13. Soru

Fırsat eşitliği ilkesi, nasıl bir iddiaya sahiptir?

Cevap

Fırsat eşitliği ilkesi, eğitim yoluyla herkese yarışma imkanı yaratan demokratik ortamın sunulmasının bireyleri eşitleyici ve onlara sosyal hareketlilik imkânı sağlayacağı iddiasına sahiptir

14. Soru

Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış
programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitimin adı nedir?

Cevap

Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitimdir.

15. Soru

Öğretmenler sayıları kaç bini aştığı için sayısal görüntüsü ile Türkiye’de önemli bir toplumsal kategori oluşturmaktadır?

Cevap

Öğretmenler, sayıları 600 bini aşan sayısal görüntüsü ile Türkiye’de önemli bir toplumsal kategori oluşturmaktadır.

16. Soru

Fırsat eşitliği anlayışı,nasıl bir tezi ileri sürmektedir?

Cevap

Fırsat eşitliği anlayışı, bireylerin toplumsal kompozisyonda sahip oldukları  kökensel (sınıfsal-ekonomik, kültürel, etnik, coğrafi eşitsizlikler vb.) farklılıklarını ve takabakalaşma içindeki pozisyonlarını dikkate almaksızın herkesin ‘demokratik eğitim ortamının’ sunduğu fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanabileceği tezini ileri sürmektedir.

17. Soru

Bağımsız ve içinde ilk, orta ve yükseköğrenim kademelerinin bulunduğu okullara ne ad verilir?

Cevap

Bağımsız ve içinde ilk, orta ve yükseköğrenim kademelerinin bulunduğu okullara “Medreseler”  denir.

18. Soru

Hangi kanunu ile mektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son verildi?

Cevap

3 Mart 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile mektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son verildi.

19. Soru

Millî eğitim sistemi, hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Cevap

Millî eğitim sistemi, “örgün eğitim” ve “yaygın eğitim” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

20. Soru

”PİSA” nın açılımı nedir?

Cevap

Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı olan PİSA (Program for International Student Assessment Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı),
uluslararası nitelikteki en kapsamlı çalışmadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!