Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türkiye´de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çok Partili Sistemden Tek Parti Egemenliğine Geçiş

1. Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci çok partili dönemini
başlatan Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kurulmasında
hangi faktörler etkili olmuştur?

Cevap

İçte ve dışta hükümete ve ülkeye yönelik giderek
artan eleştiriler çok geçmeden Serbest Cumhuriyet Partisi
(SCP)’nin kurulmasını ve Türkiye’nin ikinci kez çok
partili demokrasiye geçmesini sağlamıştır. Avrupa’nın
Türkiye’deki yönetimi diktatörlük olarak tanımlaması en
önemli dış nedendi.Halk, dilek ve isteklerini CHP üst
yönetimine ulaştırmakta büyük sıkıntı yaşıyor, parti tabanı
ve yerel parti örgütleri aracılık görevini yerine
getirmiyordu. Bu koşullarda Mustafa Kemal Paşa, çözümü
yeni bir partinin kurulmasında buldu. Partinin başkanlığı
için de hükümetin devletçi politikalarını benimsemeyen
Fethi Bey’i tercih etmiştir.


2. Soru

Fethi Bey’in başkanlığında kurulan SCP’nin vaatleri
genel olarak neleri kapsamaktadır?

Cevap

Fethi Bey 11 maddelik parti programında;
vergilerin hafifletileceği, devlet gelirlerinin yararlı işlerde
kullanılacağı, bayındırlık konusunda atılan adımların
halka ağır yük getirmesinden kaçınılacağı, ekonomide
liberal bir politika izleneceği, yabancı sermayenin önünün
açılacağı, Ziraat Bankası’nın çiftçi yararına yeniden
yapılandırılacağı, halkın önündeki bürokratik engellerin
hızla ortadan kaldırılacağı, rüşvet ve suistimallerle
mücadele edileceği, mahkemelerin hızla iş bitirmesi için
sürekli denetleneceği ve örgütlenmedeki noksanların
tamamlanacağını iddia etmiştir.


3. Soru

CHP’nin desteğiyle kurulan SCP’nin iktidar ile
varolan olumlu ilişkilerinin gerilmesinin temel nedeni
nedir?

Cevap

Fethi Bey’in ilk günden itibaren iktidara aday
olduğunu açıklaması ve halktan aldığı olumlu yanıt iktidar
ile muhalefet arasında ılımlı ilişkiyi
sonlandırdı.SCP’lilerin devrimleri benimsemediği, fesi ve
Arap harflerini geri getirecekleri yönündeki propagandalar
Fethi Bey tarafından “iftira” olarak değerlendirildiyse de
CHP’liler SCP’yi irticai tehlike yaratmakla, devrim
karşıtlarını partide toplamakla ve Cumhuriyet rejimini
tehlikeye sürüklemekle suçladılar.


4. Soru

SCP’nin kapatılmasından sonra kurulan Ahali
Cumhuriyet Partisi ne zaman, kim tarafından kurulmuş ve
nasıl kapatılmıştır?

Cevap

SCP’nin kapatılması ile ikinci kere başlayan tek
partili dönem 26 Eylül 1930’da Abdülkadir KemaliBey
tarafından kurulan Ahali Cumhuriyet Partisi’yle son bulsa
da, partinin 21 Aralık’ta Bakanlar Kurulu kararıyla
kapatılması ülkede tek partili sistemi geri getirmiştir.


5. Soru

Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi örgütlenmesi ne
zaman ve hangi adla başlamıştır?

Cevap

CHP; 1919’daki Sivas Kongresi’nde örgütlenen,
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin
siyasal parti halinde dönüşmesi ile kurulmuştur.


6. Soru

CHP’nin 1923’te yayınlanan ilk tüzüğü kaç madde ve
ekten oluşmakta olup genel anlamda neleri
kapsamaktadır?

Cevap

Tüzük; 106 madde ve bir ekten oluşmuş; genel
esaslara, parti teşkilatına ve bir de genel maddeye yer
verilmiştir. İlk 7 madde “Genel Esaslar”a ayrılmış,
Partinin Cemiyetler Kanunu’na göre kurulmuş siyasi bir
cemiyet olduğu vurgulanmıştır. Parti; ulus egemenliği,
yasa üstünlüğü ve halkçılık ilkesi temeline oturtulmuştur.
Partinin ‘bir ihtilal partisi değil, bir devrim partisi’
olduğunu vurgulayarak çağdaşlaşma sürecinin başladığını
da vurgulamıştır. Herkese açık bir partidir. Partiye
girebilmek için yurttaşlarda aranan koşullar “Türkiyeli
olması”, gerçekten “halkçı” olması, parti program ve
tüzüğünü kabul etmesidir.


7. Soru

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’u hangi amaçla
oluşturmuştur?

Cevap

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’u 1919’dan
1927’ye kadar geçen süreç içinde gerçekleştirilen
icraatların halka aktarılması maksadıyla oluşturmuştur.
Metnin tümü ya doğrudan doğruya Mustafa Kemal
tarafından hazırlanmış, dikte ettirilmiş ya da gözden
geçirilmiştir. Hemen her sayfada iki belgenin var olması
eserin bir anı kitabı niteliğinden çok halka hesap verme
amacında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kitabın
çoğunluğu Kuvayı Milliye dönemini aktarmakta olup
sonrası daha az bir bölümü ihtiva eder. Mustafa Kemal
Atatürk kendisine hediye edilen ev ve arazi gibi
taşınmazlarla mücadele zamanında toplanan paraların da
nerelere ve nasıl harcandığını açıkça belirtmiştir. Bu
bakımdan Nutuk CHP’nin geçmişe yönelik tüzüğünün
uygulanmasının da bir denetimi niteliğindedir.


8. Soru

CHP uluslaşmanın şartını nerede görmüş ve bu hususa
tüzüğünün hangi maddesinde yer vermiştir?

Cevap

CHP, ulus olabilmenin ölçüsünü dilde, duyguda
ve düşüncede birlik olarak görmüştür. Türk dilinin ve
kültürünün geliştirilmesini, yayılmasını ve tüm
çalışmalarda bu ülkünün esas alınmasını ise
ulusçuluğun/milliyetçiliğin ön koşulu olarak belirlemiştir.
Türk dilinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı
tüzüğün 5. Maddesinde yer almıştır.


9. Soru

CHP’nin 1927 Tüzüğü genel anlamda ne ifade
etmektedir?

Cevap

1927 Tüzüğü “Tek Partili” düzene CHP’yi de
hazırlayan bir tüzük olma özelliğini taşımaktadır. İlk kez
bu tüzükte değiştirilemez hükümlere yer verilmiştir.
Tüzüğün 40. maddesi ile dernek yönetimlerinin önceden
belirlenme yetkisi hemen tümüyle partiye geçmiştir. Parti
ideolojisi belirginleşmeye başlamış, genel başkan ile genel
başkanlık divanının yetkileri artmış, merkezin taşra
örgütünü denetleyebilmesi için müfettişlikler
oluşturulmuştur.


10. Soru

CHP’nin 1931 tarihli üçüncü büyük kurultayında
tüzüğe hangi iki ilke eklenmiştir?

Cevap

Üçüncü Büyük Kurultay’da CHP’nin ilkelerine
devletçilik ve devrimcilik ilkeleri eklenmiş, Partinin temel
düşüncelerini yansıtan altı ilke Kurultay tarafından kabul
edilmiştir.


11. Soru

Altı temel ilke ne zaman kimlerin talebiyle
Anayasa’nın 2. Maddesine dahil edilmiştir?

Cevap

6 ilke, 1937 yılında Anayasaya alınarak devletin
nitelikleri haline getirilmiştir. Anayasada değişiklik
önerisi İsmet İnönü ve 153 arkadaşından gelmiştir.5 Şubat
1937’de, oylamaya katılan 321 milletvekilinin oy birliği
ile Türkiye Devleti’nin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı,
devletçi, laik ve devrimci olduğu saptanmıştır.


12. Soru

CHP ile devletin bütünleşmesi ne zaman ve kim
tarafından nasıl oluşturulmuştur?

Cevap

CHP’nin benimsediği ideolojik yapıya Anayasal
nitelik verilmesi ile başlayan Parti-Devlet bütünleşmesi
giderek perçinlenmiştir. Parti Genel Sekreterliğine gelen
İsmet İnönü ertesi gün ulusa yönelik bir beyanname
yayınlamıştır. Bu beyannamede Parti Genel Başkanlık
Kurulunca Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkenin siyasal ve
sosyal yaşamında güttüğü yüksek amaçların
gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve partinin gelişimine
ivme kazandırmak amacıyla “Parti faaliyeti ile Hükümet
idaresi arasında daha sıkı bir yakınlık ve daha ameli bir
beraberlik” sağlanmasına karar verildiğine dikkati
çekmiştir.


13. Soru

1938 tarihli I. CHP Olağanüstü Kurultayı’nda hangi
kararlar alınmıştır?

Cevap

CHP Kurultayı 26 Aralık 1938’de olağanüstü
olarak toplandı. CHP tarihine I. Olağanüstü Kurultay
olarak geçen bu kurultayda CHP Tüzüğü’nün 2, 3 ve 4.
maddelerinde değişiklikler yapıldı. Bu çerçevede Mustafa
Kemal Atatürk, Partinin “Ebedi” Başkanı olarak anılırken
CHP Genel Başkanlığına “Değişmez Başkan” sıfatıyla
İsmet İnönü getirildi. Sonrasında İsmet İnönü bu
sebeplerle Milli Şef olarak adlandırılır olmuştur.


14. Soru

1939 Kurultayı’nda alınan en önemli ve demokrasi
anlamında yenilik içeren karar nedir?

Cevap

1939 Tüzüğü’nün en büyük yeniliği ise Müstakil
Grup’un kurulmuş olmasıdır. Grup üyelerinin Kurultay
Genel Kurulu’nca seçilmesi, başkanının Parti Değişmez
Genel Başkanının olması, Grup Başkanvekilinin ise
Değişmez Genel Başkan tarafından ve grup üyelerinden
seçilmesi kararlaştırılmıştır. Müstakil Grup, devlet
işlerinin, büyük kurultay kararlarının ve tüzük
hükümlerinin uygulanmasını denetlemekle
görevlendirilmiştir. Dört yıllık faaliyet raporu hazırlamak
ve gelecek kurultaya sunmakla da yükümlüdür. Aldığı
kararlar doğrultusunda Bakanlar Kurulu’na soru ve
gensoru önergesi verebilecek, genel görüşme
isteyebilecektir. Bu yeniliğe rağmen tüzük gereğince
Müstakil Grup Başkanı doğrudan doğruya Değişmez
Başkan’a bağlı olduğu için grubun bağımsız hareket etme
kanalları tıkanmıştır.


15. Soru

CHP’nin Altıncı Büyük Kurultayı 1942 yılında II.
Dünya Savaşı esnasında toplanmıştır. Kurultay’da II.
Dünya Savaşı’nın etkilerine yönelik ne gibi kararlar
alınmıştır?

Cevap

Altıncı Kurultay’da daha çok ulusal savunma ve
dış ilişkiler konularına ağırlık verilmiştir.Dünya savaşının
etkileri programa yansımıştır. Bu çerçevede Program’ın
“Cihan Harbi İçinde İdare” başlığını taşıyan Beşinci
Bölüm’de Türkiye’nin savaşa ilişkin politikası
özetlenmiştir. “Yurtta sulh cihanda sulh, Partinin daimi
prensibi” olarak kabul edilmiş, Türkiye’nin onuru ve
yaşamsal çıkarları zedelenmedikçe de bu ilkeye bağlı
kalınacağı vurgulanmıştır. “Cihan Harbinden Sonraki
İhtimaller” başlığını taşıyan AltıncıBölüm’de barışın nasıl
sağlanacağının henüz belli olmadığı için savunma
giderlerinin aynı düzeyde devam edebileceğine işaret
edilmiş, buna karşın vatanın imarına hız verilip
makineleşmenin artırılacağı da belirtilmiştir.


16. Soru

1912 yılında kurulan Türk Ocakları hangi amaca
hizmet etmeyi hedeflemiştir ve Türk Ocakları’nın CHP’ye
bağlanmasına sebep ne olmuştur?

Cevap

Türk Ocakları gerçekten ülkede ulusal bilincin
doğması ve yayılması için çaba harcamış, eylem ve
yayınları ile Türk milliyetçiliğinin oluşturulmasına büyük
katkı sağlamıştı. Atatürk, Türk Ocakları’nın Cumhuriyet
yönetimine bağlı, çağdaş ve gerçekçi bir kültür
ulusçuluğunun işlendiği kuruluşlar halinde örgütlenmesini
istemiştir. Ancak, üst düzey kimi yöneticilerinin
Terakkiperver Cumhuriyet Partisine katılması ocaklar
üzerinde ilk kuşkuyu yaratmış, 15 Ekim 1927’de toplanan
CHP İkinci Kurultayı’nda Türk Ocaklarının Parti
denetiminde bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmesi
görüşü yaygınlık kazanmıştı. 1931’de Türk Ocakları
Olağanüstü Kurultayı toplandı. Genel Başkan Hamdullah
Suphi Tanrıöver Atatürk’ün “kurduğu partinin kadrolarını,
ulussever, halkçı ve cumhuriyetçi gençlerle büyütmeyi”
istediğini, bu nedenle ocakların CHP’ye bağlanmasının yerinde olacağını belirtti. Sonuç olarak Türk Ocakları
Derneğinin kapatılmasına ve derneğin sahip olduğu tüm
hakların CHP’ye devrine karar verildi.


17. Soru

1932’de hizmete başlayan Halkevleri’nin ana hedefi
nedir ve bu minvalde tüzükte neler yer almaktadır?

Cevap

Atatürk CHP’nin Halkevleri ile bütün yurttaşlara
kucak açmasını “sosyal ve kültürel bir devrim” olarak
nitelendirmiştir. Halkevleri Tüzüğü de bu devrimi
gerçekleştirecek şekilde kaleme alınmış; Dil, Edebiyat,
Tarih; Güzel Sanatlar; Temsil (Tiyatro); Spor; Sosyal
Yardım; Halk Dershaneleri ve Kurslar; Kütüphane ve
Yayın; Köycülük; Müze ve Sergiler olmak üzere 9
şubeden oluşması öngörülmüştü. Halkevine girmek
isteyen her yurttaş, uzmanlığı ve isteğine göre şubelerden
birine üye olma hakkına sahipti. Halkevlerinin gelirini ise
bulunduğu yerdeki parti, belediye, özel idare gibi
kurumların ayıracağı ödenek ve bağışlar oluşturuyordu.


18. Soru

Atatürk’ün ölümünden sonra Halkevleri ne gibi bir
sonla karşılaşmıştır?

Cevap

Atatürk’ün ölümünden sonra küçük kentlerde ve
kasabalarda Halkevi yerine Halkodası adı verilen daha
küçük çaplışubeler de açıldı. Ancak 1950 yılında işbaşına
gelen Demokrat Parti 8 Ağustos 1951’de çıkardığı yasa ile
Halkevlerini kapatarak mal varlıklarını hazineye devretti.
27 Mayıs 1960’dan sonra Halkevlerini canlandırmak için
yapılan girişimlerden de olumlu sonuç alınamadı.


19. Soru

1931 yılı seçimlerinde çok sesliliği sağlamak adına
nasıl bir yöntem tercih edilmiştir?

Cevap

Siyasal yaşamda çok sesliliği sağlamak, denetim
sistemini çalıştırmak amacıyla 22 seçim bölgesinden
gereklisayıdan daha az aday göstererek CHP’li olmayan
kimi üyelerin TBMM’de yer almasını sağlamaya yöneldi.
Bu amaçla çeşitli bölgelerden 30 milletvekilliği boş
bırakılmıştır.CHP, iktidara muhalefet edecek kimi
isimlerin TBMM’de yer almasınısağlayarak muhalefet
partisinin olmamasından kaynaklanan boşluğu
doldurmaya yönelmiştir.


20. Soru

Seçimlerde kadınların da oy kullanması ilk olarak
hangi yasa ile sağlanmıştır?

Cevap

Kadınlara siyasal haklar tanınması için ilk büyük
adım 3 Nisan1930’da atıldı. Belediyeler Yasası ile seçme
ve seçilme konusunda kadın-erkek ayrımı kaldırıldı. 18
yaşını bitiren her Türk vatandaşı kadın da belediye
seçimlerindeoy kullanabilecekti. Seçilme için gerekli yaş
sınırı da 25 olarak saptandı. Yasanınkabul edilmesinin
ardından yapılan seçimlerde Türk kadını ilk kez oy
kullandı.


21. Soru

Kadınlara seçme ve seçilme hakkın ne zaman tanınmış
ve ilk milletvekili kadınlar hangi yıl görev almıştır?

Cevap

1934 yılında TBMM’de İsmet İnönü ve 109
milletvekilinin önerisiyle kadınlar da seçme ve seçilme
hakkına sahip olmuşlardır. Yeni yasa ile 22 yaşını bitiren
kadın, erkek her Türk milletvekili seçme hakkına sahiptir
(madde 10). Otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk de
milletvekiliseçilebilecektir (madde 11).1935 seçimlerinde
17 kadın TBMM’de yer buldu, ara seçimlerde bir kadın
milletvekiliseçildi. Böylece 18 kadın milletvekili ile Türk
demokrasisi önemli ve büyükbir adım daha atmış oldu.


22. Soru

22. II. Dünya Savaşı ortalarında Ege kıyılarına
Yunanistan üzerinden gelen Almanlarla İsmet İnönü
liderliğindeki Türkiye arasında nasıl bir durum ortaya
çıkmıştır?

Cevap

Almanların 1941 yılı başında Yunanistanve Ege
adalarını işgal etmesi Alman-Sovyet dayanışmasını
sarsarken Türk-Sovyetilişkilerinde ılımlı bir hava
estirmeye başladı. Zira, Alman yayılmasından Türkiyede
endişe duyuyordu. Ancak Hitler, 28 Şubat 1941’de
İnönü’ye gönderdiği mesajla;Bulgaristan’da İngiltere’ye
karşı önlemler alacak olan Almanya’nın bu harekâtının
Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına
tehdit oluşturmadığını, Türkiye’ye yönelik bir saldırı
niyeti taşımadığını, Almanya’nın bu bölgede hiçbirtoprak
talebi olmadığını ve Alman birliklerinin Türk sınırından
belli bir uzaklıkta duracağını bildirdi. İsmet Paşa ise
yanıtında Türkiye’nin, kendi politikasınıkendisinin
belirleyeceği ve her türlü saldırı ve isteğe karşı
topraklarını koruyacağıyönündeki kararlığını Hitler’e
bildirdi. Almanya bu kez Trakya’da toprak ve Ege’debazı
adaları önererek Türkiye’yi yanına çekmeye çalıştı. 18
Haziran 1941’de deTürkiye ile Almanya arasında Dostluk
Antlaşması imzalandı.


23. Soru

Türk siyasal tarihinin çok partili süreci gerçek
anlamda nasıl başlamıştır?

Cevap

CHP, 1950’de yapılan seçimler sonrasında
iktidarı Demokrat Parti’ye teslim ederek muhalefet
görevini üstlenmiştir. Böylelikle tek parti dönemi sona
ermiş ve Türkiye Cumhuriyeti çok partili döneme
girmiştir.


24. Soru

Türkiye hangi partinin kapatılmasıyla tek partili sisteme geri dönmüştür?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin 1925 yılında kapatıl- ması ile tek partili düzene geri dönmüştür.


25. Soru

Hangi partinin kurulması ile birlikte Türkiye ikinci kez çok partiili sisteme geçiş yapmıştır?

Cevap

Serbest Cumhuriyet Partisi (SCP)’nin kurulması Türkiye’nin ikinci kez çok partili demokrasiye geçmesini sağlamıştır. 


26. Soru

Serbest Cumhuriyet Partisi yöneticilerinin kararıyla Abdulkadir Cemali tarafından kurulan partinin ismi nedir?

Cevap

Serbest Cumhuriyet Partisi yöneticilerinin kararıyla Abdulkadir Cemali tarafından kurulan partiSerbest Cumhuriyet Partisi yöneticilerinin kararıyla Abdulkadir Cemali tarafından kurulan parti


27. Soru

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hangi kongrede örgütlenmiştir?

Cevap

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ilk defa Sivas kongresinde örgütlenmiştir. 


28. Soru

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti hangi tarihten sonra Halk Fırkası adını almıştır?

Cevap

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti 9 Eylül 1923’ten sonra Halk Fırkası ismini almıştır. 


29. Soru

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak hangi kongre kabul edilmektedir?

Cevap

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak 1919 yılında yapılan Sivas Kongresi kabul edilmektedir.


30. Soru

Atatürk Nutuk konuşmasını partisinin hangi kurultayında gerçekleştirmiştir?

Cevap

Atatürk Nutuk konuşmasını partisinin 1927 yılında düzenlenen ikinci kurultayında gerçekleştirmiştir. 


31. Soru

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerine devletçilik ve devrimcilik ilkeleri hangi kurultayda eklenmiştir?

Cevap

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerine devletçilik ve devrimcilik ilkeleri 1931 Büyük Kurultayı’nda eklenmiştir. 


32. Soru

“Kemalizm” kavramı Cumhuriyet Halk Partisi programına hangi kurultayla birlikte alınmıştır?

Cevap

“Kemalizm” kavramı Cumhuriyet Halk Partisi programına 1935’te gerçekleştirilen dörüdüncü büyük kurultayla birlikte parti programına girmiştir. 


33. Soru

İsmet İnönü hangi kurultayda”değişmez başkan” sıfatıyla Cumhuriyet Halk Parti’sinin genel başkanlığına  getirilmiştir?

Cevap

İsmet İnönü 1938 CHP I. Olağanüstü Kurultayı’nda “değişmez başkan” sıfatıyla, CHP Genel Başkanlığına getirilmiştir.


34. Soru

Köylerin eğitim ve öğretim işlerinde köylüye rehberlik etmek üzere köy eğitmenlerinin istihdam edilmesi Cumhuriyet Halk Parti’sinin hangi kurultayında kararlaştırılmıştır?

Cevap

Köylerin eğitim ve öğretim işlerinde köylüye rehberlik etmek üzere köy eğitmenlerinin istihdam edilmesi Cumhuriyet Halk Parti’sinin 1939 Büyük Kurultayı’nda (Beşinci Kurultay) kararlaştırılmıştır.


35. Soru

Cumhuriyet Halk Partisi’nin amacı ilk kez belirtildiği ve tek parti devri içinde toplanan son CHP kurultayı hangisidir?

Cevap

Cumhuriyet Halk Partisi’nin amacı ilk kez belirtildiği ve tek parti devri içinde toplanan son CHP kurultayı 1943 Büyük Kurultayı’dır. 


36. Soru

Türk Ocakları Derneği hangi tarihte Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlanmıştır?

Cevap

Türk Ocakları Derneği 10 Nisan 1931’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlanmıştır


37. Soru

Halkevleri hangi parti döneminde kapatılarak mal varlığı hazineye devredilmiştir?

Cevap

Halkevleri Demokrat Parti döneminde kapatılarak mal varlığı hazineye devredilmiştir.


38. Soru

Türk kadını ilk kez hangi tarihte belediye seçimlerinde oy kullandı?

Cevap

Türk kadını ilk kez 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde oy kullandı.


39. Soru

1935 yılında yapılan milletvekili seçimleri ve ara seçimlerin ardından TBMM’de kaç kadın milletvekili yer almıştır?

Cevap

1935 yılında yapılan milletvekili seçimleri ve ara seçimlerin ardından TBMM’de 18 kadın milletvekili yer almıştır. 


40. Soru

Türkiye Cumhuriyeti Seçim Yasası’nda 1934 yılının ardından yapılan değişikliğe göre kaç yaşını bitirmiş olan kadınlar milletvekili olarak seçilebilir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Seçim Yasası’nda 1934 yılının ardından yapılan değişikliğe göre 34 yaşını bitirmiş olan kadınlar milletvekili olarak seçilebilir.


41. Soru

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Üç Taraflı Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı hangi devletlerle imzalamıştır?

Cevap

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Üç Taraflı Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı İngiltere ve Fransa ile imzalamıştır.


42. Soru

Türkiye ile Almanya arasındaki Dostluk Anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

Cevap

Türkiye ile Almanya arasındaki Dostluk Anlaşması 18 Haziran 1941’de imzalanmıştır. 


43. Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1946’da yapılan seçimler sonrasında iktidarı hangi parti devralmıştır?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1946’da yapılan seçimler sonrasında iktidarı Demokrat Parti devralmıştır. 


1. Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci çok partili dönemini
başlatan Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kurulmasında
hangi faktörler etkili olmuştur?

Cevap

İçte ve dışta hükümete ve ülkeye yönelik giderek
artan eleştiriler çok geçmeden Serbest Cumhuriyet Partisi
(SCP)’nin kurulmasını ve Türkiye’nin ikinci kez çok
partili demokrasiye geçmesini sağlamıştır. Avrupa’nın
Türkiye’deki yönetimi diktatörlük olarak tanımlaması en
önemli dış nedendi.Halk, dilek ve isteklerini CHP üst
yönetimine ulaştırmakta büyük sıkıntı yaşıyor, parti tabanı
ve yerel parti örgütleri aracılık görevini yerine
getirmiyordu. Bu koşullarda Mustafa Kemal Paşa, çözümü
yeni bir partinin kurulmasında buldu. Partinin başkanlığı
için de hükümetin devletçi politikalarını benimsemeyen
Fethi Bey’i tercih etmiştir.

2. Soru

Fethi Bey’in başkanlığında kurulan SCP’nin vaatleri
genel olarak neleri kapsamaktadır?

Cevap

Fethi Bey 11 maddelik parti programında;
vergilerin hafifletileceği, devlet gelirlerinin yararlı işlerde
kullanılacağı, bayındırlık konusunda atılan adımların
halka ağır yük getirmesinden kaçınılacağı, ekonomide
liberal bir politika izleneceği, yabancı sermayenin önünün
açılacağı, Ziraat Bankası’nın çiftçi yararına yeniden
yapılandırılacağı, halkın önündeki bürokratik engellerin
hızla ortadan kaldırılacağı, rüşvet ve suistimallerle
mücadele edileceği, mahkemelerin hızla iş bitirmesi için
sürekli denetleneceği ve örgütlenmedeki noksanların
tamamlanacağını iddia etmiştir.

3. Soru

CHP’nin desteğiyle kurulan SCP’nin iktidar ile
varolan olumlu ilişkilerinin gerilmesinin temel nedeni
nedir?

Cevap

Fethi Bey’in ilk günden itibaren iktidara aday
olduğunu açıklaması ve halktan aldığı olumlu yanıt iktidar
ile muhalefet arasında ılımlı ilişkiyi
sonlandırdı.SCP’lilerin devrimleri benimsemediği, fesi ve
Arap harflerini geri getirecekleri yönündeki propagandalar
Fethi Bey tarafından “iftira” olarak değerlendirildiyse de
CHP’liler SCP’yi irticai tehlike yaratmakla, devrim
karşıtlarını partide toplamakla ve Cumhuriyet rejimini
tehlikeye sürüklemekle suçladılar.

4. Soru

SCP’nin kapatılmasından sonra kurulan Ahali
Cumhuriyet Partisi ne zaman, kim tarafından kurulmuş ve
nasıl kapatılmıştır?

Cevap

SCP’nin kapatılması ile ikinci kere başlayan tek
partili dönem 26 Eylül 1930’da Abdülkadir KemaliBey
tarafından kurulan Ahali Cumhuriyet Partisi’yle son bulsa
da, partinin 21 Aralık’ta Bakanlar Kurulu kararıyla
kapatılması ülkede tek partili sistemi geri getirmiştir.

5. Soru

Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi örgütlenmesi ne
zaman ve hangi adla başlamıştır?

Cevap

CHP; 1919’daki Sivas Kongresi’nde örgütlenen,
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin
siyasal parti halinde dönüşmesi ile kurulmuştur.

6. Soru

CHP’nin 1923’te yayınlanan ilk tüzüğü kaç madde ve
ekten oluşmakta olup genel anlamda neleri
kapsamaktadır?

Cevap

Tüzük; 106 madde ve bir ekten oluşmuş; genel
esaslara, parti teşkilatına ve bir de genel maddeye yer
verilmiştir. İlk 7 madde “Genel Esaslar”a ayrılmış,
Partinin Cemiyetler Kanunu’na göre kurulmuş siyasi bir
cemiyet olduğu vurgulanmıştır. Parti; ulus egemenliği,
yasa üstünlüğü ve halkçılık ilkesi temeline oturtulmuştur.
Partinin ‘bir ihtilal partisi değil, bir devrim partisi’
olduğunu vurgulayarak çağdaşlaşma sürecinin başladığını
da vurgulamıştır. Herkese açık bir partidir. Partiye
girebilmek için yurttaşlarda aranan koşullar “Türkiyeli
olması”, gerçekten “halkçı” olması, parti program ve
tüzüğünü kabul etmesidir.

7. Soru

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’u hangi amaçla
oluşturmuştur?

Cevap

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’u 1919’dan
1927’ye kadar geçen süreç içinde gerçekleştirilen
icraatların halka aktarılması maksadıyla oluşturmuştur.
Metnin tümü ya doğrudan doğruya Mustafa Kemal
tarafından hazırlanmış, dikte ettirilmiş ya da gözden
geçirilmiştir. Hemen her sayfada iki belgenin var olması
eserin bir anı kitabı niteliğinden çok halka hesap verme
amacında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kitabın
çoğunluğu Kuvayı Milliye dönemini aktarmakta olup
sonrası daha az bir bölümü ihtiva eder. Mustafa Kemal
Atatürk kendisine hediye edilen ev ve arazi gibi
taşınmazlarla mücadele zamanında toplanan paraların da
nerelere ve nasıl harcandığını açıkça belirtmiştir. Bu
bakımdan Nutuk CHP’nin geçmişe yönelik tüzüğünün
uygulanmasının da bir denetimi niteliğindedir.

8. Soru

CHP uluslaşmanın şartını nerede görmüş ve bu hususa
tüzüğünün hangi maddesinde yer vermiştir?

Cevap

CHP, ulus olabilmenin ölçüsünü dilde, duyguda
ve düşüncede birlik olarak görmüştür. Türk dilinin ve
kültürünün geliştirilmesini, yayılmasını ve tüm
çalışmalarda bu ülkünün esas alınmasını ise
ulusçuluğun/milliyetçiliğin ön koşulu olarak belirlemiştir.
Türk dilinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı
tüzüğün 5. Maddesinde yer almıştır.

9. Soru

CHP’nin 1927 Tüzüğü genel anlamda ne ifade
etmektedir?

Cevap

1927 Tüzüğü “Tek Partili” düzene CHP’yi de
hazırlayan bir tüzük olma özelliğini taşımaktadır. İlk kez
bu tüzükte değiştirilemez hükümlere yer verilmiştir.
Tüzüğün 40. maddesi ile dernek yönetimlerinin önceden
belirlenme yetkisi hemen tümüyle partiye geçmiştir. Parti
ideolojisi belirginleşmeye başlamış, genel başkan ile genel
başkanlık divanının yetkileri artmış, merkezin taşra
örgütünü denetleyebilmesi için müfettişlikler
oluşturulmuştur.

10. Soru

CHP’nin 1931 tarihli üçüncü büyük kurultayında
tüzüğe hangi iki ilke eklenmiştir?

Cevap

Üçüncü Büyük Kurultay’da CHP’nin ilkelerine
devletçilik ve devrimcilik ilkeleri eklenmiş, Partinin temel
düşüncelerini yansıtan altı ilke Kurultay tarafından kabul
edilmiştir.

11. Soru

Altı temel ilke ne zaman kimlerin talebiyle
Anayasa’nın 2. Maddesine dahil edilmiştir?

Cevap

6 ilke, 1937 yılında Anayasaya alınarak devletin
nitelikleri haline getirilmiştir. Anayasada değişiklik
önerisi İsmet İnönü ve 153 arkadaşından gelmiştir.5 Şubat
1937’de, oylamaya katılan 321 milletvekilinin oy birliği
ile Türkiye Devleti’nin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı,
devletçi, laik ve devrimci olduğu saptanmıştır.

12. Soru

CHP ile devletin bütünleşmesi ne zaman ve kim
tarafından nasıl oluşturulmuştur?

Cevap

CHP’nin benimsediği ideolojik yapıya Anayasal
nitelik verilmesi ile başlayan Parti-Devlet bütünleşmesi
giderek perçinlenmiştir. Parti Genel Sekreterliğine gelen
İsmet İnönü ertesi gün ulusa yönelik bir beyanname
yayınlamıştır. Bu beyannamede Parti Genel Başkanlık
Kurulunca Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkenin siyasal ve
sosyal yaşamında güttüğü yüksek amaçların
gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve partinin gelişimine
ivme kazandırmak amacıyla “Parti faaliyeti ile Hükümet
idaresi arasında daha sıkı bir yakınlık ve daha ameli bir
beraberlik” sağlanmasına karar verildiğine dikkati
çekmiştir.

13. Soru

1938 tarihli I. CHP Olağanüstü Kurultayı’nda hangi
kararlar alınmıştır?

Cevap

CHP Kurultayı 26 Aralık 1938’de olağanüstü
olarak toplandı. CHP tarihine I. Olağanüstü Kurultay
olarak geçen bu kurultayda CHP Tüzüğü’nün 2, 3 ve 4.
maddelerinde değişiklikler yapıldı. Bu çerçevede Mustafa
Kemal Atatürk, Partinin “Ebedi” Başkanı olarak anılırken
CHP Genel Başkanlığına “Değişmez Başkan” sıfatıyla
İsmet İnönü getirildi. Sonrasında İsmet İnönü bu
sebeplerle Milli Şef olarak adlandırılır olmuştur.

14. Soru

1939 Kurultayı’nda alınan en önemli ve demokrasi
anlamında yenilik içeren karar nedir?

Cevap

1939 Tüzüğü’nün en büyük yeniliği ise Müstakil
Grup’un kurulmuş olmasıdır. Grup üyelerinin Kurultay
Genel Kurulu’nca seçilmesi, başkanının Parti Değişmez
Genel Başkanının olması, Grup Başkanvekilinin ise
Değişmez Genel Başkan tarafından ve grup üyelerinden
seçilmesi kararlaştırılmıştır. Müstakil Grup, devlet
işlerinin, büyük kurultay kararlarının ve tüzük
hükümlerinin uygulanmasını denetlemekle
görevlendirilmiştir. Dört yıllık faaliyet raporu hazırlamak
ve gelecek kurultaya sunmakla da yükümlüdür. Aldığı
kararlar doğrultusunda Bakanlar Kurulu’na soru ve
gensoru önergesi verebilecek, genel görüşme
isteyebilecektir. Bu yeniliğe rağmen tüzük gereğince
Müstakil Grup Başkanı doğrudan doğruya Değişmez
Başkan’a bağlı olduğu için grubun bağımsız hareket etme
kanalları tıkanmıştır.

15. Soru

CHP’nin Altıncı Büyük Kurultayı 1942 yılında II.
Dünya Savaşı esnasında toplanmıştır. Kurultay’da II.
Dünya Savaşı’nın etkilerine yönelik ne gibi kararlar
alınmıştır?

Cevap

Altıncı Kurultay’da daha çok ulusal savunma ve
dış ilişkiler konularına ağırlık verilmiştir.Dünya savaşının
etkileri programa yansımıştır. Bu çerçevede Program’ın
“Cihan Harbi İçinde İdare” başlığını taşıyan Beşinci
Bölüm’de Türkiye’nin savaşa ilişkin politikası
özetlenmiştir. “Yurtta sulh cihanda sulh, Partinin daimi
prensibi” olarak kabul edilmiş, Türkiye’nin onuru ve
yaşamsal çıkarları zedelenmedikçe de bu ilkeye bağlı
kalınacağı vurgulanmıştır. “Cihan Harbinden Sonraki
İhtimaller” başlığını taşıyan AltıncıBölüm’de barışın nasıl
sağlanacağının henüz belli olmadığı için savunma
giderlerinin aynı düzeyde devam edebileceğine işaret
edilmiş, buna karşın vatanın imarına hız verilip
makineleşmenin artırılacağı da belirtilmiştir.

16. Soru

1912 yılında kurulan Türk Ocakları hangi amaca
hizmet etmeyi hedeflemiştir ve Türk Ocakları’nın CHP’ye
bağlanmasına sebep ne olmuştur?

Cevap

Türk Ocakları gerçekten ülkede ulusal bilincin
doğması ve yayılması için çaba harcamış, eylem ve
yayınları ile Türk milliyetçiliğinin oluşturulmasına büyük
katkı sağlamıştı. Atatürk, Türk Ocakları’nın Cumhuriyet
yönetimine bağlı, çağdaş ve gerçekçi bir kültür
ulusçuluğunun işlendiği kuruluşlar halinde örgütlenmesini
istemiştir. Ancak, üst düzey kimi yöneticilerinin
Terakkiperver Cumhuriyet Partisine katılması ocaklar
üzerinde ilk kuşkuyu yaratmış, 15 Ekim 1927’de toplanan
CHP İkinci Kurultayı’nda Türk Ocaklarının Parti
denetiminde bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmesi
görüşü yaygınlık kazanmıştı. 1931’de Türk Ocakları
Olağanüstü Kurultayı toplandı. Genel Başkan Hamdullah
Suphi Tanrıöver Atatürk’ün “kurduğu partinin kadrolarını,
ulussever, halkçı ve cumhuriyetçi gençlerle büyütmeyi”
istediğini, bu nedenle ocakların CHP’ye bağlanmasının yerinde olacağını belirtti. Sonuç olarak Türk Ocakları
Derneğinin kapatılmasına ve derneğin sahip olduğu tüm
hakların CHP’ye devrine karar verildi.

17. Soru

1932’de hizmete başlayan Halkevleri’nin ana hedefi
nedir ve bu minvalde tüzükte neler yer almaktadır?

Cevap

Atatürk CHP’nin Halkevleri ile bütün yurttaşlara
kucak açmasını “sosyal ve kültürel bir devrim” olarak
nitelendirmiştir. Halkevleri Tüzüğü de bu devrimi
gerçekleştirecek şekilde kaleme alınmış; Dil, Edebiyat,
Tarih; Güzel Sanatlar; Temsil (Tiyatro); Spor; Sosyal
Yardım; Halk Dershaneleri ve Kurslar; Kütüphane ve
Yayın; Köycülük; Müze ve Sergiler olmak üzere 9
şubeden oluşması öngörülmüştü. Halkevine girmek
isteyen her yurttaş, uzmanlığı ve isteğine göre şubelerden
birine üye olma hakkına sahipti. Halkevlerinin gelirini ise
bulunduğu yerdeki parti, belediye, özel idare gibi
kurumların ayıracağı ödenek ve bağışlar oluşturuyordu.

18. Soru

Atatürk’ün ölümünden sonra Halkevleri ne gibi bir
sonla karşılaşmıştır?

Cevap

Atatürk’ün ölümünden sonra küçük kentlerde ve
kasabalarda Halkevi yerine Halkodası adı verilen daha
küçük çaplışubeler de açıldı. Ancak 1950 yılında işbaşına
gelen Demokrat Parti 8 Ağustos 1951’de çıkardığı yasa ile
Halkevlerini kapatarak mal varlıklarını hazineye devretti.
27 Mayıs 1960’dan sonra Halkevlerini canlandırmak için
yapılan girişimlerden de olumlu sonuç alınamadı.

19. Soru

1931 yılı seçimlerinde çok sesliliği sağlamak adına
nasıl bir yöntem tercih edilmiştir?

Cevap

Siyasal yaşamda çok sesliliği sağlamak, denetim
sistemini çalıştırmak amacıyla 22 seçim bölgesinden
gereklisayıdan daha az aday göstererek CHP’li olmayan
kimi üyelerin TBMM’de yer almasını sağlamaya yöneldi.
Bu amaçla çeşitli bölgelerden 30 milletvekilliği boş
bırakılmıştır.CHP, iktidara muhalefet edecek kimi
isimlerin TBMM’de yer almasınısağlayarak muhalefet
partisinin olmamasından kaynaklanan boşluğu
doldurmaya yönelmiştir.

20. Soru

Seçimlerde kadınların da oy kullanması ilk olarak
hangi yasa ile sağlanmıştır?

Cevap

Kadınlara siyasal haklar tanınması için ilk büyük
adım 3 Nisan1930’da atıldı. Belediyeler Yasası ile seçme
ve seçilme konusunda kadın-erkek ayrımı kaldırıldı. 18
yaşını bitiren her Türk vatandaşı kadın da belediye
seçimlerindeoy kullanabilecekti. Seçilme için gerekli yaş
sınırı da 25 olarak saptandı. Yasanınkabul edilmesinin
ardından yapılan seçimlerde Türk kadını ilk kez oy
kullandı.

21. Soru

Kadınlara seçme ve seçilme hakkın ne zaman tanınmış
ve ilk milletvekili kadınlar hangi yıl görev almıştır?

Cevap

1934 yılında TBMM’de İsmet İnönü ve 109
milletvekilinin önerisiyle kadınlar da seçme ve seçilme
hakkına sahip olmuşlardır. Yeni yasa ile 22 yaşını bitiren
kadın, erkek her Türk milletvekili seçme hakkına sahiptir
(madde 10). Otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk de
milletvekiliseçilebilecektir (madde 11).1935 seçimlerinde
17 kadın TBMM’de yer buldu, ara seçimlerde bir kadın
milletvekiliseçildi. Böylece 18 kadın milletvekili ile Türk
demokrasisi önemli ve büyükbir adım daha atmış oldu.

22. Soru

22. II. Dünya Savaşı ortalarında Ege kıyılarına
Yunanistan üzerinden gelen Almanlarla İsmet İnönü
liderliğindeki Türkiye arasında nasıl bir durum ortaya
çıkmıştır?

Cevap

Almanların 1941 yılı başında Yunanistanve Ege
adalarını işgal etmesi Alman-Sovyet dayanışmasını
sarsarken Türk-Sovyetilişkilerinde ılımlı bir hava
estirmeye başladı. Zira, Alman yayılmasından Türkiyede
endişe duyuyordu. Ancak Hitler, 28 Şubat 1941’de
İnönü’ye gönderdiği mesajla;Bulgaristan’da İngiltere’ye
karşı önlemler alacak olan Almanya’nın bu harekâtının
Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına
tehdit oluşturmadığını, Türkiye’ye yönelik bir saldırı
niyeti taşımadığını, Almanya’nın bu bölgede hiçbirtoprak
talebi olmadığını ve Alman birliklerinin Türk sınırından
belli bir uzaklıkta duracağını bildirdi. İsmet Paşa ise
yanıtında Türkiye’nin, kendi politikasınıkendisinin
belirleyeceği ve her türlü saldırı ve isteğe karşı
topraklarını koruyacağıyönündeki kararlığını Hitler’e
bildirdi. Almanya bu kez Trakya’da toprak ve Ege’debazı
adaları önererek Türkiye’yi yanına çekmeye çalıştı. 18
Haziran 1941’de deTürkiye ile Almanya arasında Dostluk
Antlaşması imzalandı.

23. Soru

Türk siyasal tarihinin çok partili süreci gerçek
anlamda nasıl başlamıştır?

Cevap

CHP, 1950’de yapılan seçimler sonrasında
iktidarı Demokrat Parti’ye teslim ederek muhalefet
görevini üstlenmiştir. Böylelikle tek parti dönemi sona
ermiş ve Türkiye Cumhuriyeti çok partili döneme
girmiştir.

24. Soru

Türkiye hangi partinin kapatılmasıyla tek partili sisteme geri dönmüştür?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin 1925 yılında kapatıl- ması ile tek partili düzene geri dönmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin 1925 yılında kapatıl- ması ile tek partili düzene geri dönmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin 1925 yılında kapatıl- ması ile tek partili düzene geri dönmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin 1925 yılında kapatıl- ması ile tek partili düzene geri dönmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin 1925 yılında kapatıl- ması ile tek partili düzene geri dönmüştür.

25. Soru

Hangi partinin kurulması ile birlikte Türkiye ikinci kez çok partiili sisteme geçiş yapmıştır?

Cevap

Serbest Cumhuriyet Partisi (SCP)’nin kurulması Türkiye’nin ikinci kez çok partili demokrasiye geçmesini sağlamıştır. 

Serbest Cumhuriyet Partisi (SCP)’nin kurulması Türkiye’nin ikinci kez çok partili demokrasiye geçmesini sağlamıştır. 

Serbest Cumhuriyet Partisi (SCP)’nin kurulması Türkiye’nin ikinci kez çok partili demokrasiye geçmesini sağlamıştır. 

Serbest Cumhuriyet Partisi (SCP)’nin kurulması Türkiye’nin ikinci kez çok partili demokrasiye geçmesini sağlamıştır. 

Serbest Cumhuriyet Partisi (SCP)’nin kurulması Türkiye’nin ikinci kez çok partili demokrasiye geçmesini sağlamıştır. 

26. Soru

Serbest Cumhuriyet Partisi yöneticilerinin kararıyla Abdulkadir Cemali tarafından kurulan partinin ismi nedir?

Cevap

Serbest Cumhuriyet Partisi yöneticilerinin kararıyla Abdulkadir Cemali tarafından kurulan partiSerbest Cumhuriyet Partisi yöneticilerinin kararıyla Abdulkadir Cemali tarafından kurulan parti

27. Soru

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hangi kongrede örgütlenmiştir?

Cevap

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ilk defa Sivas kongresinde örgütlenmiştir. 

28. Soru

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti hangi tarihten sonra Halk Fırkası adını almıştır?

Cevap

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyeti 9 Eylül 1923’ten sonra Halk Fırkası ismini almıştır. 

29. Soru

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak hangi kongre kabul edilmektedir?

Cevap

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak 1919 yılında yapılan Sivas Kongresi kabul edilmektedir.

30. Soru

Atatürk Nutuk konuşmasını partisinin hangi kurultayında gerçekleştirmiştir?

Cevap

Atatürk Nutuk konuşmasını partisinin 1927 yılında düzenlenen ikinci kurultayında gerçekleştirmiştir. 

31. Soru

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerine devletçilik ve devrimcilik ilkeleri hangi kurultayda eklenmiştir?

Cevap

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkelerine devletçilik ve devrimcilik ilkeleri 1931 Büyük Kurultayı’nda eklenmiştir. 

32. Soru

“Kemalizm” kavramı Cumhuriyet Halk Partisi programına hangi kurultayla birlikte alınmıştır?

Cevap

“Kemalizm” kavramı Cumhuriyet Halk Partisi programına 1935’te gerçekleştirilen dörüdüncü büyük kurultayla birlikte parti programına girmiştir. 

33. Soru

İsmet İnönü hangi kurultayda”değişmez başkan” sıfatıyla Cumhuriyet Halk Parti’sinin genel başkanlığına  getirilmiştir?

Cevap

İsmet İnönü 1938 CHP I. Olağanüstü Kurultayı’nda “değişmez başkan” sıfatıyla, CHP Genel Başkanlığına getirilmiştir.

34. Soru

Köylerin eğitim ve öğretim işlerinde köylüye rehberlik etmek üzere köy eğitmenlerinin istihdam edilmesi Cumhuriyet Halk Parti’sinin hangi kurultayında kararlaştırılmıştır?

Köylerin eğitim ve öğretim işlerinde köylüye rehberlik etmek üzere köy eğitmenlerinin istihdam edilmesi Cumhuriyet Halk Parti’sinin hangi kurultayında kararlaştırılmıştır?

Köylerin eğitim ve öğretim işlerinde köylüye rehberlik etmek üzere köy eğitmenlerinin istihdam edilmesi Cumhuriyet Halk Parti’sinin hangi kurultayında kararlaştırılmıştır?

Köylerin eğitim ve öğretim işlerinde köylüye rehberlik etmek üzere köy eğitmenlerinin istihdam edilmesi Cumhuriyet Halk Parti’sinin hangi kurultayında kararlaştırılmıştır?

Cevap

Köylerin eğitim ve öğretim işlerinde köylüye rehberlik etmek üzere köy eğitmenlerinin istihdam edilmesi Cumhuriyet Halk Parti’sinin 1939 Büyük Kurultayı’nda (Beşinci Kurultay) kararlaştırılmıştır.

35. Soru

Cumhuriyet Halk Partisi’nin amacı ilk kez belirtildiği ve tek parti devri içinde toplanan son CHP kurultayı hangisidir?

Cevap

Cumhuriyet Halk Partisi’nin amacı ilk kez belirtildiği ve tek parti devri içinde toplanan son CHP kurultayı 1943 Büyük Kurultayı’dır. 

36. Soru

Türk Ocakları Derneği hangi tarihte Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlanmıştır?

Cevap

Türk Ocakları Derneği 10 Nisan 1931’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlanmıştır

37. Soru

Halkevleri hangi parti döneminde kapatılarak mal varlığı hazineye devredilmiştir?

Cevap

Halkevleri Demokrat Parti döneminde kapatılarak mal varlığı hazineye devredilmiştir.

38. Soru

Türk kadını ilk kez hangi tarihte belediye seçimlerinde oy kullandı?

Cevap

Türk kadını ilk kez 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde oy kullandı.

39. Soru

1935 yılında yapılan milletvekili seçimleri ve ara seçimlerin ardından TBMM’de kaç kadın milletvekili yer almıştır?

Cevap

1935 yılında yapılan milletvekili seçimleri ve ara seçimlerin ardından TBMM’de 18 kadın milletvekili yer almıştır. 

40. Soru

Türkiye Cumhuriyeti Seçim Yasası’nda 1934 yılının ardından yapılan değişikliğe göre kaç yaşını bitirmiş olan kadınlar milletvekili olarak seçilebilir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Seçim Yasası’nda 1934 yılının ardından yapılan değişikliğe göre 34 yaşını bitirmiş olan kadınlar milletvekili olarak seçilebilir.

41. Soru

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Üç Taraflı Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı hangi devletlerle imzalamıştır?

Cevap

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Üç Taraflı Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı İngiltere ve Fransa ile imzalamıştır.

42. Soru

Türkiye ile Almanya arasındaki Dostluk Anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

Cevap

Türkiye ile Almanya arasındaki Dostluk Anlaşması 18 Haziran 1941’de imzalanmıştır. 

43. Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1946’da yapılan seçimler sonrasında iktidarı hangi parti devralmıştır?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1946’da yapılan seçimler sonrasında iktidarı Demokrat Parti devralmıştır. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!