Türkiye Ekonomisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Türkiye Ekonomisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kamu Ekonomisinde Gelişmeler

1. Soru

Kamu ekonomisi nedir?

Cevap

Kamu ekonomisi, ekonominin bir alt dalıdır ve devletin ekonomi içindeki temsil ettiği pay ile ölçülür. Devletin harcamaları, gelirleri, borçları ile ilgili uygulamaların nedenleri sonuçları ve etkilerini incelemektedir.


2. Soru

Tam kamusal mal nedir? 

Cevap

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlerdir.


3. Soru

Kamu kesimi ne tür mallar üretir?

Cevap

Kamu kesimi genellikle tam kamusal mal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretmenin yanında özel mal ve hizmette üretmektedir. Tam ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretimini üstlenen kamu kesimi bunları piyasa fiyatlarından satma olanağı genellikle olmadığından, finansmanını vergi ve benzeri gelirlerle karşılamaktadır.


4. Soru

Yeni ekonomik sınıflandırılmaya göre en büyük harcama kalemi hangisidir?

Cevap

Cari transferler


5. Soru

Kamu açığı nedir?

Cevap

Toplam kamu harcamalar›n›n toplam kamu gelirlerini aşan kısmıdır.


6. Soru

Bireysel vergi yükü nedir, nasıl hesaplanır?

Cevap

Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranıdır (Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri).


8. Soru

Transfer harcamaları nedir?

Cevap

Emekli ve muhtaçlara yapılan ödemeler ile tarım kesimine yönelik destekleme alım ödemeleri, öğrencilere yapılan aktarımlar gibi transferleri ifade eder


9. Soru

Borç yönetiminde temel amaç nedir?

Cevap

Borç yönetiminde temel amaç, faiz oranları, döviz kurları ve likidite dalgalanmalarını minimum düzeyde etkileyecek borç yüküne sahip olmak ve bunu sürdürebilmektir.


10. Soru

Kamu harcamalarında fonksiyonel sınıflandırmada nerelere bakılır?

Cevap

Fonksiyonel sınıflandırmada savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kurum/ kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın, harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılır.


11. Soru

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği nedir?

Cevap

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği : Kamunun toplam nakdi harcamamaları ile
toplam nakdi gelirleri arasındaki farktır.


12. Soru

Vergi dışı gelirler nelerden oluşur?

Cevap

Vergi dışı gelirleri içinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, faiz, pay, ceza gelirleri, sermaye gelirleri yer almaktadır.


13. Soru

Parafiskal gelir nedir?

Cevap

Parafiskal gelir, kamu hizmeti sunan ticaret odaları, mühendis ve mimar odaları ve diğer meslek kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden aidat, prim ve benzeri adlarla aldıkları ve yasanın verdiği yetkiyle zorla tahsil edilebilen vergi benzeri gelirdir.


14. Soru

Eski ekonomik sınıflandırılmaya göre en büyük harcama kalemi hangisidir?

Cevap

Personel harcamaları


15. Soru

Faiz dışı denge nedir?

Cevap

Faiz Dışı Denge :Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan dengedir.


16. Soru

Yarı kamusal mal nedir?

Cevap

Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlerdir.


17. Soru

Geniş anlamda kamu gelirleri nelerden oluşur?

Cevap

Geniş anlamda kamu gelirleri ise devlet, il özel idareleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarının gelirlerinden oluşur.


18. Soru

Dolaysız vergilerin en önemlisi hangisidir?

Cevap

Gelir vergisi


19. Soru

Mahalli idarelerin hizmetlerine olan talep neye göre artış göstermektedir?

Cevap

Mahalli idarelerin hizmetlerine olan talep, nüfus artışına ve kentleşmeye paralel olarak artmaktadır. 


20. Soru

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) nedir?

Cevap

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT); sermayesinin tamamı devlete ait olup ticari esaslara göre mal ve hizmet üreten kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK); sermayesinin tamamı devlete ait
olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve bu nedenle imtiyazlı sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.


21. Soru

Fon kavramı nedir?

Cevap

Fon: Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır.


22. Soru

Cari harcamalar nedir?

Cevap

Yatırım harcamaları dışında kalan, ağırlıklı olarak personel harcamaları ile yönetim giderlerinden oluşan harcamalardır.


23. Soru

Türkiye’de vergi sisteminin dört temel ayağı nedir?

Cevap

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)


24. Soru

Deregülasyon (Kurumsal Serbestleşme) nedir?

Cevap

Deregülasyon (Kurumsal Serbestleşme): Devletin özel sektörün karar alanını daraltan regülasyonları (düzenlemeleri) azaltması veya kaldırması, kamu gücünün özel sektöre devredilmesi yönünde yapmış olduğu faaliyetlerdir.


25. Soru

Türkiye’de dolaylı vergilerin dolaysız vergiler aleyhine gelişmesi ne anlama gelir?

Cevap

Türkiye’de ekonomik etkinliğin, gelir dağılımından daha öncelikli olduğunu gösterir.


26. Soru

Bireysel vergi yükü nedir?

Cevap

Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranıdır (Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri)


27. Soru

Toplam vergi yükü nedir, nasıl hesaplanır?

Cevap

Ödenen vergilerin toplum gelirine (milli gelire) oranıdır (ödenen vergiler/milli gelir)


28. Soru

Net vergi yükü nasıl hesaplanır?  

Cevap

(Ödenen tüm vergiler-Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar)/Gelir


29. Soru

Kamu harcamalarının işlevsel sınıflandırması nasıldır?

Cevap

İşlevsel sınıflandırmada savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılır.


30. Soru

5018 sayılı Kanun’da bütçe türleri nelerdir?

Cevap

5018 sayılı Kanun’da bütçe türleri; genel bütçe (I sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçeleri), özel bütçe (II sayılı cetvelde yer alan özel bütçe ile yönetilen kamu idareleri) düzenleyici ve denetleyici kurum bütçeleri (III sayılı cetvel).


31. Soru

Tam kamusal mal nedir?

Cevap

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlerdir.


32. Soru

Toplam vergi yükü nedir?

Cevap

Toplam Vergi Yükü: Bir ülkede ödenen vergilerin toplum gelirine (millî gelire) oranıdır (Ödenen vergiler/ Millî gelir).


33. Soru

Türkiye’de kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirlerinin en önemlisi nedir?

Cevap

Vergi gelirleridir.


34. Soru

Regülasyon nedir?

Cevap

Regülasyon; devletin ekonomik hayatı yasal ve kurumsal müdahalelerle düzenlemesidir.


35. Soru

Devletin dolaylı vergilere yönelmesinin en önemli sebepleri nelerdir?

Cevap

Bu vergilere karşı tepkinin düşük olması ve vergi maliyetinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.


36. Soru

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) nedir?

Cevap

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) 233 sayılı KHK’ya göre iktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ile Kamu İktisadi Kuruluşuna (KİK) verilen ortak addır.


37. Soru

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme nedir?

Cevap

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur.


38. Soru

Sağlık hizmetlerinin finansmanında hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Cevap

Sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda üç yöntem (kamusal, özel ve karma finansman) söz konusudur. Kamusal finansman modelinin temeli vergi ve prim esasına dayanır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı, toplanan genel veya özel vergiler yoluyla (Beveridge Modeli) ya da toplanan primler yoluyla (Bismark Modeli) sağlanmaktadır. Özel finansman modelinde sağlık hizmetlerinin finansmanı özel sağlık sigortacılığı ile karşılanır. Karma finansman modelinde sağlık hizmetlerinin finansmanında kamusal finansman modeli ile özel finansman modeli birlikte kullanılmaktadır


39. Soru

Kamu ekonomisi genel olarak hangi alanda inceleme yapmaktadır?

Cevap

Kamu ekonomisi, devletin harcamaları, gelirleri ve borçları ile ilgili uygulamaların nedenleri, sonuçları ve etkilerini incelemektedir. Bir ülkede uygulanan vergiler kimlerden ve ne oranda alınmaktadır? Yapılan harcamalar hangi kesim ve gruplara yöneliktir? Kamu harcamalarının ve gelirlerinin gelir dağılımı ve ekonomik istikrar üzerindeki etkileri nelerdir? Önemli bir diğer nokta ise toplumda üretilen mal ve hizmetlerin hangi kısmı
hangi oranda ve hangi kesim tarafından üretilmektedir? Özel kesim dışında kalan ve kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin tamamı kamu ekonomisinin konusunu oluşturmaktadır.


40. Soru

Merkezi yönetim nedir?

Cevap

Merkezi yönetim, genel ve katma bütçeli idareleri ifade eder ve merkezi hükûmet kavramı olarak da ifade edilebilir.


41. Soru

Fon nedir?

Cevap

Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır.


42. Soru

Net vergi yükü nasıl hesaplanır?

Cevap

Net Vergi Yükü= (Ödenen tüm vergiler –
Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar) / Gelir


43. Soru

İştirak nedir?

Cevap

İştirak; KİT’leri düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine
sahip bulundukları anonim şirketlerdir.


44. Soru

Kamu kesiminin büyüklüğü ne anlama gelir?

Cevap

Kamu kesiminin büyüklüğünü dar anlamda kamu bütçesi içinde görebiliriz. Geniş anlamda kamu kesimi ise yerel yönetimleri (mahalli idarileri), kamu iktisadi kuruluşlarını, fonları, sosyal güvenlik kuruluşları ve döner sermayeli kuruluşları da kapsamaktadır.


1. Soru

Kamu ekonomisi nedir?

Cevap

Kamu ekonomisi, ekonominin bir alt dalıdır ve devletin ekonomi içindeki temsil ettiği pay ile ölçülür. Devletin harcamaları, gelirleri, borçları ile ilgili uygulamaların nedenleri sonuçları ve etkilerini incelemektedir.

2. Soru

Tam kamusal mal nedir? 

Cevap

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlerdir.

3. Soru

Kamu kesimi ne tür mallar üretir?

Cevap

Kamu kesimi genellikle tam kamusal mal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretmenin yanında özel mal ve hizmette üretmektedir. Tam ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretimini üstlenen kamu kesimi bunları piyasa fiyatlarından satma olanağı genellikle olmadığından, finansmanını vergi ve benzeri gelirlerle karşılamaktadır.

4. Soru

Yeni ekonomik sınıflandırılmaya göre en büyük harcama kalemi hangisidir?

Cevap

Cari transferler

5. Soru

Kamu açığı nedir?

Cevap

Toplam kamu harcamalar›n›n toplam kamu gelirlerini aşan kısmıdır.

6. Soru

Bireysel vergi yükü nedir, nasıl hesaplanır?

Cevap

Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranıdır (Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri).

8. Soru

Transfer harcamaları nedir?

Cevap

Emekli ve muhtaçlara yapılan ödemeler ile tarım kesimine yönelik destekleme alım ödemeleri, öğrencilere yapılan aktarımlar gibi transferleri ifade eder

9. Soru

Borç yönetiminde temel amaç nedir?

Cevap

Borç yönetiminde temel amaç, faiz oranları, döviz kurları ve likidite dalgalanmalarını minimum düzeyde etkileyecek borç yüküne sahip olmak ve bunu sürdürebilmektir.

10. Soru

Kamu harcamalarında fonksiyonel sınıflandırmada nerelere bakılır?

Cevap

Fonksiyonel sınıflandırmada savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kurum/ kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın, harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılır.

11. Soru

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği nedir?

Cevap

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği : Kamunun toplam nakdi harcamamaları ile
toplam nakdi gelirleri arasındaki farktır.

12. Soru

Vergi dışı gelirler nelerden oluşur?

Cevap

Vergi dışı gelirleri içinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, faiz, pay, ceza gelirleri, sermaye gelirleri yer almaktadır.

13. Soru

Parafiskal gelir nedir?

Cevap

Parafiskal gelir, kamu hizmeti sunan ticaret odaları, mühendis ve mimar odaları ve diğer meslek kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarının üyelerinden aidat, prim ve benzeri adlarla aldıkları ve yasanın verdiği yetkiyle zorla tahsil edilebilen vergi benzeri gelirdir.

14. Soru

Eski ekonomik sınıflandırılmaya göre en büyük harcama kalemi hangisidir?

Cevap

Personel harcamaları

15. Soru

Faiz dışı denge nedir?

Cevap

Faiz Dışı Denge :Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan dengedir.

16. Soru

Yarı kamusal mal nedir?

Cevap

Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlerdir.

17. Soru

Geniş anlamda kamu gelirleri nelerden oluşur?

Cevap

Geniş anlamda kamu gelirleri ise devlet, il özel idareleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarının gelirlerinden oluşur.

18. Soru

Dolaysız vergilerin en önemlisi hangisidir?

Cevap

Gelir vergisi

19. Soru

Mahalli idarelerin hizmetlerine olan talep neye göre artış göstermektedir?

Cevap

Mahalli idarelerin hizmetlerine olan talep, nüfus artışına ve kentleşmeye paralel olarak artmaktadır. 

20. Soru

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) nedir?

Cevap

İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT); sermayesinin tamamı devlete ait olup ticari esaslara göre mal ve hizmet üreten kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK); sermayesinin tamamı devlete ait
olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve bu nedenle imtiyazlı sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

21. Soru

Fon kavramı nedir?

Cevap

Fon: Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır.

22. Soru

Cari harcamalar nedir?

Cevap

Yatırım harcamaları dışında kalan, ağırlıklı olarak personel harcamaları ile yönetim giderlerinden oluşan harcamalardır.

23. Soru

Türkiye’de vergi sisteminin dört temel ayağı nedir?

Cevap

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

24. Soru

Deregülasyon (Kurumsal Serbestleşme) nedir?

Cevap

Deregülasyon (Kurumsal Serbestleşme): Devletin özel sektörün karar alanını daraltan regülasyonları (düzenlemeleri) azaltması veya kaldırması, kamu gücünün özel sektöre devredilmesi yönünde yapmış olduğu faaliyetlerdir.

25. Soru

Türkiye’de dolaylı vergilerin dolaysız vergiler aleyhine gelişmesi ne anlama gelir?

Cevap

Türkiye’de ekonomik etkinliğin, gelir dağılımından daha öncelikli olduğunu gösterir.

26. Soru

Bireysel vergi yükü nedir?

Cevap

Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranıdır (Bireyin ödediği tüm vergiler/Bireyin geliri)

27. Soru

Toplam vergi yükü nedir, nasıl hesaplanır?

Cevap

Ödenen vergilerin toplum gelirine (milli gelire) oranıdır (ödenen vergiler/milli gelir)

28. Soru

Net vergi yükü nasıl hesaplanır?  

Cevap

(Ödenen tüm vergiler-Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar)/Gelir

29. Soru

Kamu harcamalarının işlevsel sınıflandırması nasıldır?

Cevap

İşlevsel sınıflandırmada savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılır.

30. Soru

5018 sayılı Kanun’da bütçe türleri nelerdir?

Cevap

5018 sayılı Kanun’da bütçe türleri; genel bütçe (I sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçeleri), özel bütçe (II sayılı cetvelde yer alan özel bütçe ile yönetilen kamu idareleri) düzenleyici ve denetleyici kurum bütçeleri (III sayılı cetvel).

31. Soru

Tam kamusal mal nedir?

Cevap

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlerdir.

32. Soru

Toplam vergi yükü nedir?

Cevap

Toplam Vergi Yükü: Bir ülkede ödenen vergilerin toplum gelirine (millî gelire) oranıdır (Ödenen vergiler/ Millî gelir).

33. Soru

Türkiye’de kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirlerinin en önemlisi nedir?

Cevap

Vergi gelirleridir.

34. Soru

Regülasyon nedir?

Cevap

Regülasyon; devletin ekonomik hayatı yasal ve kurumsal müdahalelerle düzenlemesidir.

35. Soru

Devletin dolaylı vergilere yönelmesinin en önemli sebepleri nelerdir?

Cevap

Bu vergilere karşı tepkinin düşük olması ve vergi maliyetinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

36. Soru

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) nedir?

Cevap

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) 233 sayılı KHK’ya göre iktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) ile Kamu İktisadi Kuruluşuna (KİK) verilen ortak addır.

37. Soru

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme nedir?

Cevap

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur.

38. Soru

Sağlık hizmetlerinin finansmanında hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Cevap

Sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda üç yöntem (kamusal, özel ve karma finansman) söz konusudur. Kamusal finansman modelinin temeli vergi ve prim esasına dayanır. Sağlık hizmetlerinin finansmanı, toplanan genel veya özel vergiler yoluyla (Beveridge Modeli) ya da toplanan primler yoluyla (Bismark Modeli) sağlanmaktadır. Özel finansman modelinde sağlık hizmetlerinin finansmanı özel sağlık sigortacılığı ile karşılanır. Karma finansman modelinde sağlık hizmetlerinin finansmanında kamusal finansman modeli ile özel finansman modeli birlikte kullanılmaktadır

39. Soru

Kamu ekonomisi genel olarak hangi alanda inceleme yapmaktadır?

Cevap

Kamu ekonomisi, devletin harcamaları, gelirleri ve borçları ile ilgili uygulamaların nedenleri, sonuçları ve etkilerini incelemektedir. Bir ülkede uygulanan vergiler kimlerden ve ne oranda alınmaktadır? Yapılan harcamalar hangi kesim ve gruplara yöneliktir? Kamu harcamalarının ve gelirlerinin gelir dağılımı ve ekonomik istikrar üzerindeki etkileri nelerdir? Önemli bir diğer nokta ise toplumda üretilen mal ve hizmetlerin hangi kısmı
hangi oranda ve hangi kesim tarafından üretilmektedir? Özel kesim dışında kalan ve kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin tamamı kamu ekonomisinin konusunu oluşturmaktadır.

40. Soru

Merkezi yönetim nedir?

Cevap

Merkezi yönetim, genel ve katma bütçeli idareleri ifade eder ve merkezi hükûmet kavramı olarak da ifade edilebilir.

41. Soru

Fon nedir?

Cevap

Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır.

42. Soru

Net vergi yükü nasıl hesaplanır?

Cevap

Net Vergi Yükü= (Ödenen tüm vergiler –
Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar) / Gelir

43. Soru

İştirak nedir?

Cevap

İştirak; KİT’leri düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine
sahip bulundukları anonim şirketlerdir.

44. Soru

Kamu kesiminin büyüklüğü ne anlama gelir?

Cevap

Kamu kesiminin büyüklüğünü dar anlamda kamu bütçesi içinde görebiliriz. Geniş anlamda kamu kesimi ise yerel yönetimleri (mahalli idarileri), kamu iktisadi kuruluşlarını, fonları, sosyal güvenlik kuruluşları ve döner sermayeli kuruluşları da kapsamaktadır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!