Turizm Sosyolojisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Turizm Sosyolojisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Boş Zaman Ve Rekreasyon Kavramlarının Ortaya Çıkışı Ve Gelişimi

1. Soru

Boş zaman kavramını tanımlayınız?

Cevap

En basit ve geniş tanımıyla boş zaman, bireylerin çalışma ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılama için ayırdıkları süreler dışında kalan zamanı kapsamaktadır.


2. Soru

Boş zaman kavramının gelişimi hangi dönemlere dayanmaktadır?

Cevap

Boş zaman kavramının gelişimini Antik Yunan, Roma veya Ortaçağ dönemine kadar götürmek mümkündür. Ancak bu dönemlerdeki boş zaman anlayışının belli ölçülerde felsefi olması ve günümüz toplum yapısı içinde açıklayıcı olmaması nedeniyle boş zaman kavramının tarihsel gelişimini Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan toplumsal örgütlenmenin dönüşümü ile ve Fransız Devrimi’nin sonucu olan düşünsel akımlarla ilişkilendirmek daha doğrudur.


3. Soru

Sanayi Devrimi’nin yarattığı sosyal dönüşümü açıklayınız?

Cevap

Sanayi Devrimi’nin yarattığı sosyal dönüşüm iki yönlüdür. Birinci dönüşüm, zamanın yeniden düzenlenmesinin gerekliliği, İkinci dönüşüm, geleneksel tarım ekonomisinin aksine sanayi üretimin hanenin dışında yer alması, sosyal alanda mekânın yeniden düzenlenmesini de beraberinde getirmesidir.


4. Soru

Fransa’da yirminci yüzyıl fabrika üretiminin yarattığı sosyal dönüşümü açıklayınız?

Cevap

Fransa’da yirminci yüzyıl fabrika üretiminin yarattığı sosyal dönüşüm bu iki boyutu da gözler önüne sermektedir: “Hayat mekânın üçe bölünmesi —ev, fabrika ve kent- ile paralel bir şekilde zamanın üçe bölünmesine —işe sekiz saat, uykuya sekiz saat, boş zamana sekiz saat- göre düzenlenmektedir.”


5. Soru

Fransız Devrimi sonrası yoksul kitlelerle zengin üst sınıfların boş zaman anlayışında ve değerlendirmesindeki farkı değerlendiriniz?

Cevap

Yoksul kitleler için boş zaman etkinlikleri futbol veya ailenin bir arada gerçekleştirdiği okuma zamanları iken, üst sınıf için tiyatro, opera veya dans gibi etkinlikler yaygındı.


6. Soru

Emeğin yeniden üretimi kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Emeğin yeniden üretimi: Bir insanın çalışma süresince kaybettiği enerjisini geri kazandığı, sosyal ilişkilerde bulunarak yabancılaşma sorununu aşmaya çalıştığı süreç ifade edilmek istenmektedir.


7. Soru

Tüketim toplumunun temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Tüketim toplumunun temel özellikleri boş zamana dayalı olması ve tüketim tercihlerinin ihtiyacın ötesinde bir ilgiyle belirlenmesidir.


8. Soru

Boş zaman kavramının turizmin gelişimine katkıları nelerdir?

Cevap

Boş zaman kavramının turizmdeki en önemli katkısı öngörü sağlamasıdır. Bir diğer katkı ise; boş zaman kavramının sınıfsal boyutu turizm talebinin biçimlendirilmesinde merkezi rol oynamasıdır. Son olarak boş zaman kavramı turizm çeşitliliğinin yönünü belirler ve bireylerin boş zaman aralıkları turizm faaliyetlerinin de bu aralıklara odaklanmasına yol açar.


9. Soru

Endüstriyel toplumun işçi ve üst sınıfların turizm açısından boş zamanlarını değerlendirme biçimlerini hangi şekilde gerçekleştiğini açıklayınız?

Cevap

Endüstriyel toplumlarda işçi sınıfının sayısal olarak fazla olması ve bu işçi sınıfının boş zamanının kısıtlı, boş zamana ayırabileceği parasal değerin sınırlı olmasından dolayı kitle turizmi, deniz-kum-güneş temellerine dayalı olarak belli bölgelerde gelişme göstermiş ve standart bir turizm hizmeti sunarak kitlelerin boş zaman taleplerini karşılamıştır. Endüstriyel toplumların üst sınıfları ise kitle turizmi yerine daha özgün, özellikle uluslararası otantik turizm destinasyonlarına yönelmektedir.


10. Soru

Rekreasyon kavramını tanımlayınız?

Cevap

Bireylerin boş zamanlarında gönüllü olarak katıldıkları fiziksel etkinliklerin tamamı olarak ifade edilebilir.


11. Soru

Rekreasyon kavramını boş zaman kavramından ayıran en temel fark nedir?

Cevap

Rekreasyon kavramının boş zaman kavramından ve boş zaman etkinliklerinden temel farkın, boş zaman etkinliklerinin eğlence ve dinlenceye odaklanmasına karşılık rekreasyonun bireylerin doğrudan katıldığı, fiziksel olarak da aktif olduğu ve sonucunda ruhsal ve fiziksel bir yenilenme yaşadığı etkinlikleri kapsaması olduğu ifade edilebilir.


12. Soru

Açık alan sportif rekreasyon aktiviteleri nelerdir?

Cevap

Açık alan sporları arasında dağcılık, bisiklet, at binme, yüzme, trekking veya son yıllarda giderek yaygınlaşan rafting, kitesurf gibi türler bulunmaktadır.


13. Soru

Kapalı alan rekreasyon aktivitelerini açıklayınız?

Cevap

Kapalı alan sporları özellikle wellness ve fitness merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlikleri kapsamaktadır.


14. Soru

Bireylerin tercih edecekleri rekreasyon etkinliklerini şekillendiren unsurlar nelerdir?

Cevap

Bireylerin hangi tür rekreasyon etkinliklerini tercih edecekleri iklim, coğrafi koşullar, rekreasyon etkinliğinin gerektirdiği maddi yatırıma göre şekillenmektedir.


15. Soru

Terapötik rekreasyon etkinliklerini kapsamını açıklayınız?

Cevap

Terapötik rekreasyon, bireylerin sağlıklı bir yaşama sahip olmaları için gerekli ruhsal, fiziksel ve sosyal koşulların oluşturulmasına yönelik, kelime anlamıyla tedavi edici ancak uygulama biçimiyle yaşam kalitesini artırıcı etkinlikleri kapsamaktadır.


16. Soru

Terapötik rekreasyon etkinlikleri toplumun hangi özelliklere sahip bireylere yönelik gerçekleştirilir?

Cevap

Terapötik rekreasyon etkinlikleri özellikle engelli, hasta, bakıma muhtaç ya da yaşlı kimselere yönelik gerçekleştirilmektedir.


17. Soru

Rekreasyon kavramının sağlıkla nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır?

Cevap

Rekreasyon kavramının sağlıkla ilişkisi iki boyutludur: Bunlardan ilki koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlıklı bireylere, ikincisi ise iyileştirme ve esenlik (rehabilitasyon) hizmetleri kapsamında engelli ve yetersiz (sağlık sorunları olanlar) kişilere verilen rekreasyon hizmetleridir.


18. Soru

Sağlık turizmi hangi açıdan rekreasyon kapsamında değerlendirilmektedir?

Cevap

Bir rekreasyon türü olarak sağlık turizmi, sağlıklı bireylere hizmet veren ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen kaplıca, spa ve sağlık merkezleri, masaj ve hidroterapi gibi etkinlikleri kapsamaktadır.


19. Soru

Ticari rekreasyon nedir?

Cevap

Ticari rekreasyon işletmeler tarafından sunulan ve katılımcıların belli bir ücret karşılığında yararlanabildiği alanlar ve etkinlikleri kapsamaktadır.


20. Soru

Rekreasyonun temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Rekreasyonun temel işlevleri şu şekilde sıralandırılabilir:

 • Fiziki sağlık gelişimi yaratır.
 • Ruh sağlığı kazandırır.
 • İnsanı mutlu eder.
 • İnsanı sosyalleştirir.
 • Kişisel beceri ve yeteneğin gelişmesini sağlar.
 • Yaratıcı gücü geliştirir.
 • Çalışma başarısı ve iş verimini artırır.
 • Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar.
 • Ekonomik hareketi geliştirir.
 • Demokratik toplumun yaratılmasında imkân sağlar.

21. Soru

Rekreasyonun bireysel ve toplumsal katkıları nelerdir?

Cevap

Bireysel düzeyde rekreasyonun katkısı kişinin fiziksel ve ruhsal varlığını yenilemenin yanı sıra kişinin sosyalleşmesini sağlayarak toplumsal bir katkı yaratmasına da yol açar. Toplumsal düzeyde ise rekreasyon sosyal ilişkileri düzenlemesi ve iyileştirmesi nedeniyle hem politik, ekonomik ve kültürel bir geribildirim yaratmaktadır.


22. Soru

Yirminci yüzyılda meydana gelen hangi toplumsal ve düşünsel değerler spor turizminin gelişmesinde etkili olmuştur?

Cevap

Yirminci yüzyılda meydana gelen demokratikleşme süreci ve spor algısının yalnızca seçkinlere ait olan bir etkinlik olmaktan çıkıp kitlelerce benimsenmesi ve modern toplumun zamansal örgütlenmesinde spor merkezi bir konum elde etmiş ve yerleşik bir unsur haline gelmesi spor turizminin gelişmesini etkilemiştir.


23. Soru

Türkiye’de turizmin belli başlı destinasyonlarda yoğunlaşmasına nedeni nedir?

Cevap

Türkiye ulusal strateji olarak uluslararası kitle turizmine öncelik vermesi Türkiye’de turizmin belli başlı destinasyonlarda yoğunlaşmasının bir nedeni olarak gösterilebilir


24. Soru

Turizm piyasasında yeni talepler hangi alanlarda artış göstermektedir?

Cevap

Turizm piyasasında yeni talepler, doğa turları, kültür turları ve genel olarak rekreasyonel turizm ve özel olarak spor turizmi alanında gelişmektedir.


25. Soru

Rekreasyonel turizme yönelik yatırımların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Cevap

Rekreasyonel turizme yönelik gerçekleştirilen yatırımlar bu alana yoğunlaştırmayı arttırmaktadır. Bu yoğunlaşmanın güçlü yanı bu alanlarda mevcut bir talebin olması, tehlikeli yanı ise bu alanlardaki aşırı metalaşmanın yol açacağı kaynak kaybı ve yozlaşmadır.


26. Soru

Gedik pazar kavramını açıklayınız?

Cevap

Gedik pazar (niche market) kavramı, piyasada belli bir ürüne yönelik talebin bulunduğu ancak bu talebin üreticiler tarafından karşılanmadığı durumu ifade eder.


1. Soru

Boş zaman kavramını tanımlayınız?

Cevap

En basit ve geniş tanımıyla boş zaman, bireylerin çalışma ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılama için ayırdıkları süreler dışında kalan zamanı kapsamaktadır.

2. Soru

Boş zaman kavramının gelişimi hangi dönemlere dayanmaktadır?

Cevap

Boş zaman kavramının gelişimini Antik Yunan, Roma veya Ortaçağ dönemine kadar götürmek mümkündür. Ancak bu dönemlerdeki boş zaman anlayışının belli ölçülerde felsefi olması ve günümüz toplum yapısı içinde açıklayıcı olmaması nedeniyle boş zaman kavramının tarihsel gelişimini Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan toplumsal örgütlenmenin dönüşümü ile ve Fransız Devrimi’nin sonucu olan düşünsel akımlarla ilişkilendirmek daha doğrudur.

3. Soru

Sanayi Devrimi’nin yarattığı sosyal dönüşümü açıklayınız?

Cevap

Sanayi Devrimi’nin yarattığı sosyal dönüşüm iki yönlüdür. Birinci dönüşüm, zamanın yeniden düzenlenmesinin gerekliliği, İkinci dönüşüm, geleneksel tarım ekonomisinin aksine sanayi üretimin hanenin dışında yer alması, sosyal alanda mekânın yeniden düzenlenmesini de beraberinde getirmesidir.

4. Soru

Fransa’da yirminci yüzyıl fabrika üretiminin yarattığı sosyal dönüşümü açıklayınız?

Cevap

Fransa’da yirminci yüzyıl fabrika üretiminin yarattığı sosyal dönüşüm bu iki boyutu da gözler önüne sermektedir: “Hayat mekânın üçe bölünmesi —ev, fabrika ve kent- ile paralel bir şekilde zamanın üçe bölünmesine —işe sekiz saat, uykuya sekiz saat, boş zamana sekiz saat- göre düzenlenmektedir.”

5. Soru

Fransız Devrimi sonrası yoksul kitlelerle zengin üst sınıfların boş zaman anlayışında ve değerlendirmesindeki farkı değerlendiriniz?

Cevap

Yoksul kitleler için boş zaman etkinlikleri futbol veya ailenin bir arada gerçekleştirdiği okuma zamanları iken, üst sınıf için tiyatro, opera veya dans gibi etkinlikler yaygındı.

6. Soru

Emeğin yeniden üretimi kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Emeğin yeniden üretimi: Bir insanın çalışma süresince kaybettiği enerjisini geri kazandığı, sosyal ilişkilerde bulunarak yabancılaşma sorununu aşmaya çalıştığı süreç ifade edilmek istenmektedir.

7. Soru

Tüketim toplumunun temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Tüketim toplumunun temel özellikleri boş zamana dayalı olması ve tüketim tercihlerinin ihtiyacın ötesinde bir ilgiyle belirlenmesidir.

8. Soru

Boş zaman kavramının turizmin gelişimine katkıları nelerdir?

Cevap

Boş zaman kavramının turizmdeki en önemli katkısı öngörü sağlamasıdır. Bir diğer katkı ise; boş zaman kavramının sınıfsal boyutu turizm talebinin biçimlendirilmesinde merkezi rol oynamasıdır. Son olarak boş zaman kavramı turizm çeşitliliğinin yönünü belirler ve bireylerin boş zaman aralıkları turizm faaliyetlerinin de bu aralıklara odaklanmasına yol açar.

9. Soru

Endüstriyel toplumun işçi ve üst sınıfların turizm açısından boş zamanlarını değerlendirme biçimlerini hangi şekilde gerçekleştiğini açıklayınız?

Cevap

Endüstriyel toplumlarda işçi sınıfının sayısal olarak fazla olması ve bu işçi sınıfının boş zamanının kısıtlı, boş zamana ayırabileceği parasal değerin sınırlı olmasından dolayı kitle turizmi, deniz-kum-güneş temellerine dayalı olarak belli bölgelerde gelişme göstermiş ve standart bir turizm hizmeti sunarak kitlelerin boş zaman taleplerini karşılamıştır. Endüstriyel toplumların üst sınıfları ise kitle turizmi yerine daha özgün, özellikle uluslararası otantik turizm destinasyonlarına yönelmektedir.

10. Soru

Rekreasyon kavramını tanımlayınız?

Cevap

Bireylerin boş zamanlarında gönüllü olarak katıldıkları fiziksel etkinliklerin tamamı olarak ifade edilebilir.

11. Soru

Rekreasyon kavramını boş zaman kavramından ayıran en temel fark nedir?

Cevap

Rekreasyon kavramının boş zaman kavramından ve boş zaman etkinliklerinden temel farkın, boş zaman etkinliklerinin eğlence ve dinlenceye odaklanmasına karşılık rekreasyonun bireylerin doğrudan katıldığı, fiziksel olarak da aktif olduğu ve sonucunda ruhsal ve fiziksel bir yenilenme yaşadığı etkinlikleri kapsaması olduğu ifade edilebilir.

12. Soru

Açık alan sportif rekreasyon aktiviteleri nelerdir?

Cevap

Açık alan sporları arasında dağcılık, bisiklet, at binme, yüzme, trekking veya son yıllarda giderek yaygınlaşan rafting, kitesurf gibi türler bulunmaktadır.

13. Soru

Kapalı alan rekreasyon aktivitelerini açıklayınız?

Cevap

Kapalı alan sporları özellikle wellness ve fitness merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlikleri kapsamaktadır.

14. Soru

Bireylerin tercih edecekleri rekreasyon etkinliklerini şekillendiren unsurlar nelerdir?

Cevap

Bireylerin hangi tür rekreasyon etkinliklerini tercih edecekleri iklim, coğrafi koşullar, rekreasyon etkinliğinin gerektirdiği maddi yatırıma göre şekillenmektedir.

15. Soru

Terapötik rekreasyon etkinliklerini kapsamını açıklayınız?

Cevap

Terapötik rekreasyon, bireylerin sağlıklı bir yaşama sahip olmaları için gerekli ruhsal, fiziksel ve sosyal koşulların oluşturulmasına yönelik, kelime anlamıyla tedavi edici ancak uygulama biçimiyle yaşam kalitesini artırıcı etkinlikleri kapsamaktadır.

16. Soru

Terapötik rekreasyon etkinlikleri toplumun hangi özelliklere sahip bireylere yönelik gerçekleştirilir?

Cevap

Terapötik rekreasyon etkinlikleri özellikle engelli, hasta, bakıma muhtaç ya da yaşlı kimselere yönelik gerçekleştirilmektedir.

17. Soru

Rekreasyon kavramının sağlıkla nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır?

Cevap

Rekreasyon kavramının sağlıkla ilişkisi iki boyutludur: Bunlardan ilki koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlıklı bireylere, ikincisi ise iyileştirme ve esenlik (rehabilitasyon) hizmetleri kapsamında engelli ve yetersiz (sağlık sorunları olanlar) kişilere verilen rekreasyon hizmetleridir.

18. Soru

Sağlık turizmi hangi açıdan rekreasyon kapsamında değerlendirilmektedir?

Cevap

Bir rekreasyon türü olarak sağlık turizmi, sağlıklı bireylere hizmet veren ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen kaplıca, spa ve sağlık merkezleri, masaj ve hidroterapi gibi etkinlikleri kapsamaktadır.

19. Soru

Ticari rekreasyon nedir?

Cevap

Ticari rekreasyon işletmeler tarafından sunulan ve katılımcıların belli bir ücret karşılığında yararlanabildiği alanlar ve etkinlikleri kapsamaktadır.

20. Soru

Rekreasyonun temel işlevleri nelerdir?

Cevap

Rekreasyonun temel işlevleri şu şekilde sıralandırılabilir:

 • Fiziki sağlık gelişimi yaratır.
 • Ruh sağlığı kazandırır.
 • İnsanı mutlu eder.
 • İnsanı sosyalleştirir.
 • Kişisel beceri ve yeteneğin gelişmesini sağlar.
 • Yaratıcı gücü geliştirir.
 • Çalışma başarısı ve iş verimini artırır.
 • Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar.
 • Ekonomik hareketi geliştirir.
 • Demokratik toplumun yaratılmasında imkân sağlar.
21. Soru

Rekreasyonun bireysel ve toplumsal katkıları nelerdir?

Cevap

Bireysel düzeyde rekreasyonun katkısı kişinin fiziksel ve ruhsal varlığını yenilemenin yanı sıra kişinin sosyalleşmesini sağlayarak toplumsal bir katkı yaratmasına da yol açar. Toplumsal düzeyde ise rekreasyon sosyal ilişkileri düzenlemesi ve iyileştirmesi nedeniyle hem politik, ekonomik ve kültürel bir geribildirim yaratmaktadır.

22. Soru

Yirminci yüzyılda meydana gelen hangi toplumsal ve düşünsel değerler spor turizminin gelişmesinde etkili olmuştur?

Cevap

Yirminci yüzyılda meydana gelen demokratikleşme süreci ve spor algısının yalnızca seçkinlere ait olan bir etkinlik olmaktan çıkıp kitlelerce benimsenmesi ve modern toplumun zamansal örgütlenmesinde spor merkezi bir konum elde etmiş ve yerleşik bir unsur haline gelmesi spor turizminin gelişmesini etkilemiştir.

23. Soru

Türkiye’de turizmin belli başlı destinasyonlarda yoğunlaşmasına nedeni nedir?

Cevap

Türkiye ulusal strateji olarak uluslararası kitle turizmine öncelik vermesi Türkiye’de turizmin belli başlı destinasyonlarda yoğunlaşmasının bir nedeni olarak gösterilebilir

24. Soru

Turizm piyasasında yeni talepler hangi alanlarda artış göstermektedir?

Cevap

Turizm piyasasında yeni talepler, doğa turları, kültür turları ve genel olarak rekreasyonel turizm ve özel olarak spor turizmi alanında gelişmektedir.

25. Soru

Rekreasyonel turizme yönelik yatırımların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Cevap

Rekreasyonel turizme yönelik gerçekleştirilen yatırımlar bu alana yoğunlaştırmayı arttırmaktadır. Bu yoğunlaşmanın güçlü yanı bu alanlarda mevcut bir talebin olması, tehlikeli yanı ise bu alanlardaki aşırı metalaşmanın yol açacağı kaynak kaybı ve yozlaşmadır.

26. Soru

Gedik pazar kavramını açıklayınız?

Cevap

Gedik pazar (niche market) kavramı, piyasada belli bir ürüne yönelik talebin bulunduğu ancak bu talebin üreticiler tarafından karşılanmadığı durumu ifade eder.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!