Tüketim Bilinci ve Bilinçli Tüketici Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tüketim Bilinci ve Bilinçli Tüketici Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tüketici Bilincinin Oluşumunu Etkileyen Çevresel Ve Bireysel Faktörler

1. Soru

Tüketici bilinci neyi ifade eder?

Cevap

Bireylerde tüketici bilincinin oluşumu, erken
yaşlardan itibaren şekillenen ve tüm yaşamları boyunca
verilen tüketim kararlarını doğrudan etkileyen bir süreci
ifade eder.


2. Soru

Tüketici bilincini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Tüketici bilincini kültürden toplumsal sınıfa,
gruplardan aileye kadar tüketici bilincinin oluşumu ve
gelişimini etkileyen çevresel faktörler gibi güdülenme,
öğrenme, kişilik, tutumlar ve algılamadan oluşan bireysel
faktörler de söz konusudur.


3. Soru

Satın alma kararlarını vermeden önce tüketici neleri
göz ardı etmemeli?

Cevap

Tüketim kararları verilirken çevreye duyarlı
ürünleri ve bu ürünleri üreten işletmeleri tercih etmenin,
yaşadığımız dünyan başka bir dünya daha olmadığı
gerçeğini de aklımızda çıkarmadan satın alma
kararlarımızı gözden geçirmemizin önemini oldukça
fazladır.


4. Soru

Kültür nedir, neleri ifade eder?

Cevap

Kültür; bireyin, bir topluluğun üyesi olarak
kazandığı ve grup üyeleri tarafından paylaşılan bilgi, dil,
inanç, yiyecek alışkanlıkları, sanat, dini inanış, müzik,
teknoloji, çalışma kuralları, ahlaki değerler ile diğer
yetenek ve alışkanlıkların tamamıdır.


5. Soru

Tüketici eğilimleri ve kültür ne gibi etkileşimdedir?

Cevap

Tüketicilerin davranışlarını etkileme yönünden
tanımlandığında kültür; belirli bir toplumdaki üyelerin
tüketim davranışlarını yönlendiren inançlar, değerler,
gelenek ve törelerdir. Bu yönüyle, bireyin içerisinde
bulunduğu kültür, doğrudan tüketici bilincinin
oluşumunda da etkilidir. Kültür ile tüketici bilincinin
oluşumu ve gelişimi arasındaki ilişki kültürün
özelliklerinin önemli bir yansımasıdır.


6. Soru

Kültür öğrenim olarak nasıl bireylere öğretilir?

Cevap

Birey, çocukluğundan itibaren toplumdaki
inançları, değerleri, gelenek ve töreleri algılamaya başlar.
Bu doğal gelişim kültürü bireylere öğretmek anlamına
gelebilir.


7. Soru

Alt kültür ne demektir?

Cevap

Alt kültür, büyük ve karmaşık bir toplumun
belirgin bir bölümünü oluşturan farklı bir kültürel gruptur.


8. Soru

Grup nedir? Neyi ifade eder?

Cevap

Grup; normlar, değerler ve inançları paylaşan ve
belirli ilişkilere sahip iki veya daha fazla sayıda, birbirleri
ile etkileşim sonucunda yakınlık duygusuna sahip kişiden
oluşan topluluktur.


9. Soru

Grupların tüketici bilincindeki rolü nedir?

Cevap

Bireyin, aktif olarak içerisinde yer aldığı, ait
olmayı arzuladığı veya kaçındığı gruplar, ona bilgi, ödül
ve kimlik sağlar. Bu kazanılan bilgi ve kimlik gibi
faktörler de bireyin ürün satın alma ve kullanma
davranışını etkiler.


10. Soru

Aile nedir?

Cevap

Aile; kan, evlilik bağı ile birbirlerine bağlanmış
iki veya daha fazla sayıda kişiden oluşan gruptur.


11. Soru

Ailenin ekonomik işlevi hakkında neler denebilir?

Cevap

Aile, finansal anlamda refahın sağlanmasında rol
oynar. Ekonomik anlamda refahın sağlanması, aile
üyelerine gerekli sorumluluklar yükler. Ekonomik işlev,
aile olarak bireylerin, tek başlarına olacağından daha fazla
ekonomik katma değer yaratabileceklerini ortaya koyan
bir öneme sahiptir.


12. Soru

Toplumsal sınıf nedir?

Cevap

Toplumsal sınıf, toplum içerisinde birbirleriyle
hemen hemen eşit konumlarda olan bireylerden oluşan
grup olarak tanımlanabilir.


13. Soru

Kişilik nedir?

Cevap

Kişilik; bireyi diğer insanlardan farklılaştıran
özellikler bütünüdür. Kişilik genellikle, durum ve
koşullara göre farklılık göstermez. İnsanın tüm ömrünü
kapsayacak bir biçimde uzun sürelidir.


14. Soru

Kişilik tüketici bilinci etkisi nedir?

Cevap

Tüketicinin kişiliği, davranışları ve karar verme
sürecini kontrol etmenin yanı sıra tüketici bilincinin ortaya
çıkması ve gelişimi için de oldukça önemlidir. Bireyin
kişiliğinin oluşumu uzun bir süreci kapsar. Birey, içinde
yaşadığı toplum için yararlı olabilecek bir tüketim
anlayışına kavuşmada bu sürecin önemli ölçüde
etkisindedir.


15. Soru

Tutum nedir?

Cevap

Tutum çevresel boyut açısından; güdülenmiş,
duygusal, algısal ve zihinsel süreçlerin şekillenmesidir.
Yani bir başka deyişle tutum; tüketicinin bir mağaza,
televizyon programı, sigara gibi çevresine karşı hislerini,
düşüncelerini ve eylemlerini ifade eder.


16. Soru

Öğrenme ve tüketici bilinci etkisi nedir?

Cevap

Öğrenme, tüketici bilincinin oluşumu üzerinde
çok önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü toplum ve çevreye
zararlı bir üründen kaçınmak veya yararlı ürünlere
yönelmek ancak öğrenme ile mümkün olabilir. Kendi
sağlığı için tehdit oluşturabilecek bir ürün hakkında bu
duruma ilişkin bir bilgi elde eden tüketici, bilinçli tüketici
davranışı gösterebilir.


17. Soru

Algılama nedir?

Cevap

Algılama; tüketici ile grup, durum ve etkileyiciler
arasındaki bağ için gerekli olan eylemdir. Algılamanın tüketici davranışı üzerindeki rolünün daha iyi bir şekilde
anlaşılabilmesi için bilgi süreci önem taşır.


18. Soru

Algılama ve tüketici bilinci arasında nasıl bir rol
vardır?

Cevap

Bireylerin birbirinden farklı olarak çevrelerini
algılamaları, onların bilinçli tüketim davranışı üzerinde
etkilidir. Algılama, öğrenmenin önünde yer alır.


19. Soru

Güdülemenin tüketici bilincine etkisi nedir?

Cevap

Tüketim eylemi, güdülenme ile başlar. Bu
nedenle tüketici bilincinin oluşumu da güdülenme ile
başlayacaktır. Tüketicilerin güdülenmesi, bilinçli tüketim
eğilimlerinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır.


20. Soru

Tutumun bileşenleri nelerdir?

Cevap

Tutumun bileşenleri; bilişsel bileşen, duygusal
bileşen ve davranışsal bileşendir.


21. Soru

Güdülenme ve Değer ilişkisi nedir?

Cevap

Toplum içerisinde farklı tüketiciler, farklı
tüketim davranışlarında bulunur. Bunun nedeni,
tüketicilerin birbirlerinden farklı olmaları ve birbirlerinden
farklı ihtiyaçlara sahip olmalarıdır. Tüketici
davranışlarında güdülenme, satın alma karar verme
sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Tüketici davranışı,
güdülenme ile başlar ve güdülenme tüketicileri harekete
geçiren itici bir güçtür. Güdülenmenin ilk adımı
karşılanmamış bir ihtiyacın giderilmesi yönündeki yoğun
istektir.


22. Soru

Tüketiciyi bilinçli tüketime yönlendiren güdüleme
çeşitleri nelerdir?

Cevap

Tüketiciyi bilinçli ve sağlıklı tüketim için
güdüleyen faktörler; sağlık ve güvenlik, dürüstlük, yarar,
ilişkiler ve iyi olanı yapmadır.


23. Soru

Kişiliğin oluşumu hakkında neler denebilir?

Cevap

Geleneksel olarak kişiliği, doğuştan gelen ve asla
değişmeyen, genetik bir özellik olarak ortaya koyan bilim
insanları olsa da bu görüş, tartışmalıdır. Çünkü kişilik,
bireyin hisleri, düşünceleri, eylemleri, konuşmaları,
rüyaları; hayatı boyunca diğer insanlar, olaylar ve objeler
ile tecrübelerinin sonucunda şekillenmektedir.


24. Soru

Tüketicinin karar verme sürecinde bilgi süreci nasıl
işler?

Cevap

Ortaya çıkma, dikkat, yorumlama, bellek, satın
alma ve tüketim kararları sırası şeklinde tüketicinin karar
vermesinde bilgi süreci işler.


25. Soru

Tüketicilerin zararlı ürünlerden kaçınması için ne
gereklidir?

Cevap

Kendileri, toplum ve çevre için zararlı bir
üründen kaçınmak veya yararlı ürünlere yönelmek ancak
öğrenme ile mümkün olabilir. Tüketici tüketim içinde
davranışlarını öğrendikleri içinde gerçekleştirebilir. Bu
öğrenme kararlarında zararlı tüketimden kaçınması için
önemlidir.


26. Soru

Kültür nedir ? 

Cevap

Kültür; bireyin, bir topluluğun üyesi olarak kazandığı ve grup üyeleri tarafından paylaşılan bilgi, dil, inanç, yiyecek alışkanlıkları, sanat, dini inanış, müzik, teknoloji, çalışma kuralları, ahlaki değerler ile diğer yetenek ve alışkanlıkların tamamıdır.


27. Soru

Toplumsallaşma nedir ? 

Cevap

Bireylerin kültür ile ilgili bu inançları, değerleri, gelenekleri ve töreleri öğrenme sürecine, toplumsallaşma adı verilmektedir.


28. Soru

Biçimsel öğrenme nedir ? 

Cevap

Biçimsel öğrenme, bireye nasıl davranması gerektiğini doğrudan öğretmektir.


29. Soru

Biçimsel olmayan öğrenme nedir ? 

Cevap

Biçimsel olmayan öğrenme; aile, arkadaş, film kahramanları gibi bireyin çevresindekileri örnek alarak öğrenmesidir.


30. Soru

Teknik öğrenme nedir ? 

Cevap

Teknik öğrenme ise öğretmenler, öğretim elemanlarının ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, neden yapılacağı konularını işleyerek öğretmesidir (Karalar, 2005: 267-268).


31. Soru

Normlar nedir ? 

Cevap

Normlar, belirli durumlardaki belirli davranışları açıkça belirten ya da yasaklayan basit kurallardır.


32. Soru

Kültürel değerler nedir ? 

Cevap

Kültürel değerler; arzulan şeyi onaylayan yaygın inanışlardır.


33. Soru

Alt kültür nedir ? 

Cevap

Alt kültür, büyük ve karmaşık bir toplumun belirgin bir bölümünü oluşturan farklı bir kültürel gruptur.


34. Soru

Alt kültürleri ayırt etmedeki ölçütler nelerdir ? 

Cevap

Alt kültürler belirli ölçütlere göre ayırt edilir. (Karalar, 2005: 281-282). Bu ölçütler; ırk (ABD’de yaşayan Asya ve Afrika kökenliler), din (aynı ülke içerisinde yaşayan farklı dinlere mensup alt kültürler), yaş (genç veya yaşlılardan oluşan alt kültürler), coğrafik yerleşim (Karadeniz bölgesi alt kültürü), cinsiyet (kadınlar ve erkekler), toplumsal sınıf, meslek ve yaş olarak sıralanır.


35. Soru

Diğerleri odaklı değerler nedir ? 

Cevap

Diğerleri odaklı değerler; Toplumda bireyler ve gruplar arasındaki uygun ilişkilere toplumun bakış açısını yansıtan değerlerdir.


36. Soru

Çevre odaklı değerler nedir ? 

Cevap

Çevre odaklı değerler; Toplumun ekonomik, teknik ve fiziksel çevre ile ilişkisini ifade eden değerlerdir.


37. Soru

Bireysel odaklı değerler nedir ? 

Cevap

Bireysel odaklı değerler; Toplumda yaşayan bireylerin, aktif ya da pasif, çalışkan olma materyalist olup olmama, kişisel zevkleri erteleyebilme ya da yerine getirme gibi özellikleri ifade eder. 


38. Soru

Grup nedir ? 

Cevap

Grup; normlar, değerler ve inançları paylaşan ve belirli ilişkilere sahip iki veya daha fazla sayıda, birbirleri ile etkileşim sonucunda yakınlık duygusuna sahip kişiden oluşan topluluktur. 


39. Soru

Statü nedir ? 

Cevap

Statü, bir grup ya da toplum içinde bireyin başarılmış ya da doğuştan gelen konumudur.


40. Soru

Fizyolojik ihtiyaçlar nedir ? 

Cevap

Fizyolojik ihtiyaçlar: Hiyerarşinin ilk basamağını oluşturan fizyolojik ihtiyaçlar; yeme, içme ve uyku gibi temel ihtiyaçlardır.


41. Soru

Kabul edilme ve sevgi ihtiyacı nedir ? 

Cevap

Kabul edilme ve sevgi ihtiyacı: Başkaları tarafından kabul edilme, arkadaşlık, sevgi gibi ihtiyaçlardır.


42. Soru

Öğrenme nedir ? 

Cevap

Öğrenme; deneyimlerin, bilgi, tutum veya davranışlara dönüşme süreci olarak ifade edilir.


43. Soru

Algı nedir ? 

Cevap

Algı, bireyin, yaşadığı çevreyi nasıl gördüğü şeklinde tanımlanabilir. 


44. Soru

Algılama nedir ? 

Cevap

Algılama; tüketici ile grup, durum ve etkileyiciler arasındaki bağ için gerekli olan eylemdir. 


45. Soru

Bilginin elde edilmesindeki dört temel adım nedir ? 

Cevap

Bilginin elde edilmesinde dört temel adım vardır. Bunlar; ortaya çıkma, dikkat, yorumlama ve bellektir.


1. Soru

Tüketici bilinci neyi ifade eder?

Cevap

Bireylerde tüketici bilincinin oluşumu, erken
yaşlardan itibaren şekillenen ve tüm yaşamları boyunca
verilen tüketim kararlarını doğrudan etkileyen bir süreci
ifade eder.

2. Soru

Tüketici bilincini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Tüketici bilincini kültürden toplumsal sınıfa,
gruplardan aileye kadar tüketici bilincinin oluşumu ve
gelişimini etkileyen çevresel faktörler gibi güdülenme,
öğrenme, kişilik, tutumlar ve algılamadan oluşan bireysel
faktörler de söz konusudur.

3. Soru

Satın alma kararlarını vermeden önce tüketici neleri
göz ardı etmemeli?

Cevap

Tüketim kararları verilirken çevreye duyarlı
ürünleri ve bu ürünleri üreten işletmeleri tercih etmenin,
yaşadığımız dünyan başka bir dünya daha olmadığı
gerçeğini de aklımızda çıkarmadan satın alma
kararlarımızı gözden geçirmemizin önemini oldukça
fazladır.

4. Soru

Kültür nedir, neleri ifade eder?

Cevap

Kültür; bireyin, bir topluluğun üyesi olarak
kazandığı ve grup üyeleri tarafından paylaşılan bilgi, dil,
inanç, yiyecek alışkanlıkları, sanat, dini inanış, müzik,
teknoloji, çalışma kuralları, ahlaki değerler ile diğer
yetenek ve alışkanlıkların tamamıdır.

5. Soru

Tüketici eğilimleri ve kültür ne gibi etkileşimdedir?

Cevap

Tüketicilerin davranışlarını etkileme yönünden
tanımlandığında kültür; belirli bir toplumdaki üyelerin
tüketim davranışlarını yönlendiren inançlar, değerler,
gelenek ve törelerdir. Bu yönüyle, bireyin içerisinde
bulunduğu kültür, doğrudan tüketici bilincinin
oluşumunda da etkilidir. Kültür ile tüketici bilincinin
oluşumu ve gelişimi arasındaki ilişki kültürün
özelliklerinin önemli bir yansımasıdır.

6. Soru

Kültür öğrenim olarak nasıl bireylere öğretilir?

Cevap

Birey, çocukluğundan itibaren toplumdaki
inançları, değerleri, gelenek ve töreleri algılamaya başlar.
Bu doğal gelişim kültürü bireylere öğretmek anlamına
gelebilir.

7. Soru

Alt kültür ne demektir?

Cevap

Alt kültür, büyük ve karmaşık bir toplumun
belirgin bir bölümünü oluşturan farklı bir kültürel gruptur.

8. Soru

Grup nedir? Neyi ifade eder?

Cevap

Grup; normlar, değerler ve inançları paylaşan ve
belirli ilişkilere sahip iki veya daha fazla sayıda, birbirleri
ile etkileşim sonucunda yakınlık duygusuna sahip kişiden
oluşan topluluktur.

9. Soru

Grupların tüketici bilincindeki rolü nedir?

Cevap

Bireyin, aktif olarak içerisinde yer aldığı, ait
olmayı arzuladığı veya kaçındığı gruplar, ona bilgi, ödül
ve kimlik sağlar. Bu kazanılan bilgi ve kimlik gibi
faktörler de bireyin ürün satın alma ve kullanma
davranışını etkiler.

10. Soru

Aile nedir?

Cevap

Aile; kan, evlilik bağı ile birbirlerine bağlanmış
iki veya daha fazla sayıda kişiden oluşan gruptur.

11. Soru

Ailenin ekonomik işlevi hakkında neler denebilir?

Cevap

Aile, finansal anlamda refahın sağlanmasında rol
oynar. Ekonomik anlamda refahın sağlanması, aile
üyelerine gerekli sorumluluklar yükler. Ekonomik işlev,
aile olarak bireylerin, tek başlarına olacağından daha fazla
ekonomik katma değer yaratabileceklerini ortaya koyan
bir öneme sahiptir.

12. Soru

Toplumsal sınıf nedir?

Cevap

Toplumsal sınıf, toplum içerisinde birbirleriyle
hemen hemen eşit konumlarda olan bireylerden oluşan
grup olarak tanımlanabilir.

13. Soru

Kişilik nedir?

Cevap

Kişilik; bireyi diğer insanlardan farklılaştıran
özellikler bütünüdür. Kişilik genellikle, durum ve
koşullara göre farklılık göstermez. İnsanın tüm ömrünü
kapsayacak bir biçimde uzun sürelidir.

14. Soru

Kişilik tüketici bilinci etkisi nedir?

Cevap

Tüketicinin kişiliği, davranışları ve karar verme
sürecini kontrol etmenin yanı sıra tüketici bilincinin ortaya
çıkması ve gelişimi için de oldukça önemlidir. Bireyin
kişiliğinin oluşumu uzun bir süreci kapsar. Birey, içinde
yaşadığı toplum için yararlı olabilecek bir tüketim
anlayışına kavuşmada bu sürecin önemli ölçüde
etkisindedir.

15. Soru

Tutum nedir?

Cevap

Tutum çevresel boyut açısından; güdülenmiş,
duygusal, algısal ve zihinsel süreçlerin şekillenmesidir.
Yani bir başka deyişle tutum; tüketicinin bir mağaza,
televizyon programı, sigara gibi çevresine karşı hislerini,
düşüncelerini ve eylemlerini ifade eder.

16. Soru

Öğrenme ve tüketici bilinci etkisi nedir?

Cevap

Öğrenme, tüketici bilincinin oluşumu üzerinde
çok önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü toplum ve çevreye
zararlı bir üründen kaçınmak veya yararlı ürünlere
yönelmek ancak öğrenme ile mümkün olabilir. Kendi
sağlığı için tehdit oluşturabilecek bir ürün hakkında bu
duruma ilişkin bir bilgi elde eden tüketici, bilinçli tüketici
davranışı gösterebilir.

17. Soru

Algılama nedir?

Cevap

Algılama; tüketici ile grup, durum ve etkileyiciler
arasındaki bağ için gerekli olan eylemdir. Algılamanın tüketici davranışı üzerindeki rolünün daha iyi bir şekilde
anlaşılabilmesi için bilgi süreci önem taşır.

18. Soru

Algılama ve tüketici bilinci arasında nasıl bir rol
vardır?

Cevap

Bireylerin birbirinden farklı olarak çevrelerini
algılamaları, onların bilinçli tüketim davranışı üzerinde
etkilidir. Algılama, öğrenmenin önünde yer alır.

19. Soru

Güdülemenin tüketici bilincine etkisi nedir?

Cevap

Tüketim eylemi, güdülenme ile başlar. Bu
nedenle tüketici bilincinin oluşumu da güdülenme ile
başlayacaktır. Tüketicilerin güdülenmesi, bilinçli tüketim
eğilimlerinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır.

20. Soru

Tutumun bileşenleri nelerdir?

Cevap

Tutumun bileşenleri; bilişsel bileşen, duygusal
bileşen ve davranışsal bileşendir.

21. Soru

Güdülenme ve Değer ilişkisi nedir?

Cevap

Toplum içerisinde farklı tüketiciler, farklı
tüketim davranışlarında bulunur. Bunun nedeni,
tüketicilerin birbirlerinden farklı olmaları ve birbirlerinden
farklı ihtiyaçlara sahip olmalarıdır. Tüketici
davranışlarında güdülenme, satın alma karar verme
sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Tüketici davranışı,
güdülenme ile başlar ve güdülenme tüketicileri harekete
geçiren itici bir güçtür. Güdülenmenin ilk adımı
karşılanmamış bir ihtiyacın giderilmesi yönündeki yoğun
istektir.

22. Soru

Tüketiciyi bilinçli tüketime yönlendiren güdüleme
çeşitleri nelerdir?

Cevap

Tüketiciyi bilinçli ve sağlıklı tüketim için
güdüleyen faktörler; sağlık ve güvenlik, dürüstlük, yarar,
ilişkiler ve iyi olanı yapmadır.

23. Soru

Kişiliğin oluşumu hakkında neler denebilir?

Cevap

Geleneksel olarak kişiliği, doğuştan gelen ve asla
değişmeyen, genetik bir özellik olarak ortaya koyan bilim
insanları olsa da bu görüş, tartışmalıdır. Çünkü kişilik,
bireyin hisleri, düşünceleri, eylemleri, konuşmaları,
rüyaları; hayatı boyunca diğer insanlar, olaylar ve objeler
ile tecrübelerinin sonucunda şekillenmektedir.

24. Soru

Tüketicinin karar verme sürecinde bilgi süreci nasıl
işler?

Cevap

Ortaya çıkma, dikkat, yorumlama, bellek, satın
alma ve tüketim kararları sırası şeklinde tüketicinin karar
vermesinde bilgi süreci işler.

25. Soru

Tüketicilerin zararlı ürünlerden kaçınması için ne
gereklidir?

Cevap

Kendileri, toplum ve çevre için zararlı bir
üründen kaçınmak veya yararlı ürünlere yönelmek ancak
öğrenme ile mümkün olabilir. Tüketici tüketim içinde
davranışlarını öğrendikleri içinde gerçekleştirebilir. Bu
öğrenme kararlarında zararlı tüketimden kaçınması için
önemlidir.

26. Soru

Kültür nedir ? 

Cevap

Kültür; bireyin, bir topluluğun üyesi olarak kazandığı ve grup üyeleri tarafından paylaşılan bilgi, dil, inanç, yiyecek alışkanlıkları, sanat, dini inanış, müzik, teknoloji, çalışma kuralları, ahlaki değerler ile diğer yetenek ve alışkanlıkların tamamıdır.

27. Soru

Toplumsallaşma nedir ? 

Cevap

Bireylerin kültür ile ilgili bu inançları, değerleri, gelenekleri ve töreleri öğrenme sürecine, toplumsallaşma adı verilmektedir.

28. Soru

Biçimsel öğrenme nedir ? 

Cevap

Biçimsel öğrenme, bireye nasıl davranması gerektiğini doğrudan öğretmektir.

29. Soru

Biçimsel olmayan öğrenme nedir ? 

Cevap

Biçimsel olmayan öğrenme; aile, arkadaş, film kahramanları gibi bireyin çevresindekileri örnek alarak öğrenmesidir.

30. Soru

Teknik öğrenme nedir ? 

Cevap

Teknik öğrenme ise öğretmenler, öğretim elemanlarının ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, neden yapılacağı konularını işleyerek öğretmesidir (Karalar, 2005: 267-268).

31. Soru

Normlar nedir ? 

Cevap

Normlar, belirli durumlardaki belirli davranışları açıkça belirten ya da yasaklayan basit kurallardır.

32. Soru

Kültürel değerler nedir ? 

Cevap

Kültürel değerler; arzulan şeyi onaylayan yaygın inanışlardır.

33. Soru

Alt kültür nedir ? 

Cevap

Alt kültür, büyük ve karmaşık bir toplumun belirgin bir bölümünü oluşturan farklı bir kültürel gruptur.

34. Soru

Alt kültürleri ayırt etmedeki ölçütler nelerdir ? 

Cevap

Alt kültürler belirli ölçütlere göre ayırt edilir. (Karalar, 2005: 281-282). Bu ölçütler; ırk (ABD’de yaşayan Asya ve Afrika kökenliler), din (aynı ülke içerisinde yaşayan farklı dinlere mensup alt kültürler), yaş (genç veya yaşlılardan oluşan alt kültürler), coğrafik yerleşim (Karadeniz bölgesi alt kültürü), cinsiyet (kadınlar ve erkekler), toplumsal sınıf, meslek ve yaş olarak sıralanır.

35. Soru

Diğerleri odaklı değerler nedir ? 

Cevap

Diğerleri odaklı değerler; Toplumda bireyler ve gruplar arasındaki uygun ilişkilere toplumun bakış açısını yansıtan değerlerdir.

36. Soru

Çevre odaklı değerler nedir ? 

Cevap

Çevre odaklı değerler; Toplumun ekonomik, teknik ve fiziksel çevre ile ilişkisini ifade eden değerlerdir.

37. Soru

Bireysel odaklı değerler nedir ? 

Cevap

Bireysel odaklı değerler; Toplumda yaşayan bireylerin, aktif ya da pasif, çalışkan olma materyalist olup olmama, kişisel zevkleri erteleyebilme ya da yerine getirme gibi özellikleri ifade eder. 

38. Soru

Grup nedir ? 

Cevap

Grup; normlar, değerler ve inançları paylaşan ve belirli ilişkilere sahip iki veya daha fazla sayıda, birbirleri ile etkileşim sonucunda yakınlık duygusuna sahip kişiden oluşan topluluktur. 

39. Soru

Statü nedir ? 

Cevap

Statü, bir grup ya da toplum içinde bireyin başarılmış ya da doğuştan gelen konumudur.

40. Soru

Fizyolojik ihtiyaçlar nedir ? 

Cevap

Fizyolojik ihtiyaçlar: Hiyerarşinin ilk basamağını oluşturan fizyolojik ihtiyaçlar; yeme, içme ve uyku gibi temel ihtiyaçlardır.

41. Soru

Kabul edilme ve sevgi ihtiyacı nedir ? 

Cevap

Kabul edilme ve sevgi ihtiyacı: Başkaları tarafından kabul edilme, arkadaşlık, sevgi gibi ihtiyaçlardır.

42. Soru

Öğrenme nedir ? 

Cevap

Öğrenme; deneyimlerin, bilgi, tutum veya davranışlara dönüşme süreci olarak ifade edilir.

43. Soru

Algı nedir ? 

Cevap

Algı, bireyin, yaşadığı çevreyi nasıl gördüğü şeklinde tanımlanabilir. 

44. Soru

Algılama nedir ? 

Cevap

Algılama; tüketici ile grup, durum ve etkileyiciler arasındaki bağ için gerekli olan eylemdir. 

45. Soru

Bilginin elde edilmesindeki dört temel adım nedir ? 

Cevap

Bilginin elde edilmesinde dört temel adım vardır. Bunlar; ortaya çıkma, dikkat, yorumlama ve bellektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!