Tüketici Hukuku Dersi 6. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tüketici Hukuku Dersi 6. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler, Mesafeli Sözleşmeler

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler

İşyeri, satıcı veya sağlayıcının kalıcı olarak faaliyetini yürüttüğü herhangi bir satış yeridir. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketici hiçbir şekilde sözleşme yapmayı düşünmediği bir ortamda sözleşme yapmaya ikna edilmektedir. Bu tür satışlarda genellikle ikna kabiliyeti yüksek satış ve pazarlama elemanları kullanılmakta, mal veya hizmet hakkında yeterince bilgisi bulunmayan, psikolojik olarak işlem hakkında herhangi bir hazırlığı olmayan tüketiciler, bir oldu bittiye getirilerek işlem yapmayı kabul etmektedir. Tüketiciler psikolojik baskı altında yaptıkları bu satış işleminden çok kısa bir süre sonra pişmanlık yaşamakta ama iş işten geçmiş olmaktadır. Bu nedenle tüketiciyi korumak amacıyla TKHK m. 57 ile bu satış türü düzenlenmiştir ve ayrıca 14 Ocak 2015 tarihli ve 29230 sayılı Resmi Gazete’de İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara uygulanmaktadır. İşyeri; satıcı veya sağlayıcının kalıcı olarak faaliyetini yürüttüğü herhangi bir satış yeridir.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Tanımı

TKHK madde 47’ye göre, satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;

 1. Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
 2. Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,
 3. Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan, sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Hukuki Niteliği

6502 sayılı TKHK ile, iş yeri dışında kurulan sözleşmelere öncelikle TKHK’un hükümleri uygulanacaktır. Ancak, anılan bu Kanunda hüküm olmayan hallerde genel hükümlere başvurulacaktır.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Yetki Belgesi

Yetki Belgesi; İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya sağlayıcılara merkezlerinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilen belgedir. TKHK m. 47/2’ye göre işyeri dışında yapılan sözleşmelerde tüketicilerin ciddi şekilde istismar edilmesi nedeniyle, iş yeri dışında sözleşme yapma yetkisi ancak sınırlı bazı kişilere verilmiştir. Bu yetki sadece Bakanlık tarafından belge verilmiş satıcı veya sağlayıcılara verilecektir.

Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda yapılacak uyarıya rağmen, söz konusu aykırılıkların en geç otuz gün içerisinde düzeltilmemesi halinde, ilgili satıcı veya sağlayıcının yetki belgesi il müdürlüğü tarafından iptal edilir. Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılara bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez. Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir (İDKSY m. 23).

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme

Tüketici, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklif ile bağlanmadan önce (İDKSY m. 5);

 1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 2. Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgileri,
 3. Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
 4. Cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının kullanılma şartları, hususlarında satıcı veya sağlayıcı tarafından en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.

Kalıcı Veri Saklayıcısı; tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamıdır.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Şekli ve Zorunlu İçeriği

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz (TKHK m. 47/4). Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamalıdır. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

 1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 2. Tüketicinin adı soyadı ile satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
 3. Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon, faks numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
 4. Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde yer alandan farklı bir iletişim bilgisi var ise buna ilişkin bilgi,
 5. Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
 6. Sözleşmenin kurulduğu tarih,
 7. Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,
 8. Ödemeye ilişkin bilgiler,
 9. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,
 10. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 11. 14. madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 12. “Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.” ifadesi,
 13. Varsa tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,
 14. Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükler i

6502 sayılı TKHK ile işyeri dışında kurulan sözleşmeler bakımından tüketiciye tanınan en önemli hak cayma hakkıdır.

Tüketicinin cayma hakkını kullanabilmesi için satıcı veya sağlayıcıya sözleşmeden caydığını bildirmesi gerekli ve yeterlidir. Bunun yanısıra cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya varması veya onun tarafından öğrenilmiş olması aranmaz. İspat bakımından tüketicinin cayma beyanını noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü posta ile veya elden yazılı bildirimle (bir örneğini satıcı veya sağlayıcıya teslim ettiğini belgelemesi kaydıyla) yapması uygun olur.

Sözleşmenin Sakat Olması; sözleşmenin sakatlığına yol açan sebepler, Türk Borçlar Kanunun 30. vd. maddelerinde düzenlemiş olan, aldatma, yanılma ve korkutma halleridir.

Cezai Şart; borçlunun alacaklıya karşı, borcunu hiç veya gereğince yerine getirmediği taktirde ifa etmeyi önceden yüklendiği edime ceza şartı denir.

Cayma Bildiriminin Süresi

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma Hakkı Konusunda Eksik Bilgilendirme

Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkının Kullanımı

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 5. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma Hakkının Sonuçları

Cayma süresi içerisinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.

Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde malın geri alınmaması durumunda, tüketici malı muhafaza etmekle yükümlü değildir.

Geciktirici Şart; hukuki işlemin hüküm ve sonuç doğurmasının gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlanmasıdır.

Tek Taraflı Bağlamazlık; öğretide noksanlık olarak da ifade edilen tek taraflı bağlamazlık halinde, kurucu unsurları bulunan bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi bir veya birkaç unsurla tamamlanmasına bağlanmıştır. Bu eksikliğin giderileceğinin henüz belli olmadığı aşamada işlemin geçerliliği askıdadır.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Satıcı veya Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri

Satıcı veya sağlayıcı sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmenin kurulduğu tarihten sonra teslim veya ifasının kararlaştırılması halinde tüketiciden ek nakliye, teslim ve benzeri masraflar talep edilemez. Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

Doğrudan Satış Sistemi

Doğrudan satış; herhangi bir doğrudan satış şirketi tarafından istihdam edilsin ya da edilmesin satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenlerin bir mal veya hizmeti kendi evlerinde ya da perakende satış yerleri kullanılmaksızın tüketicinin ev veya iş yaşantısını sürdürdüğü mekânlar gibi iş yeri dışında, tek veya çok katmanlı satış yöntemleriyle tüketicilere sunulmasını öngören pazarlama sistemidir. Doğrudan satışlara ilişkin temel esaslar İDKSY madde 25’te belirtilmiştir.

Mesafeli Sözleşmeler

Mesafeli sözleşmeler, aynı işyeri dışında yapılan sözleşmeler gibi, tüketici açısından bazı riskler içermektedir. 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (MSY) yayımlanmıştır. Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenmiştir.

Mesafeli Sözleşmelerin Tanımı ve Unsurları

Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Başka bir tanımla mesafeli sözleşme, gerek malların gerekse hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında sözleşmenin kurulduğu an da dahil olmak üzere sözleşmenin kurulduğu ana kadar uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle tarafların fiziksel varlığı olmaksızın kurulan sözleşmedir.

Mesafeli sözleşmeler, taraflar arasında belli bir mesafenin bulunduğu, sözleşme konusu mal veya hizmet arzının yazılı veya görsel yayın araçları ile gerçekleştirildiği, sözleşmenin akdedilmesi işleminin telefon, faks, internet gibi vasıtalar ile yapıldığı, tüketicinin belli bir bedel ödemeyi, karşı tarafın ise bu bedel karşılığında mal satmayı ya da belli bir hizmet sunmayı kabul ettiği, sözleşmenin kurulduğu an da dâhil olmak üzere tarafların yüzyüze gelmediği, tam iki tarafa borç yükleyen rızai sözleşmelerdir. Sözleşmenin konusuna edim denir.

Mesafe Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme

Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin belirtilen yöntemlerle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit etmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.

Mesafeli Sözleşmenin Kurulması

Mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulması hazırlar arasında mı yoksa hazır olmayanlar arasında mı yapılmış olduğu hususunun tespiti, sözleşmenin kurulduğu ve hüküm doğurmaya başladığı anın belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır.

Mesafeli Sözleşmenin Şekli

Hukukumuzda genel bir ilke olarak şekil serbestîsi ilkesi kabul edilmiştir. Kanunun özel bir hükümle şekil mecburiyeti getirdiği sözleşmeler ve hukuki işlemler bu ilkenin dışındadır. Şekil zorunluluğu yalnız istisnai hallerde kabul edilmiştir ve bu hususlar da kanunda açıkça düzenlenmiştir.

Mesafeli Sözleşmenin Türleri

TKHK’da mesafeli sözleşmeler için kanun koyucu tarafından uzaktan iletişim araçlarına vurgu yapılmaktadır.

Uzaktan iletişim aracı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nde tanımlanmıştır. Buna göre, uzaktan iletişim aracı; mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı ifade etmektedir. Mesafeli sözleşmelerin türlerini kullanılan uzaktan iletişim aracının türüne göre;

 • Yazılı iletişim araçları ile yapılan sözleşmeler,
 • Telefonla yapılan sözleşmeler,
 • Teleshopping (Tele-Alışveriş) yolu ile yapılan sözleşmeler,
 • Elektronik iletişim araçları ile yapılan sözleşmeler ve
 • Diğer iletişim araçları ile yapılan sözleşmeler olarak ayırmak mümkündür (S:205, Şekil 6.1).

Satıcı veya Sağlayıcı Adına Mesafeli Sözleşme Kurulmasına Aracılık Edenlerin Sorumluluğu

Aracılık edenlerin oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür

Mesafeli Sözleşmede Cayma Hakkı ve Sonuçları

Cayma hakkı ile kastedilen esasen geri alma hakkıdır. Geri alma hakkı kullanıldığı takdirde, bu hak geriye etkili bir hak olduğundan, tarafların sözleşme öncesinde bulundukları durumun yeniden kurulması gerekecek ve taraflar daha önce ifa etmiş oldukları edimleri, eğer varsa, karşılıklı olarak iade edeceklerdir.

Cayma hakkı ile ilgili düzenlemelere göre, tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Ayrıca bu bildirimin varması veya onun tarafından öğrenilmiş olması şartı aranmaz. Bu durumda on dört günlük süre içinde postaya verilmiş olması yeterlidir. Tüketici bakımından olumlu olan bu düzenleme; satıcı ve sağlayıcı bakımından belirsizlik yaratmaktadır.

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

Yan Sözleşme; bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmedir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesinde taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeler sıralanmıştır.

Dijital İçerik; bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veridir.

Mesafeli Sözleşmelerde Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

Satıcı veya sağlayıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.

Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayrimaddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uzaktan iletişim araçlarının kullanılması, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ile diğer uygulama usul ve esasları düzenlemiştir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Tanımı

Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmede Ön Bilgilendirme

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicinin, sözleşmenin kurulmasına ilişkin iradesini açıklamadan önce bilgilendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme öncesi bilgilendirme, cayma hakkı, tüketicinin kabul beyanı vermesi halinde yükümlülük altına gireceği ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenen diğer hususlarda açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde gerçekleşmelidir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Şekli

Sağlayıcı bir sözleşme düzenlemek ve bu sözleşmenin bütün şartlarını kağıt üzerinde veya veri saklayıcısı ile tüketiciye iletmek zorundadır.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmede Tüketicinin Cayma Hakkı

Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Sona Erdirilme Yöntemi

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine yönelik talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla sağlayıcıya veya varsa aracıya iletmesi yeterlidir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmede Sağlayıcının Yükümlülükleri

Tüketicinin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü sağlayıcıya aittir. Sağlayıcının; cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine ilişkin bilgi ve belgeleri üç yıl boyunca saklaması zorunludur.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler

İşyeri, satıcı veya sağlayıcının kalıcı olarak faaliyetini yürüttüğü herhangi bir satış yeridir. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketici hiçbir şekilde sözleşme yapmayı düşünmediği bir ortamda sözleşme yapmaya ikna edilmektedir. Bu tür satışlarda genellikle ikna kabiliyeti yüksek satış ve pazarlama elemanları kullanılmakta, mal veya hizmet hakkında yeterince bilgisi bulunmayan, psikolojik olarak işlem hakkında herhangi bir hazırlığı olmayan tüketiciler, bir oldu bittiye getirilerek işlem yapmayı kabul etmektedir. Tüketiciler psikolojik baskı altında yaptıkları bu satış işleminden çok kısa bir süre sonra pişmanlık yaşamakta ama iş işten geçmiş olmaktadır. Bu nedenle tüketiciyi korumak amacıyla TKHK m. 57 ile bu satış türü düzenlenmiştir ve ayrıca 14 Ocak 2015 tarihli ve 29230 sayılı Resmi Gazete’de İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara uygulanmaktadır. İşyeri; satıcı veya sağlayıcının kalıcı olarak faaliyetini yürüttüğü herhangi bir satış yeridir.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Tanımı

TKHK madde 47’ye göre, satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;

 1. Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,
 2. Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,
 3. Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan, sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Hukuki Niteliği

6502 sayılı TKHK ile, iş yeri dışında kurulan sözleşmelere öncelikle TKHK’un hükümleri uygulanacaktır. Ancak, anılan bu Kanunda hüküm olmayan hallerde genel hükümlere başvurulacaktır.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Yetki Belgesi

Yetki Belgesi; İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya sağlayıcılara merkezlerinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilen belgedir. TKHK m. 47/2’ye göre işyeri dışında yapılan sözleşmelerde tüketicilerin ciddi şekilde istismar edilmesi nedeniyle, iş yeri dışında sözleşme yapma yetkisi ancak sınırlı bazı kişilere verilmiştir. Bu yetki sadece Bakanlık tarafından belge verilmiş satıcı veya sağlayıcılara verilecektir.

Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda yapılacak uyarıya rağmen, söz konusu aykırılıkların en geç otuz gün içerisinde düzeltilmemesi halinde, ilgili satıcı veya sağlayıcının yetki belgesi il müdürlüğü tarafından iptal edilir. Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılara bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez. Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir (İDKSY m. 23).

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme

Tüketici, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklif ile bağlanmadan önce (İDKSY m. 5);

 1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 2. Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı ile iletişim bilgileri,
 3. Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
 4. Cayma hakkının olduğu durumlarda, cayma hakkının kullanılma şartları, hususlarında satıcı veya sağlayıcı tarafından en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.

Kalıcı Veri Saklayıcısı; tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamıdır.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Şekli ve Zorunlu İçeriği

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz (TKHK m. 47/4). Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamalıdır. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

 1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 2. Tüketicinin adı soyadı ile satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
 3. Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon, faks numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
 4. Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde yer alandan farklı bir iletişim bilgisi var ise buna ilişkin bilgi,
 5. Mal veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı,
 6. Sözleşmenin kurulduğu tarih,
 7. Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,
 8. Ödemeye ilişkin bilgiler,
 9. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,
 10. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 11. 14. madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 12. “Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.” ifadesi,
 13. Varsa tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,
 14. Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükler i

6502 sayılı TKHK ile işyeri dışında kurulan sözleşmeler bakımından tüketiciye tanınan en önemli hak cayma hakkıdır.

Tüketicinin cayma hakkını kullanabilmesi için satıcı veya sağlayıcıya sözleşmeden caydığını bildirmesi gerekli ve yeterlidir. Bunun yanısıra cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya varması veya onun tarafından öğrenilmiş olması aranmaz. İspat bakımından tüketicinin cayma beyanını noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü posta ile veya elden yazılı bildirimle (bir örneğini satıcı veya sağlayıcıya teslim ettiğini belgelemesi kaydıyla) yapması uygun olur.

Sözleşmenin Sakat Olması; sözleşmenin sakatlığına yol açan sebepler, Türk Borçlar Kanunun 30. vd. maddelerinde düzenlemiş olan, aldatma, yanılma ve korkutma halleridir.

Cezai Şart; borçlunun alacaklıya karşı, borcunu hiç veya gereğince yerine getirmediği taktirde ifa etmeyi önceden yüklendiği edime ceza şartı denir.

Cayma Bildiriminin Süresi

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma Hakkı Konusunda Eksik Bilgilendirme

Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkının Kullanımı

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 5. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma Hakkının Sonuçları

Cayma süresi içerisinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.

Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde malın geri alınmaması durumunda, tüketici malı muhafaza etmekle yükümlü değildir.

Geciktirici Şart; hukuki işlemin hüküm ve sonuç doğurmasının gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlanmasıdır.

Tek Taraflı Bağlamazlık; öğretide noksanlık olarak da ifade edilen tek taraflı bağlamazlık halinde, kurucu unsurları bulunan bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi bir veya birkaç unsurla tamamlanmasına bağlanmıştır. Bu eksikliğin giderileceğinin henüz belli olmadığı aşamada işlemin geçerliliği askıdadır.

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Satıcı veya Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri

Satıcı veya sağlayıcı sözleşme konusu mal veya hizmetin sözleşmenin kurulduğu tarihten sonra teslim veya ifasının kararlaştırılması halinde tüketiciden ek nakliye, teslim ve benzeri masraflar talep edilemez. Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

Doğrudan Satış Sistemi

Doğrudan satış; herhangi bir doğrudan satış şirketi tarafından istihdam edilsin ya da edilmesin satış temsilcisi, dağıtıcı, distribütör ve benzeri adlarla hareket edenlerin bir mal veya hizmeti kendi evlerinde ya da perakende satış yerleri kullanılmaksızın tüketicinin ev veya iş yaşantısını sürdürdüğü mekânlar gibi iş yeri dışında, tek veya çok katmanlı satış yöntemleriyle tüketicilere sunulmasını öngören pazarlama sistemidir. Doğrudan satışlara ilişkin temel esaslar İDKSY madde 25’te belirtilmiştir.

Mesafeli Sözleşmeler

Mesafeli sözleşmeler, aynı işyeri dışında yapılan sözleşmeler gibi, tüketici açısından bazı riskler içermektedir. 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (MSY) yayımlanmıştır. Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenmiştir.

Mesafeli Sözleşmelerin Tanımı ve Unsurları

Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Başka bir tanımla mesafeli sözleşme, gerek malların gerekse hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında sözleşmenin kurulduğu an da dahil olmak üzere sözleşmenin kurulduğu ana kadar uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle tarafların fiziksel varlığı olmaksızın kurulan sözleşmedir.

Mesafeli sözleşmeler, taraflar arasında belli bir mesafenin bulunduğu, sözleşme konusu mal veya hizmet arzının yazılı veya görsel yayın araçları ile gerçekleştirildiği, sözleşmenin akdedilmesi işleminin telefon, faks, internet gibi vasıtalar ile yapıldığı, tüketicinin belli bir bedel ödemeyi, karşı tarafın ise bu bedel karşılığında mal satmayı ya da belli bir hizmet sunmayı kabul ettiği, sözleşmenin kurulduğu an da dâhil olmak üzere tarafların yüzyüze gelmediği, tam iki tarafa borç yükleyen rızai sözleşmelerdir. Sözleşmenin konusuna edim denir.

Mesafe Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme

Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin belirtilen yöntemlerle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit etmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.

Mesafeli Sözleşmenin Kurulması

Mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulması hazırlar arasında mı yoksa hazır olmayanlar arasında mı yapılmış olduğu hususunun tespiti, sözleşmenin kurulduğu ve hüküm doğurmaya başladığı anın belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır.

Mesafeli Sözleşmenin Şekli

Hukukumuzda genel bir ilke olarak şekil serbestîsi ilkesi kabul edilmiştir. Kanunun özel bir hükümle şekil mecburiyeti getirdiği sözleşmeler ve hukuki işlemler bu ilkenin dışındadır. Şekil zorunluluğu yalnız istisnai hallerde kabul edilmiştir ve bu hususlar da kanunda açıkça düzenlenmiştir.

Mesafeli Sözleşmenin Türleri

TKHK’da mesafeli sözleşmeler için kanun koyucu tarafından uzaktan iletişim araçlarına vurgu yapılmaktadır.

Uzaktan iletişim aracı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nde tanımlanmıştır. Buna göre, uzaktan iletişim aracı; mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı ifade etmektedir. Mesafeli sözleşmelerin türlerini kullanılan uzaktan iletişim aracının türüne göre;

 • Yazılı iletişim araçları ile yapılan sözleşmeler,
 • Telefonla yapılan sözleşmeler,
 • Teleshopping (Tele-Alışveriş) yolu ile yapılan sözleşmeler,
 • Elektronik iletişim araçları ile yapılan sözleşmeler ve
 • Diğer iletişim araçları ile yapılan sözleşmeler olarak ayırmak mümkündür (S:205, Şekil 6.1).

Satıcı veya Sağlayıcı Adına Mesafeli Sözleşme Kurulmasına Aracılık Edenlerin Sorumluluğu

Aracılık edenlerin oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür

Mesafeli Sözleşmede Cayma Hakkı ve Sonuçları

Cayma hakkı ile kastedilen esasen geri alma hakkıdır. Geri alma hakkı kullanıldığı takdirde, bu hak geriye etkili bir hak olduğundan, tarafların sözleşme öncesinde bulundukları durumun yeniden kurulması gerekecek ve taraflar daha önce ifa etmiş oldukları edimleri, eğer varsa, karşılıklı olarak iade edeceklerdir.

Cayma hakkı ile ilgili düzenlemelere göre, tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Ayrıca bu bildirimin varması veya onun tarafından öğrenilmiş olması şartı aranmaz. Bu durumda on dört günlük süre içinde postaya verilmiş olması yeterlidir. Tüketici bakımından olumlu olan bu düzenleme; satıcı ve sağlayıcı bakımından belirsizlik yaratmaktadır.

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

Yan Sözleşme; bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmedir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesinde taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeler sıralanmıştır.

Dijital İçerik; bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veridir.

Mesafeli Sözleşmelerde Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

Satıcı veya sağlayıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.

Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayrimaddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uzaktan iletişim araçlarının kullanılması, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ile diğer uygulama usul ve esasları düzenlemiştir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Tanımı

Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmede Ön Bilgilendirme

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicinin, sözleşmenin kurulmasına ilişkin iradesini açıklamadan önce bilgilendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme öncesi bilgilendirme, cayma hakkı, tüketicinin kabul beyanı vermesi halinde yükümlülük altına gireceği ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenen diğer hususlarda açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde gerçekleşmelidir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Şekli

Sağlayıcı bir sözleşme düzenlemek ve bu sözleşmenin bütün şartlarını kağıt üzerinde veya veri saklayıcısı ile tüketiciye iletmek zorundadır.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmede Tüketicinin Cayma Hakkı

Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Sona Erdirilme Yöntemi

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine yönelik talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla sağlayıcıya veya varsa aracıya iletmesi yeterlidir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmede Sağlayıcının Yükümlülükleri

Tüketicinin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü sağlayıcıya aittir. Sağlayıcının; cayma hakkı, bilgilendirme ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine ilişkin bilgi ve belgeleri üç yıl boyunca saklaması zorunludur.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!