Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği Dersi 5. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği Dersi 5. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Belgeler

Giriş

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan belgeler hem gönderen ve alıcı tarafından ta-kip edilmesi gereken hem de yapılan işin riski göz önüne alındığında çok önemli bilgiler taşıyan belgelerdir. Bu nedenle taşıma evrakları tüm taraflar tarafından bilinmeli ve dikkatle kontrol edilmelidir. Ayrıca söz konusu belgeler, yetkililer tarafından sorulduğunda mutlaka gösterilmelidir. Bu belgelerin temel amacı; tehlikeli maddelerden kaynaklanan herhangi bir kaza vb. durumunda ilgili kişilere (sürücü, acil durum ekipleri vb.) detaylı ve güvenilir bilgiyi sağlamaktır. Bu nedenle özellikle uluslararası taşımalarda ülkenin resmî dili İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden değilse bu dillerden birisinde ikinci bir taşıma evrağı düzenlenmeli ve olabildiğince daha çok kişinin anlayabileceği bir doküman bulundurulmalıdır.

Kara Yolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Belgeler

Ülkemizde, Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği’ne (11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı) göre, taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından çalışma izni alarak yetki belgesi alması zorunludur. Bu kapsamda, tehlikeli madde taşıyan özel ve tüzel kişilerin öncelikle söz konusu Yönetmeliğin madde 6’sında verilen C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birisine sahip olmaları zorunludur. Ancak kendi faaliyetlerinde kendi araçlarıyla taşıma yapanlar söz konusu belgelerden muaftır. Bunun dışında tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinde bulunması gereken belgeler;

 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi,
 • Taşıt Uygunluk Belgesi,
 • Taşıma Evrakı,
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5),
 • Yazılı Talimat,
 • Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu,
 • Güzergâh Tespit Belgesi

Bunların yanı sıra araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) araçta bulundurmak zorundadır. Ayrıca ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli yüklerin taşınması için taşıma izin belgesinin fotokopisi, tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinin araçta bulundurulması zorunludur. Ayrıca tehlikeli madde taşımacılığı işlemleri yapan yetkili firmaların tehlikeli madde güvenlik danışmanları çalıştırması zorunlu olup bu danışmanların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yonetmelik’e (24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı) ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/ taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Bu belgeye ilişkin detaylı bilgiler, Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ile tanımlanmıştır. Buna göre, sadece tehlikeli madde taşımacılığı yapanların bu belgeyi alması zorunlu değildir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi için söz konusu Yönergede belirtilen evraklarla birlikte Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Müdürlüğün uygun görmesi halinde 5 yıl süreyle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenir.

Taşıt Uygunluk Belgesi (ADR Uygunluk Belgesi)

Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan taşıtlar için ((EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU)) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluş (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından verilen Taşıt Uygunluk Belgesi’nin alınması zorunludur. Belgenin hem arka hem de ön yüzü kullanılmalı ve beyaz renkte olmalıdır. Belge, düzenleyen ülkenin resmi dilinde olmalı ve bu dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse en azından açıklamalar İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak yazılmalıdır.

Belge temel olarak araç ile ilgili bilgileri (araç sahibi bilgileri, araç kodu, fren özellikleri vb.), tank/tanker bilgilerini (üretici bilgileri, üretim yılı vb.), tehlikeli maddelerle ilgili bilgileri (tehlikeli madde sınıfları, maddelerin birbiriyle uyumu vb.) içermeli ve düzenleyen tarafından tarih verilerek kaşelenip imzalanmalıdır. Son geçerlilik tarihi, düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

Taşıma Evrakı

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre Taşıma evrakında, UN harflerinin önde yer aldığı BM numarası, ADR uygun sevkiyat adı, sınıflandırma kodu, maddenin ambalaj grubu ve tünel kısıtlama kodu sırayla verilmelidir. Taşıma işleminin, tehlikeli maddelerin taşınmasında geçerli olan kısıtlamalara tabi bir tünelden geçmeyeceği en başından biliniyorsa tünel kısıtlama kodunun eklenmesine gerek yoktur. Ambalajların sayıları ve kodları da belirtilerek tehlikeli maddelerin miktarları verilir. Farklı BM numarası taşıyan tehlikeli maddelerin her bir kaleminin toplam miktarı, tam sevkiyat adı veya ambalaj grubu (hacim olarak veya brüt kütle olarak veya uygunsa net kütle olarak) belirtilmelidir. Gönderenin adı ve adresi ve alıcının (alıcıların) adı ve adresi de evrak üzerinde mutlaka bulunmalıdır. Taşıma evrağındaki tüm bilgiler okunaklı olmalıdır. Tehlikeli madde olarak atıklar taşınıyorsa BM kodunun önüne mutlaka ATIK (WASTE) kelimesi eklenmelidir. Temizlenmemiş boş araçlar için ise duruma göre “BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ”, “BOŞ KAP” vb. ibareleri yazılmalıdır. Yüksek sıcaklık durumunu yansıtmıyorsa “HOT” (SICAK) kelimesi uygun sevkiyat adının hemen önünde yer almalıdır. Stabilizasyon sıcaklık kontrolü ile sağlandığında ise, “STABILIZED” (STABİLİZE) kelimesi tam sevkiyat adının bir parçasını oluşturuyorsa, kontrol ve acil durum sıcaklıkları taşıma belgesinde gösterilmelidir.

Kara Yolu Taşıma Senedi (CMR Belgesi)

CMR Belgesi, karayolunda yapılan tehlikeli madde taşıma işlemlerinde uluslararası CMR (Convention Merchandise Routier) Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma belgesidir. Bu belge, birisi göndericide, birisi alıcıda ve diğeri de taşıyıcıda olmak üzere üç nüsha hâlinde düzenlenir. Bu belgenin kullanılabilmesi için gönderen ve alıcının iki ayrı devletin sınırları içinde bulunması ve bu iki devletten en az birisinin CMR’ye taraf olması gerekir.

CMR Belgesi, gönderen ve alıcı arasındaki sorumlulukları düzenleyen bir belgedir. Bu belge, tehlikeli maddelerin taşıyıcı tarafından teslim alındığını, alıcıya teslim sırasında maddelerin ve ambalajların iyi durumda olduğunu, taşıma belgesi ile teslimat sırasındaki bilgilerin (ambalaj sayısı, marka vb.) tutarlı olduğunu gösteren en önemli belgedir.

CMR Taşıma Belgesi için özel bir format yoktur ancak genellikle çeşitli kaynaklardan alman ve satışa ilişkin bağlantılı bir not kullanılmaktadır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)

ADR Anlaşması; tehlikeli madde taşıyan sürücülerin yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilen eğitimlere katılarak, eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda bir sertifika almaları gerektiğini belirtmektedir. Türkiye’de buna ilişkin Karayoluyla Tehlike Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi ile eğitim ve sınav süreci tanımlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle eğitim verecek kurumların Bakanlıktan “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMTMYB)” almaları zorunludur. Eğitim kuramlarının özellikleri ve eğitimlerde görev alacak eğitmenlerin asgari özellikleri yönergede tanımlanmış durumdadır. SRC5 belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olup yenileme işlemleri için süre dolmadan 6 ay önce süre uzatım başvurusunun yapılması gereklidir.

Yazılı Talimatlar

Tehlikeli madde taşıma sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza/acil durum sırasında yapılacakları tanımlamak üzere yazılı talimatlar hazırlanmalıdır. Bu talimatlar, özellikle sürücünün anlayabileceği nitelikte olmalı ve taşıma sırasında araçta bulundurulmalıdır.

Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’e göre, birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için ADR Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formunun kullanılması zorunludur. Bu form, tehlikeli maddelerin birden fazla modda taşınmasına ilişkin kombine bir tehlikeli mal beyanı ve konteyner ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek niteliktedir Çok modlu taşıma işlemleri, tehlikeli maddelerin taşınmasında karayolu, deniz yolu, hava yolu veya demir yolu ulaşımlarından en az ikisinin kullanıldığı entegre sistemlerdir. Form üzerinde, kullanılan ulaşım yollan ile ilgili bilgiler ayrı ayrı verilmelidir.

Güzergah Tespit Belgesi

Tehlikeli maddelerin taşınabileceği güzergâhları gösteren bir belgedir. Taşımacı tarafından hazırlanarak sürücüye verilmekte, sürücü güzergâh tespit belgesinde gösterilen güzergâhların dışarısına çıkamamaktadır. Araç otoyolların dışında kalan yollarda gidecekse güzergâh tespit belgesinin bulundurulması gerekmektedir. Güzergâh tespit belgesi üzerinde; taşman tehlikeli maddenin sınıfı, UN numarası, tehlikelilik özellikleri gibi bilgilerin yanı sıra alıcı, gönderen ve taşımacıya ilişkin bilgiler yer almaktadır. Belge üzerinde kaydedilecek karayoluna ait bilgiler, yol numarası, mesafesi vb. bilgiler de bulunmaktadır. Uluslararası yapılan taşıma işlemlerinde güzergâh üzerindeki ülkelerin yetkili mercilerinden izin alınmalı ve güzergah hakkında bilgi verilmelidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı; Tebliğ No: TMKTDGM-01) hükümlerine göre, toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ve miktarına bakılmaksızın ADR taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) çalıştırmak zorundadır. Söz konusu danışmanlar, yetkili kuruluşlardan eğitim alarak Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları hâlinde sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.

TMGD eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden yetki belgesi (TMGDEYB) almalıdır. Eğitim verebilecek kurum/kuruluşların nitelikleri Tebliğ’de tanımlanmış olup uygun olması durumunda verilecek yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarının eğitici ihtiyacını karşılayabilmek için yine Bakanlık tarafından açılan sınavda 100 üzerinden en az 80 alan adaylara da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Belgesi (TMGDEB) düzenlenir. TMGDE, TMGDEB kapsamında yetkilendirildiği taşıma moduna ilişkin, en fazla 2 eğitim kuruluşunda eğitim verebilir. Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde işletmelere TMGD hizmeti vermek istemesi halinde en fazla 2 işletmeye bu hizmeti verebilir.

Hava Yolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Belgeler

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına ilişkin Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) tarafından Teknik Talimatlar (ICAO-TI) yayımlanmıştır. Ülkemizde de Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Havayolu İle Emniyetli Taşınması Talimatı (SHT-18) dokümanı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Türkçeye çevrilmiş ve havayoluyla tehlikeli maddelerin taşınması tariflenmiştir. Bu açıdan, ICAO Konseyi prosedürüne uygun olarak onaylanmış ve belirli aralıklarla yayınlanmış tehlikeli malların havayolu ile güvenli taşınmasına dair Teknik Talimatlar esas alınarak taşıma işlemi yapılmalıdır. Menşe Devletin istediği dillere ek olarak ve evrensel kullanım için daha uygun bir ifade şekli geliştirilip benimseninceye dek, tehlikeli mallarla ilgili işaretlerde İngilizce kullanılması önerilmektedir.

Teknik Talimatlarda aksi belirtilmediği sürece, havayolu ile tehlikeli madde taşıtacak biri, Talimatlarda istenen bilgileri içeren bir tehlikeli mallar nakliye belgesi doldurup imzalayacak ve operatöre teslim edecektir. Nakliye belgesi, nakliye için tehlikeli malları sunan kişi tarafından imzalanan ve tehlikeli malların doğru sevkiyat isimleri ile tam ve doğru olarak tanımlandığını ve ilgili düzenlemelere göre sınıflandırıldığım, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini ve nakliye için elverişli durumda olduğunu belirten bir beyan içerecektir. Uçağın kalkış ve iniş havalimanları, taşımanın yolu veya kargo uçağıyla taşınma durumu mutlaka belirtilmelidir. Özellikle yolcu uçaklarıyla taşıma söz konusu ise taşınan tehlikeli maddelerin yolculara zarar vermemesi için azami dikkat gösterilmelidir. Bu belge, yolculuk süresince tehlikeli maddeler ile birlikte taşınmaktadır. Belge üzerinde alıcı ve göndericinin açık adres ve bilgileri de bulunmalıdır.

Tehlikeli malların yükleneceği bir uçağın operatörü, sorumlu pilota Teknik Talimatlarda belirtilen bilgileri yazılı olarak uçağın kalkmasından önce mümkün olduğunca erken vermelidir. Operatör, uçuş mürettebatının tehlikeli mallarının taşınmasıyla ilgili sorumluluklarım yerine getirmesini sağlayacak bilgileri İşletme El Kitabında vermeli ve tehlikeli mallarla ilgili acil durumların meydana gelmesi hâlinde atılacak adımlara dair talimatlar vermelidir.

Demir Yolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Belgeler

Demir yolu ile taşıma işlemlerinde, “Malların Demiryolu İle Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma” (Convention Internationale Concernantle Transports Des Marchandises Par Chemins De Fer, CİM) anlaşmasına istinaden, Demir Yolu Hamule Senedi düzenlenmelidir. Ülkemizde, Uluslararası Demir Yolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (CO- TIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak 16 Temmuz 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Demir Yolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demir yolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank- konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi/işletmecisi, demir yolu altyapı işletmecisi, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında RID’da yer alan Sınıf 1 (patlayıcılar) taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmeler İçişleri Bakanlığından; Sınıf 7 (radyoaktif madde) taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmeler ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kuramımdan izin almak zorundadırlar. İzinler, izin alma tarihinden itibaren en fazla bir yıl geçerli olacak şekilde düzenlenir.

Tehlikeli madde taşıyan trenlerde aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur:

 • Taşıma evrakı,
 • RID taşımacı tarafından makiniste/tren görevlisine verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat,
 • Taşımacılık zincirinde demiryolunun yanı sıra başka bir modunda kullanılacağı durumlarda RID Çok Modlu Tehlikeli Mal Formu,
 • RID’da tanımlanan Sınıf 1 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerin taşınmasında, ilgili/yetkili mercilerden alınmış özel taşıma izin belgesinin fotokopisi,
 • Tehlikeli madde taşımacılığı yapan trenlere/vagonlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi.

Deniz Yolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Belgeler

Tehlikeli maddelerin deniz yolu ile taşınmasında “Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi” (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS, 1974) kapsamında Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. Ülkemizde, SOLAS ile Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine paralel olarak Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce; liman sahasına girmesine kadar ki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Bildirim Belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına sunar.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur.

18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alacak veya yenileyecek tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin bu yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.

Paketlenmiş tehlikeli maddelerin taşınmasında rol alan yük ilgilileri ve kıyı tesisleri, Denizyoluyla Taşman Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu (IMDG) içinde belirtilen hususları içeren bir güvenlik planı oluşturur ve uygular. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamındaki kıyı tesislerinde, bu madde gereğince istenen planda bulunması gereken hususlar, ISPS Kod “Liman Tesisi Güvenlik Planı” içerisinde bulunabilir.

Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemleri ve bu Yönetmelik’in II’inci maddesinde belirtilmiş sorumlulukların ve 12’nci maddesinde belirtilmiş tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir tehlikeli madde rehberi hazırlar ve bulundurur. Rehber, ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulur.

11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşman Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğine göre tehlikeli yüklerle ilgili eğitim seminerine katılım sağlayanlara yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından Eğitim Semineri Katılım Sertifikası verilir. Söz konusu eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmez.

Deniz yolu taşımacılığında kullanılan deniz yolu konşimentoları; gemi kaptanı veya acenteleri tarafından düzenlenen ve malın teslim alındığını, belirlenen şekilde sevk edilerek gönderilene teslim edileceğini teminat altına alan, nakledilmek üzere araca yüklenen malı ve taşıma koşullarım belirten hukuki bir taşıma belgesidir. Alıcı, varış yerinde bu belge karşılığında malı teslim almaktadır.

Tehlikeli maddelerin denizle ulaşımından önce büyük bir konteynerde taşınması hâlinde, Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Koduna (IMDG) göre konteyner/ambalaj sertifikası taşıma belgesiyle birlikte bulundurulmalıdır. Konteyner/ambalaj sertifikası ve taşıma belgesi tek bir belgede olabilir. Bilgiler tek bir belgede birleştirilmişse belgede şöyle bir beyan bulunmalıdır: “Maddelerin konteynerde/araçta ilgili hükümlere uygun şekilde ambalajlandığım beyan ederiz”. Bu beyana tarih atılmalı ve beyanı imzalayan kişi belgede tanımlanmalıdır. Eğer bu iki belge ayrı düzenlenmişse birbirlerine iliştirilmelidir.

Giriş

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan belgeler hem gönderen ve alıcı tarafından ta-kip edilmesi gereken hem de yapılan işin riski göz önüne alındığında çok önemli bilgiler taşıyan belgelerdir. Bu nedenle taşıma evrakları tüm taraflar tarafından bilinmeli ve dikkatle kontrol edilmelidir. Ayrıca söz konusu belgeler, yetkililer tarafından sorulduğunda mutlaka gösterilmelidir. Bu belgelerin temel amacı; tehlikeli maddelerden kaynaklanan herhangi bir kaza vb. durumunda ilgili kişilere (sürücü, acil durum ekipleri vb.) detaylı ve güvenilir bilgiyi sağlamaktır. Bu nedenle özellikle uluslararası taşımalarda ülkenin resmî dili İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden değilse bu dillerden birisinde ikinci bir taşıma evrağı düzenlenmeli ve olabildiğince daha çok kişinin anlayabileceği bir doküman bulundurulmalıdır.

Kara Yolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Belgeler

Ülkemizde, Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği’ne (11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı) göre, taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından çalışma izni alarak yetki belgesi alması zorunludur. Bu kapsamda, tehlikeli madde taşıyan özel ve tüzel kişilerin öncelikle söz konusu Yönetmeliğin madde 6’sında verilen C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birisine sahip olmaları zorunludur. Ancak kendi faaliyetlerinde kendi araçlarıyla taşıma yapanlar söz konusu belgelerden muaftır. Bunun dışında tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerinde bulunması gereken belgeler;

 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi,
 • Taşıt Uygunluk Belgesi,
 • Taşıma Evrakı,
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5),
 • Yazılı Talimat,
 • Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu,
 • Güzergâh Tespit Belgesi

Bunların yanı sıra araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) araçta bulundurmak zorundadır. Ayrıca ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli yüklerin taşınması için taşıma izin belgesinin fotokopisi, tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinin araçta bulundurulması zorunludur. Ayrıca tehlikeli madde taşımacılığı işlemleri yapan yetkili firmaların tehlikeli madde güvenlik danışmanları çalıştırması zorunlu olup bu danışmanların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yonetmelik’e (24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı) ve ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/ taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Bu belgeye ilişkin detaylı bilgiler, Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ile tanımlanmıştır. Buna göre, sadece tehlikeli madde taşımacılığı yapanların bu belgeyi alması zorunlu değildir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi için söz konusu Yönergede belirtilen evraklarla birlikte Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Müdürlüğün uygun görmesi halinde 5 yıl süreyle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenir.

Taşıt Uygunluk Belgesi (ADR Uygunluk Belgesi)

Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan taşıtlar için ((EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU)) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluş (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından verilen Taşıt Uygunluk Belgesi’nin alınması zorunludur. Belgenin hem arka hem de ön yüzü kullanılmalı ve beyaz renkte olmalıdır. Belge, düzenleyen ülkenin resmi dilinde olmalı ve bu dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse en azından açıklamalar İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak yazılmalıdır.

Belge temel olarak araç ile ilgili bilgileri (araç sahibi bilgileri, araç kodu, fren özellikleri vb.), tank/tanker bilgilerini (üretici bilgileri, üretim yılı vb.), tehlikeli maddelerle ilgili bilgileri (tehlikeli madde sınıfları, maddelerin birbiriyle uyumu vb.) içermeli ve düzenleyen tarafından tarih verilerek kaşelenip imzalanmalıdır. Son geçerlilik tarihi, düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

Taşıma Evrakı

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre Taşıma evrakında, UN harflerinin önde yer aldığı BM numarası, ADR uygun sevkiyat adı, sınıflandırma kodu, maddenin ambalaj grubu ve tünel kısıtlama kodu sırayla verilmelidir. Taşıma işleminin, tehlikeli maddelerin taşınmasında geçerli olan kısıtlamalara tabi bir tünelden geçmeyeceği en başından biliniyorsa tünel kısıtlama kodunun eklenmesine gerek yoktur. Ambalajların sayıları ve kodları da belirtilerek tehlikeli maddelerin miktarları verilir. Farklı BM numarası taşıyan tehlikeli maddelerin her bir kaleminin toplam miktarı, tam sevkiyat adı veya ambalaj grubu (hacim olarak veya brüt kütle olarak veya uygunsa net kütle olarak) belirtilmelidir. Gönderenin adı ve adresi ve alıcının (alıcıların) adı ve adresi de evrak üzerinde mutlaka bulunmalıdır. Taşıma evrağındaki tüm bilgiler okunaklı olmalıdır. Tehlikeli madde olarak atıklar taşınıyorsa BM kodunun önüne mutlaka ATIK (WASTE) kelimesi eklenmelidir. Temizlenmemiş boş araçlar için ise duruma göre “BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ”, “BOŞ KAP” vb. ibareleri yazılmalıdır. Yüksek sıcaklık durumunu yansıtmıyorsa “HOT” (SICAK) kelimesi uygun sevkiyat adının hemen önünde yer almalıdır. Stabilizasyon sıcaklık kontrolü ile sağlandığında ise, “STABILIZED” (STABİLİZE) kelimesi tam sevkiyat adının bir parçasını oluşturuyorsa, kontrol ve acil durum sıcaklıkları taşıma belgesinde gösterilmelidir.

Kara Yolu Taşıma Senedi (CMR Belgesi)

CMR Belgesi, karayolunda yapılan tehlikeli madde taşıma işlemlerinde uluslararası CMR (Convention Merchandise Routier) Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma belgesidir. Bu belge, birisi göndericide, birisi alıcıda ve diğeri de taşıyıcıda olmak üzere üç nüsha hâlinde düzenlenir. Bu belgenin kullanılabilmesi için gönderen ve alıcının iki ayrı devletin sınırları içinde bulunması ve bu iki devletten en az birisinin CMR’ye taraf olması gerekir.

CMR Belgesi, gönderen ve alıcı arasındaki sorumlulukları düzenleyen bir belgedir. Bu belge, tehlikeli maddelerin taşıyıcı tarafından teslim alındığını, alıcıya teslim sırasında maddelerin ve ambalajların iyi durumda olduğunu, taşıma belgesi ile teslimat sırasındaki bilgilerin (ambalaj sayısı, marka vb.) tutarlı olduğunu gösteren en önemli belgedir.

CMR Taşıma Belgesi için özel bir format yoktur ancak genellikle çeşitli kaynaklardan alman ve satışa ilişkin bağlantılı bir not kullanılmaktadır.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)

ADR Anlaşması; tehlikeli madde taşıyan sürücülerin yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilen eğitimlere katılarak, eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda bir sertifika almaları gerektiğini belirtmektedir. Türkiye’de buna ilişkin Karayoluyla Tehlike Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi ile eğitim ve sınav süreci tanımlanmıştır. Bu kapsamda, öncelikle eğitim verecek kurumların Bakanlıktan “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi (TMTMYB)” almaları zorunludur. Eğitim kuramlarının özellikleri ve eğitimlerde görev alacak eğitmenlerin asgari özellikleri yönergede tanımlanmış durumdadır. SRC5 belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olup yenileme işlemleri için süre dolmadan 6 ay önce süre uzatım başvurusunun yapılması gereklidir.

Yazılı Talimatlar

Tehlikeli madde taşıma sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza/acil durum sırasında yapılacakları tanımlamak üzere yazılı talimatlar hazırlanmalıdır. Bu talimatlar, özellikle sürücünün anlayabileceği nitelikte olmalı ve taşıma sırasında araçta bulundurulmalıdır.

Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’e göre, birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için ADR Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formunun kullanılması zorunludur. Bu form, tehlikeli maddelerin birden fazla modda taşınmasına ilişkin kombine bir tehlikeli mal beyanı ve konteyner ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek niteliktedir Çok modlu taşıma işlemleri, tehlikeli maddelerin taşınmasında karayolu, deniz yolu, hava yolu veya demir yolu ulaşımlarından en az ikisinin kullanıldığı entegre sistemlerdir. Form üzerinde, kullanılan ulaşım yollan ile ilgili bilgiler ayrı ayrı verilmelidir.

Güzergah Tespit Belgesi

Tehlikeli maddelerin taşınabileceği güzergâhları gösteren bir belgedir. Taşımacı tarafından hazırlanarak sürücüye verilmekte, sürücü güzergâh tespit belgesinde gösterilen güzergâhların dışarısına çıkamamaktadır. Araç otoyolların dışında kalan yollarda gidecekse güzergâh tespit belgesinin bulundurulması gerekmektedir. Güzergâh tespit belgesi üzerinde; taşman tehlikeli maddenin sınıfı, UN numarası, tehlikelilik özellikleri gibi bilgilerin yanı sıra alıcı, gönderen ve taşımacıya ilişkin bilgiler yer almaktadır. Belge üzerinde kaydedilecek karayoluna ait bilgiler, yol numarası, mesafesi vb. bilgiler de bulunmaktadır. Uluslararası yapılan taşıma işlemlerinde güzergâh üzerindeki ülkelerin yetkili mercilerinden izin alınmalı ve güzergah hakkında bilgi verilmelidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı; Tebliğ No: TMKTDGM-01) hükümlerine göre, toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ve miktarına bakılmaksızın ADR taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) çalıştırmak zorundadır. Söz konusu danışmanlar, yetkili kuruluşlardan eğitim alarak Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları hâlinde sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.

TMGD eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden yetki belgesi (TMGDEYB) almalıdır. Eğitim verebilecek kurum/kuruluşların nitelikleri Tebliğ’de tanımlanmış olup uygun olması durumunda verilecek yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarının eğitici ihtiyacını karşılayabilmek için yine Bakanlık tarafından açılan sınavda 100 üzerinden en az 80 alan adaylara da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Belgesi (TMGDEB) düzenlenir. TMGDE, TMGDEB kapsamında yetkilendirildiği taşıma moduna ilişkin, en fazla 2 eğitim kuruluşunda eğitim verebilir. Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde işletmelere TMGD hizmeti vermek istemesi halinde en fazla 2 işletmeye bu hizmeti verebilir.

Hava Yolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Belgeler

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına ilişkin Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) tarafından Teknik Talimatlar (ICAO-TI) yayımlanmıştır. Ülkemizde de Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Havayolu İle Emniyetli Taşınması Talimatı (SHT-18) dokümanı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Türkçeye çevrilmiş ve havayoluyla tehlikeli maddelerin taşınması tariflenmiştir. Bu açıdan, ICAO Konseyi prosedürüne uygun olarak onaylanmış ve belirli aralıklarla yayınlanmış tehlikeli malların havayolu ile güvenli taşınmasına dair Teknik Talimatlar esas alınarak taşıma işlemi yapılmalıdır. Menşe Devletin istediği dillere ek olarak ve evrensel kullanım için daha uygun bir ifade şekli geliştirilip benimseninceye dek, tehlikeli mallarla ilgili işaretlerde İngilizce kullanılması önerilmektedir.

Teknik Talimatlarda aksi belirtilmediği sürece, havayolu ile tehlikeli madde taşıtacak biri, Talimatlarda istenen bilgileri içeren bir tehlikeli mallar nakliye belgesi doldurup imzalayacak ve operatöre teslim edecektir. Nakliye belgesi, nakliye için tehlikeli malları sunan kişi tarafından imzalanan ve tehlikeli malların doğru sevkiyat isimleri ile tam ve doğru olarak tanımlandığını ve ilgili düzenlemelere göre sınıflandırıldığım, ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini ve nakliye için elverişli durumda olduğunu belirten bir beyan içerecektir. Uçağın kalkış ve iniş havalimanları, taşımanın yolu veya kargo uçağıyla taşınma durumu mutlaka belirtilmelidir. Özellikle yolcu uçaklarıyla taşıma söz konusu ise taşınan tehlikeli maddelerin yolculara zarar vermemesi için azami dikkat gösterilmelidir. Bu belge, yolculuk süresince tehlikeli maddeler ile birlikte taşınmaktadır. Belge üzerinde alıcı ve göndericinin açık adres ve bilgileri de bulunmalıdır.

Tehlikeli malların yükleneceği bir uçağın operatörü, sorumlu pilota Teknik Talimatlarda belirtilen bilgileri yazılı olarak uçağın kalkmasından önce mümkün olduğunca erken vermelidir. Operatör, uçuş mürettebatının tehlikeli mallarının taşınmasıyla ilgili sorumluluklarım yerine getirmesini sağlayacak bilgileri İşletme El Kitabında vermeli ve tehlikeli mallarla ilgili acil durumların meydana gelmesi hâlinde atılacak adımlara dair talimatlar vermelidir.

Demir Yolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Belgeler

Demir yolu ile taşıma işlemlerinde, “Malların Demiryolu İle Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma” (Convention Internationale Concernantle Transports Des Marchandises Par Chemins De Fer, CİM) anlaşmasına istinaden, Demir Yolu Hamule Senedi düzenlenmelidir. Ülkemizde, Uluslararası Demir Yolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (CO- TIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak 16 Temmuz 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Demir Yolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demir yolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank- konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi/işletmecisi, demir yolu altyapı işletmecisi, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında RID’da yer alan Sınıf 1 (patlayıcılar) taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmeler İçişleri Bakanlığından; Sınıf 7 (radyoaktif madde) taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmeler ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kuramımdan izin almak zorundadırlar. İzinler, izin alma tarihinden itibaren en fazla bir yıl geçerli olacak şekilde düzenlenir.

Tehlikeli madde taşıyan trenlerde aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur:

 • Taşıma evrakı,
 • RID taşımacı tarafından makiniste/tren görevlisine verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat,
 • Taşımacılık zincirinde demiryolunun yanı sıra başka bir modunda kullanılacağı durumlarda RID Çok Modlu Tehlikeli Mal Formu,
 • RID’da tanımlanan Sınıf 1 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerin taşınmasında, ilgili/yetkili mercilerden alınmış özel taşıma izin belgesinin fotokopisi,
 • Tehlikeli madde taşımacılığı yapan trenlere/vagonlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi.

Deniz Yolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılan Belgeler

Tehlikeli maddelerin deniz yolu ile taşınmasında “Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi” (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS, 1974) kapsamında Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. Ülkemizde, SOLAS ile Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) hükümlerine paralel olarak Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce; liman sahasına girmesine kadar ki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı Bildirim Belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına sunar.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur.

18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alacak veya yenileyecek tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin bu yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.

Paketlenmiş tehlikeli maddelerin taşınmasında rol alan yük ilgilileri ve kıyı tesisleri, Denizyoluyla Taşman Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu (IMDG) içinde belirtilen hususları içeren bir güvenlik planı oluşturur ve uygular. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamındaki kıyı tesislerinde, bu madde gereğince istenen planda bulunması gereken hususlar, ISPS Kod “Liman Tesisi Güvenlik Planı” içerisinde bulunabilir.

Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemleri ve bu Yönetmelik’in II’inci maddesinde belirtilmiş sorumlulukların ve 12’nci maddesinde belirtilmiş tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir tehlikeli madde rehberi hazırlar ve bulundurur. Rehber, ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulur.

11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşman Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğine göre tehlikeli yüklerle ilgili eğitim seminerine katılım sağlayanlara yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından Eğitim Semineri Katılım Sertifikası verilir. Söz konusu eğitim ve sertifikalara sahip olmayan personelin, tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında çalışmasına ve bu operasyonların yapıldığı alanlara girişine izin verilmez.

Deniz yolu taşımacılığında kullanılan deniz yolu konşimentoları; gemi kaptanı veya acenteleri tarafından düzenlenen ve malın teslim alındığını, belirlenen şekilde sevk edilerek gönderilene teslim edileceğini teminat altına alan, nakledilmek üzere araca yüklenen malı ve taşıma koşullarım belirten hukuki bir taşıma belgesidir. Alıcı, varış yerinde bu belge karşılığında malı teslim almaktadır.

Tehlikeli maddelerin denizle ulaşımından önce büyük bir konteynerde taşınması hâlinde, Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Koduna (IMDG) göre konteyner/ambalaj sertifikası taşıma belgesiyle birlikte bulundurulmalıdır. Konteyner/ambalaj sertifikası ve taşıma belgesi tek bir belgede olabilir. Bilgiler tek bir belgede birleştirilmişse belgede şöyle bir beyan bulunmalıdır: “Maddelerin konteynerde/araçta ilgili hükümlere uygun şekilde ambalajlandığım beyan ederiz”. Bu beyana tarih atılmalı ve beyanı imzalayan kişi belgede tanımlanmalıdır. Eğer bu iki belge ayrı düzenlenmişse birbirlerine iliştirilmelidir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!