Tedarik Zinciri Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Tedarik Zinciri Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tedarik Zinciri Performans Ölçümü

1. Soru

Geçmişten günümüze tedarik zinciri yönetiminde, performans ölçümü konusuna bakış açısı nasıldır?

Cevap

Geçmişte tedarik zinciri yönetiminde kazan kaybet ilişkisi üzerine kurulu olan ilişkiler nedeniyle performans ölçümü konusu çok fazla önem arz etmemekte idi. Artan rekabet baskısı, tedarik zincirinin kazan kazan ilişkisine dayalı bir ortaklık ilişkisi haline gelmesine neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, zincir üyelerinin ayrı ayrı performans ölçümü yapmaları tedarik zinciri bütünü açısından çok fazla anlam taşımamaktadır. Bu tarz performans ölçümleri yerine artık tedarik zincirinin tamamını etkileyecek ve değerleyecek ölçüm yöntemlerinin geliştirilip uygulanması kaçınılmaz olmuştur.


2. Soru

Bir imalat organizasyonu için gerekli olan performans ölçüm türü aslında şirketin seçmiş olduğu imalat stratejisi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu ilişkinin kurulu olduğunu ve sürdüğünü gösteren iki neden nedir?

Cevap

 1. Şirket kendi performansının stratejilerini karşılayıp karşılayamadığını belirleyebilir
 2. Organizasyon içerisindeki insanlar neyin ölçüldüğüne odaklanabilirler böylelikle performans ölçümü şirketin yönünü çizecektir.

3. Soru

İyi bir performans ölçüm sisteminde hangi özellikler yer almalıdır?

Cevap

Bütünleşik yaklaşım, Süreç tabanlılık, Strateji ile uyumlu olması, Dinamik bir sistem, Dengelenmiş yaklaşım, Yönetimsel bir araç, Stratejik, taktiksel ve operasyonel düzeyleri kapsama, İleriye dönük (yol gösterici) perspektif sağlama, İyileştirme yönlü araçlar, Derinlemesine inceleme yapabilme işlevselliğini sağlama, Çelişen amaçlar ele alabilme, Basitlik, Kıyaslanabilirlik, Uygun ölçüm matirisi.


4. Soru

Tedarik zinciri performansını belirleyen tepki süresi ve verimlilik kriterlerini ölçümü için kullanılan dört ölçüm sınırlaması nedir?

Cevap

Bu iki temel kriter genel olarak bilinmesine rağmen bu kriterlerin ölçümü¨ için dört ayrı ölçüm sınırlaması vardır. Bunlar; müşteri hizmetleri, içsel verimlilik, talep esnekliği ve ürün geliştirmedir.


5. Soru

İyi bir performans ölçütü sistemi özelliklerinden biri olan uygun ölçüm matrisi nasıl tanımlanır?

Cevap

Performans ölçüm sistemi, uygun kararların alınabilmesini sağlayacak olan en uygun matrisi kullanmalıdır. Aksi takdirde performans ölçüm sisteminin vereceği sonuçlar ve bu doğrultuda alınacak kararlar yanlış olacaktır.


6. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ABC Yönetimi) geliştirilme amacı nedir?

Cevap

Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme (ABC: Activity Based Costing) yaklaşımı operasyonel performansı mali ölçümlere bağlayan geleneksel muhasebe yöntemlerinin bir kısım sakıncalarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Yöntem faaliyetlerin her biri için gerekli olan kaynakları (yani, zaman ve maliyet) tahmin ederken, bu faaliyetleri bireysel görevler veya maliyet unsurları şeklinde ayırarak yönetmeyi kapsamaktadır.


7. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan SCOR Modeli hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap

SCOR modeli bir tedarik zinciri performans ölçüm modelidir. Bu model iş süreçleri, performans değerlemeleri ve en iyi uygulamaları içeren bir tedarik zinciri yönetim çerçevesi oluşturmaktadır. Bu model aynı zamanda bir tedarik zinciri içerisinde yer alan tüm katılımcıların birbirileri ile olan iletişimlerini iyileştirmek sureti ile tedarik zinciri yönetiminin etkinliğinin geliştirilmesi konusunda katılımcılara yardımcı olur.


8. Soru

Tedarik zinciri performansını belirleyen iki temel kriter nedir?

Cevap

Bu kriterlerden ilki tepki süresi, ikincisi ise verimliliktir.


9. Soru

İyi bir performans ölçütü sistemi özelliklerinden biri olan bütünsel yaklaşım nasıl tanımlanır?

Cevap

Bütünleşik yaklaşım: Tedarik zinciri performans ölçümleri, kuruluşun sınırları ötesinde bütünsel bir sistem perspektifine sahip olmalıdır. Tedarik zincirlerinin performansı, tedarik zinciri kanalı boyunca global optimizasyonu teşvik etmek amacıyla zincir içerisinde yer alan kuruluşlar arasında değerlendirilmesi gerekmektedir.


10. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan modern yöntemlerden Kurumsal Karne hangi performans ölçümlerini gerçekleştirir?

Cevap

 • Mali açıdan (örneğin, depolama üretim ve maliyeti)
 • Müşteri perspektifi (örneğin, zamanında teslimat ve sipariş doldurma oranı)
 • İç işletme açısından (örneğin, imalatın üretim planına bağlılığı ve hataların tahmini)
 • Yenilikçi ve öğrenme perspektifi (örneğin, çalışanları ve yeni ürün geliştirme döngüsü süresi)

11. Soru

İdeal performans ölçümünün firmalar içindeki rolü nasıldır?

Cevap

İdeal performans ölçümü; tedarik zinciri içerisindeki her firmayı bu firmaların tüm çalışanlarını, zincir içerisindeki tüm çabaların daha fazla kâr elde etme doğrultusunda yönlendirilmesi için itici güç rolü üstlenir.


12. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan modern yöntemler nelerdir?

Cevap

Kurumsal karne, Lojistik puan tablosu, ABC yöntemi, Ekonomik katma değer, SCOR modeli.


13. Soru

Tedarik zinciri modelleri çoğunlukla kullandığı iki farklı performans modeli nelerdir?

Cevap

Tedarik zinciri modelleri çoğunlukla iki farklı performans ölçüsü¨ kullanmaktadır. Bunlardan ilki maliyet, ikincisi ise müşteri yanıtı ve maliyetin bir bileşkesidir.


14. Soru

Performans ölçümleri yöneticiler açısından ne tür faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Performans ölçümleri yöneticilerin performansı izlemeleri, süreçleri net bir şekilde görmelerini, motivasyonu ve iletişimi arttırmaları ve sorunları teşhis etmeleri açısından çok önemli geri bildirim bilgisi sağlamaktadır.


15. Soru

Uluslararası Lojistik Kaynakları şirketi tarafından geliştirilen Lojistik Puan Tablosu ölçümünde kullanılan bütünleştirilmiş dört genel performans ölçümü nedir?

Cevap

 • Lojistik finansal performansı ölçümleri (örneğin, harcamalar ve varlıkların getirisi).
 • Lojistik verimlilik ölçümleri (örneğin, saat başına yüklenen siparişler ve ulaşım, günlük sevk konteyner kullanımı).
 • Lojistik kalite ölçümleri (örneğin, envanter doğruluk oranı ve sevkiyatta karşılaşılan hasarlar).
 • Lojistik döngü süresi ölçümleri (örneğin, transit geçiş süresi ve sipariş giriş zamanı)

16. Soru

Tedarik zinciri yönetiminde uygulanan performans ölçümleri ne gibi faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Tedarik zinciri yönetiminde uygulanan performans ölçümleri, zincirin her aşamasında yaşanan ve yaşanması olası aksaklıkları ortaya çıkarmakta ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Tedarik zinciri içerisinde, performans ölçümünün önemini arttıran en önemli unsur artık zincir içerisinde kontrolün sadece bir işletmeye ait olmamasından kaynaklanmaktadır. Zincirin herhangi bir aşamasındaki aksaklık ve performans düşüklüğü işletmeler açısından çok ciddi sorunlara yol açacaktır.


17. Soru

Performans ölçümü hangi tür bilgileri içermektedir?

Cevap

Performans ölçümü; yönetime sunulan bir sürecin kaynak ya da çıktının verimlilik ve etkinliliğini değerlendiren bir bilgidir.


18. Soru

İyi bir performans ölçütü sistemi özelliklerinden biri olan kıyaslanabilirlik nasıl tanımlanır?

Cevap

Performans ölçüm sistemi kıyaslanabilirliği, tedarik zincirinin kendisine ait performansını bir grup performans standartları ile karşılaştırabilmesidir.


19. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan Ekonomik Katma Değer yöntemi hangi amaçlarla kullanılabilir?

Cevap

Bu yöntem, hissedarların paylarının değerinin ancak şirket kazancının sermaye maliyetinden daha fazla artması ile yükseleceğini vurgulamaktadır. Bu ölçüm aynı zamanda, tedarik zinciri içerisinde zincir üyelerinin yarattıkları katma değerlerin ölçülmesinde kullanılabilmektedir.


20. Soru

İyi bir performans ölçütü sistemi özelliklerinden biri olan stratejik, taktiksel ve operasyonel düzeyleri kapsama nasıl tanımlanır?

Cevap

Performans ölçüm sistemleri yönetimin uygun kademelerine gönderilmesi gereken bilgileri değerlendirmeli ve bu değerlendirme sonucu uygun bilgileri uygun yönetim kademelerine iletmelidir. Stratejik düzey ölçümleri üst yönetimin kararlarını etkilerken, taktiksel düzeydeki ölçümler kaynak tahsisi ile ilgili ölçümler yapacaktır. Operasyonel düzey ölçümleri ise daha alt kademedeki yöneticilerin kararlarının sonuçlarını değerlendirecektir.


1. Soru

Geçmişten günümüze tedarik zinciri yönetiminde, performans ölçümü konusuna bakış açısı nasıldır?

Cevap

Geçmişte tedarik zinciri yönetiminde kazan kaybet ilişkisi üzerine kurulu olan ilişkiler nedeniyle performans ölçümü konusu çok fazla önem arz etmemekte idi. Artan rekabet baskısı, tedarik zincirinin kazan kazan ilişkisine dayalı bir ortaklık ilişkisi haline gelmesine neden olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, zincir üyelerinin ayrı ayrı performans ölçümü yapmaları tedarik zinciri bütünü açısından çok fazla anlam taşımamaktadır. Bu tarz performans ölçümleri yerine artık tedarik zincirinin tamamını etkileyecek ve değerleyecek ölçüm yöntemlerinin geliştirilip uygulanması kaçınılmaz olmuştur.

2. Soru

Bir imalat organizasyonu için gerekli olan performans ölçüm türü aslında şirketin seçmiş olduğu imalat stratejisi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu ilişkinin kurulu olduğunu ve sürdüğünü gösteren iki neden nedir?

Cevap

 1. Şirket kendi performansının stratejilerini karşılayıp karşılayamadığını belirleyebilir
 2. Organizasyon içerisindeki insanlar neyin ölçüldüğüne odaklanabilirler böylelikle performans ölçümü şirketin yönünü çizecektir.
3. Soru

İyi bir performans ölçüm sisteminde hangi özellikler yer almalıdır?

Cevap

Bütünleşik yaklaşım, Süreç tabanlılık, Strateji ile uyumlu olması, Dinamik bir sistem, Dengelenmiş yaklaşım, Yönetimsel bir araç, Stratejik, taktiksel ve operasyonel düzeyleri kapsama, İleriye dönük (yol gösterici) perspektif sağlama, İyileştirme yönlü araçlar, Derinlemesine inceleme yapabilme işlevselliğini sağlama, Çelişen amaçlar ele alabilme, Basitlik, Kıyaslanabilirlik, Uygun ölçüm matirisi.

4. Soru

Tedarik zinciri performansını belirleyen tepki süresi ve verimlilik kriterlerini ölçümü için kullanılan dört ölçüm sınırlaması nedir?

Cevap

Bu iki temel kriter genel olarak bilinmesine rağmen bu kriterlerin ölçümü¨ için dört ayrı ölçüm sınırlaması vardır. Bunlar; müşteri hizmetleri, içsel verimlilik, talep esnekliği ve ürün geliştirmedir.

5. Soru

İyi bir performans ölçütü sistemi özelliklerinden biri olan uygun ölçüm matrisi nasıl tanımlanır?

Cevap

Performans ölçüm sistemi, uygun kararların alınabilmesini sağlayacak olan en uygun matrisi kullanmalıdır. Aksi takdirde performans ölçüm sisteminin vereceği sonuçlar ve bu doğrultuda alınacak kararlar yanlış olacaktır.

6. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ABC Yönetimi) geliştirilme amacı nedir?

Cevap

Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme (ABC: Activity Based Costing) yaklaşımı operasyonel performansı mali ölçümlere bağlayan geleneksel muhasebe yöntemlerinin bir kısım sakıncalarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Yöntem faaliyetlerin her biri için gerekli olan kaynakları (yani, zaman ve maliyet) tahmin ederken, bu faaliyetleri bireysel görevler veya maliyet unsurları şeklinde ayırarak yönetmeyi kapsamaktadır.

7. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan SCOR Modeli hangi amaçlarla kullanılır?

Cevap

SCOR modeli bir tedarik zinciri performans ölçüm modelidir. Bu model iş süreçleri, performans değerlemeleri ve en iyi uygulamaları içeren bir tedarik zinciri yönetim çerçevesi oluşturmaktadır. Bu model aynı zamanda bir tedarik zinciri içerisinde yer alan tüm katılımcıların birbirileri ile olan iletişimlerini iyileştirmek sureti ile tedarik zinciri yönetiminin etkinliğinin geliştirilmesi konusunda katılımcılara yardımcı olur.

8. Soru

Tedarik zinciri performansını belirleyen iki temel kriter nedir?

Cevap

Bu kriterlerden ilki tepki süresi, ikincisi ise verimliliktir.

9. Soru

İyi bir performans ölçütü sistemi özelliklerinden biri olan bütünsel yaklaşım nasıl tanımlanır?

Cevap

Bütünleşik yaklaşım: Tedarik zinciri performans ölçümleri, kuruluşun sınırları ötesinde bütünsel bir sistem perspektifine sahip olmalıdır. Tedarik zincirlerinin performansı, tedarik zinciri kanalı boyunca global optimizasyonu teşvik etmek amacıyla zincir içerisinde yer alan kuruluşlar arasında değerlendirilmesi gerekmektedir.

10. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan modern yöntemlerden Kurumsal Karne hangi performans ölçümlerini gerçekleştirir?

Cevap

 • Mali açıdan (örneğin, depolama üretim ve maliyeti)
 • Müşteri perspektifi (örneğin, zamanında teslimat ve sipariş doldurma oranı)
 • İç işletme açısından (örneğin, imalatın üretim planına bağlılığı ve hataların tahmini)
 • Yenilikçi ve öğrenme perspektifi (örneğin, çalışanları ve yeni ürün geliştirme döngüsü süresi)
11. Soru

İdeal performans ölçümünün firmalar içindeki rolü nasıldır?

Cevap

İdeal performans ölçümü; tedarik zinciri içerisindeki her firmayı bu firmaların tüm çalışanlarını, zincir içerisindeki tüm çabaların daha fazla kâr elde etme doğrultusunda yönlendirilmesi için itici güç rolü üstlenir.

12. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan modern yöntemler nelerdir?

Cevap

Kurumsal karne, Lojistik puan tablosu, ABC yöntemi, Ekonomik katma değer, SCOR modeli.

13. Soru

Tedarik zinciri modelleri çoğunlukla kullandığı iki farklı performans modeli nelerdir?

Cevap

Tedarik zinciri modelleri çoğunlukla iki farklı performans ölçüsü¨ kullanmaktadır. Bunlardan ilki maliyet, ikincisi ise müşteri yanıtı ve maliyetin bir bileşkesidir.

14. Soru

Performans ölçümleri yöneticiler açısından ne tür faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Performans ölçümleri yöneticilerin performansı izlemeleri, süreçleri net bir şekilde görmelerini, motivasyonu ve iletişimi arttırmaları ve sorunları teşhis etmeleri açısından çok önemli geri bildirim bilgisi sağlamaktadır.

15. Soru

Uluslararası Lojistik Kaynakları şirketi tarafından geliştirilen Lojistik Puan Tablosu ölçümünde kullanılan bütünleştirilmiş dört genel performans ölçümü nedir?

Cevap

 • Lojistik finansal performansı ölçümleri (örneğin, harcamalar ve varlıkların getirisi).
 • Lojistik verimlilik ölçümleri (örneğin, saat başına yüklenen siparişler ve ulaşım, günlük sevk konteyner kullanımı).
 • Lojistik kalite ölçümleri (örneğin, envanter doğruluk oranı ve sevkiyatta karşılaşılan hasarlar).
 • Lojistik döngü süresi ölçümleri (örneğin, transit geçiş süresi ve sipariş giriş zamanı)
16. Soru

Tedarik zinciri yönetiminde uygulanan performans ölçümleri ne gibi faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Tedarik zinciri yönetiminde uygulanan performans ölçümleri, zincirin her aşamasında yaşanan ve yaşanması olası aksaklıkları ortaya çıkarmakta ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Tedarik zinciri içerisinde, performans ölçümünün önemini arttıran en önemli unsur artık zincir içerisinde kontrolün sadece bir işletmeye ait olmamasından kaynaklanmaktadır. Zincirin herhangi bir aşamasındaki aksaklık ve performans düşüklüğü işletmeler açısından çok ciddi sorunlara yol açacaktır.

17. Soru

Performans ölçümü hangi tür bilgileri içermektedir?

Cevap

Performans ölçümü; yönetime sunulan bir sürecin kaynak ya da çıktının verimlilik ve etkinliliğini değerlendiren bir bilgidir.

18. Soru

İyi bir performans ölçütü sistemi özelliklerinden biri olan kıyaslanabilirlik nasıl tanımlanır?

Cevap

Performans ölçüm sistemi kıyaslanabilirliği, tedarik zincirinin kendisine ait performansını bir grup performans standartları ile karşılaştırabilmesidir.

19. Soru

Tedarik zinciri performansını ölçmede kullanılan Ekonomik Katma Değer yöntemi hangi amaçlarla kullanılabilir?

Cevap

Bu yöntem, hissedarların paylarının değerinin ancak şirket kazancının sermaye maliyetinden daha fazla artması ile yükseleceğini vurgulamaktadır. Bu ölçüm aynı zamanda, tedarik zinciri içerisinde zincir üyelerinin yarattıkları katma değerlerin ölçülmesinde kullanılabilmektedir.

20. Soru

İyi bir performans ölçütü sistemi özelliklerinden biri olan stratejik, taktiksel ve operasyonel düzeyleri kapsama nasıl tanımlanır?

Cevap

Performans ölçüm sistemleri yönetimin uygun kademelerine gönderilmesi gereken bilgileri değerlendirmeli ve bu değerlendirme sonucu uygun bilgileri uygun yönetim kademelerine iletmelidir. Stratejik düzey ölçümleri üst yönetimin kararlarını etkilerken, taktiksel düzeydeki ölçümler kaynak tahsisi ile ilgili ölçümler yapacaktır. Operasyonel düzey ölçümleri ise daha alt kademedeki yöneticilerin kararlarının sonuçlarını değerlendirecektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!