Sosyal Psikoloji 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

06.08.2022
7
A+
A-

Toplumsal Cinsiyet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Psikoloji 2 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Toplumsal Cinsiyet

1. Soru

Clarke ve Braun toplumsal cinsiyet kavramına nasıl bakmaktadır?

Cevap

Clarke ve Braun’un (2012:308) da ifade ettiği gibi, toplumsal cinsiyet çok çeşitli toplumsal eşitsizliklerle, dışlamalarla ve istismar deneyimleriyle bağlantılı olduğu için önemlidir ve bir toplumsal sorundur


2. Soru

Toplumsal cinsiyet kavramı hangi dönemden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

Toplumsal cinsiyet kavramı 1970’lerin başında sosyal bilimlerde kullanılmaya başlanmıştır. Yani o zamana kadar cinsiyet kavramı ile ifade ettiğimiz olguların çok önemli bir kısmı için cinsiyet değil, toplumsal cinsiyet kavramı kullanılmaya başlanmıştır


3. Soru

Biyolojik indirgemecilik nedir?

Cevap

Biyolojik İndirgemecilik: Toplumsal bir olguyu toplumsal düzeyde açıklamak yerine daha alt düzey olan biyoloji ile açıklamaktır.


4. Soru

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları kaç bileşenden oluşur?

Cevap

Fiziksel kalıpyargılar, kişilik özelliklerine ait kalıpyargılar, rol kalıpyargıları ve mesleklere bağlı kalıpyargılar


5. Soru

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları nedir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları: Kadın ve erkek kategorilerini homojenleştirerek, aşırı genelleme yaparak bu kategorilerin varsaydığı özelliklere sahip olduğu inancıdır.


6. Soru

Toplumsal cinsiyetin en radikal kuramlaştırması hangisidir?

Cevap

Toplumsal Bir Kurgu Olarak Toplumsal Cinsiyet


7. Soru

Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları nedir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları: Kadın ve erkek kategorilerini homojenleştirerek, aşırı genelleme yaparak bu kategorilerin varsaydığı özelliklere sahip olduğu inancıdır.


8. Soru

Toplumsal cinsiyet merceği nedir?

Cevap

Toplumsal Cinsiyet Merceği: Tüm toplumsal yapı, ilişki ve pratiklerde toplumsal
cinsiyet temelli eşitsizlikleri görmemizi sağlayan bir bakış açısıdır.


9. Soru

Günümüzde sosyal psikolojide yeni ya da modern cinsiyetçilik yaklaşımları içinde en yaygın olanı hangisidir?

Cevap

Günümüzde sosyal psikolojide yeni ya da modern cinsiyetçilik yaklaşımları içinde en yaygın olanı Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliktir (ÇDC) (Glick ve Fiske, 1996).


10. Soru

Özcülük nedir?

Cevap

Özcülük: Toplumsal olguların tarihsel olarak değişen olgular yerine hiç değişmeyen sabit bir özleri olduğunu iddia etmektir


11. Soru

Düşmanca cinsiyetçilik nedir?

Cevap

Düşmanca Cinsiyetçilik: Geleneksel kadın rollerinin dışına çıkan kadınlara karşı
gösterilen olumsuz tutum ve davranışlardır.


12. Soru

Yetiştirilmenin bir sonucu olarak toplumsal cinsiyet nasıl algılanır?

Cevap

Bu modelde toplumsal cinsiyet ise “kadınsı” ve “erkeksi” kişilik özelliklerini
işaret eder. Diğer bir deyişle cinsiyet biyolojik olan, toplumsal cinsiyet ise toplumsal olandır. Bu modelde cinsiyet ve toplumsal cinsiyet birbirinden ayrıştırılmışsa da bu ikisi arasında bir ilişki olduğu düşünülür. Her zaman çok açık belirtilmese de bu varsayılan ilişki, biyolojik cinsiyetin toplumsal cinsiyetin temelini oluşturduğu yönündedir.


13. Soru

Androjen nedir?

Cevap

Androjen: Biyolojik olarak er ve dişilerin, biyolojilerine bakılmaksızın her ikisininde de hem kadınsı hem erkeksi özellikleri barındırmasıdır.


14. Soru

Günümüzde en yaygın olan toplumsal cinsiyet modeli nedir?

Cevap

Yetiştirilmenin bir sonucu olarak toplumsal cinsiyet


15. Soru

Toplumsal cinsiyet rolü nedir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet rolleri, bir kadını “kadın” ve bir erkeği “erkek” yapan her şeyin, toplumda öğrenilmeye hazır duran bir tür paket programlar gibi düşünülebilir.


16. Soru

toplumsal cinsiyette özcülük kavramını açıklayınız. 

Cevap

Özcülük: Toplumsal olguların tarihsel olarak değişen olgular yerine hiç değişmeyen sabit bir özleri olduğunu iddia etmektir.


18. Soru

Toplumsal cinsiyette biyolojik indirgemecilik kavramını açıklayınız. 

Cevap

Biyolojik İndirgemecilik: Toplumsal bir olguyu toplumsal düzeyde açıklamak yerine daha alt düzey olan biyoloji ile açıklamaktır.


19. Soru

Androjenlik yaklaşımına karşı yapılan eleştiriler nelerdir?

Cevap

İki temel eleştiri yapılmıştır: İlki, yaklaşımın sosyal yapıyı göz ardı ederek yalnızca bireye odaklanmış olmasıdır. İkincisi ise yaklaşımın tam da karşı çıktığı “kadınsı” ve “erkeksi” özellikler ya da değerleri yeniden üretmiş olmasıdır. Yani, yaklaşım androjen bireyi hem “kadınsı” hem de “erkeksi” özellikleri edinmiş bir birey olarak tarif ederken, aynı zamanda ister istemez çeşitli sosyal özelliklerin ya da değerlerin “kadınsı” ve “erkeksi” olarak ayrılabileceğini de kabul etmiş olur.


20. Soru

Himayecilik nedir?

Cevap

Himayecilik: Sadece toplumsal cinsiyetler arasında değil, tüm hiyerarşik ilişkilerde üst konumda bulunanların alt konumdakilere ilişkin görünüşte iyicil olan söylem ve pratikleridir.


21. Soru

Clarke ve Braun’un önerdiği 3 toplumsal cinsiyet hangileridir?

Cevap

Doğal olarak toplumsal cinsiyet

Yetiştirilmenin bir sonucu olarak toplumsal cinsiyet

Toplumsal bir kurgu olarak toplumsal cinsiyet


22. Soru

Toplumsal inşacılık nedir?

Cevap

Toplumsal İnşacılık: Toplumsal gerçekliğin biyoloji veya kültür tarafından belirlenmeyip insanlar arasındaki etkileşimlerde, dilde kurulmasıdır.


23. Soru

Cinsiyetçilik nedir?

Cevap

Cinsiyetçilik: Kadın ve erkekler arasında varsayılan farklılıklara dayanarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üreten bir ideolojidir.


24. Soru

Doğal olarak toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğe nasıl yaklaşmaktadır?

Cevap

Bu model, bugün toplumsal olarak edindiğimizi kabul ettiğimiz “kadınsı” ve “erkeksi” özellik veya davranışların biyolojiden kaynaklandığını öne sürmektedir. Bu modele göre, örneğin kadınların ağlamasının “normal” karşılanması, erkeklerin ağlamasının “normal olmaması” biyoloji (genital organlar, cinsiyet hormonları, cinsiyet genleri, evrim) ile açıklanmaktadır. Kadınlar ve erkekler olarak bizim biyolojik bir özümüzün olduğu, bizi “kadın” ve “erkek” yapan özellikler ve davranışlar ne ise hepsinin biyolojiden kaynaklandığını, dolayısıyla bu özelliklerin doğumdan ölüme kadar sabit ve değişmez olduğunu ileri sürmektedir


25. Soru

Androjen nedir? 

Cevap

Androjen: Biyolojik olarak er ve dişilerin, biyolojilerine bakılmaksızın her ikisininde de hem kadınsı hem erkeksi
özellikleri barındırmasıdır.


26. Soru

Cinsiyetçilik kavramı sosyal psikolojide nasıl ele alınır?

Cevap

Cinsiyetçilik, sosyal psikolojide yaygın olarak bir önyargı ve ayrımcılık meselesi olarak çalışılmaktadır. 


27. Soru

Sosyal psikolojide cinsiyetçiliğin bir çalışma alanı olarak ortaya çıkış zamanı nedir?

Cevap

Sosyal psikolojide cinsiyetçiliğin bir çalışma alanı olarak ortaya çıkışı ABD’de 1970’lerdeki kadın hareketi/feminist hareketinin doğrudan bir sonucudur.


28. Soru

Toplumsal inşacılık kavramını açıklayınız.

Cevap

Toplumsal İnşacılık: Toplumsal gerçekliğin biyoloji veya kültür tarafından belirlenmeyip insanlar
arasındaki etkileşimlerde, dilde kurulmasıdır.


29. Soru

Düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilik yaklaşımının ilişkili olduğu alanlar nelerdir?

Cevap

Her iki cinsiyetçilik de somut olarak üç alanla ilişkilidir: Himayecilik (paternalizm), toplumsal cinsiyet rol ve kalıpyargılarında farklılaşma ve heteroseksüellik


30. Soru

Kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi giydirilmesinin örnek olarak gösterilebileceği toplumsal cinsiyete bakış açısı hangisidir?

Cevap

Yetiştirilmenin bir sonucu olarak toplumsal cinsiyet


31. Soru

Spence ve Helmrich tarafından 1972’de Kadınlara Yönelik Tutumlar Ölçeği geliştirilme amacı nedir?

Cevap

İnsanların geleneksel cinsiyetçi tutumları mı yoksa eşitlikçi toplumsal cinsiyet tutumlarını mı benimsediklerini ya da bu iki uç arasında nerede olduklarını ölçmek için Spence ve Helmrich tarafından 1972’de Kadınlara Yönelik Tutumlar Ölçeği (KTÖ) geliştirilmiştir.


32. Soru

Korumacı cinsiyetçilik nedir?

Cevap

Korumacı Cinsiyetçilik: Kadınların erkekler tarafından korunması gerektiği inancına dayalı olarak kadınlara yönelik görünüşte olumlu tutum ve davranışlardır.


33. Soru

Şeyleştirme nedir?

Cevap

Şeyleştirme: Toplumsal olgulara dair kavramlaştırmaların birer soyutlama olduğunu ihmal ederek, bu olguları canlı ve gerçek bir “şey” olarak görmektir.


34. Soru

Korumacı cinsiyetçilik nedir?

Cevap

Korumacı Cinsiyetçilik: Kadınların erkekler tarafından korunması gerektiği inancına dayalı olarak kadınlara yönelik görünüşte olumlu tutum ve davranışlardır.


35. Soru

Androjenliğe getirilen eleştiriler nelerdir?

Cevap

İki temel eleştiri yapılmıştır: İlki, yaklaşımın sosyal yapıyı göz ardı ederek yalnızca bireye odaklanmış olmasıdır. İkincisi ise yaklaşımın tam da karşı çıktığı “kadınsı” ve “erkeksi” özellikler ya da değerleri yeniden üretmiş olmasıdır. Yani, yaklaşım androjen bireyi hem “kadınsı” hem de “erkeksi” özellikleri edinmiş bir birey olarak tarif ederken, aynı zamanda ister istemez çeşitli sosyal özelliklerin ya da değerlerin “kadınsı” ve “erkeksi” olarak ayrılabileceğini de kabul etmiş olur.


37. Soru

Şeyleştirme kavramını açıklayınız

Cevap

Şeyleştirme: Toplumsal olgulara dair kavramlaştırmaların birer soyutlama olduğunu ihmal ederek, bu olguları canlı ve gerçek bir “şey” olarak görmektir.


38. Soru

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları nelerdir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları dört bileşenli bir sosyal/ zihinsel temsil olarak görülebilir: Fiziksel kalıpyargılar, kişilik özelliklerine ait kalıpyargılar, rol kalıpyargıları ve mesleklere bağlı kalıpyargılar


39. Soru

Cİnsiyetçilik kavramının sosyal bilimlerdeki karşılığı nedir?

Cevap

Cinsiyetçilik diğer sosyal bilim alanlarında daha çok ataerkil yani erkek egemen sistemi meşrulaştırmaya hizmet eden bir ideoloji ya da insanların birbirleriyle etkileşimlerinde inşa ettikleri bir söylem biçimi olarak ele alınır


1. Soru

Clarke ve Braun toplumsal cinsiyet kavramına nasıl bakmaktadır?

Cevap

Clarke ve Braun’un (2012:308) da ifade ettiği gibi, toplumsal cinsiyet çok çeşitli toplumsal eşitsizliklerle, dışlamalarla ve istismar deneyimleriyle bağlantılı olduğu için önemlidir ve bir toplumsal sorundur

2. Soru

Toplumsal cinsiyet kavramı hangi dönemden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır?

Cevap

Toplumsal cinsiyet kavramı 1970’lerin başında sosyal bilimlerde kullanılmaya başlanmıştır. Yani o zamana kadar cinsiyet kavramı ile ifade ettiğimiz olguların çok önemli bir kısmı için cinsiyet değil, toplumsal cinsiyet kavramı kullanılmaya başlanmıştır

3. Soru

Biyolojik indirgemecilik nedir?

Cevap

Biyolojik İndirgemecilik: Toplumsal bir olguyu toplumsal düzeyde açıklamak yerine daha alt düzey olan biyoloji ile açıklamaktır.

4. Soru

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları kaç bileşenden oluşur?

Cevap

Fiziksel kalıpyargılar, kişilik özelliklerine ait kalıpyargılar, rol kalıpyargıları ve mesleklere bağlı kalıpyargılar

5. Soru

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları nedir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları: Kadın ve erkek kategorilerini homojenleştirerek, aşırı genelleme yaparak bu kategorilerin varsaydığı özelliklere sahip olduğu inancıdır.

6. Soru

Toplumsal cinsiyetin en radikal kuramlaştırması hangisidir?

Cevap

Toplumsal Bir Kurgu Olarak Toplumsal Cinsiyet

7. Soru

Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları nedir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları: Kadın ve erkek kategorilerini homojenleştirerek, aşırı genelleme yaparak bu kategorilerin varsaydığı özelliklere sahip olduğu inancıdır.

8. Soru

Toplumsal cinsiyet merceği nedir?

Cevap

Toplumsal Cinsiyet Merceği: Tüm toplumsal yapı, ilişki ve pratiklerde toplumsal
cinsiyet temelli eşitsizlikleri görmemizi sağlayan bir bakış açısıdır.

9. Soru

Günümüzde sosyal psikolojide yeni ya da modern cinsiyetçilik yaklaşımları içinde en yaygın olanı hangisidir?

Cevap

Günümüzde sosyal psikolojide yeni ya da modern cinsiyetçilik yaklaşımları içinde en yaygın olanı Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliktir (ÇDC) (Glick ve Fiske, 1996).

10. Soru

Özcülük nedir?

Cevap

Özcülük: Toplumsal olguların tarihsel olarak değişen olgular yerine hiç değişmeyen sabit bir özleri olduğunu iddia etmektir

11. Soru

Düşmanca cinsiyetçilik nedir?

Cevap

Düşmanca Cinsiyetçilik: Geleneksel kadın rollerinin dışına çıkan kadınlara karşı
gösterilen olumsuz tutum ve davranışlardır.

12. Soru

Yetiştirilmenin bir sonucu olarak toplumsal cinsiyet nasıl algılanır?

Cevap

Bu modelde toplumsal cinsiyet ise “kadınsı” ve “erkeksi” kişilik özelliklerini
işaret eder. Diğer bir deyişle cinsiyet biyolojik olan, toplumsal cinsiyet ise toplumsal olandır. Bu modelde cinsiyet ve toplumsal cinsiyet birbirinden ayrıştırılmışsa da bu ikisi arasında bir ilişki olduğu düşünülür. Her zaman çok açık belirtilmese de bu varsayılan ilişki, biyolojik cinsiyetin toplumsal cinsiyetin temelini oluşturduğu yönündedir.

13. Soru

Androjen nedir?

Cevap

Androjen: Biyolojik olarak er ve dişilerin, biyolojilerine bakılmaksızın her ikisininde de hem kadınsı hem erkeksi özellikleri barındırmasıdır.

14. Soru

Günümüzde en yaygın olan toplumsal cinsiyet modeli nedir?

Cevap

Yetiştirilmenin bir sonucu olarak toplumsal cinsiyet

15. Soru

Toplumsal cinsiyet rolü nedir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet rolleri, bir kadını “kadın” ve bir erkeği “erkek” yapan her şeyin, toplumda öğrenilmeye hazır duran bir tür paket programlar gibi düşünülebilir.

16. Soru

toplumsal cinsiyette özcülük kavramını açıklayınız. 

Cevap

Özcülük: Toplumsal olguların tarihsel olarak değişen olgular yerine hiç değişmeyen sabit bir özleri olduğunu iddia etmektir.

18. Soru

Toplumsal cinsiyette biyolojik indirgemecilik kavramını açıklayınız. 

Cevap

Biyolojik İndirgemecilik: Toplumsal bir olguyu toplumsal düzeyde açıklamak yerine daha alt düzey olan biyoloji ile açıklamaktır.

19. Soru

Androjenlik yaklaşımına karşı yapılan eleştiriler nelerdir?

Cevap

İki temel eleştiri yapılmıştır: İlki, yaklaşımın sosyal yapıyı göz ardı ederek yalnızca bireye odaklanmış olmasıdır. İkincisi ise yaklaşımın tam da karşı çıktığı “kadınsı” ve “erkeksi” özellikler ya da değerleri yeniden üretmiş olmasıdır. Yani, yaklaşım androjen bireyi hem “kadınsı” hem de “erkeksi” özellikleri edinmiş bir birey olarak tarif ederken, aynı zamanda ister istemez çeşitli sosyal özelliklerin ya da değerlerin “kadınsı” ve “erkeksi” olarak ayrılabileceğini de kabul etmiş olur.

20. Soru

Himayecilik nedir?

Cevap

Himayecilik: Sadece toplumsal cinsiyetler arasında değil, tüm hiyerarşik ilişkilerde üst konumda bulunanların alt konumdakilere ilişkin görünüşte iyicil olan söylem ve pratikleridir.

21. Soru

Clarke ve Braun’un önerdiği 3 toplumsal cinsiyet hangileridir?

Cevap

Doğal olarak toplumsal cinsiyet

Yetiştirilmenin bir sonucu olarak toplumsal cinsiyet

Toplumsal bir kurgu olarak toplumsal cinsiyet

22. Soru

Toplumsal inşacılık nedir?

Cevap

Toplumsal İnşacılık: Toplumsal gerçekliğin biyoloji veya kültür tarafından belirlenmeyip insanlar arasındaki etkileşimlerde, dilde kurulmasıdır.

23. Soru

Cinsiyetçilik nedir?

Cevap

Cinsiyetçilik: Kadın ve erkekler arasında varsayılan farklılıklara dayanarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini üreten bir ideolojidir.

24. Soru

Doğal olarak toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğe nasıl yaklaşmaktadır?

Cevap

Bu model, bugün toplumsal olarak edindiğimizi kabul ettiğimiz “kadınsı” ve “erkeksi” özellik veya davranışların biyolojiden kaynaklandığını öne sürmektedir. Bu modele göre, örneğin kadınların ağlamasının “normal” karşılanması, erkeklerin ağlamasının “normal olmaması” biyoloji (genital organlar, cinsiyet hormonları, cinsiyet genleri, evrim) ile açıklanmaktadır. Kadınlar ve erkekler olarak bizim biyolojik bir özümüzün olduğu, bizi “kadın” ve “erkek” yapan özellikler ve davranışlar ne ise hepsinin biyolojiden kaynaklandığını, dolayısıyla bu özelliklerin doğumdan ölüme kadar sabit ve değişmez olduğunu ileri sürmektedir

25. Soru

Androjen nedir? 

Cevap

Androjen: Biyolojik olarak er ve dişilerin, biyolojilerine bakılmaksızın her ikisininde de hem kadınsı hem erkeksi
özellikleri barındırmasıdır.

26. Soru

Cinsiyetçilik kavramı sosyal psikolojide nasıl ele alınır?

Cevap

Cinsiyetçilik, sosyal psikolojide yaygın olarak bir önyargı ve ayrımcılık meselesi olarak çalışılmaktadır. 

27. Soru

Sosyal psikolojide cinsiyetçiliğin bir çalışma alanı olarak ortaya çıkış zamanı nedir?

Cevap

Sosyal psikolojide cinsiyetçiliğin bir çalışma alanı olarak ortaya çıkışı ABD’de 1970’lerdeki kadın hareketi/feminist hareketinin doğrudan bir sonucudur.

28. Soru

Toplumsal inşacılık kavramını açıklayınız.

Cevap

Toplumsal İnşacılık: Toplumsal gerçekliğin biyoloji veya kültür tarafından belirlenmeyip insanlar
arasındaki etkileşimlerde, dilde kurulmasıdır.

29. Soru

Düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilik yaklaşımının ilişkili olduğu alanlar nelerdir?

Cevap

Her iki cinsiyetçilik de somut olarak üç alanla ilişkilidir: Himayecilik (paternalizm), toplumsal cinsiyet rol ve kalıpyargılarında farklılaşma ve heteroseksüellik

30. Soru

Kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi giydirilmesinin örnek olarak gösterilebileceği toplumsal cinsiyete bakış açısı hangisidir?

Cevap

Yetiştirilmenin bir sonucu olarak toplumsal cinsiyet

31. Soru

Spence ve Helmrich tarafından 1972’de Kadınlara Yönelik Tutumlar Ölçeği geliştirilme amacı nedir?

Cevap

İnsanların geleneksel cinsiyetçi tutumları mı yoksa eşitlikçi toplumsal cinsiyet tutumlarını mı benimsediklerini ya da bu iki uç arasında nerede olduklarını ölçmek için Spence ve Helmrich tarafından 1972’de Kadınlara Yönelik Tutumlar Ölçeği (KTÖ) geliştirilmiştir.

32. Soru

Korumacı cinsiyetçilik nedir?

Cevap

Korumacı Cinsiyetçilik: Kadınların erkekler tarafından korunması gerektiği inancına dayalı olarak kadınlara yönelik görünüşte olumlu tutum ve davranışlardır.

33. Soru

Şeyleştirme nedir?

Cevap

Şeyleştirme: Toplumsal olgulara dair kavramlaştırmaların birer soyutlama olduğunu ihmal ederek, bu olguları canlı ve gerçek bir “şey” olarak görmektir.

34. Soru

Korumacı cinsiyetçilik nedir?

Cevap

Korumacı Cinsiyetçilik: Kadınların erkekler tarafından korunması gerektiği inancına dayalı olarak kadınlara yönelik görünüşte olumlu tutum ve davranışlardır.

35. Soru

Androjenliğe getirilen eleştiriler nelerdir?

Cevap

İki temel eleştiri yapılmıştır: İlki, yaklaşımın sosyal yapıyı göz ardı ederek yalnızca bireye odaklanmış olmasıdır. İkincisi ise yaklaşımın tam da karşı çıktığı “kadınsı” ve “erkeksi” özellikler ya da değerleri yeniden üretmiş olmasıdır. Yani, yaklaşım androjen bireyi hem “kadınsı” hem de “erkeksi” özellikleri edinmiş bir birey olarak tarif ederken, aynı zamanda ister istemez çeşitli sosyal özelliklerin ya da değerlerin “kadınsı” ve “erkeksi” olarak ayrılabileceğini de kabul etmiş olur.

37. Soru

Şeyleştirme kavramını açıklayınız

Cevap

Şeyleştirme: Toplumsal olgulara dair kavramlaştırmaların birer soyutlama olduğunu ihmal ederek, bu olguları canlı ve gerçek bir “şey” olarak görmektir.

38. Soru

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları nelerdir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları dört bileşenli bir sosyal/ zihinsel temsil olarak görülebilir: Fiziksel kalıpyargılar, kişilik özelliklerine ait kalıpyargılar, rol kalıpyargıları ve mesleklere bağlı kalıpyargılar

39. Soru

Cİnsiyetçilik kavramının sosyal bilimlerdeki karşılığı nedir?

Cevap

Cinsiyetçilik diğer sosyal bilim alanlarında daha çok ataerkil yani erkek egemen sistemi meşrulaştırmaya hizmet eden bir ideoloji ya da insanların birbirleriyle etkileşimlerinde inşa ettikleri bir söylem biçimi olarak ele alınır

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.