Siyasi Düşünceler Tarihi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Siyasi Düşünceler Tarihi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aydınlanma Ve Aklın İktidarı

1. Soru

Baruch Spinoza kimdir?

Cevap

XII. yüzyılın önemli düşünürlerinden biri, Aydınlanmanın bir öncüsü, bir habercisidir. TeolojikPolitik İnceleme ve Politik inceleme adlı yapıtlarında bilimsel yeniliklerden, eleştirel ve sorgulayıcı düşünceden, fikirlerin özgürce ifade edilmesinden yana bir tutum takınır. Her kişinin inancını serbestçe yaşamasını, yani dinsel çoğulculuğu ve hoşgörüyü benimser. İnsanın, akıl yoluyla gerçek bilgiye yönelmedikçe özgürleşmesinin olanaksız olduğunu düşünür.


2. Soru

Spinoza’nın kuramının temel yapı taşları nelerdir?

Cevap

• İnsan Doğası ve Özgürlük • Doğa Durumu ve Sözleşme • Özgürlükçü Siyasal Toplum • Bireysel Özgürlükler ve Sınırları


3. Soru

Spinoza’nın insan doğası ve özgürlük ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

Spinoza, erdemi, dolayısıyla mutluluğu dinsel anlamından tümüyle soyutlar. Erdemli olup mutluluğa ulaşmak ve iyi bir yaşam sürmek, dinsel inançlara bağlılık ile değil, sadece akla dayalı bir düşünme ile mümkündür. Her insan, varlığına zararlı olan ve üzüntü veren şeylerden uzak durup yararlı, faydalı olan ve sevinç yaratan şeylere ulaşmaya çalışır.


4. Soru

Spinoza’nın doğa durumu ve sözleşmesi ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

İnsanın kendini koruması ve kendine yararlı olan şeyi isteyip elde etmesi bir haktır. Her insan, savaş durumundan kaçınıp mümkün oldukça güvenlik içinde ve korkudan uzak yaşamak ister. Bunu sağlamanın yolu, bir toplum sözleşmesiyle devletin kurulmasıdır.


5. Soru

Spinoza’nın özgürlükçü siyasal toplum ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

Spinoza, ilk önce devleti her şeyin üzerine yerleştirip egemenliğin mutlak olduğunu ve büyük bir kudrete sahip bulunduğunu belirtir. Ancak Spinoza’nın kudret ile kastettiği kaba kuvvet değil, akıl ve zekâ gücüdür. Egemenliğin mutlağı ise devleti oluşturan anayasanın, yasaların çerçevesi içindedir ve yasaların kaynağı da toplumun bütünlüğüdür. Egemen güç ya da devlet, toplumun ta kendisidir. Spinoza’ya göre yurttaşların özgürlüğünü en iyi gerçekleştiren yönetim biçimi demokrasidir.


6. Soru

Spinoza’nın bireysel özgürlükler ve sınırları ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

Her yurttaş aklını kullanma, hiç bir sınır olmadan düşünme ve görüşlerini ifade etme özgürlüğüne bir doğal hak olarak sahiptir. Düşünmenin ve öğretmenin ötesine geçildiği anda ifade özgürlüğünün sınırları da ortaya çıkar. İfade özgürlüğünün sınırları, devletin varlığının tehlikeye girdiği yerde başlamaktadır. Teoloji ile felsefe arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığını savunan Spinoza’ya göre boş inançlarla, önyargılarla, hurafelerle, mucizelerle beslenen, bağnazlık içine düşmüş ve akıllarını kullanamayacak hâle gelmiş kitlelerin, din maskesi takınarak körü körüne eğdirilmesi çok kolaydır.


7. Soru

Aydınlanma Çağı’nın amacı nedir?

Cevap

Avrupa burjuvazisinin, bir yanda İngiltere’de Avam Kamarası aracılığıyla iktidardan pay aldığı, öte yanda başta Fransa olmak üzere diğer ülkelerde Eski Rejim olarak adlandırılan geleneksel düzeni değiştirmek ya da hiç olmazsa yeniden düzenlemek amacı güttüğü bir çağdır. Bununla birlikte farklı ülkelerde farklı Aydınlanma felsefeleri ortaya çıkmıştır.


8. Soru

Aydınlanma Çağı’nın en önemli düşünürleri kimlerdir?

Cevap

• Voltaire (1694-1778) • Hume (1711-1776) • Diderot (1713-1784) • Helvétius (1715-1771) • D’Alembert (1717-1783) • D’Holbach (1723-1789) • Kant (1724-1804) • Mendelssohn (1729-1786) • Condorcet (1743-1794).


9. Soru

Aydınlanma felsefesi nasıl yayılmıştır?

Cevap

Aydınlanma düşüncesi, (birkaç istisna dışında) bir sistem kuran kuramsal kitaplarda değil, deneme, roman, hikaye, tiyatro eseri gibi edebî yapıtlarla ve tarihsel ya da ansiklopedik çalışmalarla dile getirilmiştir. Düşüncelerin ve bilgilerin bu şekilde ortaya konmasının bir nedeni de filozofların felsefeyi basitleştirerek gündelik yaşamın içine sokmak ve yaşamı dönüştürmede bir araç olarak kullanmak istemeleridir. XIII. yüzyılda, özellikle büyük kentlerde, gazeteler, dergiler, salonlar, kahvehaneler, tiyatrolar ve dernekler aracılığıyla gelişen ve bilgiye, tartışmaya, eleştiriye önem veren bir kamusal alanın varlığı da Aydınlanma felsefesinin biçimlenmesi ile yayılmasında etkide bulunur.


10. Soru

Aydınlanma filozofları insan aklını hangi şeyden uzaklaştırır ve hangi anlamları yüklerler?

Cevap

Aydınlanma filozofları, insan aklını Tanrısal aklın bir uzantısı olmaktan kurtarırlar ve ona insanın etkin, eleştirel ve değiştirici yetisi anlamını yüklerler.


11. Soru

Aydınlanma filozofları hangi felsefenin akıl anlayışını reddeder?

Cevap

Skolastik felsefe.


12. Soru

Skolastik felsefenin akıl anlayışı nedir?

Cevap

Skolastik felsefeye göre, insan aklı Tanrısal mutlak aklın bir uzantısıydı; daha doğrusu, insanın aklını kullanması, bu mutlak akla katılması, bu mutlak aklın işaret ettiği kabul edilen her türlü fiziksel ve metafiziksel hakikati sorgusuz sualsiz kabul etmesiydi.


13. Soru

Aydınlanmacılar aklı hangi temel işlevlerle donatmışlardır?

Cevap

• Yıkıcı işlev • Yapıcı işlev.


14. Soru

Yıkıcı işlev nedir?

Cevap

Aklın sorgulayıcı-eleştirici boyutunun ön plana çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Kabullenilmiş bütün inançların, bilgilerin, değerlerin, geleneklerin, toplumsal siyasal kurumların aklın süzgecinden geçirilip acımasızca eleştirilmesidir.


15. Soru

Yapıcı işlev nedir?

Cevap

Her türlü otoriteden bağımsız olarak aklını kullanıp kendi kaderini belirleyen ve iyi, erdemli bir yaşam süren insanın yaratılmasıdır.


16. Soru

İlerleme anlayışını sadece XIII. yüzyılla ilişkilendirmeyip, ilerleme düşüncesini bir tarih felsefesi içine oturtan önemli temsilciler kimlerdir?

Cevap

• Turgot • Marquis de Chastellux • Condorcet.


17. Soru

Filozofların hemen hepsinin eğitim fetişizmine kapılmasının kaynağı nedir?

Cevap

İnsanın aklını kullanabilmesi için doğru bilgilerle donanmış olması gerekir; bunu sağlayacak olan ise eğitimdir. İnsanın, dolayısıyla toplumun iyiliği ya da kötülüğü, doğuştan değil, fakat verilen eğitimin niteliğinden kaynaklanmaktadır.


18. Soru

Aydınlanmacılar, neden entelektüel elitist bir tutum benimsemişlerdir?

Cevap

Okuma-yazma oranının çok düşük olduğu halkın, onlara göre yüzyıllardır içinde debelendiği kara cehaletten kurtulması hiç de kolay değildir. İnsanların zihinsel ya da entelektüel bakımdan eşitsiz olduklarını kabul ederler.


19. Soru

Ulaşılması amaçlanan özgürlüğün ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir toplumu hedefleyen aydınlanmacılar, hangi alan ile mücadele halindedirler?

Cevap

Aklı körelten dinsel dogmalarla mücadele edilmesi ve dinsel alanın yeniden düzenlenmesini düşünmektedirler.


20. Soru

Aydınlanma düşüncesine göre mutluluğu yakalamanın önkoşulları nelerdir?

Cevap

Gerek iyi bir insan olma gerek insanların birbirlerine iyi davranması, hem bireysel hem de toplumsa bakımdan mutluluğu yakalamanın önkoşulları olarak belirlenir.


21. Soru

Aydınlanmacılar ahlakın kökenini, hangi iki karşıt yaklaşımla açıklarlar?

Cevap

• Evrenselci yaklaşım • Göreceli yaklaşım


22. Soru

Evrenselci yaklaşımı savunan düşünürler kimlerdir?

Cevap

• Voltaire • Diderot


23. Soru

Göreceli yaklaşımı savunan düşünürler kimlerdir?

Cevap

• D’Holbach • Helvétius • Hume


24. Soru

Evrenselci yaklaşım nedir?

Cevap

İnsanın doğasına kazınmış doğal ahlaki değerler anlayışından hareket eder. İnsanların değişmez evrensel ahlak ilkelerini akıllarıyla kavrayıp birbirlerine iyilik yapmalarıdır.


25. Soru

Göreceli yaklaşım nedir?

Cevap

Ahlaki yapıyı insanın tutkulu ve çıkarcı doğasından türeten anlayış üzerine temellenir. Göreceli ahlak anlayışına göre insan doğarken iyi ile kötü, haklı ile haksız kavramlarını beraberinde getirmemiştir, dolayısıyla değişmez evrensel ahlak ilkeleri yoktur.


26. Soru

Evrensel ve göreceli yaklaşımın ortak hedefleri nedir?

Cevap

Her iki yaklaşımda karşıt önkabulleri benimsemelerine karşın, hem dinsel içerikli ahlak anlayışını yadsırlar hem de ortak iyiliği ya da toplumsal mutluluğu hedeflerler.


27. Soru

Aydınlanma filozoflara göre, toplumdaki özgürlüğün ilk anlamı nedir?

Cevap

Hiçbir insanın bir başkasının mülkiyetinde bulunmaması, yani köle olmamasıdır. Feodal düzene içkin olan serflik düzeni de bir tür kölelik olarak kabul edilip yadsınmaktadır.


28. Soru

Aydınlanma filozoflarının toplumdaki özgürlükle ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

Filozoflar, gerek insan hakları özgürlüklerinin tanınmasının, gerek kişisel görüşlerini rahatça yayabilmelerinin temek güvencesi olarak gördükleri düşünce ve ifade özgürlüğüne çok büyük önem atfederler. Düşünme yetisine sahip olan insanın düşüncelerini dile getirmesi ve basıl yoluyla yayması, en temel doğal haklarından birisidir. Düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak, herşeyden önce bu özgürlüğü yadsıyan kişilere ve onların bu amaçla ileri sürdükleri gerekçelere karşı mücadele etmek demektir.


29. Soru

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sağladığı en büyük yarar nedir?

Cevap

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sağladığı en büyük yarar, cehaleti ortadan kaldırmasıdır; insanlar akıllarını kullanmayı öğrenerek doğruyu, gerçeği kavrarlar ve mutlu bir toplum kurma yolunda ilerlerler.


30. Soru

Aydınlanmacıların eşitlik konusunda ki düşünceleri nelerdir?

Cevap

Aydınlanmacıların eşitliğe ilişkin yaklaşımları, dönemin yükselen sınıfı olan burjuvaziye içkin temel bir çelişkiyi yansıtmaktadır: Bir yanda halkın yardımıyla feodal sistemden kurtulmak isteği; öte yanda bu halkı kendi çıkarına sömürmek arzusu, dolayısıyla eşitliğin olanaksızlığının vurgulanması. Aydınlanma düşüncesi, genellikle, eşitliği bir doğal hak olarak kabul edip insanların doğal eşitliği düşüncesini savunur.


31. Soru

Aydınlanma filozofları, iyi ve mutlu bir toplum kurulmasındaki en büyük engel olarak gördükleri din ve Katolik Kilisesi’nin yol açtığı kötülükleri nasıl sıralamışlardır?

Cevap

• Din, iktidarlarını kurmak ve pekiştirmek isteyen din adamlarının elinde dogmalarla, hurafelerle, boş inançlarla donatılır. Cehaletin yol açtığı ve beslediği din, aklı köreltilen insanın ergin olamayıştan kurtulmasını olanaksızlaştırır. • Böylesine cehaletle yoğrulmuş dogmatik bir toplumun bağnazlığın pençesine düşmesi kaçınılmazdır. İnsanların farklı inançtaki kişilere tahammül bile etmeleri imkânsız hâle gelir. • Bağnazlık ve hoşgörüsüzlük, insanların birbirine kin, öfke, düşmanlık duymalarına neden olarak toplumları adaletsizliğe ve savaşlara sürükleyen büyük bir beladır.


32. Soru

Aydınlanma filozofları siyaset konusunda farklı görüşler ortaya koymalarına karşın, hangi noktada birleşmişlerdir?

Cevap

Filozofların birleştikleri nokta her halk, yönetimi onu nasıl yapıyorsa öyledir anlayışıdır.


33. Soru

Aydınlanmacılara göre siyasal iktidarın halk üzerinde ki olumsuz yaptırımı nelerdir?

Cevap

Filozoflara göre bir halkın özgür ve erdemli ya da köle ve yoz olmasının asıl sorumlusu siyasal iktidardır.


34. Soru

Özellikle Fransız filozofların siyasal yapı ile ilgili ortak düşünceleri nelerdir?

Cevap

İçinde bulundukları siyasal yapıyı, adalet ilkelerini çiğneyen, haklar ile özgürlükleri ayaklar altına alan ve yasaları hiçe sayan keyfi bir iktidar olarak algılarlar.


35. Soru

Aydınlanma filozoflarının siyasal alana ilişkin ortaya koydukları farklı, çelişkili düşünceleri nelerdir?

Cevap

• Halk siyasal otoritenin temeline yerleştirilir ama bir siyasal özne olarak kabul edilmez. • Cumhuriyetin erdeminden söz edilir ama monarşiden vazgeçilmez • İngiliz modeline övgüler düzülür ama örnek olarak Prusya gösterilir. • Despotizmden nefret edilir ama aydınlanmış olduğu varsayılan mutlak hükümdardan medet umulur.


36. Soru

Aydınlanma siyasal öğretisinin, hangi farklı düzleme ilişkin düşüncelerden beslendiği kabul edilir?

Cevap

1. Siyasal iktidarın düzeltilmesi kaygısıyla ortaya konan reformcu anlayış. 2. Reformları kim, nasıl yapacak kaygısının yol açtığı aydın despotizmi anlayışı. 3. Olması gereken en iyi siyasal sistem nedir sorusuna yanıt olarak getirilen liberal siyasal iktidar anlayışı


37. Soru

Fizyokratların, aydınlanmacıların liberal siyasal düzen özlemleriyle çelişen aydın despotizmini zaman zaman savunmuş olmalarının ardındaki temel nedenler nelerdir?

Cevap

• Aydınlanmacılar, kendilerini gerçeğe sahip kişiler olarak görürler ve gerçeği topluma dayatmak için de prensleri, kralları eğitip aydınlatmayı görevleri olarak kabul ederler. • İktidarda aklı ya da felsefeyi hakim kılma, siyasetin belirleyiciliği, kitlelere inançsızlık gibi düşünceleri savunan filozoflar, halk kitlelerinden hiç bir beklentileri olmadığından, entelektüel elitizmden siyasal elitizme doğru kayarak toplumun kaderinin aydın danışmanlarca çevrili tek bir filozof kralın ellerinde olmasında hiçbir sakınca görmezler. • Aydınlanmacılar toplumsal-siyasal sorunlara reform yoluyla hemen çözüm bulma arzusundadırlar. • Filozoflar, aydınlanmış ya da aydınlanmaya yatkın olarak kabul ettikleri Avrupa’daki bazı monarklarla yakın kişisel ilişkiler kurarlar. Aydın despotlar ise bu düşünürlerin Avrupa çapında elde etikleri saygınlıktan yararlanıp bunu kendileri için bir propaganda malzemesine dönüştürme hesabı içindedirler.


38. Soru

Despotizmi eleştirip siyasal liberalizm olarak nitelendirilebilecek, çeşitli görüşlerin sözcülüğünü yapan Aydınlanmacılar, siyasal yapının sürdürülebilmesi için hangi düzenlemeleri önerirler?

Cevap

• Yasaların egemenliği • İktidarın sınırlanması • Güçler ayrımı • Siyasal temsil ve katılım


39. Soru

Yasaların egemenliği nedir?

Cevap

Ansiklopedi yazarları, yasa kavramını yüceltip yasaların mutlak bir güçle donanması gereği üzerinde dururlar. Sözü edilen yasalar, bir despotun iki dudağı arasında dökülen sözcükler değil, ortak yararı gözeten yasalardır.


40. Soru

İktidarın sınırları nedir?

Cevap

Yasaların yurttaşların hak ve özgürlüklerini yönetime karşı koruma altına alması, siyasal iktidarın sınırlı olduğunun ve sınırlarının da akılcıl yasalar tarafından belirlendiğinin bir gölgesidir. Monarkın iktidarının sınırlılığının gerekçelendirilmesi için doğal hukuk gündeme getirilir.


41. Soru

Güçler ayrımı nedir?

Cevap

Filozoflar, sınırlı bir siyasal yapının kurulup sürdürülebilmesi için anayasal güvencelere gerek olduğunun da bilincindedirler. D’Holbach ile Hume, siyasal iktidarın anayasal bir düzenlemeyle toplumun farklı katmanları ya da sınıfları arasında bölünmesi gerektiğini işaret ederler.


42. Soru

Siyasal temsil ve katılım nedir?

Cevap

Siyasal güçlerin farklı ellere verilmesine, özellikle de kraldan bağımsız bir yasama organının bulunmasına yapılan vurgu, siyasal temsil anlayışını çağrıştırmaktadır. Filozoflar, genelde, siyasal temsile, dolasıyla siyasal katılıma vurgu yaparlar.


43. Soru

Aydınlanma hangi devrime önemli bir katkıda bulunmuştur?

Cevap

Aydınlanmanın ulus-devlet düşüncesinin oluşmasına ve bu düşünceyi hayata geçiren Fransız Devrimi’ne önemli bir katkıda bulunmuş olduğu söylenebilir.


44. Soru

Aydınlanmacılar Ulus-devletin düşünülebilir olması için hangi rejimi yadsımaktadırlar?

Cevap

Ancien Régime.


45. Soru

Aydın despotizmi anlayışını, bir öğreti olarak ortaya koyan ilk düşünürlere ne denir?

Cevap

Fizyokratlar.


46. Soru

Fizyokratlar’ın önemli temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Turgot ve Quesnay’dır.


47. Soru

Spinoza hangi yapıtlarında bilimsel yeniliklerden, eleştirel ve sorgulayıcı düşünceden, fikirlerin özgürce ifade edilmesinden yana bir tutum takınır?

Cevap

Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme ile Politik İnceleme adlı yapıtlarında bilimsel yeniliklerden, eleştirel ve sorgulayıcı düşünceden, fikirlerin özgürce ifade edilmesinden yana bir tutum takınır


48. Soru

Spinoza’ya göre erdemli olup mutluluğa ulaşmak ve iyi bir yaşam sürmek nasıl mümkündür? 

Cevap

Spinoza’ya göre erdemli olup mutluluğa ulaşmak ve iyi bir yaşam sürmek, dinsel inançlara bağlılık ile değil, sadece akla dayalı bir düşünme ile mümkündür. 


49. Soru

Panteizm nedir?

Cevap

Sonsuz olan Tanrı’nın doğayla özdeş olduğunu, Tanrı’nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığının olmadığını öne süren öğretidir. Buna göre sevinçleri, istekleri, öfkeleri, kısacası kişiliği olmayan Tanrı, bir yaratıcı değil, var olan her şeyin içindeki üretici güçtür. 


50. Soru

Her insan , savaş durumundan kaçınıp mümkün olduğunca güvenlik içinde ve korkudan uzak yaşamak ister. Bunu sağlamanın yolu nedir?

Cevap

Her insan , savaş durumundan kaçınıp mümkün olduğunca güvenlik içinde ve korkudan uzak yaşamak ister. Bunu sağlamanın yolu, bir toplum sözleşmesiyle devletin kurulmasıdır. Bu, aynı zamanda insanın, tam olarak özgürleşmesinin ancak bir siyasal toplum içinde gerçekleşeceği bilgisine varmış olması demektir. 


51. Soru

Devletin güçlü ve kalıcı olup amacını yerine getirebilmesi neye bağlıdır?

Cevap

Devletin güçlü ve kalıcı olup amacını yerine getirebilmesi, yurttaşlarının kendi kişisel iradeleriyle onu koruyup ona hizmet etmeye hazır olmalarına bağlıdır. 


52. Soru

Spinoza devlet kavramını ne şekilde açıklamaktadır?

Cevap

Spinoza’ya göre devlet insanlar tarafından, insanlar için ve insanlarla birlikte yaratıldığından, “egemen güç”, “egemenlik”, toplumun çoğunluğu” ve “yurttaşların birleşik iradesi”  kavramlarını içinde barındırmaktadır. 


53. Soru

Spinoza’ya göre devletin gerçek amacı nedir?

Cevap

Spinoza’ya göre devletin gerçek amacı özgürlüktür. 


54. Soru

Spinoza’ya göre siyasal düzeyde özgülüğü en iyi sağlayan yönetim biçimi nedir?

Cevap

Siyasal düzeyde özgülüğü en iyi sağlayan yönetim biçimi demokrasidir. 


55. Soru

Spinoza’ya göre kişinin “asi ve bozguncu” olarak tanımlanması hangi durumda söz konusudur? 

Cevap

Spinoza’nın deyişiyle “yöneticiyi eşitsiz davranmakla suçlamak ve yığınların
ona karşı öf­ke duymasını sağlamak” ve “yöneticinin isteğine karşı, bu yasayı kışkırtıcı bir biçimde kaldırtmaya” çalışmak, kişiyi bir “asi ve bozguncu” yapar.


56. Soru

Spinoza’ya göre ifade özgürlüğünün sınırları hangi ilke ile sınırlıdır? 

Cevap

Spinoza’ya göre ifade özgürlüğünün sınırları, devletin varlığının tehlikeye girdiği yerde başlamaktadır.


57. Soru

XVIII. yüzyılı kapsayan ve Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan dönemin en önemli Aydınlanmacıları ya da Aydınlanma filozofları kimlerdir? 

Cevap

En önemlileri, Voltaire (1694-1778), Hume (1711-1776), Diderot (1713-1784), Helvétius (1715-1771), D’Alembert (1717-1783), D’Holbach (1723-1789), Kant (1724-1804), Mendelssohn (1729-1786) ve Condorcet (1743-1794)’dir.


58. Soru

Aydınlanma düşüncesi, (birkaç istisna dışında) bir sistem kuran kuramsal (teorik) kitaplarla değil, deneme, roman, hikaye, tiyatro, eseri gibi edebi yapıtlarla ve tarihsel ya da Ansiklopedik çalışmalarla dile getirilmiştir.  Bunun nedeni nedir?

Cevap

Düşüncelerin ve bilgilerin bu şekilde ortaya konmasının nedeni filozof­ların
felsefeyi basitleştirerek gündelik yaşamın içine sokmak ve yaşamı dönüştürmede bir araç olarak kullanmak istemeleridir. Kısacası amaç, kuramsal ve kurgusal yapılar içinde sıkışıp kalmaktansa düşünceye pratik bir boyut kazandırmak ve böylece insanı özgürleştirip toplumu yenidendüzenlemektir.


59. Soru

Aydınlanma düşünüleri tüm geleneksel yapıların ve değerlerin eleştirilebileceğini kabul ederler ve her türlü önyargıya, boş inanca karşı çıkıp insanın bu dünyada mutlu olmasını sağlayacak bir toplumsal- siyasal düzenin kurulabileceği inancını dile getirirler. Bu inancın ortaya çıkmasına temel hazırlayan ne olmuştur? 

Cevap

Bu inanç, büyük ölçüde, XVII. yüzyılda doğa bilimleri ile teknoloji alanlarında yaşanan önemli gelişmelerin sonucunda beliren “insanın doğaya egemen olduğu” düşüncesinden beslenecektir. Çünkü “doğa kavranıp belirlenebiliyorsa neden insan ile toplumuda bilimsel olarak yeniden kurmayalım?” sorusu kaçınılmaz olarak kafalarda yer etmeye başlar.


60. Soru

Kant’ın “çağımız eleştiri çağıdır” ya da Diderot “her şey eleştirilmelidir” derken kastettikleri şey nedir?

Cevap

Kant’ın “çağımız eleştiri çağıdır” ya da Diderot “her şey eleştirilmelidir” derken kastettikleri şey, kabullenilmiş bütün inançların, bilgilerin, değerlerin, geleneklerin, toplumsal- siyasal kurumların aklın süzgecinden geçirilip acımasızca
eleştirilmesidir.


61. Soru

“Toplum Mühendisliği” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplum Mühendisliği:Genellikle somut koşullar göz önüne alınmaksızın toplumsal yapının evrensel olarak kabul edilen belli ilkeler doğrultusunda yeniden, bir bakıma sıfırdan yapılandırılması anlamına gelmektedir. 


62. Soru

Entelektüel Elitist Tutum kavramının anlamı nedir?

Cevap

Elit, yani seçkin bir zümrenin  “akıllı, aydın, bilgili”, gerikalanların ise “aptal, cahil, bilgisiz” olduğunu kabul edip toplumsal eşitsizliği entelektüel farklılık üzerine oturtup meşrulaştıran yaklaşımdır.


63. Soru

Diderot, “yetenekler ile erdemler, bir saraydan çok, kulübelerden çıkar” diyerek, neyi savunmuştur?

Cevap

Diderot, “yetenekler ile erdemler, bir saraydan çok, kulübelerden çıkar” diyerek, eğitim konusunda sınıfsal bir ayrımın gözetilmemesi gerektiğini savunur.


64. Soru

Aydınlanma düşüncesine göre hem bireysel hem toplumsal mutluluğu yakalamanın önkoşulu nedir?

Cevap

Aydınlanma düşüncesi, bu noktada, dilinden düşürmediği mutluluğu ahlaki bir çerçeve içine oturtur: Gerek iyi bir insan olma (kişisel ahlak ya da aktöre)
gerek insanların birbirlerine iyi davranması (toplumsal ahlak ya da töre),hem
bireysel hem de toplumsal bakımdan mutluluğu yakalamanın önkoşulları olarak
belirlenir.


65. Soru

Voltaire ve Diderot için erdem nedir?

Cevap

Voltaire ve Diderot için erdem, iyilikseverliktir ya da daha açıkçası, insanların değişmez evrensel ahlak ilkelerini akıllarıyla kavrayıp birbirlerine iyilik yapmalarıdır.


66. Soru

Filozoflara göre toplumdaki özgürlüğün ilk anlamı nedir?

Cevap

Filozoflara göre toplumdaki özgürlüğün ilk anlamı, hiçbir insanın bir başkasının mülkiyetinde bulunmaması, yani ke olmamasıdır. 


67. Soru

Hukuksal eşitlik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tüm yurttaşların, aralarında hiçbir farklılık ya da ayrıcalık gözetilmeksizin yasalar önünde eşit olması anlamına gelmektedir. 


68. Soru

Voltaire, “Tanrı olmasaydı bile, onu yaratmak gerekecekti” diyerek ne demek istemiştir?

Cevap

Voltaire, “Tanrı olmasaydı bile, onu yaratmak gerekecekti” diyerek Tanrı inancının
hem ahlaki yaşamı güvenceleyen bir temel olduğunu hem de kitleleri yönetmede
kolaylık sağladığını ileri sürer.


69. Soru

Filozofların devrime karşı çıkmalarının temel nedeni nedir? 

Cevap

Filozofların devrime karşı çıkmalarının temel nedeni, bu hareketi “kurulu düzene karşı şiddet kullanılarak gerçekleştirilen kapsamlı bir halk eylemi” olarak algılamalarıdır.


70. Soru

Aydın despotizmi anlayışını, bir öğreti olarak ortaya koyan ilk düşünürler kimlerdir?

Cevap

Aydın despotizmi anlayışını, bir öğreti olarak ortaya koyan ilk düşünürler, dönemin iktisatçıları olan Fizyokratlardır. 


71. Soru

Demokrasiyi “çoğunluğun tiranlığı” olarak tanımlayan düşünür kimdir?

Cevap

Voltaire demokrasiyi “çoğunluğun tiranlığı” olarak tanımlamaktadır. 


1. Soru

Baruch Spinoza kimdir?

Cevap

XII. yüzyılın önemli düşünürlerinden biri, Aydınlanmanın bir öncüsü, bir habercisidir. TeolojikPolitik İnceleme ve Politik inceleme adlı yapıtlarında bilimsel yeniliklerden, eleştirel ve sorgulayıcı düşünceden, fikirlerin özgürce ifade edilmesinden yana bir tutum takınır. Her kişinin inancını serbestçe yaşamasını, yani dinsel çoğulculuğu ve hoşgörüyü benimser. İnsanın, akıl yoluyla gerçek bilgiye yönelmedikçe özgürleşmesinin olanaksız olduğunu düşünür.

2. Soru

Spinoza’nın kuramının temel yapı taşları nelerdir?

Cevap

• İnsan Doğası ve Özgürlük • Doğa Durumu ve Sözleşme • Özgürlükçü Siyasal Toplum • Bireysel Özgürlükler ve Sınırları

3. Soru

Spinoza’nın insan doğası ve özgürlük ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

Spinoza, erdemi, dolayısıyla mutluluğu dinsel anlamından tümüyle soyutlar. Erdemli olup mutluluğa ulaşmak ve iyi bir yaşam sürmek, dinsel inançlara bağlılık ile değil, sadece akla dayalı bir düşünme ile mümkündür. Her insan, varlığına zararlı olan ve üzüntü veren şeylerden uzak durup yararlı, faydalı olan ve sevinç yaratan şeylere ulaşmaya çalışır.

4. Soru

Spinoza’nın doğa durumu ve sözleşmesi ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

İnsanın kendini koruması ve kendine yararlı olan şeyi isteyip elde etmesi bir haktır. Her insan, savaş durumundan kaçınıp mümkün oldukça güvenlik içinde ve korkudan uzak yaşamak ister. Bunu sağlamanın yolu, bir toplum sözleşmesiyle devletin kurulmasıdır.

5. Soru

Spinoza’nın özgürlükçü siyasal toplum ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

Spinoza, ilk önce devleti her şeyin üzerine yerleştirip egemenliğin mutlak olduğunu ve büyük bir kudrete sahip bulunduğunu belirtir. Ancak Spinoza’nın kudret ile kastettiği kaba kuvvet değil, akıl ve zekâ gücüdür. Egemenliğin mutlağı ise devleti oluşturan anayasanın, yasaların çerçevesi içindedir ve yasaların kaynağı da toplumun bütünlüğüdür. Egemen güç ya da devlet, toplumun ta kendisidir. Spinoza’ya göre yurttaşların özgürlüğünü en iyi gerçekleştiren yönetim biçimi demokrasidir.

6. Soru

Spinoza’nın bireysel özgürlükler ve sınırları ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

Her yurttaş aklını kullanma, hiç bir sınır olmadan düşünme ve görüşlerini ifade etme özgürlüğüne bir doğal hak olarak sahiptir. Düşünmenin ve öğretmenin ötesine geçildiği anda ifade özgürlüğünün sınırları da ortaya çıkar. İfade özgürlüğünün sınırları, devletin varlığının tehlikeye girdiği yerde başlamaktadır. Teoloji ile felsefe arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığını savunan Spinoza’ya göre boş inançlarla, önyargılarla, hurafelerle, mucizelerle beslenen, bağnazlık içine düşmüş ve akıllarını kullanamayacak hâle gelmiş kitlelerin, din maskesi takınarak körü körüne eğdirilmesi çok kolaydır.

7. Soru

Aydınlanma Çağı’nın amacı nedir?

Cevap

Avrupa burjuvazisinin, bir yanda İngiltere’de Avam Kamarası aracılığıyla iktidardan pay aldığı, öte yanda başta Fransa olmak üzere diğer ülkelerde Eski Rejim olarak adlandırılan geleneksel düzeni değiştirmek ya da hiç olmazsa yeniden düzenlemek amacı güttüğü bir çağdır. Bununla birlikte farklı ülkelerde farklı Aydınlanma felsefeleri ortaya çıkmıştır.

8. Soru

Aydınlanma Çağı’nın en önemli düşünürleri kimlerdir?

Cevap

• Voltaire (1694-1778) • Hume (1711-1776) • Diderot (1713-1784) • Helvétius (1715-1771) • D’Alembert (1717-1783) • D’Holbach (1723-1789) • Kant (1724-1804) • Mendelssohn (1729-1786) • Condorcet (1743-1794).

9. Soru

Aydınlanma felsefesi nasıl yayılmıştır?

Cevap

Aydınlanma düşüncesi, (birkaç istisna dışında) bir sistem kuran kuramsal kitaplarda değil, deneme, roman, hikaye, tiyatro eseri gibi edebî yapıtlarla ve tarihsel ya da ansiklopedik çalışmalarla dile getirilmiştir. Düşüncelerin ve bilgilerin bu şekilde ortaya konmasının bir nedeni de filozofların felsefeyi basitleştirerek gündelik yaşamın içine sokmak ve yaşamı dönüştürmede bir araç olarak kullanmak istemeleridir. XIII. yüzyılda, özellikle büyük kentlerde, gazeteler, dergiler, salonlar, kahvehaneler, tiyatrolar ve dernekler aracılığıyla gelişen ve bilgiye, tartışmaya, eleştiriye önem veren bir kamusal alanın varlığı da Aydınlanma felsefesinin biçimlenmesi ile yayılmasında etkide bulunur.

10. Soru

Aydınlanma filozofları insan aklını hangi şeyden uzaklaştırır ve hangi anlamları yüklerler?

Cevap

Aydınlanma filozofları, insan aklını Tanrısal aklın bir uzantısı olmaktan kurtarırlar ve ona insanın etkin, eleştirel ve değiştirici yetisi anlamını yüklerler.

11. Soru

Aydınlanma filozofları hangi felsefenin akıl anlayışını reddeder?

Cevap

Skolastik felsefe.

12. Soru

Skolastik felsefenin akıl anlayışı nedir?

Cevap

Skolastik felsefeye göre, insan aklı Tanrısal mutlak aklın bir uzantısıydı; daha doğrusu, insanın aklını kullanması, bu mutlak akla katılması, bu mutlak aklın işaret ettiği kabul edilen her türlü fiziksel ve metafiziksel hakikati sorgusuz sualsiz kabul etmesiydi.

13. Soru

Aydınlanmacılar aklı hangi temel işlevlerle donatmışlardır?

Cevap

• Yıkıcı işlev • Yapıcı işlev.

14. Soru

Yıkıcı işlev nedir?

Cevap

Aklın sorgulayıcı-eleştirici boyutunun ön plana çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Kabullenilmiş bütün inançların, bilgilerin, değerlerin, geleneklerin, toplumsal siyasal kurumların aklın süzgecinden geçirilip acımasızca eleştirilmesidir.

15. Soru

Yapıcı işlev nedir?

Cevap

Her türlü otoriteden bağımsız olarak aklını kullanıp kendi kaderini belirleyen ve iyi, erdemli bir yaşam süren insanın yaratılmasıdır.

16. Soru

İlerleme anlayışını sadece XIII. yüzyılla ilişkilendirmeyip, ilerleme düşüncesini bir tarih felsefesi içine oturtan önemli temsilciler kimlerdir?

Cevap

• Turgot • Marquis de Chastellux • Condorcet.

17. Soru

Filozofların hemen hepsinin eğitim fetişizmine kapılmasının kaynağı nedir?

Cevap

İnsanın aklını kullanabilmesi için doğru bilgilerle donanmış olması gerekir; bunu sağlayacak olan ise eğitimdir. İnsanın, dolayısıyla toplumun iyiliği ya da kötülüğü, doğuştan değil, fakat verilen eğitimin niteliğinden kaynaklanmaktadır.

18. Soru

Aydınlanmacılar, neden entelektüel elitist bir tutum benimsemişlerdir?

Cevap

Okuma-yazma oranının çok düşük olduğu halkın, onlara göre yüzyıllardır içinde debelendiği kara cehaletten kurtulması hiç de kolay değildir. İnsanların zihinsel ya da entelektüel bakımdan eşitsiz olduklarını kabul ederler.

19. Soru

Ulaşılması amaçlanan özgürlüğün ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir toplumu hedefleyen aydınlanmacılar, hangi alan ile mücadele halindedirler?

Cevap

Aklı körelten dinsel dogmalarla mücadele edilmesi ve dinsel alanın yeniden düzenlenmesini düşünmektedirler.

20. Soru

Aydınlanma düşüncesine göre mutluluğu yakalamanın önkoşulları nelerdir?

Cevap

Gerek iyi bir insan olma gerek insanların birbirlerine iyi davranması, hem bireysel hem de toplumsa bakımdan mutluluğu yakalamanın önkoşulları olarak belirlenir.

21. Soru

Aydınlanmacılar ahlakın kökenini, hangi iki karşıt yaklaşımla açıklarlar?

Cevap

• Evrenselci yaklaşım • Göreceli yaklaşım

22. Soru

Evrenselci yaklaşımı savunan düşünürler kimlerdir?

Cevap

• Voltaire • Diderot

23. Soru

Göreceli yaklaşımı savunan düşünürler kimlerdir?

Cevap

• D’Holbach • Helvétius • Hume

24. Soru

Evrenselci yaklaşım nedir?

Cevap

İnsanın doğasına kazınmış doğal ahlaki değerler anlayışından hareket eder. İnsanların değişmez evrensel ahlak ilkelerini akıllarıyla kavrayıp birbirlerine iyilik yapmalarıdır.

25. Soru

Göreceli yaklaşım nedir?

Cevap

Ahlaki yapıyı insanın tutkulu ve çıkarcı doğasından türeten anlayış üzerine temellenir. Göreceli ahlak anlayışına göre insan doğarken iyi ile kötü, haklı ile haksız kavramlarını beraberinde getirmemiştir, dolayısıyla değişmez evrensel ahlak ilkeleri yoktur.

26. Soru

Evrensel ve göreceli yaklaşımın ortak hedefleri nedir?

Cevap

Her iki yaklaşımda karşıt önkabulleri benimsemelerine karşın, hem dinsel içerikli ahlak anlayışını yadsırlar hem de ortak iyiliği ya da toplumsal mutluluğu hedeflerler.

27. Soru

Aydınlanma filozoflara göre, toplumdaki özgürlüğün ilk anlamı nedir?

Cevap

Hiçbir insanın bir başkasının mülkiyetinde bulunmaması, yani köle olmamasıdır. Feodal düzene içkin olan serflik düzeni de bir tür kölelik olarak kabul edilip yadsınmaktadır.

28. Soru

Aydınlanma filozoflarının toplumdaki özgürlükle ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

Filozoflar, gerek insan hakları özgürlüklerinin tanınmasının, gerek kişisel görüşlerini rahatça yayabilmelerinin temek güvencesi olarak gördükleri düşünce ve ifade özgürlüğüne çok büyük önem atfederler. Düşünme yetisine sahip olan insanın düşüncelerini dile getirmesi ve basıl yoluyla yayması, en temel doğal haklarından birisidir. Düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak, herşeyden önce bu özgürlüğü yadsıyan kişilere ve onların bu amaçla ileri sürdükleri gerekçelere karşı mücadele etmek demektir.

29. Soru

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sağladığı en büyük yarar nedir?

Cevap

Düşünce ve ifade özgürlüğünün sağladığı en büyük yarar, cehaleti ortadan kaldırmasıdır; insanlar akıllarını kullanmayı öğrenerek doğruyu, gerçeği kavrarlar ve mutlu bir toplum kurma yolunda ilerlerler.

30. Soru

Aydınlanmacıların eşitlik konusunda ki düşünceleri nelerdir?

Cevap

Aydınlanmacıların eşitliğe ilişkin yaklaşımları, dönemin yükselen sınıfı olan burjuvaziye içkin temel bir çelişkiyi yansıtmaktadır: Bir yanda halkın yardımıyla feodal sistemden kurtulmak isteği; öte yanda bu halkı kendi çıkarına sömürmek arzusu, dolayısıyla eşitliğin olanaksızlığının vurgulanması. Aydınlanma düşüncesi, genellikle, eşitliği bir doğal hak olarak kabul edip insanların doğal eşitliği düşüncesini savunur.

31. Soru

Aydınlanma filozofları, iyi ve mutlu bir toplum kurulmasındaki en büyük engel olarak gördükleri din ve Katolik Kilisesi’nin yol açtığı kötülükleri nasıl sıralamışlardır?

Cevap

• Din, iktidarlarını kurmak ve pekiştirmek isteyen din adamlarının elinde dogmalarla, hurafelerle, boş inançlarla donatılır. Cehaletin yol açtığı ve beslediği din, aklı köreltilen insanın ergin olamayıştan kurtulmasını olanaksızlaştırır. • Böylesine cehaletle yoğrulmuş dogmatik bir toplumun bağnazlığın pençesine düşmesi kaçınılmazdır. İnsanların farklı inançtaki kişilere tahammül bile etmeleri imkânsız hâle gelir. • Bağnazlık ve hoşgörüsüzlük, insanların birbirine kin, öfke, düşmanlık duymalarına neden olarak toplumları adaletsizliğe ve savaşlara sürükleyen büyük bir beladır.

32. Soru

Aydınlanma filozofları siyaset konusunda farklı görüşler ortaya koymalarına karşın, hangi noktada birleşmişlerdir?

Cevap

Filozofların birleştikleri nokta her halk, yönetimi onu nasıl yapıyorsa öyledir anlayışıdır.

33. Soru

Aydınlanmacılara göre siyasal iktidarın halk üzerinde ki olumsuz yaptırımı nelerdir?

Cevap

Filozoflara göre bir halkın özgür ve erdemli ya da köle ve yoz olmasının asıl sorumlusu siyasal iktidardır.

34. Soru

Özellikle Fransız filozofların siyasal yapı ile ilgili ortak düşünceleri nelerdir?

Cevap

İçinde bulundukları siyasal yapıyı, adalet ilkelerini çiğneyen, haklar ile özgürlükleri ayaklar altına alan ve yasaları hiçe sayan keyfi bir iktidar olarak algılarlar.

35. Soru

Aydınlanma filozoflarının siyasal alana ilişkin ortaya koydukları farklı, çelişkili düşünceleri nelerdir?

Cevap

• Halk siyasal otoritenin temeline yerleştirilir ama bir siyasal özne olarak kabul edilmez. • Cumhuriyetin erdeminden söz edilir ama monarşiden vazgeçilmez • İngiliz modeline övgüler düzülür ama örnek olarak Prusya gösterilir. • Despotizmden nefret edilir ama aydınlanmış olduğu varsayılan mutlak hükümdardan medet umulur.

36. Soru

Aydınlanma siyasal öğretisinin, hangi farklı düzleme ilişkin düşüncelerden beslendiği kabul edilir?

Cevap

1. Siyasal iktidarın düzeltilmesi kaygısıyla ortaya konan reformcu anlayış. 2. Reformları kim, nasıl yapacak kaygısının yol açtığı aydın despotizmi anlayışı. 3. Olması gereken en iyi siyasal sistem nedir sorusuna yanıt olarak getirilen liberal siyasal iktidar anlayışı

37. Soru

Fizyokratların, aydınlanmacıların liberal siyasal düzen özlemleriyle çelişen aydın despotizmini zaman zaman savunmuş olmalarının ardındaki temel nedenler nelerdir?

Cevap

• Aydınlanmacılar, kendilerini gerçeğe sahip kişiler olarak görürler ve gerçeği topluma dayatmak için de prensleri, kralları eğitip aydınlatmayı görevleri olarak kabul ederler. • İktidarda aklı ya da felsefeyi hakim kılma, siyasetin belirleyiciliği, kitlelere inançsızlık gibi düşünceleri savunan filozoflar, halk kitlelerinden hiç bir beklentileri olmadığından, entelektüel elitizmden siyasal elitizme doğru kayarak toplumun kaderinin aydın danışmanlarca çevrili tek bir filozof kralın ellerinde olmasında hiçbir sakınca görmezler. • Aydınlanmacılar toplumsal-siyasal sorunlara reform yoluyla hemen çözüm bulma arzusundadırlar. • Filozoflar, aydınlanmış ya da aydınlanmaya yatkın olarak kabul ettikleri Avrupa’daki bazı monarklarla yakın kişisel ilişkiler kurarlar. Aydın despotlar ise bu düşünürlerin Avrupa çapında elde etikleri saygınlıktan yararlanıp bunu kendileri için bir propaganda malzemesine dönüştürme hesabı içindedirler.

38. Soru

Despotizmi eleştirip siyasal liberalizm olarak nitelendirilebilecek, çeşitli görüşlerin sözcülüğünü yapan Aydınlanmacılar, siyasal yapının sürdürülebilmesi için hangi düzenlemeleri önerirler?

Cevap

• Yasaların egemenliği • İktidarın sınırlanması • Güçler ayrımı • Siyasal temsil ve katılım

39. Soru

Yasaların egemenliği nedir?

Cevap

Ansiklopedi yazarları, yasa kavramını yüceltip yasaların mutlak bir güçle donanması gereği üzerinde dururlar. Sözü edilen yasalar, bir despotun iki dudağı arasında dökülen sözcükler değil, ortak yararı gözeten yasalardır.

40. Soru

İktidarın sınırları nedir?

Cevap

Yasaların yurttaşların hak ve özgürlüklerini yönetime karşı koruma altına alması, siyasal iktidarın sınırlı olduğunun ve sınırlarının da akılcıl yasalar tarafından belirlendiğinin bir gölgesidir. Monarkın iktidarının sınırlılığının gerekçelendirilmesi için doğal hukuk gündeme getirilir.

41. Soru

Güçler ayrımı nedir?

Cevap

Filozoflar, sınırlı bir siyasal yapının kurulup sürdürülebilmesi için anayasal güvencelere gerek olduğunun da bilincindedirler. D’Holbach ile Hume, siyasal iktidarın anayasal bir düzenlemeyle toplumun farklı katmanları ya da sınıfları arasında bölünmesi gerektiğini işaret ederler.

42. Soru

Siyasal temsil ve katılım nedir?

Cevap

Siyasal güçlerin farklı ellere verilmesine, özellikle de kraldan bağımsız bir yasama organının bulunmasına yapılan vurgu, siyasal temsil anlayışını çağrıştırmaktadır. Filozoflar, genelde, siyasal temsile, dolasıyla siyasal katılıma vurgu yaparlar.

43. Soru

Aydınlanma hangi devrime önemli bir katkıda bulunmuştur?

Cevap

Aydınlanmanın ulus-devlet düşüncesinin oluşmasına ve bu düşünceyi hayata geçiren Fransız Devrimi’ne önemli bir katkıda bulunmuş olduğu söylenebilir.

44. Soru

Aydınlanmacılar Ulus-devletin düşünülebilir olması için hangi rejimi yadsımaktadırlar?

Cevap

Ancien Régime.

45. Soru

Aydın despotizmi anlayışını, bir öğreti olarak ortaya koyan ilk düşünürlere ne denir?

Cevap

Fizyokratlar.

46. Soru

Fizyokratlar’ın önemli temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Turgot ve Quesnay’dır.

47. Soru

Spinoza hangi yapıtlarında bilimsel yeniliklerden, eleştirel ve sorgulayıcı düşünceden, fikirlerin özgürce ifade edilmesinden yana bir tutum takınır?

Cevap

Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme ile Politik İnceleme adlı yapıtlarında bilimsel yeniliklerden, eleştirel ve sorgulayıcı düşünceden, fikirlerin özgürce ifade edilmesinden yana bir tutum takınır

48. Soru

Spinoza’ya göre erdemli olup mutluluğa ulaşmak ve iyi bir yaşam sürmek nasıl mümkündür? 

Cevap

Spinoza’ya göre erdemli olup mutluluğa ulaşmak ve iyi bir yaşam sürmek, dinsel inançlara bağlılık ile değil, sadece akla dayalı bir düşünme ile mümkündür. 

49. Soru

Panteizm nedir?

Cevap

Sonsuz olan Tanrı’nın doğayla özdeş olduğunu, Tanrı’nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığının olmadığını öne süren öğretidir. Buna göre sevinçleri, istekleri, öfkeleri, kısacası kişiliği olmayan Tanrı, bir yaratıcı değil, var olan her şeyin içindeki üretici güçtür. 

50. Soru

Her insan , savaş durumundan kaçınıp mümkün olduğunca güvenlik içinde ve korkudan uzak yaşamak ister. Bunu sağlamanın yolu nedir?

Cevap

Her insan , savaş durumundan kaçınıp mümkün olduğunca güvenlik içinde ve korkudan uzak yaşamak ister. Bunu sağlamanın yolu, bir toplum sözleşmesiyle devletin kurulmasıdır. Bu, aynı zamanda insanın, tam olarak özgürleşmesinin ancak bir siyasal toplum içinde gerçekleşeceği bilgisine varmış olması demektir. 

51. Soru

Devletin güçlü ve kalıcı olup amacını yerine getirebilmesi neye bağlıdır?

Cevap

Devletin güçlü ve kalıcı olup amacını yerine getirebilmesi, yurttaşlarının kendi kişisel iradeleriyle onu koruyup ona hizmet etmeye hazır olmalarına bağlıdır. 

52. Soru

Spinoza devlet kavramını ne şekilde açıklamaktadır?

Cevap

Spinoza’ya göre devlet insanlar tarafından, insanlar için ve insanlarla birlikte yaratıldığından, “egemen güç”, “egemenlik”, toplumun çoğunluğu” ve “yurttaşların birleşik iradesi”  kavramlarını içinde barındırmaktadır. 

53. Soru

Spinoza’ya göre devletin gerçek amacı nedir?

Cevap

Spinoza’ya göre devletin gerçek amacı özgürlüktür. 

54. Soru

Spinoza’ya göre siyasal düzeyde özgülüğü en iyi sağlayan yönetim biçimi nedir?

Cevap

Siyasal düzeyde özgülüğü en iyi sağlayan yönetim biçimi demokrasidir. 

55. Soru

Spinoza’ya göre kişinin “asi ve bozguncu” olarak tanımlanması hangi durumda söz konusudur? 

Cevap

Spinoza’nın deyişiyle “yöneticiyi eşitsiz davranmakla suçlamak ve yığınların
ona karşı öf­ke duymasını sağlamak” ve “yöneticinin isteğine karşı, bu yasayı kışkırtıcı bir biçimde kaldırtmaya” çalışmak, kişiyi bir “asi ve bozguncu” yapar.

56. Soru

Spinoza’ya göre ifade özgürlüğünün sınırları hangi ilke ile sınırlıdır? 

Cevap

Spinoza’ya göre ifade özgürlüğünün sınırları, devletin varlığının tehlikeye girdiği yerde başlamaktadır.

57. Soru

XVIII. yüzyılı kapsayan ve Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan dönemin en önemli Aydınlanmacıları ya da Aydınlanma filozofları kimlerdir? 

Cevap

En önemlileri, Voltaire (1694-1778), Hume (1711-1776), Diderot (1713-1784), Helvétius (1715-1771), D’Alembert (1717-1783), D’Holbach (1723-1789), Kant (1724-1804), Mendelssohn (1729-1786) ve Condorcet (1743-1794)’dir.

58. Soru

Aydınlanma düşüncesi, (birkaç istisna dışında) bir sistem kuran kuramsal (teorik) kitaplarla değil, deneme, roman, hikaye, tiyatro, eseri gibi edebi yapıtlarla ve tarihsel ya da Ansiklopedik çalışmalarla dile getirilmiştir.  Bunun nedeni nedir?

Cevap

Düşüncelerin ve bilgilerin bu şekilde ortaya konmasının nedeni filozof­ların
felsefeyi basitleştirerek gündelik yaşamın içine sokmak ve yaşamı dönüştürmede bir araç olarak kullanmak istemeleridir. Kısacası amaç, kuramsal ve kurgusal yapılar içinde sıkışıp kalmaktansa düşünceye pratik bir boyut kazandırmak ve böylece insanı özgürleştirip toplumu yenidendüzenlemektir.

59. Soru

Aydınlanma düşünüleri tüm geleneksel yapıların ve değerlerin eleştirilebileceğini kabul ederler ve her türlü önyargıya, boş inanca karşı çıkıp insanın bu dünyada mutlu olmasını sağlayacak bir toplumsal- siyasal düzenin kurulabileceği inancını dile getirirler. Bu inancın ortaya çıkmasına temel hazırlayan ne olmuştur? 

Cevap

Bu inanç, büyük ölçüde, XVII. yüzyılda doğa bilimleri ile teknoloji alanlarında yaşanan önemli gelişmelerin sonucunda beliren “insanın doğaya egemen olduğu” düşüncesinden beslenecektir. Çünkü “doğa kavranıp belirlenebiliyorsa neden insan ile toplumuda bilimsel olarak yeniden kurmayalım?” sorusu kaçınılmaz olarak kafalarda yer etmeye başlar.

60. Soru

Kant’ın “çağımız eleştiri çağıdır” ya da Diderot “her şey eleştirilmelidir” derken kastettikleri şey nedir?

Cevap

Kant’ın “çağımız eleştiri çağıdır” ya da Diderot “her şey eleştirilmelidir” derken kastettikleri şey, kabullenilmiş bütün inançların, bilgilerin, değerlerin, geleneklerin, toplumsal- siyasal kurumların aklın süzgecinden geçirilip acımasızca
eleştirilmesidir.

61. Soru

“Toplum Mühendisliği” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplum Mühendisliği:Genellikle somut koşullar göz önüne alınmaksızın toplumsal yapının evrensel olarak kabul edilen belli ilkeler doğrultusunda yeniden, bir bakıma sıfırdan yapılandırılması anlamına gelmektedir. 

62. Soru

Entelektüel Elitist Tutum kavramının anlamı nedir?

Cevap

Elit, yani seçkin bir zümrenin  “akıllı, aydın, bilgili”, gerikalanların ise “aptal, cahil, bilgisiz” olduğunu kabul edip toplumsal eşitsizliği entelektüel farklılık üzerine oturtup meşrulaştıran yaklaşımdır.

63. Soru

Diderot, “yetenekler ile erdemler, bir saraydan çok, kulübelerden çıkar” diyerek, neyi savunmuştur?

Cevap

Diderot, “yetenekler ile erdemler, bir saraydan çok, kulübelerden çıkar” diyerek, eğitim konusunda sınıfsal bir ayrımın gözetilmemesi gerektiğini savunur.

64. Soru

Aydınlanma düşüncesine göre hem bireysel hem toplumsal mutluluğu yakalamanın önkoşulu nedir?

Cevap

Aydınlanma düşüncesi, bu noktada, dilinden düşürmediği mutluluğu ahlaki bir çerçeve içine oturtur: Gerek iyi bir insan olma (kişisel ahlak ya da aktöre)
gerek insanların birbirlerine iyi davranması (toplumsal ahlak ya da töre),hem
bireysel hem de toplumsal bakımdan mutluluğu yakalamanın önkoşulları olarak
belirlenir.

65. Soru

Voltaire ve Diderot için erdem nedir?

Cevap

Voltaire ve Diderot için erdem, iyilikseverliktir ya da daha açıkçası, insanların değişmez evrensel ahlak ilkelerini akıllarıyla kavrayıp birbirlerine iyilik yapmalarıdır.

66. Soru

Filozoflara göre toplumdaki özgürlüğün ilk anlamı nedir?

Cevap

Filozoflara göre toplumdaki özgürlüğün ilk anlamı, hiçbir insanın bir başkasının mülkiyetinde bulunmaması, yani ke olmamasıdır. 

67. Soru

Hukuksal eşitlik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Tüm yurttaşların, aralarında hiçbir farklılık ya da ayrıcalık gözetilmeksizin yasalar önünde eşit olması anlamına gelmektedir. 

68. Soru

Voltaire, “Tanrı olmasaydı bile, onu yaratmak gerekecekti” diyerek ne demek istemiştir?

Cevap

Voltaire, “Tanrı olmasaydı bile, onu yaratmak gerekecekti” diyerek Tanrı inancının
hem ahlaki yaşamı güvenceleyen bir temel olduğunu hem de kitleleri yönetmede
kolaylık sağladığını ileri sürer.

69. Soru

Filozofların devrime karşı çıkmalarının temel nedeni nedir? 

Cevap

Filozofların devrime karşı çıkmalarının temel nedeni, bu hareketi “kurulu düzene karşı şiddet kullanılarak gerçekleştirilen kapsamlı bir halk eylemi” olarak algılamalarıdır.

70. Soru

Aydın despotizmi anlayışını, bir öğreti olarak ortaya koyan ilk düşünürler kimlerdir?

Cevap

Aydın despotizmi anlayışını, bir öğreti olarak ortaya koyan ilk düşünürler, dönemin iktisatçıları olan Fizyokratlardır. 

71. Soru

Demokrasiyi “çoğunluğun tiranlığı” olarak tanımlayan düşünür kimdir?

Cevap

Voltaire demokrasiyi “çoğunluğun tiranlığı” olarak tanımlamaktadır. 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

AÖF Ders Notları ve Açıköğretim Sistemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!